پایان نامه تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو

مشخص نشده 1 MB 29266 184
مشخص نشده مشخص نشده مدیریت
قیمت: ۲۳,۹۲۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

  گرایش"تحول"

  پاییز93

  چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده) :

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو می باشد. برای این منظور بعد از مرور ادبیات تحقیق7 فرضیه شامل یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی تدوین گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از پرسش نامه ای که میان جامعه آماری توزیع شده استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان بخش تولید شرکت ایران خودرو اعم از زن و مرد با هر ترکیب سنی شامل310 نفر تشکیل می دهند که نمونه ای 173 نفر متناسب با جامعه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکران به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است. در این پژوهش از تکنیک های آمار توصیفی برای بررسی و تجزیه و تحلیل متغییرهای جمعیت شناختی و از آزمون های همبستگی اسپیرمن و نیز تحلیل رگرسیون چندگانه برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که میزان همبستگی بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی797/0 و در سطح بالایی قرار دارد. تمام مولفه های مدیریت دانش شامل خلق دانش با ضریب همبستگی(698/.)، نگهداری دانش با ضریب همبستگی(679/.)، انتقال دانش با ضریب همبستگی(748/.) و کاربرد دانش با ضریب همبستگی(743/.) بر کارآفرینی سازمانی تاثیر مثبت دارند. همچنین ضریب تعیین بیانگر این است مدیریت دانش به عنوان متغییر مستقل6/62 درصد از تغییرات متغییر وابسته کارآفرینی سازمانی را تبیین کنند. و میزان بتای بدست آمده در رگرسیون برای متغییر انتقال دانش 325/0و برای بکارگیری دانش560/0 که در سطح زیر05/0 معنی دار می باشد. در آخر با استفاده از آزمون ناپارامتریک دوجمله ای مشخص شد که وضعیت مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی و تمام ابعاد آن در شرکت ایران خودرو نا مطلوب می باشد.

  کلید واژه ها: مدیریت دانش، کارآفرینی سازمانی

   اول

  کلیات

  1-1مقدمه

  عصر ما عصر شتاب و سرعت عصر دگرگونی و تغییر است. موج این تغییرات، زندگی همه ما را نیز خواسته یا ناخواسته تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو جامعه ای در جهت سازگاری با تغییرات و رقابت جهانی پیشتاز خواهد شد که از نیروی انسانی ماهر و متخصص، خلاق و خودباور برخوردار باشد. در این روحیه نوین، کشور ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند یک نظام آموزشی پویا و مترقی است. رشد سریع جمعیت و افزایش نرخ بیکاری به ویژه در میان فارغ التحصیان مقطع متوسطه و محدودیت ظرفیت دانشگاهها در پذیرفتن دانش آموزان این مقطع چالشهایی است که جامعه ما درگیر آن است. در شرایط کنونی یکی از عواملی که سبب دگرگونی چهره اقتصادی، اجتماعی و صنعتی یک کشور می شود فعالیتهای کارآفرینانه، برخورداری از روحیه کارآفرینی و در نهایت کارآفرینی انسان است. از نظر تیمونز(1990) کارآفرینی، ایجاد یک چیز ارزشمند از هیچ و کارآفرین کسی است که دارای قدرت درک بالا و توانایی یافتن فرصتهاست و می تواند از طریق پرورش اندیشه و ایده خود و تبدیل آن به محصول یا خدمتی جدید، اقدام به ارزش آفرینی از هیچ نماید. ماکس وبر جامعه شناس شهیر آلمانی روحیه کارآفرینی را عاملی مهم در تشریح و تبیین چگونگی شکل گیری تمدن صنعتی و سرمایه داری در مغرب زمین می داند.

  در جهان امروز تفکر و نوآوری و کارآفرینی و استفاده از آن در سازمان ها امری اجتناب ناپذیر است. همانطور که تولد و مرگ سازمانها به بینش، بصیرت و توانایی های موسسین بستگی دارد، رشد و بقای آنها به عواملی نظیر توانایی، خلاقیت و نوآوری منابع انسانی آنها وابسته است. اگر برنامه ریزان، تصمیم گیرندگان و کارکنان سازمان کارآفرین باشند، فرصت های اقتصادی را بهتر درک کرده و قادرند از منابع موجود به منظور نوآوری استفاده بیشتری نمایند و در نتیجه سریع رشد کرده و در صحنه رقابت باقی بمانند. در حقیقت کارآفرینی هم می تواند در هنگام آغاز فعالیت اقتصادی یک یا گروهی از افراد اتفاق افتد و هم درون یک سازمان در حال فعالیت رخ دهد. که این نوع کارآفرینی را کارآفرینی سازمانی می گویند. از آنجایی که کارآفرینی سازمانی می تواند به تغییر فناوری و رشد بهره وری منجر شود و توان سازمان برای استفاده از منابع بالقوه خود را افزایش دهد، استفاده از سازوکارهایی که به افزایش آن بیانجامد، از اهمیت بالایی برخوردار است. در عصر کنونی دانش نیز به عنوان منبعی ارزشمند و استراتژیک و همچنین یک دارایی مطرح است و ارائه محصولات و خدمات با کیفیت مناسب، بدون مدیریت و استفاده صحیح از این سرمایه ارزشمند امری دشوار و گاهی ناممکن است. برخی از اندیشمندان معتقدند دانش مبنایی برای نوآوری و موقعیت اقتصادی ایجاد می کند و این امر خود به سبک مزیت رقابتی منجر می شود. باید پذیرفت که عصر تسلط روحیه کارآفرینی فرا رسیده است. در بازارهای پررقابت جهانی سرمایه داری بزرگ کلاسیک به مرور قدرت خود را از دست خواهند داد و صرفا کسانی در عرصه های بین المللی به حیات اقتصادی – اجتماعی ادامه خواهند داد که روحیه کارآفرینی داشته باشند. از این رو در این عرصه نوین رقابتی جامعه ای پیشتاز است که از دانش آموختگانی برخوردار باشند که بتوانند با خلاقیت و پویایی منابع تولید را گردآوری کنند و با کوششهای خلاقانه خود به کسب و کار بپردازند و کارآفرین باشند.(هزار جریبی،1382) یکی از مهمترین متغیرهای که نقش بسزایی در کارآفرینی دارد دانش و اطلاعات است و اینکه چگونه بتوانید دانش را مدیریت کنید و بتوانید به نحو احسن استفاده کنید. امروزه افراد  باید بپذیرند که فلسفه حیاتشان تغییر کرده است و دیگر زنده بودن به معنای رسیدن به وضعیت سوددهی  مداوم نمی باشد و باید به دنبال رقابت و ابزار آن باشند، چرا که امروزه کمتر شرکتی در این عرصه به صورت سنتی و به  دور از قواعد جدید بازی کسب و کار می کند و برای اینکه بتواند پا به پای رقبا باقی بماند یا شاید به سختی و با مهارت بسیار بتواند یک قدم از آنها پیشی گرفت، می بایستی به قواعد بازی کاملا مسلط بود تا شاید روزی بتوان خود یک قاعده جدید انگاشت. بنابراین تسلط بر فناوریها ابزارهای جدید در کسب و کار یک الزام و ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی شود.(باقری،1389)

