پایان نامه مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن¬ها

word 1 MB 29842 110
1393 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۳۳,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۸,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

   

  چکیده

  این رساله کوششی در جهت بررسی نحوه مدیریت صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک و عملکرد آ­ن­ها می­باشد. در این راستا مدل چهار عاملی کارهارت به منظور محاسبه عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری استفاده شده و تأثیر مدیریت صندوق ها که از طریق واریانس تفاوت بازده صندوق و بازده بازار به دست آمده است، بر عملکرد صندوق مورد سنجش قرار گرفته است. به این منظور  فرضیه­های تحقیق بر مبنای روش داده­های ترکیبی و با استفاده از اطلاعات و داده­های ماهانه بازده صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک  و عملکرد صندوق ها در دوره­ی زمانی۱۳92-۱۳۹۰ مورد آزمون قرار گرفت.به این منظور، پرتفوهای ماهانه براساس صرف ریسک بازار، عامل ارزش دفتری به ارزش بازار، عامل اندازه، عامل روند و انحراف معیار اختلاف بازده صندوق و بازار تشکیل شد.

  سپس مازاد بازده صندوق ها که بیانگر عملکرد صندوق ها می باشد، محاسبه شده و اثر مدیریت صندوق بر آن  سنجش شده است. قبل از آزمون تأثیر نحوه مدیریت صندوق ها بر عملکرد آن ها، آزمون های آماری لازم همچون مانایی و هم جمعی انجام شده و یافته ها نشان از هم جمعی داده ها در بلند مدت دارند، که این یافته ها ما را نسبت به نبود رگرسیون کاذب مطمئن می سازد. سپس آزمون های مربوط به به کارگیری روش مناسب جهت تجزیه و تحلیل داده ها ترکیبی انجام شده که نتایج آزمون -F لیمر نشان می دهد که باید برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش داده های ترکیبی و نهایتا نتایج آزمون هاسمن نشان داد که از روش اثرات ثابت استفاده شود.

  نتایج آزمون مدل با استفاده از روش اثرات ثابت نشان می­دهد که مازاد بازده صندوق با عامل صرف ریسک بازار، عامل ارزش دفتری به ارزش بازار و عامل روند رابطه مثبت و معنادار دارد، همچنین یافته ها نشان می دهد که عامل اندازه و انحراف معیار اختلاف بازده صندوق و بازار،رابطه منفی با مازاد بازده صندوق دارد، به عبارتی دیگر یافته های نهایی نشان می دهد که نحوه عملکرد مدیریت صندوق با مازاد بازده صندوق ارتباط مثبت و معناداری دارد.

  واژگان کلیدی:

  عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری، واریانس مازاد بازده صندوق، مدیریت فعال، داده های ترکیبی

   

 • فهرست:

   

  عنوان                                          فهرست مطالب                                                 صفحه

