پایان نامه تاثیر فرصت های رشد برحسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

word 550 KB 29805 91
1393 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت: ۱۱,۸۳۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری

  چکیده

  هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیرفرصتهای رشد برحساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 129 شرکت می باشد. در این تحقیق اقلام تعهدی اختیاری به عنوان متغیر مستقل، فرصتهای رشد به عنوان متغیر تعدیل کننده در نظر گرفته شده تا تاثیر آنها برحساسیت بازده سهام  شرکت مورد بررسی قرار گیرد.در این تحقیق که از داده‌های پانل(تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکتهای با رشدبالا نسبت به شرکتهای با رشدپایین بیشتراست. همچنین این نتایج نشان می دهد حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری مثبت درشرکتهای با رشد بالانسبت به شرکتهای بارشد پایین بیشتراست.

   

  واژگان کلیدی: حساسیت بازده سهام  ، فرصت های رشد ، اقلام تعهدی اختیاری

  مقدمه

  محاسبه سود خالص یک واحد تجاری تحت تأثیر روش ها و برآوردهای حسابداری قرار می­گیرد. لذا همواره امکان دستکاری یا مدیریت سود وجود دارد. انگیزه مدیریت از دستکاری سود، رسیدن به اهداف خویش است که نه تنها ممکن است با اهداف سهامداران همسو نباشد، بلکه در اکثر موارد باآن در تضاد است (تئوری نمایندگی). لذا امروزه، سود به عنوان یکی از مهمترین اهداف گزارشگری عملکرد و مبانی تعیین ارزش شرکت مورد تردید واقع شده است(رحمانی و همکاران، 1390) .وجود زمینه مناسب برای دستکاری سود ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت وجود برخی­محدودیت های ذاتی حسابداری­از جمله نارسایی های موجود درفرآیند برآوردهای آتی وامکان استفاده ازروش­های متعددحسابداری توسط واحدتجاری موجب شده است­که سود واقعی یک واحد از سود گزارش شده درصورت های مالی متفاوت باشد.سود حسابداری و اجزای آن از جمله اطلاعاتی محسوب می­شود که در هنگام تصمیم­گیری توسط افراد در نظر گرفته می­شود. سود حسابداری مبتنی بر ارقام تعهدی از نظر بسیاری از کاربران اطلاعات صورت­های مالی، ابزاری برای سنجش عملکرد شرکت­ها محسوب می­شود. منظور از ارزیابی عملکرد شرکت­ها، ارزیابی کلی وضعیت مالی و نتایج عملیات برای تصمیم­گیر­ی­های منطقی است(کرمی و همکاران ،1389). در طول سه دهه اخیر بحث کیفیت رویه های حسابداری مورد توجه خاص پژوهشگران قرار گفته و تلاش بر این بوده است که با دست یافتن به یک روش منطقی و معتبر، مدیریت رویه های حسابداری از طریق اقلام تعهدی اختیاری اعم از محافظه کارانه و متهورانه مورد توجه  قرار گرفته و اثرات آن بر ارزش و رشد شرکت شناسایی شود (دسای و همکاران[1]، 2004).

  درپژوهش حاضر، تاثیر فرصت های رشد بر حساسیت بازده سهام  به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسى مى­شود. از این رو، در ادامه این فصل طرح­کلی پژوهش شامل فرضیه ها، اهداف پژوهش، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها و روش هاى آمارى مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه هاتشریح مى شوند.

  1-2. تشریح موضوع و بیان مساله

   اقلام تعهدی تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد حاصل از عملیات را بیان  می­کند. بدین معنی که اقلام تعهدی بزرگ، نشان دهنده فزونی سود گزارش شده نسبت به جریان وجوه نقد تولید شده توسط شرکت می­باشد. این تفاوت، نتیجه قیود حسابداری می باشد که چه زمانی درآمد و هزینه باید شناسایی شوند (اصل تحقق درآمد و اصل تطابق). اقلام تعهدی را    می­توان به اجزای اختیاری و غیراختیاری تفکیک کرد. اجزای اختیاری[2] اقلام تعهدی[3] عبارت از اقلامی است که مدیریت می­تواند کنترل هایی بر روی آن ها اعمال کند. اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی عبارت از اقلام تعهدی است که مدیریت نمی­تواند بر روی آن ها کنترلی اعمال نماید       ( دسای و همکاران 2009).  پژوهشات تجربی به صورت فزاینده در حال بررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی  به عنوان معیاری از تقارن اطلاعاتی می باشند. تأکید بر اقلام تعهدی در این پژوهشات ناشی از آن دسته از شواهد تجربی (دیچاو، 1994، سوبرامائیان، 1996، امسی نیکلز، 2002، باتاچاریا، 2007، ظریف فرد و ناظمی، 1383، ثقفی و فدایی، 1386، و عرب مازار یزدی و صفرزاده، 1386) است که نشان می­دهد اقلام تعهدی سبب افزایش جریان های نقدی آتی می­گردد. به عنوان مثال از نظر اعتبار دهندگان، کیفیت پایین تر اقلام تعهدی منجر به کاهش توانایی آنان در ارزیابی و برآورد جریان های نقدی می­شود. در نتیجه کیفیت پایین اقلام تعهدی منجر به افزایش هزینه بدهی می­شود. البته چون اقلام تعهدی مبتنی بر فرضیات و برآوردهای حسابداری می باشد، ممکن است در ارقام تعهدی خطاهایی وجود داشته باشد. این خطاها موجب اخلال در اقلام تعهدی و سبب کاهش سودمندی اقلام تعهدی می­گردد. بنابراین، هر چه اندازه مقادیر خطاها کمتر گردد، کیفیت اقلام تعهدی بالاتر است(رستمی و همکاران، 1390).