  امروزه قدرت غالب  و ابزار سازمان دیگر منابع مادی و فیزیکی نمی باشد  بلکه سرمایه فکری و قدرت فکری و مدیریت  دانش قدرت غالب و مسلط در عرصه های رقابت جهانی است .(السادات نسبی،1387)

  مدیریت دانش از طریق اطلاعات و دانش به برنامه ریزی، هدایت و تصمیم گیری صحیح  کمک           می کند دانش می تواند در تصمیمات مناسب باشد و از این طریق منجر به کسب رقابتی برای افراد گردد و در نهایت میزان کارافرینی را به صورت چشمگیر افزایش دهد.(دیندارلو،1390) مدیریت دانش به عنوان یک فرایند سیستماتیک جهت پیدا کردن، انتخاب، سازماندهی، چکیده سازی و ارائه اطلاعات در  جهت افزایش درک و فهم کارکنان از حوزه خاص مورد علاقه شان می باشد . مدیریت دانش به سازمان در کسب، درک و بینش حاصل از تجربه خود کمک می کند. فعالیت های خاص مدیریت دانش به تمرکز سازمان بر اکتساب، ذخیره سازی و به کار گیری دانش برای مواردی از قبیل حل مسئله، یادگیری پویا، برنامه ریزی استراتژیک و تصمیم گیری کمک می کند  که در نهایت موجب کارآفرینی می شود.(باقری،1389)

  دانش و تجربه افراد در کنار هم، موجب توسعه  کارآفرینی می شوند. مدیریت دانش از طریق مدیریت بهتر ایده ها ، افزایش توانمندی و بهره وری کارکنان و رهبری موثر دانش می تواند منجر به کارآفرینی در افراد گردد. مدیریت دانش از طریق تزریق اطلاعات و دانش در سازمانها به کارآفرینی در فرایند تصمیم گیری، برنامه ریزی، هدف گذاری کمک می کند .(طاهری ، 1389)

  بیان مساله تحقیق

  امروزه سازمان ها در کشورمان نگاه جدی به مقوله کارآفرینی ندارند و حمایت کافی از کارآفرینان صورت نمی گیرد. حال آنکه سازمان های امروزی در محیطی پویا، پر ابهام و متحول فعالیت می کنند و این تغییر و تحولات به قدری زیاد است که برای آنها چاره ای جز انطباق و پاسخگویی به این تغییرات را باقی نمی گذارد. از این رو تضمین و تداوم حیات و بقا سازمان ها نیازمند یافتن راه حل ها و روش های جدید با مشکلات است که به نوآوری، برای خلق محصولات و فرایندها و روش های جدید بستگی دارد می توان گفت یکی از چالش های مدیران عدم استفاده کافی از مدیریت دانش در سازمان است. در اغلب سازمان ها از توانایی کارکنان استفاده نمی شود. به عبارت دیگر افراد توان بروز خلاقیت، ابتکار، نوآوری و فعالیت های بیشتری دارند و اما در محیط سازمانی به دلایلی از این قابلیت ها به طور مطلوب بهره برداری نمی شود. به همین دلیل و با توجه به قابلیت های مدیریت دانش نظیر خلق دانش، ذخیره و نگهداری دانش، انتقال و به کارگیری دانش می توان تا حد زیادی به سوی کارآفرینی و بالاخص کارآفرینی سازمانی حرکت کرد. مدیریت دانش با ایجاد توسعه و ترویج دانش و تمرکز بر دارایی های غیر فیزیکی سازمان(تجارب و دانش کارکنان) شرایطی را برای بروز رفتار کارآفرینانه فراهم می نماید و باعث بوجود آمدن سازمان های کارآفرین می شود که مجموعه این اقدامات تاثیر مستقیم بر روی رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان دارد. در واقع می توان گفت سازمان ها اگر بخواهند از رویکرد کارآفرینی برای نیل به اهداف خود یعنی بقا رشد و توسعه بهره مند شوند بایستی با مدیریت بر دانش شرایطی را برای بروز رفتار کارآفرینانه فراهم نمایند. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو   می باشد. تا بدین وسیله سازمان مذکور با استقرار مدیریت دانش و از مجرای کارآفرینی سازمانی، مزیت رقابتی خود را ارتقا بخشد. در چند سال اخیر به واسطه محدودیت های پدید آمده، کمبودهایی در صنعت خودرو شکل گرفته و اعتبار خودروسازان را نزد مشتریان مخدوش کرده است برای جبران این کمبودها انجام امور اصلاحی برای افزایش کیفیت و جلب رضایت مشتری آغاز شده است. با توجه به مزیت رقابتی که هر دو  موضوع برای سازمان ها ایجاد می کنند باعث شد که تحقیق حاضر به بررسی تاثیر این دو مقوله در شرکت ایران خودرو که نیاز به تحول و نوآوری در محصولات و سازمان و همچنین رقابت در بازار بین الملل دارد بپردازد.

