پایان نامه تاثیرساختارمالکیت بررابطه بین جریان نقدآزاد و مدیریت سوددرشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

word 552 KB 29810 115
1393 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قدیم:۱۴,۹۰۰ تومان
قیمت: ۱۸,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  رشته: حسابداری

  چکیده

  یکی از مکانیزم‌های موجود به منظور تخفیف مشکل نمایندگی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران در بازارهای سرمایه، نظام حاکمیت شرکتی است. نقش سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی و حضور آنها در شرکت‌ها، موضوع اغلب بحث‌های سال‌های اخیر بوده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد آزاد ومدیریت سود در شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. حجم نمونه‎ی مورد مطالعه شامل 115شرکت دربازه زمانی 1391-1386 می‎باشد. برای آزمون فرضیات تحقیق از روش داده‎ها‎ی ترکیبی استفاده گردید. جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه‎ها‎ی تحقیق نشان می‎دهد که بین متغیرهای جریان وجه نقد آزاد،  ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان وجه نقد آزاد، ومدیریت سود در بازه زمانی مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود دارد و فرضیات اصلی تحقیق اثبات می گردد.

   

  واژگان کلیدی

  ساختار مالکیت، جریان وجه نقد آزاد، مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، مدیریت سود، روش داده‎ها‎ی ترکیبی

  مقدمه

  وجوه نقد شرکتها همواره مورد توجه افراد ذینفع در شرکتها بوده و قابلیت وجوه نقد شرکتها درآینده و توان پیش بینی آن می‎تواند کمک بسیار مفیدی به تصمیم گیری آنها در خرید و فروش سهام و دادن اعتبار به شرکتها و نیز هشداری به مدیران برای بهبود عملکرد خود باشد. در حوزه مدیریت مالی استفاده از تکنیک‎ها‎، روش‎ها‎ و مدل‎ها‎ی علمی، عموماً در جهت کمک به اخذ تصمیمات معقول در حیطه امور مالی شرکتها و سایر سازمانها به شدت رواج پیدا کرده است، از یک سو پیشرفت سریع فناوری رشد اقتصادی را سریع تر نموده و از سوی دیگر رقابت روز افزون شرکتها دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است، (کاووسی، 1391( بدین ترتیب تصمیم گیری‎ها‎ی مالی نسبت به گذشته راهبردی تر شده است و بدنبال آن پژوهش‎ها‎ی حسابداری و مالی متعددی معطوف به ایجاد کردن مدلی برای پیش بینی وضعیت مالی و اقتصادی شرکتها گردیده است.  در این رابطه نسبت‎ها‎ی مالی از مهم ترین ابزارها در پیش بینی وضعیت مالی، توقف فعالیت و بحران‎ها‎ی مالی شرکتها محسوب می‎شود. (لیکرت، 2013( شواهد نشان می‎دهد که وجود یک ترکیب خطی از نسبتها هم در ارتباط با تأمین مالی و سرمایه و هم در ارتباط با سودآوری و جریانات نقدی و رشد، در ارزیابی‎ها‎ی مالی مؤثر و کارآمد می‎باشد و با استفاده از آن می‎توان شرکتهای سالم را از شرکتهای ناسالم متمایز نمود. (فرناندز، 2013( با جداشدن مالکیت و مدیریت در شرکت‌های سهامی، تضادمنافع بالقوه بین سهامداران و مدیران ایجاد شد، که این تضاد منافع تحت عنوان «مشکل نمایندگی» بیان می‌شود. یکی از نتایج مشکل نمایندگی این است که بین مدیران و سهامداران شرکت عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد و سهامداران نمی‌توانند اعمال و فعالیت‌های مدیران را به طور مستمر مشاهده کنند، این عدم تقارن اطلاعاتی باعث ایجاد دو مشکل انتخاب نامطلوب و خطر اخلاقی می‌شود. از سویی حسابداری تعهدی، حق انتخاب قابل توجهی به مدیران در تعیین سود در دوره‌های زمانی متفاوت اعطا می‌کند. در واقع تحت این نوع از سیستم حسابداری، مدیران کنترل چشمگیری بر زمان تشخیص برخی اقلام هزینه از جمله هزینه‌های تبلیغات و مخارج تحقیق و توسعه دارند، همچنین مدیران در سیستم حسابداری تعهدی، با گزینه‌های متفاوتی در مورد زمان تشخیص درآمدها نیز روبرو هستند، از جمله تشخیص سریعتر درآمد از طریق فروش‌های نسیه. این گونه عملکرد از سوی مدیران در عبارتی ساده به عنوان «مدیریت سود» یاد می‌شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد آزاد ومدیریت سود در شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این فصل به بیان کلیات تحقیق می‎پردازیم.

