پایان نامه بررسی رابطه ی بکارگیری فناوری اطلاعات با رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

مشخص نشده 477 KB 29256 75
مشخص نشده مشخص نشده مدیریت
قیمت قدیم:۹,۸۰۰ تومان
قیمت: ۱۲,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

  تابستان 1392

  چکیده:

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات با رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه انجام گرفته است.فناوری اطلاعات به عنوان یک ابزار مهم و وسیله انجام کار در عصر حاضر مورد توجه قرار گرفته است. فناوری اطلاعات تغییر مهمی در روند انجام کارها و اجرای امور ایجاد کرده است و خود را به عنوان یکی از عوامل مهم در برتری کشورهای پیشرفته معرفی نموده است. رضایتمندی افراد در سازمانهای مختلف نیز یکی از مسائل مهمی است که در عصر حاضر جلب توجه نموده است و سازمانهای کنونی در انجام وظایفشان بیش از گذشته به رضایت مشتریان توجه می کنند و رضایتمندی مشتریان را به عنوان یکی از مهم ترین اولویتها مورد توجه قرار می دهند. لذا با توجه به مطالب فوق این تحقیق درصدد پاسخگویی به این سوال است که آیا بکار گیری فناوری اطلاعات بر افزایش میزان رضایتمندی دانشجویان در دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه تاثیر گذار بوده است. به منظور بررسی این سوال در بین دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه  به روش توصیفی با نمونه گیری تصادفی ساده 320 نفر به عنوان نمونه از بین  جامعه2304 نفری انتخاب گردید و پرسشنامه محقق ساخته ای که روایی آن مورد تایید اساتید محترم بوده و پایایی محاسبه شده آن نیز حدود 762/0 بود، بین آنها توزیع گردید و داده های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در امر تجزیه و تحلیل داده ها از spss18 آزمون آماری همبستگی رگرسیون وANOVA بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که امکانات ارائه شده در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی را فراهم نموده است

  کلید واژه: فناوری اطلاعات، رضایتمندی، دانشجویان ، دانشکده کشاورزی و دانشگاه ارومیه

  فصل اول

  کلیات  تحقیق

  1-1 مقدمه

  عصر حاضر را عصر اطلاعات لقب داده اند، این نامگذاری به این دلیل است که امروزه اطلاعات به جزء تفکیک ناپذیر زندگی بشر تبدیل شده است. رشد و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه امروز به حدی سرعت گرفته است که میزان توجه به آن را مهمترین شاخص توسعه یافتگی برای کشور های در حال توسعه در نظر گرفته اند و معتقدند که عصر حاضر دنیای متفاوتی خواهد بود که راهبردی آن را فناوری اطلاعات برعهده خواهد داشت(حلاج، 1384،ص12) .افزایش رقابت،استمرار کوچک سازی،سطوح عملکرد بالا،جهانی سازی و آزاد سازی مثالهایی از تغییرات وسیعی هستند که امروزه اکثر سازمانها با آن روبرو بوده و مجبور به شکل دهی دوباره و سازماندهی مجدد خود هستند.درعین حال آنها باید از سلسله مراتب وظیفه ای به سازمانهای شبکه ای و منعطف با عملکرد بالا مبدل شوند.سازمانها به منظور چیره شدن بر این چالشها نیازمند توجه به فناوری اطلاعات بعنوان یک عامل تعیین کننده هستند که از آن نه فقط بمنظور تقویت اثر بخشی و کارآیی عملیاتی بلکه درجهت پاسخگویی سریعتر و مستمر به نیازهای مشتریان و فشارهای رقابتی و عرضه مطلوبتر از طریق تعدد کانالهای توزیع و افزایش توانایی در ارتباط برقرار کردن با مشتریان،عرضه کنندگان،و دیگر سهامداران باید استفاده شود . در نیم قرن اخیر، سازمانهای مدرن سرمایه گذاری روی فن آوری اطلاعات را افزایش داده اند، زیرا عقیده دارند که فناوری اطلاعات تاثیر مثبتی روی عملکرد سازمانی دارد و عملکرد سازمانی اثربخش بر رضایت مشتریان تاثیر می گذارد و درنهایت باید متذکر شد که امروزه کاربرد فناوری اطلاعات یک ویژگی مشترک بافتهای سازمانی است. درحال حاضر فناوری اطلاعات خود را به عنوان یک عامل حیاتی در موفقیت تعداد بی شماری از سازمانها نشان می دهد(شهرستانکی،1385،ص16). بنابراین انجام تحقیقات و پژوهشهای مختلف در زمینه تحلیل اثرات کاربرد فناوری اطلاعات بر رضایتمندی افراد به منظور بهبود عملکرد سازمانی و کاستن از پیامدهای نامطلوب احتمالی در رابطه با استفاده کورکورانه سازمانها از این تکنولوژی نوین لازم و ضروری می نماید که پژوهش حاضر نیز در راستای جامعه عمل پوشاندن به چنین ضرورتی صورت می گیرد