  فصل اول: کلیات پژوهش... 1

  مقدمه. 2

  1-1. تعریف موضوع و بیان مسأله پژوهش... 3

  1-2.  اهداف پژوهش... 4

  1-3.  سؤال‏ پژوهش‏ 4

  1-4.  فرضیه پژوهش... 5

  1-5.  روش پژوهش... 5

  1-6.  حدود پژوهش... 7

  1-7. تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 7

  1-8. ساختار پژوهش... 8

  فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع. 9

  مقدمه. 10

  2-1. مبانی نظری.. 11

  2-1-1. صندوق های سرمایه گذاری مشترک.. 11

  2-1-1-1. تعریف صندوق های سرمایه گذاری مشترک.. 11

  2-1-1-2. صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران. 13

  2-1-1-3. انواع صندوق های سرمایه گذاری.. 13

  2-1-1-3-1. انواع صندوق های سرمایه گذاری موجود در دنیا 14

  2-1-1-3-2. انواع صندوق های سرمایه گذاری موجود در ایران. 15

  2-1-1-4. انواع استراتژی های صندوق های سرمایه گذاری.. 19

  2-1-1-5. ریسک سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری.. 22

  2-1-2. عملکرد صندوق های سرمایه گذاری.. 23

  2-1-2-1. مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای CAPM... 29

  2-1-2-2. مدل سه عاملی فاما و فرنچ. 30

  2-1-2-3.  مدل چهار عاملی کارهارت.. 33

  2-2.  مطالعات تجربی.. 35

  2-2-1.  مطالعات انجام شده خارجی.. 35

  2-2-2.  مطالعات انجام شده داخلی.. 39

  فصل سوم: روش تحقیق.. 49

  مقدمه. 50

  3-1. روش تحقیق.. 50

  3-2. قلمرو پژوهش... 51

  3-3. جمع آوری، سازماندهی و توصیف داده ها 52

  3-4. فرضیه پژوهش... 54

  3-5. تصریح مدل پژوهش... 54

  3-5-1. بازده ماهانه سهام. 56

  3-5-2. بازده بازار 56

  3-5-3. صرف ریسک بازار (MKT) 57

  3-5-4. اندازه صندوق(SMB)  و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (HML) و عامل شتاب (WML) 57

  3-5-5. Tracking Error. 60

  3-6. داده های ترکیبی.. 60

  3-6-1. روش های تخمین الگوی داده های ترکیبی.. 63

  3-6-1-1.  روش حداقل مربعات تلفیقی: 63

  3-6-1-2. الگوی حداقل مربعات با متغیرهای موهومی(مدل اثر ثابت): 64

  3-6-1-3. الگوی اثر تصادفی.. 64

  3-6-1-4. الگوی ضرایب تصادفی.. 65

  3-6-2.  آزمون های الگوی داده های ترکیبی.. 66

  3-6-2-1.  آزمون چاو 66

  3-6-2-2. آزمون هاسمن.. 67

  3-6-2-3. آزمون مانایی در داده های ترکیبی.. 68

  3-6-2-4. آزمون همجمعی در داده های ترکیبی.. 70

  فصل چهارم: برآورد مدل و آزمون فرضیه ها 72

  مقدمه. 73

  4-1. آمارهای توصیفی.. 73

  4-2. آزمون های تشخیص بر روی داده ها 75

  4-2-1. آزمون مانایی.. 75

  4-2-2. آزمون همجمعی میان متغیرها 76

  4-2-3. بررسی آزمون چاو (F-لیمر) 77

  4-2-4.  بررسی آزمون هاسمن.. 78

  4-2-5.  برآورد الگو به روش اثرات ثابت.. 79

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 82

  مقدمه. 83

  5-1. بحث و نتیجه گیری.. 83

  5-2. تطبیق با نتایج دیگران. 85

  5-3.  موانع و محدودیت های پژوهش... 86

  5-4. پیشنهاد برای پژوهش های آتی.. 86

  5-5. توصیه های کاربردی.. 87

  منابع. 88

  منابع فارسی.. 89

  منابع انگلیسی.. 90

   

  منبع:

   

  منابع فارسی

  اشرف زاده، حمیدرضا و مهرگان، نادر. (1387). اقتصادسنجی پانل دیتا. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، چاپ اول

  اعتمادی، حسین؛ محمدی، امیر؛ ناظمی اردکانی، مهدی. (1388). بررسی رابطه بین تخصص صنعت حسابرس و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال اول، شماره اول و دوم.

  پورزمانی، زهرا، روحی، علی و صفری، امیر محمد . (1389).  بررسی تأثیر برخی عوامل مدیریتی و محیطی بر بازده صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران. مجله پژوهش های مدیریت،  شماره  86، 101-85.

  پورزمانی، زهرا و بشیری، علی. (1392). آزمون مدل کارهارت برای پیش بینی بازده مورد انتظار به تفکیک سهام رشدی و ارزشی. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره شانزدهم، 107-93.

  جباری، رامین، صالحی صدقیانی، جمشید و امیری، مقصود. (1391). ارزیابی عملکرد و انتخاب پرتفوی از صندوقهای سرمایه گذاری سهام. مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن. سال نهم. شماره اول،  پیاپی 32، 19-1

  راعی، رضا، پویانفر، ا.، (1389). مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، تهران، انتشارات سمت.

  راعی، رضا، و سعیدی، علی. (1385). مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، انتشارت سمت.

  راعی، رضا؛ تلنگی، احمد.(1383). مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، تهران، انتشارت سمت.