   بنابراین با توجه به اهمیت مدیریت دانش و کارآفرینی مساله اصلی این تحقیق این است که مدیریت  دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو چگونه تاثیر می گذارد؟

        1-3- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:

  کارآفرینی سازمانی راهبردی برای توسعه اقتصادی محسوب می شود و سازمانها این استراتژی را در پاسخ به نیازی که به آنها تحمیل شده است به کار می گیرند که عبارتند از:

  1-افزایش سریع رقبای جدید

  2-ایجاد حس بی اعتمادی نسبت به شیوه های مدیریت سنتی در سازمانها

  3-خروج بهترین نیروهای کار از سازمانها و اقدام آنان برای کارآفرینی مستقل

  که این موارد موجب شده است تا حیات سازمان هر چه بیشتر در معرض خطر قرار گیرد و مدیران سازمانها دائما به فکر یافتن راه حلی برای رهایی از این مشکلات باشند تا بتوانند با تطبیق هر چه بیشتر با شرایط متغییر اقتصادی و پذیرش ریسک و اعمال نوآوری در محصولات و خدمات، سود کلانی را عاید سازمان سازند. برخی از دلایل عمده ضرورت کارآفرینی در سازمان عبارتند از:

  عقب نماندن از رقبا

  ضرورت ریسک پذیری

  پیشرفت سریع دانش و فناوری

  تعامل سازمان با تحولات بازار

  خروج بهترین نیروهای کاری از شرکت ها و اقدام به کارآفرینی مستقل

  ضرورت ایجاد واحدهای مستقل کاری در بنگاه های بزرگ

  توجه ویژه به کارآفرینی در سازمان به دو دلیل اساسی صورت می گیرد:

  1-کارکنان و تفکراتشان را در سازمان فعال و پویا نگه دارد.

  2- به ساختار سلسله مراتبی سازمان، حیاتی دوباره ببخشد(پارداختچی، شافعی،2005)

  یکی از ویژگی های مهم عصر جدید، ظهور پدیده مدیریت دانش است. در سال های اخیر، سازمان ها و شرکت های مختلف، پیوستن به روند دانش را آغاز کرده و مفاهیم جدیدی چون کار دانشی، دانشکار، مدیریت دانش و سازمان های دانشی خبر از شدت یافتن این روند می دهند. پیتر دراکر با بکارگیری این واژگان خبر از ایجاد نوع جدیدی از سازمان ها می دهد که در آنها به جای قدرت بازو قدرت ذهن حاکمیت دارد. بر اساس این نظریه در آینده  جوامعی می توانند انتظار پیشرفت و توسعه داشته باشند که از دانش بیشتری برخوردار باشند. به این ترتیب برخورداری از منابع طبیعی نمی تواند به اندازه دانش مهم باشد. سازمان دانشی به توانمندی های دست می یابد که قادر است از نیروی اندک قدرتی عظیم بسازد. مدیریت دانش از یک طرف با جذب دانش های جدید به درون سیستم و از طرفی دیگر با اداره موثر آن دانش ها می تواند مهم ترین عامل تغییر یک سازمان باشد.

   دانش سازمانی و  کارآفرینی، در دنیای پر شتاب معاصر، فرصت مناسبی است برای سازمان هایی که به خوبی آن را نمی شناسند و به کار می گیرند. در عین حال تهدیدی جدی برای سازمان هایی است که به تحولات محیطی کم توجه بوده و آن را نمی شناسند. در حال حاضر مدیریت دانش و کارآفرینی یک مفهوم جدید و پرطرفدار محسوب می شود و فرایندی است که به سازمان کمک می کند تا اطلاعات و تخصص های مهمی را که قسمتی از حافظه سازمان هستند و معمولا به یک حالت بدون ساختار در سازمان وجود دارند، شناسایی، انتخاب، سازماندهی، توزیع و منتقل نمایند.(لاجوردی و خان بابایی،1386) پس لازم است مدیران عالی سازمان به مفهوم کارآفرینی به طور اعم و کارآفرینی سازمانی به طور اخص حساس باشند و آن را به عنوان یکی از عوامل عمده برای بقا و رشد سازمان در شرایط پر تلاطم و شدیدا رقابتی دنیای امروز در نظر بگیرند. این تحقیق در پی بررسی رابطه مدیریت دانش بر توسعه کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو می باشد. هدف از انجام این مهم این است که بدانیم مدیریت دانش و ابعاد آن بر گرایش به سمت کارآفرینی سازمانی و در نهایت افزایش سودآوری و ماندن در صحنه رقابت موثر است.

          1-4-  هدفهای تحقیق :

  1-4-1- اهداف اصلی: تعیین تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو

  1-4-2- اهداف فرعی

  تعیین تاثیر خلق دانش بر کارآفرینی سازمانی

  تعیین تاثیر ذخیره و نگهداری دانش بر کارآفرینی سازمانی

  تعیین تاثیر انتقال دانش بر کارآفرینی سازمانی

  تعیین تاثیر به کارگیری دانش بر کارآفرینی سازمانی

  منابع

   منابع فارسی

   1. احمدپور داریانی،محمود(1383): کارآفرینی ، تهران:انتشارات پردیس

   2. احمد پور داریانی ،محمود و عزیزی،محمد(1383): کار آفرینی ، تهران:موسسه فرهنگی و انتشاراتی محراب قلم . 

  3 .احمد پور داریانی،محمود (1378و1384): کار آفرینی،تعاریف،نظریات،الگو ها، تهران:انتشارات پردیس .

  4. احمدپور داریانی، محمود(1381):کارآفرینی موتور توسعه اقتصادی است ، ماهنامه تخصصی بازاریابی، شماره  بیست دوم دیماه 

  5. احمد پورداریانی، محمود، رضائیان، علی، سیر تکاملی کارآفرینی: مفهوم دیدگاه ها، فرایند و آموزش 1377، نشریه مدرس بهار، شماره6.                

  6. اسکندانی، حمید(1379):ویژگیهای کار آفرین و کارآفرینان ایرانی ، ماهنامه صنعت و مطبوعات ، شماره30.

  7. انتظاری، علی، (1385) مقایسه فرهنگ دانایی بین موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، دانشکده صدا و سیما ، و دانشکده صنعت هواپیمایی کشور پایان نامه کارشناسی ارشد. موسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی نهران

  8. السادات نسبی، نرجس(1387) رابطه بین هوش سازمانی و خلاقیت کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، پایان نامه چاپ نشده مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور شیراز

  9. افرازه، عباس، مدیریت دانش(مفاهیم، مدل ها، اندازه گیری و پیاده سازی)، دانشگاه صنغتی امیر کبیر، تهران 1384

    10. انصاری رنانی، قاسم- قاسمی نامقی، محمد(1388) ارزیابی مدیریت دانش در خلق استراتژی رقابتی تمایز از مجرای زنجیره ارزش فعالیت های سازمان، پژوهش نامه مدیریت تحول، سال اول، شماره2.

