پایان نامه رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

word 899 KB 29824 124
مشخص نشده کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت: ۱۶,۱۲۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

   گرایش: حسابداری

  چکیده:

  هموارسازی سود، تلاش اعمال شده توسط مدیریت جهت کاهش تغییرات غیرعادی در سود در قالب اصول حسابداری تعریف می شود. در این پژوهش رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی درچرخه زندگی واحدهای تجاری موردبررسی وسنجش قرارگرفته است. در راستای انجام تحقیق درخصوص موضوع مورد نظر و همچنین آزمون فرضیه‌های تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1387-1391 به عنوان جامعه آماری درنظر گرفته شده است. تعداد نمونه‌ها براساس محدودیت های تحقیق، دربازه زمانی 5ساله  ، 87 شرکت می‌باشند. در تحقیق حاضر جهت انجام آزمون فرضیات اصلی تحقیق از تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است. ابزارگردآوری اطلاعات، اسناد کاوی و بانکهای اطلاعاتی می باشد. داده های مورد نیاز شامل هموار سازی و عدم تقارن اطلاعاتی از اطلاعات مالی مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده آنها و گزارش‌های مالی و نشریه‌های رسمی سازمان بورس اوراق بهادار که بصورت هفتگی، ماهانه و سالانه صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌‌شده را به چاپ می‌رساند و نیز از بانک‌های اطلاعاتی بورس بوده، که این اطلاعات از سوابق موجود در نرم افزار ره آورد نوین و سایر نرم افزارها و در مواردی از آرشیوهای الکترونیکی و اینترنتی استخراج شده است. درراستای هدف تحقیق  3فرضیه تدوین گردیده وبرای تجزیه وتحلیل داده ها وآزمون فرضیه هاازمدل رگرسیون چندمتغیره وداده های ترکیبی استفاده شده است. مهمترین یافته‌های تحقیق عبارت است از اینکه بین هموارسازی سود وعدم تقارن اطلاعاتی درهیچ یک ازمراحل چرخه عمرشرکت رابطه معناداری وجودندارد. که نتایج حاصل شده حاکی از ناآگاهی سرمایه گذاران نسبت به هموار سازی سود می باشد.

   

  واژه های کلیدی: هموارسازی سود،اقلام تعهدی اختیاری٬چرخه عمرشرکت٬عدم تقارن اطلاعاتی

   

  1 مقدمه

  از دیدگاه تئوری حسابداری، پدیده هموارسازی سود در رویکرد رفتاری موضوعی قابل تأمل است. افزون بر آن در عمل نیز حسابداران، حسابرسان و تحلیل گران مالی در فرایند گزارشگری مالی، که گزارشگری سود از مهم‌ترین اجزای آن به شمار می‌آید، به نوعی با این پدیده و پیامدهای آن مواجه بوده‌اند. شناخت ابعاد مختلف رفتار هموارسازی سود در راستای شناسایی ویژگی‌ها و محدودیت‌های سود حسابداری قرار می‌گیرد. در صورت امکان ارائه یک چارچوب نظری برای این پدیده که به نظر می‌رسد تاکنون میسر نشده، محتمل است بتوان به پیشرفتی در زمینه کیفی گزارشگری سود دست یافت.

  سهم عمده ای از تحقیقات و مطالعات نظری در موضوع هموارسازی سود، متعلق به کشورهای توسعه یافته است، از این رو، با توجه به تفاوت‌های اساسی در متغیرهای کلان محیطی نظیر اقتصاد و فرهنگ، گسترش این تحقیقات به کشورهای در حال توسعه می‌تواند در تکمیل ادبیات پژوهشی این پدیده موثر واقع شود. علاوه بر آن به نظر می‌رسد از دیدگاه امور مالی نتایج این تحقیقات برخی زمینه های لازم را برای کارایی بازار سرمایه در محیط اقتصادی مورد نظر فراهم نماید. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.

  در این فصل کلیات تحقیق ارائه گردیده، در واقع پس از ارائه مقدمه‌ای در ابتدای فصل به تشریح بیان مسئله پرداخته شده است. سپس اهداف، انگیزه، فرضیه‌ها، اهمیت موضوع و روش تحقیق را شرح داده و به قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق می‌پردازیم.

