پایان نامه مطالعه ارتباط بین رفتار هزینه ها و پاداش هیأت مدیره در صنایع دارویی، شیمیایی، غذایی، خودرو و فلزات اساسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

word 722 KB 29839 104
1393 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۳۲,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۸,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

  چکیده

  ایجاد شرکت‌های سهامی و بروز تضاد منافع بین مالکان و مدیران ضرورت تدوین راهکارهای عملی برای از بین بردن این تضاد را به همراه داشت، آنچه که تحت عنوان مشکلات نمایندگی در ادبیات امور مالی و حسابداری شهرت دارد. همین موضوع سبب شد تا تحقیقات زیادی در حوزه دانش حسابداری و امور مالی انجام پذیرد. استفاده از پاداش به عنوان یکی از عوامل ایجاد انگیزه در مدیران می‌تواند موجب کاهش تضاد نمایندگی شود. اینکه چگونه عملکرد با پاداش مدیران ارتباط دارد و آیا عدم تقارن بین ارتباط عملکرد با پاداش مدیران وجود دارد؟ و آیا رفتار هزینه‌ها می‌تواند توجیه کننده عدم تقارن ارتباط بین عملکرد و پاداش باشد؟ و اینکه آیا عواملی برای تعدیل این روابط وجود دارد؟ سوالاتی است که این تحقیق درصدد پاسخگویی آنهاست.

  بر این اساس تعداد 58 شرکت طی دوره زمانی 1387 تا 1391 از طریق داده‌های ترکیبی به روش تابلویی (Panel – Data) مورد تحلیل  قرار گرفته اند. نتایج حاکی از آن است که تغییرات بازده دارایی‌های (عملکرد) به وجود آمده از رفتار هزینه‌ها (رفتار عادی و غیرعادی هزینه‌ها) با تغییرات پاداش دارای رابطه مثبت و معناداری بوده است. همچنین تاثیر دو عامل تعدیل کننده غیر مرتبط با سود جاری یعنی فروش مورد انتظار آتی و بهره برداری از ظرفیت بر ارتباط بین رفتار هزینه‌ها و تغییرات پاداش در نظر گرفته شد. که تنها بهره برداری از ظرفیت بر این ارتباط تاثیر گذاشته اما این تاثیر در جهت رفع رابطه نامتقارن بین تغییرات پاداش و تغییرات بازده دارایی‌های به وجود آمده از رفتار هزینه‌ها در شرکت‌های ایرانی نبوده است. این یافته‌ها نشان می دهند که در نبود کمیته‌های تخصصی مانند پاداش به عنوان یکی از ارکان‌های حاکمیت شرکتی، شرکت‌ها ارتباط بین درآمد و هزینه‌ها و تاثیر برخی عوامل تعدیل‌کننده آنها را در زمان پرداخت پاداش مدیران به درستی تفسیر و تحلیل نمی نمایند، بدین صورت مبانی پاداش کارآمد نبوده و شرکت‌ها از مدیران خود کورکورانه حمایت می نمایند. این یافته‌ها می تواند علاوه بر غنا بخشیدن به مبانی نظری ارتباط عملکرد و پاداش، ضرورت ایجاد کمیته پاداش در شرکت‌های ایرانی را نشان دهد. همچنین سیاست‌گذاران و اتحادیه‌های حرفه‌ای می توانند با تدوین استراتژی‌های مناسب پاداش موجب کارایی بکارگیری منابع محدود کشور شوند و از تضاد نمایندگی بالقوه موجود در شرکت‌ها که هدف اصلی برقراری پاداش مبتنی بر آن بود، بکاهند.

  واژه‌های کلیدی: رفتار‌ هزینه‌ها، پاداش هیأت‌مدیره، فروش موردانتظار آتی، بهره‌برداری از ظرفیت

  مقدمه

  تا قبل از قرن هفدهم میلادی شرکت ها یا به صورت انفرادی و یا به صورت شرکت های غیرسهامی با مالکیت دو یا چند نفر شریک تاسیس و اداره می شدند. پیشرفت علوم و بروز انقلاب صنعتی سبب پیدایش شکل جدیدی از شرکت ها به نام شرکت های سهامی در جهان شد. اداره این شرکت ها که با سرمایه تعداد زیادی از مردم تاسیس می شده اند به مدیران حرفه‌ای واگذار می گردید. به این ترتیب، مدیریت مؤسسات از مالکیت سرمایه آنها تفکیک و متمایز شد. تشکیل شرکت های سهامی و مشارکت تعداد به نسبت زیاد سرمایه گذاران در بازار سرمایه، تحولاتی را در مناسبات سهامداران و مدیران حرفه ای این‌گونه شرکت ها ایجاد و عملاً مالکیت را از مدیریت جدا کرده است. شرکت های سهامی امروزی از کوشش های دسته جمعی گروه هایی نظیر مدیران، کارکنان، سهامداران و اعتباردهندگان تشکیل شده اند. این گروه ها از طریق انعقاد قراردادهای رسمی و غیر رسمی گوناگون در یک شرکت سهامی گرد هم می آیند. برای سالیان متمادی، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند اما موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجه شرکت ها با اینگونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی در قالب تئوری نمایندگی مورد بحث و تحلیل قرار می گیرد (مرادی، 1388).

