پایان نامه ارائه یک مدل نوآورانه جهت ارزیابی نوآوری دانشگاه ها با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی اکتشافی، AHP و TOPSIS

مشخص نشده 8 MB 29282 128
مشخص نشده مشخص نشده مدیریت
قیمت: ۱۶,۶۴۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  مدیریت صنعتی ( گرایش تولید)

  (مطالعه موردی دانشگاههای استان های سمنان و گلستان) 

  تابستان 1391

  چکیده:

  در سیستم اقتصادی جهان و رقابت روز افزون، خلاقیت و نوآوری در حکم بقا و کلید موفقیت سازمانها است. در واقع نوآوری پاسخی است که سازمانها در برابر تحولات و دگرگونی بازار ارائه می کنند تا در عرصه رقابت با دیگر سازمانها ضامن بقاء و رشد آنها گردد.یکی از ارزشهای محیطی در صحنه بین المللی شدن رقابت، توانایی خلق مزیت نسبی و مزیت رقابتی می باشد. یکی از مهمترین و اساسی ترین مکانیزم های خلق مزیت نسبی و رقابتی در محیط پویا و پر تحول امروزی، استفاده از مدل های بهبود و نوآوری در سازمان ها است.هدف این پژوهش ارائۀ یک مدلی جهت تعیین عوامل مؤثر بر نوآوری در دانشگاهها بوده است. برای شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد نوآوری در دانشگاه از یک پرسشنامه  محقق ساخته که شامل 53 مؤلفه می باشد استفاده گردیده است و با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی داده های پرسشنامه، 52 مؤلفه به عنوان مؤلفه های تأثیرگذار بر نوآوری در دانشگاه ها شناسایی شده اند که این 52 مؤلفه در قالب 8 عامل طبقه بندی شدند که عبارتند از : سبک مدیریت و فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و فناوری اطلاعات، آموزش و بهسازی نیروی انسانی، ساختار سازمانی، استراتژی سازمانی و برنامه ریزی در امور دانشگاهی، امور پژوهشی، امور دانشجویی و سرمایه گذاری در نوآوری می باشد. همچنین جهت اولویت بندی این عوامل از روش AHP استفاده شده است که سبک مدیریت و فرهنگ سازمانی، آموزش و بهسازی نیروی انسانی، استراتژی سازمان و برنامه ریزی در امور دانشگاهی، مدیریت دانش و فناوری اطلاعات، ساختار سازمانی، امورپژوهشی، سرمایه گذاری در نوآوری و امور دانشجویی به ترتیب بیشترین اهمیت را  در ایجاد نوآوری در دانشگاهها را دارند و در نهایت عملکرد نوآوری 6 دانشگاه دولتی با روش TOPSIS مورد مقایسه قرار گرفتند.

   

  کلید واژه ها: نوآوری، خلاقیت، تحقیق و توسعه.

  فصل اول

  کلیات تحقیق

  مقدمه

   

  تغییر و تحول در سازمانهای امروزی به قدری سریع، چند جانبه، پیچیده و فراگیر است که سازمانها بدون پیش بینی، همگامی و تطابق با آن قادر به ادامه حیات، رشد، بالندگی و توسعه نمی باشند. تا دو دهه قبل، سازمانهای زیادی در صحنه رقابت داخلی می توانستند با پیگیری اهداف کمی و اقتصادی به حیات خود ادامه دهند، اما با بین المللی شدن رقابت( یعنی امتداد اهداف از ملیتی به فرا ملیتی) و اهمیت یافتن اهداف کیفی و فرا اقتصادی، سازمانها دیگر بدون توسعه و نوآوری قادر به ادامه حیات نمی باشند و توسعه و پیشرفت آنها بدون واکنش متناسب و پاسخ آگاهانه به شرایط محیطی متحول و پویا، ممکن نیست (سلطانی تیرانی،1387). در نتیجه توان و سازگاری و اداره کردن تغییرات، عنصر اصلی موفقیت و بقای هر سازمان است و کسب این توانایی ها (خود مستلزم توجه سازمان به ایجاد شرایطی برای حمایت از نوآوری در سازمان می باشد. بعبارتی سازمانهای امروزی برای ادامه حیات، بایستی پویا بوده و مدیران و کارکنان آنها افرادی خلاق و نوآور باشند تا بتوانند سازمان را با این تحولات منطبق ساخته و جواب گوی نیازهای جامعه باشند.