  1-2 بیان مساله

  سود حسابداری براساس مبنای تعهدی شناسایی می‎گردد. معمولآ استفاده از مبنای تعهدی موجب متفاوت شدن میزان سود عملیاتی گزارش شده با خالص جریان‎ها‎ی نقدی حاصل ازعملیات و گزارش یک سری اقلام تعهدی در صورت‎ها‎ی مالی می‎شود. دیچو وهمکاران (1995) نشان دادند. که اقلام تعهدی غیر اختیاری ثابت هستند واز آن‎ها‎ نمی‎توان برای هموارسازی سود استفاده کرد. بلکه هر چقدر اقلام تعهدی اختیاری در داخل اقلام تعهدی بیشتر باشد احتمال مدیریت سود نیز متعاقب آن افزایش می‎یابد. فرصت مدیریت سود در شرکت‎ها‎ی دارای جریان وجوه نقد آزاد مازد بیشتر است، به این دلیل که  مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد پائین، اغلب تمایل دارند تا در پروژه‎ها‎ی اضافی و یا حتی در پروژه‎ها‎ی دارای خالص ارزش فعلی منفی(NPV منفی) سرمایه گذاری کنند و برای پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمایه گذاری‎ها‎یی که ثروت سهام داران را بیشینه نمی‎کند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش دهنده سود استفاده کنند. ازطرفی ترکیب سهامداری یا ساختار مالکیت[1] از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می‌رود که انگیزه مدیران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بدین ترتیب می‌تواند در کارآیی هر شرکتی تأثیر قابل توجهی داشته باشد. در گذشته، اقتصاددانان فرض می‌کردند که تمامی‎گروه‌های مربوط به یک شرکت سهامی‎برای یک هدف مشترک فعالیت می‌کنند اما در طول 3 دهه اخیر، موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه‌ها و چگونگی مواجهه شرکت‌ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان "تئوری نمایندگی" بیان می‌شود. بنابراین با عنایت به مطالب مطرح شده در راستای حل مشکل مذکور در این تحقیق تاثیر ساختار مالکیت از جنبه نوع مالکیت (مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی) به عنوان مکانیزم‎ها‎ی حاکمیت شرکتی بر تعدیل رابطه بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود مورد بررسی قرار می‎گیرد.

  لذا سوال اساسی تحقیق که ذهن محقق را درگیرمی‎کند این است که:

  آیا تنوع مالکان می‎تواند باعث تعدیل رابطه منفی بین جریان نقد آزاد ومدیریت سود گردد. یا خیر؟        میلیونها نفر که پس اندازهای خود را از راه سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکتها به آنها سپرده اند، برای اطمینان از این که وجوه سرمایه گذاری شده آنان به طور درست و مؤثر استفاده می‎شود به صورت‎ها‎ی مالی سالانه و میان دوره ای شرکت‎ها‎ اتکاء می‎کنند. حتی افراد بیشتری، پس اندازهای خود را به بانکها و مؤسسات دیگر می‎سپارند که آنها نیز به نوبه خود، این وجوه را در سهام شرکت‎ها‎ سرمایه گذاری می‎کنند. بنابراین تقریباً هر فردی به طور مستقیم یا غیرمستقیم منافعی در شرکت‎ها‎ دارد و حفظ منافع عمومی‎مستلزم گزارشهای مالی قابل اتکاء و به موقع از عملیات و سلامتی مالی شرکت‎ها‎ی سهامی‎عام است.

    در ارتباط با هدف مطلوب شرکت دو دیدگاه وجود دارد:

  عده ای می‎گویند: هدف مطلوب شرکت سودآوری است. اما سودآوری نمی‎تواند هدف مطلوب شرکت باشد ؟

        بزرگترین ایراد هدف سودآوری، این است که سود مبهم بوده و به علت این که تحت تأثیر رویه‎ها‎ی حسابداری قرار دارد، قابل دست کاری می‎باشد (قالیباف اصل، 1387، ص2-1).

