پایان نامه تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیت های اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک ارومیه

مشخص نشده 1 MB 29351 163
مشخص نشده مشخص نشده مدیریت
قیمت: ۲۱,۱۹۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

  سال تحصیلی1390-1389

  چکیده

       با توجه به محیط رقابتی امروز، اهمیت برنامه های بهبود کیفیت به منظور دستیابی به کیفیت محصولات و خدمات، کاهش هزینه ها و افزایش کارایی بیش از پیش آشکار می شود. برنامه های بهبود کیفیت به منظور افزایش کیفیت محصولات و خدمات در صنایع کوچک به اجرا گذارده می شود که به علت ویژگیهای خاص این صنایع، استقرار این برنامه ها دارای محدودیتهایی می باشد.

       پژوهشهای زیادی در داخل و خارج از کشور، عوامل موثر بر اجرای برنامه های بهبود کیفیت ( عوامل درون سازمانی  و برون سازمانی ) را مورد بررسی قرار داده اند. از جمله این عوامل می توان بر حمایت مدیریت، آموزش، و فرهنگ سازمانی ( عوامل درون سازمانی )، فرهنگ جامعه، محیط پویا یا ایستا و وضعیت اقتصادی ( عوامل برون سازمانی ) اشاره کرد.

       هدف از پژوهش حاضر بررسی تنگنا ها و مشکلات اجرای برنامه های بهبود کیفیت در شهرک های صنعتی شهرستان ارومیه می باشد. مطالعه از طریق آزمونهای آماری و با استفاده از نرم افزارهای آماری تحلیل گردید.

       یافته های این پژوهش، فرضیه وجود رابطه بین تکنولوژی، نگرش مدیران و کارکنان، تخصص و محدودیتهای اقتصادی، با اجرای برنامه های بهبود کیفیت را تایید کردند. به عبارت دیگر پنج عامل تکنولوژی، نگرش مدیران و کارکنان به برنامه های بهبود کیفیت، تخصص مدیران و مسئولین کیفیت و محدودیتهای اقتصادی از عواملی می باشند که استقرار برنامه های بهبود کیفیت را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند. در واقع نقص در این عوامل می تواند، از موانع اجرای برنامه های بهبود کیفیت محسوب شود.

  فصل اول

  کلیات

  بیان مسئله1-1

        صنایع کوچک به عنوان استراتژی مهم برای کاهش بیکاری محسوب می شوند. همچنین این صنایع به علت ویژگیهای خاص آن از جمله انعطاف پذیری، رفتار خلاقانه و تصمیم گیری سریع که از مزیت های آن محسوب می شود. همچنین معایبی از جمله، محدودیتهای مالی و انسانی و اطلاعاتی، مورد توجه می باشند (Cemal Akyüz, Akyüz, Serin, Cindik,2006 ). استقرار برنامه های بهبود کیفیت در این صنایع نیازمند در نظر گرفتن این ویژگیها می باشد که ممکن است در راستای آن محدودیتها و مشکلاتی وجود داشته باشد.

        بر اساس بررسیهای انجام شده رقابت فروشندگان و عرضه کنندگان یک محصول و یا خدمت به اشکال گوناگونی ظاهر می شود لکن مهمترین جنبه آن کیفیت است (فاطمی قمی، ۱۳۷۰). همچنین کیفیت یکی از مهمترین عواملی است که می تواند به عنوان عاملی مؤثر در کسب درآمد مورد نیاز صنایع و نهایتاً کشور تأثیر بسزایی داشته باشد (مهرگان، 1۳۷۹). سازمانها برای رسیدن به حد مطلوب کیفیت از برنامه های مختلفی از جمله بسترسازی فرهنگی، مدیریت کیفیت جامع، کنترل کیفیت آماری، روش QFD[1]، آموزش پرسنل و ...استفاده میکنند. اجرای صحیح و مؤثر این برنامه ها در سازمانها، توأم با مشکلاتی است که سازمانها با آن درگیر می باشند.

         بر اساس بررسیهای انجام شده از منابع داخلی، برنامه های بهبود کیفیت در داخل کشور بیشتر در زمینه خدمات(بانکها و بیمارستانها) و صنایع تولیدی بزرگ مورد توجه قرار گرفته است و اهتمام چندانی به اجرای این برنامه ها در صنایع کوچک صورت نگرفته است (وطن خواه، گوهری، عبدی، 1389؛مهرگان ۱۳۷۹). از این رو در این پژوهش با در نظر گرفتن شرایط و ویژگیهای خاص صنایع کوچک سعی در شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای برنامه های بهبود کیفیت و موانع و تنگناهای عمده بر سر راه استقرار این برنامه ها، شده است.