  بهر حال در سراسر جهان فرصتها و چالشهایی برای سازمانها به وجود می آید که باعث می شود تا از نوآوری به عنوان یک اهرم استراتژیک برای کسب دانش و باقی ماندن در شرایط رقابتی استفاده کنند، لذا سازمانهای موفق سازمانهایی هستند که خلاقیت و نوآوری نوک پیکان حرکت آنها را تشکیل می دهد. بنابر این سازمانها برای اینکه بتوانند در شرایط رقابتی باقی بمانند و از فرصتهای پیش روی خود استفاده کنند، نیاز به ایجاد نوآوری در سازمان خود دارند.

  در سیستم اقتصادی جهان و رقابت روز افزون، خلاقیت و نوآوری در حکم بقا و کلید موفقیت سازمانها است. و در واقع نوآوری پاسخی است که سازمانها در برابر تحولات و دگرگونی بازار ارائه می کنند تا در عرصه رقابت با دیگر سازمانها ضامن بقا و رشد آنها گردد.

  در جهانی که دستخوش دگرگونی بوده و امنیت آن هر روز در معرض تهدید است، تنها راه بقا خلاقیت و نوآوری است (حسینی و صادقی، 1389). ضرورت وجود خلاقیت و نوآوری در سازمانها به حدی رسیده است که برخی منابع، نبود خلاقیت و نوآوری را با نابودی سازمان در درازمدت یکی دانسته اند. سازمانی که خلاقیت و نوآوری نداشته باشد، نمی تواند بقا یابد و در طول زمان از صحنه رقابت محو می شوند. لذا سازمانها پیوسته در جستجوی راههایی هستند تا خلاقیت و نوآوری را تقویت نموده و موانع آن را در سازمان برطرف کنند.(استونر جیمز[1]، 1379 )

   یکی از ارزشهای محیطی در صحنه بین المللی شدن رقابت، توانایی خلق مزیت نسبی[2] و مزیت رقابتی[3] می باشد. یکی از مهمترین و اساسی ترین مکانیزم های خلق مزیت نسبی و رقابتی در محیط پویا و پر تحول صنعت امروزی، استفاده از سیستمهای بهبود و نوآوری در سازمان ها است.(سلطانی تیرانی،1387).

  اهمیت خلاقیت و نوآوری در موفقیت سازمانها تنها منحصر به بخشهای تولیدی کشور نیست، بلکه این مساله در بخشهای خدماتی از جمله دانشگاهها و سایر موسسات آموزش عالی که « تولید و بسته بندی دانش فنی جدید، آینده نگری و تولید نرم افزار های تغییر اجتماعی و درونی کردن هنجار های مدرن »  از جمله کارکرد های اساسی آن هاست و پرورش دهنده منابع انسانی آینده هستند صادق بوده و اهمیت بیشتری نیز می یابد (ترک زاده و همکاران، 1387). پرورش و گسترش افراد خلاق و نوآور حاصل نمی شود مگر بر اثر وجود بستری مناسب که پرورش رشد اندیشه ها را ممکن سازد و آنها را به مرز آفرینندگی برساند( حسینی و صادقی، 1389).

   

  بیان مساله

   

  عملکرد نوآوری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را بیشتر بر اساس میزان تحقیقات و پژوهشهایی که انجام می شود مورد ارزیابی قرار می دهند، ولی ممکن است عوامل متعددی وجود داشته باشند که بر عملکرد نوآوری دانشگاهها تاثیر بگذارد. متاسفانه نبود یک مدل مناسب که مهمترین عوامل تاثیر گذار بر ایجاد خلاقیت و نوآوری که مرتبط با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی باشد، مهمترین علت در به هدر رفتن تواناییهای خلاق و نوآور است و تا زمانی که نتوانیم این عوامل مؤثر بر ایجاد نوآوری در دانشگاهها را شناسایی کنیم نمی توانیم در محیط پرشتاب امروزه به رقابت بپردازیم. در نتیجه شناخت عوامل موثر بر ایجاد خلاقیت و نوآوری در دانشگاهها می تواند کمک کند تا با تقویت آنها بستری مناسب برای پرورش افراد و تعالی دانشگاهها فراهم شود.

  علاوه بر آنچه که در بالا ذکر گردید نبود اطلاعات کافی و دقیق یکی دیگر از  مشکلات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی می باشد، که مانع از تدوین سیاستهای مناسب و انجام تحلیلهای دقیق و هدفمند می شود. بنابراین با انجام ارزیابی نوآوری در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و جمع آوری این اطلاعات علاوه بر اینکه انجام تحلیلهای مناسب و تدوین سیاستهای بهتر برای دانشگاههایی که در حال حاضر وجود دارد را ممکن می سازد، باعث می شود تا از طریق این اطلاعات، دانشی به دست آید و از آن برای تأسیس دانشگاهی جدید در آینده استفاده شود تا دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشورمان مطابق با شاخصها و معیارهایی باشد که در ایجاد و حمایت از  نوآوری در دانشگاهها مناسب هستند.