   

   

  1-2 بیان مسئله

  ابزار اصلی انتقال اطلاعات به استفاده کنندگان برون سازمانی، صورت‌های مالی اساسی است. صورت سود و زیان، از صورت‌های مالی اساسی است که در ارزیابی وظیفه مباشرت مدیریت یا حساب دهی آن‌ها در قبال منابعی که در اختیار دارند، از اهمیت زیادی برخوردار است. صورت سود و زیان دربرگیرنده بازده حاصل از منابع تحت کنترل مدیریت واحد تجاری است و عملکرد واحد تجاری را در طی دوره مورد نظر منعکس می‌کند. از آن جا که مسئولیت تهیه صورت‌های مالی بر عهده مدیریت واحد تجاری است و با توجه به دسترسی مستقیم مدیران به اطلاعات و داشتن حق انتخاب روش‌های اختیاری حسابداری، امکان هموارسازی سود وجود دارد. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیم‌گیری به رقم سود توجه خاصی دارند، این پژوهش‌ها از جنبه‌ی رفتاری، اهمیت خاص خود را دارند. از انگیزه های مدیریت سود، کاهش خطای پیش بینی سود در دوره جاری و آتی است. مدیران علاقه‌مند می‌باشند که پیش‌بینی‌های آن‌ها در رابطه با سود بودجه شده تحقق یابد؛ چنان چه این امر محقق نشود، مدیران با استفاده از ابزارهایی سود را مدیریت می‌کنند. استفاده فرصت‌طلبانه از هموارسازی سود، ممکن است بر شفافیت داده­های گزارش شده حسابداری تأثیر معکوس بگذارد. از نتایج اقتصادی غیر شفاف بودن اطلاعات این است که ممکن است بر تمایل سرمایه گذاران به خرید سهام شرکت تأثیر بگذارد. بدین ترتیب شفافیت کمتر باعث نقدشوندگی کمتر و در نتیجه باعث افزایش هزینه سرمایه شرکت به دلیل افزایش ریسک نقدشوندگی می‌شود. علاوه بر این، بالا رفتن هزینه معاملات به دلیل نقدشوندگی پایین، ممکن است امکان کشف قیمت سهام را کاهش داده و در نتیجه ابهام مرتبط با قیمت سهم را افزایش دهد. از سوی دیگر بر اساس مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی، تغییرپذیری بالای سود منجر به منافع اطلاعاتی بیشتر برای سرمایه گذاران آگاه نسبت به سرمایه گذاران ناآگاه می‌شود. افزایش تغییرپذیری سودهای گزارش شده، زیان معاملاتی سرمایه گذاران ناآگاه را بزرگ‌تر جلوه داده و آن‌ها را مجبور به خروج از بازار می‌کند.

  همچنین تئوری چرخه عمر شرکت چنین فرض می‌کند که شرکت‌ها و بنگاه های اقتصادی، همچون تمامی موجودات زنده که متولد می‌شوند، رشد می‌کنند و می‌میرند، همانند موجودات زنده، رشد و پیری واحدهای تجاری را بر مبنای قابلیت کنترل و انعطاف پذیری نشان می‌دهند. در جوانی (دوران رشد) سازمان‌ها بسیار انعطاف پذیر، ولی در بیشتر مواقع غیر قابل کنترل اند. با افزایش عمر سازمان‌ها، روابط تغییر می کند، کنترل افزایش و انعطاف پذیری کاهش می‌یابد. در نهایت، با پیر شدن (دوران افول) قابلیت کنترل نیز کاهش خواهد یافت. هنگامی که واحد تجاری قابلیت کنترل داشته و انعطاف پذیر باشد، بیانگر این است که توأمان مزایای جوانی و پیری را داراست. این وضعیت تحت عنوان مرحله تکامل (بلوغ) شناخته می‌شود و این سیاست‌ها به گونه ای در اطلاعات حسابداری شرکت‌ها منعکس می‌شود با توجه به موارد مطروحه فوق در پژوهش حاضر سؤالات زیر مطرح می‌شود:

  آیا بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی واحد تجاری در مرحله رشد رابطه وجود دارد؟

  آیا بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی واحد تجاری در مرحله بلوغ رابطه وجود دارد؟

  آیا بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی واحد تجاری در مرحله افول رابطه وجود دارد؟

   

