پایان نامه بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی وتأخیرغیرعادی در گزارشگری مالی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

word 1 MB 29769 139
1393 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قدیم:۱۸,۱۰۰ تومان
قیمت: ۱۶,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد

  رشته حسابداری

  گرایش حسابرسی

   

  چکیده

  هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی شرکت­ها­ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش­ از نظر شیوه انجام تحقیق، تحقیق توصیفی- تحلیلی از نوع تحقیق همبستگی تحلیل رگرسیون و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی   (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی82 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1384 لغایت 1391 بررسی شده است (656 شرکت-­­ سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده‌ی پژوهش از نرم‌افزار Eviews 8 استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با بررسی فرضیه اول پژوهش نشان داد که بین نرخ مؤثر مالیات و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت رابطه معنی‌دار و معکوسی وجود ندارد. در ادامه با توجه به تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در ارتباط با بررسی فرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین نرخ مؤثر مالیات نقدی پرداختی و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت رابطه معنی‌دار و معکوسی وجود ندارد. در نهایت نتایج پژوهش در ارتباط با بررسی فرضیه سوم پژوهش حاکی از آن بود که بین تفاوت دفتری مالیات و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت رابطه معنی‌دار و مستقیمی وجود ندارد.

  واژه های کلیدی:

  اجتناب مالیاتی، تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی، نرخ مؤثر مالیات، تفاوت دفتری مالیات .

   

   

  مقدمه

  در فصل اول پس از بیان مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش، اهمیت و ضرورت تحقیق و مبانی تحقیق را مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ سپس اهداف تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان فرضیه‌های­ پژوهش می‌پردازیم. همچنین روش، ابزار گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، قلمرو و جامعه آماری پژوهش را در قالب بندهای جداگانه، بیان می‌کنیم. تعاریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق نیز در این فصل آورده شده و در نهایت به ساختار کلی پژوهش اشاره شده است.

  1-2) بیان مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش

  به موقع بودن یکی از مهمترین ویژگی های کیفی اطلاعات مالی محسوب می شود به موقع بودن به این مفهوم است که اطلاعات باید در کوتاه ترین زمان و به سریع ترین شکل ممکن در دسترس استفاده کنندگان قرارگیرد. هر چه فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورتهای مالی واحدهای تجاری کوتاه تر باشد، سودمندی حاصل از صورتهای مالی حسابرسی شده سالانه واحدهای تجاری افزایش می یابد . افزایش فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورتهای مالی، احتمال فاش شدن اطلاعات به نفع گروهی از استفاده کنندگان و به زیان سایرین را افزایش می دهد(مرادی، مهدی و پورحسینی سیدمهدی؛ 1388)

  در پی وقایع ناگوار و بحران های به وجود آمده در بورس ها ی جهان به ویژه در سپتامبر 1997 وسپس افشای ماجرای ورلد کام[1]، انرون[2] ، زیراکس[3] و پارمالات[4] در سطح جهان و سقوط شاخص های بورس تهران در سال 1383 ، موضوع شفافیت صورت های مالی به عنوان یک پدیده مورد لزوم اهمیت بیشتری را به خود اختصاص داد. از زمان افشاسازی تقلب های حسابداری و پنهان سازی­های مالیاتی شرکت­ها طی 2 دهه گذشته قانونگذاران و دانشگاهیان گزارشگری مالیاتی متهورانه و زمان ارائه گزارش مالی را مورد توجه قرار داده اند.

  علی رغم این، مدیران زمانی روش­های انتخاب شده برای اهداف مالیاتی را برای گزارشگری مالی و بالعکس، بکار می­برند که منافع این کار، بیشتر از هزینه­های آن باشد. از جمله منافع این کار، اجتناب از رسیدگی های اضافی و جرایم احتمالی از طرف سازمان مالیاتی خواهد بود. اما این همخوانی رویه­ها ممکن است هزینه­های غیرمالیاتی نیز در برداشته باشد، به عنوان نمونه، بکارگیری روش اولین صادره از اولین وارده[5] (FIFO) برای موجودی ها ممکن است منجر به کمتر نشان دادن سود و در نتیجه، مالیات مورد نظر شود که مزیت یا منافع این امر، نگهداری وجه نقد بیشتر برای شرکت خواهد شد. اما در مقابل، سود کمتر از دیدگاه اعتبار دهندگان شرکت ممکن است هزینه بهره بالاتری را برای شرکت به دنبال داشته باشد(کلوید[6]، 1996). نتیجه بکارگیری و مد نظر قرار دادن منافع و هزینه های مذکور از طرف مدیریت منجر به تفاوت بین سود قبل از مالیات گزارش شده در صورت سود و زیان و سود مشمول مالیات(تفاوت دفتری مالیات) خواهد شد(میلز[7]، 2001). بنابراین، نحوه برآورد سود مشمول مالیات یا به عبارت دقیق تر، تفاوت دفتری مالیات و پرداخت های مالیاتی از جمله عوامل بسیار مهمی هستند که می توان از طریق آن اجتناب مالیاتی را اندازه گیری نمود. بنابراین، اجتناب مالیاتی می تواند انعکاسی از نظریه مسئله نمایندگی باشد و ممکن است منجر به تصمیمات مالیاتی شود که منافع شخصی مدیر را دنبال کند. بنابراین، یکی از چالش های پیش روی سهامداران و هیات مدیره، یافتن روش ها و انگیزه های کنترلی است تا هزینه های نمایندگی را به حداقل برسانند(جنسن و مکلینی[8]، 1976). دسای و همکاران[9] (2007) نیز معتقدند مدیرانی که به دنبال منافع شخصی خود هستند ساختار شرکت را پیچیده­تر کرده و معاملاتی را که باعث کاهش مالیات می شود، انجام می دهند و از این طریق منابع شرکت را در جهت منافع شخصی خود به کار می گیرند. که در این تحقیق به دنبال آن هستیم که بدانیم آیا شرکت هایی که اقدامات اجتناب مالیاتی دارند گزارشگری مالی خود را به موقع برای ذینفعان(سهامداران،سرمایه گذاران ،بستانکاران) و سایر نهادهای قانونی افشاء می­کنند.

   

   

  1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش

  مالیات به عنوان اصلی ترین ابزار کسب درآمد برای دولت ها جهت رسیدن به اهداف اقتصادی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. گسترش و تنوع فعالیتهای اقتصادی و همچنین نقش فزایندۀ دولت ها در ایجاد و گسترش خدمات عمومی، تامین اجتماعی و گسترش تعهدات دولت در عرصه­های اقتصادی واجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به مسأله ای مهم و مؤثر تبدیل نموده است. در هر کشوری مالیات به عنوان یکی از ابزارهای اصلی دولت در اقتصاد، نقش بسیار مهمی را ایفا می­کند به گونه ای که امروز در کشورهای صنعتی، بهبود و توسعۀ کارایی و اثربخشی اظهار مالیات مودیان و مطالبه آن توسط کارشناسان امور مالیاتی، ضمن رعایت اصل عدالت مالیاتی، از اهمیت زیادی برخوردار گردیده است (پژویان، جمشید1380) .