  حساسیت بازده سهام اشاره به میزان تغییر پذیری بازده سهام دارد. در پژوهشات تجربی به عواملی همچون متغیرهای کلان اقتصادی، ساختار مالکیت، کیفیت سود و نیز کیفیت اقلام تعهدی به عنوان مهمترین عوامل تاثیرگذار بر بازده سهام شرکت ها اشاره شده است. اما آنچه در پژوهشات گذشته در هاله ای از ابهام قرار داشته میزان تاثیر اقلام تعهدی اختیاری  با توجه به انگیزه های مدیریت می باشد. علی رغم این که اکثر مطالعات تجربی شواهدی از تاثیر منفی اقلام تعهدی اختیاری(مبتنی بر مدیریت سود فرصت طلبانه) ارائه می­کنند، اما برخی از پژوهشات نیز شواهدی در خصوص جنبه مثبت اقلام تعهدی اختیاری  ارائه نموده اند(چانگ و همکاران2011، رابین و وو2014، دیچو و تانگ2010). در مدیریت سود فرصت طلبانه تلاش می­شود عملکرد عملیاتی واقعی شرکت با استفاده از ایجاد ثبت های حسابداری مصنوعی یا تغییر از میزان معقول ، پنهان شود. در مقابل در مدیریت سود خوب، مدیریت  سعی نموده از آزادی عمل خود در انتخاب رویه های حسابداری به منظور انعکاس بهتری از عملکرد شرکت و به تبع آن همگرایی هر چه بیشتر سود حسابداری به سود اقتصادی  استفاده نماید.

  در واقع در مدیریت سود خوب، مدیریت سعی نموده از طریق اقلام تعهدی اختیاری سیگنال هایی را در خصوص اطلاعات محرمانه و عملکرد آتی شرکت به بازار مخابره نماید. از سوی دیگر در شرکت های دارای فرصت های رشد بالا به دلیل مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی بالا ، مدیران از انگیزه بالاتری درجهت اعمال مدیریت سود خوب به منظور ارائه اطلاعات محرمانه در خصوص سودآوری و عملکرد آتی شرکت برخوردارند. بنابراین انتظار    می­رود در شرکت های با فرصت های رشد بالا، سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی ارزش بیشتری برای اقلام تعهدی اختیاری  متصور باشند(روبین و وو، 2014). با عنایت به مطالب فوق این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر فرصت های رشد بر حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .

  1-3. ضرورت و اهمیت انجام پژوهش          

  با توجه به رونق بورس اوراق بهادار در سال‏های اخیر و اینکه بازار بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از ابزارهای انتقال مالکیت دولتی به بخش خصوصی و نیز مکانی برای جمع‏آوری سرمایه‏های کوچک مردمی برای به حرکت درآوردن چرخ‏های اقتصادی کشور می‏باشد و از طرفی هر روز سرمایه‏گذاران بیشتری بنا به دلایلی از قبیل اینکه این نوع سرمایه‏گذارری با مبلغ کم نیز انجام پذیر است و نیز قابلیت نقدشوندگی بالا،وارد بازار بورس اوراق بهادار می‏شوند. بنابراین این قبیل سرمایه‏گذاران و نیز اشخاص حقوقی سرمایه‏گذار در تصمیم‏گیری در خصوص معاملات اوراق بهادار به تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر عملکرد آتی و بازده سهام شرکت ها نیاز مبرم دارند که از مهمترین این اطلاعات که مورد استفاده قرار می‏گیرد، گزارشات مالی شرکت ها می‏باشد. لذا در این راستا مهمترین هدف این پژوهش بررسی اثر تعدیل­گر فرصت های رشد بر ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری با بازده سهام شرکت‌ها تا با جمع‏آوری اطلاعات واقعی و نشان دادن وجود یا عدم وجود این رابطه بتواند کمکی به­کلیه استفاده‏کنندگان داخلی و خارجی صورت‏های مالی نماید. این پژوهش درصدد است به بررسی شواهد تجربی موجود پرداخته و بدین ترتیب میزان انطباق واقعیت های موجود با نظرات و دلایل مطرح در خصوص عوامل موثر بر عملکرد و بازده سهام شرکت ها را بررسی­کند با این هدف که یافته های این پژوهش بتواند به فعالان بازار سرمایه ، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار با عنایت به عوامل فرصت های رشد و اقلام تعهدی اختیاری ، یاری رساند.

