پایان نامه تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

word 772 KB 29812 258
1393 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت: ۳۳,۵۴۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

   گرایش: حسابداری

  چکیده:

  بنابر تئوری بازار کارآ یکی از خصوصیات بازار کارآ و ایده آل عدم وجود هزینه های معاملاتی و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالاست . با افزایش نقدشوندگی هزینه معاملات به شکل چشمگیری پائین خواهد آمد . نقدشوندگی همچنین نقش مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند . با توجه به اهمیت نقدشوندگی شناخت عوامل موثر بر آن می تواند به بهبود آن یاری رساند. هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره زمانی مورد مطالعه طی سالهای 1384تا 1388 است و در مجموع 74 شرکت فعال بورسی به عنوان نمونه انتخابی در نظر گرفته شد. با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین داده ها جمع آوری شده و به کمک نرم افزارEXCEL محاسبه گردیده اند و از نرم افزار SPSS برای آزمون فرضیه ها و انجام تجزیه و تحلیل های آماری استفاده شده است.

  در این تحقیق تأثیر ساختار مالکیت از دو جنبه نوع مالکیت و تمرکز مالکیت برنقدشوندگی سهام بررسی شده است.نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین سطح مالکیت نهادی، سطح مالکیت مدیریتی و میزان تمرکز مالکیت با نقدشوندگی سهام رابطه معکوس(منفی) وجود دارد. و بین سطح مالکیت شرکتی و نقدشوندگی سهام رابطه مستقیم(مثبت) وجود دارد. درمورد مالکیت خارجی اطلاعاتی که بیانگر مالکیت سرمایه گذاران خارجی درشرکت های نمونه آماری باشد،مشاهده نگردید. با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که یکی از عوامل تأثیر گذار بر نقدشوندگی سهام ساختار مالکیت شرکت ها می باشد.

  واژه های کلیدی: نقدشوندگی سهام ، ساختار مالکیت ، حاکمیت شرکتی ، عدم تقارن اطلاعاتی

   

   

   

   

  مقدمه:

  موضوع نقد شوندگی در سالهای اخیر توجه زیادی را در مطالعات دانشگاهی و همچنین در نشریات مهم به خود معطوف نموده اند . نقدشوندگی یک دارایی عبارتنداز: قابلیت خرید و فروش آن دارایی در کمترین زمان و هزینه ممکن بنابرتعریف نقدشوندگی در صورت عدم حضور هزینه های معاملاتی به تحقق می پیوندد. نقدشوندگی نقش مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند و معیاری برای کارآیی بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتی است ،آمیهود،[1] 2005،علاوه بر جنبه ی تئوری به لحاظ عملی و با توجه به واقعیت های موجود همانند پدیده صف های خرید و فروش و مشکلات بسیار دیگر توجه به نقدشوندگی و تلاش برای حل این مشکل ضروری می باشد. یکی از عوامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی سهام ساختار مالکیت شرکت ها می باشد که در این تحقیق به دنبال شناختی در خصوص نقش ساختار مالکیت در کاهش مشکلات نقدشوندگی سهام هستیم .

   

   

   

  [1] - Amihud et al ,200

  مقدمه

  یکی از موضوع های اساسی  در سرمایه گذاری  میزان نقدشوندگی[1] دارایی ها است . نقش عامل نقدشوندگی  در ارزش گذاری دارایی ها بسیار مهم است . زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی خود را به فروش برسانند ،آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ قابلیت نقدشوندگی یک ورقه سهام به معنای امکان فروش سریع آن است . هرچقدر سهامی را بتوان سریعتر وبا هزینه کمتری بتوان به فروش رساند می توان گفت که آن سهام از نقدشوندگی بیشتری برخورداراست .اوراق بهاداری که به طور روزانه و به دفعات مکرر معامله می شوند نسبت به اوراق بهاداری که به دفعات محدود یا کم معامله می شوند قابلیت نقدشوندگی بیشتر و در نهایت ریسک کمتری دارند (یحیی زاده فر وهمکاران،1389، 112)[2]

  هر چقدر قابلیت نقد شوندگی یک سهم کم تر باشد . آن سهم برای سرمایه گذاری جذابیت کمتری خواهد داشت  مگر اینکه بازده بیشتری عاید دارنده آن شود . نقدشوندگی تابعی از توانایی انجام معامله سریع حجم بالایی از اوراق بهادار و هزینه پایین است.به این معنی که قیمت دارایی درفاصله زمانی میان سفارش تا خرید تغییر چندانی نداشته باشد . درجه نقدشوندگی یک سرمایه گذاری وقتی پایین است که قیمت منصفانه آن به سرعت بدست نیاید . میزان نقدشوندگی سهام نیزدر تصمیمات سرمایه گذاران درتشکیل پرتفوی سرمایه گذاری موثر است به عبارت دیگرسرمایه گذاران منطقی برای سهامی که نقدشوندگی کم تری دارد صرف ریسک بیشتر را مطالبه  می کند وبازده مورد انتظارآنها بیشتر خواهد بود .

  در ایران در باب ارتباط بین ساختار مالکیت[3] و مفاهیمی چون راهبری شرکتی ،عملکرد شرکت، سود و کیفیت آن و ارزش شرکت تحقیقاتی صورت پدیرفته است. اما یکی از مسائلی که در تحقیقات تجربی ، نه تنها در باب ساختار مالکیت ،بلکه در ارتباط با سایر زمینه ها نیز مهجور مانده است، مفهوم نقدشوندگی سهام است . این مطالعه به بررسی اثرات ساختار مالکیت (نوع مالکیت – تمرکز مالکیت) برنقدشوندگی سهام خواهد پرداخت . اما اهمیت نقدشوندگی در چیست و چرا به مطالعه آن می پردازیم؟یکی از ویژگی های بازار کارا و ایده آل،عدم وجود هزینه های معاملاتی[4] و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالا ست. هزینه های معاملاتی طیف وسیعی ازهزینه ها به شکل هزینه های آشکار مانند هزینه مالیات و کارگزاری و غیر آشکار ناشی از نا کارایی اطلاعاتی را در بر می گیرد. حسابداری یکی از منابع اطلاعاتی است که می تواند با ارائه اطلاعات مربوط و قابل اتکا ناکارایی اطلاعاتی بازار را کمتر کرده از این طریق بر بهبود نقدشوندگی سهام شرکت ها اثر گذار باشد.لذا نقدشوندگی سهام میتواند به عنوان معیاری برای کارایی بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتی مطرح شود و به شکل گسترده در بررسی عوامل موثر بر ارائه اطلاعات مفید بکار گرفته شود (رضا پور ،1389،89)[5] .

  علاوه بر جنبه تئوری ،به لحاظ عملی و با توجه به واقعیت های موجود همانند پدیده صف های خرید و فروش و مشکلات بسیار دیگر، توجه به نقدشوندگی  و تلاش برای  حل این مشکل  ضروری به نظر می رسد . افزایش نقدشوندگی می تواند موجب تسهیم هر چه بیشتر ریسک مالی از طریق کاهش هزینه های سبد گردانی و انگیزش بیشتر سرمایه گذاران در تصمیم گیری های معاملاتی آنان شود.مطالعات نشان میدهد که هزینه معاملات در بازارهای امریکا به لحاظ اقتصادی با اهمیت بوده است (لسموند و همکاران،1992) [6].     