  اجتناب از پرداخت مالیات به عنوان استفادۀ قانونی از نظام مالیاتی برای منافع شخصی، برای کاهش میزان مالیات قابل پرداخت به وسیلۀ ابزارهایی که در خود قانون است، تعریف می­شود (پاسترناک و ریکو[10]، 2008) اجتناب از پرداخت مالیات، به فعالیت غیر قانونی که موجب کاهش درآمدهای دولت که برای امور زیربنایی و خدمات رفاهی و عمومی نیاز است، مربوط می­شود (اتسانیا[11]،2011) در نتیجه اجتناب از پرداخت مالیات، در حال تبدیل شدن به نگرانی اصلی دولتهاست (گراویل[12]، 2009 ) تصور نتایج اجتناب از پرداخت مالیات، می تواند مهم ترین بحث در تحقیق های پیرامون این موضوع باشد .

  اهمیت موضوع و چگونگی رابطه بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی از یک سو و کمبود پژوهش های خارجی و داخلی از سوی دیگر انگیزه اصلی انجام این پژوهش است. مطالعه حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که آیا اجتناب از پرداخت مالیات می تواند باعث تأخیر غیرعادی در ارائه گزارش مالی شرکت ها به صاحبان سهام(سرمایه گذاران بالفعل)،سرمایه بالقوه وبستانکاران و سایر نهادهای قانونی جهت اتخاذ تصمیم مناسب و به موقع گردد..  پژوهش حاضر در اندازه گیری اجتناب مالیاتی، متغیرهای کنترلی و نحوه ی محاسبه تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی با پژوهش های داخلی متفاوت است. احتمال می رود بین بازارسازی سهام برروی درجه نقدشوندگی و ثبات قیمت آن ها شرکت ها رابطه مثبت و معنی داری وجود داشته باشد.

   

  1-4) اهداف پژوهشی

  هدف این تحقیق تکمیل شکاف موجود در عرصه ادبیات موضوعی با بررسی پاسخ به این پرسش است که چه رابطه‌ای بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. اهداف تحقیق در دو بخش شامل اهداف عملی و اهداف کاربردی به شرح زیر بیان می گردند.

  1-4-1) اهداف علمی

  اهمیت موضوع و چگونگی رابطه بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی از یک سو و کمبود پژوهش های خارجی و داخلی از سوی دیگر انگیزه اصلی انجام این پژوهش شد اگر چه تحقیقات دانشگاهی بیشتری چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، در ارتباط با اجتناب مالیاتی و تأثیر عوامل مختلف بر آن صورت گرفته است ، اما با این وجود بیشتر این تحقیقات معطوف به تأثیر عوامل و متغیرهای مختلف بر سیاست‌ها و قوانین درون شرکتی بوده  و تا به‌ حال تحقیقی در خصوص بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی در ایران انجام نگرفته است، لذا پژوهش حاضر در اندازه گیری اجتناب مالیاتی، متغیرهای کنترلی و نحوه ی محاسبه تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی با پژوهش های داخلی کاملاً متفاوت بوده و با جنبه نوآورانه خود به دنبال ارتقای مبانی نظری و غنی‌تر نمودن ادبیات موضوع حاضر است.

  1-4-2) اهداف کاربردی

  اطلاعات سود برای اینکه مربوط باشد، باید به سرعت در بازار منتشر و در دسترس استفاده کنندگان قرار گیرد . به عبارت دیگر، اطلاعات باید به موقع باشد . به موقع بودن سود، به توانایی سود جاری در انتقال اطلاعات جاری مربوط می باشد .  به موقع بودن سود اشاره به این دارد که سود قادر است اطلاعات را به شکل کارامدتر منتقل کند از این رو، اقلام سود حاوی اطلاعات مفید و کیفی بیشتر برای سرمایه گذاران برون سازمانی هستند و باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران خواهد شد. در این تحقیق به موقع بودن سود به عنوان شاخصی برای عدم تقارن اطلاعاتی مطرح می گردد و انتظار می­رودکه به موقع بودن سود بر واکنش بازار نسبت به اجتناب مالیاتی تأثیر بگذارد . همچنین اگر اطلاعات مربوط به سود به موقع باشند، منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه واقعی شدن بازده موردانتظار سرمایه گذاران می­گردد. وانگ[13] (2010) نشان داد شرکت هایی که سود به موقع تری دارند، بدلیل کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران قیمت سهام آنها سقوط کمتری خواهد داشت. و از آنجایی که بین خطر سقوط قیمت سهام با اجتناب مالیاتی رابطه مثبتی وجود دارد (فروغی،داریوش؛ میرزائی، منوچهر و رسائیان، امیر) و بدان جهت خطر سقوط قیمت سهام در بازار یکی از نگرانی های اصلی سرمایه گذاران است و پژوهش در این زمینه می تواند برای بازار سرمایه حائز اهمیت باشد که با بررسی شرکت هایی که صورتهای مالی خود را بدون اجتناب مالیاتی و به موقع گزارش می نمایند و مقایسه آن با شرکت هایی که صورتهای مالی خود را با اجتناب مالیاتی تهیه وبا تأخیر غیرعادی گزارش می نمایند ، از نگرانی های دولت (اجتناب مالیاتی شرکت) و نگرانی های اصلی سرمایه گذاران (تصمیم گیری ناآگاهانه ) بکاهد ، بنابراین میتوان با ارائه رهنمودهای متکی بر نتایج پژوهش به این اهداف دست یافت ، و بدین گونه باعث کمک به استفاده کنندگان صورتهای مالی ، مدیران شرکتها و نهادهای تدوین کننده قوانین و مقررات مالیاتی و مالی شد. بنابراین نتایج تحقیقات حاضر می تواند برای گروه‌های زیر قابل استفاده باشد :

  1- نهادهای تدوین کننده قوانین و مقررات مالیاتی و مالی

  2- سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، مردم و دولت

  3- سهام‌داران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  4- مدیران شرکت ها                                       

  5- مؤسسات مالی و اعتباری و سرمایه‌گذاری

  6- متخصصین و تحلیل‌گران مالی و

  7- محققان و دانشجویان.

  1-5) سوالات و فرضیه‌های پژوهش

  پس از بررسی مساله تحقیق و مطالعات مقدماتی درباره جواب‌های ممکن، برای پاسخ به سوالات مطرح شده در قسمت بیان مسأله، فرضیه‌های زیر تدوین شده‌اند:

  1- آیا بین اجتناب مالیاتی و تأخیر در گزارشگری مالی شرکت ها رابطه معنی داری وجود دارد؟

  2- آیا بین نرخ مؤثر مالیات و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت رابطه معنی داری وجود دارد؟

  3- آیا بین نرخ مؤثرمالیات نقدی پرداختی و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت رابطه معنی داری وجود دارد؟

  4- آیا بین تفاوت دفتری مالیات و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت رابطه معنی داری وجود دارد؟

   

  فرضیه اصلی :

  بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی رابطه مستقیم ومعنی دار وجود دارد.

  فرضیه های فرعی:                                  

  1- بین نرخ مؤثر مالیات و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط منفی و معنی دار وجود دارد 2- بین نرخ مؤثرمالیات نقدی پرداختی و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط منفی و معنی دار وجود دارد.