  همان گونه که بیان شد شرکت های سهامی با انعقاد قراردادهای بین گروه های مختلف تشکیل می شوند که اولین این قرارداد، قرارداد شرکت با مدیر یکی از مهم ترین قراردادهاست چرا که خود باعث انعقاد قراردادهای دیگر با گروه های ذینفع می شود و می تواند بر شرایط قراردادهای دیگر اثر بگذارد. برای کاهش تضاد نمایندگی این قرارداد مهم "مالکان _ مدیران" پاداش راه حل اصلی است. بر اساس این اعتقاد، در صورت استقرار الگوی مناسب برای پرداخت پاداش، مدیران در جهت منافع سهامداران و وام دهندگان فعالیت می کنند. دلیل اصلی طرح پاداش این است که باید به مدیران به خاطر مسؤولیت های سازمانی که بر عهده دارند، پاداش داد و انگیزه لازم را برای عملکرد بهتر در آنان ایجاد کرد (محمدیان،1392 به نقل از مدرس سبزواری، 1374).

  علی‌رغم بیان ارتباط مستقیم بین عملکرد و پاداش طبق نتایج تحقیقات گذشته، اما این ارتباط مورد تردید جدی است. گروهی از محققین معتقدند که این ارتباط از تقارن در زمانی که عملکرد مثبت یا منفی است برخوردار نبوده و دلیل آن را به رفتار هزینه ها تا عملکرد مدیر مربوط می دانند (کیلور و لوپز، 2013). با توجه به این سوال و تردید اساسی، این موضوع که، این ارتباط در شرکت های ایرانی چگونه می باشد و آیا عدم تقارن بین تغییرات عملکرد و تغییرات پاداش وجود دارد؟ موضوعی بود که در این تحقیق درصدد بررسی آنیم. لذا در ادامه پس از بیان مسئله، اهمیت، قلمرو، اهداف، فرضیه و روش تحقیق ارائه شده و نهایتا واژه ها و چارچوب فصول  آتی ارائه خواهد شد.

  1-1بیان مسئله

  موضوع ارتباط بین پاداش و عملکرد مدیر یکی از موضوعات بحث انگیز در امور مالی و حسابداری است. عموما به دلیل تئوری نمایندگی انتظار می رود رابطه مستقیم بین پاداش و عملکرد مدیر وجود داشته باشد اما تحقیقات جدید نشان دادند که وقتی عملکرد شرکت یا سود کاهش می یابد ارتباط بین پاداش و سود کمتر می شود (گاور و گاور[1]، 1998). هم چنین در تحقیقات دیگری نشان داده شده، زمانی که بازده دارایی ها کاهش می یابد حساسیت بین پاداش و سود در مواردی که پاداش به عملکرد بستگی دارد کاهش می یابد (ماتسوناگا و پارک[2]،2001  ;جکسون و همکاران[3]، 2008). این یافته ها نشان می دهد که ارتباط بین سود و پاداش در زمانی که عملکرد شرکت مثبت و منفی است، یکسان نیست (ببچاک و فراید[4]، 2004; جنسن و مورفی[5]، 1990).

  گروهی دیگر از محققین معتقدند دلیل تفاوت در ارتباط بین عملکرد و پاداش در شرکت های خوب و بد به رفتار هزینه ها مرتبط است تا اینکه به عملکرد مدیر مربوط باشد. آنها در پاسخ به این ادعا که مدیران در مقابل کاهش در سود محافظت می شوند، معتقدند که این گونه نبوده بلکه رفتار هزینه هاست که باعث حساسیت کمتر عملکرد به پاداش می شود (کیلور و لوپز[6]، 2013).

  در حسابداری و امور مالی رفتار هزینه ها زمانی که بحث قراردادها مطرح می شود مثل ارتباط بین پاداش و عملکرد مهم تلقی می شود. در این چارچوب، کیلور و لوپز 2013 رفتار عادی و غیرعادی هزینه ها[7] را به صورت زیر بیان نمودند: رفتار عادی هزینه ها بدین معنی که افزایش فروش، افزایش هزینه ها را به دنبال خواهد داشت اما افزایش هزینه ها کمتر از افزایش فروش افزایش می یابند به گونه ای که اثر خالص افزایش فروش سبب افزایش بازده دارایی ها می شود. همچنین کاهش فروش موجب کاهش هزینه ها شده اما کاهش هزینه ها کمتر از کاهش فروش می باشد به گونه ای که اثر خالص کاهش در فروش سبب کاهش بازده دارایی ها می شود. و رفتار غیر عادی هزینه ها بدین صورت که افزایش فروش همراه با کاهش هزینه ها بوده و یا کاهش فروش همراه با کاهش هزینه ها اما کاهش هزینه ها بیشتر از کاهش فروش بوده است که در نهایت خالص اثر این دو رفتار سبب افزایش بازده دارایی ها یا رفتار غیرعادی آنها شده است. و اگر کاهش فروش همراه با افزایش هزینه ها و یا افزایش فروش همراه با افزایش هزینه ها اما افزایش هزینه ها بیشتر از آن باشد اثر این دو رفتار سبب کاهش بازده دارایی ها یا رفتار غیرعادی آنها می شود (ص. 234).

