پایان نامه بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی ( منبع محور) در بانک تجارت

مشخص نشده 8 MB 29336 228
مشخص نشده مشخص نشده مدیریت
قیمت: ۲۹,۶۴۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A.

  مدیریت دولتی

  تابستان1390

  چکیده:

        تفکر استراتژیک مهم دیدن چیزی است که که دیگران نمی بینند،کشف یک نیاز نهفته به معنای کشف یک فرصت جدید است و این مفهوم اساس نوآوری در کسب وکار به شمار می آید.منافع اصلی یک نوآوری به کسی تعلق دارد که نیازهای نهفته در محیط را زودتر از دیگران کشف کند و بهتر از دیگران به آن پاسخ گوید.تفکر استراتژیک عبارت است از: استفاده از چهارچوبهای مختلف ذهنی،که هنوز بسیاری از آنها برای بررسی و تحلیل و در نهایت تصمیم گیری موقعیتهای استراتژیک ناشناخته اند.جهان امروزی دنیای کسب و کار و تغییر است. با بررسی متون مدیریتی، می توان گرایش عمومی به تغییر مستمر را مشاهده کرد. تغییر مستمر نشانه بارز قرون بیست و بیست و یک می باشد. آلوین تافلر این روند را مرگ ثبات لقب داده است و آن را با شوک آینده در ارتباط می داند. لازمه بقاء در کسب و کار امروزی داشتن چیزی برای ارائه یا همان مزیت رقابتی است. دنیای رقابت بی رحم است و هرکس که نتواند در کمترین زمان ممکن خود را با روند تحولات سازگار نماید محکوم به فنا در محیط رقابتی امروز می باشد. اینچنین اموری، مورگان، نظریه پرداز معروف را به بحث در مورد چگونگی ایجاد و توسعه مزیتهای رقابتی جدید در کسب و کار، وا داشته است. در حالت کلی می توان گفت، مزیت رقابتی عامل بقاء و در مرحله بعدی موفقیت می باشد. تفکر استراتژیک نیز کلید دستیابی به مزیت رقابتی است.

      هدف اصلی این تحقیق، بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران بانک تجارت و تاثیر آن بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی (منبع محور)در بانک تجارت می باشد. مدلی که در این تحقیق از آن استفاده شد مدلی ترکیبی می باشد که از ترکیب دو مدل براساس نظریات جین لیدکا و مایکل پورتر می باشد که بر پایه آن سعی گردیده که میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تاثیر آن را بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت سنجیده شود. روش تحقیق حاضر از نظر روش ،پیمایشی واز حیث هدف، کاربردی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران ارشد بانک تجارت می باشد که تعداد آنها 46 نفر است .از 46 نفر حاضر 3نفر امکان جوابگویی نداشتندو بخاطر این وضعیت جامعه آماری 43 نفر می باشد، با توجه به محدود بودن حجم جامعه آماری ، کل جامعه آماری به عنوان جامعه مورد بررسی در نظر گرفته شده است. جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی(منبع محور) استفاده شد. در این تحقیق برای تعیین روایی ابزار جمع آوری اطلاعات از روایی نمادی یا صوری استفاده گردید. برای آزمون پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. براساس این روش با یک مطالعه مقدماتی روی 30 کارمند در حوزه  جامعه مورد بررسی و با استفاده از نرم افزار آماری spss میزان پایایی سؤالات تفکر استراتژیک و عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی (منبع محور) بترتیب 867/0 و 933/0 بدست آمد. برای آزمون تاثیر هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته این فرضیه­ها از آزمون رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که اغلب ابعاد تفکر استراتژیک بر روی برخی از ابعاد عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت تأثیر مثبت داشتند.

  واژگان کلیدی : تفکر استراتژیک ، برنامه ریزی استراتژیک ، خلاقیت و شهود ، مزیت رقابتی و عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی.

   

   