  3- بین تفاوت دفتری مالیات و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط مثبت و معنی­دار وجود­­­ دارد .

  1-6) روش پژوهش

  روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی، از انواع تحقیقات توصیفی می‌باشد (در پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، محقق به بررسی روابط بین دو یا چند متغیر می‌پردازد). شیوه­ استدلال پژوهش، قیاسی‌ استقرایی می‌باشد. قیاسی به این دلیل که برای چارچوب نظری و پیشینه پژوهش از مسیر کتاب‌خانه، مقالات و اینترنت استفاده شده است و استقرایی به دلیل آن‌که جمع‌آوری اطلاعات از مسیر داده‌های اولیه برای قبول یا رد فرضیه­ها انجام پذیرفته است. در این پژوهش با توجه به نوع داده و روش‌های تجزیه و تحلیل آماری موجود، از روش «داده‌های پانل دیتا» استفاده می‌شود. زیرا به ‌منظور بررسی رابطه‌ی بین اجتناب مالیاتی با تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی، متغیرهای پیش‌بینی و برآورد شده از دو جنبه متفاوت مورد بررسی قرار می‌گیرند. از یک سو، این متغیرها در میان شرکت‌های مختلف و از سوی دیگر، در دوره زمانی مورد نظر آزمون می‌شوند.

   

   

  [1]- Worldcom

  [2]- Enron        

  [3]- Xerox

  [4]- Parmalat                  

  [5]- First In, First Out

  [6]- Cloyd

  [7]- Mills

  [8]- Jensen and Meckliny

  [9]- Desai and et al.

  [10]- Pasternak and Rico

  [11]- Otusanya

  [12]- Gravile

  [13]- Wang

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                     صفحه

  فصل اول - کلیات

  1-1) مقدمه. 2

  1-2) بیان مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش... 2

  1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش... 4

  1-4) اهداف پژوهشی.. 5

  1-4-1) اهداف علمی.. 5

  1-4-2) اهداف کاربردی.. 5

  1-5) سوالات و فرضیه‌های پژوهش... 6

  1-6) روش پژوهش... 7

  1-7) قلمرو پژوهش... 7

  1-7-1) قلمرو موضوعی.. 7

  1-7-2) قلمرو زمانی.. 7

  1-7-3) قلمرو مکانی.. 8

  1-8) جامعه و نمونه آماری پژوهش... 8

  1-9) تعاریف واژگان کلیدی (تعاریف عملیاتی واژگان) 8

  1-9-1) تعاریف عملیاتی.. 8

  1-9-2) اجتناب مالیاتی.. 8

  1-9-3) به‌ موقع‌ بودن‌ 9

  1-10) ساختار پژوهش... 9

  1-11) خلاصه فصل.. 10

   

  فصل دوم - مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  2-1)مقدمه. 12

  2-2)ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی دستیابی به اهداف گزارشگری مالی.. 12

  2-2-2)ویژگی­های‌ کیفی‌ مرتبط با محتوای‌ اطلاعات‌ 13

  2-2-2-1)مربوط‌ بودن. 13

  2-2-2-2)قابل‌ اتکا بودن‌ 13

  2-2-3)ویژگی­های‌ کیفی‌ مرتبط‌ با ارائه‌ اطلاعات‌ 13

  2-2-3-1)قابل‌ مقایسه‌ بودن‌ 13

  2-2-3-2)قابل‌ فهم‌ بودن‌ 13

  2-3)محدودیت­های‌ حاکم‌ بر ویژگی­های‌ کیفی‌ اطلاعات‌ مالی‌ 14

  2-3-1)موازنه‌ بین‌ ویژگی­های‌ کیفی‌ 14

  2-3-2)به موقع بودن. 14

  2-3-3)ملاحظات منفعت و هزینه. 14

  2-4)عوامل مؤثر بر رفتار گزارشگری به موقع. 14

  2-4-1) اندازه شرکت... 15

  2-4-2) سودآوری.. 16

  2-4-3) نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام. 17

  2-4-4) اهرم مالی.. 17

  2-4-5) عمر شرکت... 18

  2-4-6 )ماهی از پایان سال مالی.. 19

  2-4-6) حجم معاملات سهام. 20

  2-5) اجتناب مالیاتی.. 20

  2-5-1) نقش حسابداران و مشاوران در اجتناب مالیاتی.. 22

  2-5-2) تفاوت اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی.. 22

  2-5-3) زمینه های پیدایش فرار مالیاتی.. 23

  2-5-4)فرار مالیاتی در ایران. 24

  2-5-5)ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها 25

  2-5-5-1) قوانین و مقررات مالیاتی.. 25

  2-5-5-2) فرآیندهای مالیاتی.. 25

  2-5-5-3)عدم توجه به رضایت  مؤدیان مالیاتی.. 26

  2-5-5-4) منابع انسانی.. 26

  2-5-5-5) مؤدیان مالیاتی.. 27

  2-6) پیشینه تحقیق.. 29

  2-6-1) تحقیقات داخلی.. 29

  2-6-2) تحقیقات خارجی.. 33

  2-7) خلاصه فصل.. 41

   

  فصل سوم - روش‌ اجرای تحقیق

  3-1) مقدمه. 43

  3-2) تعریف و بیان جامعه آماری پژوهش... 44

  3-2-1) قلمرو مکانی.. 44

  3-2-2) قلمرو زمانی.. 44

  3-3) تعیین حجم نمونه پژوهش... 44

  3-4) اهداف مشخص تحقیق.. 46

  3-4-1) هدف اصلی.. 46

  3-4-2) اهداف فرعی.. 46

  3-4-3) اهداف کاربردی.. 47

  3-5) سوال‌های پژوهش... 48

  3-6) فرضیه‌سازی و ملاک های انتخاب فرضیه. 48

  3-6-1) فرضیه‌های پژوهش... 48

  3-7) روش پژوهش... 49

  3-7-1) روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی: 49

  3-7-2) روش پژوهش از نظر هدف... 49

  3-7-3) روش انجام پژوهش... 49

  3-8) روش و ابزار جمع‌آوری اطلاعات... 50

  3-9) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات... 51

  3-10) تعریف متغیرها و نحوه محاسبه آن ها 52

  3-10-1) متغیر وابسته. 52

  3-10-2)متغیر مستقل.. 52

  3-10-3) متغیرهای کنترلی.. 52

  تعریف عملیاتی متغیر وابسته. 53

  3-10-4) تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی سالانه ( DELAY) 53

  تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل.. 53

  3-10-5) تفاوت دفتری مالیات  (BTD) 53

  3-10-6) نرخ مؤثر مالیات نقدی پرداختی (CASH ETR) 53

  3-10-7) نرخ مؤثر هزینه مالیات (ETR) 54

  3-10-8) سود غیرمنتظره(UE) 54

  3-10-9) اظهارنظر حسابرس (OPIN) 54

  3-10-10) بزرگترین موسسه حسابرسی کننده (BIG) 54

  3-10-11) اندازه شرکت (SIZE) 55

  3-10-12) فرصت های رشد (MTB) 55

  3-10-13) اهرم عملیاتی (LEV) 55

  3-10-14) بحران مالی (DISTRESS) 56

  3-10-15) درصد پنج سهامداران عمده (OWN) 56

  3-10-16) نسبت ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات (PPE) 56

  3-10-17) نسبت کل اقلام تعهدی به کل دارائی (ACC) 56

  3-11) مدل‌های پژوهش... 75

  3-12) اعتبار درونی و برونی پژوهش... 76

  3-13) روش واکاوی مدل‌ها و آزمون فرضیات... 76

  3-14) مدل‌های رگرسیونی داده‌های ترکیبی.. 77

  3-14-1) فرض‌های اساسی رگرسیون. 78

  3-14-2) احتیاط در استفاده از رگرسیون و همبستگی.. 79

  3-14-3) مزایای پانل‌دیتا در مقایسه با داده‌های مقطعی یا سری زمانی.. 82

  3-15) آزمون ناهمسانی واریانس‌ها 82

  3-16) آزمون خود‌همبستگی.. 82

  3-17) آزمون مانایی (ایستایی) متغیرها 83

  3-17-1) آزمون ریشه‌واحد. 83

  3-18) آزمون‌های هم‌انباشتگی داده‌های تابلویی.. 84

  3-18-1)آزمون هم‌انباشتگی کائو. 86

  3-19) انتخاب نوع مدل. 86

  3-20) خلاصه فصل.. 87

   

  فصل چهارم - تجزیه و تحلیل داده ها و بیان نتایج

  حاصل از تحقیق.. 88

  4-1) مقدمه. 89

  4-2)یافته های توصیفی.. 91

  4-3) آزمون ریشه واحد و هم‌انباشتگی.. 93

  4-4) رگرسیون. 94

  4-4-1) آزمون دوربین- واتسون. 94

  4-5) آزمون فرضیه ها 94

  4-5-1) آزمون فرضیه فرعی اول. 94

  4-5-1-1 آزمون لیمر برای مقایسه‌ی الگویPooled  با الگوی اثرات ثابت برای فرضیه‌ی اول. 95

  4-5-1-2 آزمون هاسمن برای مقایسه‌ی الگوی اثرات ثابت با الگوی اثرات تصادفی برای فرضیه اول. 96

  4-5-1-3 آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون برای فرضیه اول. 97

  4-5-1-4 آزمون معنادار بودن ضرایب رگرسیونی برای فرضیه اول. 98

  4-5-1-5 ضریب تعیین فرضیه اول. 98

  4-5-1-6 آزمون دوربین- واتسون برای فرضیه اول. 98

  4-5-2 آزمون فرضیه فرعی دوم. 99

  4-5-2-1 آزمون لیمر برای مقایسه‌ی الگوی Pooled با الگوی اثرات ثابت برای فرضیه‌ی دوم. 99

  4-5-2-2آزمون هاسمن برای مقایسه‌ی الگوی اثرات ثابت با الگوی اثرات تصادفی برای فرضیه دوم. 100

  4-5-2-3 آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون برای فرضیه دوم. 101

  4-5-2-4 آزمون معنادار بودن ضرایب رگرسیونی برای فرضیه دوم. 101

  4-5-2-5 ضریب تعیین فرضیه دوم. 102

  4-5-2-6 آزمون دوربین- واتسون برای فرضیه دوم. 102

  4-5-3 آزمون فرضیه فرعی سوم. 103

  4-5-3-1 آزمون لیمر برای مقایسه‌ی الگوی Pooled  با الگوی اثرات ثابت  برای فرضیه‌ی سوم. 103

  4-5-3-2 آزمون هاسمن برای مقایسه‌ی الگوی اثرات ثابت با الگوی اثرات تصادفی برای فرضیه­سوم. 104

  4-5-3-3 آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون برای فرضیه سوم. 105

  4-5-3-4 آزمون معنادار بودن ضرایب رگرسیونی برای فرضیه سوم. 106

  4-5-3-5 ضریب تعیین فرضیه سوم. 106

  4-5-3-6 آزمون دوربین- واتسون برای فرضیه سوم. 106

  4-6- خلاصه‌ی فصل.. 107

   

  فصل پنجم - تفسیر یافته ها، نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1) مقدمه. 109

  5-2)  تفسیر نتایج آزمون فرضیه‌ها 109

  5-2-1) تفسیر نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول. 109

  5-2-2 ) تفسیر نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم. 111

  5-2-3 ) تفسیر نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم. 112

  5-3 ) نتیجه‌گیری کلی.. 113

  5-4 )پیشنهادهای حاصل از تحقیق.. 114

  5-4-1)پیشنهادات مبتنی بر فرضیه­ها 114

  5-4-2)  پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 115

  5-5)محدودیت‌های انجام تحقیق.. 116

  5-6) خلاصه فصل.. 117

  منابع و ماخذ. 118

  منابع فارسی.. 118

  پیوست ها 127

  منبع:

   

  منابع و مآخذ

  منابع فارسی

  آستراکی، مرضیه مجله ، "فرهنگ پرداخت مالیات" پایگاه مجلات تخصصی NOORMAGS ، مهندسی فرهنگی، هنر ، فروردین واردیبهشت 89 ،شماره 39 ص ص 94-88

  اسدی ، غلامحسین ؛ باغومیان ، رافیک و کامرانی ، جواد (1391) ،" بررسی رابطه بین ویژگیهای شرکت و به موقع بودن گزارشگری مالی" ،  فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی ، سال دهم ، شماره 33 ، صص 146-119 .

  اعتمادی، حسین و سرهنگی، حجت (1380)، "بررسی عوامل مؤثر بر به موقع بودن گزارشگری مالی سالیانه شرکت ها در بازارهای سرمایه" ، دانشگاه تربیت مدرس، پایان نامه کارشناسی ارشد .

  اعتمادی، حسین و یار محمدی، اکرم (1382) ، "بررسی عوامل مؤثر بر گزارشهای میان دوره ای به ، موقع در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، ش 38،ص 99-87 .

  امامی. احمد(1390) ، " بررسی عوامل مؤثر برفرار مالیاتی در شرکت ها )با تأکید بر مؤدیان بزرگ"(، وبلاگ حسابداری ارشد دانشگاه اصفهان ، 1028. aspx http://jit. blogfa. com/post-

  امینی، همایون (نویسنده: آلنا تایت)، مهر ماه 1368،مجله اقتصادی،اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره31 ،صفحات23-19

  ایزدی نیا، ناصر و رسائیان، امیر"(1388)، ساختار سرمایه و مالیات بر درآمد شرکت ها" . فصلنامه -تخصصی مالیات شماره چهارم.

  باباجانی، جعفر و عبدی، مجید(1389) ،" رابطه حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکت ها" ، پژوهش های حسابداری مالی، سال دوم، شماره 3، ص: 86-65 .

  باقری، بهروز و عموری، مهدی(1388)، "شناسایی و اولویت بندی نسبتهای مالی اثرگذار بر درآمد مشمول مالیات"، پژوهشنامه مالیات، شماره چهارم ، (52) .

  برزگری خانقاه ، جمال و فیض پور ، محمدعلی (1392). "حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک :تجاربی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه"، پژوهش حسابداری،شماره8 ، بهار92 .