  تحقیقات قبلی نشان دادند که بررسی ارتباط بین درآمد و هزینه ها می تواند محتوای اطلاعاتی بیشتری داشته باشد. در این زمینه گروهی از محققین شواهدی به دست آوردند که مطالعه ارتباط بین درآمد و هزینه ها (R2) می تواند محتوای اطلاعاتی بیشتری راجع به پایداری سود داشته باشد. یافته های آنها نشان داد که ارتباط بین فروش ها و هزینه ها اطلاعات بیشتری از بررسی جداگانه فروش ها و هزینه ها درباره‌ی پایداری سود ارائه می دهد. آنها دریافتند که تحلیلگران و بازار اطلاعات ترکیبی به دست آمده در ارتباط با فروش ها و هزینه ها را در نظر نمی گیرند (گو و همکاران[8]، 2006). علی‌رغم موارد فوق کیلور و لوپز معتقدند که دو عامل غیر مرتبط با سود جاری یعنی فروش مورد انتظار آتی و میزان بهره برداری از ظرفیت بر ارتباط بین رفتار هزینه ها و پاداش هیأت مدیره اثر می گذارند.

  همچنین در تحقیقات نشان داده شده است که رفتار هزینه ها با اثر متقابل بین تغییرات در فروش ها و سطح بهره برداری از ظرفیت مرتبط می شود (بالاکریشنان و همکاران[9]، 2004). زمانی که فروش ها کاهش می یابند ظرفیت مازاد به وجود می‌آید زیرا قسمتی از ظرفیت برای یک دامنه از فعالیت فروش ثابت است. نتیجه این ثبات هزینه ها[10]این است که زمانی که فروش ها کاهش می یابند نسبت هزینه ها به فروش ها افزایش خواهند یافت و به کاهش در  بازده دارایی ها منجر می شوند زیرا هزینه های ثابت ظرفیت بر سطح کمتری از فروش تقسیم می شوند (اندرسون و همکاران[11]،2007).

  بر این مبنا درصددیم تا در این تحقیق به این موضوع بپردازیم که عدم حفظ رابطه قبلی بین پاداش و عملکرد مدیر ممکن است به عملکرد مدیریت ربطی نداشته بلکه تابعی از رفتار هزینه ها باشد. و اینکه آیا شرکت های ایرانی در زمان پرداخت پاداش رفتار هزینه ها یا اطلاعات ترکیبی فروش ها و هزینه ها را لحاظ می کنند. و آیا دو عامل غیر مرتبط با سود جاری یعنی فروش مورد انتظار آتی و میزان بهره برداری از ظرفیت بر ارتباط بین رفتار هزینه ها و پاداش هیأت مدیره اثر می گذارند یا خیر؟

    1-2 اهمیت موضوع

  به دلیل تئوری نمایندگی انتظار می رود رابطه مستقیم بین پاداش و عملکرد مدیر وجود داشته باشد اما تحقیقات جدید نشان دادند که حساسیت پاداش به سود در شرکت های با عملکرد ضعیف نسبت به شرکت های با عملکرد قوی کمتر می شود ( شاو و ژانگ[12]، 2010). در واقع این تحقیقات این احتمال را که دلیل کاهش در سود عملیاتی ممکن است به عملکرد مدیریت ربطی نداشته بلکه تابعی از رفتار هزینه ها باشد نادیده می گیرند.

  بر این اساس انتظار می رود تحقیق حاضر شواهدی را راجع به ارتباط بین پاداش و رفتار هزینه ها فراهم نماید. و با توجه به اینکه پاداش به عنوان یکی از راهکارهای کاهش مشکلات نمایندگی مطرح شده است نتایج این تحقیق به شرکت ها کمک نماید تا هنگام  پرداخت پاداش به رفتار هزینه ها و محتوای اطلاعاتی ارتباط بین فروش ها و هزینه ها توجه نمایند تا بتوانند ارزیابی بهتری از عملکرد مدیریت داشته باشند. همچنین یافته های تحقیق می تواند علاوه بر غنا بخشیدن به مبانی نظری ارتباط عملکرد و پاداش، ضرورت ایجاد کمیته پاداش در شرکت های ایرانی را نشان دهد. و از سویی دیگر سیاست‌گذاران و اتحادیه های حرفه‌ای می توانند با تدوین استراتژی های مناسب پاداش موجب کارایی بکارگیری منابع محدود کشور شوند و از تضاد نمایندگی بالقوه موجود در شرکت ها که هدف اصلی برقراری پاداش مبتنی بر آن بود، بکاهند.

  1-3 اهداف تحقیق

  اهداف اصلی این تحقیق با توجه به بیان مسئله بررسی این موضوع است که رفتار هزینه ها می تواند تشریح کننده ارتباط بین پاداش و عملکرد مدیریت باشد. و همچنین بررسی اثر فروش موردانتظار آتی و بهره برداری از ظرفیت روی ارتباط بین رفتار هزینه ها و پاداش هیأت مدیره می باشد.

  1-4 فرضیات تحقیق

  با توجه به اهداف پژوهش فرضیه های قابل آزمون زیر مطرح می شوند:

  فرضیه اول: تغییرات پاداش به افزایش در بازده دارایی ها حساس است.

  فرضیه دوم: تغییرات پاداش به کاهش در بازده دارایی ها حساس است.

  فرضیه سوم: تغییرات پاداش به افزایش در بازده دارایی ها بیشتر از کاهش در بازده دارایی ها حساس است.

  فرضیه چهارم: تغییرات پاداش به تغییر در بازده دارایی های به وجود آمده از رفتار عادی هزینه ها حساس است.

  فرضیه پنجم: تغییرات پاداش به تغییر در بازده دارایی های به وجود آمده از رفتار غیرعادی هزینه ها حساس است.

  فرضیه ششم: فروش موردانتظار آتی روی ارتباط بین رفتار هزینه ها و تغییرات پاداش هیأت مدیره اثر می گذارد.