  11. اخوان، پیمان و همکاران(1389) توسعه فرایندهای چرخه مدیریت دانش مبتنی بر عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش، فصلنامه سیاست علم و فناوری.

  12. افرازه(1386) مدیریت دانش، مفاهیم مدل ها، اندازه گیری و پیاده سازی، تهران انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

  13. باقری،روح اله(1389) جایگاه هوش در مدیریت دانش، همایش ملی هوش سازمانی،29و30 آذرماه1389                                                                   

  14. تاج الدین، مهدی( 1384):رابطه بین کارآفرینی شرکتی , بازار گرایی , انعطاف پذیری سازمانی, رضایت شغلی، پایان نمامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

  15. تسلیمی، سعید و همکاران(1385): بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی درون سازمانی، فصل‌نامه فرهنگ مدیریت ، سال چهاردهم، شماره چهاردهم، صص 27 الی 56

         16 . تقی زاده، هوشنگ و همکاران (1386):سنجش میزان کارآفرینی سازمانی ، مطالعه موردی، فصل‌نامه علوم مدیریت ، سال اول ، شماره 3،  صص 155 الی 180.

  17. تسلیمی، محمد سعید، فرهنگیف علی اکبر، اسماعیلی، و جیهه(1385)، سازوکارهای یادگیری یادگیری سازمانی مبنایی برای ایجاد یک سازمان یادگیرنده، مجله دانش مدیریت، شماره730

  18. جعفری، مصطفی و سید کیانوش، کلانتر(1382)، مدیریت دانش در سازمان، تدبیر، شماره 142 اسفند، صص24-29

  19. جعفری افسانه ، مدیریت مبتنی بر دانش، تدبیر، شماره 172 شهریور 85                                                          

  20. حسنی، احمد(1388)، بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، به راهنمایی غلامرضا جندقی، مشاوره حسن زارعی متین، دانشگاه تهران(پایان نامه کارشناسی ارشد).

  21. حسن زاده(1388) بررسی عوامل زیرساختی مدیریت دانش در دولت جمهوری اسلامی ایران، دو ماهنامه علمی- پژوهشی، دانشگاه شاهد، سال شانژدهم، شماره35.

  22. خیراندیش، مهدی و افشارنژاد، علیرضا(1383)، استراتژی های مدیریت دانش شخصی و سازمانی، تدبیر سال پانزدهم، شماره 145 خرداد،صص20-26

  23. خان بابایی، علی، لاجوردی، سیدعلی(1386). بررسی عوامل تسهیل کننده ی مدیریت دانش در تیم های کاری مطالعه موردی: بانک کشاورزی، فصلنامه مدیریت دانش،20(2)

  24. دهقان نجم،منصور(1388 ): مدیریت دانش و نقش آن در نوآوری‌های سازمانی، ماه نامه مهندسی خودرو و صنایع وابسته، سال اول،  شماره 10، صص47 الی 52

  25. دیندارلو،سیاوش(1389) بررسی رابطه بین مدیریت دانش و هوش سازمانی اعضای هیات علمی در دانشگاه آزاد واحد مرودشت.پایان نامه چاپ نشده مقطع کارشناس ارشد دانشگاه آزاد مرودشت.            

  26. داونپورت، تاس اچ، پروساک لارنس(1379)، مدیریت دانش، ترجمه حسین رحمان سرشت، تهران، نشر ساپکو

  27. راسخ،نازنین(1386): تعیین ارتباط بین مدیریت مشارکتی و کارآفرینی در دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد  رشته مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دانشگاه تهران 

  28.  رضاییان، علی(1385): مبانی سازمان و مدیریت ، تهران ، انتشارات سمت .

  29. رحمانی، زین العابدین و همکاران(1393) بررسی رابطه بین اثربخشی استفاده از مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی، سازمان خدمات عمومی استان گلستان

  30. رضائیان، علی- احمدوند، علی محمد- تولایی، روح الله(1388) بررسی الگوهای راهبرد مدیرت دانش و راهبرد مدیریت دانش در سازمان ها، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال ششم، شماره27.

  31. زعفریان، رضا- اسماعیل زاده، مونا- شاهی، نسا(1387) ارائه الگوی پیاده سازی مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط نشریه توسعه کارآفرینی، سال اول، شماره2

  32. زارع، قاسم  و همکاران(1386): بررسی رابطه بین عوامل روانشناختی  و توانمندسازی کارشناسان و کارآفرینی سازمانی در سازمان تربیت بدنی کشور، نشریه علوم حرکتی و ورزش، سال پنجم ، جلد اول، شماره 9، بهار و تابستان 1386، صص71-81.

  33.  ذبیحی ،محمد رضا و مقدسی،علیرضا(1385): کار آفرینی از تئوری تا عمل ، مشهد:انتشارات جهان فردا.

  34. سیف اللهی، ناصر-داوری، مجیدرضا.(1387) مدیریت دانش در سازمان ها، انتشارات آزاد کتاب، چاپ اول، جلد اول، تهران.

  35. شاین، ادگار(1383) »مدیریت فرهنگ سازمانی و رهبری« ترجمه برزو فرهی بوزنجانی و شمس الدین نوری نجفی، تهران سیمای جوان چاپ اول

  36.  صمد آقایی ، جلیل(1378 و1383): سازمان‌های کار آفرین ، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

  37. صلواتی، عادل.(1384) رویکردها و عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت دانش سازمانی، شماره8.

  37. طاهری، امیر، 1388، بررسی تاثیر عناصر مدیرت دانش در خصوصی سازی(حمل و نقل مسافری ریلی شرکت رجا) پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس دانشکده مدیرت و اقتصاد.

  39. عبدالکریمی، مهوش(1382)، مدیریت دانش، فناوری و خلاقیت و نقش آن در افزایش کارایی و اثربخشی فرایندها، پیام مدیریت دانش موفق، دی ماه، ص34-49

  40. فرهنگی، علی اکبر، نظریه های ارتباطات سازمانی، موسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران1383

  41. کرباسی ، علی و دیگران (1381) : مروری بر ادبیات کار آفرینی، فصلنامه صنایع ،شماره 33 .