  روشنگرزاده، امین  و رمضان احمدی، محمد. (1390). بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بر اساس معیارهای مبتنی بر تئوری فرامدرن پرتفوی و ارتباط بین رتبه بندی آنها با معیارهای مدرن پرتفوی. مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال سوم، شماره اول، شماره پیاپی7. 160-144.

   سعیدی، علی و مقدسیان، ایمان.(1389). ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه­گذاری مشترک سهام در ایران، فصلنامه بورس بهادار، سال سوم، شماره9.

   شیرزادی، سعید. (1386). روزنامه سرمایه، به تاریخ 16/4/86، شماره 498، صفحه 9

  صفری امیر محمد (1388). بررسی تاثیر پذیری بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام از برخی عوامل مدیریتی و محیطی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

  گجراتی، دامودار. (1387). مبانی اقتصادسنجی. ترجمه­ی حمید ابریشمی، انتشارات دانشگاه تهران.

  مجتهد زاده، ویدا و طارمی، مریم. (1385). آزمون مدل سه عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران جهت پیش بینی بازده سهام. مجله پیام مدیریت، شماره 17، 132-110.

  مقدسیان، ایمان (1389). ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک سهام در ایران. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم اقتصادی، دانشکده علوم اقتصادی.

  میرحسینی گنجی، مجتبی. (1393). مطالعه رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران.

  عباسی، ابراهیم و جلالی، سید سپیده. (1391). ارزیابی مدل­های قیمت­گذاری دارایی چندعاملی کارهارت و چن در بورس اوراق بهادار تهران. چشم­انداز گروه پژوهشی، سال دوم، شماره7.

  عبده تبریزی، حسین و شریفیان، روح اله. (1387). بررسی اثر ریسک نا مطلوب بر عملکرد تعدیل شده بر اساس ریسک شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار تهران، شماره 1، صفحات 70-35.

   

  منابع انگلیسی

   

  Antti Petajisto, (2013), “Active Share and Mutual Fund Performance”, http://ssrn.com / abstract=1685942

  Bartholdy, J. and Paula, P. (2005). Estimation of expected return: CAPM vs. Fama and French. International Review of Financial Analysis. 14(4), 407-427.

  Brian , R. M. and Ferguson, K. W. () "Post-Modern Portfolio Theory Comes Of Age. Journal of Investing, v. 3, N. 3, 11-17.

  Bollen, N, P, B. and Busse, J, A. (2004). Short-Term Persistence in Mutual Fund Performance. The Review of Financial Studies, Vol. 18, N. 2, PP. 569-597.

  Chang, C. H., Lin, J. J., Lin, J. H., Chiang, M. C., (2010). Domestic open-end equity mutual fund performance evaluation using extended TOPSIS method with different distance approaches. Expert systems with applications, Vol. 37, PP. 4642-4649.

  1 REVIEW, VOL. 94 NO. 5, PP. 1276- 1302.

  Chiang, T. C. and Yang, S. (2003). Foreign exchange risk premiums and time varying equity market risks. Int. J. Risk Assessment and Management, Vol. 4, No. 4, 310-331.

  De la Torre, C. (2010). Mutual Fund Performance. Master Thesis, Ulm University, Faculty of Mathematics and Economics.

  Estrada, J. (2007),"Mean-Semi variance behavior: Downside risk and capital asset pricing", International Review of Economics and Finance 16 P.169-185.

  Eraslan, V. (2013). Fama and French Three-factor model: Evidence from Istanbul stock Exchange. Business and Economics Research Journal, Vol. 4, No. 2, pp. 11-22

  Fama, E, F. and French, K, R. (1993). Common risk factor in the returns on stocks and bonds, Journal of Finance, 33, pp. 3-56.

  Fama, E, F. and French, K, R. (2008). Mutual Fund Performance. Graduate School of Business, University of Chicago.

  Harrington, Diana R, (1987). Modern Portfolio Theory, the Capital Asset Pricing Theory and Arbitrage Pricing Theory: a User's Guide", 2d.ed, Prentice-Hall.

  Karolyi, G. and Wu, Y. (2012). The role of invest ability restriction on  Size, Value, and Momentum in International Stock Returns. Johnson School Research Paper Series.

  Kothari, S. P. and Warner, J. B. (2001). Evaluating Mutual Fund Performance. THE JOURNAL OF FINANCE, VOL. LVI, NO. 5, PP. 1985-2010.