   

  ضرورت و اهمیت تحقیق

   

  جهان امروز از هر زمان دیگری رقابتی تر است. رقابت در همه لایه های زندگی انسان ها به چشم می خورد. از افراد گرفته تا سازمان های بزرگ همه و همه باید بر سر منابع محدود در راه دستیابی به موفقیت و کسب اهداف خود به رقابت بپردازند. آنچه به دشواری این امر می افزاید، وجود محیطی نامطمئن و بی ثبات است که تغییرات آن می تواند هرگونه توان و اختیار را از سازمان بگیرد.

  سازمان های امروزی دیگر نمی توانند آنچه را در گذشته با موفقیت انجام شده است، تنها با تقلید ساده بکار گیرند و موفق نیز باشند بلکه هر یک باید دائماً در جستجوی فرصت هایی تازه باشند. فرصتهایی که از دید دیگر رقبا پوشیده مانده است. این فرصت ها را می توان در هر زمینه ای جستجو کرد، از ایجاد خدمتی جدید گرفته تا تقویت رویه های بدیع و نو برای انجام فعالیت های روزمره یک سازمان.

  طبعاً آنچه می تواند یک سازمان را به این فرصت ها رهنمون کند پدیده ای جز وجود نوآوری در تمامی سطوح آن نمی باشد. سازمانی که توان ارائه افکار نو و بدیع و بکارگیری مناسب آن را در خود داشته باشد، به هیچ روی از تغییر و تحول رویگردان نبوده بلکه حتی خود می تواند به عنوان عاملی در جهت ایجاد تغییر در محیط خویش عمل کند و سازمان از این رهگذر می تواند ضمن آنکه بقای خود را تضمین می کند به رشد و توسعه ای پایدار و مداوم دست یابد.

  اهمیت خلاقیت و نوآوری در دانشگاهها برای کشورهایی مانند ایران بسیار زیاد است. زیرا شتاب رشد تکنولوژی و دانش در جهان پیشرفته صنعتی هر لحظه فاصله عمیقی با واقعیت های کنونی این کشورها ایجاد می کند، در نتیجه ابداع و نوآوری شرط اساسی کاهش این فاصله می باشد.  تحقیق حاضر از این بابت اهمیت می یابد که دانشگاهها به عنوان یک مرکز علمی و پژوهشی تولید کنندۀ دانش می باشند و تأثیر زیادی در تغییر هنجارهای جامعه دارند و همچنین پرورش دهندۀ نیروی انسانی آینده می باشند، در نتیجه نوآوری باید مبنای اساسی در دانشگاهها مدّ نظر قرار گیرد تا در پیشرفت و توسعۀ علم در منطقه و جهان موفق باشند و بتوانند بستری مناسب برای پرورش و تعالی سازمان ها را فراهم کنند.

   

   

  اهداف تحقیق

   

  به لحاظ اینکه عوامل مختلفی ممکن است وجود داشته باشند که بر عملکرد دانشگاهها در ایجاد نوآوری تاثیر بگذارد، لذا این پژوهش درصدد است که مدلی را شناسایی کند که در آن عوامل موثر بر ایجاد نوآوری در دانشگاهها و همچنین مؤلفه های این عوامل را شناسایی کند و سپس با اولویت بندی کردن این عوامل و شناسایی مدل،  نوآوری دانشگاهها را مورد ارزیابی قرار دهد. لذا اهداف اصلی تحقیق عبارتند از:

  ارائه یک مدلی برای تعیین  عوامل موثر بر نوآوری در دانشگاهها.

  شناسایی مولفه های مربوط به هرکدام از این عوامل.

  اولویت بندی هرکدام از این عوامل و مولفه ها.

  ارزیابی دانشگاهها با توجه به این عوامل و مولفه ها .

   

  سؤالات تحقیق

   

  سوالات این تحقیق عبارتند از:

  یک سیستم نوآوری از چه عواملی تشکیل شده است؟

  هر یک از این عوامل از چه مولفه هایی تشکیل شده است؟

  اولویت بندی عوامل و مولفه ها بر چه اساس است؟

  اولویت بندی دانشگاههای با توجه به این عوامل و مولفه ها بر چه اساس است؟

   

  مفاهیم واژگان

   

  نوآوری

  نوآوری فرآیندی است که در آن دانش با هدف خلق دانش جدید کسب، تسهیم و تلفیق می گردد تا در محصولات و خدمات جدید به کار گرفته شود. نوآوری اتخاذ یک منظر و فکر یا رفتاری است که برای سازمان جدید می باشد. نوآوری با تغییرات در ارتباط بوده و می تواند به صورت اصلاحی یا توسعه ای باشد. نوآوری همچنین می تواند به عنوان کاربرد کشفیات و ابداعات و فرآیندی تعریف شود که به وسیله آن نتایج به دست می آید (گلوت و ترزییوسکی[4]، 2004).