  1-2 بیان مسئله

  امروزه در عصر جهانی شدن با پیشرفت دانش تکنولوژی، سرعت در ارتباطات و تغییر و تحولاتی که در ارزشها و فرهنگ ها، انتظارات و مطالبات سیاسی، ملتها ایجاد کرده، موجب تحولات ادرای شده است.تغییر سلیقه ها، خواسته ها و توقعات شهروندان، سبب شده که تحول از امری درون زا به امری برون زا تبدیل شود و رضایتمندی ارباب رجوع به عنوان یکی از معیار های اصلی و اساسی بهبود عملکرد سازمانها مد نظر قرار گیرد(خاکی،1381،ص26). اگر چه پیشرفت فناوری اطلاعات خود بخود شرط کافی برای نیل به جامعه اطلاعاتی نیست اما یک پیش نیاز ضروری شمرده می شود و کلید چنین پیشرفتی در میزان تفکیک پذیری این فناوریها از زندگی روزمره شهروندان و کاربرد آنها نهفته است. وجود  ITسبب می شود که نوع بایگانی از (پرو.نده های کاغذی به پرونده های الکترونیکی)، پاسخگویی، دریافت شکایت، اطلاع رسانی به مشتریان و غیره تغییر و بهبود پیدا کند(منوریان،1378،ص43). همچنین تکنولوژی اطلاعاتی موجب می شود توان سازمان از نظر ثبت کردن، نگه داری و انتقال اطلاعات و غیره افزایش یابد و نیز برمیزان انعطاف پذیری، صحت و دقت و همچنین سرعت عمل آنها تاثیر بگذارد(شهرستانکی،1385،ص19). بسیاری از سرمایه گذاریهای انجام شده بر تکنولوژی اطلاعات در کشورهای جهان سوم به ویژه در کشور ما آنچنان که انتظار داشتیم بهره وری نداشته اند، به طور مثال طی گزارشی که بر اساس تحقیقات گروه استندیش انجام شده و به درستی چاتوس نام گرفت ثابت شد که تقریبا یک سوم پروژه های  ITمنافع تعیین شده را بر آورده نمی سازد(یاردلی،1384،ص28). با توجه به این که یکی از استراتژیهای نوین دانشگاهها طی چند سال اخیر، استفاده گسترده از فناوری اطلاعات است حال باید دید که دانشگاه ارومیه و مسئولان دانشکده کشاورزی تاچه حد توانسته اند استفاده از فناوری اطلاعات را مورد توجه قرار داده و تا چه حد توانسته اند پاسخگوی نیازهای دانشجویان باشند و این که دانشجویان تا چه حد قادر به استفاده از فناوری اطلاعات و ابزارهای فراهم شده مربوط به آن در دانشکده کشاورزی هستند فلذا این امر به عنوان مسئله ای برای محقق مطرح است که در این تحقیق محقق درصدد یافتن پاسخ مناسبی برای آن است و در همین راستا سوالی که مطرح است این است که :آیا استقرار فناوری اطلاعاتی در دانشکده های دانشگاه ارومیه در افزایش رضایت مندی دانشجویان تاثیر گذار بوده است؟  برای پاسخ دادن به این سوال دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، مورد بررسی قرار گرفته است.

  3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق

  امروزه همه کارکنان سازمانی در جمع آوری، نگهداری، پردازش و استفاده از اطلاعات به نحوی مداخله می کنند تا از این طریق پاسخگوی نیازهای مشتریان داخلی و خارجی خود باشند. بدون تردید مهمترین نقش فناوری اطلاعات در سازمانها از میان برداشتن موانع از طریق آسان، فوری، ارزان و بالا بردن اهمیت ارتباط است. فناوری اطلاعات، سازمان را در عمل کارامدتر، اثر بخشتر و رقابتی تر می سازد و از طریق فراهم کردن اطلاعات سزیع و صحیح برای تصمیم گیری در مورد نیازها، ترجیحات و رضایتمندی مشتریان نقش مهمی در مدیریت روابط با آنها ایفا می کند(علاقه بند،1384،ص75 ). تاکنون مقوله رضایت خدمت گیرندگان در نظام اداری کشور کمتر مورد توجه بوده است و دستگاههای اجرایی اغلب بازخوردی از خدمات ارائه شده دریافت نکرده اند. از این رو استفاده از فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات با هدف ایجاد سازمانهای کارا و ارائه خدمات به گونه ای سریع، آسان و مناسب طی چند سال اخیر در اغلب کشورهای جهان مورد توجه کارگزاران قرار گرفته است.درک اهمیت کاربرد فناوری اطلاعات و نقشی که می تواند در اصلاحات ایفا نماید سیاستگزاران جوامع مختلف را برآن داشته است تابا در دستور قرار دادن آن و وضع خط مشی های مرتبط بستر نهادی و اجرایی کاربرد فناو.ری اطلاعات را فراهم آورند(فقیهی،یعقوبی،1383،ص30). ایجاد واستقرار سیستم فناوری اطلاعات گامی موثر در جهت پیاده سازی و دست یابی به اتوماسیون اداری است. بی شک تحقق این امر با ایجاد سهولت در فرآیندها و شیوه های انجام کار، علاوه بر ایجاد رضایتمندی در مراجعین سازمانها در طول زمان صرفه جویی های قابل توجهی به همراه می آورد. از این رو اسقرار این گونه سیستم ها می تواند صاحبان فرایندها و متقاضیان آن را منتفع سازد(یار احمدی خراسانی1385،ص120).  تکنولوژی اطلاعاتی سبب می گردد توان سازمان از نظر ثبت کردن، نگهداری، تجزیه و تحلیل و انتقال اطلاعات به شدت افزایش یابد و بر میزان انعطاف پذیری، صحت و دقت و سرعت عمل آنها اثر بگذارد(دفت،جلد دوم، 1374،ص563). با توجه به مطالب مذکور این تحقیق در پی ارائه چارچوبی نظام دار از رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات بر رضایت مندی می باشد که آگاهی از نتایج بدست آمده می تواند دانش مدیران و کارکنان را نسبت به اثرات فناوری اطلاعات بر رضایتمندی افزایش دهد.

