پایان نامه بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روش های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

word 495 KB 29774 141
1393 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت: ۱۸,۳۳۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.A."

   رشته حسابداری گرایش: حسابداری

  چکیده:

   

  در این تحقیق به بررسی رابطه ساختار مالکیت و روشهای تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. برای اندازه گیری روشهای تامین مالی ازمدل (لین و همکاران، 2013) استفاده شده است. از بین سازوکارهای کنترل تامین مالی مالکیت نهادی، مالکیت حقیقی و تمرکزمالکیت به عنوان متغیرهای مستقل بررسی شده است. نوع ساختار مالکیت یکی از عواملی است که میتواند بر میزان تامین مالی شرکتها تاثیرگذار باشد. در این پژوهش سعی بر این بود که رابطه  ساختار مالکیت  و تامین مالی مورد بررسی قرارگیرد. به این منظور پس از جمع آوری اطلاعات و داده های لازم470 شرکت بورسی که دارای معیارهای فوق بودند که پس از غربالگری 122 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند که  رابطه ساختار مالکیت و تامین مالی و سایر متغیرهای کنترل  پژوهش با استفاده از رگرسیون چند متغیره با به کارگیری داده‌های ترکیبی استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه های تحقیق مبنی بر، رابطه معناداری متغیر مستقل(ساختار مالکیت) و متغیرهای کنترل شامل نسبت بدهی، اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار سهام پژوهش با متغیر وابسته(تامین مالی) شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران در فاصله زمانی 1385 تا 1391 وجود دارد . پژوهش حاضر از سه فرضیه اصلی تشکیل شده است. هریک ازفرضیات اصلی نیز خود تشکیل شده از سه فرضیه فرعی خواهند بود. که هر یک به ترتیب پردازش کننده ارتباط میان ساختار سرمایه و تامین مالی از طریق انتشار سهام، فرضیه اول،   تامین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت، فرضیه دوم و تامین مالی از طریق دریافت تسهیلات بانکی، فرضیه سوم می­باشند. نتایج بررسی ها بطور خلاصه بیانگر تایید هر سه فرضیه پژوهش است و لذا اینگونه قابل ذکر است که بین ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نحوه تامین منابع مالی شرکتها ارتباط معنی داری وجود دارد و می توان برای تعیین و پیش بینی نوع تامین منابع مالی در شرکتها از ساختار سرمایه آنها کمک گرفت و آن را در مدل های پیش بینی گنجاند.

   

  کلمات کلیدی :ساختارسرمایه، اندازه شرکت، سهامدارنهادی، تمرکز مالکیت

  1مقدمه

  در این تحقیق به طور کلی بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روش­های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود . در فصل اول راجع به کلیات تحقیق و مسایل و اهداف آن بحث می کنیم و پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده  و در ادامه  به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

  در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات خواهدآمد.

  1-2-تاریخچه مطالعاتی

  لین و همکاران (2013) در پژوهشی به بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ارتباط آن با انتخاب روشهای تامین مالی از بانکها و یا انتشار اوراق مشارکت پرداختند. پژوهش مزبور برای 9831 شرکت در 20 کشور از ابتدای سال 2001 تا پایان 2010 انجام پذیرفت. نتایج گویای آن است که تنوع در حقوق مالکانه و کنترلی در شرکتهای با ساختار مالکیت نهادی کمتر به سمت تامین مالی از طریق تسهیلات بانکی می روند. همچنین سایر نتایج بیانگر آن است که تنوع در ساختار مالکیت روی دیگر جنبه های ساختار بدهی در شرکت از جمله سررسید پرداخت و یا وثایق مورد نیاز نیز اثرگذار خواهد بود. به عبارتی شرکتهای با ساختار مالکیت نهادی بیشتر به سمت تامین اعتبار از محل بدهی های عمومی (انتشار اوراق قرضه) تمایل دارند.