  Jegadeesh, N., Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers: implication for stock market efficience. The Jornal of Finance 48, 65-91.

  Jorion, P. (2003). Portfolio Optimization with Tracking-Error Constraints. Financial Analysts Journal, pp. 70-82.

  Merton. R. c. (1973). An intertemporal capital asset pricing model. Econometrica, Vol. 91, No. 5, 867-887.

  Ming-Ming, L., &, Siok-Hwa, L. (2010). Evaluating mutual fund performance in an emerging Asian economy: The Malaysian experience. Journal of Asian Economics, volume 21, Issue 4, 378-390.

  Otten, R and Bams, D. (2004). How to measure mutual fund performance: economic versus statistical relevance. Accounting and Finance, Vol. 44, PP.203-222.

  Sharpe, William F., Gordon J. Alexander & Jeffery V. Baily, (1999), "Investments", 6d.ed, Prentice-Hall, P.825

  Sortino, F., Plantiga, A., and Van der Meer, R., (1999), "The Dutch Triangle: A Framework to Measure Upside Potential Relative Downside Risk", Journal of Portfolio Management, Vol. 26, No. 1,

  Wermers, R. (2003). Are Mutual Fund Shareholders Compensated for Active Management .Bets.? Department of Finance, Robert H. Smith School of Business, University of Maryland at College Park

  تعریف موضوع و بیان مسأله پژوهش

  سرمایه­گذاری از نیازهای اولیه برای گذار از یک اقتصاد توسعه نیافته به توسعه یافته است. بدون شک، برای هدایت سرمایه­های افراد علاقه­مند به سرمایه­گذاری، نیازمند جلب اعتماد آنان هستیم (اعتمادی و دیگران،1388). هم­اکنون در اکثر کشورهای توسعه یافته، صندوق­های سرمایه­گذاری، یکی از مهم­ترین ساز و کارهای سرمایه­گذاری و به عنوان هسته مرکزی بازار سرمایه محسوب می شوند که سرمایه­گذاری افراد غیرحرفه­ای را از حالت مستقیم به حالت غیر­مستقیم تبدیل می­کنند و از این­رو، مزایای متعددی برای بازار سرمایه و سرمایه­گذار فراهم می­آورند . این صندوق­ها با اتخاذ سیاست­های مناسب می­توانند در کاهش تورم، افزایش تولید و بهبود کارایی مدیران نقش اساسی ایفا نمایند (عبده تبریزی و شریفیان، 1386). خوشبختانه صنعت صندوق­های سرمایه­گذاری در ایران هر چند با تأخیر چند ده ساله، اما با استقبال فراوان از طرف سرمایه­گذاران، در سال 86 تأسیس گردید. اولین صندوق سرمایه­گذاری مشترک که در کشور ایران در تاریخ 23/04/1386 شروع به کار کرد، صندوق­ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت بود. در کنار صندوق های با درآمد ثابت، صندوق­های سرمایه گذاری در سهام از ابتدای سال 1387 فعالیت خود را آغاز کرده­اند.

   با عنایت به نقش بی­بدیل این صندوق­ها در تخصیص بهینه منابع مالی در بازار سرمایه­، ارزیابی برخی از عوامل تأثیرگذار همچون نحوه مدیریت این صندوق­ها بر عملکرد آن­ها می­تواند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار سرمایه­گذاران قرار دهد، زیرا توسعه این صندوق­ها بدون ارزیابی نحوه مدیریت و عملکرد و تدوین شاخصی از عملکرد، امکان­پذیر نمی­باشد. ارزیابی عملکرد برای سرمایه­گذار از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. اگر نتایج رضایت بخش نباشد، باید دلایل آن روشن شود تا تغییرات لازم صورت گیرد و اینکه کدام معیار، عملکرد را به درستی می­سنجد از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا به این دلیل که تاکنون در کشور ما مطالعه­ای در خصوص نحوه مدیریت صندوق­ها با استفاده از معیار واریانس مازاد بازده صندوق ها[1] انجام نشده و ادبیاتی در این­باره وجود ندارد، در این تحقیق برآن داشتیم تا به افراد علاقه­مند به سرمایه­گذاری­های کوتاه­مدت که تعداد آن­ها بسیار است، کمک کنیم. به دلیل اینکه ورود و خروج به صندوق­های سرمایه­گذاری به سادگی صورت می­پذیرد، بنابراین سرمایه­گذاری در این صندوق­ها برای آنان بسیار مطلوب خواهد بود و با بررسی و ارزیابی نحوه مدیریت این صندوق­ها و عملکرد آن­ها، می­توانند بهترین سرمایه­گذاری را انجام دهند. بدین ترتیب سؤالی که اینجا مطرح می­شود این است که؛ نحوه مدیریت صندوق­ها چگونه می­باشد؟ و اینکه آیا ارتباطی با عملکرد صندوق­ها دارد؟  