   

  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق2-1

        با توجه به رقابت شدید میان فروشندگان و عرضه کنندگان یک محصول و یا خدمت به ویژه در سالهای اخیر، اهمیت کیفیت تولیدات و خدمات موجب شده است که اکثر سازمانها توجه زیادی به اجرای برنامه های بهبود کیفیت معطوف دارند. آنچه در این راستا اهمیت بسزایی دارد، توجه به موانع و تنگناهای استقرار این برنامه ها است. و نظر بر اینکه شهرکهای صنعتی ارومیه از جمله صنایعی هستند که نقشی مهم در اشتغال و تولیدات صنعتی این شهرستان را دارا می باشند، بدیهی است که ژرف نگری بیشتر بر عوامل مؤثر بر استقرار برنامه های بهبود کیفیت در این صنایع، نقشی کلیدی در رسیدن به اهداف سازمانی و همچنین ارتقای بهره وری خواهد داشت. در این تحقیق سعی در بررسی متغیرهای درون سازمانی(نگرش مدیران و کارکنان، تکنولوژی، تخصص و محدودیتهای اقتصادی) بر اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک با توجه به شرایط خاص این صنایع، شده است.

       مطالعه تحقیقات گوناگون منابع داخلی و خارجی پیرامون اجرای برنامه های بهبود کیفیت نشان می دهد که محققان مختلف عوامل متعددی را در این امر موثر می دانند. طبق نظر آقای نوریاکی کانو  و پل لیلرانک ، سکون انسانی، عدم تمایل به استفاده از روشهای کنترل کیفیت، فقدان منابع، ضعف سیستم مدیریت و فرهنگ جامعه از عواملی است که بر اجرای برنامه های بهبود کیفیت اثرگذار است( لیلرانک،  کانو، 1374). در حالیکه بن کلگ[2] و بون تان[3] اعتقاد دارند نیازهای مشتریان و عملکرد رقبا فاکتورهای مهم در پیاده سازی این برنامه ها می باشند(Clegg, Tan,2007).

       موانع عمده بررسی شده در ایران شامل موانع اقتصادی، رضایت مشتریان و کارکنان، منابع(مالی و انسانی)، ساختار و فرهنگ سازمانی، موانع آموزشی، نگرشها و انتظارات می باشد (جمشیدی، بهمن ماه ۱۳۷۹ ؛ دنیوی، اسفند ۱۳۸۳؛ نعمتی، ۸۴).

   

  اهداف مشخص تحقیق3-1

       یکی از اهداف این تحقیق، بررسی تکنولوژی مورد استفاده در صنایع کوچک و تأثیر آن بر اجرای برنامه های بهبود کیفیت می باشد چرا که در عصر اطلاعات ویژگیهای خاصی بر جهان حاکم می باشد که از جمله مهمترین آنها سرعت تغییرات است که هر لحظه بر شتاب آن اضافه می شود. در این شرایط محیطی، یک مؤسسه اقتصادی و یا خدماتی زمانی می تواند به اهداف سازمانی خود و بهبود بهره وری در سازمان خویش دست یابد که این تغییرات را بشناسد، آن را پیش بینی کند و در نهایت آن را بپذیرد و با آن همگام شود. لذا  آنچه  در این راستا مورد بررسی قرار می گیرد  این است که  با توجه به تغییرات  و تحولات در تکنولوژی و رقابت در سطح فشرده، آیا تکنولوژی مورد استفاده در صنایع کوچک شهرستان ارومیه بر اجرای برنامه های بهبود کیفیت مؤثر است؟

        از اهداف دیگر قابل بررسی در این تحقیق نگرش مدیران به برنامه های بهبود کیفیت می باشد. بر اساس نتایج بررسیهای انجام شده در داخل و خارج از کشور، انگیزه، حمایت و تعهد مدیران در اجرای برنامه های بهبود کیفیت عاملی کلیدی می باشد (تورانی، طبیبی، شهبازی، بهار ۸۷ ؛ حمیدی، طبیبی، بهار ۸۳؛ دنیوی، اسفند ۱۳۸۳؛,2010   Jayaram, L. Ahire, Dreyfus). با توجه به اینکه نگرش منفی مدیران به برنامه های بهبود کیفیت که حامیان اصلی این برنامه ها به شمار می روند، استقرار آنها را دچار مشکل می کند، از این لحاظ قابلیت بررسی را دارا می باشد.

         از جمله اهداف دیگر قابل بررسی در این تحقیق، سطح تخصص مدیران در زمینه برنامه های بهبود کیفیت می باشد. مدیران و مسئولین کنترل کیفیت از جمله افراد کلیدی در اجرای مؤثر برنامه های بهبود کیفیت می باشند. لذا سطح تخصص آنان در این زمینه نیز می تواند از فاکتورهای تعیین کننده باشد و به این ترتیب قابلیت بررسی را دارا می باشد و آنچه در این راستا مورد بررسی قرار می گیرد این است که آیا سطح تخصص مدیران و مسئولین کنترل کیفیت می تواند بر استقرار برنامه های بهبود کیفیت مؤثر باشد؟

       از جمله اهداف دیگر در این تحقیق، بررسی محدودیتهای اقتصادی صنایع کوچک و نقش آن در استقرار برنامه های بهبود کیفیت می باشد. با توجه به اینکه صنایع کوچک با محدودیتهای مالی دست به گریبان هستند (Cemal Akyüz, Akyüz, Serin, Cindik, 2006 ) که این خود منجر به محدودیتهای انسانی و اطلاعاتی می شود، لذا تنگناهای اقتصادی صنایع کوچک می تواند یکی از عوامل مهمی باشد که اجرای این برنامه ها را تحت تأثیر قرار می دهد. در واقع در صورت چشم گیر بودن محدودیتهای اقتصادی، این عامل می تواند به عنوان مانعی بر سر راه این برنامه ها محسوب شود.

