پایان نامه بررسی میزان آگاهی و عملکرد دبیران زن دبیرستانهای منطقه 2 شهر زنجان در زمینه خود آزمایی سینه

مشخص نشده 339 KB 26436 75
مشخص نشده مشخص نشده علوم پزشکی
قیمت قبل:۳۳,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۹,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • مقدمه:

  بيماري سرطان علي رغم ده ها سال تحقيق مستمر هنوز يك معضل بزرگ براي بشر به شمار مي رود‌. هر ساله بيش از يك ميليون نفر به سرطان مبتلا شده و نيم ميليون نفر در اثر ابتلا به سرطان مي ميرند‌. سرطان مانند بسياري از بيماريها موجب بروز اضطراب مي شود‌. تأثير فيزيولوژيك و رواني سرطان روي بيماران و خانواده آنها منجر به تغييرات عميقي در شيوه زندگي آنها مي گردد‌. (1)

  سرطان سينه شايع ترين سرطان زنان در اكثر كشورهاي دنياست و در كشورهاي توسعه يافته حدود  كل سرطانهاي زنان را تشكيل مي دهد‌. اين سرطان علت مهم مرگ و مير زنان 45-40 ساله محسوب مي شود‌. ( 2 )

  طبق آمار بدست آمده از انيستيتو سرطان، سرطان سينه در رديف دومين سرطان شايع در ايران است‌.

  در سال 1367 از ميان 1876 مورد بيمار مبتلا به سرطان 1339 مورد سرطان سينه تشخيص داده شده است‌. يعني 7% از مجموع كل سرطانهاي موجود در ايران را سرطان سينه تشكيل مي داده است‌. ( 3 )

  از آنجايي كه 95% سرطانهاي سينه و 65% سرطانهاي ابتدايي سينه توسط خود زنان كشف مي شود، اقدام سريع براي معاينة سينه و تشخيص زودرس اين بيماري از اهميت زيادي برخوردار است‌. خودآزمايي سينه يك روش بدون هزينه است كه زنان بايد براي تشخيص سرطان سينه انجام دهند و در واقع مهمترين فوايد آن ارزان بودن و اجراي ساده آن در فواصل معين در منزل مي باشد‌. ( 4 )

  از آنجا كه قدم اول در هر آموزشي، بررسي وضع موجود در برآورد سطح آگاهي جامعة مورد نظر مي باشد و در هر برنامه ريزي آموزشي ارائه آمار جديد و مستند، اساس و لازمة كار مي باشد، اميد است با به كاري گيري نتايج اين پژوهش در برنامه ريزي ها و طرح كشوري گامي در جهت ارتقاء سطح سلامت و افزايش كارايي زنان برداشته شود‌.

  اهداف پژوهش:

  1 – تعين ميزان آگاهي دبيران در زمينة خودآزمايي سينه و ارتباط بين آگاهي و خصوصيات فردي نمونه هاي پژوهش‌.

  2 - تعيين ميزان عملكرد دبيران در زمينة خودآزمايي سينه و ارتباط بين آگاهي و خصوصيات فردي نمونه هاي پژوهش‌.

  3 – تعيين ارتباط بين ميزان آگاهي و ميزان عملكرد دبيران در زمينة خودآزمايي سينه‌.

  مواد و روش ها:

  اين مطالعه از نوع توصيفي – تحليلي مقطعي مي باشد كه ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه اي مشتمل بر 3 بخش بود‌. ( برخي مشخصه هاي فردي، سؤالات سنجش آگاهي و سؤالات سنجش عملكرد ) جامعة مورد پژوهش در اين مطالعه دبيران زن منطقة‌ 2 شهر زنجان بود كه تعداد 70 نفر از آنها به روش نمونه گيري تصادفي آسان انتخاب شدند‌. داده هاي بدست آمده پس از كد بندي در جدول مادر، با استفاده از نرم افزار Spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند‌.

  يافته ها:

  نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه 9/42% از نمونه هاي مورد پژوهش كه بيشترين درصد مي باشند، آگاهي ضعيف از خودآزمايي سينه داشتند‌. 2/17% از آنها بخش مسطح 3 انگشت مياني دست مخالف هر سينه را براي انجام خودآزمايي مناسب مي دانستند‌. 8/42% از آنها فاصلة زماني صحيح يك ماهة انجام خودآزمايي سينه را مي شناختند‌.