  42. مارتنسون ماریا ، بررسی نقاط مدیریت دانش به عنوان ابزار مدیریتی، ترجمه منصور مجدم، نشریه تدبیر، شماره 110 ، بهمن 1379 .                                                                                                                                                      

  43. موسی خانی، محمد-اجلی، مهدی- صفوی، سیدرحیم(1386)، ارائه مدلی برای سنجش میزان آمادگی سازمان ها در زمینه مدیریت دانش، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 14، شماره2.

  44.  مردیث،جفری(1371): کارآفرینی، مترجم:محمدصادق بنی ئیان، موسسه کار و تامین اجتماعی، تهران: انتشارات دفتر بین المللی کار.

  45. مقیمی، محمدی و احمد پور داریانی، محمود(1387): آموزش کارآفرینی درکسب و کارهای کوچک و متوسط ایران: نیازها و راهکارها، فصل نامه توسعه کارآفرینی سال اول، شماره اول، صص 207 الی 245.

  46. مدهوشی، مهرداد و بخشی غلام‌رضا(1382): بررسی موانع کارآفرینی در دانشگاه مازندران، فصل‌نامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره‌های 27 و 28

  47. مدهوشی، مهرداد، ساداتی عبدالرحیم(1390) بررسی اثرگذاری فرایند مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی(مطالعه موردی:کسب و کارهای کوچک و متوسط شرق مازندران) مجله توسعه ی کارآفرینی

  48. مقیمی ، سید محمد(1383): کار آفرینی در نهادهای جامعه مدنی ،تهران: انتشارات دانشگاه تهران ، مرکز کار آفرینی دانشگاه تهران.

  49. ناهید، مجتبی»چیستی و چرایی کارآفرینی و کارآفرینی سازمانی در یک نگاه، نشریه بررسی های بازرگانی، شماره34، 1388

  50. یمین فیروز، موسی(1382). دانش و مدیریت دانش در سازمان ها، فصلنامه کتاب، دوره چهاردهم، شماره اول بهار.

  51. یدالهی فارسی، جهانگیر و دیگران(1378) بررسی کارآفرینی درون سازمانی در سازمان های دولتی مطالعه موردی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان، فصلنامه توسعه کارآفرینی، سال اول، شماره اول، صص171-206             

  52. والمحمدی(1388) تعیین اولویت بندی عوامل اصلی اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان های کوچک و متوسط کشور، فصلنامه مدیریت، شماره16

  53. هیستریچ، رابرت‌دی. پیترز، مایکل‌پی. (1383): کارآفرینی، ترجمه سید علیرضا فیض‌بخش و حمیدرضا تقی‌یاری،انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

  54.  هادیزاده مقدم، اکرم و رحیمی فیل آبادی، فرج الله(1384): کارآفرینی سازمانی ، تهران، نشر جانان.

  55.  هزار جریبی ، جعفر(1384)کار آفرینی ، تهران :انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی.

  56. هزار جریبی، جعفر(1383) توسعه کارآفرینی و دانش آموختگان. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. سال9. شماره4            

  57. همتی، محمد. اکبرزاده، محسن(1391) تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی(مطالعه موردی: شهرک صنعتی ساری) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، شیراز

   

   

  منابع لاتین:. 

   

  1.  Antoncic,B. & HISRICH ,RD.(2001): Intrapreneurship : construct ref inement and cross- cultural validation . journal of business venturing , 16,495-527.

   

  2.  Arancibia , Erik) 2008): Entrepreneurship in value chains of non-timber forest products,Forest policy Journal, pages 212-221.

  3.  Ana maria B& Maria. M. f (2012) knowledge acquisition and corporate entrepreneurship: insights from spanish SMEs in  the ICTsector: university of granada in. 71 granada, spian.

   

  4.  Antonic, B & Hisrich, R.D. (2003):Clarifying the intrapreneurship concept, Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol.10, No. 1, pp. 7-24.

   

  5.  Bhatt. GA. Resouree based perspective of dereloping organization capabilities for busines transformation. Knowledge and process management 2000. 7: 2. 90.

   

  6.  Bhatti, W.Z.Zaheer, A. Rehman, K.(2012). The effect of Knowledge management prectices on organizational Performance: a cocepluol study. African journal of business management, vol5.(7). No.4, pp:28. 47-2853.

   

  7.   Bukowitz, W. &Williams, B.(1999). The knowledge management field book, london: financial times. London: prentice hall.

   

  8.   Backman T.J(1999). The current state of knowledge management In liebowitz, J.knowledge management hand book. New York: cRcPress Woolf(1990).

   

  9.   Bonfour, A.(2003). The management of intangibles, the organizations mast valuble Assets, Roud lege, london.

  10. Bhatt e, D.(2001) Knowledge management In organization: Examining the Interaction Between technologies, Technigue And people, journal of knowledge management, 5(1), 68-75.

   

  11. Choi, B., Jong, A.M.(2010). Assessing the impact of knowledge management strategies Announcements on the market value of firms. Information& management, 4(1).42-52

  12.  Covin, j & slevin, D P.(1991) Aconceptual model of Entreprenurship as Frim Behavior, Entrepreneyrship theory and practice Journal, VOL.8, P.43-45.

   

  13.  Carolina lopez- nicolas, Angell. Mero nocerdon, strategic knowledge management, innovation and performance, International journal of information  management2011-502-509.

   

  14.  Cornwall, J.R. & Perlman, B. (1990):Organizational Entrepreneurship, Home - wood: Irwin

  Covin, J.G. and Slevin, D.P. (1991): A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior, Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 16 No. 1, pp. 7-25

   

  15.  Danpoort. E & prosatt. B(2009) the role of knoledge management in universities goals. http:// www. Kms. Com.

   

  16.  Debowski, sh. (2006), knowledge management. Milton: John wiley7 song.

   

  17.  Dovenport t. H. Delong, D. W.Beers m.c.(1998), successful Knowledge managemant projects, Sloan managemant Review, vol.39, no.20.

   

  18.  Demerst, m.(2008). Understanding Knowledge managemant. Journal of long Range plamining. Vol.88.no 2.207-228.

   

     19.  Eyal ori ,& Inbar Dan(2003): Developing a public School Entrepreneurship inventory , International   Journal of Entrapreneurial Behavior & Reaserch , Vol.9,N.6.