       از جمله اهداف دیگر قابل بررسی در این تحقیق، نگرش کارکنان به برنامه های بهبود کیفیت می باشند. با توجه به اینکه مجریان اصلی برنامه های بهبود کیفیت کارکنان می باشند، و در صورتی که انگیزه کافی در این زمینه در آنان وجود نداشته باشد، می تواند از عوامل مهمی باشد که استقرار این برنامه را با مشکل مواجه می کند. همچنین اگر کارکنان، آگاهی و آشنایی لازم با برنامه های بهبود کیفیت و ضرورت اجرای آن را نداشته باشند بر اجرای این برنامه ها اثر منفی خواهد گذاشت. در واقع در صورت نگرش مثبت، نیروی کار با انگیزه می تواند کارها را بهتر انجام دهد و در کل کیفیت بیشتر را به دنبال خواهد داشت و از این لحاظ دارای قابلیت بررسی می باشد. به طور کلی اهداف زیر را می توان برای این پژوهش شمرد:

  الف-  بررسی ابعاد و جوانب گوناگون برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک

  ب- بررسی موانع و مشکلات اجرای برنامه های بهبود کیفیت در محیط داخلی(تکنولوژی، نگرش مدیران، سطح تخصص، محدودیتهای مالی، نگرش کارکنان)

  ج- ارائه راهکارها و پیشنهاداتی برای اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک

   

  1-4 فرضیات پژوهش

        برای تجزیه و تحلیل موضوع مورد مطالعه و با توجه به مقدمات داده شده، فرضیاتی به شرح ذیل طرح و مورد آزمایش و بررسی قرار می گیرند:

   

  1-4-1 فرضیه اول:

        بین تکنولوژی مورد استفاده در صنایع کوچک و عدم توسعه برنامه های بهبود کیفیت رابطه معنی دار وجود دارد.

  1-4-2 فرضیه دوم:

        بین نگرش مدیران به برنامه های بهبود کیفیت و عدم توسعه این برنامه ها رابطه معنی دار وجود دارد.

  1-4-3 فرضیه سوم:

        بین سطح تخصص مدیران و عدم توسعه برنامه های بهبود کیفیت رابطه معنی دار وجود دارد.

  1-4-4 فرضیه چهارم:

        بین محدودیتهای اقتصادی صنایع کوچک و عدم توسعه برنامه های بهبود کیفیت رابطه معنی دار وجود دارد.

  1-4-5 فرضیه پنجم:

        بین نگرش کارکنان به برنامه های بهبود کیفیت و عدم توسعه این برنامه ها رابطه معنی دار وجود دارد.

        علت انتخاب واژه «عدم توسعه» به عنوان متغیر وابسته ، عدم وجود توسعه در اجرای برنامه های بهبود کیفیت می باشد. و یا در صورت اجرای برنامه های بهبود کیفیت توسعه این برنامه ها در سطح بسیار محدود می باشد. همچنین در فرضیه های این تحقیق سعی در بررسی عوامل درون سازمانی شده است. عوامل درون سازمانی بسیار زیادی وجود دارد که در اجرای برنامه های بهبود کیفیت موثر می باشند. از میان این عوامل، پنج عامل تکنولوژی مورد استفاده در صنایع کوچک، نگرش مدیران، سطح تخصص مدیران و مسئولین کنترل کیفیت، نگرش کارکنان و محدودیتهای اقتصادی صنایع کوچک تحت عنوان فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند.

  Abstract

      According to today competition atmosphere, the importance of quality improvement to gain good quality of the products and services, decrease of cast and increase in performance more to reveal. The quality improvement programs in gain to increase product’s quality and services in the small industries perform, that because of the special characters of these industries, to establishment of these programs has some limitations.

      Some research survey in and out of the country, effective reasons in performance of the quality improvement programs (inside and outside reasons), that from this reasons we can indicate on the management advocations, teaching, and organism (inside reasons), society culture, dynamic and static atmosphere and economic condition (outside reasons).

      The purpose of the survey of analyzing the warpaths and limitations in performance of quality improvement programs is in the Urmia’s industrial estate. This study survey is in the exams and statistic software’s.

