پایان نامه سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

word 1 MB 29831 157
1389 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۳۵,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۳۰,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

   گرایش: حسابداری

  چکیده:

  سود یکی از اقلام مهم واصلی صورتهای  مالی است که در نوشته های مختلف کاربرد های متفاوتی دارد.

  معمولاً سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات ،عاملی برای تدوین سیاست پرداخت سود تقسیمی، راهنمایی برای سرمایه گذاران وتصمیم گیری وعاملی برای پیش بینی به تصور در می آید .یکی ازکار بردهای اصلی سود استفاده از آن به عنوان ابزاری برای پیش بینی است که افراد را در امر پیش بینی سودهای و رویدادهای اقتصادی آینده یاری میدهد . در واقع ثابت شده است که سودهای تقسیمی منتج از سود های گذشته  را میتوان برای پیش بینی سود های آتی بکار گرفت  . همچنین با توجه به مفهوم سود حسابداری در بیانیه شماره یک هیات استاندارد های حسابداری مالی فرض شده که سود حسابداری معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری است و می تواند برای پیش بینی  گر دش آتی نقدی مورد استفاده قرار گیرد . دیگر صاحبنظران فرض می کنند که سود های تقسیمی از لحالظ کلی ، اطلاعاتی مر بوط در مدلهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتار دهندگان محسوب می شود .  این پژوهش با در نظر گرفتن محتوای اطلاعاتی سودتقسیمی برای ارزیابی بازدهی  شر کتهای پذیر فته شده در بورس اوراق بهادار تهرا ن در بین سالهای 1383-1387 و بیان رابطه بین سود تقسیمی  و مقدار آن به عنوان  متغیرها ی مستقل و بازدهی سهام به عنوان متغیر وابسته را مورد بررسی قرار میدهد.ا بتد ا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین و تدبیر پرداز، برای محاسبه متغیر های  پژوهش ،از نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارSPSS   به کمک    آماره- های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:

  نتایج فرضیه اصلی اول:  به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت ، بین دو متغیر سود سال آتی و بازده سهام در بازار سرمایه ایران  وجود دارد و مقدار آن353/0 است ؛که این ضریب همبستگی به  میزان تقریباًمتوسط بوده و در واقع    متغیر های یاد شده نمی توانند به صورت مستقل عمل کنند و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن 118/0 می باشد، نشان می دهد که 8/11% از تغییرات بازده سهام به سود سال آتی وابسته است و بقیه آن مربوط به متغیر هایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده است.

  نتایج فرضیه اصلی دوم: به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت در شرکت های پرداخت کننده سود، بین دو متغیر سود سال آتی و بازده سهام در بازار سرمایه ایران  وجود دارد و مقدار آن402/0 است ؛که این ضریب همبستگی به میزان نسبتاً متوسط بوده و در واقع    متغیر های یاد شده ،  نمی توانند به  صورت مستقل عمل کنند و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به مقدار 156/0، نشان   می دهد   که 6/15% از تغییرات بازده سهام به سود سال آتی وابسته است و بقیه آن مربوط به متغیر هایی   می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده است.

  نتایج فرضیه اصلی سوم:  به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت در شرکت هائی که سود بیشتری پرداخت می کنند بین دو متغیر سود سال آتی و بازده سهام در بازار سرمایه ایران  وجود دارد و   مقدار آن410/0 است. ؛که این ضریب همبستگی به میزان نسبتاً متوسط بوده و در واقع متغیر های یا د  شده نمی توانند به صورت مستقل عمل کنند و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن 160/0   می باشد، نشان می دهد که تنها 16% از تغییرات بازده سهام به سود سال آتی وابسته است و بقیه آن مربوط به متغیر هایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده است . لذا نتایج این  تحقیق با نتایج تحقیفات آقای لینتر در سال 1936 وآقای والتر در سال 1973 که بیان میکنند رابطه مثبتی بین سود سال آتی وتغیرات سود سال جاری وجود دارد و با فرضیه علامت دهی سود مطابقت و سازگاری دارد، همچنین با نتایج حاصل از تحقیقات و با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی در تضادنمیباشد.

