پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده محله گل کوب در شیراز

word 919 KB 29704 139
1391 مشخص نشده جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت: ۱۸,۰۷۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • فصل اول:کلیات تحقیق

  پیشگفتار                                                                                                                                      

  امروزه شهر ها به شکل سرسام آوری رشد می کنند و خود را به عنوان سکونتگاه اول بشر مطرح نموده اند.این روند مربوط به قرون اخیر و بویژه پس از انقلاب صنعتی است که رشد کالبدی و جمعیتی شهرها ، مشکلات عدیده ای را موجب گشت.در پاسخ به این مشکلات طرح های مختلفی به اجرا درآمدند که شاید مهم ترین آن ها طرح های هادی وجامع بودند،اما به دلایل متعدد این طرح ها با شکست مواجه شدندو امروزه در کشورهای توسعه یافته کاملاً منسوخ شده به شمار می روند.

  عدم کارایی طرح های جامع وتفصیلی در دنیا موجب گشت تا برنامه ریزی شهری به استقبال رویکردهای دیگری از جمله برنامه ریزی سیستمی ومدیریت سازمانی برود و برنامه ریزی استراتژیک که نشان از قابلیت بسیار در جوابگویی به مشکلات برنامه ریزی شهری داشت به عرصه ی شهرسازی وارد شود. امروزه شاید برنامه ریزی استراتژیک بارزترین ومشهودترین نوع برنامه ریزی در سطح جهان است که در ایران هم به مرور زمان جایگاه خود را پیدا می کند.

  فقدان بنیان های ساختاری و زیرساخت ها وعدم تعریف استراتژی های مداخله در قالبی نظام یافته وهماهنگ، از چالش ها وموانع اساسی برنامه ی بهسازی ونوسازی بافت های فرسوده محسوب می شود.راهبردهای بخشی و منفصل ویا رخکارهای روساختی و مقطعی راهگشا و چاره ساز نبوده و باید بنیان های ساختاری در فرایند پیوسته و هماهنگ  تعریف ونهادینه شود، به گونه ای که هریک بتوانند نقش مکمل یکدیگر را ایفا کنند. 

  این تحقیق در پنج فصل به شرح زیر انجام می گیرد :

  فصل1: با عنوان کلیات تحقیق وشامل مقدمه،تعریف وتوضیح برنامه ریزی استراتژیک،سوالات وفرضیات تحقیق،روش انجام تحقیق و..می باشد.

  فصل2:به بررسی مبانی نظری تحقیق می پردازد و ادبیات نظری در مورد برنامه ریزی     استراتژیک،استراتژی،بافت های فرسوده وتجارب جهانی و ملی در زمینه ی ساماندهی بافت های فرسوده را شرح خواهد داد.

  فصل3 : شامل معرفی منطقه ی مورد مطالعه و وضعیت اقتصادی ، اجتماعی،فرهنگی و کالبدی محله ی گل کوب در منطقه ی 2 شهری شیراز می باشد.

  فصل4 : در این فصل یافته های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از spssمورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد.

  فصل 5 : فصل نهایی تحقیق است که در آن به آزمون فرضیات تحقیق و نتیجه گیری پرداخته خواهد شد.

  1-کلیات تحقیق

  1-1-مقدمه:

  موفقیت وکیفیت مطالعات،از یک طرف مربوط به دقت در تهیه ی طرح تحقیق وتنظیم طرح نظری و انتخاب متغیرهای مناسب می باشد و از طرف دیگر به چگونگی شیوه ها،روش ها وابزارهای مورد استفاده  برای کسب داده ها درباره ی متغیرها بستگی دارد.جهت دستیابی به اهداف تحقیق ونیز موفقیت آن ضروری است که دقت وتعمق لازم برای انتخاب روش و ابزار مناسب نیز صورت بگیرد(سلیمی،1:1386).

  پژوهش شهری نوعی کاوش نظام یافته درباره ی ویژگی های فعالیت های اقتصادی،اجتماعی،شهری،فرایند های شهری وتاثیرات ناشی از این فعالیت ها و فرایندهای شهری در سطوح متفاوت فضایی است(آندرانویچ،18:1380). امروزه مسأله فضا و توسعه پایدار فضایی از جمله مهمترین مسائلی است که مورد توجه مسئولین و برنامه­ریزان شهرها قرار گرفته است و بافت های فرسوده ی شهری یکی از بهترین منابع فضاییبه شمارمی‌رود.بنابراین به منظور جلوگیری از گسترش افقی شهرها و استفاده بهینه تر از این فضاهای خالی اما فرسوده، مسئولین به فکر بهسازی وساماندهی آن افتاده اند.در این پژوهش ما به دنبال شناخت و استفاده از نوعی برنامه ریزی نظام مند جهت ساماندهی و احیاء بافت های فرسوده ی شهری هستیم که کارایی و کیفیت زیستی وسکونتی گذشته ی خود را از دست داده اند و امروزه به عنوان یکی ازموانع اساسی تحقق روش های مدرن مدیریت شهری در شهرسازی وبرنامه ریزی شهری به حساب می آیند.