  با توجه به نقش نقد شوندگی در کشف قیمت دارائی ها، توزیع ریسک مالی و کاهش هزینه مالی شناخت عوامل موثر برآن اهمیت دارد . در پژوهش حاضر به بررسی و تبیین رابطه بین ساختار و مالکیت (نوع مالکیت- تمرکز مالکیت ) و نقدشوندگی سهام پرداخته شده است .

  در فصل اول پس از بیا ن مساله تحقیق به اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم ،همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف علمی و کاربردی بیان می کنیم وسپس به چهار چوب نظری ومدل تحلیل تحقق اشاره می کنیم درادامه به فرضیات تحقیق و تعریف واژها و اصطلاحات تحقیق می پردازیم .

   

   

   

   

   

  2-1تاریخچه مطالعاتی

  مطالعات خارجی

  ردیف

  موضوع تحقیق

  محقق

  سال

  نتیجه

   

  1

  نقدشوندگی بازار

  و ساختار مالکیت

  کوئتو[7]

   

   

   

   

  2009

   

  حضور مالکان نهادی در ساختار مالکیت موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می گردد و تأثیر مثبتی بر نقدشوندگی سهام می گذارد.

   

   

  2

   

  مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام

   

  اگاروال [8]

   

   

  2008

   

  نتیجه کلی  تحقیق حاکی از آن است که رابطه   غیر خطی  بین مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهم وجود دارد.

   

  3

   

  سطح مالکیت، تمرکز مالکیت و نقدشوندگی

   

   

  روبین[9] 

   

  2007

  رابطه ای بین مالکیت گروه های درون شرکت  و نقدشوندگی مشاهده نشد ولی  نقدشوندگی سهام با سطح مالکیت نهادی رابطه مستقیم و با تمرکز مالکیت نهادی رابطه معکوس دارد.

   

   

  4

   

  مالکیت نهادی ، اطلاعات و نقدشوندگی

  جنینگز[10]  و همکاران

   

  2002

  نتایج این تحقیق نشان می دهد که حضور مالکان نهادی سبب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش نقدشوندگی می گردد.

   

   

  5

  تمرکز مالکیت  و نقدشوندگی سهام

  جاکبی[11]  و ژنک

   

  2010

  نتایج پزوهش آنها بیانگر آن است که پراکندگی بیشتر مالکیت منجر به بهبود نقدشوندگی سهام می شود.

   

   

  6

  تمرکز مالکیت  و نقدشوندگی سهام

  کینی و میان[12]

   

  1995

  رابطه ای بین تمرکز مالکیت و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام  وجود ندارد.

   

   

  7

  تمرکز مالکیت  و نقدشوندگی سهام

  هفلین و شاو[13]

   

  2000

  به رابطه مثبتی بین درصد سهام بلوکی در دست سهامداران و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام دست یافتند

   

   

  8

   

   

  تاثیر مزیت اطلاعاتی نهادها بر شکاف قیمتی و کژگزینی  معامله کنندگان

   

  سارین[14]  و همکاران

   

   

  2000

   

   

  درصد بالاتر مالکیت سهم توسط  نهادها  و مدیران شرکت (افراد درون سازمانی ) موجب افزایش شکاف قیمتی و کاهش عمق پیشنهادات شده است..

   

   

   

   

   

  9

  نقدشوندگی و بازده سهام

  چانک[15]  و همکاران

   

  2010

   

  به این نتیجه رسیدند که یک ارتباط منفی (مثبت) قوی بین نقدشوندگی (عدم نقد شوندگی) و بازده  سهام وجود دارد .

   

  10

  نقد شوندگی بازار سهام و ارزش شرکت

  فانگ[16]  و همکاران

   

  2009

  نتایج پژوهش نشان می دهد که یک رابطه مثبت و قوی بین نقدشوندگی سهام و عملکرد شرکت وجود دارد.

  11

  نقد شوندگی و ساختار سرمایه

  لیپسن و مورتال[17]

   

  2009

  به این نتیجه رسیدند که شرکت های دارای نقدشوندگی سهام بالا اهرم پایین تر(میزان بدهی کمتر)  دارند.

  12

  نقدشوندگی و کارآیی بازار

  چردیا[18]  و همکاران

   

  2008

  آنها دریافتند زمانی که فاصله ی قیمت های پیشنهادی خرید و فروش محدودترمی شوند قابلیت پیش بینی بازده کمتر می شود.

  13

  نقدشوندگی و بازده بازار سهام

  جان [19] و همکاران

   

  2003

  به این نتیجه رسیدند که بازده سهام درکشورهای نو ظهور یک ارتباط قوی و مثبت با قدرت نقدشوندگی دارد.

  14

  عدم نقدشوندگی و بازده سهام

  آمیهود[20]

   

  2002

  آمیهود بیان نمود که عدم نقدشوندگی مورد انتظار بازار دارای رابطه مثبت با مازاد بازده پیش بینی شده سهام است.

  15

  راهبری شرکتی بر نقدشوندگی بازار سهام

  چانگ [21] و دیگران

   

  2008

  آنها دریافتند که راهبری شرکتی بهتر سبب ایجاد نقدشوندگی بیشتر یا شکاف  و اثر قیمتی کمتر شده است .

  16

  تمرکز مالکیت و نقدشوندگی سهام

  بلتون و ون تادن[22]

   

  1998

  تمرکز مالکیت باعث کاهش تعداد سهامدارانی که میتوانند به معامله سهام بپردازند می شود ، این امر سرمایه مؤثر بازار را کاهش می دهد و نقدشوندکی بازار سهام کاهش می یابد.

  17

  مالکیت نهادی و شکاف قیمت خرید و فروش

  کوتار و لاکس[23]

   

  1995

  رابطه مثبتی را بین مالکیت نهادی و شکاف قیمت خرید و فروش یافتند

   

   

  مطالعات داخلی

   

  ردیف

   

  موضوع تحقیق

   

  محقق

   

  سال

   

  نتیجه

   

  1

   

  مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام

   

  رحمانی و رضاپور1

   

  1389

   

  بین سطح مالکیت نهادی و نقد شوندگی سهام رابطه مستقیم وجود دارد و بین تمرکز مالکیت نهادی و نقد شوندگی سهام رابطه معکوس وجود دارد.

   

  2

  پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام

  ایزدی نیا و رسائیان2

  1389

  نتایج حاصل ازاین تحقیق بیانگر این است که بین پراکندگی(تمرکز) مالکیت و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد.

  3

  ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام

  صلواتی و رسائیان3

  1386

  بین ساختار سرمایه و متغیرهای مستقل نقدشوندگی سهام شرکت و درآمد قبل از سود تسهیلات دریافتی مالیات و استهلاک رابطه معنی داری  درسطح اطمینان  95% وجود ندارد.

  4

  نقش عوامل نقدشوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام

  یحیی زاده فر  و خرمدین4

  1387

  تاثیر عدم نقدشوندگی و اندازه شرکت بر مازاد بازده سهام منفی اما تأثیر مازاد بازده بازار و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر مازاد بازده سهام مثبت بوده است.

   

  5

  عوامل موثر بر قدرت نقدشوندگی سهام

  ستایش و جمالیان پور5

  1388

  نتایج پژوهش آنها نشان می دهد بین خصوصیات مالی که توسط نسبت های مالی اندازه گیری شده بود و قدرت نقدشوندگی سهام در اکثر موارد رابطه معنا دار آماری وجود داشت.