  2-تحقیق و توسعه

  تحقیق و توسعه، مجموعه اقداماتی نظام مند و خلاقانه است که هدف از آن افزودن گنجینه دانش و استفاده از این گنجینه در کاربرد های جدید است (نیوسی[5]، 2002).

   

  3- نظام ملی نوآوری

  مجموعه ای از نهادهای مجزا که در ارتباط با هم و به صورت منفرد در توسعه و انتشار فناوری جدید نقش دارند و در چارچوب یک ساختار حکومتی شکل می گیرند تا سیاست هایی را برای تأثیر گذاری بر فرآیند نوآوری پیاده سازی کنند. بنابراین نظام ملی نوآوری نظامی از نهادهای به هم پیوسته است که دانش، مهارت ها و خلاقیت هایی که منجر به فناوری های جدید می شوند را خلق ، انباشت و انتقال می دهند (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[6]، 2002).

   

  4-خلاقیت

  خلاقیت به کارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است. خلاقیت به معنای توانایی ترکیب ایده ها در یک روش منحصر به فرد یا ایجاد پیوستگی بین ایده هاست (عبدالکریمی، 1385). خلاقیت بر خلق چیز نو دلالت دارد. خلاقیت یک فرآیند انسانی است که به نتیجه نو و مفید ( حل مشکل فعلی یا برآورده ساختن یک نیاز) می انجامد (دهقان نجم، 1388).

   

  [1] Stoner Games

  [2] Comparative Advantage

  مزیت نسبی برای یک کشور در تولید کالایی است که هزینه فرصت از دست رفته، نسبت به تولید کالا (ها)ی دیگر کمتر باشد. هزینه فرصت از دست رفته، آن مقدار کالای دیگری است که باید از تولید آن صرفه نظر شود تا عوامل تولید و منابع کافی برای تولید یک واحد اضافی از کالای اول در اختیار باشد.

  [3] Competitive Advantage

  مزیت رقابتی مزیتی است که رقبا در یک مقطع زمانی فاقد آن باشد و حاصل نظام فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است.

  Abstract

  Creation and innovation are the keys to the survival and success of organizations in the world economy and increasing competition. In fact, innovation is a response to changes in market to ensure organizations survival and growth in competition with other organizations. It is noteworthy that the ability to create comparative and competitive advantage is one of the environmental values in global competition. Also, one of the most essential mechanisms of creating comparative and competitive advantages in today’s dynamic and changing world is the use of improvement and innovation models in organizations. This study aims to offer a model to explore factors affecting innovation at universities. A researcher-made questionnaire consisting of 53 components is employed to identify factors affecting innovation at universities. Enjoying Exploratory Factor Analysis (EFA) method, this study recognized 52 components as factors influencing innovation at universities and eventually, these 52 components were classified into 8 factors including: management style and organizational culture, knowledge management and information technology, staff training, organizational structure, organizational strategy and planning in academic affairs, research affairs, student affairs and investment in innovation. Moreover, AHP method is also used to prioritize the above factors. The results revealed that management style and organizational culture, staff training, organizational strategy and planning in academic affairs, knowledge management and information technology, organizational structure, research affairs, investment in innovation and student affairs are the most important factors creating innovation at universities, respectively and finally, innovation performance of 6 state universities are also compared using TOPSIS.

  Key words: innovation, creativity, research and development

  منابع

   

  آقا جانی، حسنعلی؛ حسن زاده، مهدی و غلامی، رمضان. (1388). "نوآوری و رابطۀ آن با دانش ضمنی سازمان". دومین کنفرانس ملی خلاقیت، TRIZ و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران و دومین کنفرانس ملّی تفکر و آثار علمی تخیلی و کاربردهای آن در آموزش، پژوهش، اختراع و نوآوری.

   

  آراسته، حمید رضا. (1387). "ضرورت بکارگیری شیوه های نوین رهبری در میان رئیسان دانشگاه های کشور". فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 5.

   

  استونر، جیمز. (1379). "مدیریت". ترجمه علی پارساییان. جلد دوم (چاپ اول) تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی.

   

  ال میلر، ویلیام و موریس، لانگدون. (1385)." نسل چهارم R&D، مدیریت دانش، فناوری و نوآوری". ترجمه: علیرضا مهاجری و مریم فتاح زاده، جلد دوم، انتشارات جهاد دانشگاهی.