  بافت های فرسوده یکی از انواع مختلف بافت های آسیب پذیر شهری هستند که به دلیل فرسودگی کالبدی، برخورداری نامناسب از دسترسی سواره،تاسیسات خدماتی و وجود زیرساخت های آسیب پذیر،ارزش محیطی و اقتصادی پایینی دارند.تحقق عدالت اجتماعی،ایجاد وشکل گیری محیط زیستی امن،ایمن ودلخواه برای زندگی وفعالیت شهروندان در راستای برخورداری از فرصت های برابر زندگی از اهداف کلان سند چشم انداز کشور است که بدون شک، بافت های فرسوده ی شهری، با داشتن مشکلات کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و...، محیط هایی را برای ناسازگاری با این هدف ایجاد کرده اند(زنگی آبادی ودیگران،118:1390)

  در بسیاری از شهرهای باسابقه مراکز شهرها بنا به دلایل مختلف رونق شایسته ی خود را از دست داده اندو محلات قدیمی مرکز شهر به عنوان خواستگاه های اولیه ی سکونت گزینی در شهر که دارای سمبل های        شهرنشینی می باشند و نشانه هایی از اصالت وهویت شهر را در آغوش دارند دچار فرسودگی شده اند و  نقاط بیرونی بیش از پیش توسعه می یابند و در جهت توسعه ی ارزش ها وامکانات ، بافت های مرکزی  شهرفراموش شده و یا نادیده انگاشته می شوند.با توجه به مشکلاتی که دامنگیر این بافت هاست و نبودن کاربری های عمومی که رونق و پویایی را در درون بافت ها به وجود آورده باعث شده یک حالت رکود و مردگی بر جو این محلات حاکم باشد و این فرایند زوال و تنزل تا آنجا پیش رفته است که ساکنان اصلی این محلات که معمولاً گروه های با درآمد متوسط و بالا بوده اند رغبت خود را برای ماندن در این محلات از دست داده اند و در واقع ثروت اجتماعی و فرهنگی ناشی از حضور ساکنان اصلی این مناطق جای خود را به حضور اقشار کم درآمد و مهاجر(غیر بومی) داده است و به تبع آن ارزش املاک رو به افول گذاشته است (رضایی،4:1390).

  در این فصل مطالبی از جمله بیان مساله ی تحقیق شامل دلایلی که باعث مطرح شدن موضوع تحقیق شده،سوالات وفرضیات تحقیق،قلمرو ومحدوده ی مورد تحقیق،روش تحقیق،روش گردآوری اطلاعات، روش نمونه گیری وتجزیه و تحلیل اطلاعات ،اهداف،پیشینه و مشکلات تحقیق بررسی شده است.

  1-2-بیان مساله

  اولین مرحله ی تحقیق احساس وجود یک مشکل است،به این معنی که پژوهشگر در کار خویش با مانع ومشکلی روبه رو گردیده است که در حل آن ابهام یا تردید دارد.بنابراین هدف آن پیداکردن جواب مسائل با استفاده از روش های علمی است(رهنما،31:1387).مشکلات امروز شهرهای ما بسیار متعدد و پیچیده است.برنامه ریزی های سنتی گذشته نتوانسته اند به طور کامل پاسخ مناسبی به این معضلات شهری بدهند ولذا مسوولان ومتخصصان مسائل شهری سعی در به کارگیری برنامه ریزی های استراتژیک که به جای تولید برنامه گرایش شدیدی به اجرا ونتیجه دارند نموده اند.برنامه ریزی استراتژیک گونه‌ای از برنامه ریزی است که در آن هدف، تعریف و تدوین استراتژیهاست. از آنجایی که استراتژی می‌تواند دارای عمر کوتاه یا بلند باشد برنامه ریزی استراتژیک می‌تواند برنامه ریزی بلندمدت یا کوتاه‌مدت باشد اما متفاوت از آنهاست(زیاری،176:1388).فرایند برنامه ریزی استراتژیک که به عنوان بخشی از فرایند مدیریت استراتژیک شناخته می شودرا می توان در چهار مرحله ی :شروع یا تعیین رسالت،ورودی یا ارزیابی محیطی،هدفگذاری وتعیین استراتژی خلاصه نمود.در این فرایند سازمان باید ماموریت وچشم انداز خود را تعیین کند و عوامل داخلی و محیطی را به منظور شناسایی قوت ها،ضعف ها،فرصت ها وتهدیدها مد نظر قرار دهد ومتناسب با آنها،اهداف بلند مدت را تنظیم نمایند.سپس با تدوین استراتژی های مختلف،نسبت به انتخاب گزینه های مختلف،به گونه ای اهتمام ورزد که موفقیت مجموعه ی سازمان را به دنبال داشته باشد.