   مقدمه:

  موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث انگیز ترین مباحث علم مالیه مطر ح  بوده است   به طوری که علاقه اقتصاد دانان قرن حاضر وبش از  پنج ده اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع       الگو های نظری جامع وبررسیهای تجربی بوده است . تقسیم سود از دو جنبه مهم قابل بحث است  ، از یک نظر تقسیم سود عاملی اثر گذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکتهاست ، هر قدر سود  بیشتری  تقسیم گردد ، منابع داخلی شرکت ، به منظور اجرای پروژه های سرمایه گذاری ، کمتر خواهد شد و نیاز به منابع خارج از شرکت بیشتر می شود که این عامل می تواند برقیمت سهام شرکتها در آینده تاثیر داشته باشد . از این ر و مدیران ( با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران ) هموار ه باید بین علایق  مختلف سهامداران   تعادلی بر قرار نمایند ، تا هم  فرصتهای سود آور سرمایه گذاری را از دست نداده باشند  وهم  سود  نقدی مورد نیاز برخی از سهامداران را بپر دازند. بنابر این تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکتها اتخاذ می شود بسار  حساس و با  اهمیت   است ، از سوی  دیگر  واحدهای انتفاعی  می توانند سود خالص سالانه خود را به مصرف پرداخت سود سهام به سهامداران برساند  ویا وجوه آنرا برای مقاسد دیگر نظیر بازپرداخت بدهی ها و یا تامین مالی سرمایه گذاری های  جدید مورد استفاده قرار دهند . پرداخت سود سهام به صاحبان سهام عادی یکی از راههایی  است که شرکت می تواند  بدان وسیله مستقیماً بر ثروت سهامداران اثر بگذارد ، به این دلیل موضوع پرداخت سود  و میزا ن سود تقسیمی یکی از علایق سهامدارا ن فعلی و سرمایه گذاران آتی می باشد  .  مهمترین  دلیل مطالعه حاضر کمک  به سرمایه گذاران  ، مدیران  وفعا لان بازا ر سرمایه  در سوق دادن سرمایه ها ومنابع مالی در شرکتهای که بازدهی بهتری ازاین منابع حاصل میکنند ، می باشد . این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی بوده و بر مبنای روش و ماهیت در  طبقه بندی  تحقیقات   همبستگی  قرار می گیرد و با استفاده از رگرسیون ساده و چند متغیره  به بررسی میزان رابطۀ همبستگی بین سود تقسیمی و بازدهی سهام  پرداخته است. . یافته های پژوهش حاضر ادعا دارد که  رابطه بین سود تقسیمی و بازدهی سهام  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران در بین سالهای  1387-1383  بصورت خطی بوده و همبستگی بیشتری بین  این دو در شرکتهایی که سود تقسیم می کنند  وجود دارد . همچنین همبستگی بین سود تقسیمی  وبازدهی سهام درشرکتهای که سود بیشتری تقسیم می کنند،  بیشتر  می باشد.   نتایج این تحقیق با نتایج تحقیفات آقای لینتر در سال 1936 وآقای والتر در سال 1973 که بیان می کنند رابطه مثبتی بین سود سال آتی وتغیرات سود سال جاری وجود دارد و با فرضیه علامت دهی سود مطابقت و سازگاری دارد، همچنین با نتایج حاصل از نتایج تحقیقات آقایان چون چنا چنگ وپراوین کومار که شواهدی رابرای فرضیه علامت دهی سود تقسیمی ارائه دادند و به این نتیجه رسیدند که همبستگی  مثبتی بین تغیرات سود تقسیمی جاری و سود های آتی وبازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای بورس نیویورک در بین سالهای 1974 تا 1979 وجود دارد ، مطابقت دارد  وبا مستندات ارائه شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی در تضاد نمی باشد.

  با توسعه و گسترش تجارت جهانی ،بهره گیری از فرصت ها و رویاروئی با تنگناها و چالش های اقتصادی و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی اهمیت یافته و رشد سرمایه گذاری،تولید و هدایت نقدینگی عامه مردم به بخش های مولداقتصادی ،از ارکان اساسی تحقق این موارد ،محسوب شده است . دراین راستا ،بورس اوراق بهادار ،به عنوان یکی از مراکز مهم و حساس اقتصادی ،با جذب و هدایت صحیح سرمایه گذاری و نقدینگی قشر های مختلف جامعه ،نقش به سزائی در توسعه پایدار اقتصادی ایفامیکند . وهدایت صحیح منابع در این بازار به توسعه و افشاء به موقع اطلاعات بستگی دارد.

  سرمایه گذاران بالقوه در سهام شرکت ها از عمده ترین استفاده کنندگان اطلاعات در بورس، هستند. این گروه معمولاًاطلاعات مورد نیاز خود را از طریق بازار سرمایه  به دست می آورند.تصمیم گیری سرمایه گذاران بالقوه اساساًبه خرید سهام شرکت مربوط می شود.