  1. هنگامی‎که شرکت‎ها‎ در وضعیت نامطلوب اقتصادی تحت فشار فزآینده قرار می‎گیرند، مدیران آنها از حسابداری درخواست می‎نمایند که سطر آخر صورت‎ها‎ی مالی (یعنی سود) را بهبود ببخشند، و بدین وسیله محتوای اطلاعاتی آنها را تغییر دهند. حسابداری با وجود تمامی‎انعطاف پذیری اش، به نظر نمی‎رسد قادر به فراهم آوردن داده‎ها‎ی مفید برای مدیریت در این قبیل شرایط باشد. داده‎ها‎ی مورد نیاز تصمیم گیری، مقوله ای بسیار پیچیده می‎باشد، زیرا طیف متنوع استفاده کنندگان از آن، نظیر سرمایه گذاران ( از آن جایی که نیاز به دانستن میزان سودآوری و ثبات شرکت قبل از سرمایه گذاری در آن دارند)، مدیران ( نیاز به اطلاع از وضعیت مالی شرکت دارند )، بانک‎ها‎ و تأمین کنندگان مالی (نیاز به اطلاع از توانایی شرکت در بازپرداخت وام) به اطلاعات گوناگونی نیاز دارد (نوروش و دیگران، 1384، ص166 ).

   2. یکی از روش‎ها‎یی که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکت‎ها‎ مورد استفاده قرار می‎گیرد، مدیریت سود می‎باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی‎مدیریت در فرآیند تعیین سود که غالباً در راستای اهداف دلخواه مدیریت می‎باشد، اطلاق می‎گردد. مدیریت سود روشی است که توسط مدیریت

  جهت دستکاری داده‎ها‎ به کار می‎رود. به عنوان مثال هموار نمودن سود برای کسب اطمینان بیشتر سرمایه گذاران از پایداری سود، نمونه ای از دستکاری داده‎ها‎ محسوب می‎شود. این قبیل اقدامات ممکن است داده‎ها‎ی موجود در صورت‎ها‎ی مالی را به میزان قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار دهد.  

         بازی با «ارقام مالی » می‎تواند تأثیر کاملاً منفی، درهنگام کشف شدن باقی گذارد. با استفاده از حسابداری مدیریت سود، مدیریت می‎تواندتصورات سایرین نسبت به عملکرد شرکت اش را تغییر دهد. ارزیابی قدرت سودآوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نامناسب  قیمت اوراق بدهی و سرمایه شود. هنگامی‎که اشتباهاتی کشف می‎شود. شرکت دیگر اطمینان بازار را به دست نخواهد آورد. پژوهش‎ها‎ نشان داده است که نوسان کم و پایدار سود، حکایت از کیفیت آن دارد. به این ترتیب، سرمایه گذاران با  اطمینان خاطر بیشتری در سهام شرکت‎ها‎یی سرمایه گذاری می‎کنند که روند سودآنها با ثبات تر است. همچنین پژوهش‎ها‎ی وسیعی در مدیریت سود انجام شده است، اما پژوهش در خصوص عوامل تأثیرگذار در انتخاب نوع خاصی از مدیریت سود کاملاً کم است. و بطور کلی اهمیت و ضرورت این پژوهش این است که به گونه تجربی به سرمایه گذاران و صاحبان سود نشان دهد که مدیران شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چه نوع مدیریت سود را اعمال می‎کنند. و قبل از سرمایه گذاری به ترکیب سهامداران نیز توجه داشته باشند. با توجه به موارد ذکر شده می‎توان به اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر پی برد و انجام اینگونه پژوهش‎ها‎ را ضروری دانست.

   

  1-3 اهداف تحقیق

  1-ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می‎رود بستگی دارد و هدف علمی‎این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‎باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی‎مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد. وهمچنین به آن‎ها‎ در درک بهتر عناصر صورتهای مالی کمک کند.

  2- تحقیات کاربردی، تحقیقاتی هستند که نظریه‎ها‎، قانونمندیها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‎شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکارمی‎گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند وعلتها را کمترمورد توجه قرارمی‎دهند. تحقیق حاظربه بررسی تاثیر ساختار مالکیت (نوع مالکیت) بر رابطه بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‎ پردازد که نتایج حاصله ازاین تحقیق می‎تواند مورد استفاده سرمایه گذارن، مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد و همچنین نتایج این تحقیق می‎تواند زمینه ساز بستر مناسبی بر ای انجام تحقیقات آتی باشد. به طور کلی می‎توان اظهار داشت که هدف اصلی این پژوهش عبارت است از:

  «تبیین ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود و  تعدیل نوع مالکیت بر این رابطه به عنوان  راه حلی برای کاستن مشکلات نمایندگی جریان نقد آزاد و جلوگیری از دستکاری سود توسط مدیریت می‎باشد».