  با توجه به پیشینه پژوهش، اکثر مطالعات تجربی پیشین تاکید و تمرکز بر جنبه منفی اقلام تعهدی اختیاری(مبتنی بر مدیریت سود فرصت طلبانه) داشته اند و کمتر پژوهشاتی جنبه مثبت اقلام تعهدی اختیاری را مورد توجه قرار داده اند و نیز با توجه به این که در پژوهشات داخلی گذشته تاثیر فرصت های رشد بر ارزشگذاری اقلام تعهدی اختیاری مورد توجه وتاکید قرارگرفته، لذا در این پژوهش برآنیم تا با تاکید بر جنبه مثبت مدیریت سود،  تاثیر فرصت های رشد برحساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران مورد بررسی قرار دهیم.

   مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری یکی از موضوعات پر­طرفدار بین  سرمایه­گذاران، قانون­گذاران، تحلیل­گران و عموم کاربران صورتهای مالی است. به گفته­ی فیشر مدیریت سود دخالت هدفمند مدیران در فرآیند گزارشگری مالی برون سازمانی است.

  لذا ضرورت و اهمیت انجام این پژوهش به منظور بررسی تاثیر فرصت های رشد بر حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری( ارزشگذاری اقلام تعهدی اختیاری در پیش بینی بازده سهام) شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران دو چندان احساس می­شود.

  1-4. هدف ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام پژوهش           

     1-4-1. اهداف ویژه

  هدف این پژوهش بررسی اثر تعدیل­گر فرصت رشد شرکت بر رابطه بین حساسیت بازده سهام و اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران      می­باشد.

  از جمله سایر اهدافی که در این پژوهش دنبال می­شود ارزیابی حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکتهای با رشد بالا و پایین در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.

  هدف دیگر این پژوهش بررسی مقایسه ای حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری مثبت در شرکتهای دارای فرصت های رشد بالا و پایین می­باشد.

  1-5. نام بهره‌وران

  این پژوهش از نوع پژوهشات کاربردی است.تحقیات کاربردی ، پژوهشاتی هستند که نظریه ها ، قانونمندیها ،اصول و فنونی که در پژوهشات پایه تدوین می­شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکارمی­گیرند، این نوع پژوهشات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند وعلتها را کمتر مورد توجه قرار می دهند.پژوهش حاضربه بررسی تاثیر فرصت های رشد بر حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری­درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد که نتایج حاصله ازاین پژوهش می­تواند مورد استفاده سرمایه گذارن، مدیران وسایراستفاده کنندگان درون و برون سازمانی قرارگیرد.

  همچنین­نتایج این­پژوهش می­تواند زمینه سازبستر مناسبی­برای انجام پژوهشات­آتی باشد. نتایج این­پژوهش همچنین می­تواند مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس را جهت تصمیم­گیری در رابطه با استفاده از اقلام اختیاری حسابداری یاری رساند.

  از جمله سازمانها و نهادهای استفاده کننده از نتایج پژوهش حاضر می­توان به موارد زیر اشاره نمود:

  سازمان بورس اوراق بهادار.

  شرکت بورس اوراق بهادارتهران و فرابورس ایران.

  سازمان حسابرسی.

  کانون سرمایه گذاران نهادی.

  کلیه شرکتهای سرمایه­گذاری و شرکتهای تأمین سرمایه.

  1-6. سوال های پژوهش :

  فرصت­های­رشدشرکت برحساسیت بازده سهام به اقلام­تعهدی اختیاری چه تاثیری دارد ؟

  فرصت­های­رشدشرکت برحساسیت بازده سهام به اقلام­تعهدی­اختیاری مثبت­چه­تاثیری دارد ؟

  1-7. فرضیه‌ها ی پژوهش :

  فرضیه اول : حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های با رشد بالا نسبت به شرکت های با رشد پایین بیشتر است.

  فرضیه دوم : حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری مثبت در شرکت های با رشد بالا نسبت به شرکت های با رشد پایین بیشتر است.

  1-8. مدل پژوهش و تعریف متغیرها

  در این پژوهش با توجه به موضوع پژوهش  از مدل رگرسیونی زیرکه برگرفته از پژوهش روبین و وو(2014) می باشد استفاده می­شود:

   

   (1) R= α0+ α1GROW + α2OCF +α3 NDAC +α4 DAC +α5 DAC* GROW+ε

  که در آن :

  α0 = مقدار ثابت (عرض از مبدا) مدل

  α1 = میزان حساسیت بازده سهام به رشد شرکت

  α2= میزان حساسیت بازده سهام به جریانات نقد عملیاتی

  α3 = میزان حساسیت بازده سهام به اقلام تعهد غیر اختیاری

  α4= میزان حساسیت بازده سهام به اقلام تعهد اختیاری

  α5 = میزان حساسیت بازده سهام به اقلام تعهد اختیاری در شرکت های با رشد بالا

  Rit بیانگر نرخ بازده واقعی سهام شرکت است که با استفاده از قیمت بازار سهام شرکت در اول و آخر دوره و نیز منافع سهامدار در آن دوره از طریق رابطه زیر محاسبه خواهد شد.