  1-3 اهمیت تحقیق

  مفهوم چرخه حیات، استعاره ای زیستی در مورد سازمان‌هاست. تئوری چرخه عمر شرکت چنین فرض می‌کند که شرکت‌ها و بنگاه های اقتصادی، همچون تمامی موجودات زنده که متولد می‌شوند، رشد می‌کنند و می‌میرند، دارای منحنی عمر یا چرخه عمر هستند. همانند موجودات زنده، رشد و پیری واحدهای تجاری را بر مبنای قابلیت کنترل و انعطاف پذیری نشان می‌دهند. در جوانی (دوران رشد) سازمان‌ها بسیار انعطاف پذیر، ولی در بیشتر مواقع غیر قابل کنترل اند. با افزایش عمر سازمان‌ها، روابط تغییرمی کند، کنترل افزایش و انعطاف پذیری کاهش می‌یابد. در نهایت، با پیر شدن (دوران افول) قابلیت کنترل نیز کاهش خواهد یافت. هنگامی که واحد تجاری قابلیت کنترل داشته و انعطاف پذیر باشد، بیانگر این است که توأمان مزایای جوانی و پیری را داراست. این وضعیت تحت عنوان مرحله تکامل (بلوغ) شناخته می‌شود. تئوری چرخه عمر جزء تئوری‌های طراحی سازمان می‌باشد و بیان می‌دارد: در حالی که سازمان‌ها چهار مرحله تکاملی چرخه زندگی را می‌گذرانند، از نظر ساختار، سیستم کنترل، نوآوری و هدف‌ها دست‌خوش تغییرات شدید قرار می‌گیرند. در نهایت با توجه به موارد مطروحه بالا در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در مراحل چرخه عمر می‌پردازیم.

   

  1-4 چارچوب نظری و مدل تحقیق

  در تهیه صورت‌های مالی، حسابداران ناگزیر از روش‌ها و رویه های مختلف و مجاز حسابداری بهره می‌جویند که افزایش روزافزون این رویه‌ها موجب گردیده است که نتوان به راحتی صورت‌های مالی شرکت‌های مختلف را با هم مقایسه نمود. استفاده از رویه‌ها و سیاست‌های مختلف و تغییر در روش‌های مذکور، تحت اصول و موازین حسابداری توسط شرکت‌ها، گاه به یک خلاقیت و هنر می‌نماید. نقطه نظر نویسندگانی که حسابداری را به هنر نزدیک می‌دانند این است که با توجه به چگونگی تعریف اهداف، طیف گستره ای از روش‌های اندازه گیری را به کار می‌گیرند هموارسازی سود به رفتار آگاهانه ای اطلاق می‌شود که به منظور کاهش نوسان‌های دوره ای سود شکل می‌گیرد. هموارسازی سود در دهه های اخیر یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد علاقه محققین حوزه مالی و حسابداری بوده است. در اغلب مطالعات، این عمل یک رفتار متقلبانه و غیر اخلاقی صورت گرفته توسط مدیریت تلقی گردیده است. این بررسی‌ها هم چنین فرضیات مبنی بر دخالت مدیران در هموارسازی سود را حمایت می‌نماید (فرانچسکو پودا فوینتس[1]، 2009، 7).

  یکی از پیامدهای تضاد منافع در شرکت‌های سهامی، گزارشگری مالی جهت دار توسط مدیران شرکت می‌باشد. مدیران به عنوان مسئولین تهیه صورت‌های مالی با وقوف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده کنندگان صورت‌های مالی، به طور بالقوه سعی دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. این امر از طریق اعمال نظر در سود گزارش شده واحد تجاری میسر می‌شود. به طور کلی هموارسازی سود عبارت است از اعمال نظر مدیریت شرکت در تقدم و تأخر ثبت حسابداری هزینه‌ها و درآمدها و یا به حساب گرفتن هزینه‌ها یا انتقال آن‌ها به سال‌های بعد به طوری که باعث شود شرکت در طول چند سال مالی متوالی از روند سود بدون تغییرات عمده برخوردار باشد. نتیجه کلی این عملیات چنین خواهد بود که تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر می‌رسد و انگیزه تزریق سرمایه و منابع مالی از طریق افراد برون سازمانی به شرکت افزایش می‌یابد (الیاسیانی و جیا[2]، 2006، 55).

