پایان نامه تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی

word 687 KB 29798 122
1393 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قدیم:۱۵,۹۰۰ تومان
قیمت: ۱۹,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A.)   رشته: حسابداری  

  چکیده

  با توجه به اینکه در سالهای اخیر، تجدید ارائه صورتهای مالی بین شرکتهای ایرانی بسیار رایج شده است.در این تحقیق سعی شده برخی از عوامل تاثیر گذار بر تجدید ارائه صورتهای مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همچون بیش اعتمادی مدیریت، دوگانگی مدیر عامل و...  را مورد بررسی قرار دهیم .در این راستای تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی شده است.جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1391بوده که جامعه آماری با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات غیرقابل قبول برابر با 116 شرکت می باشد. بر این اساس در این تحقیق بیش اعتمادی مدیریت به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده تا تاثیر آن بر متغیر وابسته، تجدید ارائه صورتهای مالی مورد بررسی قرار گیرد. در فرضیه اول بررسی رابطه بین بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی، در فرضیه دوم بررسی رابطه بین درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره و تجدید ارائه صورت های مالی و در فرضیه سوم دوگانگی مدیر عامل با تجدید ارائه صورت های مالی مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق که از داده‌های پانل(تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد بین بیش اعتمادی مدیریت و دوگانگی مدیر عامل با تجدید ارائه صورت های مالی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. بین درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره و تجدید ارائه صورت های مالی رابطه معکوس معناداری وجود دارد.

  واژگان کلیدی: تجدید ارائه صورتهای مالی، بیش اعتمادی مدیریت ، دوگانگی مدیر عامل، درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره

  1-1)          مقدمه

  آنچه در آینده رخ خواهد داد نتیجه  تصمیم گیری است. هدف از پیش بینی، کاهش ریسک در تصمیم گیری است و در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، پیش بینی آینده با توجه به اطلاعات مالی وحسابداری گذشته نقش مهم و اساسی را بر عهده دارد. یکی از مهمترین ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری، اتکاپذیری آن است . طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی اتکاپذیر است که از اشتباه و تمایلات جانبدارانه خالی باشد. تحقیقاتی که پیشتر در ایران انجام گرفته است نشان می دهد که درصد بالایی از شرکتهای ایرانی به دلیل اصلاح اشتباهات حسابداری، صورتهای مالی را تجدید ارائه و رقمی را تحت عنوان تعدیلات سنواتی گزارش می کنند. این موضوع نشان می دهد که اطلاعات حسابداری شرکتها از نظر ویژگی عاری از اشتباه بودن مورد تردید است.

  در پژوهش حاضر تاثیر بیش اعتمادی مدیریت  بر تجدید ارائه صورتهای مالی بررسى مى شود. از این رو، در ادامه این فصل پس از بیان مسئله به اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم و طرح کلی تحقیق شامل فرضیه ها، اهداف تحقیق، بنیان اصلی طرح سؤال و موضوع تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها و روش هاى آمارى مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه ها و برخی اصطلاحات کلیدی در پایان این فصل تعریف و تشریح می شوند.

  1-2)         تشریح و بیان مسئله

   

  طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، هدف صورت های مالی ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات ، "مربوط بودن " و "قابل اتکا بودن " و خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات، "قابل مقایسه بودن" و "قابل فهم بودن" است. اطلاعاتی که فاقد این خصوصیات باشد، مفید نبوده و یا دارای فایده محدودی است. از آنجا که خصوصیات کیفی قابل مقایسه بودن و قابل فهم بودن ، برمفید بودن اطلاعات می افزاید، وجود ثبات رویه حسابداری در روش های حسابداری بکارگرفته شده و افشای مناسب اطلاعات الزامی است )کمیته تدوین استاندارد های حسابداری). لذا، در صورت وجود اشتباه یا تغییر رویه در صورت های مالی دوره جاری نسبت به دوره یا دوره های مالی قبل، تجدید ارائه صورت های مالی ابزاری متداول جهت ایجاد ثبات رویه و افشاء مناسب اطلاعات خواهد بود. بررسی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حاکی از آن است که اکثر شرکت ها صورتهای مالی خود را تجدید ارائه می کنند.