   فصل اول

                                                                               کلیات ‌تحقیق

  1-1.مقدمه

           در محیطی که ویژگی آن، پیچیدگی و تغییر مستمر است، گفته می شود که ظرفیت نوآوری و تفکراستراتژیک واگرا، بسیار بیشتر از برنامه‌ریزی استراتژیک محافظه کارانه و همگرا، به عنوان هسته مرکزی خلق مزیت رقابتی به حساب می آیند. اما به نظر می رسد هم تفکر استراتژیک و هم برنامه ریزی استراتژیک هر دو نیاز امروزی سازمانها باشند. باوجود محیط غیر قابل پیش بینی و به شدت پیچیده و رقابتی، ظرفیت تفکر استراتژیک خلاقانه و واگرا در سطوح چندگانه سازمانی، به عنوان هسته مرکزی خلق و حفظ مزیت رقابتی،حساب می آید(Lietdka,1998,p.32). تفکراستراتژیک فرآیندی خلاقانه و واگرا بوده و با چشمانداز و دورنمای طراحی شده توسط رهبران سازمان مرتبط است این امرمستلزم فراتر رفتن اندیشه مدیران از عملیات روزمره باهدف تمرکز برقصد ونیت استراتژیک بلند مدت مورد نظر برای کسب و کار است تفکراستراتژیک فعالیتهایی چون گردآوری اطلاعات، تحلیل و بحث وتبادل نظر در خصوص شرایط حاکم بر سازمان و درشرکتهای دارای فعالیتهای متنوع، پاسخگویی به سؤالات اساسی در مورد پورتفوی سازمان راشامل میشود، آبراهام لینکلن تفکراستراتژیک راشناسایی استراتژیهای قابل اطمینان ویا مدلهای کسب وکاری میداند که به خلق ارزش برای مشتری منجرشوند او معتقد است جستجو برای یافتن گزینه های استراتژیک مناسب، که معمولاًبه عنوان بخشی از فرآیند مدیریت استراتژیک انجام میگیرد، درواقع نتیجه عملی تفکراستراتژیک است، (مشبکی و خزاعی ،1387، 106-107). از زمان آدام اسمیت که تئوری مزیت مطلق رامطرح کرد، اقتصاددان ان تمایل پیدا کردند تاعوامل مؤثر برعملکرد صنعت داخلی رابررسی کنند بعد ازآدام اسمیت، ریکاردو تئوری مزیت نسبی را ارائه کرد . دیوید ریکاردو این دیدگاه را اصلاح کرد و مقوله‌ای را که به "مزیت نسبی معروف شده مطرح کرد. منظور دیوید ریکاردو آن بود که عوامل بازار، منابع کشور را به صنایعی سوق می دهند که کشور در آنها بیشترین بهره‌وری نسبی را داشته باشد. یعنی کشور ممکن است کالایی را وارد کند که خودش می تواند با هزینه کم تولید کند، ولی در تولید کالای دیگری بهره‌ورتر باشد در تئوری ریکاردو، تجارت، مبتنی بر تفاوت بهره‌‌وری نیروی کار در کشورهای مختلف بود. وی این موضوع را به تفاوتهای تشریح نشده در فضای حاکم بر کشورهای مختلف در زمینه صنایع گوناگون ارتباط میداد. ریکاردو مسیر درستی را انتخاب کرده بود ولی مفروضاتش به صنایع متکی بر منابع، که عمدتاً از کارگر ساده و نیمه‌ماهر استفاده می‌کردند (و در قرنهای هیجدهم و نوزدهم اهمیت اصلی را داشتند) مربوط می‌شد وجه غالب در تئوری "مزیت نسبی" مبتنی بر مطالعات هکشرو اوهلین و این فرض است که ملل مختلف از تکنولوژی معادلی برخوردارند و تفاوت آنها از فراوانی عوامل تولید، از قبیل زمین، نیروی کار، منابع طبیعی و سرمایه، ناشی می شوداین عوامل داده‌های اولیه برای تولید هستند. کشورها مزیت نسبی متکی بر منابع را در صنایعی به دست می‌آورند که در آنها از منابعی که در آن کشورها فراوان است بیشترین استفاده را به عمل می‌آورند. آنها این کالاها را صادر میکنند و کالاهایی را که در آنها مزیت نسبی ندارند وارد میکنند. برای مثال، کشورهای برخوردار از نیروی کار فراوان و ارزان، مثل کره جنوبی، کالاهای کاربر از قبیل تجهیزات الکترونیکی را صادر می‌کنند و کشورهای برخوردار از منابع اولیه فراوان و زمینهای گسترده قابل کشت، محصولات مبتنی بر آنها را صادر می‌کنند. سوئد در صنعت فولاد بدین دلیل پیشرفته است که ذخایر قابل توجهی با کمترین ناخالصی دارد و همین موجب میشود که محصول مرغوب تولید کند(حسینی و پناهی ،1386،153-151).

  1-2بیان مسئله

        امروزه در محیط بی ثبات صنعت بانکداری کنونی، داشتن پیشنهادی جدید که هم مورد توجه مشتریان باشد و نیز ایجاد  درآمد  زایی نماید و هم موجب تمایز یک بانک از  بانکی دیگر  شود  بسیار مهم و حیاتی می باشد.بانکهایی با سابقه  تاریخی ،مثل بانک تجارت جمهوری اسلامی ایران،از بعد رقابتی با چندین مساله مواجه می باشند:که از آنها دو بعد بیشتر حائز اهمیت است.مساله اول ورود رقبای جدید و تازه وارد به میدان رقابت است که در طی دهه اخیر شاهد حضور بانکهای خصوصی به میدان رقابت که هریک با توانائیهای خاص خود پا به میدان رقابت نهاده اند و مساله دوم بحث رقابت جهانی است، همانطور که شاهد هستیم دنیای کنونی رو به ایجاد یک دهکده جهانی گذارده است که این مساله سبب می شود پای بانکهای خارجی رابه محیط کشورهای دیگر باز نماید.بانکهای ایرانی مثل بانک تجارت که یکی از بانکهای با سابقه درخشان و پربار در امر بانکداری می باشد جهت ادامه راه بصورت استوارتر در این محیط پیچیده می بایست مزیتهای رقابتی برای خود ایجاد و از عوامل مهم تحکیم این مزیتهای رقابتی بهره گیرد.

         موارد بسیاری در عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی موثر می باشد که در تحقیق حاضر سعی گردیده است تاثیر تفکر استراتژیک  مدیران بر این امر مورد  بررسی قرار گیرد .  تفکر استراتژیک  داشتن، نگرش متفاوت و متمایز از نگرش سایر افراد صنعت نسبت  به  پدیده ها و اتفاقات  و جریانات حادث شده  در  جامعه و صنعت می باشد که  این  امر سبب می گردد متفکر استراتژیک قادر به درک فرصتهای بالقوه محیطی باشد که سایر رقبا حاضر در صنعت از دیدن آنها عاجزند.داشتن تفکر استراتژیک در مدیران عالی سازمان و کارکنان رده بالای سازمان جهت متمایز سازی و ایجاد یک مزیت رقابتی به نظر امری ضروری و حیاتی است،بدین معنا که اگر در این محیط پیچیده کنونی که تغییرات و تحولات آن بیش از گذشته سریع،ناگهانی و خلق الساعه می باشد،اگر به این عناصر اصلی، بانک یا سازمانی، صاحب این سلاح گرانمایه نباشند آن سازمان در رقابت با سایر رقبا محکوم به فنا می باشد. در صنایع کلیدی کشور ما،مثل صنعت  بانکداری ،که شاهرگ و نبض اقتصادی کشور عزیز ما ایران می باشد، مدیران عالی بانکها و از شاخص ترین آنها مدیران ارشد بانک تجارت دارای عملکرد خوبی می باشند اما جهت بهبود و افزایش عملکرد و بهره وری شان  می بایست  آنان  را به  یک سلاح  بسیار قوی  مثل  تفکر استراتژیک آشنا کرد که آن هم مستلزم درگیری شان با یکسری از موضوعات مثل:داشتن چشم انداز سیستمی،هوشمندی در استفاده از فرصتها،تمرکز بر قصد و تفکر فرضیه محور می باشد.

