پایان نامه مطالعه رابطه میان حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر محدودیت های مالی

word 995 KB 29843 171
1393 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۳۷,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۳۱,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده:

  هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت‌ها، با تاکید بر محدودیت‌های مالی است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1387 تا 1390 بررسی شده است (448 شرکت - سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده‌ی پژوهش از نرم‌افزارهای 20 Spss، 7 Eviews و 16 Minitab استفاده شده است. با توجه به تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین حساسیت جریان وجه نقد با نگهداری وجه نقد رابطه معنی‌دار و مستقیمی وجود دارد یعنی با افزایش جریان‌های نقدی در جهت مثبت به یک نسبت مشخصی نیز میزان سطح نگهداشت وجوه نقد شرکت‌ها افزایش خواهد یافت. همچنین نتایج پژوهش در ارتباط با تایید فرضیه دوم حاکی از این بود که بین میزان عدم تقارن حساسیت جریان نقدی با نگهداری وجه نقد رابطه معنی‌دار و معکوسی وجود دارد یعنی هر چه قدر عدم تقارن در حساسیت جریان‌های نقدی و مثبت بیشتر باشد با یک نسبت مشخصی سطح نگهداشت وجوه نقد شرکت‌ها کاهش خواهد یافت.

   

  واژه های کلیدی:

  حساسیت جریان‌های نقدی، نگهداشت وجوه نقد شرکت‌ها، محدودیت‌های مالی، عدم تقارن، پانل دیتا.

  مقدمه

  وجوه نقد از جمله منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است و در بسیاری از تصمیمات مالی و مدل‌های ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری و برخی تجزیه و تحلیل‌های سنتی و جدید مدیریت مالی نقش اساسی را ایفا می‌نماید  بررسی ادبیات حسابداری نیز نشان‌گر آن است که درباره اهمیت جریان‌های نقدی توافق عمومی وجود دارد . در چارچوب نظری حسابداری و مالی کشورهای مختلف (که تعیین‌کننده هدف، وظیفه و محدودیت‌های حسابداری و گزارش‌گری مالی است)، توجه خاصی به جریان‌های نقدی مبذول شده است. توجه خاص به جریان‌های نقدی به حدی بوده است که در اکثر کشورها از جمله ایران این مهم به عنوان یکی از اهداف حسابداری و گزارش‌گری مالی بیان شده است، زیرا جریان نقد از نظر تئوریکی در زمینه تصمیم‌گیری نظیر ارزیابی ریسک مربوط به مقدار و زمان وام و پیش‌بینی میزان اعتبار و ارزش‌گذاری شرکت و فراهم آوردن اطلاعات اضافی برای بازار سهام و ..... می‌تواند مفید واقع شود.

   

  1-2) بیان مسئله

  اغلب مطالعات پیشین به این امر پرداخته‌اند که چرا شرکت‌ها اقدام به نگه‌داشتن وجوه نقد می‌نمایند و در این راستا به نتایجی‌ هم رسیده‌اند (پین‌کوتز و همکاران[1]، 2006؛ کالکوا و لینس[2]، 2007؛ فلوی و همکاران[3]، 2007؛ هارفورد و همکاران[4]، 2008؛ براو[5]، 2009؛ تنگ[6]، 2009؛ دروبتز و همکاران[7]، 2010؛ پال و فرندو[8]، 2010). انگیزه‌های محتاطانه و محافظه‌کارانه نشان از آن دارد که شرکت‌ها در زمانی که انتظار یک شوک جریان نقدی معکوس را دارند، به منظور تامین مالی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و یا حصول به تعهدات کوتاه‌مدت از دارایی‌های نقدی بهره می‌گیرند (فالکندر و ونگ[9]، 2006؛ میلو و همکاران[10]، 2008). نگه‌داشتن دارایی‌های نقدی ماهیتاً موجب می‌شود تا در هنگام وقوع کسر نقدینگی از تامین مالی خارجی که هزینه‌های گزافی را به همراه دارند پیش‌گیری شود (لمونت و همکاران[11]، 2001؛ کالکیوا و لینس[12]، 2007؛ بائو و همکاران، 2012). به عنوان مثال باتس و همکاران (2009)[13]موفق به ایجاد رابطه‌ای میان افزایش رشد نقدینگی و تقاضای سیالیّت فزاینده برای تعدیل شوک جریان‌های نقدی شدند.

  آلمیدا و همکاران(2004)[14] و ریدیک و ویتد (2009)[15] نتایج متناقضی را در مورد حساسیت جریان‌های نقدی شرکت‌ها نسبت به وجوه نقد[16] ارائه نمودند. لذا ما از مدل تجربی تکمیل شده‌‌ی(بائو و همکاران، 2012)[17]، برای اثبات نتیجه‌گیری تحقیق صورت گرفته توسط ریدیک و ویتد (2009)، مبنی بر این که حساسیت جریان‌های نقدی نسبت به نگهداشت وجوه نقد[18] غالباً منفی می‌باشد، بهره خواهیم گرفت و به جای وجوه نقد از مجموع وجوه نقد و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت (هاردین و همکاران[19]، 2009) که از این پس نگهداشت وجوه نقد می‌نامیم، استفاده خواهیم کرد. علاوه بر این فرض ما در این پژوهش بر این است که حساسیت جریان‌های نقدی نسبت به نگهداشت وجوه نقدبه صورت نامتقارن[20] می‌باشد. این عدم تقارن می‌تواند ریشه در دلایلی مختلف داشته باشد؛ از جمله این دلایل می‌توان به قرارداد‌های پروژه‌های تعهدآور[21] (لازم الاجرا)، عدم ابراز اخبار ناخوشایند[22] و هزینه‌هاینمایندگی[23] اشاره نمود. با استفاده از نمونه‌های در بردارنده شرکت‌هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1385 تا 1390 (دوره شش ساله)،به اثبات این امر خواهیم پرداخت که حساسیتجریان‌هاینقدینسبت به نگهداشت وجوه نقد در زمانی که شرکت در محیطی با جریان نقدی مثبت[24] قرار می‌گیرد، منفی می‌باشد و این امر با یافته‌های ریدیک و ویتد (2009)، سازگار است؛ از سوی دیگر این حساسیت در زمانی که شرکت با جریان نقدی منفی[25] مواجه می‌شود، مثبت می‌باشد(بائو و همکاران، 2012). در وهله بعد شرکت‌ها را در دو گروه شرکت‌های دارای محدودیت مالی و شرکت‌های فاقد محدودیت مالی[26]با توجه به چهار معیار شاخص [27]ww (ویتد و وُو،[28] 2006)، سود تقسیمی[29] (بائو و همکاران، 2012)،، اندازه شرکت[30] (ارسلان و همکاران،[31] 2006؛ ازکان و ازکان[32]، 2004) و امتیاز کل تعدیلی شرکت‌ها (بائو و همکاران، 2012)، تقسیم‌بندی کرده و نتیجه خواهیم گرفت که عدم تقارن حساسیت جریان‌های نقدی نسبت به نگهداشت وجوه نقدبه طور پیوسته در هر دو گروه به قوت خود باقی خواهد ماند. شرکت‌های دارای محدودیت مالی در قیاس با گروه دیگر کم‌تر مستعد سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید و طرح‌های جاری فاقد سوددهی می‌باشند؛ این بدان دلیل است کهتأمین مالی خارجی برای این شرکت‌ها امری دشوار می‌باشد (اریکسون و ویتد[33]، 2000).2000). تمامی نتایج بدست آمده از فرضیه‌های اصلی ما مبنی بر این که شرکت‌ها در ارتباط با دارایی‌های نقدی خود، در مواجه با جریان‌های نقدی مثبت و منفی دارای سطوح مختلفی از پاسخ می‌باشند، پشتیبانی خواهد کرد.بنابراین هدف اصلی پژوهش ما بررسی رابطه بین حساسیت نامتقارن جریان‌های نقدی و نگهداشت وجوه نقد شرکت‌ها با تاکید بر محدودیت های مالی و نظارت های خارجی می باشد.