   

  1-4 فرضیات تحقیق

    فرضیه اصلی اول:

  بین جریان وجه نقد آزاد ومدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده دربورس واوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

   

  فرضیه اصلی دوم:

  ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان وجه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده دربورس واوراق بهادار تهران تاثیرگذار است.

  براساس فرضیات اصلی طبق فرضیات فرعی زیر مورد بررسی وآزمون قرار می‎گیرد:

   

  فرضیه فرعی اول:

  مالکیت نهادی بر رابطه بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود تاثیر گذار است.

  فرضیه فرعی دوم:

  مالکیت مدیریتی بر رابطه بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود تاثیر گذار است.

   

  1-5 روش گردآوری داده‎ها‎ 

  استفاده از روش کتابخانه­ای: شامل مطالعه کتاب­ها، مقالات، پایان­نامه­ها و بانک­های اطلاعاتی دانشگاه­ها و سایت­های اینترنتی به منظور تهیه مبانی نظری و پیشینه پژوهش. استفاده از روش اسنادکاوی: شامل بررسی اسناد و مدارک سازمانی نظیر صورت­های مالی حسابرسی شده و اطلاعات موجود در سازمان بورس اوراق بهادار و همچنین نرم افزارهای اطلاعاتی موجود در کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار به منظور تهیه داده‎های مورد نیاز برای آزمون فرضیه­های پژوهش.

   

  1-6 ابزار گردآوری داده‎ها‎

  اطلاعات مربوط به تئوری تحقیق ازطریق مجلات، نشریات داخلی وخارجی گردآوری شده، و همچنین داده‎ها‎ی مربوط به متغیرهای تحقیق از طریق صورت‎ها‎ی مالی حسابرسی شده شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده بورس واوراق بهادار تهران با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین ومراجعه به سایت‎ها‎ی مربوط به گزارش مالی شرکت‎ها‎ ازقبیل سایت rdis و codal استخراج می‎شود.

   

  1-7 روش تحقیق

  تحقیق حاضر از نظر طبقه بندی برمبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی است به دلیل اینکه مبتنی بر تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از بورس اوراق بهادار می‎باشد.

  تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظرها، قانونمندی‎ها‎، اصول و  فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‎شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی بکار می‎گیرد. و همچنین از نظر طبقه بندی برمبنای روش و ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی است که با استفاده از داده‎ها‎ی مشاهده شده انجام می‎شود. در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی‎(قابل سنجش) وجود دارد یا نه؟ و اگر وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟ هدف از مطالعه همبستگی ممکن است که برقراری یک رابطه یا نبود آن و بکارگیری روابط در انجام پیش بینی‎ها‎ست. مطالعه همبستگی تعدادی از متغیرهایی را که تصور می‎رود با یک متغیر پیچیده عمده مرتبط هستند ارزیابی می‎کند (خاکی، 1388، 218).

   

  1-8 تجزیه وتحلیل داده‎ها‎

  تجزیه وتحلیل داده‎ها‎، فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده‎ها‎یی که به طرق مختلف جمع آوری شده اند خلاصه، دسته بندی و در نهایت پردازش می‎شوند تا زمینه برقراری روابط بین داده‎ها‎ و انجام تحلیل‎ها‎ی علمی‎به منظور آزمون فرضیه‎ها‎ فراهم شود. دراین فرآیند داده‎ها‎ هم از لحاظ مفهومی ‎و هم از لحاظ تجربی پالایش می‎شوند و تکنیک‎ها‎ی گوناگون آماری نقش بسزایی در تعمیم یافته‎ها‎ به عهده دارند. فرآیندهای تجزیه و تحلیل با توجه به نوع تحقیق، ماهیت فرضیه‎ها‎، نوع نظریه سازی، ابزار به کار رفته برای جمع آوری اطلاعات و. . . متفاوت هستند.