      Survey findings confirm theory among technology relation, manager and personnel theory, proficiency, economic limitations with quality improvement programs. In other words five reasons of technology, manager and personnel theory to the quality improvement programs, manager’s proficiency and supervisor’s quality and economic limitations is one of the reasons that influence the establishment of quality improvement programs and in existence of any defect of reasons, be one of the barriers in performance of quality improvement programs. 

   

  Key words: Quality Improvement Programs, Small Industries, Industrial estate

    منابع و ماخذ داخلی

  1- جیمز ای.اف استونر، آر.ادوارد فری من، دانیل آر.گیلبرت، علی پارساییان، سید محمد اعرابی، مدیریت، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1379، چاپ چهارم

  2- اصغری زاده عزت الله، نصراللهی مهدی، رتبه بندی شرکتها بر اساس معیارهای مدل سر آمدی – روش PROMETHEE ، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 11، شماره 3، پاییز 1386

  3- امامی رضا، روش های هزینه یابی کیفیت، ماهنامه تدبیر، سال هجدهم، شماره 181، 2007

  4- برومند زهرا، بهبود و بازسازی سازمان فنون علم رفتاری برای بهبود سازمان، انتشارات هیات، 1385، چاپ سوم

  5- پارسا سیروس، تابستان 80، بررسی تاثیر استقرار نظام تضمین کیفیت ( استاندارد ISO9000 ) بر عملکرد واحدهای عملیاتی شرکت فرد آذربایجان در طی سالهای 1378 لغایت 1379، پایان نامه مدیریت دولتی

  6- تورانی سوگند، طبیبی سید جمال الدین، شهبازی بهرام، عوامل موثر بر اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مجله پژوهشی حکیم، شماره دوم، دوره یازدهم، بهار ۸۷ ، ۲۲ : ۳۲.

  7 - تولایی روح الله، بررسی نقش الگوی تعالی مدیریت کیفیت جامع در تغییر و تحول راهبردی، ماهنامه توسعه انسانی پلیس، شماره 21، 2009

  8- جلوداری ممقانی بهرام ، استانداردهای ISO 9000 و تکنیکهای نوین مدیریت کیفیت، انتشارات آزاده، پاییز 1376، چاپ اول

  9- جمشیدی محمد حسن، بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در استقرار مدیریت کیفیت در صنایع غذایی استان آذربایجان غربی، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، بهمن ماه ۱۳۷۹

  10- حری صادق، اکبری حسن، قرقره چی مجید، نوری الموتی صابر، بررسی مزایا و دستاوردهای به کار گیری مدل تعالی سازمانی EFQM در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، فصلنامه بصیرت، سال شانزدهم، شماره 44، پاییز 1388، 97:124

  11- حمیدی یدالله، طبیبی سید جمال الدین، بررسی نتایج اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در شبکه های بهداشت و  درمان استان همدان ۸۱-۷۹ ، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، سال یازدهم، شماره ۱، بهار ۸۳، شماره مسلسل ۳۱، ۳۷ :۴۳.

  12- خاکی غلامرضا، روش تحقیق در مدیریت، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، زمستان 1383، چاپ سوم

  13- دلگشایی بهرام، سودابه وطن خواه، عزت ابراهیمی، بررسی تاثیر عملکرد گروههای بهبود کیفیت بر اثربخشی و کارایی بیمارستان لولاگر تهران 1384، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سلامت، دوره11، شماره 31، بهار 1387، 63:68

  14- دنیوی علی، تجزیه و تحلیل سیستمی تنگناهای عمده استقرار سیستمهای کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی تحت پوشش اداره کل استاندارد تحقیقات صنعتی استان آذربایجان غربی، پروژه تحقیقاتی، اسفند ۱۳۸۳

  15- سلطانی ایرج، صارمی بابک، مروری بر فن کیفیت خدمات، ماهنامه تدبیر، سال هجدهم، شماره 184،     2007  

  16- شریفی مسلم، نیکپور بهمن، اکبری فیض اله، مجلسی فرشته، رحیمی عباس، کایزن و بهبود عملکرد کارکنان: مطالعه موردی پلی کلینیک مرکزی صنعت نفت پارس، فصلنامه مدیریت سلامت، دوره 11، شماره 33، 1387   

  17- شکیبی ابراهیم، بررسی میزان تاثیرات استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر رضایتمندی ارباب رجوع در بیمارستان امام رضا (ع) ارومیه، پایان نامه کارشناسی ارشد، 1386

  18- ظرافت انگیز لنگرودی مجید، ساعتی صابر، معماریانی عزیز اله، ارزیابی صحت نتایج حاصل از روش EFQM توسط مدل های DEA ، مجله علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی، سال 18، شماره 2/70، زمستان 1387

  19- فاطمی قمی محمد تقی، کنترل کیفیت آماری، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)، زمستان ۱۳۷۰، چاپ اول،ص ۳۵

  20- فرجی حمید رضا، رهبران نظریه کیفیت، ماهنامه تدبیر، سال چهاردهم، شماره 137، 2003