         برای بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تاثیر آن بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی در بانک تجارت تفکر استراتژیک بر اساس نظریه لیدکا در پنج بعد:

  1. چشم انداز سیستمی:  که نشانگر هدف مشترک، ارزشهای مشترک  از جهت  دیگر نگرش سیستمی داشتن می باشد. یک متفکر استراتژیک باید همواره الگویی از عوامل خلق ارزش از ابتدا تا انتهادر ذهن داشته  باشد و تعامل  بین این زنجیره عوامل را به درستی درک نماید.(غفاریان و کیانی،75،1387)

  2. تمرکز بر قصد(نیت): قصد یا نیت استراتژیک که برای اولین بار توسط گری همل و پاراهالاد ابداع گردید جهت اشاره بر جاه طلبی استراتژیک  می باشد.(همل و پاراهالاد،148،1387)

  3. فرصت طلبی هوشمند: دراین بعد عواملی مثل توجه به فرصتهای خارجی،درک محیط داخلی و خارجی  و سازگاری با ابهام و پیچیدگی و یکسری دیگر از شاخصها سرکار دارد.

  4. تفکر در زمان: در این امر تفکر استراتژیک می بایست بصورت لحظه ای توجه به الگوهای سازمانهای گوناگون و ارتباط با گذسته و حال و آینده و بهره گیری از وقایع گذشته می باشد.

  5. تفکر فرضیه محور: این بعد دلالت بر ایجاد چندین فرضیه خوب و همچنین ارزیابی اثربخشی آنها در مورد وقایع و پدیده ها بصورت خلق الساعه دارد  (مشبکی و خزاعی،112،1387).

  و عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی بر اساس نظریه پورتر در چهار بعد ؛

  1. شایستگیهای منحصربه فرد: در این بعد از شایستگیهای منحصربه فرد اشاره به عواملی دارد که موجب تمییز سازمان از دیگر سازمانهای موجود در صنعت می گردد. (هکس و مجلوف،113،1387)

  2. پایداری : پایداری مزیت رقابتی بستگی به عوامل گوناگونی دارد،برخی از عوامل پایداری مثل :قابلیت رقبای بالقوه و بالفعل و رقابت ناپذیری مزیت رقابتی و پویایی محیط می باشد.(خدا دادحسینی وعزیزی،1385، 82)

  3. قابلیت حفظ(نگهداری): در این بعد از ایجاد مزیت رقابتی (نگداری)بستگی به توان مقاومتی سازمان ،انتقال پذیری و قابلیت تناسب:یعنی این که متنفع واقعی چه کسی است؟،مطرح می گردد(Sadler,2003).

  4.فرصت شناسی/وقت شناسی:مزیت رقابتی می بایست در زمان و فرصت مناسب ایجاد گردد و این مزیت رقابتی از شرایط مثل هزینه کمتر نسبت به ارزش تولیدی داشته باشد.تعریف گردیده است.(هکس و مجلوف،1387،13)

  تعریف گردیده است. بطور کلی تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به سوال زیر است:

  میزان استراتژیک فکر کردن مدیران عالی بانک تجارت در چه حدی است؟ و تفکر استراتژیک مدیران بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی در بانک تجارت چه تاثیری دارد؟

  1-3.اهمیت و ضرورت تحقیق

          در دهه کنونی اصطلاح ذیفعان مبنای مباحث استراتژیکی قرار گرفته است.اصطلاح ذینفعان در برگیرنده کلیه کسانی است که بطور مستقیم و غیر مسقیم از سازمان و موسسات بهره می گیرند و با آن رابطه دارند، مثل : سهامداران، مشتریان، طلبکاران، تامین کنندگان و حتی دولت و نظایر اینها در زمره ذ ینفعان قرار می گیرند. سازمانها جهت در تعادل نگه داشت رابطه خود با این عوامل و رضایتمندی طرفین نیازمند تدوین استراتژی منحصر به فردی می باشد.تدوین استراتژی خاص به این جهت می باشد که چون دنیای کنونی مدام در حال تغییر و دگرگونی است و تحولات در آن ممکن است به دقیقه ختم شود،در این صورت تمامی عوامل موجود در صنعت و داخل (محیط خارجی و داخلی)مثل: نیازهای ذینفعان، فرصتها و تهدیدها، نقاط ضعف و قوت، فرهنگ ، ساختار، تکنولوژی و هر عامل دیگر که به ذهن خطور می کند دچار تغییر می شوند.اینگونه مسائل، سبب ایجاد استراتژیها و رفتارها و عکس العملهای استراتژیکی توسط سازمانها می شود که بانک ها نیز از این امر مستثنی نیستند. خمیر مایه و جوهره ایجاد استراتژی خوب، تفکر استراتژیک است. این تفکر استراتژیک است ضامن اثربخشی استراتژیهای طرح شده توسط بانک در تمامی زمینه های موجود می باشدونیزبا توجه به عصر رقابتی که بانکها و سایر موسسات که  در آن قرار دارند عوامل موثر بر رقابتی بودن در یک  صنعت به موسسات و بانکها کمک می کند تا نقاط ضعف و قوت خود را در ساختار صنعت به خوبی بشناسد.در واقع از دیدگاه استراتژیک نقاط و ضعف و قوت همان وضعیت بانک  در قبال علل بنیادین مربوط به هرکدام از عوامل رقابتی است.یک اقدام استراتژیک هم به اقدامات تهاجمی یا دفاعی در برابر این نیروها مربوط است.پس شرکتها با تحلیل عوامل موثر بر رقابت موقعیت شرکت را در برابر رقبا مشخص می کنند و بعد از آن با اقدامات استراتژیک مناسب موقعیت نسبی خود را بهبود می بخشند.