  هوانگو و ریتر (2007)در پژوهشی تئوری زمانبندی بازار را آزمون کرده اند. آنها شواهدی قوی در جهت حمایت از تئوری زمانبندی بازار به عنوان یک توضیح مهم برای نوسانات سری زمانی تصمیمات تأمین مالی بنگاه­ها یافتند.فرانک و گویال (2005) نیز تئوری ترجیحی را در یک مقطع وسیعی مورد آزمون قرار می دهند. همانند شیام، ساندر و مایرز (2001)، کسری مالی از مهمترین عوامل این آزمون می باشد. آنها تامین مالی داخلی را بطور میانگین، برای پوشش مخارج سرمایه گذاری کافی ندانسته اند و بر اساس نتایج بررسی خود بیان می کنند که تامین مالی بیرونی به شدت مورد استفاده است و خالص انتشار اوراق سهام ارتباط کاملاً نزدیکی با کسری مالی دارد. این نتایج متناقض با تئوری ترجیحی و نشانگر مشکلات جدی برای آن می باشد.کیسر (2005) ارتباط بین میزان و نوع تأمین مالی و سودآوری آتی و گذشته شرکت­هایی از بورس نیویورک را مورد بررسی قرار داد. نتایج بررسی نشان داد که تغییرات در سودآوری شرکت، به طور منظم با میزان و نوع تأمین مالی شرکت رابطه دارد.هون و لی (2004) به بررسی تأثیر روش­های مختلف انتشار سهام جهت تأمین مالی، مانند عرضه­های اولیه و ثانویه و عرضه حق تقدم خرید سهام بر عملکرد عملیاتی پرداختند. به طور کلی این تحقیق نشان می­دهد که عملکرد عملیاتی به میزان زیادی با نوع تأمین مالی رابطه دارد.

  شیام، ساندر و مایرز (2001) در آزمون خود از مدل های توازی و ترجیحی ساختار سرمایه به این نتیجه رسیدند که مدل ترجیحی یک توصیف کننده ممتاز درجه اول برای رفتار تامین مالی شرکت های سهامی است. نتایج آنها نشان می دهد، بنگاه ها برای تامین مالی کسری های پیش بینی شده خود از طریق بدهی برنامه ریزی می کنند.

  نظریه سلسله مراتبی الگوهای تامین مالی و سودآوری[1] برای اولین بار توسط مایرز[2] (1984) به صورت زیر عنوان شده است :

  شرکتها منابع تامین مالی داخلی (سود انباشته) را ترجیح میدهند.

  یک نسبت تقسیم سود هدف با توجه به موقعیت های سرمایه گذاری انتخاب شده و از تغییرات یکباره در سود تقسیمی اجتناب میشود.

  برقراری سیاست تقسیم سود ثابت همراه با تغییرات غیر منتظره در سودآوری و موقعیتهای سرمایه گذاری، بدان معنی که گاهی اوقات جریانات نقدی ایجاد شده داخلی بیشتر و گاهی اوقات کمتر از هزینه های سرمایه ای است . اگر جریانات نقدی بیشتر از هزینه های سرمایه ای باشد، شرکت بدهی های خود را باز پرداخت می کند. اگر جریانات نقدی کمتر از هزینه های سرمایه ای باشد، شرکت از ماندهی حساب های بانکی خود استفاده می کند و یا به فروش اوراق بهادار قابل فروش (کوتاه مدت) خود مبادرت می ورزد.

  در صورت نیاز منابع تامین مالی خارجی ، شرکت ها ابتدا مطمئن ترین اوراق بهادار را انتشار می دهند. بر این اساس شرکت ها ابتدا از بدهی، سپس در صورت امکان از اوراق قابل تبدیل و یا از سهام عادی برای تامین مالی استفاده می کنند (بریلی و مایرز[3]، 2000)

  سینگ و حمید[4] (1992) و سینگ (1995) روشهای تامین مالی پنجاه کشور توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه را بررسی کردند .نتایج اصلی این مطالعه به صورت زیر است.

  شرکتهای واقع در کشورهای در حال توسعه ، بیشتر از منابع خارجی برای تامین مالی استفاده میکنند.

  شرکتهای واقع در کشورهای در حال توسعه، برای افزایش خالص دارایی های خود بیشتر به انتشار سهام جدید روی میآورند.

  مجتهدزاده، علوی طبری و خدابخشی (1388) رابطه تأمین مالی و عملکرد عملیاتی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند. نتایج تحقیق آنان نشان داد که نه تنها تأمین مالی اثری بر عملکرد عملیاتی قبل و بعد از آن ندارد بلکه نوع و حجم تأمین مالی نیز بر اکثر سنجه­های عملکرد عملیاتی تأثیر چندانی ندارد.

  حسن قالیباف اصل و سلما ایزدی (1388)، در مقاله ای، رابطه عواملی مانند اندازه، سودآوری، دارایی های قابل وثیقه، ریسک تجاری و نقدینگی با میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکت ها، به منظور آزمون یک تئوری نوین ساختار سرمایه، مانند تئوری توازی ایستا در شرکت های ایرانی، بررسی نموده اند. نتایج حاصل نشان می دهد که در طول قلمرو زمانی تحقیق، عوامل اندازه، سودآوری و نقدینگی جزء عواملی هستند که ارتباط معکوس و معنی دار با ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند .به طور خلاصه، نتایج حاصل از این تحقیق، تئوری توازی ایستا در بورس اوراق بهادار تهران را تایید نمی کند.