  فرضیه هفتم: بهره برداری از ظرفیت روی ارتباط بین رفتار هزینه ها و تغییرات پاداش هیأت مدیره اثر می گذارد.

  1-5 قلمرو تحقیق

  الف) قلمرو موضوعی: مطالعه ارتباط بین رفتار هزینه ها و پاداش هیأت مدیره می باشد.

  ب)  قلمرو زمانی تحقیق: دامنه زمانی تحقیق سال‏های مالی 1391 – 1387 (5 سال) می‏باشد.

  ج) قلمرو مکانی تحقیق: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

  1-6 روش تحقیق

  این تحقیق از نظر استدلال قیاسی- استقرایی و از نظر هدف، تحقیقی کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش تحقیقی توصیفی- مبتنی بر تحلیل رگرسیونی به روش تحلیل ترکیبی داده ها است. که در آن از اطلاعات واقعی مندرج در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  استفاده شده است.

  جامعه آماری در این تحقیق شرکت‌های فعال در صنایع دارویی، شیمیایی، غذایی، خودرو، فلزات اساسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که نمونه های مورد مطالعه به صورت حذف سیستماتیک انتخاب شده اند. دلیل انتخاب این شرکت ها وجود هزینه های ثابت بالا در این گونه شرکت ها و همچنین محدودیت زمانی محقق بوده است. لذا شرکت های انتخاب شده دارای مجموعه شرایط زیر بودند:

  تا قبل از سال 1387 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.

  پایان سال مالی آنها 29 اسفند ماه باشد.

  در دوره مورد بررسی تحقیق توقف عملیات و تغییر در دوره مالی نداشته باشد.

  صورت‌های مالی شرکت‌ها، حسابرسی شده و غیر تلفیقی باشند.

  جزء بانک‌ها و موسسات مالی (شرکت‌های سرمایه‌گذاری، واسطه‌گری مالی، شرکت‌های هلدینگ، بانک‌ها و لیزینگ‌ها) نباشند.

  اطلاعات مالی مورد نیاز به طور کامل وجود داشته باشد.

  حداقل در سه دوره از دوره های مورد بررسی تغییرات پاداش داشته باشند.

  مراحل کلی تحقیق به این صورت بوده که داده ها به صورت داده‌های تابلویی تهیه شده و از مدل رگرسیون چند متغیره برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است. جهت تعیین معنی‌دار بودن رابطه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته از آزمون t در سطح خطای 5 درصد (95 درصد اطمینان) استفاده شده است. همچنین اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق از گزارش‌های انتشار یافته توسط سایت‌های مدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار[13] و سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران (شبکه کدال[14]) بورس و نیز نرم افزار ره‌آورد نوین جمع آوری شده و برای تحلیل داده‌ها از نرم افزارهای اکسل و ایی ویوز مبتنی بر تحلیل داده‌های ترکیبی استفاده شده است.

  جهت آزمون فرضیات 1و2و3 از مدل زیر استفاده گردیده است:

   

  1- Gaver & Gaver

   

  1- Matsunaga & Park

   

  2- Jackson, et al.

   

  3- Bebchuk & Fried

   

  4- Jensen & Murphy

   

  [6] - Calor & Lopez

   

  [7] - Normal & Non-normal cost behavior

   

  1- Gu, et al.

   

  2- Balakrishnan, et al.

   

  3- Fixity of  Costs

   

  4- Anderson, et al.

   

  5- Show & Zhang

  [13]- rdis.ir

  [14]- codal.ir

   

  Abstract

  Conflict of interest between owner and directors arised from corporation. Practical solution have been used to solve the conflicts which recognized as agency problems. Most of the research, in the accounting and finance field, have been done due to agency problems. Bonus allotting as a motivator can be usefull in agency conflict reduction. In this research responsed to questions about agency problems such as: How the performance is related to the bonus of directors? Is there asymmetry between performance and the bonus of directors? Is the cost behavior justify the asymmetric relation between function and bonus? Are there any moderator for those relations?

  In order to, 58 companies have been investigated during 1387-1391 by panel data analysis method. Results have shown that the changes in return on assets arised from cost behavior (normal and non-normal) and have significant and positive relation with bonus changes. The effect of expected future sale and capacity utilization (moderator factors) on the relation between cost behavior and bonus changes was studied. These factors are unrelated to current earnings. Inspite of being the only factor which influence these relation, the capacity utilization is not useful for removing the asymmetric relation between bonus changes and changes in return on assets arised from cost behavior in Iranian companies. Our findings showed in the absent of bonus committee as a corporate governance, the companies couldn't properly interpreted the relation between sale and costs and their moderator effects on the time of director's bonus payment. Not only the bonus of directors was affected by cost behavior but also the basis of determined bonus in the studied companies was not symmetric and blindly supported the directors. In addition to necessity of attention to cost behavior in payment of bonus, our finds showed the establishment of bonus committee in Iranian companies is very crucial. In addition policymakers and expert committee can use bonus strategy for removing the agency conflict which is the main purpose of bonus establishment.

   

  Keywords: Costs Behavior, CEO Bonus, Expected Future Sale, Capacity Utilization.

   

   

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                                           صفحه                                                                                                                

   

  فصل اول: کلیات تحقیق..

  مقدمه. 2

  1-1بیان مسئله. 2

  1-2 اهمیت موضوع. 4

  1-3 قلمرو تحقیق.. 5

  1-4 اهداف تحقیق.. 5

  1-5 فرضیات تحقیق.. 5

  1-6 روش تحقیق.. 5

  1-7 تعریف واژه‌ها 7

  1-8 چارچوب فصول آتی.. 8

  فصل دوم: ادبیات تحقیق..