   

  1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش

  یکی دیگر از مکانیزم‌های تصمیم‌گیری‌های مدیران در استفاده بهینه ار فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری و دست‌یابی به عملکرد بهینه شرکت‌ها، ساختار دارایی‌های نقدی شرکت‌ها است که در ادبیات تئوریکی و در کشورهای توسعه یافته بسیار به آن پرداخته شده و مورد توجه بوده است. با توجه به اهمیت بالای موضوع سرمایه گذاری، به دلیل قراردادهای پروژه‌های مزایده‌ای، عدم انتشار اخبار ناخوشایند و هزینه‌های نمایندگی، یک شرکت در مواجهه با جریان‌های نقدی منفی ممکن است نتواند بلافاصله تمامی پروژه‌های نامناسب را تعطیل نماید. در نتیجه، حساسیت منفی جریان‌های نقدی نسبت به دارایی‌های نقدی فقط برای زمان‌هایی صادق است که شرکت شاهد جریان‌های نقدی مثبت باشد. اگر یک شرکت با جریان نقدی منفی مواجه باشد، به ادعای ما حساسیت جریان‌های نقدی نسبت به میزان نقدینگی لزوماً منفی نخواهد بود.پژوهش حاضر درنظر دارد تا با نگاهی به ادبیات حساسیت‌ جریان‌های نقدی، به بررسی حساسیت نامتقارن جریان‌های نقدی ایجاد شده در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد و دریابد که آیا حساسیت نامتقارن جریان‌های نقدی بر ساختار و ترکیب نگهداشت وجوه نقد شرکت ها با تاکید بر محدودیت های مالی و نظارت های خارجی شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد یا نه؟با توجه به مطالب مذکور اهمیت فوق العاده جریان‌های نقدی انباشته شده در ارتباط با تصمیمات سرمایه‌گذاری می تواند انگیزه خوبی برای انجام تحقیقات نوین در این زمینه باشد.

   

  1-5)اهداف پژوهشی

  هدف این تحقیق تکمیل شکاف موجود در عرصه ادبیات موضوعی با بررسی پاسخ به این پرسش است که چه رابطه‌ای بین حساسیت نامتقارن جریان‌های نقدی و نگهداشت وجوه نقد شرکت‌ها با تاکید بر محدودیت های مالیدر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. اهداف تحقیق در دو بخش شامل اهداف عملی واهداف کاربردی به شرح زیر بیان می گردند.

   

  1-5-1) اهداف علمی:

  تحقیقات دانشگاهی زیادی چه در داخل کشورو چه درخارج از کشور، در ارتباط باجریان‌های نقدی و تاثیر عوامل مختلف بر آن صورت گرفته است، اما با این وجود بیشتر این تحقیقات معطوف به تاثیر عوامل و متغیرهای مختلف بر سیاست‌ها و قوانین درون شرکتیبودهو تا به‌حال تحقیقی درخصوص بررسیحساسیت نامتقارن جریان‌های نقدی و نگهداشت وجوه نقد شرکت‌ها با تاکید بر محدودیت های مالیدر ایران انجام نگرفته است، لذا این پژوهش کاملا جدید بوده و با جنبه نوآورانه خود به دنبال ارتقای مبانی نظری وغنی‌تر نمودن ادبیات موضوع حاضر است.

   

  1-5-2) اهداف کاربردی:

  پژوهش حاضربا شناخت و بررسیرابطه‌ی بین حساسیت نامتقارن جریان‌های نقدی و نگهداشت وجوه نقد شرکت‌ها با تاکید بر محدودیت های مالیمبانی کاربردی برای بازیگران بازارسرمایه شامل سرمایه‌گذاران بالقوه وبالفعل و..... فراهم خواهد نمود.بدیهی است که به دنبال انجام هر تحقیقی تلاش بر این است نتایج به‌دست آمده مورد استفاده علاقمندان قرار بگیرد تا در اتخاذ تصمیمات موثر کارا و موثر باشد، لذا این تحقیق نیز مستثنی از این امر نخواهد بود. از طرف دیگر نتایج تحقیقات برای خود مدیران شرکت‌ها نیز قابل توجه خواهد بود تا نتایج مثبت بیشتری را رقم بزنند؛ بنابراین نتایج تحقیقات حاضر می تواند برای گروه‌های زیر قابل استفاده باشد:

  سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، مردم و دولت،

  سهام‌داران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،

  مدیران شرکت‌ها،

  موسسالت مالی و اعتباری و سرمایه‌گذاری،

  متخصصین و تحلیل‌گران مالی و

  محققان و دانشجویان.

  1-6) فرضیه‌های پژوهش

  پس از بررسی مساله تحقیق و مطالعات مقدماتی درباره جواب‌های ممکن، برای پاسخ به سوالات مطرح شده در قسمت بیان مسأله، فرضیه‌های زیر تدوین شده‌اند:

  بین حساسیت جریان وجه نقد با نگهداری وجه نقد رابطه معنی داری وجود دارد.

  بین میزانعدم تقارن حساسیت جریاننقدی با نگهداری وجه نقد رابطه معنی داری وجود دارد.

   

  1-7) متغیرها و مدل پژوهش

  1-7-1) متغیرهای پژوهش

  متغیرهای این پژوهش به سه گروه زیر طبقه‌بندی شده‌اند:

   

  1-7-1-1) متغیر وابسته

  نسبت تغییرات در سطح نگهداشت وجوه نقدشرکت i در سال t.

   

  1-7-1-2)متغیرهای مستقل:

  میزان تغییر حساسیت جریان‌های نقدیشرکت i در سال t.

  میزان عدم تقارن حساسیت جریان نقدیشرکت i در سال t.

   

  1-7-1-3) متغیرهای کنترلی

  اندازه شرکت i در سال t.

  نسبت مخارج سرمایه‌ایشرکت i در سال t.

  تحصیل سهامشرکت i در سال t.

  نسبت تغییرات سرمایه در گردش غیر نقدی خالصشرکت i در سال t.

  نسبت بدهی‌های کوتاه‌مدت ابتدای دورهشرکت i در سال t.

   

  1-7-2) مدل تحلیلی پژوهش

  مدل تحلیلی پژوهش به صورت کلیبه صورت زیر برآورد شده است.

  مدل معنادار نیست

  مدل معنادار است

  و به صورت کاربردیدر این پژوهش مدل‌ها به صورت زیر تدوین شده است:

  مدل اول مربوط به فرضیه اول:

  مدل دوم مربوط به فرضیه دوم:

   

  1-8) روش پژوهش

  روش تحقیق مورد استفاده دراین پژوهش ازنوع تحقیقات همبستگی، از انواع تحقیقات توصیفی می‌باشد (درپژوهش توصیفی از نوع همبستگی، محقق به بررسی روابط بین دویا چند متغیر می‌پردازد).شیوه­ استدلال پژوهش، قیاسی‌ استقرایی می‌باشد. قیاسی به این دلیل که برای چارچوب نظری و پیشینه پژوهش از مسیر کتاب‌خانه، مقالات و اینترنت استفاده شده است و استقرایی به دلیل آن‌که جمع‌آوری اطلاعات از مسیر داده‌های اولیه برای قبول یا رد فرضیه­ها انجام پذیرفته است. دراین پژوهش با توجه به نوع داده وروش‌های تجزیه وتحلیل آماری موجود، از روش «داده‌های پانل دیتا» استفاده می‌شود. زیرا به‌منظور بررسی رابطه‌ی بین حساسیت نامتقارن جریان‌های نقدی و نگهداشت وجوه نقد شرکت‌ها با تاکید بر محدودیت های مالی،متغیرهای پیش‌بینی و برآورد شده از دوجنبه متفاوت مورد بررسی قرارمی‌گیرند. ازیک سو، این متغیرها درمیان شرکت‌های مختلف واز سوی دیگر، دردوره زمانی 1387-1390 آزمون می‌شوند.

