پایان نامه جرائم خاص علیه بورس

مشخص نشده 573 KB 26572 122
مشخص نشده مشخص نشده حقوق و فقه
قیمت قبل:۶۴,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • مقدمه

  لازم است قبل از پرداختن به بحث اصلی ، مطالبی به منظور ايجاد يک چارچوب ذهنی مطلوب از موضوع ، در قالب های زير بيان گردد :

  الف ) طرح بحث و تبيين جايگاه موضوع

  ب )  اهميت موضوع و چرائی انتخاب آن

  ج )  پرسش های تحقيق

  د )  فرضيه های تحقيق

  ه  ) روش تحقيق و موانع آن

  و ) پلان کلی و بيان منطق آن

   

  الف ) طرح بحث و تبيين جايگاه موضوع

         زندگی انسان همواره با يک سلسله احتياجات و نيازمندی ها همراه بوده است . از ابتدای خلقت بشر چه زمانی که در غارها و جنگلها به تنهائی زندگی می کرده و احتياجات اوليه خود راکه عبارت از خوراک و پوشاک می باشد ، همواره از ميوه درختان و پوست حيوانات تأمين می نموده است و چه امروزه که تعداد نيازمندی های او از شماره خارج است موضوعاتی چون مسائل اقتصادی ، اجتماعی و . . . وجود داشته است ، منتهی تشکيل زندگی اجتماعی و تراکم جمعيت در نقاط مختلف جهان و ارتباط آن بوسيله اختراعات واکتشافات جديد و تضاد منافع فردی و اجتماعی آنها به اهميت اين مسائل افزوده    است . [1] رشد و گسترش جوامع انساني اثر ديگري نيز به همراه داشته و آن درهم آميختگي شاخه هاي مختلف علومي است كه اساس تمدن بشر امروزي را تشكيل مي دهد. اين امر در چند دهه اخير با چنان سرعتي روي داده است كه ديگر نمي توان حدود و ثغور هر علم را به روشني مشخص كرد. از نتايج اين تعامل و آميزش به وجود آمدن اصطلاحات نو و جديد در قلمرو هر دانش است.2

         دراين بين پيوندهای دو علم حقوق کيفری واقتصاد قابل توجه است . به عنوان مثال ، موضوعی که در چند سال اخيرچه درسطح داخلی و چه درسطح بين المللی درکانون توجهات قرارداشته حقوق کيفری اقتصادی است . اين شاخة جديد حقوق کيفری که درپی واکنش نسبت به جرائمی شکل گرفته که نظام اقتصادی کشورها را مورد تعرض قرارمی دهند بدون شک زاييدة تعامل دو دانش حقوق کيفری و اقتصاد است . درپاسخ به اين سئوال که چرا وچگونه حقوق کيفری به قلمرو علم اقتصاد نيز ورود پيدا می کند بايدگفت که معيار و ملاک جرم انگاری يک عمل درهرجامعه بشری به اهميت وحساسيت و شدت و ضعف ارزش های مورد قبول عامه مردم برمی گردد ، بدين سان اگر ارزشی از آنچنان اهميتی برخوردار باشدکه اقتضاء کند از رهگدر تدابيرکيفری مورد حمايت قرارگيرد حقوق کيفری درمقام جرم انگاری آن ارزش برمی آيد .