  تعدیلات سنواتی و تجدید ارائه صورتهای مالی دوره های قبل، پیامدهای منفی متعددی را به همراه دارد. رقم سود خالص، مبنای محاسبه مواردی نظیر پاداش هیئت مدیره، مالیات و سود تقسیمی به سهامداران است. علاوه بر این، سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم از جمله شاخصهایی است که مورد استفاده تحلیل گران و سرمایه گذاران قرار می گیرد. در نتیجه ارائه نادرست سود، و اصلاح آن در دوره ها ی بعد، یعنی پس از گرفتن تصمیم های مربوط، آثار اقتصادی و مالی بر ای افراد مختلف خواهد داشت. یکی دیگر از پیامدهای منفی تعدیلات سنواتی، اثر آن بر اعتبار حسابرسان است. هدف حسابرسان اعتباربخشی به صورتهای مالی است و زمانی که صورتهای مالی حسابرسی شده دوره های گذشته به دلیل اشتباهات حسابداری قابل توجه بار ها تجدید ارائه شود، اعتماد جامعه نسبت به اظهارنظر حسابرسان کاهش می یابد(نیکبخت و رفیعی، 1391).

  برای درک انگیزه های احتمالی شرکت ها از ارائه نادرست ارقام حسابداری و اصلاح آن در دوره های آینده، باید به عواملی توجه کرد که این گونه عمل را توجیه می کند. تحقیقات انجام شده در زمینه گزارشگری متقلبانه، انگیزه ها ی مختلفی را بر ای چنین اقداماتی برشمرده اند. برخی پژوهشگران با این فرض،که تجدید ارائه صورتهای مالی در انگیزه های مشترکی ریشه دارد، استدلال می کنند که این انگیزه ها می تواند صورت ظاهری بیابد و در ویژگی ها و اطلاعات مالی و اقتصادی این شرکت ها تبلور یابد. بدین ترتیب با  توجه به عواملی همچون ساختار حاکمیت شرکتی امکان پیش بینی تجدید ارائه صورتهای مالی فراهم می شود. در واقع هرچه در شرکتی مکانیزم های حاکمیت شرکتی کاراتر و اثر بخش تر باشد، بدلیل کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و نیز کاهش هزینه های نمایندگی انتظار میرود میزان تجدید ارائه صورت های مالی کمتر باشد(نیکبخت و رفیعی، 1391).بنابراین به منظور کاهش میزان تجدید ارائه صورت های مالی، بررسی عواملی که بر تجدید ارائه صورت های مالی تاثیردارد بخصوص عواملی از حوزه علوم رفتاری که قبلاً توسط محققین گذشته کمتر به آن پرداخته شده است مهم ومثمر الثمر به نظر می رسد.

  با توجه به مطالب فوق مسئله اصلی که در این تحقیق به آن پاسخ خواهیم گفت، این است که: بیش اعتمادی مدیریت چه تاثیری بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند؟

  1-3)    ضرورت و اهمیت تحقیق

  در سالهای اخیر، تجدید ارائه صورتهای مالی بین شرکتهای ایرانی بسیار رایج شده است به گونه ای که از تعدیلات سنواتی به عنوان یکی از عناصر نسبتا پایدار در گردش حساب سود زیان انباشته یاد می شود. این تعدیلات عمدتاً به دلیل اصلاح اشتباهات دوره گذشته است و موارد مربوط به تغییر روش­های حسابداری کمتر مشاهده میشود. این موضوع بر اتکاپذیری و توان اعتماد ارقام ارائه شده در صورتهای مالی بویژه رقم سود تأثیر دارد. لذا با توجه به شیوع تجدید ارائه صورتهای مالی شرکت های ایرانی ضرورت انجام چنین تحقیق حاضر دوچندان احساس می شود(موسوی، 1389).

  1-4)   اهداف تحقیق

   

  هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها
  می باشد. هدف نظری یا تئوریکی این تحقیق مطالعه و بررسی علمی و چالش پیرامون موضوع عامل تجدید ارائه صورت های مالی می باشد به سخن دیگر هدف تئوریکی کمک به دانش مدیریت مالی و حسابداری در جهت بسط و توسعه آن می باشد.

  این تحقیق درصدد است به بررسی شواهد تجربی موجود پرداخته و بدین ترتیب میزان انطباق واقعیتهای موجود با نظرات و دلایل مطرح در خصوص عوامل موثر بر تجدید ارائه صورت های مالی را بررسی کند با این هدف که یافته های این تحقیق بتواند به فعالان بازار سرمایه ، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار با عنایت به عامل تجدید ارائه صورت های مالی ، یاری رساند ؛ زیرا لحاظ این عامل مهم منجر به انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می گردد ، ضمن آنکه شفافیت محیط تصمیم گیری و نتایج حاصله را نیز دوچندان می نماید. 

  علاوه بر سرمایه گذاران بالفوه و بالفعل، سازمان ها و شرکت های زیر می‌توانند از نتایج این پژوهش
  بهره برداری نمایند:

  سازمان بورس و اوراق بهادار ،

  شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاری ها،

  شرکتهای بورسی اوراق بهادار تهران،

  سازمان حسابرسی و شرکتهای حسابرسی

  جامعه حسابداران رسمی ایران  

  1-5)        فرضیه های تحقیق

  فرضیه اول: بین بیش اعتمادی مدیریت و تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.