  سهامداران و سرمایه گذاران برای ارزیابی شرکت ها از فاکتور های مختلفی استفاده می نمایند که از آن جمله  سود هر سهم EPS) ( و سود تقسیمی (DPS) می باشد که تغییرات آنها می تواند اطلاعاتی درباره وضعیت عملکرد شرکت در حال و آینده بدهد .

  ادبیات تحقیق وسیعی در خصوص سود های تقسیمی و نقش اطلاع رسانی آنها به بازار تحت عنوان فرضیه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی وجود داردو این که آیا مدیران  ازسود های تقسیمی به عنوان ابزار های علامت دهی در خصوص وضعیت آتی شرکت های خویش استفاده می کنند؟ .اغلب تفاسیر و آزمون های فرضیه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی به بررسی این موضوع  پرداخته است که آیا تغییرات سود تقسیمی  می تواند اطلاعاتی در خصوص تغییرات سود های آتی واحد تجاری ارائه دهد ؟

  در این تحقیق نیز ما در راستای فرضیه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی به بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی در باره سود آتی واحد تجاری می پردازیم.

  2در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده  و در ادامه  به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

  2-1(بیان مسئله

  سود سهام[1] بازده ای است که سهامداران عادی برای سرمایه ای که به شرکت تزریق کرده اند از شرکت دریافت می کنند . هر شرکت که  به طور جاری سود سهام پرداخت نکند آن را دوباره در شرکت سرمایه گذاری می کند تا ایجاد منفعت کند به این طریق توانائی شرکت برای پرداخت سود سهام در آینده افزایش می یابد. .فرضیه محتوای اطلاعاتی یا علامت دهی[2] بیان می کند که میزان سود سهام از دید سهامداران به معانی مختلفی تفسیر می شود چنانچه هر گاه سود سهام بیش از میزان مورد انتظار آنان باشد سرمایه گذاران آن را نشانه پیش بینی بهتر سود از طرف مدیریت و افق آینده روشن شرکت      میدانند . در حالی که کاهش سود سهام پیش بینی سود ضعیف را برای سرمایه گذاران به همراه دارد. آغاز پرداخت سود سهام توسط یک شرکت و یا افزایش قابل توجه سود سهام توسط یک واحد تجاری می تواند تفاسیر متفاوتی از دید سهامداران مختلف داشته باشد . این احتمال وجود دارد که سرمایه گذاران وجه نقدناشی ازپرداخت سود سهام را به همان میزان افزایش در ارزش سهام خود ترجیح دهند . این امر دلایل متفاوتی می تواند داشته باشد از جمله این که سود سهام در آمد با ثباتی برای سهامداران فراهم  می آورد به طوری که می توانند بر اساس آن هزینه ها ی زندگی خود را تنظیم کنند و یا پرداخت سود سهام باعث کاهش عدم اطمینان سهامداران نسبت به دریافت بازده سرمایه شان می شود و یا همانطور که در فرضیه علامت دهی عنوان شد افزایش میزان سود سهام از دید سرمایه گذاران نشانه افزایش توان سود آوری آتی شرکت بوده و به عنوان یک خبر خوب مبنی بر روشن بودن افق آینده شرکت از دید مدیریت تفسیر می شود . بنابر این به نظر می رسد اگر شرکتی در زمینه تقسیم سود تصمیمی اتخاذ کند، آن دسته از سرمایه گذاران که سلیقه آنها هماهنگ با سیاست تقسیم سود شرکت است این عمل را به عنوان یک خبر خوب تلقی می کنند و اقدام به خرید سهام کرده و تا زمانی که این سیاست تغییر نکند سهامدار شرکت باقی می مانند . بنابراین افزایش در میزان پرداخت سود سهام نسبت به  سود سهام سنوات قبل می تواند به عنوان یک خبر خوب غیر منتظره برای سهامداران دارای محتوای اطلاعاتی باشد و منجر به عکس العمل سرمایه گذاران در برابر این پدیده گردد.از طرفی برخی از سرمایه گذاران ممکن است افزایش سود سهام را نشانه در دست نبودن فرصت های سرمایه گذاری و رشد و توسعه شرکت و یا عدم استفاده شرکت از این فرصت ها دانسته و در نتیجه افزایش سود سهام علامت مثبتی از دید آنها نیست . این دسته احتمالاًاقدام به فروش سهام این شرکت ها خواهند کرد . به عبارتی نوع تصمیم شرکت در توزیع سود یا عدم توزیع آن می تواند در حجم معاملات سهام شرکت و ساختار سهامداران آن موثر باشد .این تحقیق مدرک و مستند تازه ای بر فرضیه محتوای اطلاعاتی سود سهام میباشد وبه بررسی  رابطه بین بازده سهام سال جاری و سود های آتی برای شرکت هائی که سود سهام پرداخت می کنند در مقایسه با شرکت هائی که سود سهام پرداخت  نمی کنند می پردازد  . سئوالات  اساسی که در این تحقیق مطرح شده است  عبارت  است از اینکه  که آیا سود تقسیمی سهام اطلاعات مربوطی درباره  سود های آتی واحد تجاری ارائه می دهد ؟ آیا مقدار سود تقسیمی برمیزان محتوای اطلاعاتی آن درباره سودهای آتی تاثیر می گذارد ؟