   

  Rit-1 =

  که در آن :

   Rit نرخ بازده سهام شرکت در دوره t

   قیمت سهم شرکت در دوره t

   قیمت سهم شرکت در دوره1-t

   منافع مالکیت سهام در دوره t (سود نقدی سهام)

  α درصد سهام جایزه شرکت (مبلغ اسمی هر سهم در ایران 1000 ریال می باشد).

  GROW:بیانگرفرصت های رشد شرکت می باشدکه به عنوان یک متغیر ساختگی (مصنوعی) آورده شده است­که براساس نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام (MTB) اندازه گیری می­شود. در این پژوهش به منظور تفکیک شرکت ها به دو دسته شرکت های با فرصت رشد بالا و سایر شرکت ها، نخست در هر سال نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام(MTB) محاسبه شده و شرکت های نمونه بر اساس نسبت مزبور به ده دهک تقسیم می­شوند، شرکت هایی که بر مبنای نسبت مزبور در دهک های هفتم تا دهم قرار می گیرند جزء شرکت های با فرصت رشد بالا طبقه بندی می شوند.

  لازم بذکراست­که چون در بسیاری ازپژوهشات برای­اندازه­گیری رشد شرکت از متغیر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری استفاده شده است(گاور وگاور،1993؛ اسکینر،1993؛ لانگ، 1996). لذا دراین­پژوهش نیزبرای­ اندازه­گیری ­رشد شرکت ­از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (MTB) استفاده شده است.(روبین و وو، 2014).

   

  [1] Desai and et al

  [2] Discretionary items

  [3] Non discretionary items

  Abstract

  The main object of this study is to evaluate the effect of growth opportunities on the value relevance of discretionary accruals in predicting future performance and stock returns in companies listed on the Tehran Stock Exchange. The research's statistical population is companies listed on the Tehran Stock Exchange during  2008 to 2013, the sample size according to the method of screening and also after removal of outlier observations is equal to 129 companies. In the study, discretionary accruals are considered as the in dependent variables and growth opportunities as the damper variable to examine their impact on sensitivity of stock returns, future operating cash flow and future profits of the company. In this study, Panel data with fixed effects were used, the results of the data analysis of companies using multiple regressions at 95% show company's growth opportunities has direct influence on the value relevance of discretionary accruals in predicting stock returns.On the other hand, these results suggest that the growth opportunities of the company have a direct impact on the value relevance of discretionary accruals in the prediction of future cash flows and the future profits.

  Keywords: Sensitivity­­­­­ ­stock returns, growth opportunities, discretionary accruals

   

   

   

   

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب:

  عنوان                                                                                                             صفحه

  فصل اول: کلیات پژوهش

  1-1. مقدمه. 2

  1-2. تشریح موضوع و بیان مساله. 3

  1-3. ضرورت و اهمیت انجام پژوهش.... 4

  1-4. هدف ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام پژوهش.... 5

  1-4-1. اهداف ویژه. 5

  1-5. نام بهره‌وران.. 5

  1-6. سوال های پژوهش : 6

  1-7. فرضیه‌ها ی پژوهش : 6

  1-8. مدل پژوهش و تعریف متغیرها 6

  1-9. روش پژوهش.... 8

  1-10 . روش و ابزار گردآوری اطلاعات... 9

  1-11. جامعه و نمونه آماری.. 9

  1-12. قلمرو پژوهش.... 10

  1-12-1. قلمرو موضوعی.. 10

  1-12-2.  قلمرو  زمانی.. 10

  1-12-3. قلمرو مکانی.. 10

  1-13. واژگان و اصطلاحات تخصصی.. 10

  1-14. ساختار پژوهش.... 11

  فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیق

  2-1. مقدمه. 13

  2-2. اقلام تعهدی.. 13

  2-2-1. تعریف اقلام تعهدی.. 14

  2-2-2. کیفیت اقلام تعهدی.. 15

  2-2-3. مدل های موجود برای بررسی کیفیت اقلام تعهدی.. 15

  2-2-4. کیفیت اقلام تعهدی به عنوان معیاری برای اندازه گیری کیفیت سود. 19

  2-2-5. ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺳﻮد... 20

  2-2-6. ﺗﻐﯿﯿﺮات درﮐﻞ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی... 20

  2-2-7. ﺑﺮآورد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ارﺗﺒﺎط اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی ﺑﺎ ﻧﻘﺪ... 21

  2-2-8. ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و اراﺋﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ... 21