  برنامه ها وطرح هایی که با نامهای جامع وتفصیلی در شهرهای ایران اجرا می شوند،چون بیشتر کالبدی،متمرکز،ایستا وسنتی می باشند، جوابگوی نیاز کنونی شهرها نیستندوچون درعمل غیرقابل انعطاف،طولانی مدت و در نهایت قابلیت اجرایی چندانی ندارند و میزان تحقق اهداف پیش بینی شده در آنها ناچیز است؛لذا گذار از الگوی برنامه های جامع شهری به سمت برنامه ریزی استراتژیک با توجه به خاصیت ترکیبی،انعطاف پذیربودن و پویایی آن در جهت حل مسائل و مشکلات و سازگاری با تحولات آینده ضروری به نظر می رسد(سلیمی،2:1386).از طرف دیگر هدف کلان توسعه ی استراتژیک،ایجاد محیط قابل زندگی برای همه،همراه با عدالت اجتماعی،کارایی اقتصادی و پایداری زیست محیطی است و توسعه ی استراتژیک در محدوده های زمین ومسکن شهری،خدمات اجتماعی و زیربنایی توسعه ی اقتصادی و زیست محیطی به طور یکپارچه وارد می شود(صرافی، 68:1379).شهر نیز مانند موجودات زنده ، از بافت های شهری تشکیل شده است که برای عملکرد خاصی شکل می گیرند و با مرور زمان وتغییر عملکردشان ، فرسوده شده یا می میرند.امروزه وجود محلات فرسوده ی شهری از جمله واقعیت های شهرهای متوسط و بزرگ کشور است که به همراه خود مسائل ، مشکلات و نیازهای خاصی را ایجاد کرده اند و بخش مهمی از فعالیت های برنامه ریزی شهری را به خود اختصاص داده اند.محله ی گل کوب در قسمت مرکزی شیراز نیز از جمله بافت های فرسوده ی شهری محسوب می شود که به مرور زمان کارآیی سکونتی وعملکرد محله ای خود را از دست داده است و با وجود کوچه های تنگ ، خانه های بسیارقدیمی که عمر بالای 50 سال دارند و کوچک بودن خانه ها ، از جمله محلات فرسوده ی شهری در شیراز به حساب می آید.ساکنان اصلی این محله به مرور زمان خانه های خود را ترک کرده و به مناطق دیگری از شهر که دارای بافت منظم،شبکه های ارتباطی کارآمد، خانه های بزرگترو کیفیت بهترطراحی و ساخت می باشد نقل مکان کرده اند و همراه با این جدایی گزینی سکونتی،خانوارهای کم درآمد وهمچنین گروه های قومی مختلف که در میان آنها مهاجرین افغان که به صورت غیرقانونی در ایران اقامت دارند نیز در محله ی گل کوب جای گرفته اند و به این ترتیب مشکلات بهداشتی،زیست محیطی،اخلاقی و اجتماعی را در فضای آشفته و نامتجانس محله ایجاد نموده اند.فشردگی جمعیت در فضاهای تنگ و فقیرانه ، به همراه نابرابری های اقتصادی، به تمرکز فقر و محرومیت اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی انجامیده است.رشد جرم و جنایت وافزایش میزان بزهکاری وناهنجاری های اجتماعی در این مناطق ونیزکاهش مقاومت این بافت ها در برابر مخاطرات و بلایای طبیعی احتمالی نظیر زلزله، آسیب پذیری این مناطق را مضاعف نموده است؛ زیرا با وقوع یک بحران احتمالی(زلزله،آتش سوزی و..)، محدودیت دسترسی سواره وضعف شبکه های ارتباطی، امکان امدادرسانی به موقع ونجات آسیب دیدگان ومصدومین را با دشواری روبه رو خواهد ساخت.لذا لزوم ساماندهی بافت فرسوده ی محله ی گل کوب از طریق برنامه ریزی استراتژیک و به کمک روشS.W.O.T  که به عنوان ابزاری کامل و در عین حال ساده در تحلیل استراتژی در اکثر پروژه ها وتحقیقات استفاده می شود مورد توجه قرار گرفت.این روش با بیان نقاط قوت،نقاط ضعف،فرصت ها وتهدیدها،امکان در نظر گرفتن عوامل درونی وبیرونی را به صورت توام فراهم می نماید.

  1-3- برنامه ریزی استراتژیک

  برای اولین بار در دهه ی 60 میلادی مفاهیم برنامه ریزی استراتژیک به صورت نظام یافته در صنعت به کار گرفته شد.مفاهیمی که از ادبیات نظامی گرفته شده ودر قالبی ساختارنیافته و ابتدایی در صنعت استفاده شدند.دهه ی 80 میلادی را می توان آغازی برای نهادینه شدن این نوع برنامه ریزی در شرکت ها وادبیات علمی مربوط به صنعت به شمار آورد.به تدریج استفاده از آن در سایر تخصص ها وعلوم ،مثل برنامه ریزی استراتژیک برای موسسات دولتی فموسسات غیرانتفاعی وشهرها نیز رواج یافت.با ورود این نوع برنامه ریزی در هر کشور،ادبیات آن نیز متناسب با گفتمان رایج در آن سرزمین تغییر می نمود(زیاری ودیگران،186:1388).