          همانگونه که ملاحظه گرديد يکی از اين ارزش هاکه درچند سال اخير ازحساسيت زيادی برخوردار شده است ارزش های اقتصادی می باشد . در حوزة علم اقتصاد اصول و قواعدی حاکم می باشدکه بايستی ازآن صيانت نمود . صادرات و واردات ، مقررات پولی و بانکی ، نظام مالياتی و غيره از جمله مواردی است که درنظم اقتصادی مورد توجه قرارمی گيرند . سياست های کلان اقتصادی درهر نظام حقوقی پس از بيان در قانون اساسی هرکشور به منظور حمايت و صيانت کاربردی و عملی درقالب قوانين موضوعه ارائه و معلوم می گردد ، لذا عناوين مجرمانه به طورخاص درقوانين کيفری پيش بينی می شود تا ضمن بيان ارزشها وتوصيف آنان وحمايت ازکسانی که بزه ديده بالقوه اين اعمال قرارمی گيرند در صورت ارتکاب نسبت به مرتکبين يا مرتکبان آن مجازات و تدابير سرکوبگرانه نيز اتخاذ شود . بدين ترتيب فساد اقتصادی ازقبيل رانت خواری ، ارتشاءباندی ، پولشوئی ، قاچاق عمده کالا وارز، اخلال درامرتوزيع کالاها ومايحتاج عمومی ، اخلال درروند انجام صحيح فعاليت های بورس اوراق بهادار و . . . موجب می شودکه يک جامعه دچارپديده ای به نام بيماری وآلودگی نظام اقتصادی شود. بنابراين به منظورجلوگيری وپيشگيری ازوقوع بيماری درعرصه اقتصادی وحمايت ازاشخاص درمعرض خطر و مجازات مرتکبين جرائم اقتصادی «حقوق جزای اقتصادی» به عنوان شاخه نوينی ازحقوق جزا تشکيل شده است [2].

         برای آنکه به طورمشخص تری واردموضوع تحقيق شويم لازم است اين مطلب مورد اشاره قرارگيردکه امروزه نظام نوين اقتصادکشورها شاهد شکل گيری نهادهای کاملاجديد ونو درزمينه دادوستد وانجام معاملات است .خريد وفروش ، مدت ها است که ازحالت سنتی خودخارج ودرفضاهای کاملا متفاوتی انجام می شود .يکی ازاين ساختارهاکه نفش بسيارمهمی درعرصة اقتصادی کشورها به خصوص کشورهايي که درحال گذر ازمرحله اقتصاد دولتی به سوی اقتصاد بخش خصوصی هستند، ايفاء می کند بازار اوراق بهادار يا همان بورس است [3].

         بورس به عنوان محل گردآوری وجوه خود وهدايت آنها به سوی سرمايه گذاری و نيز ابزاری برای داودستد اوراق بهادار، دارای قابليت وکارکردهای فراوانی است .تکامل ساختارپولی ومالی کشورهائی که مرحله گذار را دراقتصاد خودپشت سرمی گذارند به سرمايه گذاری وبرنامه ريزی مناسب توليد بستگی دارد . استفاده صحيح ازجريان های پولی ووجوه سرگردان به سمت کارهای توليدی باعث رشداقتصادی، افزايش توليد ناخالص ملی ، اشتغال وافزايش درآمدسرانه شده و نهايتاً رفاه عمومی را در پی خواهد شد . ازآنجائی که نيل به رشد اقتصادی و بالا بردن ميل به سرمايه گذاری و تأمين رشد بالا و قابل قبول برای انباشت سرمايه ها امری بلندمدت و مستلزم اتخاذ سياست های اساسی و همه جانبه است، لذا ايجاد محيط مناسب برای سرمايه گذاری سالم ومولد و تقويت بازار سرمايه امری ضروری به شمار می رود . [4]

         دراکثرکشورهای درحال توسعه تأمين وجوه مالی برای واحدهای بزرگ برعهدة دولت ها می باشد در صورتی که مالکيت اين گونه واحدها با انتشار اوراق بهادار به عموم واگذار شود بخشی از پس اندازهای ساکن مردم جذب فعاليت های توليدی و زيربنائی می گردد . بورس اوراق بهادار به عنوان يکی