  6

  بررسی عوامل موثر بر قابلیت نقدشوندگی سهام

  زارع 6استحریجی

  1381

  نتایج این تحقیق نشان می دهد که در بورس اوراق بهادار تهران قابلیت نقدشوندگی سهام ازمیان ویژگی های فردی سهام در درجه اول تا حد زیادی با حجم معاملات سهام ودر درجه دوم با ارزش شرکت مرتبط است  محقق در خصوص سایر ویژگی های فردی سهام که به عنوان متغیر مستقل در این تحقیق ودر توضیح و تحلیل نقدشوندگی مورد استفاده قرار گرفته است به هیچ ارتباط معناداری دست نیافته است.

   

   

  3-1 بیان مساله تحقیق:

  بازارهای سرمایه به منظور تخصیص بهینه منابع ودر نتیجه افزایش رفاه جامعه ایجاد شده اند ویژگی اصلی بازارهای مالی جهت تحقق این هدف شامل :

  1)حضور موسساتی  که قدرت جلوگیری از تقلب و سوء استفاده را داشته باشد .

  2) وجود ابزارهای مالی متعدد ومتنوع که بازار و توزیع ریسک را تکمیل می کند

  3) بازارهایی که بتوان در آن داراییها را در کمترین زمان و هزینه ممکن معا مله کرد می باشد . بنابراین یکی از اصلی ترین کاربردهای بازا سرمایه تامین نقدشوندگی است .( اگاروال [24]،2008) یکی ازموضوع های اساسی میزان نقدشوندگی دارایی ها ست . نقدشوندگی یک دارایی عبارتست از:

  " قابلیت خرید و فروش آن داریی در کمترین زمان وهزینه ممکن ".  بنابراین تعریف نقدشوندگی در

  صورت عدم حضور هزینه های معاملاتی به تحقق  می پیوندد . نقش عامل نقدشوندگی در ارزش گذاری دارایی ها بسیار مهم است . زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی خود رابه فروش برسانند آیا بازارمناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ هرچقدر قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمترباشد آن سهم برای سرمایه گذاری جذابیت کمتری خواهد داشت . مگر اینکه  بازده بیشتری عاید دارنده آن شود . نقدشوندگی تابعی از توانایی انجام معامله سریع با حجم بالای از اوراق بهادار و هزینه پایین است . به این معنی که قیمت دارایی درفاصله زمانی میان سفارش تا خرید تغییر چندانی نداشته باشد.درجه نقدشوندگی یک سرمایه گذاری وقتی پایین است که قیمت منصفانه آن به سرعت بدست نیاید . میزان نقدشوندگی سهام[25] نیز در تصمیمات سرمایه گذاری در تشکیل پرتفوی سرمایه گذاری موثراست. به عبارت دیگر سرمایه گذاری منطقی برای سهامی که نقدشوندگی کمتری دارد  صرف ریسک بیشتری را مطالبه می کنند و بازده مورد انتظار آن بیشتر خواهد بود(یحیی زاده و همکاران ، 1389، 113)[26].

  بنابر تئوری  بازار کارا یکی از خصوصیات بازارهای کارا و ایده آل عدم وجود هزینه هایی معاملاتی و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالا ست . با افزایش نقدشوندگی هزینه معاملات به شکل چشمگیری پایین خواهد آمد. نقدشوندگی همچنین نقش مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند.تعداد بسیاری ازتحقیقات به تاثیرات نقدشوندگی بربازده مورد انتظارپرداخته اند. با توجه به اهمیت نقدشوندگی شناخت عوامل موثر بر آن می تواند به بهبود آن یاری رساند (رضا پور،1389 ،20)[27].

  در این تحقیق کوشش شده است که تاثیر ساختار مالکیت از دو جنبه نوع مالکیت  و تمرکزمالکیت[28] برنقدشوندگی سهام مورد بررسی واقع شود دراین تحقیق نوع مالکیت به چهارطبقه  مالکیت نهادی[29] ، مالکیت شرکتی[30] ، مالکیت مدیریتی[31] و مالکیت خارجی[32] تقسیم شده است همچنین شاخص تمرکز مالکیت درصد مالکیت پنج سهامدار بزرگ می باشد . دراین تحقیق ازمعیارهای  نقدشوندگی متنوع استفاده شده است که به دو دسته  معیارهای معاملاتی[33] و معیارهای اطلاعاتی[34] طبقه بندی شده است . مسئله اصلی در این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت ( نوع مالکیت _تمرکز مالکیت ) بر نقدشوندگی سهام می باشد بنابراین سوال اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه : آیا بین ساختار مالکیت و نقد شوندگی سهام رابطه معناداری وجود دارد؟با دستیابی به پاسخ این پرسش میتوان به منظور افزایش نقدشوندگی سهام اقدامات مناسب تری را بعمل آورد .

   

  4-1 چارچوب نظری :

  بازارهای سرمایه به منظور تخصیص بهینه منابع  و در نتیجه افزایش رفاه جامعه ایجاد شده اند . ویژگی های اصلی بازارهای مالی جهت تحقق این هدف شامل 1- حضور موسساتی که قدرت جلوگیری از تقلب و سوء استفاده را داشته باشند 2- وجود ابزارهای مالی متعدد و متنوع که بازار و توزیع ریسک را تکمیل کند و3- بازاری که بتوان در آن دارایی ها را در کمترین زمان و هزینه ممکن معامله کرد میباشد.بنابراین یکی از اصلی ترین کارکردهای بازار سرمایه،تأمین نقدشوندگی است . تئوری های جدید پیش بینی میکنند که هم میزان نقدشوندگی و هم ریسک نقدشوندگی در بازار قیمت گذاری می گردد (اگاروال ،2008،158) [35].

  موضوع نقدشوندگی در سال های اخیر توجه زیادی را در مطالعات دانشگاهی و همچنین در نشریات مهم به خود معطوف نموده است . نقدشوندگی یک دارایی عبارت است از "قابلیت خرید و فروش آن دارایی در کمترین زمان و هزینه ممکن".بنابر تعریف،نقدشوندگی در صورت عدم حضور هزینه های معاملاتی[36] به تحقق می پیوندد. هزینه های معاملاتی به دو دسته آشکار و ضمنی تقسیم می شوند. هزینه های آشکار شامل کارمزدهای کارگزاران و مالیات است که عموماً به راحتی قابل اندازه گیری اند.اما هزینه های ضمنی شامل هزینه عدم دسترسی آسان به اطلاعات صحیح و کامل ،هزینه های جستجو،عدم کارآیی تکنولوژیک، تفاوت بین عرضه و تقاضا، رقابت ناقص و عوامل دیگر می باشد.

  نقدشوندگی نقش مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند و معیاری برای کارایی بازار به خصوص به لحاظ  اطلاعاتی است (آمیهود و همکاران،2005،89) [37].  علاوه بر جنبه تئوری به لحاظ عملی و با توجه به واقعیت های موجود همانند پدیده صف های خرید و فروش و مشکلا ت بسیار دیگر، توجه به نقدشوندگی و تلاش برای حل این مشکل ضروری می رسد. افزایش نقدشوندگی می تواند موجب تقسیم هر چه بیشتر ریسک مالی از طریق کاهش هزینه های سبد گردانی وانگیزش بیشتر سرمایه گذاران در تصمیم گیری های معاملاتی آنان شود . مطالعات نشان می دهد که هزینه معاملات در بازارهای امریکا به لحاظ اقتصادی با اهمیت بوده است (لسموند و همکاران ،1999،148). [38]

  با افزایش نقدشوندگی هزینه معاملات به شکل چشمگیری پایین خواهد آمد . نقدشوندگی همچنین نقش مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند . تعداد بسیاری از تحقیقات به تأثیرات نقدشوندگی بر بازده مورد انتظار پرداخته اند (به عنوان مثال از آخرین تحقیقات می توان به آمیهود [39]و دیگران (2005) و ایزلی  و اهرا[40] (2003) اشاره کرد ). با توجه به اهمیت نقدشوندگی شناخت در مورد عوامل موثر برآن می تواند در بهبود آن یاری بخش باشد .یکی از عوامل تأثیرگذار بر نقدشوندگی  ساختار مالکیت شرکتها می باشد که در تحقیقات زیادی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است نتایج حاصل از این تحقیقات تأثیر ساختار مالکیت شرکتها را بر نقدشوندگی تأیید می نمایند.