  33-1 ( اهمیت وضرورت انجام تحقیق

    بورس اوراق بهادار از عمده ترین منابع تجهیز و تخصیص بهینه سرمایه می باشد چنانچه بخواهیم از این منبع استفاده موثر داشته باشیم باید بورس و روابط موجود در آن را به خوبی بشناسیم . چرا که هدف سرمایه گذار کسب سود از سرمایه گذاری خود می باشد به همین دلیل در هنگام خرید سهام همواره به دنبال خرید سهامی می باشد که حداکثر بازدهی و سود آوری درآینده را برای او داشته باشدبه همین منظور از اطلاعات مالی شرکت ها و سایر اطلاعات موجود در بازار برای پیش بینی عملکرد آتی سهام شرکت ها استفاده می نماید. یکی از عوامل مهم و تاثیر گذاردر این قضیه  سود تقسیمی و واکنش سرمایه گذاران در برابر این پدیده می باشد به همین دلیل در این تحقیق به بررسی سود تقسیمی و محتوای اطلاعاتی آن در مورد پیش بینی سود آتی واحدهای تجاری پرداخته می شود.

    در اهمیت و ضرورت این تحقیق باید گفت که با اجرای این تحقیق و پاسخ به سئوالات مطرح شده میتوان انتظار داشت که سرمایه گذاران بازار سرمایه کشور با شناخت بهتر از اثرات سود تقسیمی در مورد سود های آتی به سرمایه گذاری در سهامی  بپردازند که کسب حداکثر بازدهی را برای ایشان میسر سازد و این امر باعث رونق بازار سرمایه و همچنین رونق اقتصاد کشورگردد. 

  4- 1 ( اهداف تحقیق   

  در کشور های توسعه یافته یکی از شاخص های مهم اقتصادی ،شاخص بازار سهام می باشد .به دلیل کارائی نسبی بازار سرمایه اطلاعات به صورت سریع در قیمت های سهام تاثیر می گذارد اما در ایران کارائی بازار سرمایه در شکل ضعیف آن وجود دارد . علیرغم وجود تمامی نواقص در ساختار بورس اوراق بهادار تهران و همچنین عدم آشنائی خانوار ها با سرمایه گذاری های مالی ،درحال حاضربازار بورس  یکی از جذاب ترین سرمایه گذاری ها محسوب می شود و مطالعات مرتبط با آن می تواند در نهایت منجر به تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کشور شود .سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار منافع متفاوتی از جمله سود تقسیمی و افزایش قیمت سهام به دست می آورندسرمایه گذاران در بورس اطلاعات مالی را برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل سهام استفاده می نمایند .سود تقسیمی و سود هر سهم از متغییر های اساسی هستند که هم سرمایه گذاران و هم مدیران در بازار سرمایه آن را مدنظر قرار می دهند و لذا ارتباط بین متغییر های فوق برای تخصیص بهینه منابع در اقتصاد بسیار مهم می باشد .

  بنابیر این اهداف این تحقیق بشرح زیر می باشند.

  بررسی سودمندی متغییر سود تقسیمی در بازار بورس اواراق بهادار تهران ،و جمع آوری شواهد تجربی در خصوص فرضیه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی بوده واین که آیا سهامداران می توانند از سود تقسیمی اطلاعاتی در مورد سودهای آتی واحدهای تجاری کسب نمایند.

  کمک به سرمایه گذاران بازار سرمایه کشورکه با شناخت بهتر از اثرات سود تقسیمی در مورد    سود های آتی به سرمایه گذاری در سهامی  بپردازند که حداکثر بازدهی  برای ایشان کسب نمائید و این امر باعث رونق بازار سرمایه و همچنین رونق اقتصاد کشورگردد.      