  2-3. فرصت های رشد.. 22

  2-3-1. نظریه منابع مالی داخلی.. 26

  2-3-2. عدم تقارن اطلاعاتی و عدم استفاده مناسب از فرصت های سرمایه گذاری.. 28

  2-4. پیشینه پژوهش... 35

  2-4-1. پژوهش های انجام شده در خارج ازکشور. 35

  2-4-2. پژوهش های انجام شده در داخل کشور. 38

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق

  3-1. مقدمه. 41

  3-2.روش پژوهش.... 41

  3-3. فرضیه های پژوهش.... 42

  3-4. مدل پژوهش و تعریف عملیاتی متغیرهای آن.. 44

  3-5. جامعه و نمونه آماری.. 46

  3-6. گردآوری اطلاعات... 47

  3-7. روش‌های آماری و ابزار تحلیل داده‏ها وآزمون فرضیه ها 48

  3-7-1. رگرسیون چند متغیره. 49

  3-7-1-1. ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده. 50

  3-7-1-2. مفروضات رگرسیون خطی.. 50

  3-7-1-3. آزمون استقلال خطاها 51

  3-7-1-4.آزمون مناسب بودن مدل.. 51

  3-7-1-5. آزمون معنادار بودن ضرایب... 52

  3-8 . بررسی ساختار داده های ترکیبی و انواع مدل های آن.. 52

  3-8-1. مدل اثر ثابت... 53

  3-8-2. مدل اثر تصادفی.. 53

  3-8-3. آزمون های تشخیص در داده های ترکیبی.. 54

  3-8-3-1. آزمون چاو. 54

  3-8-3-2.آزمون هاسمن.. 54

  3-9. خلاصه فصل سوم. 55

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

  4-1. مقدمه. 57

  4-2. آمار توصیفی داده‌ها 57

  4-3.آزمون پایایی متغیرها 58

  4-4. تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون.. 59

  4-4-1.آزمون چاو. 60

  4-4-2.آزمون هاسمن.. 60

  4-5. آزمون فروض کلاسیک رگرسیون.. 61

  4-5-1. آزمون استقلال خطاها 61

  4-5-2. آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته. 62

  4-5-3. بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 62

  4-5-3-1. مدل رگرسیونی اول.. 62

  4-5-3-2. مدل رگرسیونی دوم. 63

  4-5-4. ناهمسانی واریانس ها 63

  4-5-5. آزمون هم خطی متغیرهای مستقل.. 64

  4-6. آزمون فرضیات پژوهش.... 64

  4-6-1. آزمون فرضیه اول.. 64

  4-6-2. آزمون فرضیه دوم. 66

  4-7. خلاصه فصل چهارم. 68

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1. مقدمه. 70

  5-2. بررسی یافته‌ها و تفسیر نتایج پژوهش.... 70

  5-3. پیشنهادهای مبتنی بر نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش.... 72

  5-4. پیشنهادهای موضوعی برای پژوهش‌هایآتی.. 72

  فهرست منابع و ماخذ

  الف . منابع فارسی.. 73

  ب . منابع انگلیسی.. 75

   

  منبع:

   

  هرست منابع و ماخذ :

  الف . منابع فارسی

  1. آذر،عادل؛منصورمؤمنی.آماروکاربرد آن درمدیریت.جلد دوم، چاپ ششم، تهران:سازمان مطالعه وتدوین­کتب درسی­علوم انسانی­دانشگاه‌ها(سمت)،(1381).

  2.  بنی مهد،بهمن.تبیین و ارائه الگو برای اندازه گیری محافظه­کاری حسابداری. رساله دکتری، دانشگاه    ­آزاد واحد علوم تحقیقات، (1385).

  3.  پیندیک،رابرت؛دانیل روبین فیلد.الگوهای اقتصاد­سنجی و پیش­بینی­های اقتصادی. ترجمه و تألیف، محمد امین­کیانیان،سازمان مطالعه وتدوین­کتب علوم انسانی دانشگاه­ها، چاپ اول،(1370).

  4.  حافظ نیا، محمدرضا.مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. چاپ دوازدهم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین­کتب درسی­علوم انسانی دانشگاه‌ها(سمت)، (1385).

  5.  دلاور،علی.روش تحقیق در روان­شناسی و علوم تربیتی.تهران: دانشگاه پیام نور،(1384).

   6.  ساعی،علی.آماردرعلوم اجتماعی. چاپ دوم، تهران: مؤسسه نشر جهاد، (1377).

  7.  سرمد،زهره؛ بازرگان،عباس­وحجازی،الهه. روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. چاپ                یازدهم، تهران:انتشارات آگاه، (1384).

  8.  سیدی،سیدعزیز.بررسی رابطه بین مشخصه‌های هیات مدیره با مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.دانشگاه تهران، پایان‌نامه­کارشناسی ارشد،(1386).

  9.  شهریاری، علیرضا.بررسی رابطه بین هزینه های سیاسی و محافظه­کاری (فرضیه سیاسی) در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،(1387).

  10.  ظریف­فرد،احمد؛ناظمی،امین.بررسی نقش سود حسابداری و جریان­های نقدی در سنجش عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.بررسی­های حسابداری و حسابرسی، (1383)،37 ، ص100.

  11.  عرب مازار یزدی،محمد.محتوای افزاینده جریانات نقدی وتعهدی.رساله­دکتری،به راهنمایی دکترعلی­ثقفی،(1374).

  12.  عرب مازار یزدی،محمد؛مشایخی،بیتا ورفیعی، افسانه.محتوای اطلاعاتی جریان­های نقدی و تعهدی در بازار سرمایه ایران.بررسی­های حسابداری و حسابرسی،(1385)،43.

  13.  فعلی،مریم.بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی وارزش شرکت.دانشگاه تهران، پایان‌نامه­کارشناسی ارشد،(1387).