   

  الهی، محمود. (1378). "بررسی عواما مؤثر بر خلاقیت و نوآوری سازمانی از دیدگاه مدیران سازمانهای دولتی مرکز استان کرمان". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان.

   

  بیات، حمیدرضا. (1375). "بررسی و تجزیه و تحلیل اثرات فرهنگ سازمان بر خلاقیت و نوآوری سازمانی". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

   

  ترک زاده و همکاران. (1387). "ارزیابی وضعیت توسعه سازمانی دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تهران". فصلنامه آموزش عالی ایران،2،1.

   

  حسینی، معصومه و صادقی، طاهره. (1389). "عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری اعضای هیئت علمی و ارایه راهکار به منظور ارتقاء آن". مجله راهبردی آموزش، 3و 1.

   

  داوود آبادی، روح ا....(1373). "بررسی و تعیین عوامل مؤثر در تشویق، بروز و نهادینه ساختن خلاقیت و نوآوری در واحدهای تولیدی کشور". پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران.

   

  درّی، بهروز و طالب نژاد، احمد. (1387)." بررسی وضعیت عوامل راهبردی دانش آفرینی در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری". فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 49.

   

  دفت، ریچارد ال. (1388). "تئوری و طراحی سازمان". ترجمه: علی پارساییان و محمد اعرابی. جلد دوم (چاپ ششم)، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.

   

  دهقان نجم، منصور. (1388). "مدیریت دانش و نقش آن در نوآوری سازمانی". ماهنامه مهندسی خودرو و صنایع وابسته، سال اول، شماره 10.

   

  رضوانی، حمیدرضا و گرایلی نژاد، رزا. (1390). "ارائه الگویی برای گونه شناسی انواع نوآوری". فصلنامۀ تخصصی پارک ها و مراکز رشد، سال هفتم، شماره 28.

   

  سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه. (1390)." روش های تحقیق در علوم رفتاری". نشر آگه.

   

  سلطانی تیرانی، فلورا. (1387). "نهادی کردن نوآوری در سازمان".(چاپ دوم) تهران، رسا.

   

  ضیایی، مظاهر. (1387). "دانش، نوآوری و توسعۀ دانایی محور؛ نگاهی به سازمان های پژوهش و فناوری". انتشارات پژوهشکدۀ مهندسی جهاد دانشگاهی.

   

  عبدالکریمی، مهوش. (1385). "مدیریت دانش، فناوری و خلاقیت و نقش آن در بهبود و کارایی و اثربخشی فرآیندها". کنفرانس توسعۀ منابع انسانی.

   

  قنبری، علی ا... (1377). "بررسی تأثیر فرهنگ سازمان بر نوآوری مدیران شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (واحدهای مرکز)". پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، دانشگاه تهران.

   

  فخریان، سارا. (1381). "بررسی رابطه خلاقیت و نوآوری کارشناسان ستادی با عوامل سازمانی". پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تهران.

   

  محبی، پروین. (1390). "بررسی رابطه بین تسهیم دانش و نوآوری در سازمانهای خدمات مالی (مورد مطالعه بانک رفاه کارگران)". پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

   

  مؤمنی، منصور. (1389)." مباحث نوین تحقیق در عملیات". انتشارات منصور مؤمنی.

   

  مؤمنی، منصور و فعّال قیومی، علی. (1389)." تحلیل آماری با استفاده از SPSS". انتشارات منصور مؤمنی.

   

  نصیرزاده، غلامرضا و ناجی، نسیم. (1387). "نوآوری در خدمات". انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی منطقه جنوب.

   

  هادیزاده، اکرم و رحیمی، فرج ا... . (1384). "کارآفرینی سازمان". نشر جانان.

   

   

  Amabile, T. (1988). "A model of creativity and innovation in organization." Research in Organizational Behavior 10.

   

  Amara, N. and R. Landry (2005). "Sources of information as determinants of novelty of Innovation in manufacturing firms: evidence from the 1999 statistice Canada innovation survey." Technovation 25: 245-259.

             

  BadenFuller, C. (1995). "Strategic Innovation, Corporte Entrepreneurship and Matching in to Inside Out Approches To Strategy Research." Brtitish Journal of management 6.

             

  Carlsson, B., S. Jacobsson, et al. (2002). "Innovation Systems: Analytical and Methodological Issues." Research Policy 31: 233-245.

   

  carnegie, R. and M. butlin (1993). "managing the innovation enterprise : Autralian Companies Competing " Business council of Australia, Melbourne.

             

  Chen, J.-K. and I.-S. Chen (2010). "Using a novel conjunctive MCDM approach based on DEMATEL, fuzzy ANP, and TOPSIS as an innovation support system for Taiwanese higher education." Expert Systems with Applications 37: 1981-1990.