  اگر در یک معامله بالقوه یک طرف اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر داشته باشد، عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. این مشکل شامل اطلاعات حسابداری هم می‌باشد. مدیران شرکت‌های سهامی درباره ارزش شرکت نسبت به سهامداران بیرون از شرکت اطلاعات بیشتری دارند. این امر منجر به عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سهام می‌شود (نوروش، 1384، 93).

   

  هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری در مرحله رشد، بلوغ، افول

  (DA Smoothingit)

   

   

   

  عدم تقارن اطلاعاتی (ABSit)

  متغیرهای وابسته

  لگاریتم ارزش بازار سهام (Ln (Size))

  لگاریتم ارزش بازاربه دفتری (Ln (BM))

  نسبت بدهی‌های بلندمدت به کل دارایی‌ها (Leverage) (Leverage)

  متغیرهای

  تعدیل­گر

  متغیرهای مستقل

  نمودار 1-1 مدل مفهومی تحقیق

   

  1-5 فرضیه‌های تحقیق

  با توجه به پرسش‌های پژوهشگر، فرضیه های زیر تبیین یافته است:

  بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی واحد تجاری در مرحله رشد رابطه وجود معناداری دارد.

  بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی واحد تجاری در مرحله بلوغ رابطه وجود معناداری دارد.

  بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی واحد تجاری در مرحله افول رابطه وجود معناداری دارد.

   

  1-6 اهداف تحقیق

  1-6-1 اهداف علمی

  ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش شناختی که در آن به کار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق عبارتنداز:

  1) هدف اول این تحقیق، ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیاز استفاده کنندگان موثر باشد.

   2) هدف دوم این تحقیق ،زمینه ساز بستر مناسبی برای تحقیقات آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد.

   

  1-6-2اهداف کاربردی

  3)هدف سوم این تحقیق ، کاربردی بودن آن است وتحقیقاتی کاربردی اند که نظریه‌ها، قانونمندی‌ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‌شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی به کار می‌گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به مؤثرترین اقدام تأکید دارند و علّت‌ها را کمتر مورد توجه قرار می‌دهند.

   

  1-6-2-1 کاربران مستقیم

  کاربران مستقیم این تحقیق عبارتند از:

  تحلیل گران بازار بورس، شرکت‌های سرمایه گذاری و صنعت‌گران فعال در حوزه بورس.

  مدیران فعال در حوزه بورس به خصوص مدیران سازمان بورس اوراق بهادار.

   

  1-6-2-2 کاربران غیرمستقیم

  این پژوهش می‌تواند کاربران غیر مستقیمی به شرح زیر داشته باشد:

  سرمایه‌گذاران فعلی و بالقوه از جمله سرمایه‌گذاران حوزه بورس و نیز افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در هر یک از بازارهای سرمایه یا ارز را دارند.

  محققان و پژوهش گرانی که حوزه تحقیقاتی آن‌ها بازار سرمایه و اقتصاد است.

   

  1-7 حدود مطالعاتی

  قلمرو تحقیق، چارچوبی را فراهم می‌نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.

   

  1-7-1 قلمرو مکانی تحقیق

  قلمرو پژوهش از نظر مکانی، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

   

  1-7-2 قلمرو زمانی تحقیق

  دوره زمانی این پژوهش، 5 ساله و از ابتدای سال 1387 تا انتهای سال 1391 است.

   

  1-7-3 قلمرو موضوعی تحقیق

   این پژوهش، بررسی رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در مراحل چرخه عمر شرکت‌های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد کنکاش قرار می‌دهد.

   

  1-8 تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات

  هموار سازی سود:

   به طور کلی هموارسازی سود عبارت است از اعمال نظر مدیریت شرکت در تقدم و تأخر ثبت حسابداری هزینه‌ها و درامدها و یا به حساب گرفتن هزینه‌ها یا انتقال ان‌ها به سال‌های بعد به طوری که باعث شود شرکت در طول چند سال مالی متوالی از روند سود بدون تغییرات عمده برخوردار باشد. هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه گذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد.