  برزیده، فرخ و معیری، مرتضی(1385)، " عوامل مؤثر بر به موقع بودن گزارش حسابرسی" فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، زمستان 1385،شماره 16،ص 70-43 .

  بنی مهد ، بهمن و محسنی شریف ، محسن (1389) ،" بررسی عوامل مؤثر بر رتبه بندی شرکت های بورس اوراق بهادار از لحاظ کیفیت افشاء و به موقع بودن" ،  مجله حسابداری مدیریت ، سال سوم، شماره هفتم

  بیگ پور، محمد علی(1386) ، " خوداظهاری مالیات و آثارو تبعات آن در اقتصاد و جامعه یک کشور"، حسابرس، شماره 36 ، صفحه 73-71 .

  پژویان،جمشید (1380) ، اقتصاد بخش عمومی ) مالیات ها ( تهران؛ دانشگاه تربیت مدرس.

  پورحیدری، امید و محمدرضا خانی، وحید(1392) ،" بررسی تأثیر به موقع بودن سود بر بازده غیرعادی عرضه های عمومی"، پژوهش های تجربی حسابداری ، سال دوم ، شماره 7، صص67-55 .

  ثاقب فرد، محمد(1368)، " پس افتادگی فرهنگی در مالیات "روزنامه اعتماد، شماره 6722 .

  جلال آبادی، اسدالله و عزیز خانی، فاطمه (1384) ، " اظهار نظرکارشناسی درباره طرح تشکیل جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران مجله اقتصادی، شماره 6125، سال دوم، دوره هفتم.

  جم، فرهاد. (1379)،"رفتار حرفه ای مشاوران مالیاتی: اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی"مجله حسابرس،6: 43-41 .

  جمشیدی فرد، سعید(1388)، "حسابداری و قانون"، نشریه حسابدار، شماره 215

  حیدرپور، فرزانه و قیومی، وحید ) 1390 (،"رابطه ی بین ویژگیهای کیفی سود و عملکرد شرکت ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

  خالقی مقدم ، حمید و احمد خان بیگی ، مصطفی (1390) ،" رابطه محافظه کاری و به هنگام بودن سود خالص با اندازه شرکت و اندازه موسسه حسابرسی" ،  بررسی های حسابداری و حسابرسی ، دوره 18 ، شماره 64 ، صص 18-1.

  خانی، عبدالله ؛ ایمانی، کریم و ملایی، مهنام(1392)،" بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه دانش حسابرسی ، سال سیزدهم، شماره 13 (پیاپی51).

  خانی، عبدالله و سلطانی، اسفریزی(1392). "گزارشگری مالی متهورانه و رابطه آن با گزارشگری مالیاتی متهورانه" ، مجله اقتصادی، سال سیزدهم، شماره های5و6 ،مرداد وشهریور ماه 92، صفحات 16- 5 .

  خانی، عبداله و نسیبه صالحی (1391)،"بررسی ثبات سود ، اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد عملیاتی در شرکت های دارای اختلاف دفتری مالیات"، پژوهشهای تجربی حسابداری مالی، شماره 2، صص105- 88 .

  خدادادی ، ولی ؛ فرازمند ، حسن و طباطبایی ، سیده فاطمه (1392) ،" تأثیر به موقع بودن و محافظه کاری بر محتوای اطلاعاتی سود " ،  پژوهش های تجربی حسابداری ، سال سوم ، شماره 9 ، صص 92-75 .

  خدامرادی، سعید؛ شیخ، محمدجواد و ابریشمی موحد ، محمدمهدی(1392) ، "بررسی عوامل مؤثر بر تأخیر غیرعادی گزارشگری مالی میان دوره ای" ، پژوهش های تجربی حسابداری ، سال سوم ، شماره 10 ، صص 88-71 .

  خدامی پور، احمد ؛امینی نیا، میثم (1392) . "بررسی ارتباط بین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینه بدهی و تأثیر مالکیت نهادی بر این رابطه" پژوهشنامه مالیات، شماره نوزدهم(مسلسل67) ، پائیز 92 .

  خدامی پور، احمد و ترک زاده، علی (1390) ، "رابطه بین مالیات و محافظه کاری در گزارشگری مالی و مربوط بودن اطلاعات حسابداری". مجله پژوهش های حسابداری مالی. سال سوم. شماره سوم. ص 145-127.

  خدامی پور، احمد و محرومی، رامین (1391) ،" تأثیر افشای داوطلبانه بر مربوط بودن سود هر سهم"، فصلنامه حسابداری مدیریت ، سال پنجم ، شماره چهاردهم

  دز، شاهین،" فرار مالیاتی "،مقاله مورخ اردیبهشت 1390

  ذکوری، وجیه اله (1387)، "شناسایی علل اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی اشخاص حقوقی"، پایان نامه کارشناسی ارشد) دانشگاه آزاد اسلامی همدان).

  رجایی، سید محمد کاظم(1390)،" بررسی اجمالی علل فرار مالیاتی در اقتصاد ایران" سایت قبس .

  رضایی، محمد قاسم (1389) ، "علل ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران"، روزنامه سرمایه ، دوشنبه، 25 بهمن

  سروستانی، امیر(1391)، "بررسی رابطه بین ویژگیهای شرکت و نوع مالکیت با نرخ مؤثر مالیات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد) دانشگاه شهیدباهنر کرمان).

  سعیدی، پرویز و کلامی عبدالحکیم (1387)، تأثیر تغییر قانون مالیات بر درآمد شرکت ها بر سرمایه گذاری شرکت های تولیدی . فصلنامه تخصصی مالیات.شماره سوم.بهار.

  شهسواری، عیسی(1389 (، "علل ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران"، روزنامه سرمایه، دوشنبه ،25 بهمن  

  طالب نیا، قدرت الله و رحمان موثق (1390)، "علل عمده وجود اختلاف بین سود ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی شده اشخاص حقوقی"، پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، شماره 11 ، صص 135-133.

  طالب نیا، قدرت الله و همکاران (1390)، "تبیین ارتباط بین شفافیت گزارشگری مالی با گزارشگری مالیاتی در ایران" تحقیقات حسابداری، سال سوم، شماره 9 ، تهران.

  طاهرپورکلانتری، حبیب الله و علیاری شوره ولی ، علی (1386)، " شناسایی عوامل فرهنگ مالیاتی مؤدیان مشاغل شهر تهران، پژوهشنامه اقتصادی، ویژه نامه مالیات، ص ص98-75 .

  عرب مازار، محمد؛ طالب نیا، قدرت اله؛ وکیلی فرد، حمیدرضا و صمدی، محمود (1390) . "تبیین رابطه بین شفافیت گزارشگری مالی و گزارشگری مالیاتی در ایران" ، مجله تحقیقات حسابداری. شماره 9 .

  عنایتی زاده، عباس (1387)، "بررسی تفاوت حسابرسی مالیاتی انجام شده توسط حسابداران عضو جامعه حسابداران رسمی ومأموران تشخیص مالیات سازمان امور مالیاتی در تعیین میزان درآمد مشمول مالیات" ،پایان نامه کارشناسی ارشد، مشهد،گروه حسابداری، دانشگاه فردوسی.