             

  Chen, J., Z. zhaohui, et al. (2004). "Measuring intellectual capital." Journal of Intellectual Capital 5(1): 195-212.

             

  Chi Hsiao, H., S.-C. Chen, et al. (2010). "Validation of school organisational innovation assessment indicators for universities and institutes of technolog." World Transactions on Engineering and Technology Education 8(2).

   

  Drucker, p. (1991). "The Discipline of Innovation." Selected Articles: HBR Innovation: 3-8.

   

  Economic Social Commission for Western Asia (2003). "New Indicators for Science, Technology and Innovation in the Knowledge-Based Society, United Nation."

   

  EuropeanInnovationScoreboard (2006). "omparative Analysis of Innovation erformance, Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology (MERIT) and the Joint Research Centre (Institute for the Protection and Security of the Citizen) of the European Commission."

   

  Flett, F. (1994). "Innovation in Mature Companies." Management Desicons.

   

  Gary, L., M. Joseph, et al. (1996). "Marketing and Discontinuous Innovation." California Management Review 38(3): 26.

   

  Glen, P. (2003). "Leading Geeks: How to Manage and Lead People who Deliver Technology." San Fransisco: Jossey Bass.

             

   

  glote, M. and M. terziovski (2004). "exploring the relationship beetwen knowledge management practices and innovation performance." journal of manufacturing technology management 15(5): 402-9.

   

  Gobelli, P. and D. Brown (1987). "Management Issues and Innovation." Research Management 30(4).

   

  Herkema (2003). "Acomplex adaptive on learning within innovation projects." the learning organization 101(6).

             

  Godinho, M., S. Mendonca, et al. (2003). "Mapping Innovation System: A Framework Based on Innovation Data and Indicators, International Workshop on Empirical Studies on Innovation in Europe."

             

  Gupta, A. and J. Mcdaniel (2002). "Creating Competitive Advantage, By Effectively Managing Knowledge A Framework for Knowledge Management." Journal of Knowledge Management Practice 3(3).

             

  Hackman, R. and S. lioyd (1977). "Improving, Good Year Pulishing Company." 372-373.

   

  Herkema (2003). "Acomplex adaptive on learning within innovation projects." the learning organization 101(6).

             

  Huener, L. (2001). "Knowledge and Concept of Trust." Sage, London.

   

  Kenter, R. (1988). "When a thousand flowers bloom: structual, collective and soil condition for innocation in organization." Research in organizational behavior.

   

  Kouzes, J. M. and B. Z. Posner (2002). "The Leadership Challenge; Third Edition." San Francisco, CA: Jossey-Bass.

             

  LayTin, K. (2005). "Measuring Innovation Performance." industry digest: 1-13.

             

  Livingstone, L., I. palich , et al. (1998). "Viewing strategic innovation through the logic of contradiction." Competitiveness Review 8(1): 46-54.

             

  Liue, X. and S. White (2001). "Comparing Innovation Systems: a Framework and Application to China`s Transitional Context." Research Policy 30: 1091-1114.

                         

  Nasierowski, W. and F. J. Arcelus (1999). "Interrelationship among the Elements of National Innovation System: a Statistical Evaluation." European Journal of Operational Research: 235-253.

             

  Niosi, J. (2002). "National Systems of Innovation are "X-Efficient" (and XEffective )- Why Some are Slow Learners." Research Policy Journal 31: 291-302.

             

  OECD (2002). "Frascati Manual: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Development, Paris."

             

  OECD (2005). "Oslo Manual Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Third Edition." A Joint Publication of OECD and Eurostat.

             

  OECD (2007). "Science, Technology and Industry Scoreboard, Paris."

             

  Porter, M. E., S. Stern, et al. (2002). "The Determinants of National Innovation Capacity." Research Policy 31: 899-933.

             

  Read, A. (2000)."DETERMINANTS OF SUCCESSFUL ORGANISATIONAL INNOVATION: A REVIEW OF CURRENT RESEARCH." Journal of Management Practice 3(1): 95-119.

   

  Sherif, K. and B. Xing (2006). "Adaptive Processes for Knowledge Creation In Complex System: The Case of a Global IT Consulting Firm." Information and Management 43, ISS. 4.

             

  Sirilli, G. and R. Evanglista (1998). "Technological innovation in services and manufacturing: Results from Italian Surveys." Research Policy 27(9): 881-899.

                     

  Smith, M., M. Busi, et al. (2008). "Factors Influencing an Organisations ability to Manage Innovation: a Structured Literature Review and Conceptual Model." International Journal of Innovation Management 12(4): 655-676.

             

  Sundbo, J. (1997). "Management of innovation in services." the Service Industries Journal 17(3): 432-455.