  فرضیه دوم: بین درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره و تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها رابطه  معناداری وجود دارد.

  فرضیه سوم: بین دوگانگی مدیر عامل و تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.

   

  1-6)       مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرهای آن

   

  RESTATE it =β0+ β1 COC it +β2 OUTSIDER it + β3 CEOCHAIR it +β4GROWTH it + β5LEVERAGE it + β6 ROA it + ε it

  متغیر وابسته:

  RESTATE = میزان (مبلغ ریالی) مجموع اقلام تجدید ارائه شده در صورت های مالی شرکت در سال مورد نظر (برای محاسبه این متغیر ازتقسیم مبلغ ریالی مجموع اقلام تجدید ارائه شده برمجموع
  دارایی ها استفاده گردید).

  متغیر مستقل:

  COC = بیش اعتمادی مدیریت. روشهای مختلفی برای ارزیابی بیش اعتمادی مدیریت  ارائه شده است. مالمِندیر و تِیت[1] (2005 و 2008) تصمیمات مربوط به اعمال اختیار معامله سهام شرکت را به عنوان معیار ارزیابی اعتقادات بارز مدیران مورد استفاده قرار دادند. از آنجایی که مدیران به خاطر ویژگی­های اختیار معامله سهام در معرض ریسک بالایی قرار دارند، مدیران ریسک گریز نسبت به نگه­داری اختیار سهام
   بی علاقه هستند و تمایل دارند که اختیار معامله را سریعتر اعمال کنند. بنابراین مدیرانی که اختیارهای معامله را برای مدت طولانی تری نگه داری می کنند، نسبت به عملکرد آینده دارای بیش اعتمادی هستند. در ایران اختیار معامله سهام تاکنون به وجود نیامده است بنابراین از معیار لین و همکاران[2] (2005) به شرح زیر استفاده می­شود:

  (میانگین قیمت سهام در6 ماهه منتهی به پایان سال مالی)÷  (سود واقعی– سود پیش­بینی)

  چنانچه مقدار عبارت فوق مثبت باشد نشاندهنده مدیریت بیش اعتماد و در غیر اینصورت مدیریت محافظه کار ویا به عبارتی عقلائی می باشد.

  OUTSIDER = درصد اعضای غیر موظف هیات مدیره

  CEOCHAIR = دوگانگی مدیر عامل که متغیر دامی است. در صورتی که مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد عدد یک، در غیر اینصورت عدد صفر منظور می شود.

  متغیرهای کنترل:

  GROWTH = رشد جمع کل دارایی های شرکت نسبت به دوره قبل.

  ROA = بازده دارایی ها که از طریق نسبت سود خالص به جمع دارایی ها محاسبه می شود.

  LEV = اهرم مالی که از طریق نسبت جمع بدهی ها به جمع دارایی ها محاسبه می شود.

   

  1-7)        روش تحقیق

  پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. هم چنین تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق همبستگی است. در این تحقیق هدف، تعیین میزان رابطه بین متغیر هاست. این تحقیق در حوزه تحقیقات اثباتی قرار می گیرد و با توجه به اینکه برای آزمون فرضیات تحقیق از اطلاعات تاریخی استفاده می شود در گروه تحققیات شبه آزمایشی قرار می گیرد. روش تحقیق از لحاظ نوع استدلال قیاسی- استقرایی است بدین معنی که در مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعه کتابخانه ای، سایر سایت ها، مقالات در چارچوب قیاسی و گرداوری اطلاعات برای تأئید یا رد فرضیه ها در قالب استقرایی صورت گرفته است.(خاکی، 1382).

   

  [1] Malmendir,U.&Tate

   

  [2] Lin, Y.-H., Hu, S.-Y., & Chen, M.-S.

  Abstract

  Since, financial restatements among the Iranian company have been common recently, in this study, we have investigated some of the factors affecting the financial restatements of companies in Tehran Stock Exchange such as over confidence of management, duality of chair man. Therefore the effect of over confidence of management was investigated on the financial restatements of companies in Tehran Stock Exchange. Population of this study is accepted companies in Tehran’s stock exchange between 1387 to 1391 that the size of sample using screening method after eliminating the unacceptable data is 116. In this study over confidence of management was considered as independent variables to investigate its impact on financial restatements .In first hypothesis  relationship between over confidence of management and financial restatements, in second hypothesis relationship between percentage of non executive members of board and financial restatements , in three hypothesis relationship between duality of chair man and financial restatements was investigated.

  In this that study panel data was used with fixed effect , result of analyzing 116 companies using multivariable regression at 95% confidence level shows that variables of over confidence of management and duality of  chair man have positive effect on financial restatements and percentage of non executive members of board has negative effect on financial restatements.