   سطح مالکیت سهامداران درونی یا داخل شرکت[41] بر نقدشوندگی سهام شرکت تأثیرگذار است. هنگامی که افراد داخل شرکت اعم از مدیران و کارکنان مالک سهام شرکت باشند معاملات آنها قبل از تغییرات بسیار غیرعادی در قیمت سهام شرکت صورت می گیرد. سرمایه گذاران نهادی نقش مهمی در نظارت بازی می کنند و معمولاً بین مالکیت نهادی[42]  و نقدشوندگی سهام یک شرکت رابطه , وجود دارد. همچنین به واسطه تأثیر عملیات مبادله سهام توسط سرمایه گذاران نهادی  بر قیمت سهام، ممکن است نقدشوندگی سهام به میزان قابل توجهی افزایش یابد)ویشنی، 1992،99) [43].

  چهارچوب نظری کایل[44] (1985) به شکل گسترده در مطالعه اثرات معاملات طرف های مطلع و کارآیی اطلاعاتی آنها در افزایش نقدشوندگی به کار رفته است. مندلسن و تونکا[45] (2004) با استفاده از مدل کایل به این نتیجه دست یافتند که با حضور طولانی مدت سرمایه گذاران مطلع در بازار، قیمت ها

  بهتر می توانند اطلاعات و ارزش واقعی سهام را نمایش دهند و به این ترتیب ریسک معاملاتی کاهش

  یافته و به سبب کارآیی اطلاعاتی ، نقدشوندگی افزایش می یابد .

  گلاستن و میلگروم[46] (1985)،  خاطر نشان می سازند که در حضور سرمایه گذاران مطلع که به صورت غیر استراتژیک عمل می کنند ریسک کژگزینی سبب می شود تا بازار سازان هزینه معاملاتی خود را افزایش دهند.

   

  [1] - Liquidity

   

   

  [3] - Ownership Structure

  [4] - Trading Cost

   

   

  [6] - Lesmond et al. ,1992

  [7] - Cueto

  [8] - Agarwal

  [9] - Rubin

  [10] - Jennings et al

  [11] - Jacoby & zheng

  [12] - Kini & Mian

  [13] - Heflin & Shaw

  [14] -Sarin et al

  [15] - Chunk

  [16] - Fang

  [17] -

  [18] -

  [19] - Jun et al

  [20] - Amihud

  [21] - chang et al

  [22] -

  [23] - Cotard&laks

  [24] - Agarwal ,2008

  [25] - Liquidity Stock

   

   

   

   

  [28] - Ownership Concentration

  [29] -  Institutional Ownership

  [30] - Corporate Ownership

  [31] - Manegerial Ownership

  [32] - Foreign Ownership

  [33] - Trading liquidity measures

  [34] - Information liquidity measures

  [35] - Agarwal,2008,158

  [36] - Trading Cost

  [37] - Amihud et al ,2005,89

  [38] - Lesmond et al ,1999,148

  [39] - Amihud et al ,2005

  [40] - Easley & Ohara ,2004

  [41] - Insider Ownership

  [42] - Institutional Ownership

  [43] - Vishny,1992,99

  [44] - Kyle,1985

  [45] - Mendelson & Tunca ,2004

  [46] - Glosten & Milgrom,1985

  Abstract:

  Based on theory of productivity market, one of the main features in effective & ideal market is lack of trading costs and highest liquidity. Increasing liquidity will be decrease trading cost, increasingly. Liquidity plays the role of detection in price. With regards to importance of liquidity, recognition of effective factors could improve them. The aim of this study is reviewing of relationship between ownership structure and liquidity of Tehran companies’ exchange. The time period is 1384-1388. Sum of 74 active companies in exchange stock considered as selective sample. Using Rahavard Novin software, data was collected and it calculated using EXCEL software and it was used SPSS software to test hypothesis and statistical analysis.

  In this study, effect of ownership structure was reviewed in two aspects: type of ownership and concentration of ownership on stock liquidity. The results indicated that there is reverse (negative) relation among institutional ownership, level of managerial ownership and rate of ownership concentration by stock liquidity. And there is direct (positive) relation between level of company ownership and stock liquidity.

  About external ownership, it was not observed data that indicate foreigner capitalist ownership in sample companies. With regards to results, we concluded that one of the effective factors on stock liquidity is structure of company ownership.

  Keywords: stock liquidity, ownership structure, company governance, lack of data symmetry

   

   

   

 • فهرست:

   

  چکیده: 1

  مقدمه: 2

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه 4

  2-1تاریخچه مطالعاتی. 6

  3-1 بیان مساله تحقیق: 8

  4-1 چارچوب نظری : 10

  5-1 فرضیات تحقیق: 15

  6-1 اهداف تحقیق : 16

  1-6-1 اهداف علمی : 16

  2-6-1اهداف کاربردی : 16

  7-1 اهمیت و ضرورت تحقیق : 16

  8-1حدود مطالعاتی. 17

  1-8-1 قلمرو  مکانی تحقیق. 18

  2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق. 18

  3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق. 18

  9-1 تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق. 18

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

  1-2 مقدمه 22

  2-2 گفتار اول: ساختار مالکیت.. 23

  1-2-2 مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی. 23

  2-2-2 حاکمیت شرکتی. 25

  1-2-2-2 تعریف حاکمیت شرکتی. 29

  2-2-2-2 مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای حمایت از سهامداران : 29

  3-2-2 گروه بندی های مختلف سهامداران: 31

  1-3-2-2 انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره: 32

  2-3-2-2 انواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر: 32

  3-3-2-2 انواع سهامداران با توجه به درصد مالکیت : 33

  4-2-2 ساختارهای مالکیت.. 33

  1-4-2-2 سرمایهگذاران نهادی. 34

  1-1-4-2-2 فرضیه های مربوط به نقش نظارتی سهامداران نهادی : 38

  2-1-4-2-2 سرمایه گذاران نهادی حساس به فشار و غیرحساس به فشار : 39

  2-4-2-2  سرمایهگذاران شرکتی. 39

  3-4-2-2  سرمایهگذاران مدیریتی. 41

  4-4-2-2 سرمایهگذاران خارجی. 45

  1-4-4-2-2 قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی. 46

  2-4-4-2-2 جایگاه قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی. 46

  5-2-2- تئوری نمایندگی. 47

  6-2-2 رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه 49

  3-2 گفتار دوم : نقدشوندگی سهام 49

  1-3-2 نقدشوندگی 49

  2-3- 2 معیارهای نقدشوندگی : 52

  1-2-3-2 معیارهای مبتنی بر سفارشات سهام : 53

  1-1-2-3-2 معیار تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش : 53

  2-1-2-3-2 اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش : 54

  3-1-2-3-2 مبنای نظری اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار : 54