  1-4 اهداف تحقیق

   هدف کلی:بررسی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات با رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی

  اهداف جزئی:

  بررسی رابطه ی تجهیز سیستم به فناوری اطلاعات در بخش اداری دانشکده با رضایتمندی دانشجویان

  بررسی رابطه ی تجهیز سیستم به فناوری اطلاعات در بخش آموزشی  دانشکده با رضایتمندی دانشجویان

   

  1-5کاربردهای تحقیق

  بهبود خدمات بخش اداری در سیستم تکنولوژی اطلاعاتی به منظور افزایش رضایت دانشجویان

  بهبود خدمات بخش آموزشی- علمی درسیستم ITبه منظور افزایش رضایت دانشجویان

   1-6 فرضیه های تحقیق

  فرضیه اصلی: بین بکارگیری فناوری اطلاعات و رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی رابطه وجود دارد

   

  فرضیه فرعی:

  بین تجهیز سیستم به فناوری اطلاعات در بخش اداری و رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی رابطه وجود دارد

  بین تجهیز سیستم به فناوری اطلاعات در بخش آموزشی و رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی رابطه وجود دارد

  از نظر آماری اختلاف معنی داری بین میزان آشنایی دانشجویان با فناوری اطلاعات در سطوح مختلف تحصیلی وجود دارد

  از نظر آماری اختلاف معنی داری بین میزان آشنایی دانشجویان با سایتها در سطوح مختلف تحصیلی وجود دارد

  1-7 متغیرهای تحقیق و تعریف مفهومی و عملیاتی آنها:

  متغیر پیش بین: متغیری است که از طریق آن متغیر وابسته تبیین یا پیش بینی می شود(عباس زاده،1385،ص387)

  متغیر پیش بین این تحقیق فناوری اطلاعات می باشد

  متغیر ملاک : متغیری است که محقق بدنبال تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری درآن است(همان منبع).

  متغیرملاک این تحقیق عبارت است از رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی.

  1-7-1تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق:

  فناوری اطلاعات: اصطلاح فناوری اطلاعات برای توصیف فنونی به کار می رود که ما را در ضبط ،ذخیره سازی ، پردازش ،بازیابی ، انتقال ودریافت اطلاعات یاری می کند (عالی،1381،ص6).

  تعریف عملیاتی فناوری اطلاعات: نمره ای است که پاسخ دهنده از پاسخ به سوالات(1،2،3،4،5،6،7،9،11،12،18،19،21،24،25،26،27)  پرسشنامه به دست می آورد

  اطلاعات: عبارت است ازجریانهایی که مجموعه داناییها را تغییر می دهد(همان منبع ،ص8).

  فناوری: عبارت است از تمامی اشکال فناوری که به منظور پردازش، ذخیره سازی و انتقال اطلاعات دریک قالب الکترونیکی بکار گرفته می شود(همان منبع،ص8).

   

  رضایتمندی: رضایتمندی عبارت است از نتیجه فرآیند مقایسه عملکرد مطلوب وعملکرد واقعی درک شده. رضایتمندی مستلزم شاد وراضی نگه داشتن ارباب رجوع هم در تعاملات روزانه، هم درنحوه وچگونگی ارائه خدمات وهم از دیدگاه بلندمدت وجهانی فشارهای رقابتی سازمان ها را وادار می کندتانیازمندی های ارباب رجوع را شناسایی کنند وراهبردهایی را تدوین کنند که به آن ها اجازه دهد در برابر سایر رقبا موفق بشوند. رضایت ارباب رجوع میزان مطلوبیتی است که مراجعین سازمان ها به خاطر ویژگی های مختلف نحوه ارائه ی خدمات مختلف کسب می کنند ومنبع و دلیلی برای ادامه فعالیت سازمان است(عزیزی نژاد،1387،ص 41).