   

  Keywords: over confidence of management, financial restatements, duality of chair man, percentage of non executive members of board

 • فهرست:

   

  چکیده 1

  فصل اول:کلیات تحقیق

  1-1) مقدمه. 3

  1-2) تشریح و بیان مسئله. 3

  1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق   5

  1-4) اهداف تحقیق.. 6

  1-5) فرضیه های تحقیق   7

  1-6) مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرهای آن. 7

  1-7) روش تحقیق   9

  1-8) روش گردآوری اطلاعات.. 9

  1-9) قلمرو تحقیق.......................................................................................................................................................... ............................................................................................ 9

  1-10) تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی.. 10

  1-11) ساختار تحقیق.. 11

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  2-1مقدمه. 13

  2-2بخش اول: مبانی نظری تجدید ارائه صورت های مالی.. 13

  2-2-1) دلایل تجدید ارائه صورت های مالی.. 16

  2-2-2) واکنش به علل ارائه مجدد صورت های مالی.. 17

  2-2-3) پیامدهای ارائه مجدد صورت های مالی.. 18

  2-3بخش دوم: مبانی نظری هیات مدیره 21

  2-3-1) سازو کارهای برون سازمانی.. 21

  2-3-2) سازو کارهای درون سازمانی.. 22

  2-3-3) هیات مدیره 24

  2-3-4) ترکیب هیات مدیره 26

  2-4بخش سوم: بیش اعتمادی مدیریت.. 37

  2-5بخش چهارم: پیشینه تحقیق. 41

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  3-1) مقدمه. 51

  3-2)روش پژوهش... 52

  3-3) فرضیه های تحقیق.. 52

  3-4) مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها 53

  3-5) جامعه آماری.. 55

  3-6) گردآوری اطلاعات.. 56

  3-7) روش‌ها و ابزار تحلیل داده‏ها 57

  3-8)  روش‌های آماری آزمون فرضیه ها 58

  3-9) رگرسیون چند متغیره 58

  3-9- 1  ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده 60

  3-9-2  مفروضات رگرسیون خطی.. 60

  3-9-3  آزمون استقلال خطاها 61

  3-9-4  آزمون مناسب بودن مدل. 62

  3-9-5  آزمون معنادار بودن ضرایب.. 62

  3-10)  بررسی ساختار دادههای ترکیبی و انواع مدلهای آن. 63

  3-10-1 مدل اثر ثابت.. 64

  3-10-2 مدل اثر تصادفی.. 65

  3-10-3 آزمونهای تشخیص در دادههای ترکیبی.. 65

  3-11)  خلاصه فصل. 67

  فصل چهارم: یافته های پژوهش

  4-1) مقدمه. 70

  4-2) آمار توصیفی داده ها 70

  4-3) آزمون پایایی متغیرها 72

  4-4) تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون. 74

  4-5) آزمون فروض کلاسیک رگرسیون. 76

  4-5-1) آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته. 76

  4-5-2) آزمون استقلال خطاها 77

  4-5-3) ناهمسانی واریانس ها 78

  4-5-4) آزمون هم خطی متغیرهای مستقل. 79

  4-6) آزمون فرضیات تحقیق.. 80

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1) مقدمه. 85

  5-2) خلاصه پژوهش ونتیجه گیری... 85

  5-3) بررسی یافته‌ها و تفسیر نتایج پژوهش... 87

  5-3-1)آزمون فرضیه اول. 87

  5-3-2)آزمون فرضیه دوم. 88

  5-3-3)آزمون فرضیه سوم. 88

  5-4) محدودیت‌های پژوهش... 89

  5-5) پیشنهادهای کاربردی پژوهش... 90

  5-6) پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی.. 91

  منابع و ماخذ. 92

  پیوست.. 99

  منابع و ماخذ:

  الف) منابع فارسی:

  اسکات،ویلیام آر. (1390). تئوری حسابداری مالی،ترجمه پارسیان،علی. انتشارات ترمه، 304-305.

  اشرف­زاده، حمید رضا و مهرگان، نادر، (1387)، اقتصاد سنجی پانل دیتا. تهران: موسسه تحقیقات تعاون دانشگاه تهران.

  آذر عادل،مومنی منصور،(1385)،"آمار و کاربرد آن در مدیریت"،تهران،سمت،ج2،چاپ دهم.

  آذر، عادل و مومنی، منصور، (1377). آمار و کاربرد آن در مدیریت. جلد دوم، تهران: انتشارات سمت.

  آقایی و همکاران، (1392). محتوای ارزشی افشا اجباری: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 13، 235-252.

  بازرگان، عباس و سرمد، زهره و حجازی، الهه،(1389). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. نشر آگاه.