  1-3- بیان مسئله

  پیشرفت در صنعت هر کشور و رشد تولیدات، مستلزم برنامه­های سرمایه­گذاری کوتاه­مدت، میان­مدت و بلندمدت است و از طریق آن می­توان به پشتوانه عظیمی در اقتصاد هر کشور نیز دست یافت. برای تأمین سرمایه موردنیاز این برنامه­ها راه­های متفاوتی وجود دارد. این راه­ها عمدتاً عبارت است از: استفاده از بدهی، استفاده از سرمایه سهامداران در قالب سهام عادی، استفاده از سودانباشته، ترکیبی از این روش­ها و احتمالاً روش­های دیگر.

  تصمیمات تأمین مالی در اصل برای دو گروه از اهمیت بسزایی برخوردار است. گروه اول مدیران یا اداره­کنندگان شرکت می­باشد. برای شرکت­ها دسترسی به منابع سرمایه کم هزینه، کم­ریسک و بلندمدت یک امر حیاتی است. زیرا هر گونه تأمین وجوهی، حداقل هزینه­ای دارد که شرکت باید توسط بازده حاصل از سرمایه­گذاری­هایش آنها را پرداخت نماید و عدم تأدیه آنها مخاطرات جدی در پی دارد. گروه دوم که درگیر این مسئله هستند تأمین­کنندگان وجوه و یا سهامداران می­باشند. این موضوع از آنجا برای گروه دوم اهمیت دارد که سهامداران به دنبال منافع بیشتر و ریسک کمتر هستند. آنها می­خواهند تصمیمات مالی به گونه اتخاذ شود که سودآوری و ارزش شرکت افزایش یابد. لذا سرمایه­گذاران به تصمیمات مالی شرکت­ها واکنش نشان می­دهند تا در سایه آن ریسک سرمایه­گذاری خود را کاهش دهند  و بازده حاصله را به حداکثر برسانند (ریچاردسون[5]، 2003).منابع تأمین مالی از دیدگاههای مختلفی تقسیم بندی می شوند. در ایران منابع تأمین مالی به دو دسته منابع مالی بدون هزینه و منابع مالی  با هزینه تقسیم بندی می شود . منابع مالی بدون هزینه شامل پیش دریافت از مشتریان، بستانکاران تجاری، سود سهام پرداختنی و هزینه های پرداختنی است. منابع مالی با هزینه به دو دسته منابع داخلی (نظیر : سود انباشته، ذخایر استهلاک، ذخیره های احتیاطی و قانونی، تقلیل دارایی های جاری و فروش دارایی های ثابت راکد) و منابع خارجی (نظیر : تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت و انتشار اوراق قرضه و انتشار سهام جدید ) تقسیم می شود(ابزری و دستگیر،1386،ص74).  در منابع مالی درونی، شرکت  از محل سود کسب شده اقدام به تامین مالی می کند یعنی به جای تقسیم سود بین سهامداران، سود را در فعالیت های عمدتا عملیاتی شرکت برای کسب بازده بیشتر بکار می گیرد و در منابع مالی بیرونی از محل بدهی ها و سهام، اقدام به تامین مالی می کند (تیتمن و گرینبلت[6]، 1998).

  از جنبه ای دیگر منابع تامین مالی به منابع کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم می شوند و شرکت ها می توانند منابع مالی مورد نیاز خود را از داخل (برای نمونه از محل سودانباشته) یا خارج از شرکت (از طریق انتشار سهام، انتشار اوراق مشارکت، تسهیلات بانکی ) تامین کنند. هدف اصلی شرکت ها، افزایش بازده حقوق صاحبان سهام است و بدین منظور از روش استفاده می کنند که آنها را در رسیدن به این مهم یاری کند. افزایش بازده حقوق صاحبان سهام و در نتیجه کاهش هزینه سرمایه، ارزش شرکت را بالا می برد. در واقع سرمایه گذاران اعم از سهامداران یا تامین کنندگان وام و تسهیلات بلندمدت با اعطای سرمایه یا پول خود به شرکت، ریسک عدم وصول آن را پذیرفته اند و بازده ای معادل هزینه سرمایه شرکت را می خواهند(لین و همکاران، 2013). تعیین ترکیب بهینه سرمایه، یکی از مسائل اساسی تأمین مالی شرکت ها به شمار می رود. این مهم، کاربرد با اهمیتی در زمینه تصمیم گیری راجع به تأمین مالی عملیات جاری و طرح های سرمایه گذاری شرکت ها دارد . به دلیل کمتر بودن ریسک تامین مالی از محل بدهی(انتشار اوراق مشارکت، تسهیلات بانکی) بازده مورد انتظار اعتباردهندگان نیز کمتر از بازده مورد انتظار سهامداران است. بنابراین، تا سقف معینی هر چه میزان استفاده از بدهی برای تأمین مالی بیشتر باشد، هزینه سرمایه کل شرکت کمتر و سودآوری بیشتر می شود. با این وجود، با افزایش بدهی، ریسک مالی شرکت افزایش می یابد و در نتیجه اعتباردهندگان نرخ بهره بالاتری را مطالبه می کنند . در این وضعیت، هزینه سرمایه کل افزایش می یابد. در نتیجه، ساختار بهینه سرمایه باید بین دو حد تأمین مالی (سهام و بدهی) وجود داشته باشد(مُرادوگلو و سیواپ راسَد، 2012).