   تعریف عملیاتی رضایتمندی: نمره ای است که پاسخ دهنده از پاسخ به سوالات(8،10،13،14،15،16،17،20،23،28) پرسشنامه به دست می آورد

  فصل دوم

   

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق

   

  بخش اول فناوری اطلاعات

  1- 2 مقدمه:

  در دنیای پرتلاطم امروز موفقیت سازمان در گرو جهت گیری همه بخش های سازمان در راستای مسیر استراتژیک آن سازمان می باشد.آنچه در این بین از اهمیت ویژه ای برخوردار است مکمل بودن استراتژی کسب و کار سازمان با استراتژی فناوری اطلاعات آن می باشد.اگر این دو استراتژی در دومسیر متفاوت حرکت نمایند،خطر شکست کسب و کار سازمان افزایش می یابد.با توجه به سرمایه گذاری زیاد که امروزه سازمانهای مختلف در زمینه فناوری اطلاعات انجام می دهند، آنچه برای آنها مهم می باشد این است که فناوری اطلاعات به عنوان  یک منبع استراتژیک در جهت رسیدن به اهداف استراتژیک آنها مورد استفاده قرار گیرد(علی پور پیجانی،اکبری،1385،ص152).در حال حاضر گام های جدیدی در تغییر فناوری برداشته می شود. دسترسی گسترده به شبکه های اطلاعاتی نوید بخش بهبود بهره وری با شدت بیشتری است.این تغییر ساختار و انقلاب در روش تولید است که علاوه بر آثار اقتصادی دارای پیامدهای اجتماعی نیز هست.در سراسر جهان فناوری اطلاعات در حال ایجاد انقلابی نوین است که اهمیت آن از انقلاب صنعتی کمتر نیست. این انقلاب ظرفیت های تازه و چشمگیری در محدوده دانش بشری ایجاد می کند و ابزارهایی به وجود می آورد که ماهیت کار و زندگی را دستخوش  تغییرخواهد ساخت (سبحانی،محمدی گیگلو،1384،صص3-2).

  در بحث فناوری اطلاعات، اطلاعات اهمیت فوق العاده ای دارد. اطلاعات از دیرباز در زندگی بشر تاثیر بسزایی داشته و انسان برای تصمیم گیری ها و طی طریق همواره محتاج به آن بوده است ولی آنچه که امروزه اهمیت آن را صد چندان کرده است.شرایط نوین زندگی و افزایش سهم اطلاعات در آن است. اطلاعات به مفهوم عام به عنوان انرژی غالب سده جدید با سرعتی شگفت آور جایگزین صنعت متکی به انرژی های فنا پذیر می شود و بشر را باتجربه جدیدی ازسیر تکوین جامعه مواجه می سازد که در آن همه وجوهات زندگی تحت تاثیر این پدیده قرار می گیرد (منتظر،1381،ص176).

  Abstract:

  This study aimed to investigate the relationship between information technology use and satisfaction of Urmia university students took. Information technology as an important tool for the job is today considered. I T major changes in the process of doing things and has established itself as one of the most Important factors in the developed world introduced. Satisfaction of individuals in organizations is also an important issue that has attracted attention in the present day and in today's organizations, are carrying over past satisfied customers And customer satisfaction as the most important priorities are considered. Considering the above, this study tries to answer the question that the use of information technology to increase student satisfaction at the Faculty of Agriculture, University of Urmia is influenced? In order to examine this question among students of the Faculty of Agriculture, University of Urmia descriptive method with a random sample of 320 subjects was selected from among 2304 patients...

   A questionnaire and confirmed its validity and reliability of professors calculated that approximately 762/ 0     were distributed among the data obtained were analyzed In the data analysis, regression and correlation, ANOVA was used to test spss18. The results showed that the proposed features in the field of information and communication technology have provided agricultural college student satisfaction

  Key words: Information Technology, ; students, Department of Agriculture, Urmia University  

  منابع  و مآخذ

  آئینی،م، امین،هاشمی،ر، نمامیان،ف،جسری،س،1391، طراحی مدل بومی سیستم اطلاعات مدیریت و بررسی اثربخشی آن در شرکت گاز استان کرمانشاه، نخستین همایش ملی علوم مدیریت نوین،استان گلستان, گرگان- پنجم شهریور

  اختیاری، ی، 1391، بررسی اثرات نرم افزارهای مالی موجود در دانشگاه آزاداسلامی بر استاندارد سازی فرایندهای مالی و کیفیت گزارشگری مالی دانشگاه، نخستین همایش ملی علوم مدیریت نوین،استان گلستان, گرگان- پنجم شهریور

  اسماعیلی،م،موسوی،پ،1383،ارزیابی فناوری اطلاعات، تهران، سازمان مدیریت صنعتی، شماره153

  اعتمادی،ح، الهی،ش،حسن آقایی، ک، 1385، بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری،بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره43