  بدری، (1387)، چرخش موسسات حسابرسی و تاثیر آن بر کیفیت حسابرسی شرکت‌های ‌پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

  برزگری خانقاه، (1375)، پایان نامه کارشناسی ارشد ، بررسی عوامل موثر بر نوع اظهار نظر حسابرس در ایران ،دانشگاه شهید بهشتی.

  بیک بشرویه، سلمان، (1390)، " تاثیر حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

  حساس یگانه یحیی، فلسفه حسابرسی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم

  حساس یگانه، ی. (1387)، پایان نامه دکتری حسابداری (P.H.D)، دانشکده حسابداری مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی ،ص 21.

  حسینی و رهبری خرازی،(1386)، کیفیت گزارشگری مالی، حسابرسی و حاکمیت شرکتی، مجله حسابدار، شماره182، بهار 86.

  حسینی، سید علی،(1386). بررسی رابطه بین کیفیت افشا ( قابلیت اتکا و به موقع بودن ) و مدیریت سود. رساله دکتری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

  خاکی،(1382)، روشهای تحقیق در علوم رفتاری. نشر دانا..

  رسائیان، ا. (1389)، بررسی تأثیر ویژگی های هیئت مدیره بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دو فصلنامه برنامه و بودجه، 110، 191- 204.

  ریمون آرون، مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی (متن کامل)، باقر پرهام، چاپ دوم، آراء و نظرهای ماکس وبر درباره نظریه علم، 540- 553.

  سرمد زهره ،(1384). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. نشر آگاه.

  ساعی و همکاران،(1392)، عوامل موثر بر تجدید ارائه صورت های مالی ، تهران. تحقیقات حسابداری، شماره 14، ص67-44

  سجادی،(1383). تاثیر میزان افشا بر هزینه سهام عادی. تحقیقات مالی، شماره 16، ص103-83

  سروری مهر، (1385)، پایان نامه کارشناسی ارشد، شناسایی عوامل مؤثر بر تغییر حسابرس در ایران، دانشکده حسابداری مدیریت دانشگاه تربیت مدرس.

  شریعت پناهی،(1382)، کیفیت حسابرسی و پیش بینی سود، مجله تحقیقات حسابداری، شماره سوم، ص22-35.

  صفرزاده،(1389). بررسی تاثیر افشای اطلاعات بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری، شماره 4 

  علوی، س.، نجفی سیاهرودی، م. و صادق پور، ع. (1389). ابعاد و شاخص‌های متعالی‌سازی هیأت‌های ‌مدیره. مجله تدبیر، 217، 16-23.

  قالیباف اصل، ح. و رضایی، ف. (1386). بررسی تاثیر ترکیب هیات مدیره بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دو فصلنامه تحقیقات مالی، 23، 33-48.

  کردستانی و همکاران،(1389)، پیامدهای تعویض حسابرس،  مجله حسابدار، شماره 218، ص 58-63.

  موسوی،(1389). عوامل موثر بر افشای اطلاعات مالی از طریق وب سایت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 5.

  مؤمنی،(1386)، پایان نامه کارشناسی ارشد، اهمیت ویژگیهای موسسات حسابرسی در فرآیند انتخاب حسابرس توسعه شرکتها و انگیزه های تغییر حسابرس در میان شرکتهای ایرانی، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران.

  مهرانی،ساسان؛نونهال نهر،علی اکبر،(1386)." نقش حسابداری مدیریت درافزایش کارایی واحدهای تجاری"، نشریه  حسابدار 1386 - شماره 190،ص 57 - 71.

  نمازی و کرمانی،(1387). بررسی رابطه بین کیفیت افشا ( قابلیت اتکا و به موقع بودن ) و مدیریت سود". فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 55

  نیک بخت، م.، سیدی، س. و هاشم الحسینی، ر. (1389). بررسی تاثیر ویژگی های هیات مدیره بر عملکرد شرکت. مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز، 2 (1)، 251-270.

  نیکبخت و رفیعی،(1391)، "بررسی عوامل موثر بر تجدید ارائه صورت های مالی ". فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 55

  الف) منابع لاتین:

   

  Ahmed, K., Hossain, M. & Adams, M.B. (2006). The Effects of Board Composition and Board Size on the Informativeness of Annual Accounting Earnings. Corporate governance, 14 (5), 418-431.

  Bares et al (2013), The Causes and Consequences of Auditor Switching: A review of the Literature,Journal of Accounting Literature

  Barnio G, Kav B, (2009) Bocconi School of Management (2004), The impact of mandatory audit rotationon audit quality and on audit pricing: the case of Italy. Academic researchUnpublished.

  Baron et al. (2001) "Opinion Shopping, Audit Firm Dismissals, and Audit Committees "working paper, Hong Kong University of Science and Technology

  Bergmann, B. & Holt, S. (2012). Determinants of board size and composition: an empirical study of Danish medium and large firms, Master thesis submitted to fulfill M.Sc. in Applied Economics and Finance, Copenhagen Business School.