  Abstract:

  At Strategic thinking is important in seeing something that others do not see, to exploring a need is  it’s means to explore a new opportunity and  this is a basic concept of an innovation in business. The main benefits of an innovation belongs to someone that doing discover sooner Than other, the latent needs of the environment and to respond better than others. Strategic thinking is The use of various mental Chharchvbhay Yet many of them for analysis and decision making in strategic situations are unknown. Today's world is business and changing.with review of the Management literature, can be observed  General trends to change continuously. Continual change is the hallmark of 21centuries. Alvin Toffler has called this process of stabilization And it knows concern with a shock in the future. Necessary to survive in business today is having something to offer the competitive advantage. World competition is relentless And anyone who misses the least possible time compatible with the developments, In today's competitive environment is doomed. Such matters, Morgan, a famous theorist , has made to talk about how to create and develop new competitive advantages in business. In general we can say, competitive advantage is factors of success and in the next step is factors of Survival. Strategic thinking is the key to competitive advantage.

  The main goal of this research, Envestigation of strategic thinking Tejarat bank’s managers And its impact on the creation of competitive advantage (the source based) in Tejatrat Bank. The model that was used in this study is Hybrid model that is combination of the two theories based on Litdka and Porter ‘ models. the strategic thinking of senior managers and its impact on the creation of competitive advantage (the source based) is measured in Tejarat Bank. The method of study, Survey and As from the target, is applied. the population of this study is a of senior managers Tejarat Bank that number is 43. Given the limited size of population statistics, whole of  the population statistics has been studied . for gathering information we used the two questionnaires Strategic thinking and competitive advantage (the source based). In this study to determine the validity of data collection tools as Formal or image validity was used. To test the reliability, Cronbach's test was used. This method is based on a preliminary study on 30 employees in the field of population and we was used statistical software spss for evaluating of the reliability questions of strategic thinking and competitive factors (the source based), both of them are 0/867 and 0/933. To test the effect of each independent variable on the dependent variable of the hypothesis is used regression . The results indicate that, Most aspects of strategic thinking on some of the factors creating competitive advantage (resource based), the Tejarat Bank had a positive effect.

  Yaser Bashirbanaem

   

   

  Key words: Strategic thinking, Strategic planning, intiotion and creative, comptetive advantage and factors of compotetive advantage(source based).

  منابع فارسی:

  آرمسترانگ ، مایکل ؛1384، مدیریت استراتژیک منابع انسانی ، ترجمه دکتر سید محمد اعرابی ،‌ داود ایزدی ، دفتر پژوهشهای فرهنگی ،‌چاپ دوم .

  آقازاده هاشم و اسفیدانی محمد رحیم،1387،کاربرد فنآوری اطلاعات در مزیت رقابتی پایدار،فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی،بهار ،شماره46.

  آقازاده هاشم،1383، توسعه تفکر استراتژیک یک قابلیت اصلی، تدبیر، مهر، شماره 149.

  آقازاده  هاشم و اسفیدانی محمدرحیم و ناطق محمد، عیوضلو رضا،1383، مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر فناوری اطلاعات: ارزش آفرینی دانش محور، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات.

  اعرابی، سید محمد، 1385، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، تهران،چاپ نیل انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول .

  ایکاف ، راسل . ال ؛ بازآفرینی سازمان ، ترجمهٔ تقی ناصر شریعتی ، دکتر اسماعیل مردانی گیوی ، دکتر سیاوش مریدی ، سازمان مدیریت صنعتی ،‌ چاپ سوم . 1386

  ایران زاده سلیمان و صادقی علی، 1387، تعیین رابطه مهارت تفکر استراتژیک و هوش چندگانه،علوم مدیریت،بهار87،شماره 4.

  ایچی اومی کن،1371، تفکر یک استراتژیست، داوود مسگریان حقیقی، سازمان مدیریت صنعتی.

  الوانی سید مهدی، 1386،مدیریت عمومی، تهران،چاپ غزال، نشر نی،ویراست سوم، چاپ سی ویک.

  ایران نژاد پاریزی مهدی، 1387، اصول و مبانی مدیریت(در جهان معاصر)، تهران، نشر مدیران ایران، چاپ دوم.

  استیسی رالف،1387، تفکر استراتژیک و مدیریت تحول،مصطفی جعفری و کاظمی موحد مهزیار،انتشارات رسا، تهران،چاپ دوم.

  باب گانز،1378، سازمان تندآموز، خدایار ابیلی، نشر ساپکو، تهران.

  پیرس.الف و رابینسون، جان،1385،برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک،ترجمه خلیلی شورینی سهراب،تهران،انتشارات یادواره کتاب،چاپ چهارم.

  تریسی مایکل و ویزرما فرد ،1378،  راهکارهای پیشتازان بازار، عبدالرضا رضائی نژاد، موسسه خدمات فرهنگی رسا،تهران.

  جعفری  مصطفی و سایر همکاران ، مدیریت کیفیت فراگیر ، موسسه خدمات فرهنگی رسا ، چاپ دوم . 1382

  حسینی سید محمود و پناهی منیره،1386،ایجاد مزیت رقابتی در صنعت با رویکرد عوامل کلیدی موفقیت،فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی،زمستان،شماره 45.

  خداداد حسینی سید حمید و عزیزی شهریار،1385، مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک با رویکردی جامع،تهران،انتشارات صفار- اشراقی، چاپ اول.

  داگلاس براون ،‌ جی ؛1382 ، ماهیت انسانی سازمانها ، ترجمهٔ دکتر محمد حسین لطیفی ، سمت ، چاپ اول .

  راسخی سعید و ذبیحی لهرمی المیرا،1387، مزیت رقابتی در سطح بنگاه:مفهوم و تئوری،پژوهشنامه علوم اقتصادی و اجتماعی،سال هشتم،شماره 28.

  رحمانسرشت حسین و کفچه پرویز، 1387، مدلی سازمانی برای تفکر استراتژیک، پیام مدیریت،پاییز،شماره28.

  رضائیان ، علی ؛ 1385، مبانی مدیریت رفتار سازمانی ، ‌سمت ، چاپ هفتم .

  سایت علمی نخبگان جوان،1389/10/12، راهی برای کسب مزیت رقابتی،http://njavan.ir/forum/showthread.php?p=158682     

  شاهمیرزایی، علیرضا،1389/11/22،12.24AM، مزیت رقابتی، راهی برای نفوذ به بازار،سایت شبکه تحلیل گران تکنولوژی ایران،

  شهابی بهنام،1386،کسب مزیت رقابتی با ایجاد سازمان یادگیرنده،تدبیر،شهریور،شماره184

  شرمرهورن.جان آر و هانت جیمز جی وازبورن ریچارد ان،1386،مدیریت رفتار سازمانی،ایران نژاد پاریزی مهدی وبابایی زکلیکی محمد علی و سبحان الهی محمدعلی،موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت،کرج،چاپ چهارم.