  از سوی دیگر طبق آیین‌نامه اجرایی انتشار اوراق مشارکت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مصوب هیئت‌ وزیران در جلسه ‌ مورخ 17/4/1383 شرکت‌های پذیرفته‌شده در ”بورس،“ طبق مقررات این آیین‌نامه و به منظور تامین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز ”طرح‌های نوسازی و توسعه شرکت“ مجاز به انتشار ”اوراق مشارکت“ و عرضه آن‌ از طریق ”بورس“ هستند. مباحث تئوری در خصوص ساختار سرمایه در پی رسیدن به حدی از تعادل بین دو منبع اصلی تامین مالی یعنی بدهی و حقوق صاحبان سهام است، تا بتواند در آن نقطه ارزش سهام شرکت را به حداکثر رسانیده و در مقابل هزینه تامین منابع مالی را نیز به حداقل ممکن کاهش دهد. تصمیمات ساختار سرمایه در دنیای واقعی معمولاً با توجه به عوامل متعدد و بنابر شرایط گوناگون گرفته می شود و اغلب مبتنی بر قضاوت و دیدگاه مدیران است. تئوری های موجود در حوزه ساختار سرمایه نیز دیدگاه های متفاوتی در مورد تنوع ساختار مالکیت شرکت و همچنین روشهای تامین اعتبار در شرکتها (انتشار سهام، انتشار اوراق مشارکت و یا دریافت تسهیلات بانکی) مطرح می کند و در این رابطه شناسایی عوامل موثر بر ارزش شرکت و منطقی کردن تصمیم گیری ها در تعیین ساختار سرمایه بسیار حائز اهمیت است (لین و همکاران، 2013).

   بطور کلی منابع تامین مالی از نظر یک شرکت شامل بدهی و حقوق صاحبان سهام می باشد. بکارگیری هر یک از این منابع در ساختار سرمایه شرکت از ویژگی خاصی برخوردار بوده و با توجه به شرایط حاکم بر هر شرکت صورت می گیرد. بدهی ها به دلیل در اولویت بودن برای بازپرداخت و مشخص بودن مبلغ و سررسید و نرخ بهره، از دیدگاه اعتباردهندگان دارای ریسک کمتری نسبت به سرمایه می باشند. صاحبان سرمایه نیز با پذیرش ریسک بیشتر انتظار بازده بیشتری دارند، براین اساس انتظار می رود هرچه موسسه از استقراض بیشتری استفاده کند، هزینه سرمایه کمتر گردد، هرچند که افزایش بدهی و ریسک ورشکستگی موجب افزایش انتظار صاحبان سرمایه شده و ممکن است جبران صرفه جویی در هزینه مذکور شود. نظریه های مختلفی بیان گردیده است که بعضاً تفاوتی بین منابع تامین مالی قائل نشده و معتقد به نحوه صحیح بکارگیری منابع می باشند و برخی نیز تا آنجا پیش رفته اند که پیشنهاد می کنند شرکت با استفاده از صد درصد بدهی می تواند ارزش خود را به حداکثر برساند.