  Bilimoria, D. (2000). Building the Business for Women Directors, in R. J. Burke and M. C. Mattis (eds.),Women on Corporate Boards: International Challenges and Opportunities (Kluwer Academic Publishers, Dordrecht), 25–40.

  Brunninge, O., Nordqvist, M. & Wiklund, J. (2007). Corporate Governance and Strategic Change in SMEs: The Effects of Ownership, Board Composition and Top Management Teams. Small Business Economics, 29, 295–308.

  Carpenter, M.A. & Westphal, J.D. (2001). The Strategic Context of External Network Ties: Examining the Impact of Director Appointments on Board Involvement in Strategic Decision Making. Academy of Management Journal, 44, 639–660.

  Cashen, L.H. (2009). Pressures for the creation of a more independent board of directors in the post-restructuring period. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 13, 57-72.

  Chen, C.J.P. & Jaggi, B. (2000). Association between independent non-executive directors, family control and financial disclosures in Hong Kong. Journal of Accounting and Public Policy, 19, 285-310.

  Chen, C.W. (2008). Multiple directorship and firm performance: evidence from firm characteristics. International Conference on Finance, National Taiwan University.

  Cheng, S., Evans, J.H. & Nagarajan, N.J. (2008). Board size and firm performance: the moderating effects of the market for corporate control. Review Quant Financial Accounting, 31, 121–145.

  Chiang, H.T. & Lin, M.C. (2011). Examining board composition and firm performance. The International Journal of Business and Finance Research, 5 (3), 15-27.

  Chizema, A. & Kim, J. (2010). Outside Directors on Korean Boards: Governance and Institutions. Journal of Management Studies, 47 (1), 109-129.

  Chouchene, I. (2010). The Determinants of the Presence of Independent Directors in French Board Companies. International Journal of Business and Management, 5 (5), 144-153.

  Daily, C., Dalton, D. & Cannella, A. (2003). Corporate governance: decades of dialogue and data. Academy of Management Review, 28 (3), 371-82.

  Dalton, D.R., Daily, C.M., Johnson, J.L. & Ellstrand, A.E. (1999). Number of Directors and Financial Performance: A Meta-analysis. Academy of Management Journal, 42 (6), 674–686.

  determinants of credit risk. Journal of Banking and Finance, 28, 2191–2212.

  Dey, D.K. & Chauhan, Y.K. (2009). Board Composition and Performance in Indian Firms: A Comparison. Journal of Corporate Governance, VIII (2), 7-19.

  Dezaei at el. ( 2006) " Does opinion shopping impair auditor independence and audit quality?" Journal of Accounting and Research 44 (June): 561-583.

  Dicho F, Decho J. (2002), ‘The effects of the auditor’s professional qualification and the firm’s financial health on depreciation in Finland’, Accounting and Business Research, Vol. 34, No. 2, pp.125–43.

  Donaldson, L. & Davis, J.H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. Australian Journal of Management, 16 (1), 49-64.

  Elstad. B & Ladegard. G. (2010). Women on corporate boards: key influencers or tokens? Journal of Management and Governance, 1-21.

  Everez et al., )2002(, “Political relationships, global financing, and corporate transparency.”, Journal of Financial Economics 81: 411-439.

  Fich, E.M. & Shivdasani, A. (2006). Are busy boards effective monitors? Journal of Finance, 61 (2), 689-724.

  Firet,M,D (2007) An Effort To Deter Opinion Shopping,The Journal of Corporation Law Winter

  Ganplos, W. L., (2010), “The long run returns to investors in share issue privatizations.” Financial Management 29: 67-77.

  Gonzales &Vidla longa, (2004)”Why do private companies demand auditing? A case for organizational loss of control’, Journal of Accounting,Auditing and Finance, Vol. 8, No. 1, pp. 31–52.

  Goodstein, J., Gautam, K. & Boeker, W. (1994). The effects of board size and diversity on strategic changes. Strategic Management Journal, 15, 241-25.

  Graham et al (2008), Choice Criteria of Listed Australian Public Companies for Selecting an Auditor: An Explanatory Study, International Journal of Business Studies, Vol.11, No.1, 2003, pp.109-133

  Grifin,Z,J (2002). The impact of corporate Governance on auditor choice: Evidence from China,Journal of International Accounting, Auditing and Taxation

  Guest, P.M. (2009). The impact of board size on firm performance: evidence from the UK. The European Journal of Finance, 15 (4), 385–404.

  Hambrick, D.C. & Jackson, E.M. (2000). Ownership Structure, Boards and Directors, Paper presented at the August 2000 meeting of the Academy of Management, Toronto.

  Hermalin, B.E. & Weisbach, M. (2003). Boards of Directors as an Endogenously Determined Institution; a Survey of the Economic Literature. Economic Policy Review, 9 (1), 7-26.