  اگرچه مفهوم برنامه ریزی راهبردی نظیر چشم انداز،ماموریت و..برای نخستین بار در ادبیات برنامه ریزی شرکتی وبرای کاربرد در بخش خصوصی به کار گرفته شده است لیکن از دهه ی 1970 میلادی کاربرد گسترده ای نیز در برنامه ریزی وسیاست گذاری دولتی و همگانی یافته است.

  برنامه ریزی استراتژیک گونه ای از برنامه ریزی است که در آن هدف،تعریف وتدوین استراتژی هاست.برنامه ریزی استراتژیک در بخش خصوصی توسعه یافته است.تجارب اخیر مبین آن است که رویکردهای برنامه ریزی استراتژیک که در بخش خصوصی تدوین شده اند می توانند به سازمان های عمومی وغیرانتفاعی و همچنین جوامع ودیگر نهادها کمک نمایند تا با محیط های دستخوش تغییر ،برخورد مناسبی داشته وبه شیوه ای کارسازتر عمل نمایند.(Bryson,1990).

  بیشتر برنامه ریزیها براساس دیدگاه عقلایی، دارای شکل «آرمانها و اهداف طرحها و اقدامات منابع مورد نیاز» می‌باشند. در این مدلها، ابتدا آرمانها و اهداف سازمان تبیین شده، سپس طرحها و اقدامات لازم تعیین و در نهایت منابع مورد نیاز برای انجام برآورد می‌گردندتغییر در شرایط محیط، سیاستها، نگرشها، دیدگاهها، ساختارها، نظامها و . . . عواملی هستند که بر آرمانها و اهداف برنامه ریزی تأثیر گذاشته و در نهایت باعث تغییر برنامه می‌گردند. برنامه ریزی در شکل عقلایی فوق، ظرفیت و توانایی مقابله با چنین تغییراتی را نداشته و منجر به شکست می‌گردد. این شرایط موجب رشد این تفکر شد که در برنامه ریزی باید بتوان مطابق با تغییرات، جهت حرکت سازمان را تغییر داد و جهت و رفتار جدیدی را در پیش گرفت. این نگرش زمینه‌ساز ابداع برنامه ریزی استراتژیک شد. برخلاف برنامه ریزی سنتی که در آن آرمانها و اهداف تعیین می‌شوند هدف برنامه ریزی استراتژیک، تبیین و تدوین استراتژی است. بسته به نوع، تنوع و ماهیت تغییرات موجود در محیط می‌توان ترکیبی از برنامه ریزی سنتی و برنامه ریزی استراتژیک را بکار برد.

  استراتژی، برنامه، موضع، الگوی رفتاری، پرسپکتیو، سیاست یا تصمیمی است که سمت و سوی دیدگاهها و جهت حرکت سازمان را نشان می‌دهد. استراتژی می‌تواند تحت سطوح سازمانی، وظایف و محدوده زمانی متفاوت تعریف شود.

  در دنیای امروز که شاهد تغییر وتحولات شگرف در زمینه های مختلف هستیم، سازمان ها در راستای کسب موفقیت در میدان رقابت،باید از نوعی برنامه ریزی بهره گیرند که آینده نگر ومحیط گرا باشد؛به طوری که ضمن شناسایی عوامل موثر محیطی،تاثیر آنها را بر سازمان و نحوه ی تعامل سازمان با آن ها را در بلند مدت مشخص کند.این نوع برنامه ریزی، در واقع، همان برنامه ریزی استراتژیک است که با بررسی محیط داخلی و خارجی سازمان،فرصت ها وتهدیدات محیطی وقوت ها وضعف های داخلی را شناسایی و با در نظر داشتن  ماموریت وچشم انداز سازمان،اهداف بلند مدت برای سازمان تدوین می کند و به منظور تحقق این اهداف،از بین گزینه های استراتژیک،اقدام به انتخاب استراتژی هایی می کند که با تکیه بر قوت ها وضعف ها از فرصت های پیش آمده به نحو شایسته استفاده نماید.

   

  1-4-روش تحقیق:

  تحقیق حاضر از نوع کاربردی است که با توجه به اهداف و فرضیات این تحقیق ، از روش توصیفی،تحلیلی استفاده خواهد شد.جهت شناخت ویژگی های مطالعه ی موردی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز با استفاده از تکنیک های مصاحبه ، مشاهده ،تکمیل پرسش نامه و عکس به کسب اطلاعات پرداخته خواهد شد. در تحقیق با تجزیه وتحلیل اطلاعات ، عوامل موثر در مساله ی تحقیق شکافته شده و شناسایی راهکارهای مساله میسر می گردد.تکنیک مورد استفاده در این پژوهشs.w.o.tخواهد بود.

  1-4-1-گردآوری اطلاعات

  1) مطالعه ی اسنادی و کتابخانه ای: در این مرحله با مراجعه به منابع فارسی و لاتین در زمینه ی تحقیق مورد بررسی فصول مربوط به مبانی نظری کامل می گردد.در این مرحله همچنین از آمارهای سازمان های مختلف استفاده خواهد شد.

  2) مطالعات میدانی: این مرحله شامل مشاهده ، مصاحبه و همچنین تکمیل پرسش نامه خواهد بود.اطلاعات اصلی در مرحله ی میدانی از طریق تکمیل پرسش نامه گردآوری خواهد گردید.