  4-1-2-3-2 اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام : 56

  5-1-2-3-2 مدل های تخمینی اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش : 58

  2-2-3-2 معیارهای مبتنی بر معاملات : 59

  3-3-2 ریسک نقدشوندگی: 63

  4-3-2 ابعاد نقدشوندگی بازار: 64

  5-3-2 عوامل موثر بر نقدشوندگی در بازارهای نو ظهور. 65

  6-3-2 عوامل تاثیرگذار برنقدشوندگی با توجه به سطح توسعه یافتگی بازارها 67

  7-3-2 اقدامات لازم جهت افزایش نقدشوندگی بازار. 68

  8-3-2 مفهوم جهش برای نقدشوندگی 69

  9-3-2 مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام 69

  1-9-3-2 نظریات مدافع حضور مالکان نهادی. 70

  1-1-9-3-2 فرضیه نظارتی. 70

  2-1-9-3-2 فرضیه کارآیی اطلاعاتی 70

  2-9-3-2 نظریات مخالف حضور مالکان نهادی. 72

  1-2-9-3-2  فرضیه کژگزینی. 72

  2-2-9-3-2 فرضیه کاهش سهام شناور. 73

  10-3-2 ساختار مالکیت و نقدشوندگی بازار. 74

  11-3-2 ترکیب مالکیت و سهام شناور آزاد 77

  12-3-2 اهمیت و برخی ضرورت‌های بالا بودن سهام شناور آزاد در بازار. 79

  13-3-2 تأثیرات نامطلوب پایین بودن سهام شناور آزاد 80

  14-3-2 علل تمایل به انحصار سهام در شرکت‌های عضو بورس.. 80

  15-3-2 عدم تقارن اطلاعات و کارایی بازار. 82

  16-3-2 پیامد های عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه 84

  4-2 گفتار سوم :پیشینه تحقیق: 87

  1-4-2 تحقیق های خارجی: 87

  2-4-2 تحقیق های داخلی : 99

  فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

  1-3 مقدمه 108

  2-3 روش تحقیق. 108

  3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری. 109

  4-3 مدل تحقیق. 110

  1-4-3 متغیر های مستقل: 111

  2-4-3 متغیر وابسته 112

  3-4-3 متغیر های کنترل: 113

  5-3 روش های جمع اوری اطلاعات.. 113

  6-3 روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات.. 114

  1-6-3 روش آزمون فرضیات: 114

  1-1-6-3 روش آزمون فرضیه های اول تا چهارم: 115

  2-1-6-3 روش آزمون فرضیه پنجم: 115

  2-6-3 روش کلی آزمون فرضیات.. 116

  7-3 مراحل عمومی تجزیه و تحلیل داده ها: 117

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

  1-4 مقدمه‏ 120

  2-4 شاخص های توصیفی متغیر ها 120

  3-4 روش آزمون فرضیه های تحقیق. 122

  1-3-4- بررسی اعتبار مدل. 123

  4-4 بررسی نرمال بودن متغیر های وابسته : 124

  5-4 نتایج آزمون فرضیه اول : 125

  1-5-4 مدل اول. 125

  2-5-4 مدل دوم 128

  3- 5-4 مدل سوم 130

  4- 5-4 مدل چهارم 133

  5- 5-4 مدل پنجم 135

  6- 5-4 نتیجهگیری کلی. 138

  6-4 نتایج آزمون فرضیه دوم : 138

  1-6-4 مدل اول. 139

  2-6-4 مدل دوم 141

  3-6-4 مدل سوم 143

  4-6-4 مدل چهارم 146

  6-6-4 نتیجهگیری کلی. 151

  7-4 نتایج آزمون فرضیه سوم : 151

  1-7-4 مدل اول. 152

  2-7-4 مدل دوم 154

  4-7-4 مدل چهارم 159

  5-7-4 مدل پنجم 161

  6-7-4 نتیجهگیری کلی. 164

  8-4 نتایج آزمون فرضیه چهارم : 164

  9-4 نتایج آزمون فرضیه پنجم : 165

  1-9-4 مدل اول. 165

  2-9-4 مدل دوم 168

  3-9-4 مدل سوم 170

  4-9-4 مدل چهارم 173

  5-9-4 مدل پنجم 175

  6-9-4 نتیجهگیری کلی. 178

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

  1-5 مقدمه 182

  2-5 نتایج آزمون فرضیه ها 182

  1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اول : 182

  2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه دوم : 184

  3-2-5- نتیجه آزمون فرضیه سوم : 185

  4-2-5 نتیجه آزمون فرضیه چهارم: 186

  5-2-5- نتیجه آزمون فرضیه پنجم 186

  3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 188

  1-4- 5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات تحقیق : 188

  2-4-5- پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. 189

  5-5- محدودیت های تحقیق. 190

  پیوست ها

  پیوست الف : جامعه مطالعاتی تحقیق. 192

  پیوست ب:خروجی های نرم افزار: 196

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی: 228

  منابع لاتین: 231

  چکیده لاتین   240

  منبع:

   

  منابع فارسی:

   

  آذر ، ع . و منصور مومنی، 1385، "آمار و کاربرد آن در مدیریت " ، جلد دوم ، انتشارات سمت.

  احمد پور، ا. و امیر رسائیان ،1385، " رابطه اطلاعات مالی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام " نامه اقتصادی مفید، شماره 57، صفحه 29 تا 48.

  احمد پور،ا. و امیر رسائیان، 1385،" رابطه بین معیار های ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران"، فصل نامه بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 46.

  اسلامی بیدگلی،غ. و علیرضا سارنج، 1387، " انتخاب پرتفوی با استفاده از سه معیار میانگین بازدهی و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران"،  فصل نامه بررسی های حسابداری و حسابرسی ،شماره 53 ، صفحه 3 تا 16.

  ایزدی نیا،ن.، و امیر رسائیان،1389، "پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام "، فصل نامه بررسی های حسابداری و حسابرسی شماره 60.

  بت شکن،م. و مهسا رهبری خرازی،1388،" حاکمیت شرکتی : میزان رعایت حقوق سهامداران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه بصیرت، شماره 42، صفحه 133 تا 153 .

  بدری،ا، 1387،" مبانی و ضرورت راهبری شرکتی "،مجموعه مقالات همایش راهبری شرکتی، انتشارات بورس اوراق بهادار تهران.

  پورحیدری،ا.و همکاران، 1388،" بررسی پایداری خط مشی تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، فصل نامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 1، صفحه 96 تا 111.

  تهرانی،ر،1389، "مدیریت مالی"،چاپ هفتم، تهران، انتشارات نگاه دانش.

  جمالی،م،1387،" بررسی رابطه بین میزان سهام شناور و بازدهی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

   جمشیدی،خ ، 1381 ،"آمار و کاربرد آن در مدیریت"، تهران،انتشارات دانشگاه پیام نور .

  حساس یگانه،ی. وهمکاران،1387،" بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت"، فصل نامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 52، صفحه 107 تا 122.

  حسینی،س،1387، " حاکمیت شرکتی و حمایت از سهامداران "، مجموعه مقالات همایش راهبری شرکتی، انتشارات بورس اوراق بهادار تهران.

  خاکی ، غ، 1388، " روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی" ، چاپ پنجم ، انتشارات بازتاب.