  14.  قنبری،فرحناز. بررسی تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی برعملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.دانشگاه الزهرا، پایان‌نامه­کارشناسی ارشد،(1386).

  15. کردستانی،غلامرضا؛ امیربیگی لنگرودی، جبیب.محافظه­کاری درگزارشگری مالی: بررسی رابطه عدم تقارن زمانی سود و MTB به عنوان دومعیار ارزیابی محافظه­کاری.بررسی­های حسابداری و حسابرسی،(1387)،52 ،ص89 .

  16.  مشایخ،شهناز؛اسماعیلی،مریم.بررسی بین­کیفیت سود و برخی جنبه­های اصول راهبری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، (1385)،شماره 45، صص25-44،.

  17.  مشایخی،بیتا؛ صفری، مریم.وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس­اوراق بهادار تهران.بررسی های­حسابداری وحسابرسی، (1385)، شماره44صص54-35،تابستان.

  18.  مشایخی، بیتا؛مهرانی،ساسان و مهرانی،کاوه وکرمی،غلامرضا.نقش اقلام تعهدی در مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.بررسیهای حسابداری وحسابرسی،(1384)، شماره42،صص61-74.

  19.  مومنی،منصور؛فعال قیومی،علی.تحلیل داده­های آماری با استفاده ازSPSS. چاپ اول، تهران:کتاب نو،(1386).

   

   

   

  ب . منابع انگلیسی

   

  1. Ali Al - Attar and Simon Hussain. “Corporate Data and Future Cash Flow”, Journal of Business Finance and Accounting. (2004) , 31(7) & (8):861- 903.

  2. Agrawal, A., Knoeber,C.Firm performance and mechanisms to control agency problems between managers and shareholders.J. Financ. Quant. Anal.(1996) ,31(3), 377397.

  3. Agrawal, A., Chadha, S.Corporate governance and accounting scandals.J. Law Econ. (2005.) ,48, 371406.

  4. Ahmed, K., Hossain, M., Adams, M.The effects of board composition and board size on the informativeness of annualaccounting earnings.Corp. (2006), Gover.14 (5), 418431.

  5. Ahmed, A. S., B. K. Billings, R. M. Morton, and M. S. Harris.“The role of accounting conservatism in mitigating bondholder-shareholder conflicts over dividend policy and in reducing debt costs. ”The Accounting Review.(2002),77 (4): 867890.

  6. Ahmed, A. S., R. M. Morton, and T. F. Schaefer.“Accounting conservatism and the valuation of accounting numbers: Evidence of the Feltham-Ohlson (1996) model. ”Journal of Accounting, Auditing & Finance. (2000),15 (3): 271292.

  7. Ahmed, A. S., &Duellman, S.“Evidence on the role of accounting conservatism in corporate governance. ”Journal of Accounting and Economics. (2007),43,411437.

  8. Ball, R., Shivakumar, L.The role of accruals in asymmetrically timely gain and loss recognition. J. Account. (2006), Res. 44 (2),207242.

  9. Basu, S. The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings. J. Account. Econ. (1997), 24, 337.

  10. Basu, S. Discussion of on the asymmetric recognition of good and bad news in France, Germany and the United Kingdom. Journal of Business Finance & Accounting 28: 1333-1349, (2001).

  11. Bathala, C.T., Rao, R.P.The determinants of board composition: an agency theory perspective. Manag. Dec. (1995), Econ.16,5969.

  12. Beasley, M.S. An empirical analysis of the relation between board of director composition and financial statement fraud.Account. (1996), Rev. 71, 443465

  13. Beaver, W., and S. Ryan. “Biases and lags in book value and their effects on the ability of the book-to-market ratio to predict book return on equity. ” Journal of Accounting Research 38 (1), (2000) ,127148.

  14. Beekes, W., P. Pope, and S. Young.“The link between earnings timeliness, earnings conservatism and board composition: Evidence from the U.K. Corporate Governance.”An International Review 12 (1), (2004),4759.

  15. Becker, C.L., Defond, M.L., Jiambalvo, J., Subramanyam, K. The effect of audit quality on earnings management. Contem-porary Account. (1998), Res.15, 124

  16. Beekes,W., Pope, P., Young, S. The link between earnings timeliness, earnings conservatism and board composition: evidence from the UK. Corp. Gover.12(1), (2004),4759.

  17. Bowen, R.M. , Raj gopal, S. , Venkatachalam, M. Accounting Discretion, Corporate Governance and Firm Performance. University of Washington and Duke University (Unpublished Working paper),( 2003).

  18. Bushman, R., Piotroski, J.D., Smith, A. What determines corporate transparency? J. Account. Res. (2004a), 42 (2), 207252.

  19. Bushman, R., Chen, Q., Engle, E., Smith, A. Financial accounting information, organizational complexity and corporate governance systems. J. Account. Econ. (2004b), 37 (2), 167201.

  20. Chung, H, Kallapur, S.Client importance, non-audit services and abnormal accruals. Account. Rev. (2003), 78, 931955.

  21. Cravens, K., Wallace, W. A framework for determining the influence of corporate board of directors in accounting studies.Corp. Gover.9(1),(2001) ,224.