  طالبی،بانک،1389،بازاریابی و مزیت رقابتی، روزنامه دنیای اقتصاد،پنجشنبه 21 بهمن.

  غفاریان، وفا وکیانی ،غلامرضا،1387، پنج فرمان برای تفکر استراتژیک،تهران،نشر فرا،چاپ سوم.

  غفاریان، وفا و علی، احمدی علیرضا،1382،تفکراستراتژیک،ماهنامه تدبیر،شماره 137،مهر82،ص37.

  فیاض‌بخش احمد، تاریخ شنبه 21 آذر 1388  ، مزیت رقابتی پایدار،سایت روش موردی بر آموزش بازاریابی، 09:12 ب.ظ،آدرس: http://casemethod.mihanblog.com/post/1209

  قره چه منیژه و ابوالفضلی ابوالفضل،1386،بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل راهبردی داخلی برای کسب مزیت رقابتی،پیام مدیریت،شماره 25.

  کاپلان ،‌ رابرت ؛ نورتون ، دیوید ؛1386، نقشه استراتژی ، ترجمه حسین اکبری ، مسعود اکبری ، امیر ملکی ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا ،‌ چاپ دوم .

  کنت بلانچارد،1379، سه کلید توان افزایی، فضل ا... امینی، نشر فرا، تهران.

  کرد نائیج اسدالله وانواری رستمی علی اصغرودهیادگاری سعید،1384، بررسی رابطه بین ابعاد مزیت رقابتی و عملکرد صادراتی، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ،زمستان،شماره37.

  مشبکی اصغر و خزاعی آناهیتا، 1387،طراحی مدل عناصر تفکر استراتژیک در سازمانهای ایرانی،نشریه مدیریت بازرگانی،دوره 1،شماره1.

  مجله اینترنتی تیک،11آبان 1389 ، نقش مهارتهای انسانی در کسب مزیت رقابتی،،آدرس: http://tikmag.com/?p=3856.

  نصیرزاده، رقابت‌پذیری بین‌المللی،مجله فراز،1379،بهمن ماه،شماره 6و7.

  ناصحی فر وحیدوگلکار بهزاد،1381،مروری بر جنبه های مختلف تفکر استراتژیک،توسعه مدیریت،شهریور،شماره 41.

  نوری شمس آباد، محمود،  1389 ، مقاله آینده را پیش بینی نکنید آن را بسازید ، انجمن مدیریت ایران،  دوماهنامه آذر و دی،32تا38  .

  وارن جی، کیگان،1380، مدیریت بازاریابی جهانی، عبدالحمید ابراهیمی، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی،تهران.

  هکس آرنولد،نیکلاس مجلوف،1387،مدیریت استراتژیک،غلامرضا معمارزاده طهران وناصر پورصادق وسعید صیاد،اندیشه های گوهربار،چاپ اول.

  یداللهی فارسی جهانگیر و حسینی مجتبی،1385،چشم اندازی نو در باب مزیت رقابتی مبتنی بر منابع،فرهنگ مدیریت،سال پنجم،بهار و تابستان،شماره 15.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع انگلیسی:

  A.Swanson Richard & J. Chermack Thomas, (2008), Scenario Planning: Human Resource Development’s Strategic Learning Tool, Advances in Developing Human Resources, Sage Publications.

  Baloch Qadar Bakhsh& Inam Maria,2008, Strategic Thinking: Catalyst to Competitive Advantage , Journal of Managerial Sciences, Volume I, Number 2 pp3-12

  Baron Jonathan,2008, Thinking and Deciding, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, United States of America, Fourth Edition.

  Barney Jay, Write Patric, 1991،Human Resource Management, Vol 37, p 31-46.

  Bonn Ingrid,2000, Staying on top: characteristics of long-term survival, emerald-library, Journal of Organizational Change Management,Vol.13 No.1

  Bonn Ingrid,2005, Improving strategic thinking :a multilevel approach, Leadership & Organization Development Journal , Emerald , Vol. 26 No. 5.

  Bernard  M. BASS&Avolio Bruce J& Binghamton Suny,1993, Transformational  leadership  and organizational  culture, PAQ Spring, Journal of  European  industrial training,vol.15,pp.112-114

  Bellenfant William&Nelson Matt,2010, Improving Performance Through Execution of Strategy,FinancialResourceGroup,LLC,Dallas,or:http://frgroup.net/articles/article_strategic_planning.pdf.

  Casey Andrea & F. Goldman Ellen, (2010), Building a Culture That Encourages Strategic Thinking, sage,Journal of Leadership &Organizational Studies17(2), pp.119–128.

  Durkovic Jelena Vemic,2009, DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES AS STRATEGIC FACTORS OF THE COMPANIES' COMPETITIVE ADVANTAGE, Economics and Organization Vol. 6, No 1,pp. 59 – 67.

  Dess, Gregory G., G.T. Lumpkin and Marilyn L. Taylor, 2005, Strategic Management,New York: McGraw-Hill Irwin,Secend Edition.

  E. Zand Dale,2010, Drucker’s strategic thinking process: three key techniques, Emerald Group: STRATEGY & LEADERSHIP, VOL. 38 NO. 3.           

  E. Zand Dale,2010,  Drucker’s strategic thinking process: three key techniques, Emerald Group: STRATEGY & LEADERSHIP, VOL. 38 NO. 3.

  Fairholm  Matthew& Card Michael,2009, Perspectives of strategic thinking:From controlling chaos toembracing it, JOURNAL OF MANAGEMENT & ORGANIZATION, Volume 15, Issue 1,p25

  F. Goldman Ellen& Casey Andrea,2010,Building a Culture That Encourages Strategic Thinking,SAGE, Journal of Leadership & Organizational Studies, Washington, D.C, 17(2) 119  –128

  Flaherty Carol& Associates Zonis,2007,  Building Culture Strategically,  National Institute of Corrections, Washington,first edition.