             

  Wu, S.-I. and M. C.-L. Lin (2011). "THE INFLUENCE OF INNOVATION STRATEGY AND ORGANIZATIONAL INNOVATION ON INNOVATION QUALITY AND PERFORMANCE." The International Journal of Organizational Innovation 3(4): 45-94.

             

 • چکیده................................ ................................................................. ..........................1

  فصل اول: کلیات تحقیق............................................................................................... 2

  مقدمه............................................................................................................................ 3

  بیان مسأله....................................................................................................................... 4

  ضرورت و اهمیت تحقیق................................................................................................. 5

  اهداف تحقیق................................................................................................................. 6

  سؤالات تحقیق............................................................................................................... 6

  مفاهیم واژگان................................................................................................................ 6

  فصل دوم: ادبیات تحقیق............................................................................................. 8

  مقدمه................................................................................................ ........................... 9

  تعاریف نوآوری............................................................................................................. 9

  نظریه های کلاسیک نوآوری........................................................................................... 11

  موضوعاتی که در سازمان در معرض تغییر و نوآوری قرار می گیرند....................................... 13

  منابع نوآوری.................................................................................................................. 16

  انواع نوآوری.................................................................................................................. 19

  مراحل فرآیند نوآوری سازمانی......................................................................................... 29

  ویژگی های فرآیند نوآوری.............................................................................................. 35

  الگوهای توسعۀ نوآوری................................................................................................... 38

  2-9-1- الگوهای نوآوری سازمانی............................................................................................ 38

  2-9-2- الگوی مفهومی نوآوری در خدمات............................................................................... 40

  2-9-3- ترسیم الگوهای نوآوری در خدمات.............................................................................. 44

  عوامل مؤثر بر سنجش نوآوری........................................................................................ 49

  عوامل مؤثر بر نوآوری در آموزش عالی............................................................................ 53

  موانع نوآوری................................................................................................................ 59

  پیشینه تحقیق................................................................................................................. 61

   

  فصل سوم: متدولوژی تحقیق........................................................................................ 66

  مقدمه............................................................................................................................ 67

  طرح تحقیق.................................................................................................................... 67

  جامعه آماری.................................................................................................................. 67

  ابزار گردآوری داده ها..................................................................................................... 68

  روش گردآوری اطلاعات................................................................................................ 69

  اعتبار اندازه گیری........................................................................................................... 69

  قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری......................................................................................... 70

  ابزار تجزیه و تحلیل داده ها.............................................................................................. 71

  تحلیل داده ها................................................................................................................. 71

  3-9-1- تحلیل عاملی.............................................................................................................. 72

  3-9-2- روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)................................................................................. 74

  3-9-4- مدل تاپسیس(TOPSIS).................................................................. ........................... 78

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها............................................................................ 80

  مقدمه............................................................................................................................ 81

  تحلیل عاملی اکتشافی مدل نوآوری................................................................................... 81

  روش AHP جهت وزن دهی به عامل ها............................................................................. 94

  رتبه بندی دانشگاهها با استفاده از روش TOPSIS............................................................... 97

  مدل مفهومی تحقیق......................................................................................................... 100

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات............................................................................ 103

  مقدمه............................................................................................................................ 103

  بررسی نتایج................................................................................................................... 103

  پیشنهادات پژوهش.......................................................................................................... 105

  محدودیت های تحقیق..................................................................................................... 109

  تحقیقات آتی................................................................................................................. 109

  منابع و مآخذ.................................................................................................................. 110

  پیوست ها .............................................................................................................................. 115

  چکیده لاتین........................................................................................................................... 121


تحقیق در مورد پایان نامه ارائه یک مدل نوآورانه جهت ارزیابی نوآوری دانشگاه ها با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی اکتشافی، AHP و TOPSIS, مقاله در مورد پایان نامه ارائه یک مدل نوآورانه جهت ارزیابی نوآوری دانشگاه ها با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی اکتشافی، AHP و TOPSIS, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارائه یک مدل نوآورانه جهت ارزیابی نوآوری دانشگاه ها با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی اکتشافی، AHP و TOPSIS, پروپوزال در مورد پایان نامه ارائه یک مدل نوآورانه جهت ارزیابی نوآوری دانشگاه ها با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی اکتشافی، AHP و TOPSIS, تز دکترا در مورد پایان نامه ارائه یک مدل نوآورانه جهت ارزیابی نوآوری دانشگاه ها با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی اکتشافی، AHP و TOPSIS, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارائه یک مدل نوآورانه جهت ارزیابی نوآوری دانشگاه ها با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی اکتشافی، AHP و TOPSIS, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارائه یک مدل نوآورانه جهت ارزیابی نوآوری دانشگاه ها با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی اکتشافی، AHP و TOPSIS, پروژه درباره پایان نامه ارائه یک مدل نوآورانه جهت ارزیابی نوآوری دانشگاه ها با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی اکتشافی، AHP و TOPSIS, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارائه یک مدل نوآورانه جهت ارزیابی نوآوری دانشگاه ها با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی اکتشافی، AHP و TOPSIS, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارائه یک مدل نوآورانه جهت ارزیابی نوآوری دانشگاه ها با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی اکتشافی، AHP و TOPSIS, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارائه یک مدل نوآورانه جهت ارزیابی نوآوری دانشگاه ها با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی اکتشافی، AHP و TOPSIS, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارائه یک مدل نوآورانه جهت ارزیابی نوآوری دانشگاه ها با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی اکتشافی، AHP و TOPSIS, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارائه یک مدل نوآورانه جهت ارزیابی نوآوری دانشگاه ها با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی اکتشافی، AHP و TOPSIS