   

  20.  Echols A. E. and C.P. NECK(1998), the Impact of behaviours and stracture on corprate Entrepreneural success Journal of managerial Pshology, 13(1/2):38-46.

   

  21.  Fry, f.(1993) Entrepreneurship: Aplanning Approach, Prentice Hall, pp. 33-35.

   

  22. Grant, R. M(1991). The resource- based theoy of the competitive aadvantage: implications for stratege formulation. Journal of california management review. Vol 33, no 3, pp:14-36.

   

  23. Glasser, p. (1998), the knowledge factor, CIO, 15 december: pp. 1-90.

   

  24. Gartener, W.B.(1989), who is an Entrepreneur is the  wrong question, Entrepreneurship, theory and practice, summer.

   

  25. Hales, S.(2001). Dinensionc knowledeg and its management. Rerrieved from http://www.insighting.co. uk.

  26. Hales, Steve.(2000) Better anderstanding knowledge for personal and Business Success. Avalable at: www. Insighting.co.uk.

  27. Hisrich R.D & Reters M P Entrepreneurship. USA: mc Graw- Hill Inc: 2002: 71.

  28. Hatch j. Defining organizational knowledge turning individual knowledge into organizational intellectual capitol. Retreved 24 april2012.

  29. Kuratko. D. f, Hodgetts, R.M. (2001) Entrepreneurship: a contemporaryapproach. 2 ed. USA: Harcourt collge publisher.

  30. Kuratko, D.F, hornsby. J.s, & Bishop. J.w(2005) an examination of managers entrepreneurial ectionsand job satisfaction. Intermational Entrepreneurship and management journal, 1(3), 225-291.

   

  31. Kuratko, D.F. Hadgetts, R. M(2001). Entrepreneurship: contemprary approach (5 th Ed), farworth: Harcourt college.

   

   32.  Lumpkin, G.T. and Dess, G.G. (1997) :Poactiveness versus competitive aggessiveness: teasing apart key dimentions of an entrepreneurial orientation, Wellesley, MA, pp. 47-58.

   

  33. Milton, N.(2002) knowledge management(KM). Bound Guidance notes series, (5), 1-4.

   

  34. Mc adam R, reid R.A comparison of public and privete sector perception and use of knowledge management. Journal of European industrial training 2000, 24(6): 317-399.

   

  35. Malhotra, y (2005). In tegrating knowledge management technolgies inorganizational business processes: getting real enterpiisesto deliver real business performance. Journal of knowledge management vol. 9, no.1, pp.7-28.

   

  36. Mills Annette m. and smith trevor A. knowledge management and organizational performance: a decomposed wiew journal of knowledge management j vol.15 No. 1 2011pp.156-171

  37. Mohd yosuf, S.n.(2011). Success factors in enterpreneurship: the case of malaysia. Barcelone: UAB.   

  38. Ndlela, l.t and toit, A.S.A.(2001). Establishing a knowledge management programme for competitive advantage in an entreprise, international. Journal of information management,  vol. 21issue. 2, pp.151-165.

  39. O  Dell, C & Grayson, j. c.(1998) if only we knew what we know: Identification and transfer of Internal Best practices, colifornia management Review, 4.(3), 74-154.

   

 • فصل اول: کلیات پژوهش

   عنوان                                                                                                صفحه

  مقدمه    ...........................................................................................................................................................  2

  بیان مساله تحقیق .............................................................................................................................................  4

  اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق  ................................................................................................................... 5   

  هدفهای تحقیق .................................................................................................................................................. 7  

  چارچوب نظری تحقیق ..................................................................................................................................... 7   

  مدل تحقیق   .................................................................................................................................................... 12       

  سوالات یا فرضیه های تحقیق  ........................................................................................................................ 13  

  روش تحقیق .................................................................................................................................................... 13   

  جامعه آماری و حجم آن ................................................................................................................................  13    

  برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ......................................................................................................... 13

  روش گردآوری اطلاعات  ............................................................................................................................... 14   

  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات  ..................................................................................................................... 14  

  متغییرها و واژه های کلیدی  ........................................................................................................................... 14     

  فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

  بخش اول:

  مدیریت دانش

  2-1- مقدمه...................................................................................................................................................................... 18                                                         

  2-1-1- تاریخچه مدیریت دانش..................................................................................................................................... 20

  2-1-2- دانش: تعاریف و دسته بندی ها......................................................................................................................... 22

  2-2-2-1- تعریف دانش................................................................................................................................................. 23

  2-2-2-2- دسته بندی دانش........................................................................................................................................... 23

  2-1-3- انواع دانش......................................................................................................................................................... 25

  2-1-3-1- تقسیم بندی ارسطو...................................................................................................................................... 25

  2-1-3-2- دانش ضمنی و دانش صریح.......................................................................................................................... 25

   

    عنوان                                                                                                                            صفحه

  2-1-3-3- دانش شخصی و دانش سازمانی.................................................................................................................... 26

  2-1-3-4- انواع دانش بر مبنای کارکرد.......................................................................................................................... 27

  2-1-3-5- تقسیم بندی مک لوپ..................................................................................................................................  28

  2-1-3-6- دانش رسمی و دانش سازمانی...................................................................................................................... 29

  2-1-4- تعریف مدیریت دانش......................................................................................................................................  30

  2-1-4-1- دلایل اهمیت به کارگیری مدیریت دانش...................................................................................................... 33 

  2-1-4-2- عوامل اصلی موفقیت مدیریت دانش از دیدگاه محققین................................................................................ 36

  2-5-1- استراتژی های مدیریت دانش............................................................................................................................ 37

  2-1-6- چرخه مدیریت دانش......................................................................................................................................... 38

  2-1-6-1- چرخه مدیریت دانش مک الوری.................................................................................................................. 39

  2-1-6-2- چرخه مدیریت دانش بیوکویتز و ویلیامز....................................................................................................... 40

  2-1-6-3- چرخه مدیریت دانش یکپارچه داکلر............................................................................................................. 41

  2-1-7- راهبردهای مدیریت دانش.................................................................................................................................  42

  2-1-7-1- راهبردهای ساختاری..................................................................................................................................... 42