   

  1-9) روش‌ها و ابزار گردآوری اطلاعات

  جمع‌آوری اطلاعات برای هر نوع پژوهشی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. در این پژوهش برای مطالعه مبانی نظری و بررسی پیشینه تحقیق، از روش کتابخانه‌ای با بهره‌گیری از کتب و مقالات تخصصی فارسی و لاتین و پایان نامه‌ها استفاده می‌شود.از آن‌جایی که اطلاعات مربوط به متغیرهای این پژوهش شامل بسیاری از اقلام حسابداری مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌ها می‌باشد، داده‌های مورد نیاز از صورت‌های مالی موجود در سایت‌های مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی وابسته به سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی www.rdis.irو شبکه کدال، سیستم‌های جامع اطلاع رسانی ناشران به نشانی www.codal.ir، مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران به نشانی www.fipiran.comو لوح‌های فشرده سازمان بورس و اوراق بهاداربه صورت دستی استخراج می‌شود.

   

  1-10) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

  تجزیه و تحلیل اطلاعات، فرآیندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌هایی که از طریق ابزارهای جمع‌آوری در نمونه آماری، فراهم آورده‌اند خلاصه، کدبندی و دسته‌بندی می‌شوند و در نهایت پردازش می‌گردند تا برقراری انواع تحلیل و ارتباط‌ها بین این داده‌ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. در مرحله تجزیه و تحلیل، مهم این است که پژوهش‌گر باید اطلاعات و داده‌ها را در مسیر هدف پژوهش، پاسخ‌گویی به سؤالات پژوهش و نیز ارزیابی فرضیه‌های پژوهش خود، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد (حافظ نیا، 1385).          

  برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها، اطلاعات مورد نیاز از طریق صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های مورد رسیدگی برای یک دورهپنج ساله (1387-1390) جمع‌آوری خواهد شد.پس از جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز شرکت‌های مورد رسیدگی، فرضیه‌های تحقیق با استفاده از تحلیل همبستگی و رگرسیون، مورد بررسی قرار گرفتهو ابتدا محاسبات اولیه در صفحه گسترده نرم افزار اکسل انجام گرفته و داده‌ها برای تجزیه و تحلیل آماده خواهند گردید، سپس به منظور انجام تجزیه و تحلیل‌های نهایی از نرم‌افزارهای 20  Spss، Eviews 7و  Minitab16، استفاده می‌گردد.

   

  1-11) قلمروپژوهش

  1-11-1) قلمرو موضوعی:بررسی رابطه بین حساسیت نامتقارن جریان‌های نقدی و نگهداشت وجوه نقد شرکت‌ها با تاکید بر محدودیت های مالی.

  1-11-2) قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این تحقیق دربرگیرنده سال‌های 1387 الی 1390می‌باشد.

  1-11-3) قلمرو مکانی: ازآن‌جاییکه شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران مشمول مقررات خاص سازمان بورس می‌باشند، انتظار می‌رود اطلاعات تهیه شده از سوی این شرکت‌ها از انسجام، قابلیت اعتماد وکیفیت بالاتری برخوردارباشند. لذا قلمرو مکانی یا همان جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت‌های فعال دربورس اوراق‌بهادار تهران بوده، که طی دوره زمانی تحقیق کلیه اطلاعات مالی آن‌ها دربورس ارائه شده است.

   

   

   

  Pinkowitz et al-[1]

  Kalkeva and Lins-[2]

  Foley et al-[3]

  Harford et al -[4]

  Brav -[5]

  Tong-[6]

  Drobetz et al -[7]

  Pal and Ferrando -[8]

  Faulkender and Wang-[9]

  Mello et al -[10]

  Lamont et al-[11]

  Kalkeva and Lins -[12]

  Bates et al -[13]

  Almeida et al -[14]

  Riddick and Whited -[15]

  Cash flow sensitivity of cash-[16]

  Bao et al -[17]

  Cash holdings-[18]

  Hardin et al-[19]

  Asymmetric-[20]

  Binding project contracts -[21]

  Bad news withholding-[22]

  Agency cost -[23]

  Positive cash flow-[24]

  Negative cash flows-[25]

  Financially constrained and unconstrained -[26]

  WW index-[27]

  Whited and Wu -[28]

  dividend-[29]

  Size-[30]

  Arslan et al-[31]

  Ozkan and Ozkan-[32]

  Erickson and Whited -[33]

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                       صفحه

  چکیده.................................................................................................................................. 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1) مقدمه.......................................................................................................................... 3

  1-2) بیان مسئله .................................................................................................................. 3

  1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش........................................................................................... 5

  1-5)اهداف پژوهشی............................................................................................................ 6

  1-5-1) اهداف علمی........................................................................................................... 6

  1-5-2) اهداف کاربردی....................................................................................................... 6

  1-6) فرضیه‌های پژوهش...................................................................................................... 7

  1-7) متغیرها و مدل پژوهش................................................................................................. 7

  1-7-1) متغیرهای پژوهش.................................................................................................... 7

  1-7-1-1) متغیر وابسته....................................................................................................... 7

  1-7-1-2)متغیرهای مستقل.................................................................................................. 7

  1-7-1-3) متغیرهای کنترلی................................................................................................. 7

  1-7-2) مدل تحلیلی پژوهش............................................................................................... 7

  1-8) روش پژوهش............................................................................................................. 8

  1-9) روش‌ها و ابزار گردآوری اطلاعات................................................................................ 8

  1-10) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.................................................................................. 9

  1-11) قلمروپژوهش........................................................................................................... 9

  1-11-1) قلمرو موضوعی.................................................................................................... 9

  1-11-2) قلمرو زمانی......................................................................................................... 9

  1-11-3) قلمرو مکانی........................................................................................................ 9

  1-12) جامعه و نمونه آماری پژوهش................................................................................... 10

  1-13) تعاریف واژگان کلیدی (تعاریف عملیاتی واژگان)....................................................... 10

  1-14)ساختار پژوهش......................................................................................................... 11

  1-14) خلاصه فصل........................................................................................................... 12

   

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

  2-1) جریان‌های نقدی......................................................................................................... 14

  2-1-1) اهمیت جریان‌های نقدی  ....................................................................................... 14

  2-1-2) اندازه‌گیری‌های حسابداری از طریق جریان‌های نقدی آتی.......................................... 14

  2-1-3) اطلاعات تاریخی (اقلام تعهدی) و جریان‌های نقدی................................................. 15

  2-1-4) رابطه جریان‌های نقدی جاری و آتی و سطح سرمایه‌گذاری شرکت‌ها.......................... 16

  2-1-5) اهداف جریان‌های نقدی (مدیریت نقدینگی، توانایی واریز بدهی‌ها و انعطاف‌پذیری مالی)16      

  2-1-6) طبقه‌بندی دارایی‌های جاری و جریان‌های نقدی........................................................ 17

  2-1-7) حرکت به سوی جریان‌های نقدی............................................................................. 17

  2-1-8) جریان‌های نقدی جاری و جریان‌های نقدی مورد‌انظار سرمایه‌گذاران........................... 18

  2-1-9) جریان‌های نقدی و سود خالص............................................................................... 19

  2-1-10) انواع جریان‌های نقدی  ....................................................................................... 20

  2-1-10-1) جریان نقدی حقوق صاحبان سهام.................................................................... 20

  2-1-10-2) جریان نقدی سرمایه‌ای..................................................................................... 21

  2-1-10-3) جریان نقدی آزاد............................................................................................ 21

  2-1-11) تفاوت بین جریان‌های وجوه نقد........................................................................... 22

  2-1-12) ماهیت و مفهوم جریان نقد آزاد ........................................................................... 23

  2-1-13) صورت جریان وجوه نقد...................................................................................... 24

  2-1-13-1) تاریخچه صورت وجه نقد................................................................................ 25

  2-1-13-2) طبقه‌بندی جریان‌های نقدی و نحوه ارائه صورت جریان وجوه نقد طبق استاندارد حسابداری ایران       27

  2-1-13-3) مفهوم جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی.......................................... 28

  2-1-14) ارائه اطلاعات مربوط به جریان نقدی و پیش‌بینی آن............................................... 29

  2-1-15) جریان‌های نقدی عملیاتی و سیاست‌های تقسیم سود............................................... 30

  2-2) عوامل تاثیرگذار بر پیش بینی جریان‌های نقدی.............................................................. 30

  2-2-1) حساسیت جریان نقدی وجه نقد.............................................................................. 30

