پایان نامه تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی

word 1 MB 29796 120
1393 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت: ۱۵,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • ارائه شده جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

  در رشته حسابداری

  چکیده:

  هیجانات نقش مهمی را در مدیریت سازمان ایفا می‌کنند، هوش هیجانی مهارتی است که عملکرد افراد را در زمینه‌های رهبری، کار گروهی، ارتباط با مشتری و تصمیم‌گیری بهبود می‌بخشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین آموزش‌های دروس حسابداری در دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی و همچنین تجربه‌ی کاری بر هوش هیجانی دانشجویان رشته‌ حسابداری می‌باشد. این مطالعه توصیفی- مقطعی از نوع همبستگی است. حجم نمونه‌ی پژوهش شامل 476 نفر از دانشجویان رشته‌های حسابداری، ادبیات، علوم سیاسی، زبان انگلیسی و علوم اجتماعی دانشگاه‌های شهر مشهد در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. برای جمع آوری داده‌ها از آزمون هوش هیجانی بار-آن و پرسشنامه اس سی ال 90 (SCL 90) استفاده شده است. ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس و کواریان و همچنین تحلیل رگرسیون برای تجزیه تحلیل داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت. بدین منظور متغیر هوش هیجانی به عنوان متغیر وابسته پژوهش و متغیرهای سال تحصیلی، رشته‌ی تحصیلی، نوع دانشگاه (دولتی و غیردولتی)، تجربه‌ی کاری، جنیست و مقطع تحصیلی به عنوان متغیرهای مستقل درنظر گرفته شدند همچنین در این پژوهش متغیر سلامت روان (اختلال شخصیت) به عنوان متغیر کنترل منظور گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان از عدم رابطه‌ی معناداری بین هوش هیجانی و سالهای تحصیلی (سال اول و چهارم) دارد. اما بین هوش هیجانی دانشجویانی که همراه با تحصیل مشغول به کار می‌باشند نسبت به آنهایی که مشغول کار نیستند تفاوت معناداری وجود دارد، بدین معنی که هوش هیجانی دانشجویانی که با تحصیل مشغول به کار بوده‌اند نسبت به دانشجویانی که فقط مشغول به تحصیل بوده‌اند افزایش یافته است. همچنین بین هوش هیجانی و جنسیت تفاوت معناداری مشاهده شد.

  واژگان کلیدی:

   هوش هیجانی، رشته حسابداری، تجربه کاری، جنسیت، مقطع تحصیلی، سلامت روان.

  مقدمه

  هیجانات نقش مهمی را در مدیریت سازمان ایفا می‌کنند. هوش هیجانی توانایی افراد را برای شناسایی،  مدیریت و استفاده از هیجانات افزایش می‌دهد (مایر، سالووی و کاروسو[1]، 2001). هوش هیجانی مهارتی است که عملکرد افراد را در زمینه‌های رهبری، کار گروهی، ارتباط با مشتری و تصمیم‌گیری بهبود می بخشد (کوک و همکاران[2]، 2011) و زیدنر، متدوس و روبرت[3] (2009)، هوش هیجانی را توانایی در جهت هدایت رفتار، افکار، ارتباط مؤثر با همکاران، سرپرستان، مشتریان و استفاده از زمان در چگونگی انجام دادن کار برای ارتقای نتایج تعریف می‌کنند. تحقیقات روان‌شناسانی، مثل سالووی و مایر[4] (1990)، گلمن، بویاتزیس و مک‌کی[5] (2002) نشان می‌دهد که هوش هیجانی در حیطه‌های زیادی کارآیی دارد. از جمله­ی‌ این حیطه‌ها می‌توان به حیطه‌های رابطه درون‌فردی (خودشناسی و خودشکوفایی)، رابطه بین فردی (رابطه اجتماعی)، مشاوره و راهنمایی، کار و اشتغال، مدیریت سازمانی و صنعتی، پیشرفت اقتصادی، رهبری جامعه و ... اشاره کرد (براد‌بری و گریوز[6]، 1386). ضرورت کاربرد هوش هیجانی،  پاسخی است به ‌تحقیق‌های رو به رشدی که عنوان می‌کنند محیط کاری صرفا یک محیط منطقی نیست. توجه به هیجانات درمحیط کار موجب بهبود عملکرد و نتایج می‌گردد (زیندر و همکاران، 2009). به نظر  می‌رسد که این توجه و علاقه نشان داده شده به هیجان، واکنشی در برابر افزایش عقل‌گرایی در بسیاری از حوزه های زندگی شخصی و عمومی افراد می‌باشد. باید توجه داشت که با توجه به تعهد‌کاری حسابداران و قواعد کاری مشخص و همچنین تعهد به این قواعد، زمینه خیلی محدودی برای هیجان‌ها وجود دارد. در واقع دیدگاه غالب در ادبیات سنتی این است که حرفه حسابداری تابع عقلانیت است (باربالت[7]، 2001). تضاد اینجاست که، گرچه افراد در اتخاذ تصمیمات کاری براساس هیجانات با مشکل روبرو هستند اما تصمیم گیری در حوزه هایی مانند حسابداری که از عقل گرایی و قواعد مشخصی پیروی می‌کنند با وجود هیجانات بسیار دشوارتر می‌باشد. با این وجود تحولات در مطالعات سازمانی و تئوری‌های تصمیم‌گیری، برخی از فرضیه‌ها اصلی نهفته در غالب عقل و هیجان را به چالش می‌کشند. این تئوری‌ها نشان می‌دهند که هیجان در سازمان‌های سرمایه‌داری معاصر، ایجاد مشکل نمی‌کند بلکه در خدمت آن است. هیجانات و عقل نقطه مقابل هم نیستند، بلکه ارتباط تنگاتنگی با هم دارند (آشکانسی، هارتل و داس[8]، 2002). بنابراین این دیدگاه که حرفه حسابداری صرفاً تابع عقلانیت است پذیرفته نبوده و هیجانات به عنوان یک عامل موثر در حرفه حسابداری باید مدنظر قرار گیرد.