  افشاری، ز،شیبانی،ا،1383، بررسی اثر فناوری اطلاعات بر نابرابری جنسیتی(مطالعه مقطعی بین کشوری)، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره66

  آقایی، ر،1384، رابطه ی بین فناوری اطلاعات و کارایی، پایان نامه کارشناسی ارشد تهران، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه

  بهشتیان،م،ابوالحسنی،ح،1378، سیستم های اطلاعات مدیریت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی،تهران،چاپ اول

  . بیگی،م،1383،  بسوی جامعه اطلاعاتی،ماهنامه تدبیر، شماره 149

  . تقوایی، م ، اکبری ،م(1389). به کارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات در عرصه های آموزشی وپژوهشی (مطالعه موردی:دانشگاه اصفهان) مجله جامعه شناسی کاربردی، سال بیست ویکم، شماره پیاپی(38)،شماره دوم

  .  تهرانی،ث، 1383، مدیریت فن آوری اطلاعات، چاپ اول، تهران،مرز آموزش مدیریت دولتی

  . جبل عاملی، م،سلیمی،م،1381، مهندسی ارزشی سنگ بنای اولیه کیفیت، تدبیر،شماره 130

  . جهانیان،ر،1388،" راهکارهای بهینه سازی برنامه ریزی نیروی انسانی آموزش و پرورش شهر تهران"، دانش و پژوهش در علوم تربیتی – برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، شماره بیست و چهار

  .  جهانگرد،ا،1384،اثر فن آوری اطلاعات(IT) بر تولید صنایع کارخانه ای ایران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران،سال هفتم، شماره25

  حسینی، ح،1384،رویکردی تحلیلی بر اتوماسیون اداری و تاثیر آن در بهره وری شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران و منطقه شاهرود زاهدان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد و علوم اداری زاهدان،

  . حلاج، بیان، 1384،فرهنگ سازی ICT . ارومیه: نشریه معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت دفترخدمات انفورماتیک شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  . خاکی،غ،1382، روش تحقیق در مدیریت، چاپ اول،تهران،دانشگاه آزاد اسلامی

  . خاکی، غ، 1381، راهبرد مجازی سازی دولت مهمترین چالش پیشروی نظام ادارای در برنامه چهارم توسعه، فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، شماره58،

  . خداداد حسینی، ح،فتحی، س الهی، ش، 1385، طراحی الگوی تاثیر فناوری اطلاعات بر سنجه های عملکرد مالی با رویکرد فراتحلیل،بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره46

  . خداداد حسینی، ح، مبارکی،م،1381، ابعاد سازمانی و کاربرد سیستمهاو فناوری اطلاعات در سازمانهای صنعتی موفق، مدرس، دوره 6، شماره3

  . دفت، ر،1374، تئوری سازمان و طراحی ساختار، جلد دوم، ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی

  . دلاور،ع،1384،روشهای تحقیق در علوم رفتاری،قم، سمت

  . دوستی،ع و همکاران،1391، رابطه ی کاربرد مؤلفه های فناوری اطلاعات استفاده ی سخت افزاری و نرم افزاری با خلاقیت سازمانی در دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان،  نخستین همایش ملی علوم مدیریت نوین،استان گلستان, گرگان- پنجم شهریور

  .  رضائیان،ع، 1380،اصول مدیریت، قم، سمت، چاپ سیزدهم

  . رضائیان، ع، 1374، مدیریت رفتار سازمانی،دانشگاه تهران

  . رضائی، ک، شکاری، ا،1385، ارائه مدل علّی و معلولی با تمرکز بر محور مشتری گرایی در چارچوب مدل EFQM ، نشریه دانشکده فنی، جلد40 ، شماره 4

  . رزاقی، اسکویی،ف،1382،اهمیت ارزیابی پروژه های آی تی/آی اس، خبر نامه انفورماتیک،شماره89

  . زاهدی، ش،1380،نقش فناوریهای نوین ارتباطی در مدیریت دموکراتیک جامعه،تهران، سمینار جامعه اطلاعاتی

  . زندگی الکترونیک،مدیریت فناوری اطلاعات، اردیبهشت 1385

  . سبحان الهی،م،1378، مدیریت بهبود عملکرد، فصلنامه مدیریت و توسعه، شماره 3

  . سبحانی،ح،محمدی گیکلو، اس،1384،براورد تاثیر متغیرهای اقتصادی بر توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه،مجله تحقیقات اقتصادی، شماره71

  . شهرستانکی،و،1385، بکارگیری فناوری اطلاعات بر کارایی و اثر بخشی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد دولتی

  . صادقپور،اب، مقدس،جلال،1371، نظریه جدید سازمان و مدیریت و علم مدیریت،چاپ سوم،انتشارات مولفین

  . صرافی زاده، اص، علی پناهی،ع، 1381، سیستمهای اطلاعات مدیریت، نظریه ها، مفاهیم و کاربردها،چاپ اول، تهران، انتشارات امیر