  21- لیلرانک پل، نوریاکی کانو، مدیریت ژاپنی پیشرفت مستمر دوایر کنترل کیفیت در صنایع ژاپن، انتشارات فکر روز، 1374، چاپ اول

  22- مهرگان محمدرضا، رفتار ریاضی انگیزش- کیفیت، مجله دانش مدیریت، سال سیزدهم، شماره ۴۹، تابستان ۱۳۷۹، ۲۴: ۱٢

  23- میرسپاسی ناصر، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار، انتشارات ترمه، 1388، چاپ چهارم

  24- نتر جان؛ واسر من ویلیام، ویتمور، ترجمه علی عمیدی، آمار کاربردی، جلد اول، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، 1385، چاپ سوم

  25- نتر جان؛ واسر من ویلیام، ویتمور، ترجمه علی عمیدی، آمار کاربردی، جلد دوم، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، 1385، چاپ سوم

  26- نعمتی لقمان، بررسی سیستم مدیریت کیفیت در شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، سال تحصیلی ۸۴- ۸۳

  27- نقندریان کاظم، کنترل کیفیت، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، 1370، چاپ اول

  28- وطن خواه سودابه، گوهری محمود رضا، عبدی ژاله، رابطه فرهنگ سازمانی و توسعه الگوی بهبود کیفیت در بیمارستانهای منتخب دانشگاههای علوم پزشکی تهران، مجله پایش فصلنامه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، بهار ۸۹ ، ۱۸۹ : ۱۹۵

  منابع و مآخذ خارجی

  ¹- A. Kebriaei, F. Akbari, M. Hosseini, H. Eftekhar Ardebili, A. Pourreza, Survey on quality gap in primary health care in Kashan health centers, The Journal of Qazvin Univ. of Med. Sci. 31 (summer 2004)83

  ²- Alessandra Vecchi, Louis Brennan, Quality management: a cross- cultural perspective based on the GLOBE framework, International Journal of Operations& Production Management 5 (2011) 527:553

  ³- Alvaro D. Taveira, Craig A. James, Ben-Tzion Karsh, François Sainfort, Quality management and the work environment: an empirical investigation in a public sector organization, Applied Ergonomics 34 (2003) 281:291

  4- Anupam Das,Vinod Kumar, Uma Kumar, The role of leadership competencies for implementing TQM, International Journal of Quality& Reliability Management 2 (2011) 195:219

  5- Bella L. Galperin, Terri R. Lituchy, The implementation of total quality management in Canada and Mexico: a case study, International Business Review 8 (1999) 323:349

  6- Ben Clegg, Boon Tan, Using QFD for e-business planning and analysis in a micro-sized enterprise, International Journal of Quality & Reliability Management, 2007, Vol.24, No.8, pp.813-828

  7- Benson Honig, Tomas Karlsson, Institutional forces and the written business plan, Journal of Management, 2004, 29:48

  8- Daniel I. Prajogo, The roles of firmsʼ motives in affecting the outcomes of ISO 9000 adoption, International Journal of Operationa& Production Management 1 (2011) 78:100

  9- Danny Samson, Mile Terziovski, The relationship between total quality management practices and operational performance, Journal of Operations Management, 17 (1999) 393-409

  10- Diana L.Deadrick, Donald G.Gardner, Performance Distributions:Measuring Employee Performance Using Total Quality Management, Vol.4, No.2, pp.225-241, 2000

  11-  Jayanth Jayaram, Sanjay L. Ahire, Paul Dreyfus, Contingency relationships of firm size, TOM duration, unionization, and industry context on TQM implementation-A focus on total effects, Journal of Operations Management 28 (2010) 345:356

  12- Kadri Cemal Akyüz,Ilker Akyüz, Hasan Serin, Hicabi Cindik,The financing preferences and capital structure of micro, small and medium sized firm ownersin   forest products industry in turkey, Forest Policy and Economics 8 (2006) 301:311

  13- M. Mar Fuentes-Fuentes, Carlos A. Albacete-Sáez, F. Javier Lloréns-Montes, The impact of environmental characteristics on TQM principles and organizational performance, Omega 32 (2004) 425:442

  14- M. Mar Fuentes-Fuentes, F. Javier Lloréns-Montes, Luis M. Molina-Fernández, Carlos A. Albacete-Sáez, Environment- quality management coalignment across industrial contexts: An empirical investigation of performance implications, Industrial Marketing Management (2011) 1:11

  15- Mahour Mellat Parast, Stephanie G.Adams, Erick C.Jones, Improving operational and business performance in the petroleum industry through quality management, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol.28, No.4,2011, pp.426-450

  16- Nair Anand, Meta-analysis of the relationship between quality management practices and firm performance-implications for quality management theory development, Journal of Operational Management, 24 (2006) 948-975

  17- Ozden Bayazit, Birsen Karpak, An analytical network process- based framework for successful total guality mana=gement (TQM): An assessment of Turkish manufacturing industry readiness, International Journal of Production Economics 105 (2007) 79:96

   