  در این تحقیق به ارزیابی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان وجه نقد آزاد و مدیریت سود شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می‎شود. ابتدا آمار توصیفی ارائه می‎شود و پس از آن با استفاده از آزمون‎ها‎ی آماری به تجزیه و تحلیل ناهمسانی واریانس و همبستگی داده‎ها‎ی تحقیق پرداخته می‎شود و بعد با تجزیه و تحلیل الگوی رگرسیونی حاصل از فرآیند تحقیق و بررسی معنی داری مدل رگرسیون و ضرایب متغیرها اقدام به تایید یا رد فرضیات می‎گردد. ضمنآ محقق جهت محاسبه وسازماندهی متغیرها از نرم افزار صفحه گسترده اکسل، وجهت تجزیه وتحلیل نتایج فرضیات با توجه به مدل رگرسونی از  Eviews بهره می‎گیرد.  

   

   

  [1] Ownership Structure

  Abstract

  One  of  the  mechanisms  available  to  mitigate  agency  problems and reducing information asymmetry between managers and shareholders in the   capital   markets , corporate   governance  system. The  role   of institutional  investors  in corporate governance and their presence in the corporate  sector  has  been  the  subject  of  many  discussions  in recent years. The  main  objective  of  this  study  was to evaluate the impact of ownership  structure on the relationship between free cash flow, earnings management  of listed companies on the Stock Exchange of Tehran. The sample  size  of  the study sample consisted of 115 company when 1391-1386My  gates. To  test  the  hypotheses, using  panel  data software was used. Summary and conclusion hypo thesis tests show that between  free  cash  flow, the  ownership  structure  of  the  relationship between  free  cash  flow, free  cash  flow  on  the  relationship between institutional  ownership, managerial  ownership  on  the  relationship between  free  cash flow, management  profit  in  the period studied, there was  a  significant  correlation  between all the assumptions prove to be.

   

  KEYWORDS
  Ownership structure, free cash flow, institutional ownership, managerial ownership, management, earnings, using panel data

   

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                           صفحه

  چکیده 1

  فصل اول - کلیات پژوهش

   1-1 مقدمه. 2

  1-2 بیان مساله. 4

  1-3 اهداف تحقیق.. 6

  1-4 فرضیات تحقیق.. 6

  1-5 روش گردآوری داده‎ها‎ 7

  1-6 ابزار گردآوری داده‎ها‎ 7

  1-7 روش تحقیق.. 7

  1-8 تجزیه وتحلیل داده‎ها‎ 8

  1-9 خلاصه فصل.. 8

  فصل دوم -  ادبیات موضوع و پشینه ی تحقیق

  2-1 مقدمه. 9

  2-2 وجه نقد. 10

  2-3 صورت جریان وجوه نقد. 13

  2-4 اهمیت صورت جریان وجوه نقد. 14

  2-5 طبقه بندی صورت جریان وجوه نقد براساس استاندارد ایران. 15

  2-6 جریان وجوه نقد آزاد. 16

  2-7 اهمیت جریان وجوه نقد آزاد. 18

  2-8 کاربرد جریان وجه نقد آزاد. 19

  2-9 انواع جریانات وجوه نقد. 19

  2-10 مفهوم مدیریت سود. 20

  2-11 انواع مدیریت سود. 22

  2-12 اندازه گیری مدیریت سود. 22

  2-13 مدیریت سود و حاکمیت شرکتی.. 22

  2-14 سهامداران نهادی کوتاه‌مدت و مدیریت سود. 24

  2-15 نقش سهامداران نهادی در ساختار مالکیت... 25

  2-16سهامداران نهادی بلند‌مدت و مدیریت سود. 25

  2-17 پیشینه ی تحقیق.. 26

  2-18 خلاصه فصل.. 29

  فصل سوم – روش تحقیق

  3-1 مقدمه. 30

  3-2 روش تحقیق.. 32

  3-3 جامعه آماری.. 32

  3-4 نمونه آماری.. 33

  3-5 قلمرو تحقیق.. 33

  3 -6  متغیرهای عملیاتی وتعاریف آنها.......................................................................................... 37

  3-7 مدل پانل دیتا 39

  3-8 محاسن استفاده از مدل پانل‌دیتا 40

  3-9 محدودیت‎ها‎ی پانل‌دیتا 41

  3-10 روشهای تخمین.. 41

  3-11 مراحل  روش تخمین مدل بوسیله داده‎ها‎ی تلفیقی.. 42

  3-12 آماره‎ها‎سمن.. 45

  3-13خلاصه فصل.. 47

  فصل چهارم –  تخمین مدل

  4-1 مقدمه. 48

  4-2 آمار توصیفی داده‎ها‎ی تحقیق.. 50

  4-3 مراحل برآورد مدل. 51

  4-3-1 آزمون ریشه واحد. 51

  4-3-2 تخمین مدل  اول. 53

  4-3-2-1 نتایج حاصل از برآورد مدل. 54

  4-3-3 تخمین مدل دوم. 56

  4-3-3-1 نتایج حاصل از برآورد مدل دوم. 56

   

  فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

  5-1- مقدمه. 59

  5-2 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه‎ها‎ طبق شرایط متغیرها 61

  5-3 نتایج فرضیات... 61

  5-4 نتیجه گیری کلی تحقیق.. 63

  5-5 پیشنهادها 63

  منابع و مأخذ. 65

  پیوستها 67

  منبع:

   

  منابع و مأخذ

  1-آذر، عادل، مؤمنی، منصور، 1390، آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلددوم:تحلیل آماری)، تهران، انتشارات سمت.

  2 – انواری رستمی، علی اصغر؛ تهرانی، رضا و سراجی، حسن. ‌(1389). بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی، سود قبل از بهره و مالیات، جریان نقدی فعالیت‎ها‎ی عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ مجله بررسی‎ها‎ی حسابداری و حسابرسی؛ سال یازدهم، شماره37، صص 3-21.

  3- بنی مهد، بهمن و اصغری، علی. (1390). بررسی اثر اهرم شرکت بر سیاست تقسیم سود شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار(مطالعات مالی)، 4(10): 1-18.

  4- پورحیدی، امید؛ افلاطونی، عباس و نیکبخت، زهرا.(1389). بررسی توانایی وجوه نقد حاصل از فعالیت‎ها‎ی عملیاتی در پیش بینی وجوه نقد نقد آتی. فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 26. صص:29-45.

  5- جهانخانی، علی و مرادی، مهدی. (1375). بررسی نحوه تصمیم گیری خریداران سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران، مجله مدیریت مالی، دانشکده علوم اداری دانشگاه شهید بهشتی.

  6-خاکی، غلامرضا (1386). روش تحقیق در مدیریت. تهران؛ مرکز انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.

  7- رضوانی راز، کریم؛ رکابدار، قاسم؛ احمدی، رمضان و احمدی محمد. (1388). بررسی رابطه بین جریان‎ها‎ی نقد آزاد و سیاست تقسیم سود در شرکت‎ها‎ی پذیریفته شده در بورس تهران. حسابداری مالی. 1(4):92-107.

  8-سکاران، اوما (1385). " روش‎ها‎ی تحقیق در مدیریت". ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی. تهران؛ موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

  9-صمدی، علی حسین، 1388، روابط کاذب در اقتصاد سنجی، دانشکده علوم اقتصادی و نور علم، چاپ اول، تهران.

  10- عالی ور، عزیز. (1373). صورت گردش وجوه نقد، نشریه حسابدار، شماره 105 و 106، صص12-25.

  11- عزتی، مرتضی. (1376). "روش تحقیق درعلوم اجتماعی". پژوهشکده اقتصاددانشگاه تربیت مدرس.

  12- کردی، فیروز. (1390). مقدمه ای بر استانداردهای حسابداری، مجله بررسی‎ها‎ی حسابداری و حسابرسی، شماره 39، صص 10- 25.

  13-گجراتی، دامودار؛ 1388، مبانی اقتصاد سنجی، مترجم : حمید ابریشمی، جلد اول، چاپ هفتم، تهران.

  14-متانی، مهرداد. 1386. مبانی روش تحقیق در مدیریت. نشر مهرالنبی. چاپ اول، تهران

  15-مرادزاده فرد، مهدی و قیطاسی، روح الله و مسجد موسوی، سجاد(1389)، " بررسی میزان ارتباط جریان نقد آزاد شرکت و جریان نقد آزاد سهامدار با ارزش بازار سهام در شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه مطالعات مالی، دانشگاه آزاد اسلامی‎واحد علوم و تحقیقات تهران.

  16- ملکیان، اسفندیار، آراد، حامد، ایمنی، محسن و ملکیان، مرتضی. (1392). بررسی تجربه رابطه بین جریان نقد آزاد مثبت و میزان نگهداشت وجه نقد، کنفرانس منطقه ای کاربرد حسابداری و مدیریت مالی در مسائل اقتصادی و اجتماعی.