  G. Myers  David, 2004, intuition, Yale Nota Bene, United States, yale university press,first edition.

  Gulcin Cribb, 2006, Human Resource Development : a Strategic Approach, Bond University.

  Horwath Rich,2006, The Skills of Strategic Thinking, Strategic Thinking Institute,p2

  Heracleous Loizos ,1998, Strategic Thinking or Strategic Planning?, Elsevier Science, Vol.31, No.3, pp.481-487

  Henden Gisle,2004,Intuition and its Role in Strategic Thinking, BI Norwegian School of Management, N-1302 Sandvika.

  Hamel Gary& Prahalad C.K.,2005, Strategic Intent, HARVARD BUSINESS REVIEW, July-August,pp.148-161.

  Jassim Rahim,1998, Competitive Advantage Through the Employees, Colleg of Technology at jaddeh,pp.387-413.

  Johnson, G., Scholes, K., & Whittington, R,2008, Exploring corporate strategy ,England: Pearson Education Limited,8th ed.

  Jelenc Lara,2009, The impact of strategic management  schools and strategic thinking on the performance of Croatian  entrepreneurial practice, Doctoral dissertation, University of  Ljubljana :Faculty of Economics.

  Jassim Rahim,1998, Competitive Advantage Through the Employees, Colleg of Technology at jaddeh,pp.387-413.

  Kaufman,roger&Oakley-rowne,hugh&Watkins,ryan&heigh,doug,2003,Strategic planning for success ,Jossey-Bass/PFEIFFER,San Francisco,p41-52

  Kern Community College,2006, Strategic Plan, Board of Trustees,p.VII

  Killian Jerri,2003, Keys to Organizational Success: Strategic Thinking, Planning, and Management,

  Khatri Naresh& H. Alvin NG,1994, ROLE OF INTUITION IN STRATEGIC DECISION MAKING, Nanyang Technological University.

  Kaufman Roger& Guerra-López Ingrid,2008, The Assessment Book: Applied Strategic Thinking and Performance Improvement Through Self-Assessments, HRD Press, U.S. and Canada,first edition

  Lawrence  Eton,1998, Strategic Thinking, Personnel Development and Resourcing Group, Public Service Commission of Canada , April 27,pp9-12

  L. Hughes Richard & Colarelli Beatty Katherine,2005, Becoming a Strategic Leader, Jossey-Bass, United States of America, FIRST EDITION.

  L. Whitlock John,2003, Strategic thinking, Planning, and doing: How to reunite leadership and Management to connect vision with action , Florida, Center for Excellence in Municipal Management,The George Washington University.

  Loehle craig ,2010, Becoming a Successful Scientist: Strategic Thinking for Scientific Discovery , CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, New York, second edition

  Loehle craig,2000, Thinking Strategically:Power Tools for Personal and Professional Advancement, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, United States of America,third edition.

  lukaszewski's Jim,1998, Strategy How to develop to The mind of a strategist?,20july,no.2.

  L. Hughes Richard& Colarelli Beatty Katherine,2005, Becoming a Strategic Leader, Jossey-Bass, United States of America, FIRST EDITION

  Morrison James,1994,From strategic planning to strategic thinking,Jossey Bass Publisher, Volume 2,pp3-4

  Liedtka Jeanne, 1998,  Strategic Thinking: Can it be Taught?, long range planning Elsevier science ltd ,vol.31 ,no.1,pp120-129

  Marimuthu  maran & arokiasamy  lawarence & ismail maimunah,2009,human capital development and its impact on frim performance:evidence from developmental economics,  uluslarasi sosyal arastimalar dergisi the jurnal of international social research.

  Malan, Renee&Erwee, Ronel&Rose, Dennis M,2009, The importance of individual mental models for strategic thinking in organisations, ANZAM , Sustainable Management and Marketing, 01-04 Dec 2009, Melbourne, Australia.

  Myers  David, 2004, intuition, Yale Nota Bene, United States, yale university press,first edition.

  N. Garavan Thomas, (2007), A Strategic Perspective on Human Resource Development, Sage Publications, Vol. 9, pp. 11-30.

  N. Garavan Thomas& Costine Pat& Heraty Noreen,(1995), The emergence of strategic human resource development, Journal of European Industrial Training, Vol.19 No.10, pp. 4-10.

  Mintzberg. H& Ahlstrand. B& Lampel. J , 1998,  Strategy Safari, A Guided Tour Through the Wilds of Strategic Management ,New York, The Free Press.

  O’shannassy Tim,2002,Modern strategic management:Balancing strategic thinking ad strategic planning for internal and external stakeholders,Mingapore Management review,Volume25,no1,pp58-60

  Plessner  Henning&Betsch Cornelia&Betsch Tilmann,2008, Intuition in judgment and decision making , Taylor & Francis Group, LLC, New York.

  Porter, M. (1985), Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Free Press New York.

  Plessner  Henning&Betsch Cornelia&Betsch Tilmann,2008, Intuition in judgment and decision making , Taylor & Francis Group, LLC, New York.

  Robbins  Stephen ,2003, Organizational Behavior ,San Diego state University ,Ninth Edition.

  Texas Workforce Commission ,2005, STRATEGIC PLANNING,may, Training and Development Department,pp6-8

  Tavakoli iraj & Lawton Judith,2005,Hand book of business strategy: Strategic thinking and knowledge management,emerad group,pp157-159

  Sloan Julia,2006, Learning to Think Strategically,ELSEVIER, United States of America.

  Sadler Philip,2003, Strategic management, Kogan Page Limited, UK, Great Britain,second edition.

  Sloan, R.L., & Green, H.H. (1995). Manufacturing decision support architecture. Information Systems Management, 12(Winter), 7–16.

  Souchon, A.L., Cadogan, J.W., Procter, D.B., & Dewsnap, B. (2004). Marketing information use and organizational performance: The mediating role of responsiveness. Journal of Strategic Marketing, 12(4), 231–243.

  shannassy Tim, 1999, A Continuum of Views and Conceptualisation, School of Management, November, ISSN 1038-7448, No.WP 99/21.