  بين ميزان آگاهي و برخي مشخصه هاي فردي مانند سن، رشته تحصيلي و ميزان تحصيلات رابطة معني داري بدست نيامد‌. ولي بين ميزان آگاهي و وضعيت تأهل (005/0 P<) و ميزان آگاهي و سابقه ابتلاء بيماريهاي سينه (001/0P<) و ميزان عملكرد و سابقة ابتلا  به بيماريهاي سينه ( 001/0 p< ) رابطه معني داري بدست آمد‌. بين ميزان عملكرد و ساير خصوصيات فردي رابطة معني داري بدست نيامد‌.

  4/64% از نمونه هاي مورد پژوهش عملكرد ضعيف در مورد خودآزمايي سينه داشتند و در بين نمونه هاي مورد پژوهشي كه خودآزمايي را گهگاه و بدون رعايت نظم خاصي انجام مي دادند و تنها 26% از نمونه ها در فاصلة صحيح يك ماهه خودآزمايي را انجام مي دادند‌. 2/22% از نمونه هاي مورد پژوهش خودآزمايي را 10-7 روز پس از قاعدگي انجام مي دادند‌. ضمناً 8/45% از نمونه هاي مورد پژوهش منبع كسب اطلاعات خود را راديو و تلويزيون و 7/25% مراكز بهداشتي درماني عنوان كردند‌. اكثريت نمونه ها (9/82%) آگاهي ضعيف از عوامل خطرساز سرطان سينه داشتند‌.

  نتيجه نهايي اينكه بين ميزان آگاهي و ميزان عملكرد رابطة معني داري از طريق آزمون ضريب همبستگي بدست آمد (01/0 P< )  ( Corrolation )

  بحث:

  همانطور كه مشاهده شد اكثريت نمونه هاي مورد پژوهش اين مطالعه ( 9/42% ) آگاهي ضعيف از خودآزمايي سينه داشتند، در مطالعة ديگري كه بر روي دبيران شهر كرمان نيز انجام شده، 60% از دبيران آگاهي ضعيف از خودآزمايي سينه داشتند‌. ( 5 )

  89% آگاهي ضعيف از عوامل خطر ساز سرطان سينه داشتند كه در مطالعه مشابهي نيز نتايج نشان داده 5/61% دانش متوسط از عوامل خطر ساز سرطان سينه داشند‌. (6)

  منبع كسب اطلاعات اكثريت زنان در جامعة مورد پژوهش، راديو و تلويزيون مي باشد‌. مطالعات ديگر نيز مؤيد همين مطلب است، مثلاً در يك مطالعه كه روي زنان اردبيل انجام شد، مهمترين منبع كسب اطلاعات وسايل ارتباط جمعي بود‌.

  نتايج بدست آمده از اين پژوهش حاكي از ضعيف بودن ميزان عملكرد دبيران مي‌باشد، از طرفي مطالعات ديگر نيز اين مطلب را متذكر مي شوند به عنوان مثال در پژوهش انجام شده بر روي زنان اردبيل نتايج نشان داد كه 7/46% از نمونه ها عملكرد ضعيف داشتند‌. زمان انجام خودآزمايي سينه در اكثريت نمونه هاي پژوهش حاضر صحيح نمي‌باشد و معمولاً هر زمان كه فرصت داشتند ( 7/66% ) خودآزمايي سينه را انجام مي دادند‌. ندانستن روش انجام خودآزمايي مهمترين علت عدم انجام خودآزمايي در اين مطالعه بوده است، لذا بايد تدابيري جهت افزايش سطح آگاهي اين قشر از جامعه كه نقش كليدي در آموزش دختران به عنوان مادران آينده به عهده دارند، اتخاذ گردد‌.

  چكيده

  سرطان سينه شايع ترين سرطان زنان در اكثر كشورهاي دنياست. طبق آمار بدست آمده از انيستيتو سرطان ، سرطان سينه دومين سرطان شايع در ايران است . (اكبري) از آنجايي كه 95% سرطانهاي سينه توسط خود زنان كشف مي شود ، اقدام سريع براي معاينة سينه و تشخيص زودرس و درمان اين بيماري حائز اهميت است . خود آزمايي سينه يكي از 3 روش تشخيص زودرس سرطان سينه است . ( دو روش ديگر ماموگرافي و معاينه باليني مي باشد ) . خود آزمايي سينه ، يك روش بدون هزينه با اجراي ساده و در فواصل معين در منزل مي باشد كه انجام آن به زنان در سنين باروري توصيه شده است. (غضنفري)