  22. Dechow, P., Sloan, R., Sweeney, A.Causes and consequences of earnings manipulation: an analysis of firms subject toenforcement actions by the SEC. Contemporary Account. Res. 13 (1), (1996),136.

  23 . Dechow, P., Dichev, I.The quality of accruals and earnings: the role of accrual estimation errors. Account. (2002), Rev. 77, 3559.

  24. Dechow, P.M.“Accounting earnings and cash flows as measures of firm performance: The role of accounting accruals”, Journal of Accounting and Economics 18: (1994) ,3-42.

  25. Dechow, P.M., Sloanand, R.C. A.P. Sweeney, ‘Detecting Earnings Management’, Accounting Review, Vol. 70, (1995) , (April), pp.193225.

  26. Dichev, I. and D. Skinner. Large-sample evidence on the debt covenant hypothesis. Journal of Accounting Research 40: (2002),1091-1123.

  27. DeFond, M., Jimbalvo, J. Debt covenant violation and manipulation of accruals: accounting choice in troubled companies.J. Account. Econ. 17,(1994), (145),176.

  28. Givoly, D., Hayn, C.“The changing time-series properties of earnings, cash flows and accruals: has financial reporting become more conservative? ”Journal of Accounting and Economics 29 (3), (2000), 287320.

  29. Givoly, D., C. Hayn and A. Natarajan.“Measuring reporting conservatism. The Accounting Review 82, (2007), 65-106.

  30. Grant Thornton, Application of corporate governance principles on the Greek business setting. Unpublished Working Paper, Athens University of Economics and Business, (2005).

  31. Hossain, M., Cahan, S.F., Adams, M.B.The investment opportunity set and the voluntary use of outside directors: NewZealand evidence. Account. Business Res. ( 2000),30, 263273.

  32. Hsu, G., Koh, P. Does the presence of institutional investors influence accruals management? Evidence from  Australia.Corp. Govern. 13 (6), (2005), 809823.

  33. Jensen, M. AFA presidential address: the modern industrial revolution exit and the failure of internal control systems. J.Finan. (1993), 48 (3), 830881.

  34. Jones, Jennifer J.Earnings management during import relief Investigations. J. Account. (1991), Res. 29, 193228.

  35. Kothari, S.P., A.J. Leone, and C.E. Wasley. Performance matched discretionary accruals measures. Journal of Accounting and Economics 39 ,(2005),163-197

  36. Krishnan, G.V.“Did Houston Clients of Arthur Andersen Recognize Publicly Available Bad News in a Timely Fashion?” On line, http://www.ssrn.com. , (2003).

  37. Klein, A.Audit committee, board of director characteristics, and earnings management. J. Account. Econ. (2002), 33, 375400.

  38. Lafond, R., Roychowdhury, S. Managerial ownership and accounting conservatism. J. Account. Res. (2008), 46 (1), 101135.

  39. LaFond, R., Watts, R. “The information role of conservatism. ” The Accounting Review 83 (2), (2008),447478.

  40. Lipton, M., Lorsch, J. A modest proposal for improved corporate governance. Business Lawyer 48, ( 1992), 5977.

  41. Ministry of Economics, Law 3016/2002 on Principles of Corporate Governance (in Greek) ,( 2002).

  42. Mishra, C., Randoy, T., Jenssen, J.The effect of founding family influence on firm value and corporate governance. J. Int.Financ. Manag. Account. (2001) , 12 (3), 235259.

  43. Myring, M.The relationship between returns and unexpected earnings: a global analysis by accounting regimes. J. Int.Account. (2006),  Audit. Tax. 15, 92108.

  44. Peasnell, K.V., Pope, P.E., Young, S. Accrual management to meet earnings targets: UK evidence pre- and post-cadbury.Brit. Account. ( 2000), Rev. 32, 415.

  45. Raonic, I., McLeay, S., Asimakopoulos, I. The timeliness of income recognition by interlisted european companies: ananalysis of institutional and market complexity. J. Business Financ. Account. (2004) , 31 (12), 115148.

  46. Rediker, K.J., Seth, A., 1995.Board of directors and substitution effects of alternative governance mechanisms. Strategic Manag.J. 16, 8599.

  47. Reynolds, J.K., Francis, J.R. Does size matter? The influence of large clients on office-level auditor reporting decisions. J.Account. Econ. (2000), 30, 375400.

  48. Robin, A. & Wu, Q.“ Firm growth and the pricing of  discretionary accruals” , Springer Science + Business Media New York, (2014).

  49. Skinner, D.J. Why firms voluntarily disclose bad news. J. Account. (1994), Res. 32, 3860.

  50. Srinivasan, S.Consequences of financial reporting failure for outside directors: evidence from accounting restate mentsand audit committee members. J. Account. ( 2005) , Res. 43, 291334.

  51. Subramanyam, K.R.The pricing of discretionary accruals. J. Account.(1996), Econ.22, 249281.

  52. Trueman, B. Managerial disclosures and shareholder litigation. Rev.Account. (1997) ,Studies 2, 181199.

   

  53. Vafeas, N.Board structure and the informativeness of earnings. J. Account.(2000),

             Public Policy19, 139160.