 • فهرست:

   

  چکیده.............................................................................................................................................    1

  پیشگفتار.........................................................................................................................................................................    3

  فصل اول:کلیات تحقیق

  1-1مقدمه......................................................................................................................................................................    4

  1-2بیان مساله...............................................................................................................................................................   5

  1-3برنامه ریزی استراتژیک........................................................................................................................................   7

  1-4اهداف تحقیق........................................................................................................................................................   9

  1-5سوالات تحقیق.....................................................................................................................................................   9

  1-6فرضیات تحقیق...................................................................................................................................................   9

  1-7روش تحقیق.....................................................................................................................................................    10

  1-7-1روش گردآوری اطلاعات...........................................................................................................................    10

  1-7-2جامعه آماری و نمونه گیری........................................................................................................................ 10

  1-7-3-تجزیه و تحلیل اطلاعات.............................................................................................................................11

  1-8پیشینه تحقیق....................................................................................................................................................  11

  1-9مشکلات و موانع انجام تحقیق.........................................................................................................................  12

  1-10مدت زمان انجام تحقیق................................................................................................................................  13

   

  یک

  فصل دوم:مبانی نظری

  2-1مقدمه....................................................................................................................................................................  15

  2-2تعاریف و مفاهیم....................................................................................................................................................   15

  2-2-1بافت.....................................................................................................................................................................   15

  2-2-2فرسودگی..........................................................................................................................................................    15

  2-2-3بافت های فرسوده..........................................................................................................................................     15

  2-2-4بافت ارزشمند تاریخی....................................................................................................................................    15

  2-2-5بافت قدیمی....................................................................................................................................................     16

  2-2-6بافت ناکارآمد..................................................................................................................................................     16

  2-2-7بافت نابسامان و مساله دار............................................................................................................................    16

  2-2-8اصالت بخشی یا باززنده سازی......................................................................................................................   16

  2-2-9ساماندهی.........................................................................................................................................................    17

  2-3گونه های بافت های فرسوده شهری................................................................................................................    17

  2-3-1بافت های دارای میراث شهری......................................................................................................................   17

  2-3-2بافت های فاقد میراث شهری..........................................................................................................................  17

  2-4انواع طرح های مرمت و احیای بافت قدیم.......................................................................................................... 18

  2-5ابعاد احیا و مرمت شهری.......................................................................................................................................  18

  2-5-1احیاء اقتصادی.....................................................................................................................................................  18

  2-5-2احیاء کالبدی.......................................................................................................................................................  19

  دو

  2-5-3تجدید حیات محیطی.......................................................................................................................................  20

  2-5-4تجدید حیات اجتماعی.....................................................................................................................................  21

  2-6انواع مداخله در بافت های قدیمی و فرسوده شهری......................................................................................... 22

  2-6-1 مداخله نوگرایانه................................................................................................................................................. 22

  2-6-2مداخله فرهنگ گرایانه.....................................................................................................................................  22

  2-6-3 مداخله فرانوگرایانه........................................................................................................................................... 23

  2-6-4 مداخله مردم گرایانه........................................................................................................................................  23

  2-7دیدگاه های مداخله در بافت قدیم.....................................................................................................................  23

  2-7-1دیدگاه موزه ای..................................................................................................................................................  23

  2-7-2دیدگاه نوسازی..................................................................................................................................................  24

  2-7-3دیدگاه واقع گرا................................................................................................................................................   25

  2-8شیوه های مداخله از دیدگاه وزارت مسکن..........................................................................................................25

  2-8-1بهسازی...................................................................................................................................................................25

  2-8-2نوسازی....................................................................................................................................................................25

  2-8-3بازسازی..................................................................................................................................................................25

  2-9 عوامل فرسودگی.......................................................................................................................................................25

  2-9-1عوامل معماری و شهرسازی...............................................................................................................................25

  2-9-2عوامل اجتماعی.....................................................................................................................................................26

  2-9-3عوامل اقتصادی....................................................................................................................................................26

                                                                    سه

  2-10مشکلات بافت های فرسوده.................................................................................................................................27

  2-10-1 مشکلات ناشی از شبکه آمد و شد..............................................................................................................27

  2-10-2 مشکلات کالبدی............................................................................................................................................27

  2-10-3 کمبود تسهیلات و تجهیزات شهری...........................................................................................................27

  2-10-4مشکلات اجتماعی.............................................................................................................................................