  از ارکان اصلی و اساسی بازار سرمايه پايگاهی برای تأمين منابع واحدهايي است که درآن پذيرفته می شوند برای نمونه زمانی که قرارمی شود واحدی از بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال يابد بورس به عنوان بازارکاملی که تمام متقاضيان مشارکت در سرمايه گذاری به آن روی می آورند ، يکی از برارزنده ترين جايگاه های عرضه سهام واحد مشمول واگذاری است . بورس به نوبة خود با فراهم آوردن خدمات لازم برای پرداخت ، بسيج منابع پس انداز ، تخصيص منابع و ايجاد زمينه لازم برای دست اندرکاران در بازار مالی برای مقابله با خطرات تجارت و نوسان قيمت ، فعاليت های اقتصادی را تسهيل می کند و با پذيرش واحدهای جديد درکنار واحدهای عضو تنوع و تحول مداومی به فعاليت های خود می بخشد.[5]

         درايران نقش بورس و رونق فعاليت های آن با تحولات اقتصادی اخير پيوندی تنگاتنگ دارد . پس از پيروزی انقلاب اسلامی و درپی آن تصويب قانون اساسی به عنوان مبنای قانونگذاری ، فصل چهارم اين قانون به بحث اقتصاد و امور مالی اختصاص داده شد . به موجب اصل چهل وچهارم ، مالکيت در جمهوری اسلامی به سه بخش دولتی ، تعاونی وخصوصی تقسيم می شود و فعاليت آنها تحت شرايطی که در ذيل اصل مذکور شمرده شده مجاز و قانونی است . با پيروزی انقلاب اسلامی ، اقتصاد ايران به سمت اقتصاد دولتی گرايش پيدا کرد و دولت درجهت کسب قدرت بيشتر، سعی درتملک بنگاه های عظيم اقتصادی برای خود داشت . باگذشت سه دهه از دولتی بودن اقتصاد ايران صاحب نظران اقتصادی و مشوولان نظام به اين نتيجه رسيدندکه بدنه اقتصادی دولت حجيم و عظيم شده است ودولت برای اداره اين بنگاه ها هزينه های مالی و مديريتی فراوانی صرف کرده و به طورمستقيم وغيرمستقيم به تصدی گری روی آورده است درپی اين نتيجه گيری بودکه بحث تنظيم سياست های کلی اصول چهل وچهارم قانون اساسی درمجمع تشخيص مطرح و درنهايت توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد [6].

         با توجه به وظيفه اصلی بورس اوراق بهادارکه به آن اشاره شد ، شايد بتوان گفت در راستای عملی کردن سياست های کلی اصل 44 سنگين ترين و حساس ترين وظيفه برعهده بورس می باشد زيرا واگذاری سهام شرکت ها ، مؤسسات ،کارخانجات و به طورکلی بنگاه های عظيم اقتصادی که در حيطه

  شمول اصل فوق قرارمی گيرند ازطريق بورس انجام خواهد شد . بازار نيز برای آنکه بتواند به درستی به اين وظيفه خطيرعمل کند نيازمند زيرساخت های فراوانی است ، درحقيقت پيش نياز واگذاری سهام شرکت های بزرگ دولتی بسترسازی های مناسبی است که در زمينه های گوناگون بايد ايجاد شود .

         به عنوان مثال يکی از اين زيرساخت ها موضوع ايمن سازی بازار اوراق بهادار است . بازار زمانی می تواندکارائی لازم را درامرخصوصی سازی داشته باشدکه صاحبان سرمايه از فرآيند صحيح و سالم شکل گيری معاملات و دادوستدهای انجام شده در بازار اوراق بهادار مطمئن باشند زيراگردش پولی عظيمی که در نتيجه خريد و فروش سهام شرکت های بزرگ در بورس شكل می گيرد از آن يک سيبل بسيار جذاب برای فعالان عرصه اقتصادی خواهد ساخت که ممکن است برخی از آنها برای کسب درآمدهای هنگفت به راه های غيرقانونی نيز متوسل شوند .