  1-2- تشریح و بیان موضوع

  در تئوری های جدید تصمیم گیری، هیجانات عاملی برای  کارایی عقل به شمار می رود (هانوچ[9]،  2002). هیجانات از سه طریق به کمک عقل می آید. الف) هیجان به افراد در شناسایی مشکلات و اولویت‌بندی در رسیدگی کمک می‌کند. ب) هیجان در شناسایی عناصر مورد نیاز به منظور تصمیم‌گیری کمک می‌کند. ج) در سطحی عمیق‌تر هیجان به کمک عقل آمده و زمینه را برای ایجاد اهداف مناسب تر فراهم می‌کند (مکفیل[10]، 2004). با توجه به ویژگی‌های یاد شده، بدون شک دانشجویان حسابداری و حسابداران مانند دیگران به صورت مستمر در تصمیمات خود از هیجانات استفاده می‌کنند. با این توصیف، ضرورت دارد که در آموزش حسابداری به هیجانات و همچنین شناسایی و تشخیص پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی حاصل از بکارگیری هیجانات و تاثیر آن بر تصمیم‌گیری‌ها توجه ویژه به عمل آید (مکفیل، 2004). هدف اصلی از آموزش حسابداری، فراهم نمودن حسابدارانی ماهر به منظور ورود به حرفه می باشد.  نیروی انسانی کارآمد در هر کشور به عنوان مزیت رقابتی و یکی از عوامل موفقیت در اقتصاد آن کشور محسوب می‌شود. آموزش عالی به عنوان سرمایه گذاری در نیروی انسانی به منظور ارتقای دانش و مهارت های مورد نیاز جامعه به رشد و توسعه اقتصادی کمک می کند (ستایش و منصوری، 1391). کیفیت نیروی کار وابسته به عملکرد مؤسسات آموزشی و برنامه‌های دانشگاهی است. دانشگاه‌ها باید انتظارات بازار را در دوره های آموزش خود لحاظ کنند و از کسب مهارت و دانش مورد نیاز بازار و آماده بودن فارغ التحصیلان برای ورود به حرفه اطمیان پیدا کنند (پن و هکتور[11]، 2011). همچنین انتقادات بسیاری در مورد عقب بودن آموزش‌های حسابداری از پیشرفت و توسعه در محیط تجاری وجود دارد (هانکوک و همکاران[12]، 2009). محمد و لاشین[13] (2003)، فاصله ایجاد شده بین مهارت های موجود و مهارت های مورد نیار در حرفه حسابداری را به دلیل تغییرات سریع در بازار کار و تغییرات آهسته در سر فصل های درسی می دانند. هانکوک و همکاران (2009) در تحقیق خود نشان می دهند که نیازهای بازار کار و دانشگاهیان در یک راستا نمی‌باشد و فارغ التحصیلان حسابداری از کمبود مهارت‌های ارتباطی در شروع به کار خود رنج می‌برند. کاوانگ و درنان[14] (2008)، انتظارات از دانشجویان حسابداری و کارفرمایان را در زمینه مهارت‌های حرفه‌ای با هم مقایسه می‌کنند و نشان می‌دهند که انتظارات کارفرمایان بسیار بالاتر از مهارت‌های فارغ التحصیلان حسابداری می‌باشد.

  تغییرات در نقش و دامنه کار حسابداران حرفه‌ای، از محیط تجاری جهانی در حال تغییر ناشی می شود (هانکوک و همکاران، 2009). کارایی حسابداری در شرکت ها وابسته به کیفیت حسابداران آن است و این کیفیت مستقیماً متأثر از سطوح کارآزمودگی و دانش آنهاست. امروزه حسابداران حرفه‌ایی با وضعیت‌های غیرمنتظره زیادی روبه رو می‌شوند، در نتیجه تغییرات ایجاد شده در اهمیت و کیفیت اطلاعات حسابداری،  لزوم تغییر یا بازنگری در آموزش حسابداری به خوبی احساس می‌شود (مشایخی وشفیع پور، 1391). مداخله آموزش به منظور افزایش هوش هیجانی غیر معمول به شمار نمی رود ولی باید توجه داشت که این مسئله بیشتر در ابتدائی و متوسطه کاربرد دارد. با این حال در سطح دانشگاهی نیز ایجاد واحدهای درسی و تمرینات آموزشی برای افزایش هوش هیجانی دانشجویان حسابداری مورد بررسی قرار گرفته است (مکفیل، 2004 و موریس، اربانسکی و فولر[15]، 2005 و میر و تاکر[16]، 2005 ). با توجه به مطالب گفته شده این مسئله مطرح می شود که آیا  دروس حسابداری که هم اکنون در سطح دانشگاه‌ها تدریس می‌شود سطح هوش هیجانی دانشجویان را بالا می برد؟ آیا هوش هیجانی دانشجویان حسابداری دختر و دانشجویان حسابداری پسر یکسان است؟

  1-3- ضرورت انجام تحقیق

  یکی از مشکلات اساسی موجود در حسابداری، وجود فاصله‎ای عمیق میان آموزش (مباحث نظری) با کار تجربی و همچنین بکارگیری هوش هیجانی در حسابداری است. با توجه به تحولات اقتصادی موجود در سطح جهانی، و با توجه به اینکه حسابداران در محیط قابل تغییری کار می‌کنند، برای مقابله و موفقیت در این محیط حسابداران به مهارت‌های پیچیده‌تری (مهارت‌های حل مسئله، کار در گروه، مهارت‌های ارتباطی و رهبری) نیاز دارند تا بتوانند به صورت نقادانه تفکر و تصمیم‌گیری کنند (مارتین و استیل[17]، 2010). از این رو حسابداران برای موفقیت در حرفه خود بهتر است مهارت های زیر را دارا باشند:

  مهارت‌های ذهنی (هوش هیجانی و هوش عاطفی) 2) مهارت‌های فنی و کاربردی 3) مهارت‌های شخصی (مهارت‌های ارتباطی) 4) مهارت‌های درون فردی و بین فردی (شناخت و بکارگیری هیجانات) 5)مهارت‌های مدیریت سازمان ([18]IAESB، 2011). با توجه به مطالب گفته شده انجام پژوهشی به منظور بررسی نقش دانشگا‌ه‌ها در توانایی هوش هیجانی دانشجویان رشته‌ی حسابداری ضروری به نظر می‌رسد.