  2-1-7-2- راهبردهای فرهنگی....................................................................................................................................... 43

  2-1-7-3- راهبردهای فناوری........................................................................................................................................ 45

  2-1-8- مدل های مدیریت دانش................................................................................................................................... 46

  2-1-8-1- مدل عمومی دانش........................................................................................................................................ 46

  2-1-8-2- مدل سوناسی و سوری................................................................................................................................. 47

  2-1-8-3- مدل بک من................................................................................................................................................. 48

  2-1-8-4- مدل پایه های ساختمان دانش.....................................................................................................................  48

  2-1-8-5- مدل مک الروی..........................................................................................................................................  51

  2-1-8-6- مدل پیتر گوشتاک......................................................................................................................................  52

  2-1-8-7- مدل استیو هالس......................................................................................................................................... 53

    عنوان                                                                                                                            صفحه

  2-1-8-8- مدل شش بعدی مدیریت دانش.................................................................................................................. 55

  2-1-8-9- مدل کلی سختار نظام های مدیریت دانش.................................................................................................. 56

  2-1-8-10- مدل کافرا.................................................................................................................................................. 57

  2-1-8-11- مدل نوناکا و تاکه اوچی.............................................................................................................................. 58

  2-1-8-12- مدل هیستینگ............................................................................................................................................. 61

  2-1-8-13- مدل مدیریت دانش میلتون......................................................................................................................... 61

  2-1-8-14- الگوی بوکویتز و ویلیامز............................................................................................................................ 64

  2-1-8-15- مدل بویست............................................................................................................................................... 65

  2-1-8-16- مدل مدیریت دانش بنیادی در سازمان....................................................................................................... 66

  2-1-8-17- مدل ادل و گریسون................................................................................................................................... 68

  2-1-8-18- مدل هفت سی ........................................................................................................................................ 71

  بخش دوم:

  کارآفرینی سازمانی

  2-2- کارآفرینی سازمانی................................................................................................................................................. 72

  2-2-1- مفهوم و تعاریف کارآفرینی................................................................................................................................ 72

  2-2-2- تاریخچه کارآفرینی............................................................................................................................................ 74

  2-2-3- تعریف کارآفرین................................................................................................................................................ 75

  2-2-3-1- صفات و ویژگی های کارآفرینان................................................................................................................... 76

  2-2-4- انواع کارآفرینی................................................................................................................................................... 79

  2-2-4-1- کارآفرینی فردی............................................................................................................................................ 80

  2-2-4-2- کارآفرینی درون سازمانی............................................................................................................................... 80

  2-2-4-3- کارآفرینی سازمانی........................................................................................................................................ 80

  2-2-4-4- کارآفرینی شرکتی........................................................................................................................................... 81

   

    عنوان                                                                                                                            صفحه

  2-2-4-5- کارآفرینی اداری............................................................................................................................................. 82                       

  2-2-4-6- کارآفرینی از راه دور...................................................................................................................................... 82

  2-2-4-7- کارآفرینی فرصت گرایانه.............................................................................................................................. 82

  2-2-4-8- کارآفرینی اطلاعاتی....................................................................................................................................... 83

  2-2-4-9- کارآفرینی دولتی............................................................................................................................................ 83

  2-2-4-10- کارآفرینی اکتسابی...................................................................................................................................... 83

  2-2-5- تعریف کارآفرینی سازمانی................................................................................................................................. 83

  2-2-5-1- ویژگی های کارآفرینان سازمانی.................................................................................................................... 86

  2-2-5-2- عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی................................................................................................................. 88 

  2-2-5-2-1- عوامل زمینه ای موثر بر کارآفرینی سازمانی.............................................................................................  89

  2-2-5-2-2- عوامل ساختاری موثر بر رفتار کارآفرینی سازمانی.................................................................................... 89

  2-2-5-3- ویژگی های سازمان های کارآفرین................................................................................................................ 91

  2-2-5-3-1- ابعاد ساختاری........................................................................................................................................... 91

  2-2-5-3-2- ابعاد محتوایی............................................................................................................................................ 94

  2-2-5-4-  موانع و محدودیت های کارآفرینی در سازمان............................................................................................. 95

  2-2-6- الگوهای کارآفرینی در سازمان.......................................................................................................................... 96

  2-2-6-1- الگوی کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرلمن................................................................................................. 96

  2-2-6-2- مدل ترغیب کارافرینی کوراتکو و هاجتس.................................................................................................... 97

  2-2-6-3- مدل کارآفرینی سازمانی فرای........................................................................................................................ 99

  2-2-6-4- مدل4E........................................................................................................................................................................... 100

  2-2-6-5- مدل کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ.................................................................................................. 101

  2-2-6-6- مدل کارآفرینی سازمانی کوراتکو و همکارانش............................................................................................. 107

  2-2-6-7- مدل کارآفرینی اکهس و نک........................................................................................................................ 109

  2-2-6-8- مدل کارآفرینی سازمانی تامپسون................................................................................................................ 110

    عنوان                                                                                                                              صفحه

  بخش سوم:

  2-3- ارتباط مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی.......................................................................................................... 112

  بخش چهارم:

  2-4- پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور ....................................................................................... 113

  2-4-1- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور .......................................................................................................... 113

  2-4-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور .............................................................................................................. 116

  بخش پنجم:

  2-5- معرفی قلمرو تحقیق ............................................................................................................................. 119

  فصل سوم: روش شناسی پژوهش

  مقدمه.................................................................................................................................................................126

  3-1- نوع و روش پژوهش.............................................................................................................................. 126

  3-2- جامعه آماری مورد بررسی....................................................................................................................  127

  3-2-1- جامعه آماری......................................................................................................................................127

  3-2-2- نمونه آماری....................................................................................................................................... 127

  3-2-3- واحد تحلیل....................................................................................................................................... 128

  3-3- شیوه و روش نمونه گیری...................................................................................................................... 128

  3-4- روش و ابزار گردآوری اطلاعات........................................................................................................... 128

  -4-1- ساختار پرسش نامه مدیریت دانش..................................................................................................... 129

  3-4-2- ساختار پرسش نامه کارافرینی سازمانی............................................................................................. 130

  3-5- روایی و پایایی پژوهش.......................................................................................................................... 131