  مقدمه. 10

  2-1 تئوری نمایندگی.. 10

  2-1-1 مفروضات تئوری نمایندگی.. 11

  2-1-2 مشکلات نمایندگی.. 12

  2-1-3 راهکارهای کاهش مشکلات نمایندگی.. 13

  2-2 پاداش مدیران.. 14

  2-2-1 مبنای قراردادها و طرح های پاداش به مدیران.. 14

  2-2-2روش های اعطای پاداش به مدیران.. 14

  2-2-3 نحوه پرداخت پاداش در شرکت های ایرانی.. 16

  2-3 رفتار هزینه ها 16

  2-3-1 مدل های رفتار هزینه ها 17

  2-4 پاداش مدیران و رفتار هزینه ها 18

  2-5 پیشینه تحقیق.. 19

  2-5-1- تحقیقات خارجی.. 19

  2-5-2- تحقیقات داخلی.. 22

  2-5-3 خلاصه ای از تحقیقات انجام شده 23

  2-6 مدل مفهومی تحقیق.. 27

  فصل سوم: روش تحقیق..

  مقدمه. 29

  3-1 هدف تحقیق.. 29

  3-2 تدوین فرضیه های تحقیق.. 29

  3-3 روش تحقیق.. 30

  3-4 روش گردآوری اطلاعات.. 30

  3-5 ابزار تحقیق.. 30

  3-6 حدود پژوهش.... 30

  3-7 جامعه آماری.. 31

  3-8 تعریف متغیر های تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها 31

  3-8-1 متغیر وابسته. 31

  3-8-2 متغیر های مستقل.. 32

  3-8-3 متغیرهای تعدیل گر (متغیر های مستقل ثانویه) 33

  3-8-4 متغیر های کنترلی.. 33

  3-9 مدل های آماری فرضیه های تحقیق.. 35

  3-10 روش های آماری و انواع آزمون فرضیه ها 37

  3-10-1 تعبیر و تحلیل رگرسیون.. 37

  3-10-2 داده های (تابلویی) ترکیبی.. 38

  3-10-3 مانایی (پایایی) و هم انباشتگی.. 40

  3-10-4 فروض مدل کلاسیک... 41

  3-10-4-1 خود همبستگی.. 41

  3-10-4-2 نرمال بودن.. 41

  3-10-4-3 همسانی واریانس.... 42

  3-10-4-4 هم خطی.. 42

  3-10-5 آزمون معنادار بودن ضرایب رگرسیون (همبستگی) 43

  3-10-6 آزمون معنادار بودن رگرسیون.. 43

  فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

  مقدمه. 45

  4-1 آمار توصیفی.. 45

  4-2 آزمون مانایی متغیر ها 47

  4-3 آزمون فروض مدل کلاسیک... 48

  4-3-1 خودهمبستگی.. 48

  4-3-2 نرمال بودن باقی مانده ها 48

  4-3-3 همسانی واریانس.... 48

  4-3-4 آزمون هم خطی بین متغیرها 48

  4-4 آزمون فرضیه ها 48

  4-4-1 آزمون فرضیه های اول و دوم و سوم. 48

  4-4-2 آزمون چهارم و پنجم. 51

  4-4-3 آزمون فرضیه های ششم و هفتم. 53

  4-5 سایر آزمون های مکمل.. 55

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

  مقدمه. 59

  5-1 بحث و نتیجه گیری.. 59

  5-2 محدودیت های تحقیق.. 61

  5-3 پیشنهادهای تحقیق.. 62

  5-3-1 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق.. 62

  5-3-2 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. 62

  منابع و مآخذ.

  الف- منابع و مآخذ فارسی.. 64

  ب- منابع و مآخذ خارجی.. 65

   

   

   

  فهرست جداول

  عنوان                                                                                                                                            صفحه

  جدول 2-1 رفتار عادی و غیرعادی هزینه ها.. 18

  جدول2-2 خلاصه ای از تحقیقات خارجی.. 23

  جدول2-3 خلاصه ای از تحقیقات داخلی.. 26

  جدول  4-1 آمار توصیفی داده ها 45

  جدول 4-2 پایایی متغیر ها 47

  جدول 4-3 نتایج آزمون فرضیه های اول، دوم و سوم. 50

  جدول 4-4 نتایج آزمون فرضیه های چهارم و پنجم. 52

  جدول 4-5 نتایج آزمون فرضیه های ششم و هفتم. 54

  جدول 5-1 خلاصه ی نتایج آزمون فرضیات تحقیق.. 59

   

                                                                    فهرست نمودار

  عنوان                                                                                                                                           صفحه

  نمودار 2-1 مدل مفهومی تحقیق.. 27

  منبع:

   

  منابع و مآخذ فارسی

  افلاطونی، عباس. (1392). تجزیه و تحلیل آماری با ایی ویوز در تحقیقات حسابداری و مدیریت مالی. تهران: انتشارات ترمه، چاپ اول.

  انصاری، عبدالمهدی؛ کریمی، محسن. (1387). بررسی معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت در ارزش آفرینی برای سهامداران با تاکید بر معیارهای اقتصادی. مجله حسابدار، شماره 200، 11-3.