   

  [1] .Dividend

  [2] .Signaling Theory

   

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  چکیده................................................................................................................ 1

  مقدمه................................................................................................................. 2

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1 -1)مقدمه........................................................................................................ 6

  2-1(بیان مسئله................................................................................................... 7

  3-1 ( اهمیت وضرورت انجام تحقیق.................................................................... 8

  4- 1( اهداف تحقیق........................................................................................... 9

    5-1) چار چوب نظری تحقیق.............................................................................. 10

  6-1)مدل تحقیق وشیوه اندازه گیری متغیرها......................................................... 11

  7-1) فرضیه های تحقیق...................................................................................... 13

  8-1) تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق.............................................................. 14

   

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

   

  1-2)مقدمه........................................................................................................ 21

  2-2)محدودیت ها وعوامل موثر بر سیاست های تقسیم سود.................................. 21

  1-2-2)وضعیت نقدینگی.................................................................................... 21

  1-2-2) د سترسی شرکت ها به بازار های پول وسرمایه.......................................... 21

  3-2-2)محدودیت های قرار دادهای استقراض...................................................... 22

  4-2-2)محدودیت های قانونی............................................................................ 23

  5-2-2)سود آوری و فرصت های سرمایه گذاری................................................. 23

  6-2-2)مالیات................................................................................................... 23

  7 -2-2)نیاز سهامداران....................................................................................... 23

  3-2)دلایل پرداخت سود سهام............................................................................. 24

  4-2)روشهای پرداخت سود سهام......................................................................... 25

    1-4-2)پرداخت سود سهام به صورت وجه نقد...................................................... 25

  2-4-2)سود سهمی............................................................................................. 26

  5-2)شیوه پرداخت سود سهام در ایران.................................................................. 26

  6-2)سیاست های متداول تقسیم سود................................................................... 28

  1-6-2 )نسبت سود تقسیمی ثابت........................................................................ 28

  2-6-2)پرداخت سود ثابت.................................................................................. 28

  3-6-2)پرداخت منظم سود ثابت بعلاوه یک مبلغ اضافی........................................ 29

  7-2)نظریه های مختلف درباره سیاست پرداخت سود سهام .................................... 29

  8-2)مکاتب فکری در مورد تقسیم سود............................................................... 30

  1-8-2)نظریه ارتباط سیاست های تقسیم سود با قیمت سهام................................... 31

  2-8-2)فرضیه نامربوطی سود سهام فرضیه مودیلیانی و میلر ................................. 44

  9 -2)فرضیه علامت دهی  سود سهام.................................................................... 47

  10-2)بازده....................................................................................................... 48

  1-10-2)انواع بازده......................................................................................... 49

  1-1-10-2)بازده کمی....................................................................................... 49

  2-1-10-2 ) بازده کیفی.................................................................................... 53

  2-10-2) نرخ بازده مورد انتظار ونرخ بازده واقعی................................................. 54

  1-2-10-2)نرخ بازده مورد انتظار....................................................................... 55

  2-2-10-2)نرخ بازده واقعی سهام (روش اول ).................................................... 56

  3-2-10-2)نرخ بازده واقعی سهام (روش دوم )................................................... 56

  11-2)بازده وریسک مجموعه اوراق بهادار ( پرتفوی ).......................................... 59

  12-2) ارزش اطلا عات حسابداری از دیدگاه سرمایه گذاران................................. 60

  13-2) الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای وبازده مورد انتظار .................. 60

  14-2) بررسی تجربیات گذشته............................................................................ 62

  1-14-2)تحقیقات خارجی.................................................................................. 62

  1-1-14-2) تحقیقات لینتنر................................................................................ 63

  2-1-14-2)تحقیق علامت‌دهی با سودهای تقسیمی ............................................. 65

  3-1-14-2 )خلاصه تحقیق چون چیاچنگ، پراوین کومار، کا. سیوارا ماکریشنان. 70

  2-14-2) تحقیقات داخلی................................................................................... 74

  1-2-14-2) تحقیقات دکتر علی جهانخانی و محسن صمد زاده............................. 74

  2-2-14-2) تحقیقات دکتر ایرج نو روش وکوروش امانی.................................... 75

  3-2-14-2) دکتر نقی بهرام فر وتحقیقات کاوه مهرانی......................................... 76

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  3 -1) مقدمه....................................................................................................... 82

  2-3 )روش تحقیق.............................................................................................. 82

  3-3 )جامعه مطالعاتی.......................................................................................... 83

  4-3) قلمرو تحقیق.............................................................................................. 84

  1-4-3) قلمرو  مکانی تحقیق............................................................................... 84

   2-4-3 قلمرو زمانی تحقیق................................................................................. 84

  3-4-3 )قلمرو موضوعی تحقیق........................................................................... 84

  5-3) روش های جمع آوری اطلاعات.................................................................. 84