  17-ملکیان اسفندیار و جعفر اصغری. (1385). مطالعه رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده دارایی‎ها‎ در راستای ارزیابی عملکرد شرکت‎ها‎ی پذیرفته‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار ایران، بورس، شماره 55-54، ص‌ص 33- 24.

  18-مومنی، منصور؛ فعال قیومی، علی، 1388، "مقایسه انواع تحلیل‎ها‎ی رگرسیونی برای داده‎ها‎ی حسابداری". بررسی‎ها‎ی حسابداری و حسابرسی، شماره 58، صص103-112.

  19- مهدوی، غلامحسین و گوینده، کمال. (1388). رابطه ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با بازده سهام و ارتباطات وجوه نقد، مجله علمی- پژوهشی دانش و توسعه، سال13، شماره22.

  20-مهرانی، ساسان و بهروز باقری(1388)، "بررسی اثر جریان‎ها‎ی نقدی آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود در شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "، تحقیقات حسابداری، شماره 2، صص51-64.

  21-مهرآرا، محسن؛ فضائلی، اکبر، رابطه هزینه‎ها‎ی سلامت و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا(منا)، فصلنامه علمی‎– پژوهشی مدیریت سلامت، دوره 12، شماره 35، سال 1388.

  22-  نوروش، ایرج و  مشایخی، بیتا. (1390). محتوای فزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات، فصلنامه بررسی‎ها‎ی حسابداری و حسابرسی، شماره17، صص131-150

  23-نوفرستی، محمد؛ ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی، 1378، خدمات فرهنگی رسا، تهران.

  24-هژبرکیانی، کامبیز، بررسی ثبات تقاضای پول و جنبه‎ها‎ی پویای آن در ایران، 1376، تهران، موسسه تحقیقات پولی و بانکی، پژوهشکده بانک مرکزی جمهوری اسلامی‎ایران.

   

  25-Chung, R. , Firth, M. and Kim, J. B. (2005) Earnings Management, Surplus Free Cash Flow, and External Monitoring, Journal of Business Research, 58, 766 –776.

  18- Fernandez, Pablo. (2002). Valuation Method and Shareholders Value Creation, Academic Press, San Dieago, CA, Chapter 9.

  26- Hui Wang, M. , Chin-Yi, M. , Yang Liu, D. , Yen-S. (2012), " Review the components of cash flow model using cash flow projections ", Journal of Financial Economics, Vol. 5, No 1.

  27- Jensen, Michael C. (1986). Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers. American Economic Review, Vol. 76, No. 2, pp. 323-329.

  28- Lambert، R. C، Leuz. Verrecchia، R. (2007). Accounting information، disclosure، and the cost of capital. Journal of Accounting Research 45، 385-420.

  29- Lee, C. F. and J. B. Kau. (2011). “Comparing the operating cash flows and accounting earnings per share in company stock assessments described,” Quarterly Review of Economics and Business 27, 6-21.

  30- Verdi, Rodrigo. s,(2006), "Financial Reporting Quality and Investment Efficiency", Working Paper, Sloan School of Management, MIT.

  31- Yang, J. and Jiang, Y. (2008). Accounting information quality, free cash flow and overinvestment: Achinese study. The Business Review, II(1): 159-166. 