  انواری رستمی، علی اصغر؛ تهرانی، رضا؛ سراجی، حسن. (1383). بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی، سود قبل از بهره و مالیات و جریان های نقدی فعالیت های عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 37، 21-3.

  جهانخانی، علی؛ ظریف فرد، احمد. (1375). شیوه های مالی هدایت دیدگاه ها و عملکرد مدیران در جهت افزایش ثروت سهامداران. مجله تحقیقات مالی، شماره 11 و 12، 36-5.

  جهانخانی، علی؛ قربانی، سعید. (1384). شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران. مجله تحقیقات مالی، شماره 20، 48-27

  حافظ نیا، محمدرضا. (1377). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: انتشارات ترمه.

  حقیقت، حمید؛ مرتضوی، سید مرتضی. (1393). بررسی تاثیر رفتار هزینه های عملیاتی بر سودآوری آینده. مجله دانش حسابداری، سال پنجم، شماره 18، 24-7.

  خاکی، غلامرضا. (1378). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی. تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی با همکاری کانون فرهنگی انتشاراتی درایت، چاپ اول.

  خوش طینت، محسن؛ خانی، عبدالله. (1382). مدیریت سود و پاداش مدیران: مطالعه ای جهت شفاف سازی اطلاعات مالی. فصلنامه‌ی مطالعات حسابداری، شماره‌ی 3، 153-127.

  ذوالفقاری، عاطفه. (1392). فرصت های رشد، پایداری سود و ارزیابی جریان نقدی آزاد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان.

   رحیمی، صادق. (1390). بررسی ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد با حق الزحمه حسابرسی (در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران. 

   سجادی، سید حسین؛ حاجی زاده، سعید؛ نیک کار، جواد. (1393). چسبندگی هزینه بر تقارن زمانی سود با تاکید بر ارتباط میان چسبندگی هزینه و محافظه کاری شرطی. مجله دانش حسابداری، شماره 16، 99-81.

   سلطانی، اصغر؛ نادم، مسعود. (1392). بررسی تاثیر ساختار سرمایه و ساختار مالکیت بر محتوای اطلاعاتی EPS و DPS گزارش شده با استفاده از روش سود و بازده تجمعی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله ی پیشرفت های حسابداری، شماره 2، 73-47.

   عربصالحی، مهدی؛ صالحی کهریزسنگی، هاجر. (1391). مبانی تئوری نمایندگی. مجله حسابداری و مدیریت مالی، سال سوم، شماره11، 176-166.

   کبیرزاده، مسعود. (1387). سازه های موثر در تعیین پاداش هیات مدیره (یک بررسی تجربی در بورس اوراق بهادار تهران). پیک نور، شماره 1، 145-127.

   کردستانی، غلامرضا؛ مرتضوی، سید مرتضی (1391). شناسایی عوامل تعیین کننده چسبندگی هزینه های شرکت ها. پژوهش های حسابداری مالی، شماره 13، 32-13.

  کرمی، مرتضی؛ گودرزی، احمد. (1388). مدیریت پاداش. بازیابی در تاریخ 1393 از  www.modiryar.com.

   گجراتی، دامور. (1389). مبانی اقتصادسنجی (ترجمه ابریشمی، حمید). تهران: انتشارات دانشگاه تهران (1995).

   مرادی، الهام. (1388). رابطه بین ارزیابی عملکرد و پاداش سالیانه مدیران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

   مرتضوی، مرتضی. (1390). شناسایی عوامل تعیین کننده چسبندگی هزینه های شرکت ها. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).

   محمدیان، معروف. (1392). مطالعه ارتباط همزمان بین پاداش هیات مدیره و مدیریت سود با بیش سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.

   نمازی، محمد. (1384). بررسی کاربردهای تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره بیست ودوم، شماره 2، 164-147.

   نمازی، محمد؛ دوانی پور، ایرج. (1389). بررسی تجربی رفتار چسبندگی هزینه ها در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره هفدهم، شماره 62، 102-85.

  نمازی، محمد؛ سیرانی، محمد. (1383). بررسی تجربی سازه های مهم در تعیین قراردادها، شاخصها و پارامترهای پاداش مدیران عامل شرکتها در ایران. فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال یازدهم، شماره٣٦، 94-65.

   نیکبخت، محمدرضا؛ دیانتی دیلمی، زهرا. (1392). حسابداری مدیریت (ویرایش دوم). تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر، چاپ اول.

   هورن گرن، چارلز تی؛ فاستر، جورج؛ داتار، سریکانت ام (1381). حسابداری صنعتی با تاکید بر مسائل مدیریتی (ترجمه پارساییان، علی؛ بزرگ اصل، موسی). تهران: انتشارات ترمه، چاپ دوم (1999).

  ب- منابع و مآخذ خارجی

  Anderson, M.; Banker, R.; Huang, R.; Janakiraman, s. (2007). Cost Behavior and Fundamental Analysis of SG&A Costs. Journal of Accounting Auditing and Finance, 22(1), 1-28

   

  Anderson, M. C.; Banker, R.; Ravindran, S. (1999). Interrelations Between Components of  Executives Compensation and Market and Accounting Based Performance Measures.Working Paper AIM-98-2, http://ssrn.com/abstract=147206.

   

  Anderson, M.; Banker, R.; Janakiraman, S. (2003). Are selling, general, and administrative costs “sticky”? Journal of Accounting Research, 41(1), 47-63.

  Arora, Alka. (1996). Executive compensation contracts and earnings response coefficients. Kent State University.