  54. Wang, D. Founding family ownership and earnings quality. J. Account. (2006) ,Res. 44 (3), 619656.

  55. Warfield, T., Wild, J., Wild, K.Managerial ownership, accounting choices, and informativeness of earnings. J. Account. (1995), Econ. 20 (1), 6191.

  56. Watts, R.“Conservatism in accounting, Part I: Explanations and implications.” Accounting Horizons 17 (3) , (2003a), 207221.

  57. Watts, R. Conservatism in accounting. Part II: Evidence and research opportunities. (2003b), Accounting Horizons 17, 287301.

  58. Watts, R., and J. Zimmerman. Positive Accounting Theory, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.(1986).

  59. Weisbach, M. Outside directors and CEO turnover. J. Financ. (1988), Econ. 20 (1/2), 431460.

  60. White, H. A heteroscedasticity consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroscedasticity. (1980), Economet-rica 48, 817838.

  61. Yermack, D. Higher market valuation of companies with a small board of directors. (1996) , J. Financ. Econ. 40.

  62. Zhang, J. “The Contracting Benefits of Accounting Conservatism to Lendersand Borrowers.” Journal of Accounting & Economics 45 , (2008), 27-54.

   

   

   

   

   


تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر فرصت های رشد برحسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, مقاله در مورد پایان نامه تاثیر فرصت های رشد برحسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر فرصت های رشد برحسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر فرصت های رشد برحسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر فرصت های رشد برحسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر فرصت های رشد برحسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر فرصت های رشد برحسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, پروژه درباره پایان نامه تاثیر فرصت های رشد برحسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر فرصت های رشد برحسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر فرصت های رشد برحسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر فرصت های رشد برحسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر فرصت های رشد برحسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر فرصت های رشد برحسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی- گرایش مالی چکیده: هدف این پژوهش، بررسی نقش اقلام تعهدی در ارزیابی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی شرکت‌ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386 تا ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc) گرایش: حسابداری چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1391 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 96 شرکت می ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : " مالی " چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده) : سهامداران وسرمایه گذاران درتعیین ارزش شرکت بایدعلاوه برکمیت سود،کیفیت آن رانیزموردتوجه قراردهند.منظورازکیفیت سودنزدیک بودن به وجه نقدوقابلیت استمرارآن می باشد. به عبارت دیگرارزش سهام یک شرکت تنهابه سودهرسهم سال جاری بستگی ندارد،بلکه به ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حسابداری گرایش حسابداری چکیده محتوای اطلاعاتی سود ، به طور گسترده­ای در متون حسابداری و مالی مورد آزمون قرار گرفته است. از آنجا که در اغلب موارد از جمله گزارشگری مالی و مدل­های ارزیابی، سود نقش اساسی دارد، تعیین اقلام و متغیرهای مالی مرتبط با سود حسابداری به منظور پیش­بینی، دارای اهمیت زیادی است. هدف این تحقیق بررسی ارتباط جریان وجوه نقد ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری چکیده سود یکی از اقلام مورد توجه سرمایه گذاران می باشد و مبنای بسیاری از تصمیم گیری های مهم اقتصادی به شمار می رود. سود دارای دو جز نقدی و تعهدی می باشد، از طرفی اقلام تعهدی سود دارای دو بخش عادی و غیر عادی می باشد. برخی شواهد نشان دهنده این واقعیت اند که سرمایه گذاران در درک اطلاعات مربوط به اقلام تعهدی با مشکلات عدیده ...

 چکيده هدف اساسي تحقيق بررسي ارتباط بين استراتژي کسب و کار و کيفيت سود در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. نمونه آماري تحقيق، شامل 145 شرکت پذيرفته شده

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری گرایش: حسابداری چکیده: هموارسازی سود، تلاش اعمال شده توسط مدیریت جهت کاهش تغییرات غیرعادی در سود در قالب اصول حسابداری تعریف می شود. در این پژوهش رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی درچرخه زندگی واحدهای تجاری موردبررسی وسنجش قرارگرفته است. در راستای انجام تحقیق درخصوص موضوع مورد نظر و همچنین آزمون فرضیه‌های ...

پایان نامه تحصیلی برای اخذ کارشناسی ارشد M.A مدیریت بازرگانی- مالی چکیده: مساله اصلی پژوهش در این تحقیق این است که آیا بین سود هر سهم، نسبت Q توبین و اهرم مالی با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود دارد؟به منظور یافتن پاسخ مناسب به سوال اصلی پژوهش چهار فرضیه تدوین گردیده است. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاری کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوری و شرایط مالی ، مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بروز خطاها در برآوردهای حسابداری ،اجتناب ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده: کسب بازدهی مازاد بر بازدهی بازار با درنظر گرفتن سایر شرایط مانند ریسک یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در تصمیم­گیری ها و برنامه­ریزی­های مالی می­باشد. در واقع حداکثرکردن سود و بازده سهامداران با مدیریت بر منابع و مصارف و با اجرای سیاست­های صحیح از وظایف و اهداف مدیریت مالی می­باشد. در این تحقیق تأثیر متغیرهای ...

ثبت سفارش