  6-3) روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات................................................................... 85

  1-6-3( تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی..................................... 85

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

  1-4) مقدمه....................................................................................................... 91

  2-4 ) شاخص های توصیفی متغیرها..................................................................... 91

  3-4) روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق.................................................................. 93

  4-4 ) تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق............................................................... 94

  1-4-4) بررسی فرض نرمال بودن متغیرها............................................................. 95

  2-4- 4 )خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه.......................................... 96

  1-2-4-4)تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول............................................. 96

   2-2-4-4)تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم........................................... 100

  3  -2-4-4)تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم ......................................... 111

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  1-5 )مقدمه........................................................................................................ 127

  2-5 )ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها ........................... 127

  1-2-5)نتایج فرضیه اصلی اول ............................................................................ 128

  2-2-5)نتایج فرضیه اصلی دوم ............................................................................ 128

  3-2-5)نتایج فرضیه اصلی سوم ........................................................................... 129

  3-5) نتیجه گیری کلی تحقیق ............................................................................. 131

  4-5) پیشنهادها .................................................................................................. 131

  1-4-5) پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش ..................................... 132

  2-4-5) پیشنهادهایی  برای پژوهش های آتی ...................................................... 132

  5-5 )محدودیت های تحقیق ............................................................................... 133

  منبع:

   

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی:

  آذر، ع. و منصور مؤمنی،1385، «آمار و کاربرد آن در مدیریت»، انتشارات سمت، جلد دوم، چاپ نهم، تهران،ص 212-183.

  اسماعیلی ، شاهپور ، 1385 ، « رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام » ، پایان نامه فوق لیسانس ، دانشکده حسابداری و مدیریت علامه طباطبایی. 1376

   اسلامی بیدگلی،غلامرضا،1370،«مروری بر تئوری ها ،سیاست ها و خط مشی های تقسیم    سود » ،دانش مدیریت شماره 14

  امانی ، کوروش ،1376 ،«بررسی رابطه بین سود تقسیمی و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران »، پایان نامه فوق لیسانس (حسابداری )، دانشگاه تهران دانشکده مدیریت به راهنمایی : نوروش ، ایرج

  بهرام فر،نقی و کاوه مهرانی،1383،« رابطه بین سود هر سهم ،سود تقسیمی و سرمایه گذاری در شرکت های بورس اوراق و بهادار تهران» ،فصلنامه حسابداری و حسابرسی،سال یازدهم،شماره 36

  پارسائیان ،ع،و جهانخانی ،1384، «تئوری حسابداری»،تهران:دفتر پژوهش های فرهنگی،ص 386.

  پارسائیان، علی،1373،« سیاست تقسیم سود،رشد و تعین ارزش سهام» ، جلد3 تحقیات مالی

   

  پناهیان ،ح،1383،«کاربرد ارزش افزوده اقتصادی در تصمیم گیری مالی».نشریه سرمایه،سال سوم،شماره سوم،ص 35.

  جمشیدی،خ،1381،«آمار و کاربرد آن در مدیریت»، تهران،انتشارات دانشگاه پیام نور، ص253.

  جهانخانی ،ع و احمد ظرفیت فرد،1374،«آیا مدیران و سهامداران از معیار مناسبی برای اندازه گیری ارزش شرکت استفاده می کنند؟».فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مالی،ص 126-76.

  جهانخانی ،ع و سعید عبدالله زاده،1373،«نقد بر چگونگی قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار تهران».فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مالی،ص 94-75.

    حاتمی،ل،1386،«بررسی تطبیقی ارزیابی عملکرد شرکتها با استفاده از شاخص های ARR,ROE,ROI.EVA»، پایان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اراک، ص 118 - 1.

  حاجیان،نجمه ،1385، «تاثیر افزایش سود تقسیمی بر رفتار سرمایه گذاران،دانشگاه علامه طباطبائی-پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

  حجازی، ر،1386،«مقایسه رابطه ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی با معیارهای حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران»، پژوهشنامۀ اقتصادی،ص251- 237.

    خاکی، غ ،1375، «روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی»، انتشارات بازتاب، چاپ هشتم،   ص1- 429 .

  خلیلی ،ی.ع.،1380،« ارتباطات بین ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم در بورس اوراق بهادار ایران»

  خورشیدی ،م و حمید قریشی،1381،«مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته»، انتشارات نشر آگاه ،چاپ دوم، ص254.

   دلاور،علی،1384،« مبانی نظری و علمی تحقیق درعلوم انسانی و اجتماعی».چاب چهارم .تهران،انتشارات رشد.