   

  Baber, W.; Kang, S.; Kumer, K. (1999). The explanatory power of earnings levels vs. earnings changes in the context of executive compensation. The Accounting Review, 74(4), 459-472.

   

    Balakrishnan, R.; Petersen, M.; Soderstrom, N. (2004). Does Capacity Utilization Affect The “Stickiness” of Cost? Journal of Accounting Auditing and Finance, 19(3), 283-299.

   

  Bebchak, L.; Fried, J. (2004). Pay Without Performance: The Unfulfilled Promise of Executive Compensation. Cambridge, Massachusetts and London, England: Harvard University Press.

   

  Caylor, M. L.; Lopez, T. J. (2013). Cost behavior and executive bonus compensation. Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting, vol 29, 2, 232-242.

   

  Ely, K. (1991). Interindustry Differences In The Relation Between Compensation and Firm Performance. Journal of Accounting Research, 29, 37-58.

   

   Fernandes, P. (2001). Optimal Capital Structure: Problems With the Harvard and Damodoran Approaches. Working Papers, www.ssrn.com.

   

   Gaver, J.; Gaver, K. (1998). The relation between nonrecurring accounting transactions and CEO cash compensation.The Accounting Review, 73(2), 235-253

   

   Gregg, Paul; Jewell, Sarah; Tonks, Lan. (2005). Executive Pay and Performance in the Uk 1994-2002. The Centre for Market and Public Organization University of Bristol working paper, No. 05/122.

   

   Gu, Z.; Jain, P.; Ramnath, S. (2006). In-sync and out-of-sync? The  joint information in revenues and expenses. http://ssrn.com/abstract=579381.

   

   Ittner, C. D.; Pizzini, M. (2003). Performance Based Compensation In Professional Service Firms. http://ssrn.com/abstract=468340.

   

   Jackson, S.; Lopez, T.; Reitenga, A. (2008). Accounting fundamentals and CEO bonus compensation. Journal of Accounting & Public Policy, 27(5), 374-393.

   

   Jensen, Michael C.; Willian, H. Meckling. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost, and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3, 305-360.

   

   Jensen, M.; Murphy, K. (1990). Performance Pay and Top Management Incentives. Journal of Political Economy, 98(2), 225-263.

   

   Kato, T.; Kubo, K. (2004). CEO Compensation and Firm Performance In Japan :Evidence From New Panel Data On Individual CEO Pay. http://ssrn.com/abstract=687791.

   

   Lambert, R.; Larcker, D. (1987). An Analysis of the Use of Accounting and Market Measures of Performance in Executive Compensation Contracts. Journal of Accounting Research, 25, 85-125 (supplement).

   

   Leone, A.; Wu, J.; Zimmerman, J. (2006). Asymmetric sensivity of CEOcash compensation to stock returns. Journal of Accounting and Economics, 42(1-2), 167-192.

   

   Murphy, K. J. (1985). Corporate Performance and Managerial Remuneration: An Empirical Analysis. Journal of Accounting and Economics, Vol. 7, 11-42

   

   Murphy, K. J. (1986). Top Executive Are Worth Every Nickel They Get. Harvard Business Review, 64, 125-132.

   

   Matsunaga, S.; Park, C. (2001). The Effect of Missing a Quarterly Earnings Benchmark on the CEO'S Annual Bonus. The Accounting Review, 76(3), 313-332.

   

   Natarajan, Ramachandran. (1992). The Use of Discretionary Accounting Reports in Management Compensation Contracts. University of Pennsylvania.

   

   O'Connell, V. (2006). The impact of accounting conservation on the compensation.

   

   Show, K.; Zhang, M. (2010). Is CEO Cash Compensation Punished for Poor Firm Performance? The Accounting Review, 85(3), 1065-1093.

   

   Sloan, R. (1993). Accounting earnings and top executive compensation. Journal of Accounting and Economics, 16(1-3), 55-100.

   