  تحقيق حاضر با هدف كلي تعيين ميزان آگاهي و عملكرد دبيران زن به عنوان گروهي از زنان تحصيل كردة‌ جامعه در خصوص خودآزمايي سينه در شهر زنجان در پاييز 1382 انجام شده است . ابزار گردآوري اطلاعات در اين مطالعة توصيفي- تحليلي ، پرسشنامه اي مشتمل بر 3 بخش خصوصيات فردي ، سؤالات آگاهي و سؤالات عملكرد مي باشد كه در بين 70 نفر از نمونه هاي مورد پژوهش كه از طريق روش نمونه برداري تصادفي آسان از بين دبيران دبيرستانهاي منطقة 2 شهر زنجان انتخاب شده بودند ، توزيع شد. با تجربه و تحليل داده ها از طريق نرم افزار spss نتايج زير بدست آمد .

  يافته ها در مورد آگاهي دبيران نشان داد كه بيشترين درصد نمونه ها ( 9/42% ) آگاهي ضعيف از خود آزمايي سينه دارند و نيز در مورد ميزان عملكرد ، نتايج نشان دادند كه بيشترين درصد نمونه ها ( 4/64% ) عملكرد ضعيف در زمينة خودآزمايي سينه دارند . همچنين در بين نمونه هايي كه خود آزمايي سينه را انجام مي دادند (6/38% كل نمونه ها)، 1/74% داراي عملكرد متوسط بودند.

  9/82% نمونه ها آگاهي كم در مورد عوامل خطرساز سرطان سينه داشتند و نيز 2/87% از كل نمونه ها آگاهي كم در مورد روشهاي مختلف تشخيص زودرس سرطان سينه داشتند . از طرفي رابطة معني داري بين وضعيت تأهل و آگاهي (005/0Anova,p< )، سابقة ابتلا به بيماري هاي سينه و آگاهي (001/0t-test,P<)، سابقة ابتلا به بيماري هاي سينه و عملكرد (001/0t-test,P<) و ميزان آگاهي و عملكرد (01/0corrolation  ضريب همبستگي) بدست آمد .

  از آنجايي كه بيشترين علت عدم انجام خودآزمايي سينه ندانستن روش انجام خودآزمايي سينه ذكر شده است، لذا جهت افزايش آگاهي و اصلاح عملكرد بايد تدابيري اتخاذ گردد.

   دلايل انتخاب موضوع

  1 – سرطان سينه دومين رتبه مرگ و مير را در ميان زنان در سنين باروري دارد‌. سرطان سينه يك بيماري وخيم و كشنده است كه در صورت عدم درمان مناسب مبتلايان را به كام مرگ خواهد كشيد‌. با توجه به اينكه تنها راه حفاظت اين نوع سرطان تشخيص سريع آن مي باشد، خودآزمايي سينه به عنوان اولين و آسان ترين و كم هزينه ترين روش تشخيص زودرس سرطان سينه خصوصاً در كشور ما است‌. لذا آگاهي زنان خصوصاً در سنين شيوع سرطان سينه ضروري به نظر مي رسد‌.

  2 – تحقيق در زمينه ميزان آگاهي و عملكرد دبيران زن در زمينه خودآزمايي سينه در حد محدودي انجام گرفته است‌. اميد است اين مطالعه سرآغازي باشد براي مطالعات بعدي كه توسط همكاران انجام مي گيرد‌.

  3 – جامعه مورد پژوهش در اولويت و نيز در دسترس هستند‌.

  4 – موضوع تحقيق مشكلي را طرح مي كند كه قابل حل مي باشد‌.

  5 – ميزان هزينه اين تحقيق در مقابل هزينه ها و مشكلات جسماني، رواني و مرگ و مير ناشي از عدم تشخيص به موقع اندك است‌.

  6 – با انجام اين بررسي در پي آن هستيم كه با دستيابي به ميزان آگاهي زنان در زمينة خودآزمايي سينه خلأهاي آموزشي را پيدا كرده با طرح راهكارهاي مناسب جهت بالا بردن سطح آگاهي زنان چراغي پيش روي آنان روشن كنيم‌.

  7 – نتايج بدست آمده از اين تحقيق در جامعة مورد نظر كاربردي است و مي تواند به عنوان مسائل بهداشتي در برنامه ريزيهاي بهداشتي در اولويت قرار گيرد‌.