  1-4- فرضیه‌های تحقیق

  با توجه به مطالعات صورت گرفته و ادبیات مطرح شده و به منظور بررسی سطح هوش هیجانی دانشجویان حسابداری از فرضیه‌های زیر استفاده شده‌است:

  فرضیه اول: بین نمره هوش هیجانی دانشجویان حسابداری سال چهارمی با دانشجویان حسابداری سال اولی تفاوت معناداری وجود دارد.

  فرضیه دوم: بین تغییرات نمره هوش هیجانی دانشجویان حسابداری با دانشجویان غیرحسابداری تفاوت معناداری وجود دارد.

  فرضیه سوم: بین تغییرات نمره هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه دولتی با غیردولتی تفاوت معناداری وجود دارد.

  فرضیه چهارم: بین تغییرات نمره هوش هیجانی دانشجویان حسابداری که دارای تجربه کاری هستند نسبت به دانشجویان فاقد تجربه تفاوت معناداری وجود دارد.

  فرضیه پنجم: بین تغییرات نمره هوش هیجانی دانشجویان حسابداری دختر و دانشجویان حسابداری پسر تفاوت معناداری وجود دارد.

  فرضیه ششم: بین نمره هوش هیجانی دانشجویان حسابداری کارشناسی با دانشجویان حسابداری کارشناسی ارشد تفاوت معناداری وجود دارد.

  1-5- اهداف اساسی تحقیق

  هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر آموزش حسابداری و تجربه‌کاری بر هوش هیجانی دانشجویان حسابداری می‌باشد تا در صورت نیاز برای بازسازی آموزش حسابداری در دانشگاه‌ها اقدامات لازم صورت گیرد. در‌ واقع با نتایج این تحقیق ممکن است که نگرش برنامه‌ریزان درسی نسبت به چارت درسی دانشجویان رشته حسابداری تغییر کرده و در مورد کاربردی کردن دروس در این رشته تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند.

  1-6- روش انجام پژوهش

  تحقیق حاضر از نوع پژوهشی و از حیث هدف کاربردی می‌باشد که با استفاده از ابزار پرسشنامه به تعیین ارتباط بین متغیرهای آن پرداخته شده است. موضوع پژوهش حاضر تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی است که در سال 1393 بین دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته‌های حسابداری، ادبیات، علوم اجتماعی، زبان انگلیسی و علوم سیاسی دانشگاه های دولتی و غیردولتی شهر مشهد انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ‌ها از آمار توصیفی و استنباطی و به کمک نرم افزار آماری SPSS استفاده گردید.

  1-7- کاربرد نتایج تحقیق

  درک نقش هوش هیجانی در عملکرد افراد در زمینه‌های رهبری، کار گروهی، ارتباط با مشتری و تصمیم‌گیری حائز اهمیت است. از آن‌جا که هوش هیجانی به حسابداران در راستای کار حرفه‌ای و به صورت کلی در اتخاذ تصمیمات مناسب کمک می‌کند، ضرورت دارد که در آموزش حسابداری به هیجانات و همچنین شناسایی و تشخیص پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی حاصل از بکارگیری آن توجه شود. همچنین بررسی تأثیر آموزش‌های دانشگاهی بر هوش هیجانی دانشجویان حسابداری میزان نیازمندی بازسازی آموزش حسابداری در دانشگاه‌ها را مشخص خواهد کرد تا در صورت امکان اقدامات لازم صورت گیرد.

  1-8- تعریف واژه­ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق

  هوش هیجانی: شکلی از هوش است که شامل توانایی نظارت بر احساسات و هیجانات خود و دیگران برای تمایز قائل شدن بین آن‌ها و استفاده از این اطلاعات برای تفکر شخصی و کارهای عملی می‌باشد. همچنین به مجموعه‌ای از توانایی‌ها، کفایت‌ها و مهارت‌های مربوط به درک، فهم، استدلال و اداره هیجانات، هوش هیجانی گفته می‌شود.

  سال تحصیلی: منظور از سال تحصیلی در این پژوهش این است که، دانشجویان مقطع کارشناسی در سال اول تحصیل و در سال چهارم تحصیلات دانشگاهی خود با هم مقایسه شده‌اند تا بتوان تاثیر آموزش بر هوش هیجانی این افراد را با هم مقایسه کرد.

  رشته‌ی تحصیلی: دانشجویانی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند در رشته‌های علوم سیاسی، ادبیات فارسی، علوم اجتماعی، زبان انگلیسی و حسابداری مشغول به تحصیل بوده‌اند تا از این طریق بتوان تاثیر پیشرفت در هوش هیجانی دانشجویان حسابداری و غیر حسابداری را با هم قیاس نمود.

  دانشگاه محل تحصیل: در این تحقیق دانشگاه‌های دولتی و غیر‌دولتی شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

  تجربه‌ی کاری: تجربه‌ی کاری به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر هوش هیجانی در این پژوهش مدنظر قرار گرفته است و دانشجویان در دو گروه با تجربه‌کاری و بدون تجربه‌ی کاری مورد پژوهش قرار گرفتند تا از این طریق بتوان تاثیر تجربه‌ی کاری بر هوش هیجانی دانشجویان را بررسی کرد.

  جنیست: منظور از جنسیت در این پژوهش؛ دختران و پسران در حال تحصیل در دانشگاه‌های شهر مشهد می‌باشند.