  18- Paula C. Morrow, James C. McElroy, Kevin P. Scheibe, Work unit incivility, job satisfaction, and total quality management among transportation employee, Transportation Research Part E (2011) 1:11

  19- Same Yousefie, Mahmood Mohammadi, Jalal Haghighat Monfared, Selection effective management tools on European Foundation for Quality Management (EFQM) model by a quality function deployment (QFD) approach, Expert Systems with Applications Journal, 38 (2011) 9633-9647

  20- Sarah Jinhui Wu, Dongli Zhang, Roger G. Schroeder, Customization of quality practices:the impact of uality culture, International Journal of Quality& Reliability Management 3 (2011) 263: 279

  21- Sime Curkovic, Robert Sroufe, Total Quality Environmental Management and Total Cost Assessment: An exploratory study, International Journal of Production Economics 105 (2007) 560:579

  22- Sohail S.Chaudhry, Nail A.Tamimi, John Betton, The management and control of quality in a process industry, International Journal of quality & Reliability Management, Vol.11, No.6, 1997, pp.575-581

  23- Thomas J. Kull, John Wacker, Quality management effectiveness in Asia: The influence of culture, Journal of Operations Management 28 (2010) 223:239

  24- Xiande Zhao, Andy C.L.Yeung, T.S. Lee, Quality management and organizational          context in selected service industries of China,Journal of operations management 22 (2004) 575:587

  25- Z. Irani, A. Beskese, P.E.D. Love, Total quality management and corporate culture: constructs of organizational excellence, Technovation 24 (2004) 643:650

  26- Z.Jun Lin, Stev Johnson, An exploratory study on accounting for quality management in China, Journal of Business Research, 57 (2004) 620-632  

 • چکیده .....................................................................................................................................................................................   1   

      فصل اول : کلیات ............................................................................................................................................................   2

  بیان مسئله ............................................................................................................................................................   31-1         

  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ..........................................................................................................................   42-1        

  اهداف مشخص تحقیق ........................................................................................................................................   53-1        

           1-4 فرضیات پژوهش .................................................................................................................................................   6

  1-4-1 فرضیه اول ..........................................................................................................................................................   7

  1-4-2 فرضیه دوم .........................................................................................................................................................   7

  1-4-3 فرضیه سوم ........................................................................................................................................................   7

  1-4-4 فرضیه چهارم .....................................................................................................................................................   7

  1-4-5 فرضیه پنجم .......................................................................................................................................................   7

  1-5 تعاریف و اصطلاحات .....................................................................................................................................  8

  1-5-1 برنامه ریزی کیفیت ............................................................................................................................................   8

  1-5-2 صنایع کوچک ....................................................................................................................................................   8

  1-5-3 برنامه کسب و کار .............................................................................................................................................   9

  1-5-4 تکنولوژی ...........................................................................................................................................................  9

  1-5-5 محدودیتهای اقتصادی .......................................................................................................................................   9

  1-5-6 سطح تخصص ...................................................................................................................................................   9

  1-5-7 کیفیت ................................................................................................................................................................   9

     فصل دوم : ادبیات تحقیق .................................................................................................................................................   11

  2-1 تاریخچه و سیر تحول نظریه های بهبود کیفیت ..............................................................................................   12

  2-2 ضرورت کنترل کیفیت .....................................................................................................................................  12

  2-2-1 نتایج تحقیقات در زمینه استقرار کنترل کیفیت ...................................................................................................   14

  2-3 مکانیزم روش QFD .....................................................................................................................................   15

  2-3-1 مراحل   QFD......................................................................................................................................  16

  2-3-2 نتایج تحقیقات در زمینه   QFD............................................................................................................   17

  2-4 مدل کانو ........................................................................................................................................................   17

  2-5 مکانیزم ISO ................................................................................................................................................   19

  2-5-1 تاریخچه ISO9000 ........................................................................................................................................   20

  2-5-2 تعریف استاندارد ISO9000 ...........................................................................................................................   20

  2-5-3 نتایج تحقیقات در زمینه ISO9000 ................................................................................................................   21

  2-6 مکانیزم مدیریت کیفیت ................................................................................................................................   24   

  2-6-1 اصول مدیریت کیفیت .....................................................................................................................................    25

  2-6-2 نتایج تحقیقات مدیریت کیفیت .......................................................................................................................    26

  2-7 مکانیزم مدیریت کیفیت جامع ......................................................................................................................    30

  2-7-1  اصول مدیریت کیفیت جامع .........................................................................................................................     32

  2-7-2 نتایج تحقیقات مدیریت کیفیت جامع ...............................................................................................   34

  2-8 مدل جایزه کیفیت دمینگ .............................................................................................................................   40

  2-9 مدل جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج .........................................................................................................   42

  2-10 مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ..............................................................................................................   44

  2-11 فن کیفیت خدمات .....................................................................................................................................   47

  2-12 روش جوران ..............................................................................................................................................   49

  2-13 مدل هزینه یابی فرآیندی ............................................................................................................................   51