  2-2-2) عدم تقارن در حساسیت‌ جریان‌های نقدی ناشی از وجوه نقد..................................... 31

  2-2-3) محدودیت‌های مالی و حساسیت‌ جریان‌های نقدی ................................................... 32

  2-2-3-1) محدودیت‌های مالی و حساسیت‌ جریان‌های نقدی ناشی از سرمایه‌گذاری............... 32

  2-2-3-2) محدودیت‌های مالی و حساسیت جریان‌های نقدی ناشی از وجوه نقد..................... 33

  2-3) نگهداشت وجوه نقد و جریان‌های نقدی....................................................................... 35

  2-3-1) نسبت موجودی‌های نقدی بر دارایی‌های شرکت‌ها..................................................... 35

  2-3-2) ارتباط وجه نقد با سود........................................................................................... 36

  2-3-3) گردش وجوه نقد و سود به عنوان وسیله‌ای برای پیش‌بینی.......................................... 37

  2-3-4) مدیریت دارایی‌های نقدی و تبدیل آن‌ها به جریان‌های نقدی...................................... 37

  2-3-5) انگیزه‌های نگهداری وجه نقد................................................................................... 38

  2-3-5-1) انگیزه معاملاتی.................................................................................................. 38

  2-3-5-2) انگیزه احتیاطی................................................................................................... 39

  2-3-5-3) انگیزه سفته بازی .............................................................................................. 40

  2-3-6) ارتباط بین اهداف حسابداری و جریان‌های نقدی...................................................... 40

  2-3-7) وجه نقد، جریان‌های نقدی و چارچوب نظری.......................................................... 41

  2-3-8) چرخش وجه نقد و جریان‌های نقدی....................................................................... 42

  2-3-9) دلایل نگهداری وجوه نقد و نظریه‌های مرتبط با سطح نگهداشت وجوه نقد و جریان‌های نقدی      45

  2-3-9-1) نظریه عدم تقارن اطلاعاتی.................................................................................. 45

  2-3-9-2) نظریه نمایندگی................................................................................................. 45

  2-3-9-3) نظریه موازنه...................................................................................................... 46

  2-3-9-3-1) عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه نظریه موازنه........................................... 47

  2-3-9-3-1-1) فرصت‌های سرمایه‌گذاری.......................................................................... 47

  2-3-9-3-1-2) میزان نقدشوندگی دارایی‌های جاری........................................................... 47

  2-3-9-3-1-3) اهرم مالی................................................................................................. 47

  2-3-9-3-1-4) اندازه....................................................................................................... 48

  2-3-9-3-1-5) جریان نقدی............................................................................................. 48

  2-3-9-3-1-6) عدم اطمینان جریان نقدی.......................................................................... 48

  2-3-9-3-1-7) سررسید بدهی.......................................................................................... 48

  2-3-9-3-1-8) پرداخت سود سهام.................................................................................. 49

  2-3-9-4) نظریه سلسله مراتب تأمین مالی........................................................................... 49

  2-3-9-4-1) عوامل تعیین‌کننده وجه نقد از دیدگاه سلسله مراتبی.......................................... 50

  2-3-9-4-1-1) فرصت‌های سرمایه‌گذاری.......................................................................... 50

  2-3-9-4-1-2) اهرم مالی................................................................................................. 50

  2-3-9-4-1-3) جریان نقدی............................................................................................. 50

  2-3-9-4-1-4) اندازه....................................................................................................... 50

  2-3-9-5) نظریه جریان وجه نقد آزاد................................................................................. 51

  2-3-9-5-1) عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه نظریه جریان نقدی آزاد........................... 52

  2-3-9-5-1-1) اهرم مالی................................................................................................. 52

  2-3-9-5-1-2) فرصت‌های سرمایه‌گذاری.......................................................................... 52

  2-3-9-5-1-3) اندازه....................................................................................................... 52

  2-3-9-5-1-4) روابط بانکی............................................................................................. 53

  2-3-10) سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و قابلیت تبدیل شدن به جریان‌های نقدی..................... 53

  2-3-11) سطح نقدینگی و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت قابل تبدیل به وجوه نقد..................... 54

  2-3-12) سطح بهینه و مطلوب وجه نقد.............................................................................. 54

  2-3-12-1) مدل بامول...................................................................................................... 54

  2-3-12-2) مدل میلر-اور.................................................................................................. 55

  2-3-12-3) مدل برانک..................................................................................................... 56

  2-3-12-4) مدل­های جدید صندوق.................................................................................... 56

  2-3-13) اهداف استراتژیک مدیریت نگهداشت وجوه نقد..................................................... 57

  2-3-14) مزایا و معایب نگهداری دارایی‌های نقدی............................................................... 57

  2-4) پیشینه پژوهش........................................................................................................... 57

  2-4-1) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور.................................................................... 58

  2-4-2) تحقیقات انجام شده در داخل کشور......................................................................... 62

  2-4-3) خلاصه تحقیقات انجام شده خارجی و داخلی.......................................................... 64

   

  فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

  3-1) مقدمه ....................................................................................................................... 68

  3-2( جامعه آماری پژوهش ................................................................................................ 68

  3-3) تعیین حجم نمونه پژوهش........................................................................................... 68

   3-4) اهداف مشخص تحقیق.............................................................................................. 70

  3-4-1) هدف اصلی........................................................................................................... 71

  3-4-2) اهداف فرعی......................................................................................................... 71

  3-5) سوال‌های پژوهش....................................................................................................... 71

  3-6) فرضیه‌های پژوهش..................................................................................................... 71

  3-7) روش پژوهش ........................................................................................................... 71

  3-7-1) روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی................................................................... 71

  3-7-2) روش پژوهش از نظر هدف.................................................................................... 72

  3-7-3) روش انجام پژوهش............................................................................................... 72

  3-8) روش و ابزار جمع‌آوری اطلاعات................................................................................ 72

  3-9) تعریف متغیرها و نحوه محاسبه آن ها  ......................................................................... 72

  3-9-1) نسبت تغییرات در سطح نگهداشت وجوه نقد شرکت‌ها ()............................. 73

  3-9-2) میزان تغییر حساسیت جریان‌های نقدی ()........................................................ 74

  3-9-3) میزان عدم تقارن  حساسیت جریان نقدی ().......................... 74

  3-9-10) اندازه شرکت ()......................................................................................... 78

  3-9-11) نسبت مخارج سرمایه‌ای ()....................................................................... 78

  3-9-12) تحصیل سهام ()........................................................................................ 79

  3-9-13) نسبت خالص سرمایه در گردش غیر نقدی ()...................................... 79

  3-9-14) نسبت بدهی‌های کوتاه‌مدت ابتدای دوره ().......................................... 80

  3-10) مدل‌های پژوهش...................................................................................................... 81

  3-11) اعتبار درونی و برونی پژوهش ................................................................................. 82

  3-12) روش واکاوی مدل‌ها و آزمون فرضیات...................................................................... 82

  3-13) روش داده‌های پانل.................................................................................................. 83

  3-14) روش اثراث ثابت..................................................................................................... 84

  3-15) آزمون چاو یا F مقید................................................................................................ 85

  3-16) آزمون هاسمن.......................................................................................................... 86

  3-18) آزمون معنی دار بودن ضرایب.................................................................................... 87

  3-19) آزمون مربوط به بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها....................................................... 87

  3-20) آزمون‌های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی................................................... 88

  3-21)  فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها .................................................................................. 88

  3-22) فرض عدم وجود هم‌خطی بین متغیرهای مستقل ......................................................... 88

   3-23) فرض مستقل بودن باقیمانده‌ها ................................................................................. 89

  3-24) فرض عدم وجود ناهمسانی واریانس ها میان باقیمانده‌ها.............................................. 90

  3- 25) فرض عدم وجود خطای تصریح مدل و خطی بودن مدل............................................ 90

   

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

  4-1) مقدمه ....................................................................................................................... 93

  4-2) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق...................................................................................... 93

  4-3) آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق ................................................................ 95

   

  4-4) بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق........................................................................ 98

  4-5) بررسی هم‌خطی میان متغیرهای تحقیق......................................................................... 100