  عنایتی زاده، عباس(1387)،" بررسی تفاوت حسابرسی مالیاتی انجام شده توسط حسابداران عضو جامعه حسابداران رسمی و  مأموران تشخیص مالیات سازمان امور مالیاتی در تعیین میزان درآمد مشمول مالیات" ،پایان نامه کارشناسی ارشد، مشهد،گروه حسابداری،دانشگاه فردوسی

  قربانی، صابر(1389)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تدبیر شماره 219 ، ص ص42-35 .

  کاشانی پور، محمد؛ رحمانی، علی و هادی نژاد، جابر (1388)، بررسی تأثیر کاهش نرخ مالیات در سال 1380 بر سیاست تقسیم سود، مجله توسعه و سرمایه، سال دوم، شماره3، ص 54-33 .

  کمیته تدوین استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی، استانداردهای حسابداری ، تهران، چاپ بیست و یکم(1390) . 

  گل محمدی شورکی، مجتبی (1391)،" رابطه بین نرخ مؤثر مالیاتی و ویژگیهای شرکت"، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی.

  مرادی، مهدی و پورحسینی، سید مهدی(1388)، "بررسی رابطه بین برخی ویژگی های مالی و غیرمالی و مدت زمان اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "، تحقیقات حسابداری، شماره اول، ص 185-168 .

  موسوی جهرمی، یگانه؛ خداداد کاشی، فرهاد و زیارتی، مینو (1388) ، "بررسی رابطۀ بین درجۀ تمرکز بازار و نرخ مؤثر مالیات بر درآمد شرکت ها". فصلنامه تخصصی مالیات. شماره هفتم.

  نوروش،ایرج و سید علی حسینی (1388)، "بررسی رابطه بین کیفیت افشا)قابلیت اتکا و به موقع بودن و مدیریت سود"، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، ش 55 ،ص131-117.

  ب)منابع لاتین

  Ahmad, R., & Kamarudin, K. (2003). Audit Delay and the Timeliness of Corporate Reporting: Malaysian Evidence. Communication Hawaii International Conference (p. evidence). West Oahu: University of Hawaii.

  Ai, C., Norton, E., 2003. Interaction terms in logit and probit models. Economics Letters 80, 123–129.

  Al-Ajmi, J. (2008). Audit and Reporting Delays: Evidence from an Emerging Market. Advances in Accounting , 217-226.

  Allingham, Michael G. and A. Sandmo. (1972), “Income tax evasion: A theoretical analysis”. Journal of Public Economics, 1: 323-338.

  Allison, P.D., 2005. Fixed Effects Regression Methods for Longitudinal Data Using SAS. SAS Institute Inc., Cary, NC.

  American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). (2000). Statements on Standards for Tax Services Nos. 1–8. New York, NY: AICPA.

  Ansah, S. O., (2000), Timeliness of Corporate Financial Reporting in Emerging Capital Markets: Empirical Evidence from the Zimbabwe Stock Exchange, Accounting and Business Research, Vol, 30, No: 3, ss: 241-254.

  Ansah, Stephen Owusu and Leventis Stergios (2006). "Timeliness of corporate annual financial reporting in Greece", European Accounting Review, Vol.15, pp. 273 – 287.

  Armstrong, S,C. Blouin, L,J. Larker, F.D. (2012). The Incentives for Tax Planing. Journal of Accounting and Economics. Vol. 53,pp. 391-411.

  Ashton,R.H.,Graul , p.R. and  J. D. Newton (1989) "Audit delay and the timeliness of corporate reporting "Contemporary Accounting Research, 5,( 2) : 657-673.

  Aubert, François (2009). "Determinants of corporate financial reporting lag: The French empirical evidence", Journal of Accounting and Taxation, Vol.1 (3), pp. 053-060.

  Baginski S, Hassell J, Kimbrough M (2008) Macro information environment change and the quality of management earnings forecasts. Rev Quant Finance Acc 31:311–330

  Ball, R., 2001. Infrastructure requirements for an economically efficient system of public financial reporting and disclosure. Brookings- Wharton Papers on Financial Services 2, 127–169.

  Ball, R., 2009. Market and political/regulatory perspectives on the recent accounting scandals. Journal of Accounting Research 47, 277–323.

  Barth, M. E., Beaver, W. H. & W. R. Landsman (2001), "The Relevance of theValue Relevance Literature for Financial Accounting Standard Setting: another View", Journal Of Accounting and Economics, Vol. 31, PP. 77-104.

  Begley J, Fischer P (1998) Is there information in an earnings announcement delay? Rev Acc Stud 3:347–363

  Belkaoui Riahi, Ahmad (2000)."Accounting Theory". 1st  Edition . Thomson Learning.

  Blaylock, B., Shevlin, T., Wilson, R., 2010. Tax avoidance, large positive book-tax differences, and earnings persistence. Unpublished Work- ing Paper, University of Washington.

  Bobek, D., A. Hageman, and R. Hatfield. (2010). “The role of client advocacy in the development of tax professionals’ advice” Journal of the American Taxation Association,32 (1): 25–51.

  Bonner, S., J. Davis, and B. Jackson.(1992). “Expertise in corporate tax planning: The issue at the identification stage” Journal of Accounting Research, 30: 1–28.

  Carslaw, C., Kaplan, S.E. (1991)"An Examination of Audit Delay :Further Evidence from New Zealand ",Accounting and Business Research, 22(85) :21-32.

  Chai M, Tung S (2002) The effect of earnings-announcement timing on earnings management. J Bus Finance Account 29(9/10):1337–1354

  Chambers, A. E., & Penman, S. H. (1984). Timeliness of Corporate Reporting and Stock Price Reaction to Earning Announcements.Journal of Accounting Research,22, 21-47.

  Chen C, Mohan N (1994) Timing the disclosure of information: management’s view of earnings announcements. Fin Manage 23(3):63–69

  Chen, K.-P., Chu, C.Y.C., 2005. Internal control versus external manipula- tion: a model of corporate income tax evasion. The RAND Journal of Economics 36, 151–164.

  Chen, S., X. Chen, Q. Cheng, and T. Shevlin. (2010). “Are family firms more tax aggressive than non-familyfirms?” Journal of Financial Economics, 95 (1): 41–61.

  Cloyd, C. Bryan, Jamie Pratt, Toby Stock. (1996). “The Use of Financial Accounting Choice to Support Aggressive Tax Positions: Public and Private Firms” Journal of Accounting Research. 34(1): 4

  Cook, K., and T. Omer. (2010). “The Cost of Independence: Evidence from Firms’ Decisions to DismissAuditors as Tax-Service Providers” Working paper, The University of Arizona and Texas A&M University.

  Crocker, K.J., Slemrod, J., 2005. Corporate tax evasion with agency costs. Journal of Public Economics 89, 1593–1610.

  Cullinan, C.P. (2003) " Competing Size Theories and Audit Lag: Evidence from mutual fund audits" Journal of Academy of Business, 3: 183-193.

  Dechow, P.M., Dichev, I.D., 2002. The quality of accruals and earnings: the role of accrual estimation errors. The Accounting Review 77, 35–59.

  Dechow, P.M., Ge, W., Larson, C.R., Sloan, R.G. Predicting material accounting misstatements. Contemporary Accounting Research, forthcoming.