         مقنن جمهوری اسلامی با درک ضرورت همين مطلب سرانجام درقانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ايران مصوب آذرماه 1384 فصل مستقلی ( فصل ششم ) را تحت عنوان « جرائم و مجازات ها» به منظور حمايت کيفری ازاين نهاد مهم اقتصادی اختصاصی داد . در تحقيق حاضر سيع شده است که مهمترين عناوين مجرمانه مصرح در فصل ششم قانون مذکور از دريچه حقوق جزای اختصاصی مورد تجزيه وتحليل قرارگيرد .

  ب ) اهميت موضوع و چرائی انتخاب آن

         از مباحثی که درقسمت قبل مطرح شد به خوبی می توان جايگاه قانون بازاراوراق بهادار را در راهبردهای اساسی سياست های کلی اصل 44 قانون اساسی مورد توجه قرارداد . به همين خاطر شناخت دقيق و موشکافانه ابعاد مختلف اين قانون امری اجتناب ناپذير می نمايد .

  ازاين ميان مطالعه فصل ششم قانون مذکور از چند جهت مورد علاقة نگارنده می باشد .

  اول اينکه موضوع جرائم بورس اوراق بهادار يکی از حوزه های بسيار مهم و مبتلی به جرائم اقتصادی را شامل می شود که به موازات پيشرفت های اقتصادی و پيدايش روابط اقتصادی پيچيده در جامعة امروز اين جرائم نيز بيش از پيش از نظرکمی وکيفی رشد داشته اند . از سوی ديگرچون مرتکبين اين نوع از جرائم غالبا از ميان اشخاص به اصطلاح « يقه سفيد » و ذي نفوذ جامعه بوده و جرائم آن ها علاوه بر تأثير مخرب بر رشد اقتصادی کشور می تواند بر روند سرمايه گذاری درکشور تأثيرمنفی به جای گذاشته و غيرمستقيم و مستقيم وضع اقتصادی يکايک افراد جامعه را به خطربيندازد مطالعه آن بی اندازه اهميت دارد .

         دوم اينکه دردورة کارشناسی حقوق تقريباً تمام جرائمی که درقالب حقوق جزای اختصاصی مورد مطالعه قرارمی گيرد جرائم مالی و سنتی هستندکه دربارة آن ها بسيار سخن رفته و قلم فرسائی شده است ليکن از جرائم جديدی همچون جرائم اقتصادی و مصاديق بارز آن مثل پولشوئی ، جرائم بورس ، قاچاق کالا و ارز وغيره صحبتی به ميان نيامده است به همين خاطربرآن شديم تا با انتخاب اين موضوع در زمينه آشنائی دانشجويان حقوق با جرائم جديد نيز قدمی هرچندکوچک برداشته باشيم .

         و نهايتاً مشوق سوم ما دراين راستا نياز قضات و به طورکلی دستگاه قضائی کشوربه آگاهی ازاين قوانين و جرائم برای تحقق عدالت بوده است . قانون بازار اوراق بهادار به علت جديد التأسيس بودن و فنی بودن فعاليت های حوزه آن و به تبع ، جرائمی که در حيطه آن رخ می دهد نياز به معرفی دقيق و همه جانبه برای متوليان امرقضا به خصوص قضات محترم دادگاه ها و دادسراها دارد تا آن ها با آگاهی کامل از ساختار بازار اوراق بهادار و جرائمی که ممکن است درچارچوب آن رخ دهد بتوانند به بهترين شکل به مبارزه با مرتکبين اين جرائم بپردازند .

  ج ) پرسش های تحقيق

  با عنايت به عنوان پايان نامه لازم است به اين سئوالات پاسخ داده شود :

  1- آيا مقنن جمهوری اسلامی ايران در قانون جديد دست به وضع يک سلسله عناوين مجرمانه جديد زده است يا مبنای کار همان جرائم سنتی است ؟

  2- رويکرد قانون جديد در زمينه ضمانت اجراهای اعمال شده عليه جرائم بورسي چگونه بوده است ؟

  3- آيا مقنن جمهوری اسلامی در رسيدگی به جرائم بورس آئين دادرسی خاصی را الزامی دانسته است ؟

  4- آيا برای ارتکاب جرائم بورسي وجوه بستر و شرايط خاصی الزامی است ؟

   

  د ) فرضيه های تحقيق

  انتظارمی رودکه در انتهای تحقيق پاسخ های زير را برای سئوالات مطروحه درقسمت قبل بيابيم :

  1- مقنن ايرانی درقانون جديد دست به جرم انگاری عناوين مجرمانة جديدی زده است .