   

  [1] - Pecking Order Theory of Finance

  [2] - Myers

  [3] - Brealey and Myers

  [4] -Singh and Hamid

  [5]-Richardson

  [6]- Titman & Grinblatt

  Abstract:

  This study examines the relationship between ownership structure and procedures of financing in listed companies in Tehran Stock Exchange. Industry progress and productivity growth in each countries requires short-term, medium and long-term investment plan that be backed for economy. There are different ways to finance of any programs. These ways mainly include: the use of debt, equity capital in the form of common stock, the accumulated income, a combination of these ways and the others. In this study have been used the model of Lin et al (2013). Institutional ownership, individual ownership and ownership centralization as independent variables is investigated. The goal of this study is the examination of the relationship between ownership structure and procedures of financing. Order to collect the necessary data and information, from 470 companies, 122 companies which have criteria were selected according to screening method. To determine the relationship between variables, a multivariate regression using panel/pooled data are used. For data analysis and hypotheses testing, two forms of descriptive and inferential statistical methods were used. Then, the classical regression assumptions were examined. The findings reveal that there are a significant relationship between the independent variables (ownership structure) and control variables (leverage, firm size, book-to-market) with the dependent variable (finance) of listed companies in Iran in the period 2006 to 2012. This study consists of three main hypotheses, each of it fitted to the relationship between capital structure and financing through issuing stocks (first hypothesis), financed through the issue of bonds (second hypothesis) and financed by bank credit (third hypothesis). The results indicate three hypotheses is confirmed, It therefore follows that there is a significant relationship between the capital structure of listed companies in Tehran Stock Exchange and financing and so to determine and predict the type of financing in the company we can use capital structure. The main assumptions are also made ​​up of three sub-hypothesis.

   

  Keywords: ownership structure, firm size, Institutional , ownership ownership centralization

   

 • فهرست:

   

  چکیده............................................................................................................................... 1

   

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1- مقدمه...................................................................................................................... 3

  1-2- تاریخچه مطالعاتی.................................................................................................... 3

  1-3- بیان مسئله............................................................................................................... 5

  1-4- سئوالات  تحقیق...................................................................................................... 7

  1-5- چهارچوب نظری تحقیق........................................................................................... 7

  1-6- مدل مفهومی تحقیق ................................................................................................ 8

  1-7- فرضیه ها ............................................................................................................... 10

  1-8- اهداف تحقیق.......................................................................................................... 11

  1-9- اهمیت تحقیق.......................................................................................................... 11

  1-10- حدود مطالعاتی..................................................................................................... 12

  1-11-تعاریف واژه ها واصطلاحات...............................................................................................12

  1-12- ساختارکلی پایان نامه .........................................................................................................13

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

  2-1- مقدمه .................................................................................................................... 15

  2-2 گفتار اول: ساختار مالکیت.......................................................................................... 16

  2-2-1- مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی.................................................................. 16

  2-2-2 حاکمیت شرکتی.................................................................................................... 17

  2-2-2-1 تعریف حاکمیت شرکتی.................................................................................... 21

  2-2-2-2 مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای حمایت از سهامداران.................................... 21

  2-2-3 گروه بندی های مختلف سهامداران......................................................................... 23

  2-2-3-1- انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره........................................ 23

  2-2-3-2- انواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر.......................... 23

  2-2-3-3- انواع سهامداران با توجه به درصد مالکیت......................................................... 24

  2-2-4- ساختارهای مالکیت............................................................................................. 24

  2-2-4-1- سرمایه­گذاران نهادی........................................................................................ 25

  2-2-4-1-1- فرضیه های مربوط به نقش نظارتی سهامداران نهادی..................................... 28

  2-2-4-1-2- سرمایه گذاران نهادی حساس به فشار و غیرحساس به فشار.......................... 29

  2-2-4-2  سرمایه­گذاران شرکتی....................................................................................... 30

  2-2-4-3-  سرمایه­گذاران مدیریتی.................................................................................... 31

  2-2-4-4- سرمایه­گذاران خارجی..................................................................................... 34

  2-2-5- تئوری نمایندگی.................................................................................................. 34

  2-2-6- رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه.......................................................... 35

  2-3-گفتاردوم:................................................................................................................. 35

  2-3-1- تأمین مالی کوتاه مدت......................................................................................... 37

  2-3-2 تأمین مالی میان مدت............................................................................................. 37

  2-3-3- تأمین مالی بلند مدت........................................................................................... 37

  2-3-3-1- استقراض:....................................................................................................... 38

  2-3-3-2- سهام عادی..................................................................................................... 40

  2-3-3-3- سهام ممتاز..................................................................................................... 42

  2-3-3-4- سود انباشته..................................................................................................... 43

  2-3-3-5- هزینه سرمایه.................................................................................................. 44

  2-3-3-5-1- عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه......................................................................... 44

  2-3-3-5-2- محاسبه هزینه سرمایه.................................................................................. 45

  2-3-3-6- هزینه بدهی.................................................................................................... 46

  2-3-3-7- هزینه سهام ممتاز............................................................................................ 48

  2-3-3-8- هزینه سهام عادی............................................................................................ 48

  2-4- گفتار سوم:پیشینه تحقیق............................................................................................ 49