  1-2.  اهداف پژوهش

  بررسی تأثیر نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری بر عملکرد آن ها است. به این منظور با بررسی ارتباط عاملی چون واریانس مازاد بازده صندوق که به عنوان نمادی از مدیریت صندوق به­کار گرفته می­شود و عملکرد صندوق های بورس اوراق بهادار به مدیران صندوق­ها کمک کند تا بتوانند تصمیمات بهتری را در جهت انتخاب سبد دارایی صندوق­های مربوطه اتخاذ کنند و در نتیجه عملکرد بهتری داشته باشند و سود بیشتری را عاید خود و سرمایه­گذاران خود کنند.

  1-3.  سؤال‏ پژوهش‏

  آیا نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری بر عملکرد آن ها تأثیر دارد؟ لذا از آن­جایی که نحوه مدیریت را می­توان از تغییرپذیری واریانس استنباط کرد، چرا که واریانس (انحراف از میانگین) نشان می­دهد که مدیران صندوق­ها پرتفوی را به خوبی انتخاب کرده­اند یا خیر، لذا سؤال این پژوهش این­گونه مطرح می­شود که آیا واریانس مازاد بازده صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک که نماد مدیریت فعال صندوق می­باشد، بر عملکرد صندوق­ها اثرگذار است؟

  1-4.  فرضیه پژوهش

  بین نحوه مدیریت و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری ارتباط معناداری وجود دارد.

  1-5.  روش پژوهش

  تحقیق مذکور، تحقیقی توصیفی رگرسیونی است که در آن داده های صندوق های سرمایه گذاری بررسی و با استفاده از روش تحلیل داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته اند.

  الف- معرفی مدل پژوهش

  معیار مورد نظر در این تحقیق برای ارزیابی عملکرد صندوق­ها، مدل 4عاملی کارهارت (1996) می­باشد.

  Rit – Rft = αi + bi (RMt – Rft) + siSMBt + viVMGt + miMOMt + eit.

  ب- معرفی متغیرها، چگونگی اندازه‏گیری آنها و منابع آماری:

  ج- روش کمی و آماری:

  در این رگرسیون؛

  Rit : بازده صندوق i در ماه t

   Rft: نرخ بازده بدون ریسک

  Rit – Rft : مازاد بازده صندوق نسبت به بازده بدون ریسک می­باشد.

  RMt : بازده بازار، شاخص کل بازار ماهانه از سایت اینترنتی شرکت خدماتی بورس تهران جمع آوری و بر اساس آن بازده بازار به صورت شاخص پایان ماه منهای شاخص ابتدای ماه تقسیم بر شاخص ابتدای ماه محاسبه می­گردد.

  RMt – Rft : صرف ریسک بازار است که به صورت مازاد بازده پرتفوی بازار نسبت به نرخ بازده بدون ریسک می­باشد که در این مدل عامل بازار نامیده شده و با MKT نیز نشان داده می­شود.

  تعریف می گردد

  SMBt : اندازه صندوق؛ این متغیر از طریق ضرب تعداد واحدهای سرمایه­گذاری پایان دوره صندوق های سرمایه­گذاری در میانگین قیمت طی آن سال آن­ها (کل خالص ارزش دارایی­ها) به صورت ماهانه به­دست می­آید که به دو دسته صندوق­های در اندازه کوچک و بزرگ تقسیم می­شوند.

  VMGt : ارزش دفتری به ارزش بازار که به صورت HML نیز نشان داده می­شود. این نسبت از حاصل تقسیم ارزش دفتری واحدهای سرمایه­گذاری صندوق­ها به ارزش بازار آن ها به صورت ماهانه دست می­آید (مجتهدزاده و طارمی،1385).