   

  [1]- Mayer, Salovey and Caruso

  [2]- Cook, Bay, Visser, Myburgh and Njorog

  [3]- Zeidner, Matthews and Roberts

  [4]- Salovey and Mayer

  [5]- Goleman, Boyatzis and McKee

  [6]- Brad berry and Greaves

  [7]- Barbalet

  [8]- Ashkanasy, Hartel and Daus

  [9]- Hanoch

  [10]- Macphil

  [11]- Pan and Hector

  [12] - Hancock, Howieson, Kavanagh, Kent, Tempone and Segal

  [13]- Mohamed  and Lashine

  [14]- Kavanagh and Drennan

  [15]-  Morris, Urbanski and Fuller

  [16]-  Myers and Tucker

  [17]- Martin and Steele

  [18]- Inernational Accounting Education Standards Board

  Abstract

  Emotion plays key roles in organization management, and emotional intelligence is a skill which improves individual`s performance in leadership, working group and communication with client fields. Current study aims to investigate the relationship between accounting courses teaching in state and non-state universities and also work experience in emotional intelligence of accounting students. The study is cross-sectional with correlation type. Sample size of the study includes 476 samples from students of accounting, literature, political sciences, English Language and social sciences from universities of Mashhad City in B.A. and M.A. levels which were selected in available sampling method. To collect data, Bar-on emotional intelligence test and SCL 90 questionnaires employed. Pearson correlation coefficient, variance analysis test and covariance analysis used for analyzing data. To do so, emotional intelligence variable applied as dependent variable of the research and academic year variables, major, type of university (state/non-state), work experience, sex and educational considered as independent. Also, in this study mental health variable (personally disorder) registered as controlling variable. The results we had from analyzing data indicated lack of significant relationship between emotional intelligence and educational year (first to forth). But there is a significant difference between emotional intelligence of students who work during their education compared to those who do not work; emotional intelligence of students who were working during their education increased compared to those who were educating only. Meantime, a significant difference observed between emotional intelligence and gender.

  Keywords: emotional intelligence, accounting, work experience, sex, educational level, mental 

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

  1-1- مقدمه. 2

  1-2- تشریح و بیان موضوع. 3

  1-3- ضرورت انجام تحقیق.. 5

  1-4- فرضیه‌های تحقیق.. 5

  1-5- اهداف اساسی تحقیق.. 6

  1-6- روش انجام پژوهش.... 6

  1-7- کاربرد نتایج تحقیق.. 6

  1-8- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق.. 7

  1-9- ساختار کلی تحقیق.. 8

  1-10- خلاصه فصل اول.. 8

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 9

  2-1- مقدمه. 11

  2-2- هوش.... 11

  2-2-1- تعریف هوش.... 12

  2-2-2- انواع هوش.... 12

  2-3- هوش هیجانی.. 14

  2-3-1- تعاریف هوش هیجانی.. 15

  2-3-2- ابعاد هوش هیجانی.. 17

  2-3-3- دیدگاه‌های هوش هیجانی.. 19

  2-3-3-1- دیدگاه توانمندی.. 20

  2-3-3-2- دیدگاه مختلط... 20

  2-3-4- مدل‌های هوش هیجانی.. 21

  2-3-5- اهمیت هوش هیجانی.. 24

  2-3-6- اهمیت هوش هیجانی در حسابداری.. 25

  2-3-7- پیشرفت در هوش هیجانی.. 28

  2-3-8- آموزش حسابداری و هوش هیجانی.. 29

  2-3-9- رشته‌ی حسابداری و هوش هیجانی.. 30

  2-3-10- تجربه‌ی کاری و هوش هیجانی.. 31

  2-3-11- جنسیت و هوش هیجانی و بررسی آن در حرفه حسابداری.. 31

  2-3-12- سلامت روان و هوش هیجانی.. 32

  2-4- ‌تحقیق‌های پیشین.. 34

  2-4-1- هوش هیجانی.. 34

  2-4-2- آموزش حسابداری هوش هیجانی.. 36

  2-4-3- تجربه کاری و هوش هیجانی.. 37

  2-4-4- جنسیت و هوش هیجانی.. 38

  2-5- خلاصه فصل.. 40

  فصل سوم: روش تحقیق.. 41

  3-1- مقدمه. 42

  3-2- ‌سوال‌های پژوهش.... 42

  3-3- فرضیه های تحقیق.. 43

  3-4- اهداف اساسی تحقیق.. 43

  3-5- روش تحقیق.. 44

  3-6- قلمرو تحقیق.. 44

  3-6-1- قلمرو موضوعی.. 44

  3-6-2- قلمرو زمانی.. 44

  3-6-3- قلمرو مکانی.. 44

  3-7- جامعه آماری.. 45

  3-8- نمونه آماری.. 45

  3-8-1- حجم نمونه. 46

  3-9- روش جمع آوری دادهها 47

  3-10- ابزار اندازه گیری.. 47

  3-11- روایی و پایایی پرسشنامه. 49

  3-12- متغیرهای تحقیق.. 50

  3-12-1- متغیر وابسته. 50

  3-12-2- متغیرهای مستقل.. 51

  3-12-3- متغیر کنترل.. 52

  3-13- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات... 52

  3-14- خلاصه فصل.. 53

  فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها 54

  4-1- مقدمه. 55

  4-2- نتایج آمار توصیفی.. 55

  4-3- تحلیل داده‌ها 61

  4-4- نرمال بودن توزیع متغیرها در جامعه. 61

  4-5- بررسی فرض همگنی واریانس‌های متغیرهای پژوهشی.. 62

  4-6- فرضیه‌ اول.. 63

  4-7- فرضیه دوم. 64

  4-8- فرضیه سوم. 65

  4-9- فرضیه چهارم. 66

  4-9-1 تحلیل واریانس 2×2 هوش هیجانی با استفاده از متغیرهای سال تحصیلی (اول/ چهارم) با تجربه کاری (با تجربه کاری/ دانشجو) در گروه نمونه کل.. 67

  4-9-2 تحلیل واریانس 3×2 هوش هیجانی با استفاده از متغیرهای سال تحصیلی (اول/ چهارم/ ارشد) با تجربه کاری (با تجربه کاری/ دانشجو) در گروه نمونه کل.. 68