  4-6) نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق...................................................................... 101

  4-6-1)  نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق ............................................................................. 101

  4-6-2)  نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق ............................................................................ 105

  4-7) خلاصه فصل............................................................................................................ 108

   

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

  5-1) مقدمه ...................................................................................................................... 111

  5-2) خلاصه پژوهش........................................................................................................ 111

  5-3) نتایج آزمون فرضیه.................................................................................................... 114

  5-3-1) نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق............................................................................... 114

  5-3-2) نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق............................................................................... 114

  5-4) محدودیت‌های تحقیق................................................................................................ 115

  5-5) پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق............................................................................... 116

  5-6) پیشنهادیی برای پژوهش‌های آینده.............................................................................. 116

  5-7) خلاصه فصل............................................................................................................ 117

   

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی:....................................................................................................................... 119

  منابع لاتین:......................................................................................................................... 122

  منابع اینترنتی:...................................................................................................................... 129

  پیوست ها.......................................................................................................................... 130

  Abstract........................................................................................................................ 158

  منبع:

   

  منابع فارسی:

  احمد پور، احمد و امیر رسائیان. (1385). «بررسی اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران، سال ششم، شماره بیستم، ویژه اقتصاد، صص 13-38.

  احمد پور، احمد و امیر رسائیان. (1385). «رابطه اطلاعات مالی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام»، نامه اقتصادی مفید، سال دوازدهم، ش 57، صص 29-48.

  احمد پور، احمد و امیر رسائیان. (1385). «رابطه بین معیارهای ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سال سیزدهم، ش 46، صص 37-60.

  اسکات ، ویلیام (1386). نظریه حسابدارى. ترجمه دکتر على پارسائیان. تهران: انتشارات ترمه.

  اسماعیلی، حسن. (1390). "رابطه بین جریان وجوه نقد و درآمد (سود) خالص شرکت ها"، حسابرس، شماره 52، صص 6-1.  

  آقایی، محمدعلی و پری چالاکی (1388)، "بررسی رابطه بین ویژگی‌های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری، سال اول، شماره چهارم، صص77-54.

  آقایی، محمدعلی؛ نظافت، احمدرضا؛ ناظمی اردکانی، مهدی و علی اکبر جوان. (1388). «بررسی عوامل مؤثر بر نگهداری موجودی‌های نقدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پژوهش‌های حسابداری مالی، سال اول، شماره اول و دوم، صص 53-70.

  ایزدی نیا، ناصر و رسائیان، امیر (1388). اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و کیفیت سود در ایران. دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان،  51، 127-154.

  تالانه، عبدالرضا و مرادزاده فرد، مهدی. (1382). اصول حسابداری 3، تهران: انتشارات کیومرث.

  تهرانی، رضا و رضا حصار زاده. (1388). «تأ ثیر جریان های نقدی آزاد و محدودیت در تأمین مالی بر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری»، تحقیقات حسابداری، ش3، ص 3.

  ثقفی، علی و هاشمی، سید عباس .(1382). بررسی تحلیلی رابطه بین جریان‌های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی، ارائه مدل برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، ش 38، صص 29-52.

  حافظ نیا، محمد. (1385). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سمت.

  خاکی، غلامرضا. (1388). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی. تهران: مرکز تحقیقات علمی کشور با همکاری کانون فرهنگی انتشاراتی.

  خدامی پور، احمد و پور احمد، رضا. (1389). بررسی توانایی متغیرهای مالی در پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی، با در نظر گرفتن وقفه‌های زمانی خاص، پژوهش‌های حسابداری مالی، ش 5، صص 87-100.

  خدایاری، ارض الله. (1376). توانایی درآمد‌ها و جریان‌های نقدی در پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

  دلاور، علی. (1386). مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. چاپ چهارم، تهران: رشد.

  رسائیان، امیر؛ رحیمی، فروغ و حنجری، سارا. (1389). تأثیر مکانیزم‌های نظارتی درون سازمانی حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌های حسابداری مالی، شماره 6، صص 125-144.

  رضوانی راز، کریم و حمید حقیقت. (1384). "بررسی رابطه بین جریان‌های نقد آزاد و میزان بدهی با در نظر گرفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اندازه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،فصلنامه علمی تخصصی مدیریت، سال دوم، شماره 5، صص 57-50.

  زاهدی ، ج، 1386 ، "بررسی رابطه بین قابلیت اتکای اقلام تعهدی و ثبات سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

  سوری، علی. (1391). اقتصاد سنجی همراه با Eviews 7. تهران: انتشارات نشر فرهنگ شناسی و نشر نور علم.

  شباهنگ، رضا، (1382). "تئوری حسابداری"، جلد اول از انتشارات مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرس، سازمان حسابرسی.

  شریفی، سیروان (1389)،"بررسی اثر میزان وجه نقد نگهداری شده بر عملکرد آتی شرکت"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

  صلواتی، شاپور و امیر رسائیان. (1386). «بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و نقد شوندگی سهام در ایران»، نامه اقتصادی مفید، سال سیزدهم، ش 63، صص 143-163.

  طالبی، محمد (1377). "ارزیابی وضعیت موجود مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های ایرانی"، رساله دکترای حسابداری از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

  طاهری ،ا. و علیرضا برمی. 1385، "بررسی میزان ارتباط بین سود، جریان نقدی جاری و اقلام تعهدی با جریان نقدی عملیاتی آتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران.

  عرب مازار، محمد؛ مشایخی، بیتا و رفیعی، افسانه. (1385). محتوای اطلاعاتی جریان‌های نقدی و تعهدی در بازار سرمایه ایران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، ش 43، صص 99-119.

  علی احمدی، س.، 1386، " نقش اقلام تعهدی و جریانهای نقدی در ارزش کذاری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید با هنر کرمان.

  فخاری، حسین و سید روح اله تقوی. (1388). «کیفیت اقلام تعهدی و مانده وجه نقد»، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 16، ش 57، صص 69-84.

  فضل جو، پرویز. (1387). "بررسی رابطه بین جریانات نقد آزاد (FCF) و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

  کردستانی، غلامرضا. (1374). توانایی سود برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی و سودهای آتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

  کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (1386). استاندارد های حسابداری ، تهران: انتشارات سازمان حسابرسی، نشریه 160.

  کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (1386). استاندارد های حسابداری ، تهران: انتشارات سازمان حسابرسی، نشریه 160.

  کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (1387). استاندارد های حسابداری ، تهران: انتشارات سازمان حسابرسی، نشریه 160.

  کاشانی پور، محمد و نقی نژاد، بیژن، (1388). بررسی اثر محدودیت های مالی بر حساسیت جریان نقدی وجه نقد. تحقیقات حسابداری، تابستان، شماره دوم، صص 72-93.

  مجتهدزاده، ویدا و احمدی، فاطمه، (1388). کیفیت سود، اطلاعات حسابداری و مخارج سرمایه ای. مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز (مجله علوم اجتماعی و انسانی سابق)، دوره اول، شماره اول، پیاپی 3/57، دانشگاه شیراز، صص 147-170.

  مدرس، احمد و دیلمی، زهرا. (1382). بررسی کاربرد مدل سری زمانی چند متغیری در پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی: مقایسه تئوری با شواهد. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، ش 34، صص 77-110.

  مراد زاده، مراد، قیطاسی، روح الله و میر سجاد مسجد موسوی. (1389). " بررسی میزان ارتباط جریان نقد آزاد شرکت و جریان نقد آزاد سهامدار با ارزش بازار سهام"، مجله مطالعات مالی، شماره هفتم، صص18-1.

  مهرانی، ساسان و امیر رسائیان. (1388). «بررسی رابطه بین معیارهای نقدشوندگی سهام و بازده سالانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، صص 217-230.

  مهرانی، ساسان و بهروز باقری. (1388). "بررسی اثر جریان‌های نقد آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، سال اول، شماره دوم، صص71-50.

  مهرانی، ساسان؛ کاشانی پور، محمد و امیر رسائیان. (1388). «عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه در ایران»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، ویژه‌نامه بورس، صص. 151-125.