  رحمان سرشت،ح. و نادر مظلومی،1384،" بررسی رابطه عملکرد مدیریتی سرمایه گذاران نهادی با سهم مالکیت این نهاد ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،مطالعات مدیریت،شماره 47، صفحه 86 تا 110 .

  رحمان سرشت،ح، 1377، " تئوری های سازمان و مدیریت از نوین گرایی تا پسانوین گرایی"، موسسه انتشاراتی فن و هنر.  

  رحمانی،ع،1387،" حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک در نظام بانکداری استقرار نظام حاکمیت شرکتی : تجربه بورس اوراق بهادار تهران"،مجموعه مقالات همایش راهبری شرکتی، انتشارات بورس اوراق بهادار تهران . 

  رضاپور،ن. ،1389،"رابطه بین مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام در ایران" ، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده علوم اقتصادی تهران.

  زارع استحریجی، م ،1386، "بررسی عوامل مؤثر بر قابلیت نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه امام صادق (ع).

  زارعی،ف،1385،" بررسی تأثیر ریسک نقدشوندگی بر مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای "، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران .

  سازمان بورس اوراق بهادار تهران،1385،" پیش نویس آیین نامه اصول راهبری شرکت"،مجله بورس، شماره52.

  ستایش، م. و مصطفی کاظم نژاد، 1389،" بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیئت مدیره بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ، مجله دانش حسابداری ، شماره 1، صفحه 29 تا 51.

  سرمد، ز. ، و همکاران، 1381، "روش تحقیق در علوم رفتاری" ، تهران ، نشر آگاه .

  شریعت پناهی ،م ،1382، " ارزیابی عملکرد شرکت ه و ساز و کارهای کنترل رفتار مدیران: دیدگاه نظریه نمایندگی " ، مطالعات حسابداری ، شماره 1.

  صلواتی،ش. و امیر رسائیان،1386، " بررسی رابطه بین ساختار سرمایه  و نقدشوندگی سهام در ایران " ، نامه اقتصادی مفید، شماره63،صفحه 143 تا 163.

  قائمی،م، 1386، " تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران "، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه اصفهان.

  کرمانی،ا، 1386، "تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

  کرمی،غ. و الهام حسنی آذر،1388،"اخلاق و تعهدات مدیر طبق تئوری ذینفعان"، بانک اقتصاد، شماره 98،صفحه 54 تا 57.

  مسجد موسوی،س، 1389،"بررسی رابطه بین نقدشوندگی دارایی ها و نقدشوندگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی تهران.

  منصور،ج،1382، "قانون تجارت"، چاپ نوزدهم ، نشر دیدار.

  مومنی ، م . و علی فعال قیومی ، 1386، " تحلیل های آماری با استفاده از  spss"،   انتشارات کتاب نو

  نمازی، م. و احسان کرمانی، 1387، " تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصل نامه بررسی های حسابداری و حسابرسی ،شماره 53، صفحه 83 تا 100.

  یحیی زاده فر،م. و سید جعفر لاریمی،1389،"بررسی رابطه نقدشوندگی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران"، تحقیقات حسابداری،شماره 29، صفحه 111 تا 128.

   

   

   

   

   

   

  منابع لاتین:

   

  Admati, A. A. and P. Pfleiderrer, (1988). "A theory of intraday patterns: volume and price variability" Review of Financial Studies, 1, 3-40.

  Agarwal, P., (2008) ,"Institutional Ownership and Stock Liquidity ", working  paper.

  Aitken, Michael and Carole Comerton- forde,(2003), " How should Liquidity be measured ? ", Pacific-Basin Finance Journal Volume 11 ,Issue 1, pages 45-59.

   Amihud and Mendelson, (1991),"Liquidity, asset prices and financial policy", Financial Analysts, 47, pp 56-66.

  Amihud, Y ,(2002 ), " Liquidity and stock returns: Cross-section and  time-series effects" , Journal of Financial Markets, 5,1, pages 31-56

  Amihud, Y, and H. Mendelson , (1980), " Dealership market: Market making with in ventory ", Journal of Financial Economics,8,pages 31-53.

  Amihud, Y, and H. Mendelson , (1986), " Asset pricing and the bid-ask spread ", Journal of Financial Economics, 17, 2, pages 223-249.

  Amihud, Y., Mendelson , H., and L. H. Pedersen, (2005), " Liquidity and asset price ", Foundations and Trends in Finance,1, 4, pages 269-364.

   Aoki, M., Kim, H.K., (1995), "Corporate Governance in Transitional     Economies", Insider Control and the Role of Banks, The World Bank, Washington D.C.                                     

  Aslan, H., D. Easley, S. Hvidkjaer, and M. O,Hara, (2007), " Firm characteristics and informed trading : Implications for asset pricing ", working paper.

   Back, K.,C.H.Cao, and G.A.Willard, (2000), "Imperfect competition among informed traders ", Journal of Finance ,55, 5, pages 2117-5155                                    

  Bartov, E., S. Radharkrishnan, I. Krinsky, (2000), "Investor sophistication and patterns in stock returns ", The Accounting Review, 43-63.

    Bathala, C. T, Moon, K. P, Rao, R.P, (1994), " Managerial ownership, dept policy and the impact of institutional holdings: an agency perspective ", Financial Management 23(3): 38-50.

   Ben. Marshal .R. ,( 2006), "Liquidity and stock returns : evidence from a pure order market using a new liquidity proxy", International Review of Financial Analysis, 15, 21-38.

   Berle, A., Means, G.C., (1932), ''The Modern Corporation and Private Property'', The Macmillan Company, New York

   Bhattacharya, Prasad S. Graham, Michael A, (2009), " On institutional ownership and firm performance: a disaggregated view ", Journal of Multinational Financial Management, 19:370-394.

   Bollen, N., T. Smith, and Whaley, (2004), " Modeling the Bid-Ask Spread: Measuring the Inventory- Holding Premium", Journal of Financial Economics, 72, pp.79-141.

    Bollen, Nicolas, Robert Whaley, Tom Smith, (2004), " Modeling the Bid- ask Spread: Measuring the Inventory-holding Premium ", Journal of Financial Economics 72,97-141.

    Bolton P, Von Thadden E, (1998), "Block, liquidity, and corporate Control". Journal of Finance 53: 1-25.              

  Branch, B., Freed, W., (1977)," Bid-Ask Spread on AMEX and the big board ", Journal of Finance, 32, pp. 159-163.

   Brennan, M., & Subrahmanyan, A.( 1995), " Investment analysis and price formation in securities markets" , Journal of Financial Economics, 38, 361-381.

    British Management Buyouts, (1989), Economist, No. 311, pp. 14.       

    Brockman, P., and D. Y. Chung ,(2003), "Investor Protection and Firm  Liquidity ", Journal of Finance, pp.921-937.                              

   Bushee, B. J, 1998, "The Influence of Institutional Investors on Myopic R&D In vestment Behavior ", Accounting Review, 73(july): 305-334.

   Campbell, Kevin (2002),"Ownershi Sptructure and the Operating Performance of Hungarian Firms".

   Chang, Yuk Ying, Faff, Robert, Hwang Chuan-Yang, (2010), Liquidity and stock returns in Japan: New evidence ", Pacific-Basin Finance Journal, 18, 11-90.

   Chen, X, Harford, J., Li,K.,(2007), "Monitoring which institutions matter?", Journal of Financial Economics, 86: 279-305.

   Chordia, T., Subrahmanyam , A. & Anshuman, V. Ravi,(2008), "Trading activity and expected stock return ", Journal of Financial Economics, pp. 32-59.