  دستگیر، محسن,جعفری صمیمی ، احمد ، 1387 ،،«  اقتصاد سنجی به زبان ساده»، بابلسر ، دانشگاه مازندران نشر علوم دانشگاهی

  راعی رضا وتلنگی احمد، 1383،،« مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته»،اتتشارات سمت، تهران سازمان مطالعه وتدوین کتب دانشگاهی

  رستگاری ، ن،1386، « محتوای اطلاعاتی ارزش افزودۀ اقتصادی برای پیش بینی سود » ، مجله اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ، دورۀ بیست و ششم ، شماره اول ، بهار (پیاپی 50) ،ص1-156.

  رهنمای رود پشتی ، ف،1385،«بررسی و ارزیابی کارکرد ارزشی افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار جهت ارزیابی عملکرد اقتصادی شرکتها »، پژوهشنامۀ اقتصادی،ص175-156.

  رهنمای رودپشتی، ف. و دیگران،1386، ،«مدیریت مالی راهبردی»، انتشارات MCG،ص360 و372.

  ساربانها ،محمد رضا ،1382 ، « اثر سود تقسیمی بر قیمت سهام شرکتها»-دانشگاه علامه طباطبائی، پایان نامه دکترای حسابداری

  سرمد، ز.  و همکاران،1381، «روش تحقیق در علوم رفتاری"، تهران ، نشر آگاه.

  شباهنگ،رضا،1382،«تئوری حسابداری، جلد اول از انتشارات مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی »،سازمان حسابرسی ،صفحۀ 86.

       27.          عبده تبریزی، صمد،1385،« بورس سهام  نحوه قیمت گذاری سهام »، نشریه موسسه حسابرسی ص 73

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع انگلیسی:

   

  Allen, F.,and R..Michaely.)2002(.Payout policy.North-Holland Handbook of Economics.

  Asquith,P.and D.Mullins,Jr.)1983(.The impact of initiating dividend payments on shareholders wealth,Journal of Business56:77-96

  Benartzi,S.,R.Michaely,and R.Thaler.)1997(.Do changes in dividends signal the future or the past?Journal of Finance 52(3):1007-1034

  Caskkey,J.and M.Hanalon.)2005(.Do dividends indicate honesty?The relation between dividends and the quality of earnings.Working paper,The

  University of Michigan.

  Chun-Chia (Amy) Chang-Praveen Kumar-K. Sivaramakrishnan-March 9,) 2006(-Dividend Changes, Cash Flow Predictability, and Signaling of Future Cash Flows University of Houston

   

  Collins,D.,S.P.Kothari,J.Shanken,andR.Sloan.)1994(.Lack of timeliness and noise as expalanations for the low contemporaneous return-earnings association. Journal of accounting and Economics18;289-324

   

  DeAngelo,H.,L.DeAngelo,and D.Skinner.)1996(.Reversal of fortune,dividend signaling,and the disappearance of sustained earnings growth.Journal of Financial Economics40:341-371

   

  Douglas J. Skinner , )January 2004( , "What Do Dividends Tell Us About EarningsQuality ? " SSRN Website.

   

   

  Elisabeteveiera-Clarac.raposo-)2007( Signaling with dividend?new evidence from europe  ISCA-universidade deaveiro ISCTE-business school

   

  Grullon, G., R. M., S. Benartzi, and R. Thaler, )2003(, “Dividend Changes do not Signal FutureProfitability,” working paper, Rice University.

   

  Hendraksen Eldon S and Michael F Vnbreda.) 2011(. Accounting Theory  Translated by : a. parsayan

   

  Lintner,J.)1956(.Distribution of incomes of corporations among dividends,retained earnings,and tazes.American Economic Review46:97-113

   

  Lundholm.R.and L.Myers.)2002(.Bringing the future forward:The effect of disclosure on the returns-earnings relation.Journal of Accounting Research(40):809-839

   

  Michelle Hanlon-James Myers-Terry Shevlin) January 31, 2007(-Are Dividends Informative About Future Earnings? University of Michigan-Texas A&M University

  University of Washington

   

  Miller,M .and F .Modigliani.)1961(.Dividend policy ,growth and the valuation of shares.Journal of Business 34:411-433

   

  Nissim,D.)2004(.The information content of dividend decreases:Earnings or risk news?University of Columbia,working paper.

  Raymondd P .Neveu) 1986( Fundamantals of Managerial Finace  .3erd ed.

         Cincinnat,ohio

  19    SeokiLee ,WooGon Kim, (2009), “EVA,Refined EVA ,MVA or traditional                performance measures”,IntemationnalJoumal Management 28 ,No.1,p: 442 ,437.