  2- به نظرمی رسد همچنان ضمانت اجراهای سنتی عليه مرتکبين جرائم بورسي قابل اعمال باشد .

  3- مقنن ايرانی در رسيدگی به جرائم بورسي آئين دادرسی خاصی را الزامی ندانسته است .

  4- به نظرمی رسدکه وجود بستر وشرايط خاصی برای ارتکاب جرائم بورسي لازم باشد

   

  [1]  . گرترود ويليامز ، اقتصاد روزمره ، شکر الله بزرگزاد ، ( تهران ، بنگاه ترجمه و نشرکتاب ، 1348 ) ، ص 10

  2 . مصطفي عسكريان ، نگاهي به جامعه شناسي، ( تهران ، نشر مبتكران ، 1372 ) ، ص63

  [2]  . جعفرکوشا ، « رويکرد افتراقی ناظر به جرائم اقتصادی درتقابل با جرائم مالی » ، مجموعه سخن رانی های اولين اجلاس دادستانهای پايتخت کشورهای اسلامی ، ( 1386 ) ، ص 180 و 181

  [3] . مرتضی قره باغيان ، اقتصاد رشد وتوسعه ، ( تهران ، نشرنی ، 1371 ) ، ج دوم ، ص 519

  [4] . صادق يوسف نژاد ، بررسی رابطه سيستماتيک و رشد سودشرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران ، استاد راهنما : دکتر حسين فخاری ، استاد مشاور : دکترمحمد حسين جنانی ، دانشگاه آزاد اسلامی ( واحد اراک ) ، ص 1 و2 

  [5]  . زهرا نصرالهی ، تجزيه و تحليل عملکرد بورس اوراق بهادار ايران ، استاد راهنما : دکترمرتضی قره باغيان ، استاد مشاور: سيد احمد ميرمطهری ، دانشگاه تربيت مدرس ، ص 1

  [6] . حامد سلطانی نژاد وغلامعلی ميرزائی ، « خصوصی سازی در راستای سياست های کلی اصل 44 قانون اساسی » ، مجله بورس ، شماره 61 ، ( اسفند 1385 ) ، ص 16 

  منابع

   

  الف )  کتب

  1-  اردبيلی ، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ، حقوق جزای عمومی ، تهران ، نشرميزان ، 1382

  2- حبيب زاده ، محمدجعفر، حقوق جزای اختصاصی ( جرائم عليه اموال ) ، تهران ، انتشارات سمت، 1380

  3- زراعت ، عباس ، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی ، تهران ، انتشارات ققنوس، 1383

  4- عسکريان ، مصطفی ، نگاهی به جامعه شناسی ، تهران ، نشر مبتکران ، 1372

  5- قره باغيان ، مرتضی ، اقتصاد رشد وتوسعه ، تهران ، نشر نی ، 1371

  6- ميرمحمد صادقی ، حسين ، جرائم عليه امنيت و آسايش عمومی ، تهران ، انتشارات ميزان ، 1382

  7-  ______ ، جرائم عليه اموال و مالکيت ، تهران ، انتشارات ميزان ، 1382

  8- ويليامز ،گرترود ، اقتصاد روزمره ، شکر الله بزرگزاد ، تهران ، بنگاه ترجمه و نشرکتاب ، 1348

   

  ب  )   مقالات

  1- ترابيان ،کرشمه ، « راه کارهای حمايت از سرمايه داران جزء » ، مجله بورس ، شماره 58 ، 1385