   Chung Kee H., John Elder, and Jang-Chul Kim, (2008), "Corporate Governance and Liquidity ",  European Financial Management Association        

   Chung Kee H., John Elder, and Jang-Chul Kim,(2008),"Corporate Governance and Liquidity" European Financial Management Associatio        

   Cornett, Marcia Millon, Marcus, Alan J, Saunders, Anthony, Tehranian ,Hassan, (2007)," The impact of institutional ownership on corporate operating performance ", Journal of Banking & Finance(31).

   Cueto, Diego C.,(2009),"Market Liquidity and Ownership Structure with weak protection for minority shareholders: evidence from Brazil and Chile", Working paper. http://ssrn.com/           

   De Angelo, H., De Angelo, L., Rice, E., (1984), "Going Private: Minority Freezeouts and Stockholder Wealth", Journal of Law and Economics,   pp. 367-401.                              

  Demsetz, Harold, (1983), " The structure of Ownership and the Theory of the Firm" Journal of Law and Economics 24, 375-390

   Dennis, P. J., and J. Weston, (2001), "Who’s informed? An analysis of stock ownership and informed trading", working paper. http://ssrn.com/                                                            

   Diamond Douglas W.,(1984), " Financial Intermediation and Delegated    Monitoring ", The Review of Economic Studies, 51(3): 393-414    

  Easley, D., and M. O'Hara,( 2004), "Information and the cost of capital", Journal of Finance.

   Eckbo, B. Espen, Norli, Oyvind. ,( 2005)," Liquidity risk, leverage and   long-run IPO returns", Journal of Corporate Finance, 11, pp. 1 – 35.                   

   Ekbo B. Espen, Norli Qyvind,( 2005), "Liquidity risk leverage and long-run IPO returns", Journal of Corporate Finance, 11,1-35.

   Elyasiani, Elyas. Jia, Jingyi, (2010), "Distribution of institutional ownership on corporate operating performance ", Journal of Banking & Finance 34: 606-620.

  Fabozzi, F.,(1979)," Bib-ask spreads for over-the-counter stocks", Journal of Financial Economics and Business, 32,56-65.

   Fang , Noe and Tice ,(2009), "Stock market liquidity and firm  value". Journal of Financial Economics 94 ,150–169                                                     

   Fang, Vivian W. Noe Thomas H., Tice Sheri, (2009), "Stock market liquidity and firm value", Journal of Financial Economics, 94 150-169.

   Gillan, Stuart L. Starks, Laura T,( 2000), " Corporate governance proposals and shareholder activism: the role of institutional investors ", Journal of Financial Economics, 57:275-305.

   Glosten, L., Harris, L.,( 1988), "Estimating the components of the bid ask spread ", Journal of Financial Economics, 21, 123-142.

   Glosten, L.R.,& Milgrom, P. R.,(1985), "Bid, ask and transaction prices in a specialist market with heterogeneously informed traders", Journal of Financial Economics, 14, pages 71-100                  

   Goyenko Ruslan Y .,Holden Craig W., Trzcinka Charles A.,( 2009), " Do liquidity measures measure liquidity ", Journal of Financial Economics, ,92, 153-181.

   Gyung, Jun Sang, Alcha Marathe, Hay A. Shawky,( 2003), "Liquidity and stock return in emerging equity market ", Emerging Market Review, Vol. 4, pp. 1-24.

  Hartzell, J., L. T. Stareks, (2003)," Institutional Investors and Executive Compensation ", Journal of Finance,58, 2351-2374.

   Hashi, Iraj, (2003), " The Legal Framework for Effective Corporate Governance: Comparative Analysis of Provisions on Selected Transition Economies ", Stanfordshire University Business School Press.

   Hayashi, A. M, (2003), "Effects of institutional ownership ", MIT Sloan Management Review, (Fall), 6-7.

   Heflin F, Shaw K ,( 2000), "Blockholder ownership and market liquidity",     Journal of Financial and Quantitative Analysis 35: 621-633.      

  Holmstrom, Bengt and Jean Tirole, (1993), " Market Liquidity and Performance Monitoring ",Journal of Political Economy,v101(4),678-709.

   Jacoby, G and Steven X. Zheng , (2010)," Ownership Dispersion and     Market Liquidity", Article in Press, International Review of Financial     Analysis.             

   Jennings, William W., Schnatterly , Karen and Seguin , Paul J., (2002), " Institutional Ownership Information and Liquidity ", Innovations in Investments and Corporate Finance , volume 7, paper 41-71. 

   Jensen, M.C., (1989), "Eclipse of the Public Corporation", Harvard Business Review, pp. 2-61.          

   Jensen, M.C., Meckling, W.H., (1976), "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure", Journal of Financial Economics, Vol. 3, No. 4, pp. 305-360.         

   Jensen, Michael C. Meckling, William H, (1976), " Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure ", Journal of Financial Economics, V.3, No. 4: 305-360.

   Justin. Chan S.P. , Dong Hong, Marti G. Subrahmanyan, (2007)," A tale of two prices: Liquidity and asset prices in multiple market", Journal of  Banking &Finance, Vol. 32, pp 947-960.

   Kaplan, R.S., (1989), "The Effects of Management Buyouts on Operating Performance and Value", Journal of Financial Economics, Vol. 24, pp. 217- 254.       

   Kim, O, (1993), "Disagreement among shareholders Over a Firm's Disclosure Policy ", Journal Financial, 2: 747-760.

   Kini O, Mian S ,( 1995), " Bid-ask spread and ownership structure ",  Journal of Financial Research 18: 401-414

   Kirzner, I.M., (1973), "Competition and Entrepreneurship", Chicago: University of Chicago Press.        

   Kirzner, I.M., (1980), "The Primary of Entrepreneurial Discovery", The Prime Mover of Progress, London: The Institute of Economic Affairs.    

  Kothare, M., & Laux, P., (1995)," Trading costs and the trading systems for Nasdaq stocks" Financial Analysts Journal , 42-53.

   Kumar, J.( 2003) , " Does Ownership Structure Influence Firm value? Evidence form India ", Working paper,www.ssrn.com.  

  Kyle,A. S., (1985), " Continuous auctions and insider trading", Econometrica ,53(6):1315-1335, November.

    Lehn, and Poulsen, (1988), "Free Cash Flow and Stockholder Gains in Going Private Transactions", Journal of Finance, Vol. 202-240.        

   Lesmond David A., (2005), "Liquidity of emerging market ", Journal of Financial Economics, Vol. 77, pp 411-452.

  Lesmond, D. A., J. P Ogden, and C.A. Terzcinka, (1992), " A new estimate of transaction costs ", Review of Financial Studies. Madhavan, A., 1992, "Trading mechanisms in securities market", Journal of Finance, 47(2):607-641, June.

    Levy, and Sarnat, (1988), "Principles of Financial Management", N.J.:       Prentice Hall .      

   Lipson. Marc L., Sandra Mortal, (2009)," Liquidity and capital structure ", Journal of Financial Market, 12, 611-644.

    Lowenstein, L., (1985), "Management Buyouts", Columbia Law Review, Vol.85, pp. 730-748.    

   Marcelo, Miralles and Miralles, Quiros ,(2006)," The role of an illiquidity   risk factor in asset pricing: empirical evidence from the Spanish stock   market ", The Quarterly Review of Economics and Finance 46,PP.254–267.    

   Marcelo, Miralles and Miralles, Quiros,( 2006),"The role of an illiquidity risk factor in asset pricing: empirical evidence from the Spanish stock market ",The Quarterly Review of Economics and Finance,46,pp 254-267.