   

  بيان مسأله

  بيماري سرطان علي رغم دهها سال تحقيق مستمر هنوز يك معضل بزرگ براي بشر به شمار مي شود هر ساله بيش از يك ميليون نفر به سرطان مبتلا شده و نيم ميليون نفر در اثر ابتلا به سرطان مي ميرند‌. سرطان مانند بسياري از بيماريها موجب بروز اضطراب مي شود‌. تأثير فيزيولوژيك و رواني سرطان روي بيماران و خانوادة آنها منجر به تغييرات عميقي در شيوه زندگي آنها مي گردد‌. سرطان ممكن است براي برخي معناي مرگ و براي برخي ديگر مفهوم فلج شدن را داشته باشد‌. افسانه هاي بيان كننده بيماريهاي بدخيم، اغلب باروري علاج ناپذيري بيماري متمركز بوده، ايجاد نوميدي و يأس مي كنند‌. علي رغم پيشرفتهاي مهمي كه در خصوص پيشگيري و درمان سرطان صورت گرفته و سبب شده ميزان بقاء 5 مساله تا تقريباً 50% افزايش يابد هنوز سرطان به عنوان دومين علت مرگ و مير در دنيا مطرح است‌. ( عزيزي صفحه 169 )

  سرطان سينه شايعترين سرطان زنان در اكثر كشورهاي دنياست و در كشورهاي توسعه يافته حدود  كل سرطانهاي زنان را تشكيل مي دهد‌.

  ويكسون امريكايي در تأييد اين مطلب مي نويسد با وجود 000/570 مورد جديد سرطان سينه در سال در دنيا اين سرطان به عنوان شايعترين سرطان در زنان مطرح است و از علل مهم مرگ و مير زنان 45-40 ساله محصوب مي شود‌. (اكبري صفحة 5-3)

  طي 50 سال گذشته ميزان بروز سرطان سينه به حد چشمگيري افزايش يافته است‌. بر اساس تحقيقات مؤسسه سرطان شناسي نيويورك امريكا ميزان بروز سرطان سينه در گروههاي مختلف سني از اواسط دهة 1940 روبه افزايش است‌. در دهة 1970 احتمال بروز سرطان سينه در آمريكا به ميزان 1 نفر در هر 13 خانم بود‌.

  ----

  منابع داخلي:

  استنلي‌، كن‌. سرطان پستان و سرطان دهانة زهدان‌. ترجمه لطف ا… ضيايي‌، مجلة بهداشت جهان، شمارة اول، آبان 1369‌.

  اكبري، اسماعيل. حريرچي، ايرج. ادغام تشخيص زودرس سرطان سينه در نظام ارائه خدمات بهداشتي  و درماني، مجله نبض، سال ششم، اسفند 1375‌.

  ايلخاني، مهناز. روشهاي غربالگري در سرطان پستان‌. فصلنامة دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي، سال ششم، شمارة‌ بيست و يكم‌، بهار 1375‌.

  برونر، سوارث. بيماريهاي زنان و پستان، پرستاري داخلي و جراحي، ترجمة‌: دلاورخان، مرتضي و  بيشه بان، پروانه. نشر بشري‌، 1377‌.

  پارك، اي‌. پارك، ك. درسنامة پزشكي پيشگيري و اجتماعي‌. ترجمة: شجاعي تهراني حسين‌. انتشارات دانشگاه علوم پزشكي گيلان، 1377‌.

  سيد فاضل پور، سيد فاطمه‌. بررسي مقايسه اي ميزان آگاهي، نگرش دانشجويان سال آخر دبيري دانشكده هاي علوم و دانشجويان سال آخر پرستاري دانشكده هاي پرستاري و مامايي وابسته به دانشگاه گيلان از خودآزمايي پستان سال 1372‌. فصل نامه دانشكده پرستاري و مامايي استان گيلان‌، سال ششم‌، شماره 22‌، بهار 1376‌.

  سيد فاطمي، نعيمه‌. تبريزي مقدم، فاطمه‌. بررسي دانش و نگرش دبيران زن در مورد غربالگري سرطان سينه. خلاصه مقالات اولين كنگره پيشگيري از بيماريهاي واگير، 10-7 آبان 1381، تهران، مركز همايش هاي رازي‌.

  شوارتز، سمور. چكيدة اصول جراحي‌. ترجمة: زرگر، موسي‌.تهران، انتشارات دانش پژوه‌، 1372‌.