  2-14 مدل کوه یخ ................................................................................................................................................   52

  2-15 روش BSC ….........................................................................................................................................   52

  2-16 روش تاگوچی ............................................................................................................................................   54

  2-17 روش ایشی کاوا ..........................................................................................................................................   55

  2-18 مدل مدیریت کیفیت جامع پیشرفته ............................................................................................................   56

  فصل سوم : روش تحقیق ...................................................................................................................................................   62

  3-1 مقدمه ...........................................................................................................................................................   63

  3-2 روش تحقیق ..............................................................................................................................................   63

   

  3-3 جامعه آماری ..............................................................................................................................................   64

   

  3-4 نمونه آماری ..............................................................................................................................................    64

   

  3-5 روش آماری ............................................................................................................................................   64

   

  3-6 اعتبار پرسشنامه ........................................................................................................................................   65

   

  3-7 مشخصات پرسشنامه .................................................................................................................................   66

   

  3-8 فرآیند پژوهش  ..........................................................................................................................................  66

   

  فصل چهارم : توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها ..............................................................................................................  69

  4-1 ارائه و تجزیه و تحلیل داده ها  .................................................................................................................  70

      4-1-1 بررسی سؤال اول ........................................................................................................................................   70

  4-1-2 بررسی سؤال دوم ........................................................................................................................................   71

  4-1-3 بررسی سؤال سوم ........................................................................................................................................   73

  4-1-4 بررسی سؤال چهارم ......................................................................................................................................  74

  4-1-5 بررسی سؤال پنجم .........................................................................................................................................  76

  4-1-6 بررسی سؤال ششم .......................................................................................................................................   77

  4-1-7 بررسی  سؤال هفتم .......................................................................................................................................   79

  4-1-8 بررسی سؤال هشتم .......................................................................................................................................   80

  4-1-9 بررسی سؤال نهم ............................................................................................................................................  82

  4-1-10 بررسی سؤال دهم..........................................................................................................................................  83

  4-1-11 بررسی سؤال یازدهم ....................................................................................................................................   85

  4-1-12 بررسی سؤال دوازدهم ..................................................................................................................................   86

  4-1-13 بررسی سؤال سیزدهم ...................................................................................................................................   87

  4-1-14 بررسی  سؤال چهاردهم .................................................................................................................................  89

  4-1-15 بررسی سؤال پانزدهم .....................................................................................................................................  91

  4-1-16 بررسی سؤال شانزدهم ...................................................................................................................................  92

  4-1-17 بررسی سؤال هفدهم ......................................................................................................................................  94

  4-1-18 بررسی  سؤال هجدهم ...................................................................................................................................  95

  4-1-19 بررسی  سؤال نوزدهم ....................................................................................................................................  97

  4-1-20 بررسی سؤال بیستم ...................................................................................................................................  99

  4-1-21 بررسی  سؤال بیست و یکم ........................................................................................................................ 100

  4-1-22 بررسی  سؤال بیست و دوم ....................................................................................................................... 102

  4-1-23 بررسی سؤال بیست و سوم ....................................................................................................................... 103

  4-1-24 بررسی سؤال بیست و چهارم .................................................................................................................... 104

  4-1-25 بررسی سؤال بیست و پنجم ...................................................................................................................... 106

  4-1-26 بررسی سؤال بیست و ششم ...................................................................................................................... 107

  4-1-27 بررسی  سؤال بیست هفتم ......................................................................................................................... 109

  4-1-28 بررسی  سؤال بیست و هشتم ..................................................................................................................... 110

  4-1-29 بررسی  سؤال بیست و نهم .......................................................................................................................  112

  4-1-30 بررسی سؤال سی ام .................................................................................................................................... 113

  4-2 آزمون فرضیه ها ............................................................................................................................................. 115

  4-2-1 بررسی فرضیه اول ................................................................................................... ..................................... 116

  4-2-2 بررسی فرضیه دوم ..................................................................................... . ................................................. 118

  4-2-3 بررسی فرضیه سوم ........................................................................................ ............................................... 120

  4-2-4 بررسی فرضیه چهارم ............................................................ ........................................................................ 122

  4-2-5 بررسی فرضیه پنجم .................................................................................................... .................................. 124

  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ..............................................................................................................................  127

     5-1 مقدمه ......................................................................................................................................................... 128

  5-2 فرآیند پژوهش .......................................................................................................................................... 128  

  5-3 نتیجه گیری ............................................................................................................................................ 129

  5-4 پیشنهادات ............................................................................................................................................. 131

  5-5 پیشنهاد برای محققین آینده ................................................................................................................... 134

  منابع و ماخذ داخلی .......................................................................................................................................................... 135

  منابع و ماخذ خارجی .......................................................................................................................................................... 139

  پیوست ............................................................................................................................................................................... 142

   