  اقلام تعهدی:

  اقلام تعهدی به عنوان تفاوت میان سود حسابداری و جریان‌های نقدی تعریف شده است و از دیدگاه سرمایه گذاران، کیفیت اقلام تعهدی را می‌توان درجه نزدیکی سود شرکت با میزان جریان‌های نقدی ایجاد شده تعریف کرد. کیفیت اقلام تعهدی پایین میزان نزدیکی سود با جریان‌های نقدی را کاهش داده و موجب افزایش ریسک سرمایه گذار در ارتباط با تصمیم گیری در مورد شرکت یا شرکت‌های خاص می‌گردد با فرض اینکه سرمایه گذاران، اوراق بهادار را بر مبنای جریان‌های آتی شرکت ارزش گذاری می‌کنند. اجزای تعهدی سود حسابداری یک معیار سنجش بسیار مهم برای تعیین ابهام اطلاعات موجود در جریان‌های نقدی است.

  اقلام تعهدی اختیاری:

  اقلام تعهدی قابل تفکیک به دو جزء اختیاری و غیر اختیاری است. اقلام تعهدی اختیاری قابل اعمال نظر توسط مدیریت هستند. بنابراین جزء اختیاری اقلام تعهدی به عنوان شاخصی در جهت کشف مدیریت سود در واحدهای اقتصادی استفاده می‌شود (دچو و همکاران[3]، 2000،  36).

   

  [1] - Francisco Poveda Fuentes

  [2] - Elyasiani & Jia

  [3] - Dechow et al

   

 • فهرست:

   

  چکیده: 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه. 3

  1-2 بیان مسئله. 4

  1-3 اهمیت تحقیق.. 5

  1-4 چارچوب نظری و مدل تحقیق.. 6

  1-5 فرضیه‌های تحقیق.. 7

  1-6 اهداف تحقیق.. 8

  1-6-1 اهداف علمی.. 8

  1-6-2 اهداف کاربردی.. 8

  1-6-2-1 کاربران مستقیم. 8

  1-6-2-2 کاربران غیرمستقیم. 8

  1-7 حدود مطالعاتی.. 9

  1-7-1 قلمرو مکانی تحقیق.. 9

  1-7-2 قلمرو زمانی تحقیق.. 9

  1-7-3 قلمرو موضوعی تحقیق.. 9

  1-8 تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات... 9

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

  2-1 مقدمه. 12

  2-2 هموارسازی سود و مفاهیم آن. 13

  2-2-1 هموار سازی سود. 13

  2-2-2 علل هموار سازی سود توسط مدیران. 13

  2-2-2-1 اندازه شرکت... 13

  2-2-2-2 مالیات بر در آمد. 14

  2-2-2-3 قراردادهای بدهی.. 14

  2-2-2-4 فاصله گرفتن فعالیت‌های عملیاتی واقعی از فعالیت‌های عملیاتی مورد انتظار. 14