  4-9-3 تحلیل واریانس 3×2 هوش هیجانی با استفاده از متغیرهای سال تحصیلی (اول/ چهارم/ ارشد) با تجربه کاری (با تجربه کاری/ دانشجو)در گروه نمونه حسابداری.. 70

  4-10- فرضیه‌ پنجم.. 73

  4-11- فرضیه ششم.. 74

  4-12- سلامت روان.. 75

  4-12-1- همبستگی متغیر سلامت روان با هوش هیجانی.. 75

  4-12-2- مقایسه سلامت روان در گروه‌های مورد مطالعه. 76

  4-13- تحلیل کوواریانس جهت مقایسه هوش هیجانی در سال اول با سال چهارم و ارشد پس از تعدیل کردن نمرات آسیب شناسی روانی در دانشجویان رشته حسابداری.. 83

  4-14- تحلیل کوواریانس جهت مقایسه هوش هیجانی در سال اول با سال چهارم پس از تعدیل کردن نمرات آسیب شناسی روانی در دانشجویان رشته‌های غیرحسابداری.. 85

  4-15- تحلیل کوواریانس جهت مقایسه هوش هیجانی در سال اول با سال چهارم پس از تعدیل کردن نمرات آسیب شناسی روانی، مقایسه بین دو رشته حسابداری و غیرحسابداری.. 86

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 89

  5-1- مقدمه. 90

  5-2- تحلیل یافته ها و نتایج.. 90

  5-3- محدودیت‌های تحقیق.. 94

  5-4- پیشنهادهای پژوهش.... 95

  5-4-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق.. 95

  5-4-2- پیشنهاد برای ‌تحقیق‌های آتی.. 96

  منابع و مآخذ. 97

  منبع:

   

  منابع و مآخذ

  آتش پور، حمید. (1382). مقایسه شیوه های رفتار درمانی و دارو درمانی در کاهش علائم وسواس فکری و عملی و میزان بهبود مراجعه کنندگان به مراکز درمانی. دانش و پژوهش در روانشناسی ؛۵(۱۷). ص 57- 76.

  ابراهیمی کوه بنانی، شهین، (1390)، رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با رضایت از زندگی در دانش آموزان تیز هوش دختر دبیرستانی شهر بیرجند، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات.

  احسانی مریم، صباراد لیدا، جهانیان ایمان، خیرخواه فروزان (1393)، ارتباط بین هوش هیجانی و وضعیت تحصیلی در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل، فصلنامه‌ی توسعه ی آموزش جندی شاپور، دوره 5، شماره 1، ص ص 80-87.

  برادبری تراویس، گریوز تراویس(2005)، هوش هیجانی: مهارتها و آزمونها، ( ترجمه: حمزه گنجی1386)، انتشارات آفتاب.

  بشارت، محمد علی (1386)، تأثیر هوش هیجانی بر کیفیت روابط اجتماعی دانشجویان، فصلنامه مطالعات روانشناختی. شماره3، ص 25-38.

  بیرامی، منصور. (1387)، بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر ابراز وجود، خودکارآمدی و سلامت روانی دانش‌آموزان، فصل نامه علمی پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، شماره 11، ص 19-36.

  پور افکاری، نصرت اله (1380) فرهنگ جامع روانشناسی-روان پزشکی انگلیسی-فارسی، جلد اول، چاپ سوم، تهران، فرهنگ معاصر، صفحه 210.

  حافظ‌نیا، محمدرضا. (1392). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ 19، سمت، تهران.

  خاکی، غلامرضا (1391). روش تحقیق در مدیریت. چاپ اول، انتشارات فوژان، تهران

  خائف الهی، احمدعلی. دوستار، محمد. (1382). ابعاد هوش هیجانی، فصلنامه مدیریت و توسعه، شماره 18، ص52-62.

  خویشتن دار، پرویز (1385) رابطه بین هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با رضایت از زندگی در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان بویین زهرا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

  دلاور، علی. (1392). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. چاپ چهلم ، انتشارات فروزش، تهران.

  د‌هشیری، غلامرضا (1382)، هنجاریابی پرسشنامه بهر هیجانی بار-آن (EQ-I) برای ارزیابی جنبه‏های مختلف هوش د‌انشجویان د‌انشگاه‌های تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد‌ روان‌شناسی، د‌انشکد‌ه روان‌شناسی و علوم تربیتی، د‌انشگاه علامه طباطبایی تهران.

  سپهریان آذر فیروزه (1386) مطالعه تاثیر آموزش مهارت های هوش هیجانی بر شیوه های مقابله با فشار روانی، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی) دانشگاه تبریز دوره 2 شماره 8، ص 65 تا 79.

   ستایش محمد حسین،منصوری شعله(1391)، بررسی راهکارهای ایجاد همسویی میان محتوای آموزش حسابداری با ضرورت های محیط کسب و کار، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی . 10(33):ص 19-37.

  سرمد، زهره.، بازرگان، عباس.، و حجازی، الهه .(1392). روش های تحقیق در علوم رفتاری. چاپ 25، انتشارات آگه، تهران.

  سموعی، راحله (1381). ترجمه و هنجاریابی آزمون هوش هیجانی بار آن، مؤسسه تحقیقاتی علوم رفتاری سینا.

  سیادت، سیدعلی و مختاری پور، مرضیه (1386) ، مدیریت و رهبری با هوش هیجانی، تدبیر، شماره165 ص 17-20.

  سیاروچی، ژوزف، فورگاس، ژوزف، مایر، جان. (1383) هوش عاطفی در زندگی روزمره (ترجمه، اصغر نوری امام‌زاده‌ای، حبیب الله نصیری) اصفهان: نشر نوشته. تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2003

  شادمرادلو، مهران (1383) پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر تهران، دانشگاه شهید بهشتی.

  قاسم زاده، حبیب الله، (1375)، عاطفه و شناخت. ویراست دوم، تهران: انتشارات فرهنگیان.