  Hillman, A.J. & Dalziel, T. (2003). Boards of Directors and Firm Performance: Integrating Agency and Resource Dependence Perspectives. Academy of Management Review, 28, 383–396.

  Hyland, K.K. & Marcellino, P.A. (2002). Examining Gender on Corporate Boards: a regional study. Corporate Governance, 2, 24–31.

  Jaskiewicz, P. & Klein, S. (2007). The impact of goal alignment on board composition and board size in family businesses. Journal of Business Research, 60, 1080–1089.

  Jensen, M.C. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance and takeovers. American Economic Review, 76 (2), 323-329.

  Kang, H., Cheng, M. & Gray, S.J. (2007). Corporate Governance and Board Composition: diversity and independence of Australian boards. Corporate Governance, 15 (2), 194–207.

  Keras & Xiao,(2004).The effect of large-firm audits on Financial restatement. Auditing: A Journal of Practice & Theory 13 (spring): 115–125.

  Kiel, G.C. & Nicholson, G.J. (2003). Board Composition and Corporate Performance: how the Australian experience informs contrasting theories of corporate governance. Corporate governance, 11 (3), 189-205.

  Kiss, P., Roan, R. & Black, A. (2005), ‘Causes and consequences of earnings management: An analysis of firms subject to enforcement actions by SEC’, Contemporary Accounting Research, Vol. 13, No. 1, pp.

  Lang, W. L., Jang, R., (2009), “The choice of private versus public capital markets: Evidence from privatizations.” Journal of Finance, 59: 2835-2870.

  Lee et al. (2012), ‘Earnings quality in privately held firms: The roles of audits, stakeholders and governance mechanisms’, unpublished working paper, KULeuven.

  Li, J. & Harrison, J.R. (2008). National Culture and the Composition and Leadership Structure of Boards of Directors. Corporate governance, 16 (5), 375-385.

  Lin, Y.-H., Hu, S.-Y., & Chen, M.-S. (2005). Managerial optimism and corporate investment: Some empirical evidence from Taiwan. Pacific-Basin Finance Journal, 13, 523–546

  Mace, M. (1986). Directors: myth and reality, Harvard University Press, Boston, MA.

  Markarian, G. & Parbonetti, A. (2007). Firm Complexity and Board of Director Composition. Corporate Governance, 15 (6), 1224–1243.

  Marlin, D. & Geiger, S.W. (2010). The Composition of Corporate Boards of Directors: Pre and Post-Sarbanes-Oxley. Journal of Business and Economics Research, 9 (2), 72-77.

  Marlin, K., Gigr, M.. (2011). The Effects of Board Composition and Board Size on the Informativeness of Annual Accounting Earnings. Corporate governance, 14 (5), 418-431.

  Ning, D. & Sarin, A. (2008). Ownership and Board Structures in Publicly Traded Corporations. Journal of Financial Economics, 52 (2), 187-224.

  Ning, Y., Davidson, W.N. & Zhong, K. (2008). The Variability of Board size Determinants: An Empirical Analysis. Journal of applied finance, 46-61.

  Palmores at el. (2004). “Stabilization policies in open economies with endogenous politicians.” American Economic Review 66: 1-19. 33

  Pietra, R.D., Grambovas, C.A., Raonic, I. & Riccaboni, A. (2008). The effects of board size and ‘busy’ directors on the market value of Italian companies. Journal of Management Governance, 12, 73–91.

  Presli, D., & Aboot, Shin (2013). Incentives for risk-taking in bankingA unified approach. Journal of Banking and Finance, 29(3), 759–777.

  Presley .Theresa J. , Abbott Lawrence J. (2013). CEO overconfidence and the incidence of financial restatement. Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting 29,  74–84.

   Rashid, A., Lodh, S., De Zoysa, A. & Rudkin, K. (2010). Board Composition and Firm Performance: Evidence from Bangladesh. Australasian Business and Finance Journal, 4 (1), 76-95.

  Ruigrok, W., Peck, S.I. & Keller, H. (2006). Board characteristics and involvement in strategic decision-making: evidence from Swiss companies. Journal of Management Studies, 43 (5), 1201-26.

  Sanjay,M. (2012). Deposit insurance, market discipline and off-balance sheet banking risk of large U.S. commercial banks. Journal of Banking and Finance, 18, 575–593.

  Sheu, D.F. & Lin, H.S. (2007). Impact of Venture Capital on Board Composition and Ownership Structure of Companies: An Empirical Study. International Journal of Management, 24 (3), 573-581.

  Singh, V. & Vinnicombe. S. (2004). Why so few women directors in top UK boardrooms? Evidence and theoretical explanations. Corporate Governance: An International Review, 12, 479–488.