  2-4-1- تحقیقات انجام شده در ایران................................................................................ 49

  2-4-2- تحقیقات انجام شده در سایر کشورها.................................................................... 50

  فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

  3-1- مقدمه...................................................................................................................... 54

  3-2- روش تحقیق........................................................................................................... 55

  3-3- روش گردآوری اطلاعات......................................................................................... 55

  3-4- ابزار جمع­آوری داده­ها.............................................................................................. 56

  3-5- قلمرو تحقیق : ........................................................................................................ 56

  3-5-1- قلمرو موضوعی:.................................................................................................. 56

  3-5-2- قلمرو زمانی انجام تحقیق:.................................................................................... 56

  3-5-3- قلمرو مکانی تحقیق:............................................................................................ 56

  3-6- جامعه آماری........................................................................................................... 56

  3-7- نمونه آماری:............................................................................................................ 57

  3-8- فرضیات تحقیق: ..................................................................................................... 58

  3-9- مدل­های تحقیق........................................................................................................ 59

  3-10- روش‌ها و ابزار تحلیل داده‏ها.................................................................................. 61

  3-10-1- روش‌های آماری آزمون فرضیه ها....................................................................... 62

  3-10-2- رگرسیون چند متغیره......................................................................................... 62

  3-10-3- ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده......................................................... 63

  3-10-4- آزمون­ مفروضات کلاسیک مدل­های رگرسیونی.................................................... 63

  3-11- بررسی ساختار داده­های ترکیبی و انواع مدل­های آن ................................................. 66

  3-11-1- آزمون چاو....................................................................................................... 66

  3-11-2- آزمون هاسمن................................................................................................... 67

  3-12- تعریف عملیاتی متغیرها:....................................................................................... 67

  3-13- خلاصه فصل سوم................................................................................................. 68

  فصل چهارم: یافته های پژوهش

  4-1- مقدمه...................................................................................................................... 70

  4-2- توصیف نمونه آماری................................................................................................ 71

  4-3- آمار توصیفی داده ها................................................................................................ 72

  4-4- آمار استنباطی........................................................................................................... 73

  4-4 -1-آزمون پایایی متغیرها............................................................................................ 73

  4-4-2- تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون....................................................... 73

   4-4-3- آزمون فروض کلاسیک رگرسیون ....................................................................... 74

  4-4-3-1) آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها....................................................................... 74

  4-4-3-2) آزمون استقلال خطاها...................................................................................... 76

  4-4-4) ناهمسانی واریانس ها........................................................................................... 77

  4-4-5- آزمون هم خطی متغیرهای مستقل.......................................................................... 78

   4-5) آزمون فرضیات تحقیق............................................................................................. 78

  4-5-1) آزمون فرضیه اول:................................................................................................ 78

  4-5-2)آزمون فرضیه دوم................................................................................................. 80

  4-5-3)آزمون فرضیه سوم................................................................................................. 82

  4-6)خلاصه فصل............................................................................................................. 84

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

  5-1- مقدمه...................................................................................................................... 87

  5-2- تشریح نتایج آزمون فرضیه ها.................................................................................... 87

  5-2-1- نتایج فرضیه اول.................................................................................................. 87

  5-2-2- نتایج فرضیه دوم................................................................................................. 88

  5-2-3- نتایج فرضیه سوم................................................................................................. 89

  5-3- نتیجه گیری کلی تحقیق............................................................................................ 90

  5-4- پیشنهادها................................................................................................................ 91

  5-4-1- پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش................................................. 91

  5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی...................................................................... 92

  5-5- محدودیت های تحقیق............................................................................................. 92

  پیوستها.............................................................................................................................. 93

  منابع و ماخذ..................................................................................................................... 121

  چکیده انگلیسی.................................................................................................................. 129

  منبع:

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی:

  آذر، ع ،محمود مؤمنی ،1385 ، "آمار و کاربرد آن در مدیریت"، انتشارات سمت، جلد دوم، چاپدهم ، تهران.

  ایران نژاد پاریزی،م،1388،"روشهای تحقیق در علوم اجتماعی:مدیریت ،اقتصاد،حسابداری"،انتشارات مدیران،ویرایش اول،چاپ چهارم،تهران.

  پورحیدری، ا،1374،«بررسی عوامل تعیین کننده ساختار مالی شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران،ص100.

  پوریان، ح،1371،«تأمین مالی شرکت از طریق استقراض یا افزایش سرمایه»، گزارش هفتگی بورس، شماره 69، تهران، انتشارات سازمان بورس اوراق بهادار تهران،ص 19-14 .