  مومنی، منصور و فعال قیومی، علی. (1390). تحلیل های آماری با استفاده از Spss. تهران: انتشارات ترمه.

  نمازی، محمد و ابراهیمی، محمد. (1385). " بررسی تجربی دوره گردش وجه نقد و تجزیه و تحلیل نقدینگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران " فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری، سال دوم، شماره 7، صص 23-16، 60-53.

  هاشمی،ع، 1383، " بررسی تحلیلی رابطه بین جریان‌های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی صورت‌های مالی- ارائه مدل برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی" پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

  هاشمی،ع، 1383، " بررسی تحلیلی رابطه بین جریان‌های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی صورت‌های مالی- ارائه مدل برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی" پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

  هندریکسن، 1384، تئوری های حسابداری مالی، ترجمه علی پارسائیان،  انتشارات ترمه.

  یوسفی، مرتضی(1380).  "پیش‌بینی جریان وجه نقد و ارایه یک مدل بهینه بر اساس پیش‌بینی جریان وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری از دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.

   

   

   

   

   

  منابع لاتین:

   

  Acharya Viral V., Heitor Almeida and Murillo Campello, (2007), Is Cash Negative Debt? A Hedging Perspective on Corporate Financial Policies, Jounal of Financial Intermediation 16, 515–554.

   

  Acharya, V; Pedersen, L; (2005) " Asset Pricing with Liquidity risk" Journal of Financial Economics, 77, pp 375-410.

   

  Ahmed, A., Billinmg, B., Morton, R., & Stanford-Harris, M. (2002). The role of accounting conservatism in mitigating bondholder–shareholder conflicts over dividend policy and in reducing cost of debts. The Accounting Review, 77, 867–890.

   

  Aksu, c., Eckstein, W.H. Greene and j. Ronen (1995). Time-Series properties, Adjustment processes and Forecasting of Financial Ratio's, Journal of Accounting-Auditing and Finance, Mar, P. 1-44.

   

  Al-Attar, A., Hussain, S. and Zuo, L.Y. (2008), “Earnings quality, bankruptcy risk and future cash-flows”, Accounting and Business Research, Vol. 38 No. 1, pp. 5-20.

   

  Allayannis G., Mozumdar, A. (2004). the impact of negative cash flow and influential observations on investment-cash flow sensitivity estimates. Journal of Banking and Finance, 28, 901-930.

   

  Almeida, H., Campello, M., (2002). Financial Constraints and Investment-cash Flow Sensitivities: New Research Directions. Working paper. New York University.

   

  Almeida, Heitor, Murillo Campello, and Michael Weisbach. )2004(. The cash flow sensitivity of cash. Journal of Finance 59, 1777-1804.

   

  Almeida, Heitor., and Murillo Campello. (2007). Financial Constraints, Asset Tangibility, and Corporate Investment. Review of Financial Studies, 20, 1429-1460.

  Al-Najjar, B., & Belghitar, Y, (2011). Corporate cash holding sand dividend payments: Evidence from simultaneous analysis. Managerial and Decision Economics, 32(4), 231–241.

   

  Al-Najjar, Basil, (2012). The financial determinants of corporate cash holdings: Evidence from some emerging markets. International Business Review xxx, xxx–xxx

   

  Amihud, Y. and H. Mendelson, (1991), Liquidity and asset prices, financial Analysis Journal, 47(6), 56-66.

  Amihud, Y., (2002), Illiquidity and stock returns: cross-section and timeseries effects, Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56.

   

  Arslan, Ö, Florackis, C., Ozkan, A. (2006); “The role of cash holdings in reducing investment–cash flow sensitivity: Evidence from a financial crisis period in an emerging market”. Journal of Emerging Markets Review, Vol.7.

   

  Ascioglu, Asli, Shantaram P. Hedge and John B. McDermott, )2008(, Information Asymmetry and Investment-Cash Flow Sensitivity, Journal of Banking and Finance 32, 1036–1048.

   

  Baik, B., Kang, J.K., Kim, J.-M., )2010(. Local institutional investors, information asymmetries, and equity returns. Journal of Financial Economics 97, 81–106.

   

  Baker, M., and J. Stein, (2003), Market liquidity as a sentiment indicator, Forthcoming, Journal of Financial Markets.

   

  Baltagi,B, “Eonometric Analysis of Panel Data”, third Edition, Wiley& Sons, Ltd, 2005.

   

  Baltagi,B, “Eonometric Analysis of Panel Data”, third Edition, Wiley& Sons, Ltd, 2008.

   

  Bao, Dichu, Chan, Kam C and Zhang, Weining, (2012). Asymmetric cash flow sensitivity of cash holdings. Journal of Corporate Finance 18, 690–700.

   

  Barclay، M. and Smith، C. Jr.، (1995). The Athurity Structure of Corporate Debt، Journal of Finance،Vol. 50, pp. 609–31.

   

  Barth, M.E., Cram, D.P., and Nelson, K.K. (2001). Accruals and the Prediction of Future Cash flows. The Accounting Review 76, 27-58.

   

  Baskin, J.(1987).Corporate liquidity in games of monopoly power. Review of Economics and Statistics, 69, 312–319.

   

  Bates, T.W., Khale, K.M., Stulz, R.M., 2009. Why do US firms hold so much more cash than they used to? Journal of Finance 64, 1985–2021.

   

  Baum, C., Schنfer, D., Talavera, O., (2006b). The Effects of Industry-Level Uncertainty on Cash Holdings: The Case of Germany. Working Paper, German Institute of Economic Research.

   

  Baum, C.F., Caglayan, M., Ozkan, N., Talavera, O., )2006a(. The impact of macroeconomic uncertainty on non-financial firms’ demand for liquidity. Review of Financial Economics 15, 289–304.

  Bebchuk, L. A., Kraakman, R. H., & Triantis, G. G. (1999). Stock pyramids, cross-ownership, and the dual class equity: The creation and agency costs of separating control from cash flow rights. NBER Working Paper, No. W6951.

   

  Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., Maksimovic, V., )2005(. Financial and legal constraints to firm growth: does size matter? Journal of Finance 60, 137–177.

   

  Becker, B., Sivadasan, J., )2010(. The effects of financial development on the investment-cash flow relationship: cross-country evidence from Europe. BE Journal of Economic Analysis & Policy (Advances) 10, 1–47.

   

  Becker, Connie & Mark DeFond & James Jiambalvo & K.R. Subrahmanyam (1998), the effect of audit quality on earnings management, Contemporary Accounting Research, 15, 1-24.

   

  Berger, P.G.,& Hann, R. (2003). The impact of SFAS 131 on Information and Monitoring. Journal of Accounting Research, 41, 163-223.

   

  Bhide, A., (1993). "The hidden costs of stock market liquidity". Journal of Financial Economics 34, 31–51.

   

  Bianco, C., Ghosh, C., Sirmans, C.F., )2007(. The impact of corporate governance on the performance of REITs. Journal of Portfolio Management 33 (5), 175–191.

   

  Bigelli, Marco  and Vidal, Javier Sanchez, (2012). Cash holdings in private firms. Journal of Banking & Finance 36 - 26–35.

   

  Bongaerts, D., deJong, F.,Driessen, J.,)2011(. Derivative pricing with liquidity risk: theory and evidence from the credit default swap market. Journal of Finance 66,203–240.

   

  Bowen, R., Burgstahler, D., & Daley, L. (1986). Evidence on the relationships between earnings and various measures of cash flow. The Accounting Review, 62, 713–725.

   

  Brav, O., )2009(. Access to capital, capital structure, and the funding of the firm. Journal of Finance 64, 263–308.

   

  Brennan, M. and A. Subramaniam, (1996), Market microstructure and asset pricing: On the compensation for illiquidity in stock returns, Journal of Financial Economics 41, 441-64.

   

  Brochet, F., Nam, S., and Ronen, J. (2008). The Role of Accruals in Predicting Future Cash Flows and Stock Returns. Unpublished PhD. Dissertation, Harvard University.

   

  Brown, J., Petersen, B., )2009(. Why has the investment–cash flow sensitivity declined so sharply? Rising R&D and equity market developments. Journal of Banking and Finance 33, 971–984.