  Zafar Yaqub Muhammad & ul Hassan Masood, (2010), Strategic Role of Human Resource Development as Boundary Spanner, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, Issue 19,pp.146-154.

  University fo Pretoria, (2008), strategic human resource development, university of Pretoria,chapte4,pp.96-136 internet address:    upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-07282008.../03chapter4.pdf.

 • چکیده: 1

  فصل اول: کلیات ‌تحقیق  

  مقدمه. 3

  بیان مسئله. 4

  اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

  اهداف تحقیق.. 7

  چارچوب نظری تحقیق.. 7

  مدل تحلیلی تحقیق.. 8

  فرضیه های تحقیق.. 11

  .قلمرو تحقیق.. 12

   محدودیت تحقیق.. 13

  تعریف مفهومی متغیرها 13

  تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 14

  فصل دوم: ادبیات تحقیق  

  بخش اول : تفکر استراتژیک..... 17

  مقدمه. 17

  تعریف تفکر استراتژیک: 18

  مدلی برای آموزش استراتژیک..... 19

  عناصر تفکر استراتژیک..... 23

  تفکر استراتژیک خاستگاه برنامه ریزی استراتژیک..... 24

  تعریف برنامه ریزی استراتژیک..... 24

  فرآیند برنامه ریزی استراتژیک: 25

  خصوصیات و فواید برنامه ریزی استراتژیک..... 26

  اجزاء مورد نیاز جهت برنامه ریزی استراتژیک..... 27

  ابزارهای  برنامه ریزی استراتژیک..... 28

  تفکر و برنامه ریزی استراتژیک..... 28

  تفکراستراتژیک در مقابل برنامه ریزی استراتژیک..... 30

  وابستگی و هم ترازی اساسی.. 32

   

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                           صفحه

  برخی کمبودها و محدودیتهای تفکر و برنامه ریزی استراتژیک..... 33

  یک راه کار مناسب جهت عملکرد بهتر. 34

  برنامه ریزی استراتژیک طی زمان های متمادی در قالب تفکر استراتژیک تکامل یافته است... 34

  برنامه ریزی استراتژیک یک تفاوت اساسی را به وجود می آورد. 35

  چارچوب رابیک کیوب   مدلی از برنامه ریزی استراتژیک با محوریت تفکر استراتژیک..... 36

  آیا تفکر استراتژیک با برنامه ریزی استراتژیک سازگار است؟. 37

  دلایل اهمیت برنامه ریزی و تفکر استراتژیک جهت کاربرد مکملی باهمدیگر. 39

  فاکتورهای اساسی موفقیت دربرنامه ریزی و تفکر استراتژیک و به کارگیری آنها 40

  بازنگری درباره مدیریت استراتژیک جدید.. 41

  جایگاه خلاقیّت و شهود در تفکر استراتژیک..... 42

  خلاقیت استراتژیک: 43

  انواع تفکر و متفکران: 46

  تفکر خلاقانه و آنالیزگرا: 48

  خلاقیت یک عامل کلیدی در شکل گیری استراتژی می باشد: 51

  تفکر شهودی و نقش و اثرات آن در تفکر استراتژیک..... 51

  راهکارهای شهودی کلاسیک می باشند: 55

  تفکر استراتژیک بستر توسعه استراتژیک منابع انسانی در سده 21. 56

  تعریف توسعه استراتژیک منابع انسانی.. 57

  مفهوم توسعه استراتژیک منابع انسانی  و کاربردآن.. 58

  فرضیات و فلسفه توسعه استراتژیک منابع انسانی.. 59

  رابطه بین برنامه های کسب وکار، برنامه های منابع انسانی و توسعه منابع انسانی 59

  تفاوتهای بین آموزش سنتی و توسعه استراتژیک منابع انسانی.. 61

  خصوصیات توسعه استراتژیک منابع انسانی.. 61

  ارتباط دهی توسعه منابع انسانی واستراتژی.. 62

  نقش فرهنگ سازمانی در توسعه تفکر استراتژیک..... 63

  فرهنگ و مکاتب فرهنگی مدیریت استراتژیک 64

  ضرورت ارتباط بین استراتژی و فرهنگ و ساختار. 67

  فرهنگ سازمانی و تفکر استراتژیک : 68

   

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                                                   صفحه

  تاثیر فرهنگ بر روی الگوهای شناختی : 69

  ساخت فرهنگی که مشوق تفکر استراتژیک باشد.. 69

  بخش دوم: مزیت رقابتی.. 71

  مقدمه: 71

  مزیت رقابتی و منشأ آن.. 72

  انواع مزیت رقابتی.. 80

  جایگاه و مدل رقابتی.. 87

  اساس ماهیت رقابت: 88

  منابع یک سازمان یا شرکت چه چیزهایی می باشد؟. 89

  کاربرد فناوری اطلاعات در ایجاد مزیت رقابتی.. 91

  مزیت رقابتی پایدار در بازارهای اینترنتی.. 92

  روشهای شناسایی عوامل راهبردی در ایجاد مزیت رقابتی: 98

  روشهای شناسایی عوامل داخلی راهبردی: 99

  الف:رویکرد زنجیره ارزش: 99

  ب)رویکرد وظیفه ای: 99

  دلیل توجه به منابع انسانی به عنوان عاملی برای مزیت رقابتی.. 100

  کسب مزیت رقابتی با ایجاد سازمان یادگیرنده: 106

  بانک،بازاریابی و مزیت رقابتی.. 108

  مروری بر 5 نیروی موثر بر رقابت در صنعت بانکداری.. 111

  بخش سوم: تاثیرتفکر استراتژیک بر مزیت رقابتی.. 114

  مقدمه. 114

  چشم انداز سیستمی و مزیت رقابتی.. 114

  فرضیه های محرک(فرضیه محور بودن)و مزیت رقابتی.. 114

  تمرکز بر قصد(نیت)و مزیت رقابتی.. 115

  بخش چهارم: پیشینه تحقیق.. 115

  الف) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 115

  ب) تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 115

   