  جهانخانی، ع،1374،«تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در بازارهای مالی»، ماهنامه حسابدار، شماره 111، ص 21.

  جهانخانی، ع،1373،«شیوه های تأمین مالی شرکتها در شرایط کنونی بازار سرمایه ایران»،  ماهنامه حسابدار شماره 107-108، ص 23-24.

  جهانخانی، ع، و علی پارسائیان،1374،«بورس اوراق بهادار»، چاپ اول،تهران، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ص 295-262.

  خاکی، غ.، 1387، «روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی»، انتشارات بازتاب، ص67.

  دستیار، ت،1380،« بررسی شیوه های متفاوت تامین مالی و تاثیر آن بر قیمت سهام شرکتهای گروه غذائی»، پایان نامه، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی،ص46-52.

  رحمانی ، م،1374،« تاثیر روشهای تامین مالی (وام های بلندمدت و انتشار سهام عادی) بر روی قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده حسابداری و مدیریت، ص 32-39.

  دلاوری،ج،1369،« بررسی تأثیر روش‌های تأمین مالی بر نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه، تهران؛ دانشگاه تربیت مدرس، ص19.

  «بررسی میزان توجیه پذیری افزایش سرمایه و تاثیر آن بر بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» ،پایان نامه، موسسه عالی بانکداری ایران، تهران، ص31-23، 43، 69، 145 .

  زنجیردار، م وسید سجاد ابراهیمی راد،1388،« بررسی رابطه بین روشهای تامین مالی (منابع خارجی) و بازده سهام »، مطالعات مالی، شماره دوم، سال دوم، دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات، ص 155-170.

  سینائی،ح،1373،« سنجش کارایی در بورس اوراق بهادار تهران»، تحقیقات مالی، شماره 2،انتشارات دانشگاه تهران، ص 67- 66.

  شاپیرو، ا. ،ترجمه علی جهانخانی،1372،«استراتژی تأمین مالی بلندمدت شرکتها»، تحقیقات مالی، تهران، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، شماره 2، ص 11-8.

  شاکر طاهری، ح،1378،« بررسی میزان توجیه‌پذیری افزایش سرمایه جهت تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران »،پایان‌نامه، دانشکده علوم اداری و مدیریت دانشگاه تهران،ص 20-28، 12، 39، 178.

  مایرز، ا،ترجمه علی پارسائیان،1379،«ساختار مطلوب سرمایه»، تحقیقات مالی، شماره 4، ص 91.

  25- مایرز، ا،ترجمه فرهاد عبدا... زاده،1373،«معمای ساختار سرمایه»، تحقیقات مالی، شماره 2، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،ص71-80.

  نادری، ع،1374، «روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی»، تهران، انتشارات امیرکبیر، ص 59.

  28- نبوی، ب، 1350،«مقدمه‌ای بر روشهای تحقیق در علوم اجتماعی»، تهران، انتشارات سمت، ص 23.

  یاری ، م،1380،« بررسی ساختار مالی شرکتها بر بازده سهام آنها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، ص 75-87.

  حساس یگانه، ی؛ اسکندر هدی مرادی ، 1387" بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش

  نمازی، م؛ احسان کرمانی ، 1387، "تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابرسی" ، شماره 53، صص 83-100.

  منابع لاتین:

   

  Lin, C,. Ma, Y,. Malatesta, & Yuhai Xuan, (2013)” Corporate OwnershipStructure and the Choice between Bank Debt and Public debt” Journal of Financial Economics, 109, 517-534.

  Greene, W. Econometric Analysis, Prentice Hall; 7 edition (October 3, 2011)

  Copeland ,T.E.,Koller,T.,&Murrin,J.(1994),"Valuation:measuring ang managing the value of companies,second edition",.New York:Wiley.

  Denis, Diane K. and McConnell, John J. ,(2003),  "International CorporateGovernance",ECGI  Finance Working Paper; and Tuck-JQFAContemporary Corporate Governance Issues II Conference .No.05/2003.

  Fama,E.F.,&Jensen,M.C.(1983),"Separation of ownership and control" Journal of Law and Economics,26,301-326.

  Henry,D.,(2010), "Agency costs, ownership structure and corporate governance compliance : A private conracting perspective", pacific – Basin Finanse journal 18(2010): 24-46.

  Jensen, M. C., and W.H. Meckling  ,)1976(," Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure", Journal of Financial Economics, 3:305-360.

  Mueller, E. and A. Spitz,(2006),"Managerial Ownership and CompanyPerformance in German Small and Medium-Sized PrivateEnterprises." ,German Economic Review. Issue 2, pp. 2-18..