  Desai M, Dharmapala D (2006) Corporate tax avoidance and high-powered incentives. J Fin Econ79:145–179

  Desai, M., 2005. The degradation of reported corporate profits. Journal of Economic Perspectives 19, 171–192.

  Desai, M., Dharmapala, D., Fung, W. (2007). “Taxation and the evolution of aggregate corporate ownership concentration. In: Auerbach, A., Hines, J., Slemrod, J. (Eds.), Taxing Corporate Income in the 21st Century” Cambridge University Press, New York, 345–383.

  Desai, M., Dharmapala,D.,2009b.Earnings management ,corporate tax shelters, andbook-tax alignment. National Tax Journal62,169–186.

  Desai, M., Dyck, I., Zingales, L. (2007). “Theft and taxes” Journal of Financial Economics, 84: 591–623.

  Desai, M.A., Dharmapala, D (2006). Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives. Journal of Financial Economics, 79, 145–179.

  Desai, M.A., Dharmapala, D. (2009). Corporate Tax Avoidance and Firm Value Review of Economics and Statistics, 91, 537–546.

  Desai,M.,Dyck,A.,Zingales,L.,2007.Theft and taxes .Journal of Financial Economics 84,591–623

  Dhaliwal, D., C. Gleason, and L. Mills. (2004). “Last-chance earnings management: Using the tax expense to meet analysts’ forecasts” Contemporary Accounting Research, 21 (2): 431–459.

  Dimson  , E.,1979. Risk measurement  when shares are subject to infrequent trading .Journal of Financial Economics7,197–226.

  Dopuch N, Seethamraju C, Weihong X (2008) An empirical assessment of the premium associated with meeting or beating both time-series earnings expectations and analysts’ forecasts. Rev Quant Finance Acc 31:147–166

  Doyle J, Magilke M (2009) The timing of earnings announcements: an examination of the strategic disclosure hypothesis. Account Rev 84(1):157–182

  Dyreng, S. D., Hanlon, M., Maydew, E. L (2009). The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance. Working Paper.

  Dyreng, S.D., Hanlon ,M.,Maydew,E.L.,2008.Long-run corporate tax avoidance. The Accounting Review 83,61–82.

  Fama E, French K (1997) Industry costs of equity. J Fin Econ 43:153–193

  Field L, Lowry M, Shu S (2005) Does disclosure deter or trigger litigation? J Account Econ 39(3):487–507

  Financial Accounting Standards Board (FASB) (1980). "Statement of Financial Accounting Concepts No.2: Qualitative Characteristics of Accounting Information", USA: Financial Accounting Foundation

  Frank M, Lynch L, Rego S (2009) Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. Account Rev 64(2):467–496

  Frank, M., L. Lynch, and S. Rego. (2009). “Are financial and tax reporting aggressiveness reflective of broader corporate policies?” The Accounting Review, 84 (2): 467–498.

  Givoly, D., Palmon, D. (1982),"Timeliness of Annual Earnings Announcements. Some Empirical Evidence "The Accounting Review, 57(3): 486-508.

  Gleason, C., and L. Mills. (2011). “Do auditor-provided tax services improve the estimate of tax expense?” Contemporary Accounting Research, 28 (5): 1484–1509.

  Gow, I.D.,  Ormazabal ,G., Taylor ,D., 2010.Correcting for cross-sectional and time-series dependence in accounting research .The Accounting Review 85,483–512. Graham, J.,2003.Taxes and corporate finance : are view. Review of Financial Studies16,1075–1129.

  Graham, J.,Tucker,A.,2006.Tax shelters and corporate debt policy. Journal of Financial Economics 81,563–594.

  Gravile, J. G (2009). Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion. Congressional Research Service Report for US Congress.

  Gupta, S., and K. Newberry (1997). Determinants of the Variability in Corporate Effective Tax Rates: Evidence from Longitudinal Data. Journal of Accounting and Public Policy 16: 1-34.

  Hanlon M (2005) The persistence and pricing of earnings, accruals and cash flows when firms have large book-tax differences. Account Rev 80(1):137–166

  Hanlon M, Laplante S, Shevlin T (2005) Evidence for possible information loss of conforming book income and taxable income. J Law Econ 48(2):407–442

  Hanlon, M. (2003). “What can we infer about a firm’s taxable income from its financial statements?” National Tax Journal, 56 (4): 831–863.

  Hanlon, M. , Slemrod ,J.,2009.What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement. Journal of Public Economics 93,126–141.

  Hanlon, M., and S. Heitzman (2009). A Review of Tax Research. Working Paper. Massachusetts Institute of Technology.

  Hanlon, M., and S. Heitzman.(2010). “A review of tax research” Journal of Accounting and Economics, 50 (2- 3): 127–178.

  Hendrksen, Eldon s. And Michael F. Van Berda (1992). "Accounting Theory", 5th Edition, Pence-Hill.

  Hogan, B., and T. Noga. (2010). “The Association between Changes in Auditor Provided Tax Services and Corporate Tax Avoidance” Working paper, Northeastern University and Bentley University.

  Hutton, A.P., Marcus ,A.J., Tehranian ,H., 2009. Opaque financial reports, R2, and cras hrisk . Journal of Financial Economics 94,67–86.

  Jensen, M., Meckling, W. (1976). “Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure” Journal of Financial Economics, 3 : 305–360.

  Jin, L., Myers ,C.S., 2006. R2 around the world : new theory and new tests. Journal of Financial Economics79,257–292.

  Kim B, Jung K, Kim I (2005). Internal Funds Allocation and the Ownership Structure: Evidence from Korean Business Groups. Rev Quant Finance Acc 25:33–53.

  Kim J, Li Y, Zhang L (2011) Corporate tax avoidance and stock price crash risk: firm-level analysis. J Fin Econ 100:639–662

  Kim, J.-B., Zhang ,L., 2010.Does accounting conservatism reduce stock price crash risk? Firm-level evidence .Unpublished Working Paper, City University of Hong Kong.

  Kothari S, Shu S, Wysocki P (2009) Do managers withhold bad news? J Account Res 47(1):241–276

  Leventis, Stergios. , Weetman, Pauline. (2004). Timeliness of Financial Reporting: Applicability of Disclosure Theories InA Emerging Capital Market. Accounting and Business Research, 34(1), 43-56.

  Lim, Y.D (2011). Tax Avoidance, Cost of Debt and Shareholder Activism : Evidence from Korea. Journal of Banking and Finance 456-470.

  McGuire, Sean T., Thomas C. Omer and Dechun Wang. (2012). “Tax Avoidance: Does Tax-Specific Industry Expertise Make a Difference?” The Accounting Review, 87 (3): 975–1003.

  Miller J (2005) Effects of preannouncements on analyst and stock price reactions to earnings news. Rev Quant Finance Account 24:251–275

  Noor, R. M., Fadzillah, N. S., Mastuki, N. A (2010). Corporate Tax Planning: A Study on Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies. International Journal of Trade, Economics and Finance, 1(2), 189-193.

  Otusanya, O. J (2011). The Role of Multinational Companies in Tax Evasion and Tax Avoidance: The Case of Nigeria. Critical Perspectives on Accounting, 22(3), 316-332.