   

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                                                   صفحه

  فصل سوم: روش تحقیق  

  روش تحقیق.. 118

  جامعه و نمونه آماری.. 119

  ابزار جمع آوری اطلاعات... 119

  مقیاسهای پرسشنامه. 122

  روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات... 122

  روش تجزیه و تحلیل داده های آماری.. 124

  بررسی نرمال بودن دادهها 124

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات   

  مقدمه. 127

  بخش اول: 128

  توصیف آماری سؤالات پرسشنامه. 128

  بخش دوم: 133

  تجزیه و تحلیل استباطی داده های آماری( آزمون آماری فرضیه های تحقیق). 133

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها                                                                                                          

  مقدمه. 199

  بحث و نتیجه گیری.. 199

  پیشنهادها 201

  منابع و مآخذ                                                                                                                                      

  Abstract: 219

  پیوست ها 220

     


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی ( منبع محور) در بانک تجارت, مقاله در مورد پایان نامه بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی ( منبع محور) در بانک تجارت, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی ( منبع محور) در بانک تجارت, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی ( منبع محور) در بانک تجارت, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی ( منبع محور) در بانک تجارت, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی ( منبع محور) در بانک تجارت, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی ( منبع محور) در بانک تجارت, پروژه درباره پایان نامه بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی ( منبع محور) در بانک تجارت, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی ( منبع محور) در بانک تجارت, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی ( منبع محور) در بانک تجارت, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی ( منبع محور) در بانک تجارت, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی ( منبع محور) در بانک تجارت, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی ( منبع محور) در بانک تجارت

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت «M.A» گرایش: مدیریت اجرایی (استراتژیک) بررسی تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری و خلاقیت سازمانی از دیدگاه مدیران دستگاههای اجرایی استان اردبیل چکیده مدیریت دانش یکی از دستاوردهای عصر اطلاعات و دانش است و با توجه به ویژگیهای آن، امروزه سازمانهای با جدیت به دنبال بهره‌مندی از نتایج آن هستند. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت ...

رساله برای دریافت مدرک دکتری تخصصی (Ph.D.) چکیده بیان مساله هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی ژنریک شراکت استراتژیک در صنعت بانک و بیمه مبتنی بر فرایند خلق و تخصیص ارزش بوده است. مساله اصلی در این انجام این تحقیق نیز وجود تشدید روز افزون در فضای رقابتی و اعمال تحریم‌های بین المللی بوده که در نهایت توجه به شراکت‌های استراتژیک بین مؤسسات خدمات مالی بویژه در حوزه صنعت بیمه و ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی گرایش: تحول چکیده : هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک ها است. جامعه آماری تحقیق ، مدیران شعب بانک های (سامان ، سپه ، تجارت) استان گیلان است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین آنها نمونه گیری انجام شد. جمع آوری اطلاعات در خصوص متغیر هوش هیجانی با استفاده از ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی (M.A) گرایش استراتژیک چکیده هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان مرکز آموزش علمی – کاربردی شهرستان میاندوآب می­باشد. برای این منظور مدیریت دانش بر اساس نظریه نوناکا و تاکوچی در چهار بعد؛ اجتماعی­نمودن دانش سازمانی، بیرونی­سازی دانش سازمانی، پیوند و ترکیب دانش سازمانی، درونی­سازی دانش سازمانی تعریف و در این راستا یک ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته: مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی چکیده پژوهش صنعت بانکداری، از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست، امروزه بانک ها درکشورهای پیشرفته به عنوان راه گشا، مشاور حرفه ای، متخصص در افزایش منابع مالی شرکت ها و جمع آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود عمل می کنند. در بانکداری نوین مولفه های متعددی وجود دارند که بر روند تجهیز منابع ...

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد «M.A.» رشته مدیریت اجرایی (استراتژیک) چکیده هدف کلی از پژوهش بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر رضایت مشتریان در شرکت مخابرات استان هرمزگان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشتریان شرکت مخابرات استان هرمزگان بود که به روش تصادفی طبقه­ای و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 404 نفر به عنوان نمونه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش: استراتژیک چکیده فارسی امروزه در بسیاری از سازمان ها، شاهد افزایش نرخ جابه جایی، کاهش رضایت شغلی ،افزایش میزان غیبت از کار، گسترش بیگانگی از کار و فقدان احساس مسئولیت پذیری کارکنان و به طور کلی عدم هویت یابی اعضا با سازمان خود، هستیم.تا آن جایی که اغلب به نظر می رسد اعضا و کارکنان این سازمان ها به شغل خود تنها به عنوان منبع ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A.) گرایش: دولتی مقدمه طی چند دهه گذشته مفهوم هوش به صورت روز افزونی در پیشینه و تحقیقات روانشناسی و مدیریت به عنوان سازه ای که با رفتارهای متعدد انسان در محیط‌های مختلف ارتباط دارد معرفی شده است. از طرفی امروزه هوش[1]، پیشوند بسیاری از مفاهیم مدیریتی شده است و این نشان دهنده تغییر نگاه سازمان‌ها و متفکران سازمانی از هوش تستی بر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش :"منابع انسانی" چکیده هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی و رضایت­شغلی کارکنان استانداری اصفهان بوده است. جامعه آماری عبارت است ازکارکنان رسمی سازمان که نظرات 254 نفر از آنها به طور نمونه مورد بررسی قرار گرفت. داده های گردآوری شده توسط پرسشنامه ساختاریافته، به کمک نرم افزار SPSS18 مورد تجزیه و تحلیل ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی ) گرایش مدیریت استراتژیک ( چکیده خلاقیت یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین ویژگی‌های انسان است که تقریبا همه ابعاد و جنبه‌های زندگی و تمدن وی را تحت تاثیر کامل خود قرار می‌دهد. در عصر تحولات و تغییرات سریع، سازمان‌هایی در جرگه موسسات موفق قرار می‌گیرند که مرتبا دانش جدید تولید نموده، آنرا در سطح سازمان گسترش داده و با سرعت ...

ثبت سفارش