   

  فهرست منابع اینترنتی

   

  www. Irbourse. Com (سایت اینترنتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران)

  www.SSRN.com

  www.Emeraled.com


تحقیق در مورد پایان نامه سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله در مورد پایان نامه سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه درباره پایان نامه سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه تحصیلی برای اخذ کارشناسی ارشد M.A مدیریت بازرگانی- مالی چکیده: مساله اصلی پژوهش در این تحقیق این است که آیا بین سود هر سهم، نسبت Q توبین و اهرم مالی با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود دارد؟به منظور یافتن پاسخ مناسب به سوال اصلی پژوهش چهار فرضیه تدوین گردیده است. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حسابداری گرایش حسابداری چکیده محتوای اطلاعاتی سود ، به طور گسترده­ای در متون حسابداری و مالی مورد آزمون قرار گرفته است. از آنجا که در اغلب موارد از جمله گزارشگری مالی و مدل­های ارزیابی، سود نقش اساسی دارد، تعیین اقلام و متغیرهای مالی مرتبط با سود حسابداری به منظور پیش­بینی، دارای اهمیت زیادی است. هدف این تحقیق بررسی ارتباط جریان وجوه نقد ...

پایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بررسی رابطه بین تقسیم سود و بازده سهام از دیرباز از جمله مشکل­ترین چالش­های پیش­ روی اقتصاددانان مالی بوده است.هدف این مطالعه نیز بررسی واکنش بازار به تغییرات سود تقسیمی(کاهش یا افزایش) می­باشد. که این کار از طریق سنجش بازده غیر عادی انباشته انجام می­شود. خصوصاً در این مطالعه به بررسی عوامل تأثیر­گذار بر بازده غیر عادی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : " مالی " چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده) : سهامداران وسرمایه گذاران درتعیین ارزش شرکت بایدعلاوه برکمیت سود،کیفیت آن رانیزموردتوجه قراردهند.منظورازکیفیت سودنزدیک بودن به وجه نقدوقابلیت استمرارآن می باشد. به عبارت دیگرارزش سهام یک شرکت تنهابه سودهرسهم سال جاری بستگی ندارد،بلکه به ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش :مالی چکیده: در این تحقیق به بررسی ارتباط شفافیت سود و ریسک نقدینگی درشرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. ما در این تحقیق بررسی خواهیم کرد که افزایش شفافیت سود شرکتها ، ریسک نقدینگی را کاهش می دهد . متغیر وابسته تحقیق ریسک نقدینگی و متغیر مستقل تحقیق شفافیت سود است.برای سنجش شفافیت سود از مدل ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته­ مدیریت بازرگانی گرایش مالی چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1389 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف ...

 چکيده هدف اساسي تحقيق بررسي ارتباط بين استراتژي کسب و کار و کيفيت سود در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. نمونه آماري تحقيق، شامل 145 شرکت پذيرفته شده

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته حسابداری گرایش حسابداری چکیده: موقعیت قوی یک تولید، قدرت ماندن زیادی را به شرکت اعطا می کند به عبارت دیگر، شرکت در هنگام پاسخ به تغییرات غیر منتظره در نیازهای مصرف کننده تولید، انعطاف پذیری بیشتری دارد. قدرت قیمت گذاری به این شرکت ها سود بیشتری می دهد و به آنها اجازه می دهد تا موقعیت عالیشان را حفظ کنند. ایمنی بالای این شرکت ها در مقابل ...

بیان مسئله بورس اوراق بهادار عمده ترین راه تجهیز و تخصیص بهینه سرمایه در کشور است و شناخت این بازار و عناصر و ارتباطات موجود در آن یکی از عوامل مهم تو سعه بازار سرمایه محسوب می گردد. یکی از عناصر مهم این بازار سرمایه گذاران هستند؛سرمایه گذاران از انجام سرمایه گذاری در سهام شرکت ها اهداف مختلفی دارند آنها در بازار سرمایه سعی دارند منابع خود را به سمتی سوق دهند که بیشترین سودآوری ...

پایان نامه کارشناسی ارشد_مدیریت صنعتی گرایش مالی چکیده : هدف از نگارش پژوهش حاضر، بررسی تاثیر رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت های صنایع غذایی عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش که از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه انجام از نوع پژوهش های نیمه تجربی به شمار می رود؛ پس از مروری بر رقابت پذیری و دیدگاه های مرتبط با آن و نوسان پذیری سود، پرسش نامه ای در ارتباط با 6 زیر ...

ثبت سفارش