  . صفدری،ر و همکاران،1385،بررسی اثر بخشی فناوری اطلاعات در نظام سلامت از دیدگاه اساتید مدارک پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی کشور؛1384-1383

  . عالی، ش، 1381، فناوری اطلاعات در آموزش وپرورش، مجله آموزه، شماره 15

  . عزیزی نژاد،ب،1387،بررسی رابطه ی بکار گیری فناوری اطلاعات با رضایتمندی دانشجویان در بخشهای مختلف دانشکده های دانشگاههای ارومیه، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

  علاقه بند،ع،1384،مبانی و اصول مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، نشر روان

  . علی پناهی،ع،1379، سیستم های اطلاعات مدیریت، چاپ اول تهران، انتشارات آذررخش

  علی پور پیچانی،اف، اکبری،م،1385،سنجش همسویی استراتژی فنتاوری اطلاعات و استراتژی کسب و کار سازمان،فصلنامه پژوهش بازرگانی،شماره41

  غفاری ، خ و همکاران (1387). بررسی تحلیلی روانشناختی، اجتماعی وفلسفی برنامه درسی فناوری اطلاعات وارتباطات (ICT)، فصلنامه رهبری ومدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار ، سال دوم، شماره 4

  . فتحی،س، خداداد حسینی،س، الهی،ش، 1386، ارائه ی الگوی رابطه ی فناوری اطلاعات و عملکرد شرکت های تجاری: فرا تحلیلی بر عوامل اندازه گیری در معمای بهره وری

  . فرهادی ، ر1390 .فناوری اطلاعات وارتباطات اصول وکاربرد، تهران : انتشارات کتابدار

  . فقیه، ن، سرفراز،ل، 1372، آینده نگری در انتقال تکنولوژی اطلاعات،مجله دانش مدیریت، شماره22

  فقیهی، ا، یعقوبی، ن،1383، دولت الکترونیک، انتخاب یا اجبار، فرهنگ مدیریت، مجتمع آموزش عالی قم

  . کرامتی،م،نیکزاد شهریور،م،1389،ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت نساجی (با رویکرد فازی)،مجله علمی و پژوهشی علوم و تکنولوژی نساجی،سال چهارم،شماره اول

  کرمی، ر،1383، آسیب شناسی پروژه های برنامه ریزی فناوری اطلاعات،ماهنامه تدبیر، شماره150

  کشاورزی،ش، نادرخانی،خ،زاهدی، س، 1391،بررسی اثر اعتماد در محیط بانکداری اینترنتی (مطالعه  موردی: شعبات بانک اقتصاد نوین). نخستین همایش ملی علوم مدیریت نوین،استان گلستان, گرگان- پنجم شهریور

  کیانفر،ف،1391، رابطه بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد پژوهشی اعضای هیآت علمی در دانشگاه پیام نور استان خوزستان، نخستین همایش ملی علوم مدیریت نوین،استان گلستان, گرگان- پنجم شهریور

  محمدیان،م،ابوجعفری، م، محسن پور،ا، 1391، شناسایی و تبیین عوامل موثر بر پذیرش سیستمهای بین سازمانی،نخستین همایش ملی علوم مدیریت نوین،استان گلستان, گرگان- پنجم شهریور

  مرتضوی،  م،1384، نقش فناوری اطلاعات در تولید و ساخت، ماهنامه تدبیر، شماره 148

  . مشهدی،م،رضوانفر،ا،یعقوبی،ج،1386،  عوامل موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات توسط اعضای هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران،فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی،شماره44

  مشیری،س،جهانگرد،ا،1383،فن آوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) و رشد اقتصادی ایران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، شماره19

  . ممی زاده،ج،1374، تکنولوژی اسیر انسان و انسان اسیر تکنولوژی،مجله زمینه، شماره50-49

  . منتظر،غ، 1381، توسعه مبتنی بر فناوری اطلاعات محور آینده نگری در نظام آموزشی کشور،فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره25

  . منتظر،غ، 1381، آموزش مهارتهای فناوری اطلاعات و تاثیر آن بریادگیری موثر و فراگیر،فصلنامه علمی – پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س)، شماره42

  . منوریان،ع،1378، سازمانهای متناسب با عصر اطلاعات، فصلنامه مدیریت دولتی، شماره 46-45

  . ناصری،ج، 1383،تاثیر نابهنگامی در کارایی و اثربخشی، ماهنامه تدبیر،شماره151

  نوری،ح،1372، گزینش تکنولوژی جدید و دگرگونی های ناگریز، ماهنامه تدبیر،شماره40

  . وارث، ح، ظهور تکنولوژی اطلاعات،تدبیر،تهران، شماره87

  . هیوز، آ،1377،مدیریت دولتی نوین،ترجمه سید مهدی الوانی و همکاران، چاپ سوم،تهران، گلشن