  2-11توسعه از درون.........................................................................................................................................................28

  2-12 هدف از نوسازی.....................................................................................................................................................28

  2-13 تجدیدحیات مراکز شهری در کشورهای کمتر توسعه یافته.......................................................................29

  2-14مروری بر تجارب جهانی.......................................................................................................................................29

  2-15 تقسیمات مکانی فعالیت های مربوط به نوسازی بافت های فرسوده.........................................................30

  2-16 بررسی تجارب برخی از کشورهای توسعه یافته و نیز درحال توسعه........................................................30

  2-16-1انگلستان.............................................................................................................................................................30

  2-16-2فرانسه.................................................................................................................................................................31

  2-16-3ایتالیا....................................................................................................................................................................35

  2-16-4آلمان....................................................................................................................................................................36

  2-16-5هلند.....................................................................................................................................................................38

  2-17کشورهای در حال توسعه....................................................................................................................................40

  2-17-1ترکیه...................................................................................................................................................................40

  2-17-2 کشورهای آفریقایی.........................................................................................................................................43

  چهار

  2-17-3 مصر....................................................................................................................................................................44

  2-17-4 سوریه..................................................................................................................................................................46

  2-17-5 عراق....................................................................................................................................................................49

  2-17-6 چین....................................................................................................................................................................50

  2-17-7 ژاپن.....................................................................................................................................................................50

  2-18 تجارب بهسازی و تجدید حیات بافت های قدیمی در ایران........................................................................53

  2-19 سیاست ها و برنامه های بهسازی و نوسازی شهری در ایران در دوره های پهلوی اول ، پهلوی دوم و دوره پس از انقلاب اسلامی ایران....................................................................................................................................57

  2-19-1 سیاست ها و برنامه های دوره پهلوی اول...................................................................................................58

  2-19-2 سیاست ها و برنامه های دوره پهلوی دوم..................................................................................................58

  2-20 برنامه های توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی کشور...............................................................................59

  2-20-1 برنامه دوم توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی کشور(1377-1373)..............................................59

  2-20-2 برنامه سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی کشور(1383-1378).............................................60

  2-20-3 برنامه چهارم توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی کشور(1388-1384).........................................61

  2-21 بررسی برخی از طرح های احیای بافت های قدیم و فرسوده شهری در ایران.......................................62

  2-21-1 طرح ساماندهی بخشی از بافت فرسوده شهر کرمان ............................................................................ 62

  2-21-2 طرح ساماندهی بخشی از بافت فرسوده سمنان.......................................................................................63

  2-21-3 طرح احیاء و ساماندهی بخشی از بافت فرسوده اردبیل..........................................................................64

  2-21-4 طرح ساماندهی بخشی از بافت فرسوده شیراز..........................................................................................65

  2-21-5 طرح احیای بخشی از بافت فرسوده شهر گرگان.....................................................................................66

  پنج

  2-21-6 طرح احیاء بخشی از بافت فرسوده شهر کاشان.......................................................................................67

  2-21-7 طرح احیای بخشی از بافت فرسوده شهر مشهد.....................................................................................68

  2-21-8 طرح ساماندهی بخشی از بافت فرسوده شهر تهران..............................................................................68

  فصل سوم:روش شناسی و محدوده مورد مطالعه

  3-1 روش تحقیق..............................................................................................................................................................70

  3-2 گردآوری اطلاعات....................................................................................................................................................70

  3-2-1 تجزیه و تحلیل اطلاعات....................................................................................................................................70

  3-3 اهداف تحقیق............................................................................................................................................................71

  3-4 سوالات تحقیق..........................................................................................................................................................72

  3-5 فرضیات تحقیق.........................................................................................................................................................72

  3-6 الگوی تحلیلی SWOT............................................................................................................................................73

  3-7 فرایند برنامه ریزی  بافت های فرسوده شهری...................................................................................................75

  3-7-1 شناخت...................................................................................................................................................................75

  3-7-2 تدوین اهداف ، راهبردها و سیاست های احیاء  بافت فرسوده شهری......................................................76

  3-7-3 تدوین اقدامات و طرحهای اجرایی مرمت براساس راهبردها و سیاستها..................................................76

  3-8مقدمه............................................................................................................................................................................76

  3-9بررسی محدوده مورد مطالعه...................................................................................................................................77

  3-10 بررسی موقعیت شهرستان شیراز در استان فارس...........................................................................................77

  3-11 موقعیت شهر شیراز................................................................................................................................................78

  شش

  3-12 آب و هوا...................................................................................................................................................................79

  3-12-1 دما و بارش.........................................................................................................................................................79

  3-12-2 باد.........................................................................................................................................................................80

  3-12-3 ساعات آفتابی.....................................................................................................................................................80

  3-12-4 رطوبت نسبی.....................................................................................................................................................81

  3-13 مطالعات اجتماعی.................................................................................................................................................81

  3-15 بافت ناحیه گل کوب ............................................................................................................................................84

  3-16 مدیریت شهری محدوده مورد مطالعه................................................................................................................87

  3-17عاملین تصمیم گیری در بخش خصوصی...........................................................................................................89

  3-18 بررسی تحولات ساختار جمعیتی و اجتماعی شهر شیراز..............................................................................89

  3-18-1 تعداد جمعیت....................................................................................................................................................92

  3-18-2 ساختار سنی جمعیت.......................................................................................................................................93

  3-18-3ساختار سنی جمعیت محله گل کوب............................................................................................................94

  3-18-4 ساختار جنسی جمعیت محله گل کوب.......................................................................................................95

  3-19 ساختار خانواده.......................................................................................................................................................95

  3-20 تراکم جمعیتی.......................................................................................................................................................96

  3-21 سطح سواد.............................................................................................................................................................97