  2- سلطانی نژاد ، حامد و غلامعلی ميرزائی ، « خصوصی سازی در راستای سياست های کلی اصل44 قانون اساسی » ، مجله بورس ، شماره 61 ، 1385

  3- شريفی ، الهام الدين ، « بررسی تطبيقی جنبه های حقوقی معاملات در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات محرمانه » ، مجله پژوهش های حقوقی ، شماره 6 ، 1383

  4- صفاريان ، مريم ، « سياست ها و الزام های افشاء اطلاعات در بازار سرمايه ايران » ، مجله بورس، شماره 34 ، 1381

  5- علم الهدی ، مهدی ، « نقش اطلاعات نهانی در تضييع حقوق سهامداران و راهکارهای مقابله با آن» ، www . rdis . ir 

  6- فدائی نژاد ، اسماعيل و زهرا نوبخت ، « مفهوم شفافيت در شرکت » ، مجله بورس ، شماره 49، 1384

  7- کوشا ، جعفر ، « رويکرد افتراقی ناظر به جرائم اقتصادی در تقابل با جرائم مالی » ، مجموعه سخن رانی های اولين اجلاس دادستانهای پايتخت کشورهای اسلامی ، 1386

  8- نوبخت ، زهرا ، « ارزيابی شفافيت اطلاعات شرکت ها دربورس اوراق بهادار تهران » ، مجله بورس، شماره 55- 54 ، 1385

   

  ج  )  پايان نامه ها وگزارش های علمی

  1- جعفری ، مجتبی ، مطالعه تطبيقی جرائم بورس اوراق بهادار درحقوق جزای ايران و فرانسه ، استاد راهنما : دکترمحمد علی مهدوی ثابت ، استاد مشاور : دکتر علی حسين نجفی ابرند آبادی ، دانشگاه امام صادق (ع)

  2- قاسمی ، محمد ، گفتمان سياست جنائی قانونگذار ايران در قانون بازار اوراق بهادار ايران ، استاد راهنما : دکترعلی حسين نجفی ابرند آبادی ، استاد مشاور : دکترجعفرکوشا ، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم تحقيقات )

  3- نصرالهی ، زهرا ، تجزيه وتحليل عملکرد بورس اوراق بهادار ايران ، استاد راهنما : دکترمرتضی قره باغيان ، استاد مشاور: سيد احمد ميرمطهری ، دانشگاه تربيت مدرس

  4- يوسف نژاد ، صادق ، بررسی رابطة سيستماتيک و رشد سود شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران، استاد راهنما :  دکتر حسين فخاری ، استاد مشاور : دکترمحمدحسين جنانی ، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد اراک )

  5- مديريت مطالعات و بررسی های اقتصادی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ، جزوه بهسازی مقررات ايمنی و شفافيت بازار سرمايه ايران : گزارش يک پژوهش ( گزارش سوم ) : شناسائی و منع دستکاری در بازار ، 1381

  6- ______، جزوه بهسازی مقررات ايمنی و شفافيت بازار سرمايه ايران : گزارش يک پژوهش (گزارش يکم ) : دادوستد دارندگان اطلاعات نهانی ، 1381

  د  )  سايت های اينترنتی 

  1- www . rdis . ir

  2- www . money science . org 


موضوع پایان نامه جرائم خاص علیه بورس, نمونه پایان نامه جرائم خاص علیه بورس, جستجوی پایان نامه جرائم خاص علیه بورس, فایل Word پایان نامه جرائم خاص علیه بورس, دانلود پایان نامه جرائم خاص علیه بورس, فایل PDF پایان نامه جرائم خاص علیه بورس, تحقیق در مورد پایان نامه جرائم خاص علیه بورس, مقاله در مورد پایان نامه جرائم خاص علیه بورس, پروژه در مورد پایان نامه جرائم خاص علیه بورس, پروپوزال در مورد پایان نامه جرائم خاص علیه بورس, تز دکترا در مورد پایان نامه جرائم خاص علیه بورس, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه جرائم خاص علیه بورس, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه جرائم خاص علیه بورس, پروژه درباره پایان نامه جرائم خاص علیه بورس, گزارش سمینار در مورد پایان نامه جرائم خاص علیه بورس, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه جرائم خاص علیه بورس, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه جرائم خاص علیه بورس, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه جرائم خاص علیه بورس, رساله دکترا در مورد پایان نامه جرائم خاص علیه بورس