  MOMt : روند حرکتی (توالی بازده) صندوق می­باشد که با UMD نیز نشان داده می­شود از طریق تفاضل بازده صندوق­های با MOM بالاتر - بازده صندوق­های با MOM پایین­تر به صورت ماهانه به­دست می­آید.

  bi : عامل بازار

  si : عامل اندازه

  vi : ارزش پرتفوی i

  : mi حساسیت پرتفوی i

   

  αi = Rit – Rft –[ bi (RMt – Rft) + siSMBt + viVMGt + miMOMt + eit.

  αi مازاد بازده صندوق­ i است که از آن به عنوان شاخص عملکرد استفاده می­شود.­

  TRACKING ERROR = STDEV [ Rfund – Rindex ]

  α  عملکرد = α0 + α tracking error

  ارتباط بین α و  α tracking errorبیانگر ارتباط بین مدیریت صندوق­های سرمایه­گذاری و عملکرد آن­ها می­باشد.

  با بازنویسی مدل بالا داریم:

  αi = Rit – Rft –[ bi (RMt – Rft) + siSMBt + viVMGt + miWMLt + α tracking error  STDEV [ Rfund – Rindex]+ eit]

   

  1-6.  حدود پژوهش

  حدود مکانی اجرای پژوهش برای صندوق­های سرمایه­گذاری بورس اوراق بهادار ایران و حدود زمانی آن از سال 1392-1390 بر اساس حداکثر داده های قابل دسترس و حدود موضوعی آن به مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری می پردازد.

  جمع آوری داده ها: کتابخانه ای

  1-7. تعریف واژه ها و اصطلاحات

  صندوق های سرمایه گذاری[2]: صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک، واسطه­های مالی هستند که به عموم مردم سهام می­فروشند و وجوه حاصله را در پرتفوی متنوعی از اوراق بهادار سرمایه­گذاری می­نمایند. هر واحد سرمایه­گذاری که در صندوق­های سرمایه­گذاری فروخته می­شود، نماینده نسبت متناسبی از پرتفوی اوراق بهادار است که صندوق سرمایه­گذاری به وکالت از طرف سهامداران خود اداره می­نماید (راعی و پویانفر،1389).

  واریانس مازاد بازده صندوق[3]: که به براساس معادله زیر با استفاده از انحراف معیار اختلاف بازده صندوق و بازده شاخص بازار به دست می­آید.

  TRACKING ERROR = STDEV [ Rfund – Rindex ]

  Rfund : بازده هر صندوق

  Rindex : بازده شاخص که همان بازده بازار است.

  داده های ترکیبی[4]: تجزیه و تحلیل داده­های ترکیبی، یکی از موضوعات کاربردی در اقتصادسنجی است. داده­های ترکیبی، ترکیبی از داده های مقطعی و سری زمانی می­باشد، یعنی اطلاعات مربوط به داده­های مقطعی در طول زمان مشاهده می­شود. واضح است چنین داده­هایی دارای دو بعد می­باشند، که یک بعد آن مربوط به واحدهای مختلف در هر مقطع زمانی خاص است و بعد دیگر آن مربوط به زمان می­باشد.

  1-8. ساختار پژوهش

  پژوهش حاضر در پنج فصل به شرح ذیل تنظیم شده است.

  در فصل اول همان طور که مشاهده شد، به طور خلاصه موضوع تحقیق، اهمیت موضوع تحقیق، فرضیات، قلمرو تحقیق، چگونگی انجام تحقیق و تعاریف واژه­ها و اصطلاحات بیان شده است.

  در فصل دوم با نگاهی به مباحث تئوریک مطرح شده در زمینه­ی تحقیق و ابعاد آن، به طور اجمالی به تحقیقات مشابهی پرداخته شده که در ایران و خارج از ایران در زمینه­ی موضوع تحقیق انجام شده است.

  در فصل سوم از تحقیق توضیحاتی راجع به روش تحقیق و مدل­های مورد استفاده در آزمون فرضیات ارائه شده است که اهم روش­های گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل محاسبات انجام شده را نشان می­دهد.

  در فصل چهارم داده­ها و اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش­ها و مدل­های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصله ارائه شده است.

  فصل پنجم نیز به خلاصه پایان­نامه، نتیجه­گیری و ارائه­ی پیشنهادات اختصاص دارد.