   Mathiesen, H., (2002), "Managerial Ownership and Financial Performance", Ph.D Thesis, Copenhagen Business School, Department of International Economics and Management. 

  Maug, Ernst, (1998), " Large Shareholders as Monitors: Is there a trade-Off between Liquidity and Control?", Journal of Finance, 53(1), 65-98.

   Mendelson, H., and T. I. Tunca,( 2004),"Strategic trading, liquidity, and information  acquisition", Review of Financial Studies,17,2,pages: 295-337     

  Merton, Robert C.,( 1987), "A Simple Model of Capital Market Equilibrium with Incomplete Information ", Journal of Finance, 42(July) : 483-509.

   Mintzberg, H., (1983), "Structure in Fives: Designing Effective   Organizations", Prentice-Hall, New Jersey.         

   Moerland, P.W., R. Kabir and L.D.R. Rennebo, (2003), " The Impact of Blockholders on Information Signalling , Productivity , and Managerial Disciplining ", Tilburg University, The Netherlands.                

   Na, Suk–Kwon ,(2002),"Ownership Structure and Firm Performance in        Korea", Working Paper, Univesrity of Missouri–Columbia       

   Porter,M.E,(1992), "Capital Disadvantage : America,s failing capital investment system ", Harvard Business Review, 65-82

   Pound, J, (1988), " Proxy contests and the efficiency of shareholder oversight ", Journal of Financial Economics, Vol.20:237-265.

    Prowse, S.D., (1994), "Corporate Governance in International Perspective: A Survey of Corporate Control Mechanisms Among Large Firms in the US, UK, Japan and Germany", Financial Markets, Institutions and  Instruments, Vol. 4, No. 1, pp. 1-63.        

   Pushner, George Michael,(1993),"Ownership Structure and Corporate        Performance in the U.S. and Japan", Wrking Paper Columbia university.    

   Rosse, Westerfield, and Jaffe, (1990), "Corporate Finance", 2nd  Edition , Boston: Irwin.  

   Rubin, A., (2007)," Ownership level, ownership concentration and liquidity ", Journal of Financial Markets, 10 , 3, pages: 219–248.  

   Sarin, Atulya ; Karen A. Shastri and Kuldeep Shastri , (2000), "Ownership Structure and Stock Market Liquidity", Working Paper,  University of   Pittsburgh.                                                              

    Shelifer, Andrei & Robert Vishny,(1997),"A Survey of Corporate  Governance", Journal of Finance,52, 737-783      

   Shleifer, A. and  R. Vishny, (1986), " Large Shareholder and Corporate Control ", Journal of Political Economy, Vol. 94 : 461-480.

  Subrahmanyan, A., (1991), " Risk aversion market liquidity, and price efficiency", Review of Financial Studies, 4(3):416-441.

   Taylor, W, (1990), "Can big owner make a big difference? ", Harvard Business Review 68 (5): 70-82.

   Viral Acharya V., Pedersen Lasse Hej, (2005), "Asset pricing with liquidity risk", Journal of Financial Economics, Vol. 77, pp. 375-410.

   Wael .L,(2004), " Market Reaction To Annual Earnings Announcement : The Case of Euronext Paris EFMA 2004", Basel Meeting Paper , vol. 4, pp 337-352.

   Wet ,W., (2004), " The role of Asymmetric Information on Investment in Emerging Market's ",The Journal of Finance, Vol. 5, pp 337-352.

   Wyss R. v.,( 2004), " Measuring and Predicting Liquidity in the Stock Market", Dissertation. http://ssrn.com.  

    Xu, X., Wang, Y., (1997), "Ownership Structure, Corporate Governance and Firms’ Performance; The Case of Chinese Stock Companies", World  Bank Policy Research Working Paper, No. 1794,   series/wps1794/wps1 794.pdf

  Yan, X., and Z. Zhang,2007," Institutional investors and equity returns : Are short-term institutions better informed?",Review of Financial Studies.


تحقیق در مورد پایان نامه تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران, مقاله در مورد پایان نامه تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران, پروژه درباره پایان نامه تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد حسابداری چکیده : تحقیق حاضر به مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در راستای این هدف، کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات مورد نیاز را در سالهای 1390-1386 ارائه نموده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند که در مجموع 112 شرکت از صنایع مختلف ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش :مالی چکیده: در این تحقیق به بررسی ارتباط شفافیت سود و ریسک نقدینگی درشرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. ما در این تحقیق بررسی خواهیم کرد که افزایش شفافیت سود شرکتها ، ریسک نقدینگی را کاهش می دهد . متغیر وابسته تحقیق ریسک نقدینگی و متغیر مستقل تحقیق شفافیت سود است.برای سنجش شفافیت سود از مدل ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: عموماً ا ین گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود. تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر تصمیمات مدیریت در قبال تصمیمات مالی در تحقیقات پیشین اثبات شده است.هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش:"تولید" چکیده: روش اجرا در این پژوهش که از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است، فرضیه­های تحقیق که در دو قالب آمار توصیفی و مدل رگرسیونی بیان شدند و از spss جهت محاسبات استفاده شده است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقدشوندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. و در این ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری چکیده سود یکی از اقلام مورد توجه سرمایه گذاران می باشد و مبنای بسیاری از تصمیم گیری های مهم اقتصادی به شمار می رود. سود دارای دو جز نقدی و تعهدی می باشد، از طرفی اقلام تعهدی سود دارای دو بخش عادی و غیر عادی می باشد. برخی شواهد نشان دهنده این واقعیت اند که سرمایه گذاران در درک اطلاعات مربوط به اقلام تعهدی با مشکلات عدیده ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A » گرایش : حسابداری چکیده تغییر یا تعویض حسابرسان در محافل حرفه ای ناشی از دلایل مختلفی می باشد. علاوه بر اجبارهایی که اداره کنندگان بازارهای سرمایه برای تعویض حسابرس در نظر گرفته اند، تغییر حسابرس ممکن است ناشی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی موجود در داخل سازمان باشد بگونه ای که حسابرسی را انتخاب نمایند که دارای بیشترین استقلال و ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیرفرصتهای رشد برحساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 129 شرکت می باشد. ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری چکیده یکی از مکانیزم‌های موجود به منظور تخفیف مشکل نمایندگی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران در بازارهای سرمایه، نظام حاکمیت شرکتی است. نقش سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی و حضور آنها در شرکت‌ها، موضوع اغلب بحث‌های سال‌های اخیر بوده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: در تحقیق حاضر تعداد 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1387 تا 1391، برای بررسی این موضوع در مراحل چرخه عمر مورد آزمون قرار گرفته‌اند. متغیر مستقل این تحقیق عدم اطمینان اطلاعاتی و متغیر وابسته این پژوهش، خطر سقوط قیمت سهام می‌باشد؛ و عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر تعدیل گر، و همچنین ...

پایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده: موسسات حسابرسی مفاهیم نظری و تجربی مهمی برای تعیین حق الزحمه حسابرسی دارند. آنها جهت قیمت گذاری خدمات حسابرسی از عوامل گوناگونی استفاده می کنند و تحقیقات زیادی نیز در رابطه با شناسایی و ارزیابی این عوامل انجام شده است. عواملی که در اغلب مطالعات مدنظر قرار گرفته اند شامل عوامل ریسک، حجم و پیچیدگی عملیات واحد مورد ...

ثبت سفارش