  کالاگر، جیمز. (1372) آموزش کودکان تیزهو ش. ترجمه: مجید مهدی زاده و احمد رضوانی. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

  کشمیری، مهدیه و فاطمه عرب احمدی، (1387)، «هنجاریابی مقدماتی آزمون هوش معنوی در دانشجویان دانشگاه منابع طبیعی گرگان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر.

  گل پرور، محسن.، آقایی، اصغر.، و خاکسار، فخری. (1384). رابطه هوش هیجانی و مؤلفه های آن با پیشرفت گرایی شغلی در بین کارگران کارخانجات و صنایع. دانش و پژوهش در روانشناسی، سال هفتم، شماره 25،  ص75-106.

  گلمن، دانیل (1996) هوش هیجانی: توانایی محبت کردن و محبت دیدن (ترجمه: نسرین پارسا،1380) انتشارات رشد.

  گلمن، دانیل (2002)، هوش هیجانی (خود آگاهی هیجانی، خویشتن داری، همدلی و یاری به دیگران). ترجمه: پارسا، نسرین، تهران، انتشارات رشد، 1383.

  مشایخی بیتا، شفیع پورمجتبی(1391)، بررسی کارایی نظام آموزشی رشته حسابداری در سطح دانشگاه های ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها، بررسی های حسابداری و حسابرسی. 19(67):ص 119- 142.

  نوفرستی، اعظم. معین الغربائی فاطمه  (1389)، هوش هیجانی و خلاقیت در دانشجویان، فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی. 7(26):ص175-185.

  Adeyemo DA. (2008). Demographic characteristics and emotional intelligence among workers in some selected organizations in Oyo State, Nigeria. Vision -The Journal of Business Perspective, 12(1), 70-85.

  American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders Text Revision (DSM-IV-TR), 4th ed. Washington, DC:American Psychiatric Association.

  Austain, E., Saklofske, D. H., & Egan, V. (2005). Personality, well- being and health correlates of trait emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 38, 547-558.

  Arthur Andersen co., Arthur Young co., Coopers and  Lybrand co., Deloitte, Haskins and Sells co., Ernst and Whinney co., Peat, Marwick, Main co., Price waterhouse co., and ToucheRoss co. (The Big-8). (1989). Perspectives on education: Capabilities for success in the accounting profession (the White paper). New York.

  Ashkanasy, N., Hartel, C., Daus, C. (2002). Diversity and emotion: the new frontiers in organisational behavior research. Journal of Management, 28(3), 30–38.

  Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB). (2010). Eligibility procedures and accreditation standards for business accreditation. Available at: http://www.aacsb.edu.

  Barbalet, J. (2001). Emotion, social theory and social structure: a macro sociological approach. Cambridge: Cambridge University Press.

  Bar-On, R. (1997), “Bar- on Emotional Quotient Inventory, Technical manual, Toronto, Canada, Multh systems.

  Bar-On, R. (2002), “Emotional and social intehigence: insights from the emotion qutiont inventory”, The hand book of emotional intelligence, Sanfrancisco: Jossey –Bass.

  Bar-On, R. Parker, J. D. A. (2000), Handbook of emotional intelligence, Sanfrancisco: Jossey-Bass.

  Bedford, N., and Shankir, W. (1987).  Reorienting accounting education. Journal of Accountancy, 20(15), 84–91.

  Beck, J., and H, Halim. (2008). Undergraduate internships in accounting: What and how do Singapore interns learn from experience? Accounting Education: An International Journal, 17(2), 151–172.

  Berrocal .P.F., Cabello R., Castillo .R and Extremera .N.,(2012),. GENDER DIFFERENCES IN EMOTIONAL INTELLIGENCE: THE MEDIATING EFFECT OF AGE.,  Behavioral Psychology / Psicología Conductual, Vol. 20, Nº 1, pp. 77-89.

  Binet, A.. & Simon, T. (1916). The development of intelligence in children (E. S. Kit, Trans.). Baltimore: Williams & Wilkins.

  Bleiberg, E. (2001). Treating personality disorders in children and adolescents: A relational approach. New York: Guilford Press.

  Bloch, J., Brewer, P. C. and Stout, D. E. (2012) Responding to the leadership needs of the accounting profession: a module for developing a leadership mindset in accounting students, Issues in Accounting Education, 27(2), pp. 525–554.

  Bornovalova, M. A., Gratz, K. L., Daughters, S. B., Bettina, N., Delany Brumsey, A., Lynch, T. R., et al. (2008). A multimodal assessment of the relationship between emotion dysregulation and borderline personality disorder among inner-city substance users in residential treatment.Journal of Psychiatric Research, 42, 717–726.

  Carr, S., and Mathews, M. (.2004).  Accounting curriculum change and iterative program development: A case study. Accounting Education, 13, 91–116.

  Carpenter, V., Friar, S. and Lyle, M. (1993) Evidence on the performance of accounting students: race, gender and expectations, Issues in Accounting Education, 8, pp. 1–17.

  Clarke, N. (2006).  Emotional intelligence training: A case of caveat emptor. Human Resource Development Review, 5 (4), 422–441.

  Cook G., Bay, D., Visser, B., Myburgh, J., and Njorog, J. (2011). Emotional Intelligence: The Role of Accounting Education and Work Experience, Accounting education, 26(2), 267-286.

  Crick, N. R., Murray–Close, D., & Woods, K. (2005). Borderline personality features in childhood: A short-term longitudinal study, Development and Psychopathology, 17, 1051–1070.

  Daff, L. (2009) Accountants, interpersonal skills and the faith nexus: Adventist Approaches to the Integration of Faith and Learning, Vol. 37–A, pp. 121–140 (Silver Spring: Institute for Christian Teaching).

  Daff, L., (2013) Accounting Students' Reflections on a Course to Enhance their Interpersonal Skills, Accounting Education: An International Journal, 22:6, 563-581.

  D.hess, J. (2011). Enhancing decisions and decision-making processes throught the application of emotional intelligence skilles, 49,710-72.