  . یار احمدی خراسانی، م،1385،بررسی تاثیر سیستم مکاتبات بدون کاغذ بر رضایت ارباب رجوع، پایان نامه کارشناسی ارشد، مرکز آستان قدس رضوی

  . یاردلی،د، 1384،مدیریت موفق پروژه های IT (درس هایی از شکست پروژه های فن آوری اطلاعات)، ترجمه محمود رفیعی،چاپ اول، اصفهان، انتشارات ارکان

   

 • چکیده .......................................................................................................................................................................................... ...................الف

  فهرست جدولها ................................................................................................................................................................................................. ه

  فصل اول: کلیات تحقیق  .............................................................................................................................................................................1

  1-1 مقدمه ..........................................................................................................................................................................................................2

  2-1 بیان مسئله ..................................................................................................................................................................................................2

  3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق ..........................................................................................................................................................................3

  4-1 اهداف تحقیق ...............................................................................................................................................................................................4

  5-1 کاربردهای تحقیق .......................................................................................................................................................................................4

  6-1 فرضیه های تحقیق .....................................................................................................................................................................................4

  7-1 متغیرهای تحقیق و تعریف مفهومی و عملیاتی آنها............................................................................................................................4

  فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق ...............................................................................................................................................7

  1-2 مقدمه..............................................................................................................................................................................................................8

  2-2 تکنولوژی........................................................................................................................................................................................................9

  3-2فناوری اطلاعات.............................................................................................................................................................................................9

  4-2 اطلاعات ............................................................................................................................................................................................11

  5-2 اطلاعات عملیاتی .....................................................................................................................................................................................12

  6-2 اطلاعات مدیریتی ....................................................................................................................................................................................12

  7-2 اطلاعات تاکتیکی .....................................................................................................................................................................................12

  8-2  اطلاعات استراتژیک ..............................................................................................................................................................................12

  9-2 تفاوت داده و اطلاعات..............................................................................................................................................................................12

  10-2 عناصر اصلی فناوری اطلاعات ............................................................................................................................................................13

  11-2 سازمان و فناوری اطلاعات ...................................................................................................................................................................13

  12-2 ویژگی های سیتم های فناوری اطلاعات..........................................................................................................................................14

  13-2کاربرد های فناوری اطلاعات در سازمان.............................................................................................................................................14

  14-2اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی...........................................................................................................................................16

  15-2 سیر تکامل فناوری اداری......................................................................................................................................................................16

  16-2 تعریف اتوماسیون اداری.......................................................................................................................................................................17

  17-2 مزایا و معایب اتوماسیون اداری...........................................................................................................................................................17

   

  18-2 اهداف سیستمهای فناوری  .................................................................................................................................................................18

  19-2 فناوری اطلاعات و توانمندی سازی کارکنان .................................................................................................................................19

  20-2 فناوری اطلاعات و کنترل در سازمان ..............................................................................................................................................19

  21-2 فناوری اطلاعات و مشکلات پیش روی آن..................................... ................................................................................................20

  22-2معیارهای ارزیابی فناوری اطلاعات.......................................................................................................................................................23

  1-2 بخش دوم رضایت ارباب رجوع ..............................................................................................................................................................24

  2-2 تاریخچه توجه به رضایت ارباب رجوع...................................................................................................................................................25

  3-2 ارباب رجوع و اهمیت رضایت ارباب رجوع...........................................................................................................................................26

  4-2 مدیریت ارتباط با مشتری........................................................................................................................................................................27

  5-2 انواع نیازهای ارباب رجوع.....................................................................................................................................................................29

  6-2 نقش کارکنان در رضایت ارباب رجوع..................................................................................................................................................29

  7-2عوامل تعیین کننده رضایت ارباب رجوع.............................................................................................................................................30

  1-2 بخش سوم پیشینه تحقیق ....................................................................................................................................................................30

  2-2تحقیقات داخلی ........................................................................................................................................................................................30

  3-2 تحقیقات خارجی .....................................................................................................................................................................................32

  فصل سوم روش شناسی تحقیق .......................................................................................................................................................34

  1-3 مقدمه .........................................................................................................................................................................................................35

  2-3روش تحقیق ................................................................................................................................................................................................35

  3-3 جامعه آماری ...........................................................................................................................................................................................35

  4-3 روش نمونه گیری...................................................................................................................................................................................36

  5-3 نمونه آماری ............................................................................................................................................................................................36

  6-3متغیرهای تحقیق .................................................................................................................................................................................. 38

  7-3ابزار اندازه گیری ................................................................................................................................................................................... 38

  8-3 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری ....................................................................................................................................................... 39

  9-3 روش جمع آوری اطلاعات ............................................................................................................................................................... 39

  10-3 شیوه ی تجزیه و تحلیل اطلاعات ................................................................................................................................................ 39

  فصل چهارم یافته های تحقیق ............................................................................................................................................................ 40

  1-4مقدمه ...................................................................................................................................................................................................... 41

  2-4 یافته های توصیفی..................................................................................................................................................................................42