  Brown, J.R., Fazzari, S.M., and Petersen, B.C. (2008). Financing Innovation and Growth: Cash Flow, External Equity, and the 1990s R&D Boom. Forth coming in Journal of Finance.

   

  Brown, J.R., Fazzari, S.M., Petersen, B.C., )2009(. Financing innovation and growth: cash flow, external equity, and the 1990s R&D boom. Journal of Finance 64 (1), 151–185.

   

  Bushee, B.J., )2001(. Do institutional investors prefer near-term earnings over longrun value? Contemporary Accounting Research 18, 207–246.

   

  Call, A. (2008). Analysts' cash flow forecasts and the predictive ability and pricing of operating cash flows. Working paper. University of Georgia.

   

  Call, A.C., Chen, S. and Tong, Y.H. (2009), “Are analysts’ earnings forecasts more accurate when accompanied by cash flow forecasts?”, Review of Accounting Studies., Vol. 14 Nos 2-3, pp. 358-92.

   

  Campbell, R.D., Ghosh, C., Petrova, M., Sirmans, C.F., )2011(. Corporate governance and performance in the market for corporate control: the case of REITs. Journal of Real Estate Finance and Economics 42, 451–480.

   

  Charitou, A. & Vafeas[1], N. (1998). The association between operating cash flows and dividend changes: An empirical investigation. Journal of Business, Finance and Accounting, 25: 25-48.

   

  Charitou, A. (2000). The impact of losses and cash flows on dividend: Evidence for Japan. Abacus, 36(2): 198-225.

   

  Chaya, J. B., & Suh, J. (2009). Payout policy and cash-flow uncertainty. Journal of Financial Economics, 93, 88–107.

   

  Chen, W,P ; Chung, h ; Lee, Ch ; Liao, W; (2007), " Corporate Governance and Equity Liquidity: Analysis of S&P Transparency and Disclosure Rankings " Corporate Governance: An International Review .7. No. 59, PP.111-118.

   

  Chen, Y. R., & Chuang, W. T. (2008). Alignment or entrenchment corporate governance and cash holdings in growing firms. Journal of Business Research, 62, 1200–1206.

   

  Cheng, A., & Hollie, D. (2008). Do core and non-core cash flows from operations persist differentially, in predicting future cash flows? Review of Quantitative Finance and Accounting, 321(1), 29–53.

   

  Chong, B. S. (2009). The impact of divergence in voting and cash-flow rights on the use of bank debt. Pacific-Basin Finance Journal, 18, 158–174.

   

  Christie, A.A., and Zimmerman, J, (1994). Efficient and opportunistic choices of accounting procedures: corporate control contests. The Accounting Review, 69(4), 539-566.

   

  Chung, Hyeesoo & Sanjay Kullapur (2003), Client importance, non-audit services and abnormal accruals, The Accounting Review, 78, 931-955.

   

  Cleary, Sean., Povel, Paul., and Raith, Michael. (2007). The U-shaped Investment curve: theory and evidence. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 42, 1-39.

   

  Coffee, J. (1991). "Liquidity versus control: the institutional investor as corporate monitor". Columbia Law Review 91, 1277–1368.

   

  Copeland, T. E., Koller, T., & Murrin, J, (1994). Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, Second edition. New York: Wiley.

   

  Darabi, R. Adeli, M. Torkamani, M, (2012). The Effect of Cash Flow Shocks on Capital and Asset Structure (Evidence from Tehran Stock Exchange). International Journal of Humanities and Social Science. Vol. 2 No. 13; July , 267-275. www.ijhssnet.com.

   

  Dechow, P. M. (1994). Accounting earnings and cash flows as measures of firm performance. The role of accounting accruals. Journal of Accounting and Economics, 18, 3–42.

   

  Dechow, P. M., Kothari, S. P., and Watts, R. L. (1998). The relation between earnings and cash flow. Journal of Accounting and Economics25, 133–168.

   

  Dechow, P.,) 1994(. Accounting earnings and cash flows asmeasures of firm performance: the role of accounting accruals. Journal of Accounting and Economics 18,3–42.

   

  Defond, M. L., & Hung, M. (2003). An empirical analysis of analysts' cash flow forecasts. Journal of Accounting and Economics, 35(1), 73–100.

   

  Degryse, H., De Jong, A., )2006(. Investment and internal finance: asymmetric information or managerial discretion? International Journal of Industrial Organization 24, 125–147.

   

  Deng, Lu, Li، Sifei, Wu, Liao, Mingqing and Wu, Weixing, (2012). Dividends, investment and cash flow uncertainty: Evidence from China. International Review of Economics and Finance xxx , xxx–xxx

   

  Denis, D.J., Sibilkov, V., )2010(. Financial constraints, investments, and the value of cash holdings. Review of Financial Studies 23, 247–269.

   

  Dittmar, A., J. Mahrt-Smith, and H. Servaes, (2003). International Corporate Governance and Corporate Cash Holdings, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 38, 111–133.

   

  Dittmar, A., Mahrt-Smith, J., )2007(. Corporate governance and the value of cash holdings. Journal of Financial Economics 83 (3), 599–634.

   

  Doukas, J., Kim, C., & Pantzalis, C, (2000), “Security analysts, agency costs, and company characteristics”, Financial Analysts Journal, 56: 54-63.

   

  Drobetz, W., Grüninger, M.C., Hirschvogl, S., )2010(. Information asymmetry and the value of cash. Journal of Banking and Finance 34, 2168–2184.

   

  Easterbrook, F. H. (1984). Two agency-cost explanations of dividends. The American Economic Review, 74, 650–659.

   

  Edge, R.,) 2007(.Time to build, time to plan, habit persistence, and the liquidity effect. Journal of Monetary Economics 54,1644–1669.

   

  Edmans, A., (2009). "Blockholder trading, market efficiency, and managerial myopia". Journal of Finance. 8, 227–260.

   

  Erickson, T., Whited, T.M., )2000(. Measurement error and the relationship between investment and Q. J. Polit. Econ. 108, 1027–1057.

   

  Ertimur, Y., & Stubben, S. (2006). Analysts’ incentives to issue revenue and cash flow forecasts. Working paper, Duke University and University of North Carolina at Chapel Hill.

   

  Faulkender, M., Wang, R., )2006(. Corporate financial policy and the value of cash. J. Finance 61, 1957–1990.

   

  Fazzari, S., Petersen, B., (1993). Working capital and fixed investment: new evidence on financing constraints. The RAND Journal of Economics 24, 328–342.

   

  Fazzari, Steven., Hubbard, R. Glenn., and Petersen, Bruce. (1988). Financing Constraints and Corporate Investment. Brookings Papers on Economic Activity, 19(1), 141-206.

   

  Fazzari, Steven., Hubbard, R. Glenn., and Petersen, Bruce.( 2000) . Investment-Cash Flow Sensitivities are Useful: A Comment on Kaplan and Zingales. Quarterly Journal of Economics, 115, 695-705.

   

  Fernandez, Pablo. (2002). “Cash Flow is a Fact. Net Income is Just an Opinion”, IESE Business School.

   

  Ferreira, A., & Vilela, S, (2004). Why do firms hold cash? Evidence from EMU Countries. European Financial Management, 10(2), 295–319.

   

  Ferreira, M. A. and A. Vilela, (2004),‘Why Do Firms Hold Cash?Evidence from EMU Countries’,European Financial Management,Vol. 10,PP. 295–319.

   

  Finger, C.A. (1994), “The ability of earnings to predict future earnings and cash-flow”, Journal of Accounting Research., Vol. 32 No. 2, pp. 210-23.

   

  Foley, C.F., Hartzell, J. C., Titman, S., & Twite, G. (2007). Why do firms hold cash? Atax-based explanation. Journal of Financial Economics,86, 579–607.

   

  Francis Rick N., Eason Patricia, (2012). Accruals and the naïve out-of-sample prediction of operating cash flow. Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting 28 - 226–234.

   

  Garcia-Teruel, P. J., P. Martinez-Solano, J. P. Sanchez-Ballesta, (2009). Accruals Quality and Corporate Cash Holdings, Journal of Accounting and Finance, Vol 49, pp.95–115.