  3-22 سطح سواد در بافت محله گل کوب................................................................................................................98

  فصل چهارم:یافته های تحقیق

  4-مقدمه...........................................................................................................................................................................100

  4-1ملیت..........................................................................................................................................................................100

  4-2 وضعیت ثبتی املاک............................................................................................................................................102

  4-3 محل بازی بچه ها................................................................................................................................................103

  4-4 روند جابه جایی جمعیت (مهاجرت)...............................................................................................................103

  4-4-1 علت مهاجرت..................................................................................................................................................103

  4-4-3 امکانات و تسهیلات خانوار در بافت فرسوده محله گل کوب (1391)................................................105

  4-5 سابقه سکونت ساکنین در بافت فرسوده محله گل کوب...........................................................................105

  4-6 بررسی تمایل خانوارها برای ادامه سکونت در بافت فرسوده.........................................................................106

  4-7 بررسی مزایا و معایب زندگی در بافت فرسوده محله گل کوب....................................................................107

  4-8 دسترسی به خدمات و امکانات شهری..............................................................................................................107

  4-9 بررسی میزان آلودگی های ناشی از سر و صدا،زباله ، دفع و تخلیه فاضلاب.............................................108

  4-10 بررسی احساس تعلق ساکنین نسبت به محله گل کوب در شیراز...........................................................110

  4-11 توزیع شاغلان در بخش های سه گانه اقتصادی در محله گل کوب(1391)..........................................111

  4-12 میزان درآمد ساکنان محله گل کوب(1391)...............................................................................................111

  فصل پنجم:جمع بندی،بررسی فرضیه ها،نتایج و پیشنهادات

  5-1 آزمون فرضیه اول...................................................................................................................................................113

  5-2 آزمون فرض دوم....................................................................................................................................................115

  هشت

   

  5-3 سنجش استراتژیک محیطی محدوده بافت محله گل کوب شیراز .............................................................116

  5-4 نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای محدوده مورد مطالعه...............................................................117

  5-4-1 نقاط قوت............................................................................................................................................................117

  5-4-2 نقاط ضعف.........................................................................................................................................................117

  5-4-3 فرصت ها............................................................................................................................................................118

  5-4-4 تهدیدها..............................................................................................................................................................119

  5-5 یافته های تحقیق و مسائل اصلی محله............................................................................................................119

  5-6 جمع بندی و تحلیل SWOT ویژگی های محدوده و تلفیق نکات موثر بر برنامه ریزی......................120

  5-7 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE)...................................................................................................................123

  5-8 تشخیص و تحلیل عوامل فرسودگی و موانع نوسازی.....................................................................................125

  5-9 ترسیم چشم انداز طرح........................................................................................................................................127

  5-10 تدوین و اولویت بندی اهداف طرح ، راهبردها و سیاست های اجرایی نوسازی...................................131

   

  فصل ششم:جمع بندی،آزمون فرضیه ها و نتیجه گیری

  6-یافته های تحقیق......................................................................................................................................................134

  6-1 آزمون فرضیه اول.................................................................................................................................................135

  6-2 آزمون فرض دوم...................................................................................................................................................136

  6-3 آزمون همبستگی..................................................................................................................................................136

  6-4 نتیجه گیری بحث................................................................................................................................................136

  6-5 مقدمه.....................................................................................................................................................................136

  6-6 مبانی طرح راهبردی..........................................................................................................................137

  6-7 تدوین اهداف، راهبردها و سیاست های اجرایی جهت ساماندهی و نوسازی بافت فرسوده محله گل کوب در منطقه 2 شهر شیراز..............................................................................................................................................137

  6-7-1 اهداف کلان....................................................................................................................................137

  6-7-2 راهبرد رشد (کالبدی)..................................................................................................................138

  6-7-3 الگوی راهبردی سازماندهی........................................................................................................138

  6-7-4 اهداف و سیاست‌های راهبردی.................................................................................................140  

  6-7-4-1 اهداف محیطی – زیست محیطی..........................................................................................140

  6-7-4-3 اهداف اقتصادی..........................................................................................................................141

   

                                                                                                                         

  6-7-4-4 اهداف فرهنگی – اجتماعی.......................................................................................................142

  6-7-4-5 اهداف ارتباطی و حمل و نقل..................................................................................................143

  6-7-4-6- اهداف تشکیلاتی – سازمانی..................................................................................................144

  6-7-4-7 اهداف مربوط به مشارکت.........................................................................................................145

  6-7-4-8 اهداف ارتقاء کیفیت محیط شهری.........................................................................................146

  فهرست منابع و مآخذ

  .

  منبع:

  ندارد.