  De Villiers, R. 2010. The incorporation of soft skills into accounting curricula: Preparing graduates for their unpredictable futures. Meditari Accountancy Research 18 (2): 1–22.

  Douglas Marshall, Robert F. Dombrowski, R. Michael Garner, and Kenneth J. Smith (2010)، " The Accounting Education Gap " The CPA journal

  Fallan. L and Opstad. L., (2014) Beyond Gender Performance in Accounting: Does Personality Distinction Matter?, Accounting Education: An International Journal, 23:4, 343-361.

  Fleet, W., Summers, J. and Smith, B. (2006) Communication Skills Handbook for Accounting (Brisbane: John Wiley and Sons).

  Fogarty, T. J. and Goldwater, P. M. (2010) Beyond just desserts: the gendered nature of the connection between effort and achievement for accounting students, Journal of Accounting Education, 28, pp. 1–12.

  Gage, N. L., & Berliner, D. C. (1992). Educational psychology (5th ed.). Boston: Houghton Mifflin.

  Gardner, H. (1983), “Frames of mind”, New York, Basic book.

  Gardner, H. (1993). Frames of mind: The theory of multiple intelligences (10 anniversary ed.). New York, NY: Basic Books.

  Gratz, K. L, Tull, M. T, Reynolds, A. K., Courtney B, Bagge, L., Latzman, R. D., Daughters, S. B., &Lejuezb, C. W. (2009). Extending extant models of the pathogenesis of borderline personality disorder to childhood borderline personality symptoms: The roles of affective dysfunction, disinhibition, and self- and emotion-regulation deficits. Development and Psychopathology; 21, 1263–1291.

  Goleman, D. (1995), Emotional intelligent, New York.

  Goleman, D (1998): working with Emotional Intelligence Blumsbury Publishing, London.

  Goleman, D; Boyatzis, R; Rhee, K. (1999): Clustering competencye in emotional Intelligence Insight from the emotional competence inventory (ECI), From the World Wide Web: (www.eiconsoruum.org)

  Goleman, D., R, Boyatzis., and A, McKee. (2002). Primal Leadership: Realizing the Power of Emotional Intelligence. Boston, MA: Harvard Business School Press.

  Hanoch, Y, (2002). Neither an angel nor an ant: emotion as an aid to bounded rationality. Journal of Economic Psychology, 23, 1–25.

  Hancock, P., Howieson, B., Kavanagh, M., Kent, J., Tempone, I., and Segal, N. (2009). Accounting for the future:  More than numbers, Vol. 1: Final report. Australian    Learning and Teaching Council.

  International Accounting Education Standards Board, July 2011

  International Federation of Accountants (IFAC), INTERNATIONAL ACCOUNTING EDUCATION STANDARD (IES), IES 3, Edition 2014, pp 44-49.

  Jordan, PJ, Ashkanasy, NM & Härtel, CEJ 2002, ‘Emotional intelligence as a moderator of emotional and behavioral reactions to job insecurity’, Academy of Management Review, 27, 361-372.

  Judd, P. H. and McGlashan, T. H. (2003). A Developmental Model of Borderline Personality Disorder: Understanding Variations in Course and Outcome. Washington, DC; American Psychiatric Publishing, Inc.

  Kavanagh, M., and Drennan, L. (2008).  What skills and attributes does an accounting graduate need?  Evidence from student perceptions and employer    expectations. Accounting and Finance, 48(2), 279–300.

  Lieb, K., Zanarini, M. C., Schmahl, C., Linehan, M. M, &Bohus, M. (2004).Borderline personality disorder.The Lance; 364, 9432-9455.

  Lin, Z. (2008).  A factor analysis on Knowledge and skill components of Accounting Education: Chinese case. Advances in Accounting incoroporating Advances in Internationa Accounting, l (24), 110-118.

  lindebaum, D. (2009). Rhetoric or remedy? A critique on developing emotional intelligence. Academy of Management Learning and Education, 8 (2), 225–237.

  Luu Trong Tuan, (2013) "Emotional intelligence as the departure of the path to corporate governance", Corporate Governance: The international journal of business in society, Vol. 13 Iss: 2, pp.148 – 168.

  Martin, A. and Steele, F. (2010) Sustainability in Key Professions: Accounting (Canberra: Australian Research Institute in Education for Sustainability).

  Mayer, J.D. (2000). Spiritual intelligence or spiritual consciousness? The International Journal for the Psychology of Religion, 10(1), 47-56.

  Mayer, J., D, Caruso. And P, Salovey. (1999). Emotional intelligence meets traditional standards for an intelligence. Intelligence, 27, 267–298.

  Mayer, J., Salovey, P., and   Caruso, R. (2001).  Emotional intelligence as a standard intelligence, 1, 232–242.

  Myers, L., and M, Tucker. (2005). Increasing awareness of emotional intelligence in a business curriculum.Business Communication Quarterly, 68 (1), 44–51.

  McPhail, K. (2004). An emotional response to the state of accounting education: Developing accounting students’ emotional intelligence. Critical Perspectives on Accounting, 15 (4–5), 629–648.

  Mohamed, E., and Lashine, S. (2003). Accounting knowledge and skills and the challenges of a global business environment. Managerial Finance, 29(7), 3–16.

  Monem, R. (2007) Does access to tutorial solutions enhance student performance? Evidence from an accounting course, Accounting and Finance, 47, pp. 123–142.

  Morris, J., J. Urbanski, and J. Fuller. (2005). Using poetry and the visual arts to develop emotional intelligence. Journal of Management Education 29, 88–90.

  Mostaghimi, M, J, Dehbashi, A Momayez, (2014), The relationship between manager’s emotional Quotient and organizational commitment in TARAS, International Journal of Research in Organizational Behavior and Human Resource Management, Vol. 2, No. 2, 2014, pp. 304-311.

  Nasir,  M , Masrur R. (2010).  An Exploration of Emotional Intelligence of the Students of IIUI in relation to Gender, Age and Academic Achievement. Bulletin of Education and Research, 32(1), 37-51.