  2-2-2-5 تغییر پذیری سود. 14

  2-2-3 انگیزه های هموار سازی سود. 15

  2-2-4 ابعاد هموار سازی سود. 18

  2-3 شکل گیری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی.. 19

  2-4 ورود مفهوم عدم تقارن اطلاعات به بازار های سرمایه. 21

  2-5 عدم تقارن اطلاعاتی و بورس اوراق بهادار تهران. 21

  2-6 برابری در توزیع اطلاعات... 22

  2-7 عدم تقارن اطلاعات و کارایی بازار. 23

  2-7-1 شکل ضعیف... 24

  2-7-2 شکل نیمه قوی.. 25

  2-7-3 شکل قوی.. 25

  2-8 عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام. 26

  2-9 عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی.. 28

  2-10 پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه. 28

  2-11 تئوری چرخه عمر شرکت... 31

  2-12 نحوه طبقه بندی شرکت‌ها به مراحل چرخه عمر. 36

  2-13 پیشینه تحقیق.. 38

  2-13-1 پژوهش‌های داخلی.. 38

  2-13-2 پژوهش‌های خارجی.. 45

  فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

  3-1 مقدمه. 50

  3-2 روش تحقیق.. 51

  3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری.. 51

  3-4 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها 53

  3-4-1 مدل تحلیلی تحقیق.. 53

  3-4-2 مدل پژوهش... 53

  3-5 فرضیه‌های تحقیق.. 59

  3-6  قلمرو تحقیق.. 59

  3-6-1 قلمرو مکانی تحقیق.. 60

  3-6-2 قلمرو زمانی تحقیق.. 60

  3-6-3 قلمرو موضوعی تحقیق.. 60

  3-7 روش های جمع آوری داده ها 60

  3-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات... 61

  3-8-1 روش برآورد الگوهای رگرسیون خطی.. 61

  3-8-2 منطق آزمون فرضیه. 61

  3-8-3 معیار آزمون. 62

  3-8-4 ضریب تعیین .. 62

  3-8-5 انواع داده‌ها 62

  3-8-6 آزمون تشخیص دوربین- واتسون. 63

  3-8-7 آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف Ks. 64

  3-8-8 آزمون نابرابری واریانس های جملات اختلال. 64

  3-8-9 تحلیل رگرسیون. 64

  3-8-10 مدل های داده های تابلویی.. 66

  3-8-11 آزمون  لیمر (معنی دار بودن اثرات فردی) 67

  3-7-12 آزمون هاسمن.. 69

  3-7-13 آزمون مانایی.. 69

  3-7-14 معرفی نرم افزار Eviews. 70

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

  4-1 مقدمه‏ 72

  4-2 توصیف یافته ها 73

  4-3 تحلیل یافته ها 76

  4-3-1 تحلیل پیش فرض ها 76

  4-4 آزمون فرضیات پژوهش... 84

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

  5-1 مقدمه. 93

  5-2 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه‌ها 93

  5-2-1 بررسی فرضیه اصلی اول. 94

  5-2-2 بررسی فرضیه اصلی دوم. 94

  5-2-3 بررسی فرضیه اصلی سوم. 94

  5-3 پیشنهادها 95

  5-3-1 پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش... 95

  5-3-2 پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی.. 96

  5-4 محدودیت‌های انجام پژوهش... 96

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی: 99

  منابع لاتین: 102

  پیوست ها

  پیوست الف: پرسشنامه. 106

  چکیده لاتین.. 112

   

  منبع:

   

  منابع فارسی:

  ابراهیمیان، م، 1389، "بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و تحقیقات اراک.

  احمد پور کاهگری، ا، عجم، م. 1389، "بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده و بورس اوراق بهادار تهران"، فصل نامه بورس اوراق بهادار، 11: 124-10.

  آقایی، م، کوچکی،ح، 1374، "گمان‌هایی پیرامون نمایش سود"، فصلنامه بررسی‌های حسابداری، شماره 15، 44-32.

  بلکویی، ا، ترجمه علی پارسائیان، 1381، "تئوری‌های حسابداری"، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

  پور حیدری، ا، افلاطونی،ع، 1385، "بررسی انگیزه های هموار سازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، شماره 44. 70-55.

  توجکی، م، قائمی، م و همکاران، 1382، "تأثیر هموار سازی سود بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "،مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، سال دهم، شماره 33. 150-131.

  جلیلی، م، 1378، "گزارشگری امتیاز دهی و رتبه بندی اعتباری در بانک و بیمه"، انتشارات ترمه.

  حسین قائمی، م، وطن پرست، م، 1384، "بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارات اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، 41: 103-85..

  خدامی پور، ا، قدیری، م، 1389، "بررسی رابطه‌ی میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی"، مجله پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، 2: 29-1.

  دهدار، ف، 1386، "طراحی و تبیین الگوهای برتر ارزش‌گذاری مبتنی بر عایدات حسابداری و جریان وجوه نقد در فرآیند چرخه عمر شرکت"، رساله دکتری حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس.

  شاهعلی زاده، ب، زنجیردار، م، 1391، "بررسی کارایی نسبت دوپونت تعدیل شده و اجزای آن برای پیش بینی سودآوری آتی در هر یک از مراحل چرخه عمر شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و تحقیقات اراک.

  شباهنگ، ر، 1387، "تئوری حسابداری"، جلد اول، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی.

  قائمی، م و همکاران، 1382، "تأثیر هموار سازی سود بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. سال دهم، شماره 33. 150-131.

  قربانی، ا، 1385، "بررسی رابطه سود و جریان‌های نقدی با ارزش شرکت در چارچوب چرخه عمر شرکت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.

  کرمی، غ، عمرانی، ح، 1389، "تأثیر چرخه عمر شرکت و محافظه کاری بر ارزش شرکت"، مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، 59:96-79.

  نامدار، س، 1389، "بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و تحقیقات اراک.

  نوروش، ا، و علی ابراهیمی کردلر، 1384، "بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد"، مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، شماره 42.