  Pasternak, M., Rico, C (2008). Tax Interpretation, Planning, and Avoidance: Some Linguistic Analysis. Akron Tax Journal, 33.

  Plesko G. A.,( 2004). Corporate Tax Avoidance and the Properties of Corporate Earnings. National Tax Journal, 7, 1-20.

  Rahman, A. R., Tay, T. m., Ong, B. T., & Cai, S. (2007). Quarterly Reporting in a Voluntary Disclosure Environment: Its Benefits, Drawbacks and Determinants. The international Journal of Accounting ,42, 416-442.

  Rego, S. (2003). “Tax avoidance activities of U.S.multinational corporations” Contemporary Accounting Research, 20 (4): 805–833.

  Rego, S. O. (2003). Tax-avoidance Activities of U.S. Multinational Corporation Contemporary. Accounting Research 20: 805-833.

  Rogers J, Stocken P (2005) Credibility of   management  forecasts. Account Rev 80(4):12331260

  Roychowdhury , S., 2006. Earnings management  through real activities manipulation. Journal of  Accounting and Economics 42, 335–370.

  Schwartz, K.B. and B.S. Soo (1996) "The association between auditor change and reporting lags." Contemporary Accounting Ressearch, 13 (1):357

  Shackelford, D., Shevlin, T., 2001. Empirical tax research in accounting. Journal of          Accounting and Economics 31, 321–387.

  Shaw, Kenneth W. (2003). "Corporate disclosure quality, earnings smoothing, and earnings’ timeliness", Journal of Business Research, Vol.56, 1043–1050.

  Shu S (2000) Auditor  resignations: clientele effects and legal liability. J Account Econ 29:173–205

  Skinner D (1994) Why firms voluntarily disclose bad news. J Account Res 32:38–62

  Slemrod , J., 2004. The economics of corporate tax selfishness. National Tax Journal 57,877–899.

  Soltani, Bahram (2002). "Timeliness of corporate and audit reports: Some empirical evidence in the French context", The International Journal of Accounting, Vol.37, 215–246.

  Son M, Crabtree A (2009) The  association between earnings news and timing of annual earnings announcements. Working paper, California State University, Fullerton, University of Nebraska-Lincoln

  Trueman, B (1990) Theories of earnings-announcement timing. J Account Econ 13:285–301

  Verrecchia ، R (1983)   Discretionary disclosure. J Account Econ 5:365–380

  Wang (2010). Tax Avoidance, Corporate Transparency, and FirmValue.Working Paper.

  Wilson, R.J., (2009). An examination of corporate tax shelter participants. The Accounting Review 84, 969–999.

  Zhao Y, Chen K, Yao L (2009) Effects of takeover protection on earnings overstatements: evidence from restating firms. Rev Quant Finance Account 33:347–369

  Zimmerman, J (1983). Taxes and Firm Size. Journal of Accounting & Economic. 1983. 5, 119–149

  Zmijewski، M (1984) Methodological issues related to the estimation of financial distress prediction models. J Account Res 22:59–82

   


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی وتأخیرغیرعادی در گزارشگری مالی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی وتأخیرغیرعادی در گزارشگری مالی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی وتأخیرغیرعادی در گزارشگری مالی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی وتأخیرغیرعادی در گزارشگری مالی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی وتأخیرغیرعادی در گزارشگری مالی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی وتأخیرغیرعادی در گزارشگری مالی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی وتأخیرغیرعادی در گزارشگری مالی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی وتأخیرغیرعادی در گزارشگری مالی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی وتأخیرغیرعادی در گزارشگری مالی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی وتأخیرغیرعادی در گزارشگری مالی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی وتأخیرغیرعادی در گزارشگری مالی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی وتأخیرغیرعادی در گزارشگری مالی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی وتأخیرغیرعادی در گزارشگری مالی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری گرایش: حسابداری چکیده در تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین اجتناب با گزارشگری مالی متهورانه در شرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 140 شرکت طی دوره زمانی1381 لغایت1390 بوده است. در این تحقیق رابطه اجتناب مالیاتی از طریق اثر سه عامل نرخ موثر مالیاتی نقدی، نرخ موثر مالیاتی نقدی ...

پايان­نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني )گرايش مديريت مالي( مهر ماه 1391 فصل اول کليات تحقيق 1-1) مقدمه هزينه ­هاي ماليات بر درآمد از مهم­ترين هزينه­هاي شرکت ها م

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: حسابداری چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده ): بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان موضوع تحقیق حاضر تعیین شد. به این منظور با تبعیت از مدلهای رگرسیونی هوی و همکاران (2013) ، رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (MS.C) گرایش: مدیریت منابع انسانی چکیده با مراجعه به سازمانهای مختلف و نگاهی عمیق و کارشناسانه به فرایند ارتباطات در این سازمانها این مسئله برای هر مشاهده گری آشکار می گردد، که یکی از مشکلات مهم که همواره در سازمانها حس شده و کارکنان سازمانها از آن گله مند هستند، عدم وجود مهارتهای ارتباطی نزد مدیران آنهاست. سطح پایین مهارتهای ارتباطی موجب ...

)مقدمه امروزه دانش بطور روز افزونی بعنوان مهمترین دارایی استراتژیک سازمانها، و یک منبع مهم برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار بشمار می آید. داونپورت و پراساک[1] (1998) دانش را به صورت ترکیبی از تجارب، ارزشها، اطلاعات مبتنی بر شواهد و قراین و دیدگاههای تخصصی می دانند که چارچوبی برای ارزیابی تجارب و اطلاعات جدید فراهم می آوردSiakas, et al., 2010)). نخستین بار در سال 1986 ویگ[2] در ...

تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکت چکیده : ارائه مجدد صورتهای مالی برای بازار، حاوی اطلاعات جدیدی است. از دیدگاه سرمایه گذاران اخبار ارائه مجدد صورتهای مالی فقط بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نیست، بلکه نوعی پیش بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب میشود و موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سودهای گزارش شده میگردد. ...

چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش از محافظه کاری در گزارشگری مالی به عنوان متغیر مستقل و از 13 شاخص نقدشوندگی سهام شامل تعداد روزهای معاملاتی سهام، تعداد دفعات معامله سهام ، حجم معاملات سهام ، ارزش معاملات سهام ، درصد سهام شناور آزاد سهام ، گردش سهام، گردش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc) گرایش: حسابداری چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1391 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 96 شرکت می ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده در این تحقیق، به بررسی بررسی نقش مکمل جریان نقد عملیاتی در تبیین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 98 شرکت در طی دورۀ زمانی 1387 تا پایان 1392 می باشد. در این تحقیق، برای مطالعه ی اثر هریک از عوامل یاد شده فوق از روش های داده های تلفیقی ایستا و برای ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش :مالی چکیده: در این تحقیق به بررسی ارتباط شفافیت سود و ریسک نقدینگی درشرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. ما در این تحقیق بررسی خواهیم کرد که افزایش شفافیت سود شرکتها ، ریسک نقدینگی را کاهش می دهد . متغیر وابسته تحقیق ریسک نقدینگی و متغیر مستقل تحقیق شفافیت سود است.برای سنجش شفافیت سود از مدل ...

ثبت سفارش