   

  Gatchev, V., Pulvino, T., Tarhan, V., )2010(. The interdependent and intertemporal nature of financial decisions: An application to cash flow sensitivities. Journal of Finance 65, 725–763.

   

  Gerald j, l . Kiridaran, K . Dennis, W (2006), "Corporate governance quality and market liquidity around quarterly earnings announcements" www.afaanz.org.

   

  Ghosh, Chinmoy, Petrova, Milena and Xiao, Yihong (2012). Do REITs use cash reserves efficiently? Evidence from corporate acquisitions. Journal of International Money and Finance xxx , 1–18.

   

  Gilchrist, S., Himmelberg, C., )1995(. Evidence on the role of cash flow for investment. J. Monet. Econ. 36, 541–572.

   

  Givoly D., Hayn C,( 2000),”The changing Time-series Properties of Earnings, Cash Flows and Accruals: Has Financial Reporting Become More Conservative?”, Journal of Accounting and Economics; 29(3): 287- 320.

   

  Givoly, D., Hayn, C., & Lehavy, R. (2009). The quality of analysts’ cash flow forecasts. The Accounting Review, 84, 1877–1911.

   

  Gul, F. A., and Tsui, J. S. L, (1998). A test of the free cash flow and debt monitoring hypotheses: Evidence from audit pricing. Journal of Accounting and Economics, 24, 219-237.

   

  Guney Yilmaz، Ozkan Aydin، Ozkan Neslihan، (2003). Additional International Evidence on Corporate Cash Holdings, available at www.ssrn.com, id=406721.

  Guney, Y. , Ozkan, A. and Ozkan N. (2007).” International evidence on the non-linear impact of leverage on corporate cash holdings”, Journal of Multinational Financial Management, Volume 17, Issue 1, February 2007, Pages 45-60.

   

  Han, S. and Qiu J. (2006), “Corporate precautionary cash holdings”, Journal of Corporate Finance, Volume 13, Issue 1, March 2007, Pages 43-57.

   

  Han, S., Qiu, J., (2007). Corporate precautionary cash holdings. Journal of Corporate Finance 13, 43–57.

   

  Hardin, W., Highfield, M.J., Hill, M.D., Kelly, G.W., )2009(. The determinants of REIT cash holdings. Journal of Real Estate Finance and Economics 39 (1), 39–57.

   

  Harford, J. , Mansi, S. A. and Maxwell W. F., (2008), “Corporate governance and firm cash holdings in the US”, Journal of Financial Economics, Volume 87, Issue 3, March 2008, Pages 535-555.

   

  Harford, J., )1999(. Corporate cash reserves and acquisitions. Journal of Finance 54 (6), 1969–1997.

   

  Harford, J., Mansi, S.A., Maxwell, W.F., )2008(. Corporate governance and firm cash holdings in the US. Journal of Financial Economics 87, 535–555.

   

  Hovakimian, Armen G., and Hovakimian, Gayané. )2009). Cash Flow Sensitivity of Investment. European Financial Management, 15, 47-65.

   

  Hribar, P., Collins, D.,) 2002(. Errors in estimating accruals: implications for empirical research. Journal of Accounting Research40,105–134.

   

  Hyndman, Nol and Donal Mckillop (2006). Monitoring, supervision and The Use of Accounting Ratio: A Study Within The Irish Credit Union Movement.The Irish Accounting Review, vol. 13, Issue. 1 , pp. 69-97.

   

   

   

   

   

  منابع اینترنتی:

   

  www. Irbourse. Com

  www.ipo.com

  www.fipiran.com

  www.codal.ir

  www.rdis.ir

   

   

   

   


تحقیق در مورد پایان نامه مطالعه رابطه میان حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر محدودیت های مالی, مقاله در مورد پایان نامه مطالعه رابطه میان حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر محدودیت های مالی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مطالعه رابطه میان حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر محدودیت های مالی, پروپوزال در مورد پایان نامه مطالعه رابطه میان حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر محدودیت های مالی, تز دکترا در مورد پایان نامه مطالعه رابطه میان حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر محدودیت های مالی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مطالعه رابطه میان حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر محدودیت های مالی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مطالعه رابطه میان حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر محدودیت های مالی, پروژه درباره پایان نامه مطالعه رابطه میان حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر محدودیت های مالی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مطالعه رابطه میان حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر محدودیت های مالی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مطالعه رابطه میان حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر محدودیت های مالی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مطالعه رابطه میان حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر محدودیت های مالی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مطالعه رابطه میان حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر محدودیت های مالی, رساله دکترا در مورد پایان نامه مطالعه رابطه میان حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر محدودیت های مالی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی- گرایش مالی چکیده: هدف این پژوهش، بررسی نقش اقلام تعهدی در ارزیابی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی شرکت‌ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386 تا ...

پایان نامه نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ( MA ) چکیده هدف این مقاله، بررسی ارتباط حساسیت سرمایه­گذاری –جریان­هایِنقدیِ باسطح مخارج سرمایه­ای می­باشد. در این تحقیق اطلاعات مالی 73 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382 الی 1391 بررسی شده است (730 سال- شرکت). برای تجزیه و تحلیل نتایج از نرم افزار 18SPSS استفاده شد. همچنین برای محاسبات داده های مورد نیاز ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش: حسابداری چکیده امروزه با افزایش روز افزون شتاب تغییرات در عوامل درونی و بیرونی سازمان ها، نیاز به افزایش انعطاف پذیری در برابر تغییرات، امری کاملا ضروری است لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمر (بلوغ، رشد و افول) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران ...

چکیده: این تحقیق عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن متغیر های شرکت و فاکتورهای بازار می پردازد و رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی را مورد بررسی قرار می دهد. در ادامه رابطه میان ریسک نقدینگی و مازاد بازده سهام را بررسی می کند. برای این منظور از اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سالهای 1384 تا 1389 استفاده شده ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیرفرصتهای رشد برحساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 129 شرکت می باشد. ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری گرایش حسابرسی چکیده هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی شرکت­ها­ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش­ از نظر شیوه انجام تحقیق، تحقیق توصیفی- تحلیلی از نوع تحقیق همبستگی تحلیل رگرسیون و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی82 شرکت پذیرفته شده ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده تحقیق: هدف از این تحقیق بررسی ارزش نهایی وجه نقد برای سرمایه گذاران و بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی با ساختار سرمایه و همچنین تاثیر انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه است. در این تحقیق از اطلاعات 94 شرکت طی 6 سال از سال 83 تا 88 برای شرکتهای تولیدی مورد آزمون قرار گرفت. آزمون فرضیات بر مبنای روش پانل می باشد روش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده تئوری نامربوط بودن تقسیم سود پیش بینی می نماید که در بازارهای سرمایه کارا ، سیاست تقسیم سود نباید بر روی تصمیمات سرمایه گذاری تاثیر داشته باشد . در حالیکه در بازارهای ناکارا ، محدودیت های تامین وجوه خارجی که از اطلاعات نامتقارن ناشی می شوند ، می تواند شرکت ها را مجبور به صرفنظر نمودن از پروژه های سرمایه گذاری با ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ مهندسی مالی این مطالعه از تابع هزینه ترانسلوگ برای برآورد سطوح بهره‌وری هزینه‌ی بانک‌های خصوصی در حال کار در ایران استفاده می‌کند. هم‌چنین این سطوح بهره‌وری، به منظور فراهم‌نمودن درک جزئی از وضعیت مالی‌شان برای توجیه موقعیت حاضر آن‌ها، تحت شاخص‌های کملز[1] تحلیل می‌شوند. نتایج حاصل از یافته های تحقیق این مطالعه با به کار بردن آن روی مدل ترانسلوگ[2] ...

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد "MA " چکیده تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در قلمرو زمانی 1386 تا 1391 انجام شده است. بدین منظور تعداد 41 شرکت و با تخمین 3 مدل رگوسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از اجرای آزمون فرضیات نشان داد که نسبت های پرداخت سود سهام با رشد درآمد آتی ...

ثبت سفارش