  3-4 یافته های استنباطی..............................................................................................................................................................................43

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ............................................................................................................................................................50

  1-5 مقدمه..........................................................................................................................................................................................................51

  2-5نتیجه گیری ..............................................................................................................................................................................................51

  3-5 محدودیت های تحقیق ........................................................................................................................................................................53

  4-5 پیشنهادات .............................................................................................................................................................................................53

  1-4-5پیشنهادات کاربردی .........................................................................................................................................................................53

  2-4-5پیشنهادات پژوهشی ........................................................................................................................................................................53

  منابع و مآخذ ...................................................................................................................................................................................................54

  پیوستها  .............................................................................................................................................................................................................61

   چکیده انگلیسی  ..............................................................................................................................................................................................67


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه ی بکارگیری فناوری اطلاعات با رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه ی بکارگیری فناوری اطلاعات با رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه ی بکارگیری فناوری اطلاعات با رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه ی بکارگیری فناوری اطلاعات با رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه ی بکارگیری فناوری اطلاعات با رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه ی بکارگیری فناوری اطلاعات با رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه ی بکارگیری فناوری اطلاعات با رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه ی بکارگیری فناوری اطلاعات با رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه ی بکارگیری فناوری اطلاعات با رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه ی بکارگیری فناوری اطلاعات با رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه ی بکارگیری فناوری اطلاعات با رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه ی بکارگیری فناوری اطلاعات با رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه ی بکارگیری فناوری اطلاعات با رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد(MA) رشته: مديريت آموزشي گرايش:مديريت آموزشي چکيده: هدف : هدف کلي از اين تحقيق بررسي نقش اعتياد به فناوري اطلاعات بر راهبردهاي خود تنظيمي و پيشرفت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات ( گرایش منابع اطلاعاتی ) چکیده هدف کلی این مطالعه ، بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات ( فاوا ) در توانمندسازی دانش آموزان اعم از افزایش و بهبود در سطح یادگیری ، پیشرفت تحصیلی ، خلاقیت ، انگیزه ، مشارکت درسی و روحیه پژوهشی دانش آموزان می باشد . سوالات این تحقیق عبارتند از : سوال اصلی : آیا فاوا موجب ...

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: تحول چکیده امروزه سازمانها یا به عبارت گسترده تر کسب و کارها با چالش های بسیاری از قبیل جهانی شدن، زنجیره ارزش برای رقابتی شدن کسب و کار، تغییرات فناوری و .... مواجه شده اند (الریچ،1388). و با توجه به محیط رقابتی، لازم است در صدد ایجاد بستر های مناسب برای مدیریت اثربخش منابع انسانی باشند. این تغییرات در حوزه منابع انسانی موجب تغییر انتظارات ...

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده مدیران مالی شرکتها با انتخاب میزان بدهی (علی الخصوص بدهی های بلند مدت) در سبد دارایی های خویش نه تنها بصورت داخلی بر عملکرد شرکت خویش تأثیرگذارند بلکه این نسبت (که ساختار سرمایه یا با کمی اغماض اهرم مالی یا ساختار مالی نامیده می شود) بر روی سرمایه گذاران خارج از شرکت نیز موثر است. در حقیقت انتخاب ساختار سرمایه، به دو ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک چکیده: در عصر حاضر یکی از مهمترین اختراعات بشری که تغییرات شگرفی را در زندگی بشریت ایجاد نموده، پیدایش رایانه و بدنبال آن اینترنت بوده که باعث رقم زدن دنیای مجازی و انگیزه ای برای دانشگاهها شده است تا در بخش آموزش الکترونیکی سرمایه گذاری کنند. اما آنچه که اهمیت بحث را روشن تر می سازد، تلاش برای کسب ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته معماري گرايش معماري مهر  1393   چکيده : يکي از نيازهاي امروز ما داشتن فضايي براي آشنا شدن با فناوري هاي جديد معماري در دنيا

پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته مديريت بيمه سال 1385 مقدمه: تحولي ژرف در شرف وقوع است. تحولي که در سالهاي آينده جامعه صنعتي را اساساً دگرگون خواهد نمود. اين تحول ويژه، نتيجه پيشرفتهاي

پايان­نامه کارشناسي ارشد گرايش اطلاع رساني شهريور 1390 چکيده:   هدف : پژوهش حاضر، بررسي ميزان سواد اطلاعاتي کتابداران سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران است.سواد اطلاعاتي به مج

پايان‌نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي گرايش تحول بهمن 1390 چکيده: از جمله مباحثي که در چند دهه اخير، کتب و مقالات زيادي را به خود اختصاص داده است ، پرداختن به موضوع فناوري اطلاعات

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته ­ي مديريت اجرايي دي ماه  1390 چکيده رشد روزافزون فناوري اطلاعات از يک سو، پيچيدگي سازمان هاي امروزي از سوي ديگر اين سازمان

ثبت سفارش