  3-5-1- روایی پرسش نامه.............................................................................................................................. 131

  3-5-2- پایایی پرسش نامه.............................................................................................................................. 131

   

    عنوان                                                                                                                  صفحه

  3-6- روش های جمع آوری اطلاعات............................................................................................................ 132

  3-7- روش های آماری................................................................................................................................... 133

  فصل4: یافته های تحقیق

  4-1- مقدمه...................................................................................................................................................... 135

  4-2-  تحلیل های آمار توصیفی اطلاعات جمعیت شناختی............................................................................ 135

  4-2-1- جنسیت ............................................................................................................................................. 135

  4-2-2- سن ................................................................................................................................................... 136

  4-2-3- وضعیت تاهل ................................................................................................................................... 138

  4-2-4- مدرک تحصیلی ................................................................................................................................. 138

  4-2-5- رشته تحصیلی ....................................................................................................................................139

  4-2-6- سابقه خدمت .................................................................................................................................... 141

  4-3- شاخص های توصیفی متغییرهای پژوهش.............................................................................................. 142

  4-3-1- مدیریت دانش و مولفه های آن ......................................................................................................... 142

  4-3-2- کارآفرینی سازمانی و مولفه های آن .................................................................................................. 143

  4-4- آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها ........................................................................................................... 144

  4-4-1- بررسی فرض نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف ................................. 144

  4-4-2- تحلیل رگرسیون ابعاد مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی .............................................................. 151

  فصل5: نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1- مقدمه...................................................................................................................................................... 153

  5-2- نتایج پژوهش.......................................................................................................................................... 153

  5-2-1- بحث در رابطه با نتایج به دست آمده از پیشینه پژوهش..................................................................... 153

  5-2-2- بحث در رابطه با نتایج بدست آمده از تحلیل توصیفی....................................................................... 154

   

     عنوان                                                                                                                صفحه

  5-2-3- بحث در رابطه با نتایج به دست آمده از فرضیه های پژوهش............................................................. 155

  5-2-3-1- نتایج استنباطی پژوهش.................................................................................................................. 155

  5-3- پیشنهادات............................................................................................................................................... 157

  5-3-1- پیشنهادات کاربردی .......................................................................................................................... 157

  5-3-2- پیشنهادها برای فرضیات فرعی پژوهش............................................................................................. 148

  5-3-3- پیشنهادات پژوهشی........................................................................................................................... 150

  5-4- محدودیت های پژوهش......................................................................................................................... 151

  منابع و ماخذ...............................................................................................................................................

  پیوست1: پرسش نامه...................................................................................................................................


تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو, مقاله در مورد پایان نامه تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو, پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو, تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو, پروژه درباره پایان نامه تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو, رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت دانش با میزان کارآفرینی در مدیران باشگاه­های خصوصی شهر تهران بود. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت از نوع پژوهش­های کمی و از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه­ی مدیران ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در تربیت بدنی و علوم ورزشی چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت دانش با میزان کارآفرینی در مدیران باشگاه ­های خصوصی شهر تهران بود. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت از نوع پژوهش­های کمی و از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه­ی مدیران باشگاه های خصوصی شهر تهران تشکیل می دادند که از بین ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته تحصیلی: مدیریت دولتی(گرایش تحول) چکیده در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با کارآفرینی سازمانی درشرکت نوردولوله صفاساوه پرداخته شده است. در این راستا یادگیری سازمانی بر اساس الگوی نیفه و کارآفرینی سازمانی برمبنای الگوی اسکاربوروف و زیمرر مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه ی آماری در این تحقیق کلیه کارکنان و پرسنل ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد  (M.A) رشته مديريت بازرگاني- گرايش بازاريابي تابستان 91 چکيده با توجه به شتاب روز افزون تغييرات و رقابت در دنياي اقتصاد، مديران بايستي داراي

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت بازرگانی گرایش تحول اداری چکیده امروزه دانشگاه‌ها علاوه بر پژوهش و آموزش به ایفای نقش در جهت مأموریت جدید مشارکت در توسعه اقتصادی جامعه نیز می‌پردازند. در پژوهش حاضر تلاش شده است با ارائه چارچوبی، فرآیند تجاری‌سازی و نتایج تحقیقات دانشگاهی را توضیح و عوامل مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت را در سطح دانشگاه‌های استان ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A. گرایش : تحول چکیده: با توجه به تغییرات سریع ،سازمان ها دریافته اند که کاربرد مؤثر از سرمایه ها و منابع دانش متعدد و گسترده این توانایی را به آنها می دهد که نوآوری کنند و پاسخگوی انتظارات و نیازهای تازه مصرف کنندگان و همچنین تحولاتی که در شرایط رقابتی و تکنولوژیک پیش می آید باشند، مدیریت دانش تصمیم گیری با کیفیت بالاتر را تایید کرده و ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت دولتی گرایش: نیروی انسانی چیکده یکی از شاخه های اصلی کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی است که بدون شک سهم چشمگیری در توفیق و تعالی سازمان دارد. این عامل به عنوان یک نوآوری در تولید و مزیت رقابتی و عملکرد بهتر سازمان می انجامد. کسب دانش و منابع دانش بنیان نیز منجر به بهبود کارآفرینی و عملکرد برتر می شوند. هدف از این تحقیق بررسی ...

  پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته مديريت کارآفريني 91شهريور  چکيده: بررسي­ها نشان مي دهد در سال­هاي اخير گرايش به کارآفريني و مباحث مربوط به آن در کشور

دانشکده مدیریت و حسابداری ، گروه مدیریت بازرگانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A ) مدیریت بازرگانی ، مدیریت تحول چکیده در دنیای کنونی با افزایش جمعیت و رشد سریع تغییرات ، جوامع به سرعت در حال گسترش ، رشد و شکوفایی هستند که در این میان کارآفرینی در عصر مدرن امروزی یکی از اصلی ترین راهبردهای بنیادی هر کشور محسوب می شود . در حقیقت در یک اقتصاد پویا ، تمامی عوامل ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد مديريت صنعتي ( گرايش توليد) (مطالعه موردي دانشگاههاي استان هاي سمنان و گلستان)  تابستان 1391 چکيده: در سيستم اقتصادي جهان و رقابت روز افز

ثبت سفارش