  وکیلی فرد، ح، رستمی، و، 1389، "تحلیل دامنه شکاف عدم تقارن اطلاعاتی بین اعضای حرفه، تهیه کنندگان و استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری بر پایه ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی"، مجله حسابداری مدیریت، 6: 25-39.

  ریموند،پی .نوو، ترجمه علی جهانخانی و علی پارسائیان،1376،"مدیریت مالی"،انتشارات سمت.

  حجازی ،ر،قیطاسی ،ر،1390،"هموارسازی سود و عدم اطمینان اطلاعاتی"مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سال سیزدهم، شماره 63. 78.

  احمدپور،ا،عدیلی،م،1392،" بررسی رابطه عدم تقار اطلاعاتی ومدیریت واقعی سود"،مجله پژوهش حسابداری مالی،شماره 18. 11.

   

   

   

  منابع لاتین:

  Akerlof, G., Spence, M., Stiglitz, J., (1970), “Markets with Asymmetric information”, At URL: http://www. Nobelprize.org\ Economist.

  Anthony, J.H., Ramesh, K., (1992), “Association between Accounting PerformanceMeasures and Stock Prices a test of the life cycle hypothesis”, Journal ofAccounting and Economics, 15: 203-27.

  Balk, E., (1998), “Life – Cycle Impacts on the Incremental Relevance of Earning and Cash Flow Measures”, Journal of Financial Statement Analysis Fall, pp.40-56.

  Bartoldy ,Jan,and Paula,Peare(2005), " Estimation of Expected return:CAMPVs Fama and French ".Intennatinal Review of Financial Analysis.14

  Bhattacharya, N., Desai, H., & Venkataraman, K., (2009), “Earnings quality andinformation”.

  Chen, L.H., (2009), “Income Smoothing, Information Uncertainty, Stock Returns, and Cost of Equity”, Working Paper, ARIZONA.

  Dechow, P., Dichev, I., (2002), “The quality of accruals and earnings: The roleof accrual estimation errors”, The Accounting Review, 77, 35-59.

  Dechow, P., Skinner, D., (2000), “Earning management: Reconciling the views of Accounting Academics, Practitioners and Regulators”, Accounting Horizons, vol 14, No. 2, pp. 235-50.

  Demski, J., Feltman, G.A., (1994), “Market response to financial reports”, Journal of Accounting and Economics, No, 17,2, PP. 3

  Elyasiani E., Jia, J.X., Mao, C., (2006), “Institutional Ownership Stability and the Cost of Debt”, Working paper 2006; Available at http:// ssrn.com/abstratct=943789

  Francisco Poveda Fuentes , (2009), “Long-run Abnormal Returns and Income Smoothing in the Spanish Stock Market”, Critical Perspectives on Accounting 20, 591–613.

  Glosten, L., Milgrom, P., (1985), “Bid-ask spread and transactions prices in a specialist market”, Journal of Financial Economics, No. 14(1), PP. 70-100.

  Jenkins, D.S., Kane, G.D., Valery, U., (2004), “The Impact of the Corporate Life Cycle on the Value Relevance of Disaggregated Earnings Components”, Review of Accounting and finance, Vol.3:5-20.

  Kim, J.B., Charlie Sohn, B., (2009), “Real versus Accrual-based Earnings ‎Management and Implied Cost of Equity Capital”, http: //ssrn.com/abstract=1297938.‎

  Kim, O., Verrecchia, R., (1994), “Market liquidity and volume around earnings announcements”, Journal of Accounting and Economics, No.17, 2, PP.41-67.

  Krinsky, I., Lee, J., (1996), “Earnings announcements and the components of the bid-ask spread”, The Journal of Finance, No. 51, 4, PP. 1523-1535.

  LaFond, R., Lang, M., Ashbaugh-Skaife, H., (2007), “Earnings Smoothing, Governance and Liquidity”, International Evidence. Working Paper.

  Michelson, S.E.J., Wotton, J.W.W., (1999), “Income Smoothing and Risk- Adjusted Performance”, Journal of Business Finance & Accounting.

  Roychowdhury, S., (2006), “Earnings management through real activities manipulation”, Journal ‎of Accounting and Economics, 42(3): 335–370.‎

  Roychowdhury, S., Kothari, S.P., and Mizik, N., (2012), “Managing for the Moment: The Role of Real Activity versus Accruals Earnings Management in SEO Valuation”, http://ssrn.com/abstract=1982826.