  عابد زاده، معصومه‌. بررسي دانش و نگرش و عملكرد ماماهاي شاغل در مراكز بهداشتي و درماني وابسته به وزارت بهداشت و درمان تهران در مورد معاينة‌ كلينيكي پستان‌. پايان نامة اخذ مدرك ارشد مامايي‌، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران‌، 1372‌.

  عزيزي، فريدون‌. اپيدميولوژي بيماريهاي شايع در ايران، انتشارات نشر اشتياق‌، سال 1379‌.

  علي محمدي، محمد و دادخواه‌. بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد زنان شهر اردبيل در مورد خودآزمايي پستان‌. مجلة آموزشي پژوهشي نسيبه ساري‌، دانشكده پرستاري و مامايي‌، سال دوم شماره سوم و چهارم، تابستان و پاييز 1381‌.

  غضنفري،‌ زهرا و همكاران‌. بررسي ميزان آگاهي و نگرش آموزگاران زن شهر كرمان در زمينة خودآزمايي پستان‌. مجلة پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان‌، سال دوم‌، شماره ششم، 1374‌.

  عميد‌، حسن‌. فرهنگ لغات عميد‌. انتشارات امير كبير، چاپ دوم، 1359‌.

  فقيه صفايي، سكينه‌. بررسي ميزان و نحوه انجام خودآزمايي پستان در پرستاران بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران‌. پايان نامه ارشد پرستاري‌، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران‌، تهران، 1373‌.

  قنبري خانقاه، عاطفه. بررسي ارتباط باور خويشتنداري و خويشتن پنداري با انجام خودآزمايي پستان در پرستاران بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي. پايان نامه ارشد پرستاري‌، دانشگاه علوم پزشكي تهران، 1371‌.

  كمالي فرد، مهين‌. ملكوتي، جميله‌. بررسي آگاهي و نگرش و عملكرد كادر بهداشتي درماني زن شاغل در مراكز بهداشتي شهر تبريز دربارة خودآزمايي پستان و پاپ اسمير در سال 1381‌. خلاصه مقالات اولين كنگره پيشگيري از بيماريهاي غيرواگير‌، 10-7 آبان، تهران، مركز همايش هاي رازي‌.

  راماچاندران، ل. دارمالينگهام، ت. آموزش بهداشت‌. ترجمة: شفيعي، فروغ و آذرگشب، اذن ا… ‌. انتشارات دانشگاه تهران‌، آبان 1370‌.

  ماهوري، خاطره و همكاران‌. بررسي ميزان آگاهي و عملكرد زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان شيراز در رابطه با غربالگري سرطان پستان‌. خلاصه مقالات اولين كنگره بيماريهاي غير واگير،10-7 آبان، تهران‌، 1381.

  هدايتي، گيتي افروز‌. بررسي ميزان آگاهي زنان در مورد سرطان پستان و خودآزمايي پستانها و انجام آن‌. پايان نامة كارشناسي ارشد پرستاري‌، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران‌، تهران، 1361‌.

   

  منابع خارجي:

    v  Bener A, Alwash R, Miller Cy Denic S‌. Dunn E V‌. Knowledge attitudes, and practices related to breast cancer screening: a survey of Arabic women‌. J Cancer Educ‌. 2001 winter 16(4): 215–20‌.

    v  Budden-L‌. Young women’s breast self examination knowedge and practice‌. J– community– Health– Nurse‌. 1995; 12(1); 23-32.

    v  Drakshyani– Devi– K; Venkata– Ramaih– p‌. teacher’s Knowledge and practice of breast self– examination‌. In dian– J– Med  Sci 1994, 48 (12); 284-7.

    v  Harris DM , Miller JE‌. Davis DM “Racial diffrences in breast cancer screening‌. Knowledge and compliance”‌. J Nat ( Med Assoc‌. 2003 Aug: 95 ( 8 ): 693 – 701‌.

    v  Marinho LA‌. Costa– Gurgel Ms‌. cecatt: JG, osis My‌. [Knowledge attitade and practice of breast self- examination in Health centers] [Article in portuguese]‌. Rev saude publica‌. 2003 oct: 37 (5): 576-82‌. Epub 2003 oct 09‌.

    v  S‌. Nevid , Jeffry and other‌. Helth in the new millennium‌. work publishers , Inc‌. 1998‌.

    v  www‌. Cancer‌. Org

    v  www‌.4 woman‌. gov

 • فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                صفحه

   

  چكيده ....................................................................................................................