لازم است قبل از پرداختن به بحث اصلي ، مطالبي به منظور ايجاد يک چارچوب ذهني مطلوب از موضوع ، در قالب هاي زير بيان گردد : الف ) طرح بحث و تبيين جايگاه موضوع ب )  اهميت موضوع و چرائي انتخاب آ

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی چکیده: سرمایه اجتماعی از مهمترین مفاهیم روبه رشد در علوم اجتماعی است و دامنه کاربرد آن در سایر علوم روبه افزایش است. این مفهوم بیانگر حلقه مفقوده در توسعه بشمار می رود و مانند سایر سرمایه ها مولد بوده و بستر مناسبی برای بهره برداری از سرمایه های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است.در دهه های اخیر ،مفهوم کیفیت زندگی برای ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: فقه و مبانی حقوق چکیده اسلام نسبت به حقوق زن و مرد دیدگاه متساوی و متعادلی دارد. اما شرایط و ویژگی‌های فیزیکی مختلف این دو جنس متعاقبا حقوق و وظایف خاصی را برای آنها به دنبال دارد؛ لذا اینجاست که ضرورت حمایت از زنان (به دلیل نقش مهم مادری) مورد توجه اسلام قرار گرفته و نگاه جانبدارانه‌ی خود را در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی مطرح نموده. ...

(جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد) اقتصاد و علوم اداري زمستان1391 چکيده: موضوع اين پايان نامه اجل در اسناد تجاري است که در آن سعي شده به تأثير تاريخ در صدور و استمرار و سقوط سند تجاري و اهميت ز

بررسي جرم آدم‌ربايي:  شايد بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدي مهمترين جرم عليه اشخاص جرم آدم‌ربايي است . تحت شرايطي آدم ربايي مي‌تواند بعنوان يک بزه بين‌المللي و به عنوان يک جر

پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد سال1382 پايان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسي چکيده : بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي انسان موجودي است جمع گرا و آميخته از خواسته ها ، علايق و غر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: تامین مالی از جمله مهمترین مباحث بحث برانگیز در مدیریت مالی و حسابداری است که تحقیقات گسترده ای را در حوزه امور مالی و حسابداری موجب شده است. علیرغم گستردگی روش های تامین مالی، مدیران باید از چگونگی نحوه تامین مالی و اثر بکارگیری هر یک از آن ها بر عملکرد عملیاتی، سودآوری و بازده آتی سهام شرکت ها آگاه باشند. برهمین ...

پيشگفتار اهميّت تربيت بدني و ورزش که لازمه سلامتي و تندرستي در جامعه امروزي مي‌باشد بر هيچ کس پوشيده نيست، به گونه‌اي که حتّي با غرور ملّي نيز پيوند خورده است، اما بايد دانست که ورزش جداي

پايان­ نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد گرايش: حقوق جزا و جرم شناسي سال 1386 چکيده قرارهاي تأمين کيفري از جمله قرارهاي اعدادي هستند که در مرحله تحقيقات مقدماتي از سوي مقام قضا

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: این پژوهش را با این سوال اساسی شروع کرده ایم که، تعدیلات در سود حسابداری نظیر هموارسازی سود بر شاخصهای جدید ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی نیز اثرگذار خواهد بود یا خیر؟ به همین منظور به بررسی این موضوع تحت عنوان «بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...

ثبت سفارش