تحقیق در مورد پایان نامه مطالعه ارتباط بین رفتار هزینه ها و پاداش هیأت مدیره در صنایع دارویی، شیمیایی، غذایی، خودرو و فلزات اساسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله در مورد پایان نامه مطالعه ارتباط بین رفتار هزینه ها و پاداش هیأت مدیره در صنایع دارویی، شیمیایی، غذایی، خودرو و فلزات اساسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مطالعه ارتباط بین رفتار هزینه ها و پاداش هیأت مدیره در صنایع دارویی، شیمیایی، غذایی، خودرو و فلزات اساسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه مطالعه ارتباط بین رفتار هزینه ها و پاداش هیأت مدیره در صنایع دارویی، شیمیایی، غذایی، خودرو و فلزات اساسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه مطالعه ارتباط بین رفتار هزینه ها و پاداش هیأت مدیره در صنایع دارویی، شیمیایی، غذایی، خودرو و فلزات اساسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مطالعه ارتباط بین رفتار هزینه ها و پاداش هیأت مدیره در صنایع دارویی، شیمیایی، غذایی، خودرو و فلزات اساسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مطالعه ارتباط بین رفتار هزینه ها و پاداش هیأت مدیره در صنایع دارویی، شیمیایی، غذایی، خودرو و فلزات اساسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه درباره پایان نامه مطالعه ارتباط بین رفتار هزینه ها و پاداش هیأت مدیره در صنایع دارویی، شیمیایی، غذایی، خودرو و فلزات اساسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مطالعه ارتباط بین رفتار هزینه ها و پاداش هیأت مدیره در صنایع دارویی، شیمیایی، غذایی، خودرو و فلزات اساسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مطالعه ارتباط بین رفتار هزینه ها و پاداش هیأت مدیره در صنایع دارویی، شیمیایی، غذایی، خودرو و فلزات اساسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مطالعه ارتباط بین رفتار هزینه ها و پاداش هیأت مدیره در صنایع دارویی، شیمیایی، غذایی، خودرو و فلزات اساسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مطالعه ارتباط بین رفتار هزینه ها و پاداش هیأت مدیره در صنایع دارویی، شیمیایی، غذایی، خودرو و فلزات اساسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه مطالعه ارتباط بین رفتار هزینه ها و پاداش هیأت مدیره در صنایع دارویی، شیمیایی، غذایی، خودرو و فلزات اساسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد"M.A" چکیده: در مقاله حاضر، به بررسی عوامل موثر برتوانمندسازی کارکنان اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان تهران پرداخته شده است. سوال اصلی پژوهش این است که آیا عوامل (احساس معنی داری، احساس موثر بودن، احساس انتخاب،احساس شایستگی،احساس اعتماد)برتوانمندسازی موثر می باشند وازطرف دیگر آیا توانمندسازی برحسب متغیرهای زمینه ای تفاوت معناداری دارد. ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری چکیده نظارت و کنترل اثر قیمتی یکی از پویاترین حوزه های پژوهشی در شرکت های تجاری بوده و به سرعت در حال گسترش است. بررسی اثرات معاملات بلوک می تواند در درک چگونگی پاسخ بازار مفید واقع شود. هدف علمی پژوهش، بررسی تاثیر معاملات بلوک بر نوسانات قیمت سهام با استفاده از داده های روزانه مرتبط با پنج معامله پیشین و آتی معامله ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت چکیده امروزه شرکت ها و سازمان ها در دوران اقتصاد مشتری مدار فعالیت می کنند که در این دوران، مشتری حاکم واقعی بازار است و این رویکرد نتیجه ظرفیت مازاد تولید است. بنابراین شرکت ها باید بیاموزند که چگونه از تمرکز بر کیفیت خدمات مقدمه ای در واقع اصل اولیه برای این افراد جلب اعتماد مشتری است. آنها نیاز مشتری را می شناسند و با ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده: کسب بازدهی مازاد بر بازدهی بازار با درنظر گرفتن سایر شرایط مانند ریسک یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در تصمیم­گیری ها و برنامه­ریزی­های مالی می­باشد. در واقع حداکثرکردن سود و بازده سهامداران با مدیریت بر منابع و مصارف و با اجرای سیاست­های صحیح از وظایف و اهداف مدیریت مالی می­باشد. در این تحقیق تأثیر متغیرهای ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای رابطه تعادلی بین ریسک و نرخ بازده مورد انتظار اوراق بهادار رابیان می کند . این مدل ادعا می کند که سرمایه گذاران تنها در قبال پذیرش ریسک سیستماتیک انتظار دریافت پاداش یا صرف را دارند. تحقیقات تجربی اخیر این مدل را با چالش های جدی مواجه ساخته است و به نظر می رسد بتا به عنوان شاخص ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای رابطه تعادلی بین ریسک و نرخ بازده مورد انتظار اوراق بهادار رابیان می کند . این مدل ادعا می کند که سرمایه گذاران تنها در قبال پذیرش ریسک سیستماتیک انتظار دریافت پاداش یا صرف را دارند. تحقیقات تجربی اخیر این مدل را با چالش های جدی مواجه ساخته است و به نظر می رسد بتا به عنوان شاخص ...

پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته تحصيلي کارشناسي ارشد:    MBA ???? چکيده:         در سال‌هاي اخير، اهميت تجربه‌ي خريد لذت&

کلیات تحقیق مقدمه امروزه منابع انسانی، سرمایه اصلی سازمان محسوب می­شوند. سازمان­ها با وجود داشتن نیروی انسانی شایسته و لایق نیازمند توانمندی لازم در استفاده از این منابع می­باشند. در حقیقت با اتکا بر عملکرد کارکنان و مدیریت سرمایه انسانی و ارائه روش­های علمی و کاربردی، سازمان­ها به دنبال افزایش کارآمدی و اثربخشی خود هستند. وظایف مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی از مهم­ترین ...

پایان نامه­ ی دوره کارشناسی ارشد در رشته‌ مدیریت بازرگانی(گرایش تحول) چکیده مدیریت دانش در آموزش عالی مجموعه­ای از فرآیندهای سازمانی است که از ایجاد و انتقال دانش در این مؤسسات حمایت کرده و دست‌یابی به اهداف سازمانی و دانشگاهی را ممکن می­سازد. بدین منظور و به جهت مدیریت مناسب دانش سازمانی، ابزاری مناسب نیاز است که بتوان با استفاده از آن از میزان اثربخشی مدیریت دانش در یک سازمان ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM .Sc رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی چکیده اهمیت مسائل و موضوعات گوناگون روستاییان و سکونتگاه های روستایی ازجمله مسئله جابجایی روستاها برای کشور پهناوری چون ایران با تنوع ویژگی های طبیعی (اقلیم ، توپوگرافی ) و تفاوتهای اجتماعی ، فرهنگی و قومی همراه با تعداد زیاد سکونتگاههای روستایی کم جمعیت و پراکنده بسیار مهم است . سکونتگاههای روستایی به ...

ثبت سفارش