  Pushner George Michael. Ownership Structure and Corporate Performancein the U.S. and Japan. Columbia University; )1993(."paper,University of Western Australia,perth",.http://www.ssrn.com.

  Singh,M.,&Davidson,W.A. (2003), "Agency costs, ownership structure and corporate governance mechanisms", Journal of Banking and Finance, 27: 793-816.

  Wu,L.(2004),"The impact of ownership structure on debt flow",working

  منابع اینترنتی:

  www.tsetmc.com

  www.ensani.ir

  www.rdis.ir

  www.elsevier.com

  www.sciencedirect.com

   


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روش های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روش های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روش های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روش های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روش های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روش های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روش های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روش های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روش های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روش های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روش های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روش های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روش های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: MBA چکیده تحقیق حاضر تأثیر تمرکز مالکیت را بر حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌دهد. میزان و ماهیت حق‌الزحمه حسابرسی خارجی تقاضا شده توسط حسابرسان، با سه عامل توصیفی؛ حجم عملیات، پیچیدگی عملیات و ریسک حسابرسی مرتبط است. تحقیقات نشان دادند که ترکیب مالکیت شرکت به عنوان یکی از عوامل کلیدی ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A » چکیده : پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین تاثیر ترکیب مالکیت و هیات مدیره شرکتها بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر میزان رعایت مسئولیت پذیری اجتماعی به عنوان یک فاکتور موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران می باشد.دوره زمانی تحقیق بین سالهای 88 ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی چکیده عنوان پایان‎نامه بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران این تحقیق به بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است .به این منظور تعداد 59 شرکت در طی دوره زمانی 1386-1390 انتخاب گردید. در این ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مالی چکیده: فن آوری اطلاعات با به میدان آوردن تجارت الکترونیک[1] باعث بروز نوعی تحول اساسی در مبادله کمی اطلاعات بازرگانی و محصولات و خدمات مورد نیاز شده است.از اهدافی که فن آوری اطلاعات دنبال می کند،کاهش هزینه ها، هوشمندی رقابتی[2]، پاسخگویی سریع نسبت به محیط و رقبا و توانایی این که مشاغل مختص یک شغل را به ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی چکیده هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه درگردش بر عملکرد مالی شامل بازده دارایی­ها، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1388 تا 1391 می­باشد. جامعۀ آماری آن کلیه شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...

پايان­نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني )گرايش مديريت مالي( مهر ماه 1391 فصل اول کليات تحقيق 1-1) مقدمه هزينه ­هاي ماليات بر درآمد از مهم­ترين هزينه­هاي شرکت ها م

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی چکیده تصمیم­گیری درباره­ی پرداخت سود و مقدار آن، موضوع حائز اهمیتی در حوزه­ی مالی شرکتی است؛ زیرا در این تصمیم­گیری مقدار پولی که باید به سرمایه­گذاران پرداخت شود و همچنین مقدار پولی که باید برای سرمایه­گذاری مجدد انباشته شود، مشخص می­شود. در این پژوهش عوامل موثر بر نسبت پرداخت سود سهام در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت که ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری چک‍یده تعیین عملکرد واحد تجاری با استفاده از تعداد محدودی از نسبت های مالی یک مسئله جالب و چالش برانگیز برای اکثر محققان بوده است. تشخیص فاکتورهایی که می تواند به درستی عملکرد واحد تجاری را پیش بینی کند برای هر تصمیم‌گیرنده بسیار جالب است. در سال های اخیر برای شناسایی چنیین فاکتور هایی، بیشتر از تحلیل‌های سنتی استفاده شده است. ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری چکیده سود یکی از اقلام مورد توجه سرمایه گذاران می باشد و مبنای بسیاری از تصمیم گیری های مهم اقتصادی به شمار می رود. سود دارای دو جز نقدی و تعهدی می باشد، از طرفی اقلام تعهدی سود دارای دو بخش عادی و غیر عادی می باشد. برخی شواهد نشان دهنده این واقعیت اند که سرمایه گذاران در درک اطلاعات مربوط به اقلام تعهدی با مشکلات عدیده ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A » گرایش : حسابداری چکیده تغییر یا تعویض حسابرسان در محافل حرفه ای ناشی از دلایل مختلفی می باشد. علاوه بر اجبارهایی که اداره کنندگان بازارهای سرمایه برای تعویض حسابرس در نظر گرفته اند، تغییر حسابرس ممکن است ناشی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی موجود در داخل سازمان باشد بگونه ای که حسابرسی را انتخاب نمایند که دارای بیشترین استقلال و ...

ثبت سفارش