   

  فصل دوم

  مروری بر ادبیات موضوع

   

   

  مقدمه

  یکی از اساسی­ترین مسایل اقتصادی افراد، واحدهای تجاری، موسسات مالی و اعتباری، بانکها و کشورها، تخصیص بهینه منابع است و یکی از این منابع مهم عامل سرمایه است. اگر توسعه اقتصادی را به عنوان مجموعه عملیات یک کشور برای بهبود سطح زندگی مردم و افزایش درآمد ملی بنگریم، خواهیم دید که مهمترین مساله در این زمینه سرمایه­گذاری است و سرمایه، هسته اصلی توسعه اقتصادی را تشکیل می­دهد.

  صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک به عنوان یکی از مهمترین واسطه­های مالی نقش انتقال سرمایه را از سوی دارندگان منابع به سمت مصرف­کنندگان (شرکتهای تولیدی و خدماتی وسایر) برعهده دارند. از این­رو انواع مختلفی از صندوق­های سرمایه­گذاری با هدف جمع­آوری وجوه از سرمایه­گذاران غیر­حرفه­ای و اختصاص آن به سبدهای سرمایه­گذاری کارا، کاهش ریسک سرمایه­گذاری و کسب بازده­ای متعارف پا به عرصه ظهور گذاشتند. عملکرد سرمایه­گذاری با دو رکن ریسک و بازدهی مورد ارزیابی قرار می­گیرد و همواره بیشترین بازدهی با توجه به سطح مشخصی از ریسک، معیاری مناسب برای سرمایه­گذاری است.

  بنابراین، مطالعه و پژوهش در جهت ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری و بهینه­سازی سرمایه­گذاری می­تواند گامی در جهت تشویق به سرمایه­گذاری بیشتر باشد؛ چرا که یکی از عواملی که مانعی در مقابل سرمایه­گذاری محسوب می­شود، ریسک و مخاطرات سرمایه­گذاری است. بنابراین ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری از این جهت حائز اهمیت است که معامله­گران سهام بتوانند درباره نگهداری، فروش و یا خرید سهام این صندوق­ها در زمان مقتضی تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. بدیهی است که سرمایه­گذاران بالقوه به دنبال سهام صندوق­هایی باشند که عملکرد بهتری از سایر صندوق­ها و نیز از عملکرد بازار داشته باشند.

   

  [1] Tracking Error

   

  [2]  Mutual Fund

  [3] Tracking Error

  [4] Panel-Data

   

  Abstract

  This thesis tries to investigate management of mutual funds and their performance. In this regard four-factor model Carhart was used to evaluate the performance of investment funds and the impact of funds management-earned from the variance of the difference between fund returns and market returns (Tracking Error) on the fund's performance is evaluated. Research hypothesis by using panel data econometric approach and using monthly data of mutual funds returns and their performance in the period 2013-2011 were analyzed.

  For this purpose, monthly portfolios based on market risk premium, the book to market, the size, the trend, the standard deviation of the portfolio return was formed.

  Then the excess return of funds that reflects their performance is calculated and the effect of fund management on it is measured. Before examining the impact of funds management on their performance, some essential tests like Unit root tests and cointegration test were performed, indicating the absence of cointegration between the variables. Then some tests relating to the use of appropriate methods for the analysis of panel data was done. F-limer test results show test of the model using panel data confirmed and Hasman test results show test of the model using fixed effects confirmed.

  Test results in the model using fixed effects show that excess return of fund with market risk premium, the book to market, the standard deviation of the difference between the fund and the market return and the trend is positive and significant. Furthermore findings suggest that the size and the standard deviation of the difference between the fund and the market return has a negative correlation with the excess return of fund. In the other word, the final findings indicate that the performance of fund management has a positive and significant correlation with the excess return of fund.