  فصل اول : معرفي پژوهش

  دلايل انتخاب موضوع .............................................................................................

  بيان مسأله ...............................................................................................................

  مروري بر مطالعات انجام شده در جهان .................................................................

  مروري بر مطالعات انجام شده در ايران ..................................................................

  اهداف پژوهش .......................................................................................................

  هدف كلي ...............................................................................................................

  اهداف اختصاصي ...................................................................................................

  سؤالات و پيش فرضها ............................................................................................

  متغيرهاي بررسي و جدول متغيرها .........................................................................

  تعريف واژه ها ........................................................................................................

  فصل دوم : متدولوژي پژوهش

  نوع پژوهش ...........................................................................................................

  تكنيك جمع آوري اطلاعات ..................................................................................

  ابزار گردآوري اطلاعات ..........................................................................................

  محيط پژوهش ........................................................................................................

  زمان پژوهش ..........................................................................................................

  جامعة پژوهش ........................................................................................................

  روش نمونه گيري پژوهش .....................................................................................

  نحوه اجراي پژوهش ..............................................................................................

  روشهاي آماري .......................................................................................................

  برنامة جمع آوري اطلاعات ....................................................................................

  ملاحظات اخلاقي ...................................................................................................

  پيش آزمايي تحقيق .................................................................................................

  مشكلات و محدوديت ها .......................................................................................

  فصل سوم : يافته هاي پژوهش و تجزيه و تحليل داده ها

  يافته هاي پژوهش ...................................................................................................

  جداول و نمودارها ..................................................................................................

  بحث و نتيجه گيري ................................................................................................

  پيشنهادات ..............................................................................................................

  منابع مورد استفاده ..................................................................................................

  پيوست ها و ضمائم ................................................................................................ 


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی میزان آگاهی و عملکرد دبیران زن دبیرستانهای منطقه 2 شهر زنجان در زمینه خود آزمایی سینه, مقاله در مورد پایان نامه بررسی میزان آگاهی و عملکرد دبیران زن دبیرستانهای منطقه 2 شهر زنجان در زمینه خود آزمایی سینه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی میزان آگاهی و عملکرد دبیران زن دبیرستانهای منطقه 2 شهر زنجان در زمینه خود آزمایی سینه, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی میزان آگاهی و عملکرد دبیران زن دبیرستانهای منطقه 2 شهر زنجان در زمینه خود آزمایی سینه, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی میزان آگاهی و عملکرد دبیران زن دبیرستانهای منطقه 2 شهر زنجان در زمینه خود آزمایی سینه, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی میزان آگاهی و عملکرد دبیران زن دبیرستانهای منطقه 2 شهر زنجان در زمینه خود آزمایی سینه, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی میزان آگاهی و عملکرد دبیران زن دبیرستانهای منطقه 2 شهر زنجان در زمینه خود آزمایی سینه, پروژه درباره پایان نامه بررسی میزان آگاهی و عملکرد دبیران زن دبیرستانهای منطقه 2 شهر زنجان در زمینه خود آزمایی سینه, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی میزان آگاهی و عملکرد دبیران زن دبیرستانهای منطقه 2 شهر زنجان در زمینه خود آزمایی سینه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی میزان آگاهی و عملکرد دبیران زن دبیرستانهای منطقه 2 شهر زنجان در زمینه خود آزمایی سینه, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی میزان آگاهی و عملکرد دبیران زن دبیرستانهای منطقه 2 شهر زنجان در زمینه خود آزمایی سینه, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی میزان آگاهی و عملکرد دبیران زن دبیرستانهای منطقه 2 شهر زنجان در زمینه خود آزمایی سینه, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی میزان آگاهی و عملکرد دبیران زن دبیرستانهای منطقه 2 شهر زنجان در زمینه خود آزمایی سینه

((M.Sc)) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده این مطالعه به منظور بررسی اثرات سمی نانو­لوله های­ کربنی­ تک دیواره عامل دار شده، بر روی سه رده سلولی MCF7, HUVEC, PC12 انجام شده است. سلول­ها با غلظت­های مختلف دو نانولوله کربنی تک دیواره با گروه عاملی متفاوت(کربوکسیل و گروه عاملی حلقوی) تیمار و به مدت زمان 24، 48 و 72 ساعت اینکوبه شدند. سپس سنجش MTT، لاکتات دهیدروژناز و ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده : هدف از اجرای این پژوهش آثار تمرین هوازی بر (PMS) و ترکیب بدن دختران چاق و کم وزن بوده است . روش پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بود و بر روی 40 نفر از دختران دانش آموز مدرسه راهنمایی ناحیه یک رشت صورت گرفت که با روش مبتنی برهدف و دردسترس از طریق فرم تشخیص موقت سندرم پیش از قاعدگی (PMS) صورت ...