  Nachiappan, S,. Krishnan, H, A,. Velayudhan,P, K and Zulkafaly, F,. (2014). Analysis of Cognition Integration in Intelligence Quotient (IQ), Emotional Quotient (EQ) and Spiritual Quotient (SQ) in Transforming Cameron Highlands Youths through Hermeneutics Pedagogy. Social and Behavioral Sciences, 112 ( 2014 ), pp 888 – 897.

  Paisey, C. (2009).  Developing Skills via Work Placements in Accounting: Student and Employer Views Accounting Forum, 64, 23-37.

  Paris, J. (2008).Treatment of borderline personality disorder.The Guilford Press.

  Pan, p., Hector, P. (2011). Market relevance of university accounting programs: Evidence from Australia. Accounting forum, 36, 91-108.

  Salovey, P., Mayer, M. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition andPersonality, 9, 185–211.

  Salovey, P., Mayer, J. D., Goldman, S. L., Turvey, C., and Palfai, T. (1995). Emotional attention, clarity and repair: exploring emotional intelligence using the Trait Meta-Mood Scale. In J. W. Pennebaker (Ed.), Emotion, disclosure and health. Washington, DC: American Psychological Association.

  Stys.Y. brown.SH, 2004 a review of emotional intelligence literature and implication for correction, research branch correctional service of Canada.

  Svrakic, D. M. &Cloninger, C. R.(2009).Personality disorders. In B. J. Sadock& V. A. Sadock, (Eds.), Kaplan &Sadock's comprehensive textbook of psychiatry. New York: Williams & Wilkins.

  Weber, M. R., D. A. Finley, A. Crawford, and D. J. Rivera. 2009. An exploratory study identifying soft skill competencies in entry-level managers. Tourism and Hospitality Research 9 (4): 353–361.

  Wong Chi-Sum, Wong Ping-Man, & Chau So-Ling (2001), "Emotional Intelligence, Students'Attitudes towards Life and the Attainment of Education Goals: An Exploratory Study in Hong Kong, New Horizons in Education, No. 44, Pages 1 – 11.

  Zavareghi R. Fatahzadeh  Kh Study of relationship between emotional intelligence and cognition in pre university girls and boys students [dissertation], School of Psychiatry and Social Sciences, Islamic Azad University 2006.

  Zeidner, M., Matthews, G., and Roberts, R. (2009). What We Know about Emotional Intelligence. Cambridge,MA: MIT Press, 24(2), 137-150.

   


تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی, مقاله در مورد پایان نامه تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی, پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی, تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی, پروژه درباره پایان نامه تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی, رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی (M. A) گرایش: بالینی چکیده مقدمه: این مطالعه با هدف مقایسه بین ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان عادی و تحت پوشش کمیته امداد امام دانشگاه‌های شهرستان دره شهر انجام گردیده. موارد و روش‌ها: این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری را کلیه دانشجویان عادی و تحت پوشش تشکیل می‌دهد. در این مطالعه، 189 نفر ...

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد «.M.A» گرايش: سنجش و اندازه گيري(روانسنجي) زمستان 1393 چکيده طي دهه‌هاي گذشته، تعداد زيادي از روان شناسان و روانپزشکان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش معنوی با انگیزه کاری دبیران درمدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران بود. روش پژوهش توصیفی و همبستگی می­باشد. جامعه آماری شامل کلیه دبیران به تعداد 203 نفر بوده و حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی مورگان به تعداد 129 آزمودنی ( 67نفر مرد و 62 نفر زن) برآورد گردید. روش ...

پايان نامه جهت اخذ کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي تابستان 1392 چکيده: پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بکارگيري فناوري اطلاعات با رضايتمندي دانشجويان دانشکده کشاورزي دانشگاه اروميه انجام گرفت

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی MA ) ) چکیده مطالعه حاضر به هدف بررسی مقایسه ای احساس خود کار آمدی و رضایت شغلی معلمان پژوهنده و غیر پژوهنده دبیرستانهای دخترانه سندرک در سال تحصیلی 93-1392 انجام شد . 30 نفر از معلمان غیر پژوهنده و 10 نفر پژوهنده انتخاب و به سوالای پرسشنامه خودکار آمدی عمومی شرر و رضایت شغلی اسمیت ، کندال ، هیولین پاسخ دادند. داده ها با ...

پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته تحصيلي کارشناسي ارشد :  MBA زمستان 90 چکيده: چابکي به معناي توانايي هر سازماني براي پيش بيني تغييرات موجود در محيط کاري مي باشد. چنين سازماني با

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته مدیریت آموزشی چکیده تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان بوده است. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر هنرستان های شهر مرودشت که تعداد آنها در سال 1393 برابر با 1800 بوده و نمونه آماری بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای 150 نفر انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد و برای ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی روان­شناسی بالینی چکیده: هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با سلامت روان سالمندان شهر بندرعباس بوده است. این پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی بود. جامعه آماری شامل زنان ومردان سالمند (بالای 65 سال) صندوق بازنشستگی کشوری شهر بندرعباس در سال 1391 به تعداد 758 نفر بود که نمونه این تحقیق شامل 256 نفر بود که به ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد تربیت بدنی –گرایش عمومی چکیده هدف از پژوهش حاضر رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی بود.جامعه آماری تحقیق شامل 100 نفر از معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف بود و روش نمونه گیری آماری به صورت کل شمار و حجم آن برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شد، که 50 دبیر زن و 50 دبیر مرد را شامل می شد. برای دستیابی به اهداف تحقیق، از پرسشنامه ...

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی چکیده هدف پژوهش‌حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان دانش‌آموزان دختر تیز هوش شهر کرمانشاه بود. پژوهش حاضر، یک مطالعه آزمایشی از نوع طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش را دانش‌آموزان دختر تیز هوش دبیرستانی دوره ی اول شهر کرمانشاه در سال تحصیلی94-93 تشکیل دادند. برای انتخاب ...

ثبت سفارش