تحقیق در مورد پایان نامه تاثیرساختارمالکیت بررابطه بین جریان نقدآزاد و مدیریت سوددرشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران, مقاله در مورد پایان نامه تاثیرساختارمالکیت بررابطه بین جریان نقدآزاد و مدیریت سوددرشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیرساختارمالکیت بررابطه بین جریان نقدآزاد و مدیریت سوددرشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران, پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیرساختارمالکیت بررابطه بین جریان نقدآزاد و مدیریت سوددرشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران, تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیرساختارمالکیت بررابطه بین جریان نقدآزاد و مدیریت سوددرشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیرساختارمالکیت بررابطه بین جریان نقدآزاد و مدیریت سوددرشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیرساختارمالکیت بررابطه بین جریان نقدآزاد و مدیریت سوددرشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران, پروژه درباره پایان نامه تاثیرساختارمالکیت بررابطه بین جریان نقدآزاد و مدیریت سوددرشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیرساختارمالکیت بررابطه بین جریان نقدآزاد و مدیریت سوددرشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیرساختارمالکیت بررابطه بین جریان نقدآزاد و مدیریت سوددرشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیرساختارمالکیت بررابطه بین جریان نقدآزاد و مدیریت سوددرشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیرساختارمالکیت بررابطه بین جریان نقدآزاد و مدیریت سوددرشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیرساختارمالکیت بررابطه بین جریان نقدآزاد و مدیریت سوددرشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش مالی چکیده: پیشرفت تکنولوژی در دهه‌های اخیر، باعث تحول عظیمی در همه جنبه‌های زندگی بشر و منجر به حرکت به سمت اقتصاد دانش‌محور شده‌ است. با گسترش شرکت‌ها و تئوری نمایندگی، موضوع حاکمیت شرکتی به یکی از جنبه‌های اساسی تجارت تبدیل شده که روز به روز توجه بیشتری را به خود جلب می‌کند. یکی از روش‌های حاکمیت شرکتی تعیین نوع ساختار مالکیت و ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد رشته: حسابداری گرایش: حسابداری اطلاعات سودها مبناهایی اساسی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران هستند. در سالهای اخیر ، بدلیل یک سری تقلب های قابل ملاحظه در حسابداری ، موضوع مدیریت سودها توجه بسیاری از دانشگاهیان و دست اندرکاران را به خود جلب کرده است.با این حال ، تمرکز اغلب مطالعات به چگونگی ارزیابی مدیریت سودها ، عوامل تأثیر گذار بر ...

MA پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش مالی بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده: پیشرفت تکنولوژی در دهه‌های اخیر، باعث تحول عظیمی در همه جنبه‌های زندگی بشر و منجر به حرکت به سمت اقتصاد دانش‌محور شده‌ است. با گسترش شرکت‌ها و تئوری نمایندگی، موضوع حاکمیت شرکتی به یکی از جنبه‌های اساسی تجارت تبدیل شده ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: رسوائی اخیر در انرون و ورلدکام وسایرشرکتهای آمریکائی ،موجب برانگیخته شدن احساسات عمومی جامعه گردید.بنابراین عموم جامعه براین باورشدن که مدیریت سوداعمال شده توسط مدیران شرکت ها ، به مدیریت سود فرصت طلبانه گرایش دارد ، تا منافع شخصی آنها بیشینه گردد. هدف پژوهش ، بررسی نوع مدیریت سود اعمال شده ( مدیریت سود فرصت طلبانه ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.S” حسابداری چکیده یکی از موضوعاتی که امروزه توجه بسیاری از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است، موضوع واگذاری سهام دستگاههای دولتی به بخش خصوصی است. درمورد کارایی و اثربخشی برخی از شرکتها به بخش خصوصی در میان اقتصاددانان و پژوهشگران بحث و اختلاف نظر وجود دارد. از اهداف اصلی خصوصی سازی را افزایش کارایی بنگاههای دولتی ذکر کرده اند ولی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: بنابر تئوری بازار کارآ یکی از خصوصیات بازار کارآ و ایده آل عدم وجود هزینه های معاملاتی و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالاست . با افزایش نقدشوندگی هزینه معاملات به شکل چشمگیری پائین خواهد آمد . نقدشوندگی همچنین نقش مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند . با توجه به اهمیت نقدشوندگی شناخت عوامل موثر بر آن می تواند به ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری گرایش حسابداری چکیده: با توجه به اینکه بر اساس تئوری نمایندگی حاکمیت شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی ایجاد می شود، شرکت هایی که کیفیت نظام حاکمیت شرکتی بهتری دارند، باید کمتر با مشکل تضاد نمایندگی روبرو باشند. از این رودر این تحقیق، در پی شناسایی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش:"تولید" چکیده: روش اجرا در این پژوهش که از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است، فرضیه­های تحقیق که در دو قالب آمار توصیفی و مدل رگرسیونی بیان شدند و از spss جهت محاسبات استفاده شده است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقدشوندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. و در این ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی- گرایش مالی چکیده: هدف این پژوهش، بررسی نقش اقلام تعهدی در ارزیابی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی شرکت‌ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386 تا ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.A." رشته حسابداری گرایش: حسابداری چکیده: در این تحقیق به بررسی رابطه ساختار مالکیت و روشهای تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. برای اندازه گیری روشهای تامین مالی ازمدل (لین و همکاران، 2013) استفاده شده است. از بین سازوکارهای کنترل تامین مالی مالکیت نهادی، مالکیت حقیقی و تمرکزمالکیت به عنوان متغیرهای ...

ثبت سفارش