فصل اول زمینه پژوهش: سبک زندگی[1]، فعالیت های عادی و معمول روزانه است که افراد آن ها را در زندگی خود به طور قابل قبول پذیرفته اند، به طوری که این فعالیت ها روی سلامت افراد تأثیرمی گذارند(1). فرد با انتخاب سبک زندگی برای حفظ و ارتقای سلامتی خود و پیشگیری از بیماری ها، اقدامات و فعالیت هایی را از قبیل رعایت رژیم غذایی مناسب، خواب و فعالیت، ورزش، کنترل وزن بدن، عدم مصرف سیگار و ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته شیمی آلی چکیده امروزه سرطان ریه یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها در سراسر جهان محسوب می شود و دارای بالاترین آمار مرگ‌ومیر در بین انواع سرطان است. لذا تشخیص زودهنگام این بیماری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. با توجه به اینکه روش‌های متداول برای شناسایی سرطان ریه پرهزینه و زمان‌بر می‌باشند، ارائه روش‌های ارزان‌تر و سریع‌تر مورد توجه ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده دوکسوروبیسین(DOX) یک آنتی بیوتیک با طیف وسیعی از عملکرد ضدتوموری و ضدسرطانی(آنتی نئوپلاستیک) است و از اواخر دهه 60 میلادی به طور گسترده ای در درمان سرطان های مختلف استفاده می شود. متاسفانه، استفاده بالینی از این داروی بسیار موثرضدسرطانی محدود شده است و این موضوع به دلیل اثرات سمیت شدید این دارو بر ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزش گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر برنامه تمرین نیرومند سازی بعد فعالیت (PAP) بر شاخص های بدنی و رکورد 100 متر آزاد دختران شناگر 10 تا 14 سال انجام شده است. روش: بدین منظور، تعداد 24 شناگر دختر در محدودۀ سنی 10 تا 14 سال به تمرینات شنا دعوت شدند. معیار انتخاب این نوجوانان داشتن ...

چکیده آداب و رسوم مردم ایرانشهر طبیعی است که هر قومی که زبان خاص خود را دارد، ادبیات خاصی هم برای زبان خود دارد. مطالب گردآوری شده در این پایان نامه در برگیرنده ی زبان، آداب و رسوم و عقاید مذهبی، باورهای جمعی ، جشن ها و اعیاد، مراسم ازدواج، سوگواری ها ، اعتقادات، ضرب المثل ها، چیستان ها، بازی های محلی، هنر و صنایع دستی و طب سنتی و ادبیات عامه مردم ایرانشهر است که جزئی از فرهنگ ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر 12 هفته رژیم غذایی و تمرینات ورزشی هوازی بر ترکیب بدنی زنان چاق غیرفعال است. نمونه آماری تحقیق حاضر شامل 45 نفر می باشد . زنان گروه آزمایش به صورت تصادفی به 3 دسته کنترل (که فقط رژیم غذایی داشتند) ، پیاده روی تند و ایروبیک همراه با رژیم غذایی تقسیم ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرینات تناوبی شدید و تداومی متوسط بر توان هوازی و بی هوازی دختران بسکتبالیست انجام شد. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و جامعه آماری شامل کلیه بانوان بسکتبالیست شهرستان فیروزکوه در سال 1393 بود. تعداد 20 بانوی بسکتبالیست به صورت هدفمند و در ...

پایان نامه: جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته تربیت بدنی و علوم ورزشی(گرایش فیزیولوژی ورزشی) کلید واژه‌ها: تمرین هوازی،وزن،درصد چربی بدن،دختران نوجوان چکیده هدف از این پژوهش، تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجوان بود.به همین منظور، تعداد 30نفر از دانش آموزان 17-15 ساله شهر گرمی در استان اردبیل با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب ...

ثبت سفارش