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A. گرایش : تحول چکیده: با توجه به تغییرات سریع ،سازمان ها دریافته اند که کاربرد مؤثر از سرمایه ها و منابع دانش متعدد و گسترده این توانایی را به آنها می دهد که نوآوری کنند و پاسخگوی انتظارات و نیازهای تازه مصرف کنندگان و همچنین تحولاتی که در شرایط رقابتی و تکنولوژیک پیش می آید باشند، مدیریت دانش تصمیم گیری با کیفیت بالاتر را تایید کرده و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش مدیریت منابع انسانی فصل اول کلیات طرح تحقیق مقدمه: در جهان پر شتاب امروز، سازمان های زیادی برای رسیدن به اهداف سازمانی و اقتصادی در تلاش هستند و برای تداوم حیات خود از الگوها و شیوه های مختلفی بهره می ببرند و مزیت رقابتی جدیدی کسب می نمایند تا از سقوط و واژگونی و خطرات ناشی از دگرگونی های سریع محیطی در امان بمانند. در دیدگاه ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد «M.A» گرايش: تحول پاييز 1391 چکيده        مطالعه حاضر تحت عنوان «بررسي و آسيب شناسي نظام تصميم گ

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: MBA (زمستان 1390) چکیده : امروزه دانش منبع اصلی قدرت بوده و کسب اقتدار در جهان امروز مرهون تولید علم و دانش و مدیریت آن است. در این میان، سازمان های دانشی همچون سازمان های تحقیقاتی نیز نیازمندند تا در این محیط متلاطم با بکارگیری ابزار مدیریت دانش به خلق نوآوری کمک نمایند. برای تحقق این هدف، این گونه سازمان ها با انبوهی از موضوعات مدیریت دانش ...

چکيده :               امروزه دانش منبع اصلي قدرت بوده و کسب اقتدار در جهان امروز مرهون توليد علم و دانش و مديريت آن است.  &

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت «M.A» گرایش: مدیریت اجرایی (استراتژیک) بررسی تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری و خلاقیت سازمانی از دیدگاه مدیران دستگاههای اجرایی استان اردبیل چکیده مدیریت دانش یکی از دستاوردهای عصر اطلاعات و دانش است و با توجه به ویژگیهای آن، امروزه سازمانهای با جدیت به دنبال بهره‌مندی از نتایج آن هستند. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش : بازرگانی چکیده: امروزه انتخاب بهترین تامین­کننده از میان شمار تامین­کنندگان در صدر برنامه­های خریداران قرار دارد. با توجه به اینکه در مدل های سنتی معیار های متفاوت و متعددی برای تحلیل و آنالیز دخیل هستند و این امر فرآیند تصمیم گیری را برای مدیران پیچیده و مشکل می کند ،امروزه مدیران از تکنیک های جدید همچون ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی بین الملل) چکیده امروزه سرعت تغیرات و شدت رقابت میان سازمان­ها در صنایع مختلف، آن­ها را با محدودیت منابع مواجه ساخته است و پایداری و بقا سازمان­ها در گرو دستیابی به مزیت رقابتی در هزینه، کیفیت، نوآوری و تحویل به طورهمزمان می­باشد و از طرفی بدست آوردن مزیت رقابتی درکشف نواحی و بخش­هایی می­باشد که ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي (M.A) سال تحصيلي 93-1392 چکيده         موضوع تحقيق حاضر بررسي رابطه مدل تعالي سازماني (EFQM) و عملکرد آموزش و پ

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد(M.A) گرايش"تحول" پاييز93 چکيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌هاي اجرا و نتايج به دست آمده) : هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين م

ثبت سفارش