  Stenly, J. and Dizort, S. (2007) Auditor choice and the cost of debt capital for newly public firms’, Journal of Accounting and Economics, 37, 113–36.

  Terner, G., & Veirish, J. (2006). Collateral, type of lender and relationship banking as

  Van Der Walt, N. & Ingley, C. (2003). Board Dynamics and the Influence of Professional Background, Gender and Ethnic Diversity of Directors. Corporate governance, 11 (3), 218-234.

  Vidbe, A. R. (1997), ‘Why do private companies demand auditing? A case for organizational loss of control’, Journal of Accounting,Auditing and Finance, Vol. 8, No. 1, pp. 31–52.

  Voordeckers, W., Van Gils, A. & Van den Heuvel, J. (2007). Board Composition in Small and Medium-Sized Family Firms. Journal of Small Business Management, 45 (1), 137–156.

  Wu, B.  (2004), Audit Firm Rotation and Audit quality, journal of CPA

  Zahra, S.A. & Pearce, J.A. (1989). Board of director and corporate financial performance: a review and integrative model. Journal of management, 15, 291–334.

  Zignfas, Evan, & Jankov, Ljubinko (2006). Does speed kill? Lending booms and their consequences in Croatia. Journal 

  منبع:

  ندارد.


تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی, مقاله در مورد پایان نامه تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی, پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی, تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی, پروژه درباره پایان نامه تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی, رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A » چکیده : پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین تاثیر ترکیب مالکیت و هیات مدیره شرکتها بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر میزان رعایت مسئولیت پذیری اجتماعی به عنوان یک فاکتور موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران می باشد.دوره زمانی تحقیق بین سالهای 88 ...

پايان­نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني )گرايش مديريت مالي( مهر ماه 1391 فصل اول کليات تحقيق 1-1) مقدمه هزينه ­هاي ماليات بر درآمد از مهم­ترين هزينه­هاي شرکت ها م

چکیده: وجود سهامداران کنترلی و عمده در شرکت، باعث تمرکز مالکیت در دست عده ای محدود می شود این تمرکز مالکیت هر چه بیشتر شود احتمال افزایش تبانی سهامداران عمده و کنترلی را با مدیریت را افزایش می‌دهد از سوی دیگر وجود اعضای هیئت مدیره نماینده سهامداران کنترلی و عمده احتمال این تبانی و سوءاستفاده را دو چندان می کند، همچنین برقراری مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی می تواند باعث کاهش اثرات ...

پایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده: موسسات حسابرسی مفاهیم نظری و تجربی مهمی برای تعیین حق الزحمه حسابرسی دارند. آنها جهت قیمت گذاری خدمات حسابرسی از عوامل گوناگونی استفاده می کنند و تحقیقات زیادی نیز در رابطه با شناسایی و ارزیابی این عوامل انجام شده است. عواملی که در اغلب مطالعات مدنظر قرار گرفته اند شامل عوامل ریسک، حجم و پیچیدگی عملیات واحد مورد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) رشته و گرایش: حسابداری چکیده : موضوع پایان نامه حاضر«تاثیرمدیریت سودبررابطه حاکمیت شرکتی وکیفیت سود» می باشد. دراین پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت سود، حاکمیت شرکتی و کیفیت سود، مدیریت سود و حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با حضور متغیرهای کنترل پرداخته شده است. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار ...

چکيده هدف اساسي تحقيق بررسي ارتباط بين استراتژي کسب و کار و کيفيت سود در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. نمونه آماري تحقيق، شامل 145 شرکت پذيرفته شده در بو

 چکيده هدف اساسي تحقيق بررسي ارتباط بين استراتژي کسب و کار و کيفيت سود در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. نمونه آماري تحقيق، شامل 145 شرکت پذيرفته شده

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A » گرایش : حسابداری چکیده تغییر یا تعویض حسابرسان در محافل حرفه ای ناشی از دلایل مختلفی می باشد. علاوه بر اجبارهایی که اداره کنندگان بازارهای سرمایه برای تعویض حسابرس در نظر گرفته اند، تغییر حسابرس ممکن است ناشی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی موجود در داخل سازمان باشد بگونه ای که حسابرسی را انتخاب نمایند که دارای بیشترین استقلال و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری گرایش حسابداری چکیده: با توجه به اینکه بر اساس تئوری نمایندگی حاکمیت شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی ایجاد می شود، شرکت هایی که کیفیت نظام حاکمیت شرکتی بهتری دارند، باید کمتر با مشکل تضاد نمایندگی روبرو باشند. از این رودر این تحقیق، در پی شناسایی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: عموماً ا ین گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود. تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر تصمیمات مدیریت در قبال تصمیمات مالی در تحقیقات پیشین اثبات شده است.هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق ...

ثبت سفارش