   

   

   

  KeyWords:

  Mutual fund performance, Tracking error, Active management, Panel- Data


تحقیق در مورد پایان نامه مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن¬ها, مقاله در مورد پایان نامه مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن¬ها, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن¬ها, پروپوزال در مورد پایان نامه مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن¬ها, تز دکترا در مورد پایان نامه مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن¬ها, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن¬ها, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن¬ها, پروژه درباره پایان نامه مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن¬ها, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن¬ها, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن¬ها, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن¬ها, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن¬ها, رساله دکترا در مورد پایان نامه مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن¬ها

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده: کسب بازدهی مازاد بر بازدهی بازار با درنظر گرفتن سایر شرایط مانند ریسک یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در تصمیم­گیری ها و برنامه­ریزی­های مالی می­باشد. در واقع حداکثرکردن سود و بازده سهامداران با مدیریت بر منابع و مصارف و با اجرای سیاست­های صحیح از وظایف و اهداف مدیریت مالی می­باشد. در این تحقیق تأثیر متغیرهای ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد رشته: حسابداری گرایش: حسابداری اطلاعات سودها مبناهایی اساسی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران هستند. در سالهای اخیر ، بدلیل یک سری تقلب های قابل ملاحظه در حسابداری ، موضوع مدیریت سودها توجه بسیاری از دانشگاهیان و دست اندرکاران را به خود جلب کرده است.با این حال ، تمرکز اغلب مطالعات به چگونگی ارزیابی مدیریت سودها ، عوامل تأثیر گذار بر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : مالی چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده) : هدف این پژوهش ساخت پورتفوی­های مناسب به وسیلۀ درنظر­ گرفتن میزان ریسک­پذیری سرمایه­گذاران و ترجیحات آن­ها به صورتی انعطاف پذیر، کاربردی و واقع گرایانه می­باشد. به همین منظور یک سیستم خبرۀ فازی مبتنی بر قاعده برای حمایت از مدیران سرمایه­گذاری در ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی چکیده عنوان پایان‎نامه بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران این تحقیق به بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است .به این منظور تعداد 59 شرکت در طی دوره زمانی 1386-1390 انتخاب گردید. در این ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی چکیده بعد از انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس، وضعیت اقتصادی به گونه‌ای بود که دولت به منظور کمک به قشر آسب پذیر و رشد تصمیم به پرداخت یارانه حامل‌های انرژی گرفت. در سال های بعد با توجه به رشد کافی اقتصادی و قدرت گرفتن اقتصاد کشور به منظور کاهش هزینه های دولتی در سال 1388 اولین فاز کاهش یارانه‌های پرداختی توسط ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مدیریت MBA. چکیده : هدف از اجرای تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری بر عملکردشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. بر این اساس، پس از مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به سرمایه فکری و عملکرد و حاکمیت شرکتی، داده های مورد نیاز از جامعه آماری بین سالهای 1386 الی 1390 با استفاده از صورت های مالی شرکت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: این پژوهش را با این سوال اساسی شروع کرده ایم که، تعدیلات در سود حسابداری نظیر هموارسازی سود بر شاخصهای جدید ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی نیز اثرگذار خواهد بود یا خیر؟ به همین منظور به بررسی این موضوع تحت عنوان «بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده ایجاد شرکت‌های سهامی و بروز تضاد منافع بین مالکان و مدیران ضرورت تدوین راهکارهای عملی برای از بین بردن این تضاد را به همراه داشت، آنچه که تحت عنوان مشکلات نمایندگی در ادبیات امور مالی و حسابداری شهرت دارد. همین موضوع سبب شد تا تحقیقات زیادی در حوزه دانش حسابداری و امور مالی انجام پذیرد. استفاده از پاداش به عنوان یکی از عوامل ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش: عمومی این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی و شیوه های حل تعارض (بین فردی) با رضایت شغلی کارکنان شرکت سیمان هرمزگان انجام شد. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنانی است که در شرکت سیمان هرمزگان مشغول به فعالیت می باشند، که این تعداد برابر 700 نفر می باشد. نمونه پژوهش با استفاده ...

رساله برای دریافت مدرک دکتری تخصصی (Ph.D.) چکیده بیان مساله هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی ژنریک شراکت استراتژیک در صنعت بانک و بیمه مبتنی بر فرایند خلق و تخصیص ارزش بوده است. مساله اصلی در این انجام این تحقیق نیز وجود تشدید روز افزون در فضای رقابتی و اعمال تحریم‌های بین المللی بوده که در نهایت توجه به شراکت‌های استراتژیک بین مؤسسات خدمات مالی بویژه در حوزه صنعت بیمه و ...

ثبت سفارش