  Sugianis, T., (1996), “Zhe Value Relevancy of Research Development on Valuation of future Earnings”, Journal of accounting and Economic, Vol.21, pp128-142.

  Venkatesh, P.C., and Chiang, R., (1986), “Information asymmetry and the dealer are bid-ask spread: a case study of earnings and dividend announcements”, The Journal of Finance, No. 41, 5, PP.1089-11020.

  Watts, R., & Zimmerman, J., (1986), “Positive Accounting Theory”, Englewood Cliffs, Nj: Prentice-Hall, Inc.

  Xu, B., (2007), “Life Cycle Effect on the Value Relevance of Common Risk Factor”, Review of Accounting and Finance, Vol.6, pp.162-175.


تحقیق در مورد پایان نامه رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران, مقاله در مورد پایان نامه رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران, پروژه درباره پایان نامه رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: مدیریت مالی چکیده هدف این تحقیق بررسی رابطه بین هموارسازی سود و بازده سهام در شرایط عدم اطمینان محیطی است. همچنین در این تحقیق پایداری سود شرکتهایی که در گذشته اقدام به هموارسازی سود کرده اند در شرایط عدم اطمینان محیطی بررسی شده است. در این تحقیق شاخص هموارسازی سود برای 74 شرکت نمونه اندازه گیری شده است. ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) رشته : حسابداری چکیده : هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی با توجه به چرخه عمر شرکت در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای مدیریت سود با استفاده از مدل تعدیل شده جونز (دیچو و همکاران , 1995)، عدم تقارن اطلاعاتی که از مدل چیانگ و وکینتاش 1986 برای تعیین دامنه قیمت پیشنهادی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاری کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوری و شرایط مالی ، مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بروز خطاها در برآوردهای حسابداری ،اجتناب ...

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته حسابداری گرایش حسابداری چکیده: موقعیت قوی یک تولید، قدرت ماندن زیادی را به شرکت اعطا می کند به عبارت دیگر، شرکت در هنگام پاسخ به تغییرات غیر منتظره در نیازهای مصرف کننده تولید، انعطاف پذیری بیشتری دارد. قدرت قیمت گذاری به این شرکت ها سود بیشتری می دهد و به آنها اجازه می دهد تا موقعیت عالیشان را حفظ کنند. ایمنی بالای این شرکت ها در مقابل ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) رشته و گرایش: حسابداری چکیده : موضوع پایان نامه حاضر«تاثیرمدیریت سودبررابطه حاکمیت شرکتی وکیفیت سود» می باشد. دراین پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت سود، حاکمیت شرکتی و کیفیت سود، مدیریت سود و حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با حضور متغیرهای کنترل پرداخته شده است. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری چکیده یکی از مکانیزم‌های موجود به منظور تخفیف مشکل نمایندگی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران در بازارهای سرمایه، نظام حاکمیت شرکتی است. نقش سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی و حضور آنها در شرکت‌ها، موضوع اغلب بحث‌های سال‌های اخیر بوده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیرفرصتهای رشد برحساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 129 شرکت می باشد. ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری چکیده سود یکی از اقلام مورد توجه سرمایه گذاران می باشد و مبنای بسیاری از تصمیم گیری های مهم اقتصادی به شمار می رود. سود دارای دو جز نقدی و تعهدی می باشد، از طرفی اقلام تعهدی سود دارای دو بخش عادی و غیر عادی می باشد. برخی شواهد نشان دهنده این واقعیت اند که سرمایه گذاران در درک اطلاعات مربوط به اقلام تعهدی با مشکلات عدیده ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد رشته: حسابداری گرایش: حسابداری اطلاعات سودها مبناهایی اساسی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران هستند. در سالهای اخیر ، بدلیل یک سری تقلب های قابل ملاحظه در حسابداری ، موضوع مدیریت سودها توجه بسیاری از دانشگاهیان و دست اندرکاران را به خود جلب کرده است.با این حال ، تمرکز اغلب مطالعات به چگونگی ارزیابی مدیریت سودها ، عوامل تأثیر گذار بر ...

 چکيده هدف اساسي تحقيق بررسي ارتباط بين استراتژي کسب و کار و کيفيت سود در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. نمونه آماري تحقيق، شامل 145 شرکت پذيرفته شده

ثبت سفارش