تحقیق در مورد پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده محله گل کوب در شیراز, مقاله در مورد پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده محله گل کوب در شیراز, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده محله گل کوب در شیراز, پروپوزال در مورد پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده محله گل کوب در شیراز, تز دکترا در مورد پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده محله گل کوب در شیراز, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده محله گل کوب در شیراز, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده محله گل کوب در شیراز, پروژه درباره پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده محله گل کوب در شیراز, گزارش سمینار در مورد پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده محله گل کوب در شیراز, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده محله گل کوب در شیراز, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده محله گل کوب در شیراز, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده محله گل کوب در شیراز, رساله دکترا در مورد پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده محله گل کوب در شیراز

چکیده محلات قدیمی شهرها نه تنها به خاطر میراث فرهنگی خود ، که به دلیل قرارگرفتن در داخل شهرها فرصت ارزشمندی برای اصلاح و نوسازی و پاسخگویی به نیازهای فزاینده شهری فراهم آورده است. بسیاری از این گونه بافت های فرسوده در شهرهای ایران به حال خود رها شده اند و برنامه ریزی برای نوسازی و ساماندهی این گونه نواحی به یک ضرورت اساسی در برنامه ریزی شهری تبدیل گشته است. تجارب چند دهه ی گذشته ...

پايان نامه تحصيلي در مقطع کارشناسي ارشد مهندسي معماري اسلامي تابستان 93 چکيده بافت هاي تاريخي با توجه به اينکه در روند رو به گسترش شهرها از گذشته تا به امروز، در بردارنده تاريخ مستند هر دوره

کارشناسی ارشد جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری چکیده : بافت های فرسوده شهری صرف نظر از گونه های متفاوت آنها محصول برخی کم توجهی های مدیریت شهری است که در طول زمان به صورت پهنه ای از شهر درآمده که فاقد پایداری و استحکام لازم کالبدی بوده ، دسترسی مناسبی برای خانه های آنها بوجود نیامده و از کمبود شدید خدمات رنج می برند . به همین دلیل با توجه به کیفیت پایین زندگی در بخشهایی از آنها ...

رساله جهت اخذ درجه دکتری Ph . D رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده : امروزه به دلیل هزینه های بالا ساخت و ساز و عدم توان اقتصادی مالکین بافت های فرسوده یکی از روش های نوسازی این بافت ،شراکت بخش های عمومی و خصوصی می باشد . در این پژوهش سعی شده است که تاثیر این نوع شراکت را در نوسازی بافت فرسوده منطقه 9 تهران بررسی نماید. جامعه آماری پژوهش (1169 پلاک )، پلاک های هستند که در ...

پایان­ نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جفرافیای انسانی گرایش : برنامه ریزی شهری چکیده : فرسودگی شهری یکی از مشکلات جدی و پدیده های غیر قابل اجتناب است که مدیریت شهری در تمام کشورهای جهان با آن رو به روست. آنچه مهم است اینکه فرسودگی شهری و ایجاد بافت فرسوده مختص به کشور خاص یا شهر مشخصی نمی باشد بلکه تمامی شهرها و روستاها در جهان با آن درگیر هستند ولی بسته به شرایط، ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری چکیده توسعه پایدار از جمله مفاهیمی است که چند دهه ای است با توجه به تأثیرات منفی و گاه جبران ناپذیر طرح های توسعه ،در مجامع جهانی مورد توجه جدی قرار گرفته است.می توان گفت که بهسازی و نوسازی با هدف های توسعه پایدار هماهنگی فراوانی دارد. در این میان شهر اردبیل با داشتن پیشینه تاریخی کهن و دارا بودن ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته :جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده طرح باززنده سازی یا طرح مرمتی شهر در واقع ایفا کننده ی این وظیفه است که به اتکاء شناخت روند زندگی شهر، راه توسعه ی پدیده های موجود را برای تداوم زندگی مردمان شهر پیش بینی کند. به عبارت دیگر، طرح باززنده سازی شهری - در شرایط موجود و تجارب معمول تر- به کمک روند تکاملی تاریخ شهر می آید. اگر شناخت ...

پایان‌نامه­ی کارشناسی ارشد رشته­ ی جغرافیا گرایش برنامه‌ریزی شهری چکیده بحران‌های شهری جزء لاینفک بحث مدیریت شهری است و این موضوع در کلان‌ شهر ها شکل بسیار پیچیده‌تری به خود می‌گیرد، با توجه به جمعیت زیاد و روبه رشد کلان‌شهر اصفهان و استقرار آن در زون سنندج- سیرجان، وقوع یک زلزله بزرگ یا سایر بلایای طبیعی و انسانی بسیار حائز اهمیت خواهد بود. بنابراین لازم است که به طور جدی به ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته‌ی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی چکیده گسل‌ های بزرگ و فعال واقع در شرق شهر میناب از مهم‌ترین عوامل تکتونیکی منطقه محسوب می‌شوند که در سال‌های گذشته زلزله‌های متعدد و شدیدی را به وجود آورده است و فعالیت آنها در آینده ممکن است خسارات سنگینی را به بار آورد. لذا شهر میناب و بویژه بافت فرسوده آن از ریسک‌پذیری بالایی در مقابل ...

پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي معماري بهمن 93 چکيده آنچه بايد امروزه در ارتقاء کيفيت روستاهاي کشورمان مدنظر قرار گيرد ، تعيين نوع مداخله مناسب روستايي بر اساس ويژ

ثبت سفارش