تحقیق در مورد پایان نامه تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیت های اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک ارومیه, مقاله در مورد پایان نامه تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیت های اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک ارومیه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیت های اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک ارومیه, پروپوزال در مورد پایان نامه تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیت های اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک ارومیه, تز دکترا در مورد پایان نامه تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیت های اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک ارومیه, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیت های اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک ارومیه, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیت های اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک ارومیه, پروژه درباره پایان نامه تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیت های اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک ارومیه, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیت های اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک ارومیه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیت های اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک ارومیه, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیت های اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک ارومیه, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیت های اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک ارومیه, رساله دکترا در مورد پایان نامه تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیت های اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک ارومیه

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد «M.A.» رشته مدیریت اجرایی (استراتژیک) چکیده هدف کلی از پژوهش بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر رضایت مشتریان در شرکت مخابرات استان هرمزگان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشتریان شرکت مخابرات استان هرمزگان بود که به روش تصادفی طبقه­ای و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 404 نفر به عنوان نمونه ...

نمایندگی مازندران(شمال) رشته:مهندسی صنایع –مدیریت سیستم وبهروری جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد چکیده: کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به توسعه اقتصادی ناگزیر از انتخاب الگو و استراتژی مناسب هستند. تجارب کشورهای توسعه یافته و تازه صنعتی شده نشان می دهد که برای دستیابی به توسعه اقتصادی پیمودن مسیر توسعه صنعتی الزامی است و در طی این مسیر استراتژی های صنعتی شدن کشور باید براساس ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) گرایش داخلی چکیده تحقیق : امروزه اغلب سازمان ها پی برده اند که ارتقای کیفیت کالا و خدمات شرط لازم و ضروری برای بقا وحضور در بازار و رقابت جهانی است. «ایزو» در بر گیرنده الزاماتی برای ایجاد، استقرار، اجرا و برقرار نگهداشتن سیستم مدیریت کیفیت می باشد. با تمام اهمیت و جایگاه حیاتی سیستم مدیریت کیفیت در سازمانها ، هنوز مبانی روشن و ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد دررشته مهندسی برق- قدرت چکیده: درسالیان اخیر توجه به بهره­وری و راندمان بالا درصنایع مختلف، دامنه کاربرد تجهیزات الکترونیک قدرت را به سرعت گسترش داده است. این تجهیزات بدلیل داشتن مشخصه غیرخطی، باعث افزایش مشکلات کیفیت توان در شبکه­های توزیع شده­اند. از طرف دیگر با توجه به پیشرفت تکنولوژی واستفاده گسترده از کامپیوتر در کنترل سیستم­های صنعتی، ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مالی چکیده: هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه هریک از اصول مدیریت کیفیت فراگیر گاروین بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل همه مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. کل شرکت ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته:تربیت بدنی وعلوم ورزشی(M.A) گرایش:مدیریت ورزشی چکیده هدف این پژوهش، بررسی موانع و ارائه راه کارهای مناسب جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در استان هرمزگان می باشد که به این منظور از روش تحقیق توصیفی برای انجام پژوهش استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه روسا، دبیران و نائب روسای هیئت های ورزشی فعال در استان هرمزگان که در کل137 نفر می باشد و ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت چکیده امروزه شرکت ها و سازمان ها در دوران اقتصاد مشتری مدار فعالیت می کنند که در این دوران، مشتری حاکم واقعی بازار است و این رویکرد نتیجه ظرفیت مازاد تولید است. بنابراین شرکت ها باید بیاموزند که چگونه از تمرکز بر کیفیت خدمات مقدمه ای در واقع اصل اولیه برای این افراد جلب اعتماد مشتری است. آنها نیاز مشتری را می شناسند و با ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی چکیده : مقدمه:سیستم اطلاعات بیمارستانی یکی ازعوامل موثربرمدیریت دانش سازمانهای مراقبت های بهداشتی ودرمانی می باشد، این پژوهش باهدف تعیین تاثیر کاربردسیستم اطلاعاتی بیمارستان برمدیریت دانش مدیران در بیمارستانهای آموزشی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان انجام گرفته است. روش بررسی: این پژوهش کاربردی از نوع توصیفی- ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی چکیده : مقدمه:سیستم اطلاعات بیمارستانی یکی ازعوامل موثربرمدیریت دانش سازمانهای مراقبت های بهداشتی ودرمانی می باشد، این پژوهش باهدف تعیین تاثیر کاربردسیستم اطلاعاتی بیمارستان برمدیریت دانش مدیران در بیمارستانهای آموزشی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان انجام گرفته است. روش بررسی: این پژوهش کاربردی از نوع توصیفی- ...

رشته مديريت صنعتي زمستان 1390 چکيده: تحقيق حاضر در پي يافتن تاثير متقابل مديريت زنجيره تامين و مديريت ارتباط با مشتري در شرکت فولاد اسفراين چگونه است. به منظور پاسخگويي به سوالهاي پژوهش و ني

ثبت سفارش