پایان نامه نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

word 836 KB 29846 190
1393 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۳۸,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۳۲,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

   گرایش: حسابداری

  چکیده

  تئوری نامربوط بودن تقسیم سود  پیش بینی می نماید که در بازارهای سرمایه کارا ، سیاست تقسیم سود نباید بر روی تصمیمات سرمایه گذاری تاثیر داشته باشد . در حالیکه در بازارهای ناکارا ، محدودیت های تامین وجوه خارجی که از اطلاعات نامتقارن ناشی می شوند ، می تواند شرکت ها را مجبور به صرفنظر نمودن از پروژه های سرمایه گذاری با ارزش به جهت پرداخت سود تقسیمی نماید. در این تحقیق ، نقش کیفیت گزارشگری مالی به عنوان متغیری مستقل  در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی سرمایه گذاری ها مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است . لذا هدف تحقیق حاضر آزمون نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش رقابت بین تصمیمات تقسیم سود و تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت ها برای وجوه و منابع داخلی از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و بهبود دسترسی به وجوه و منابع خارجی است که ضرورت تحقیق مستقلی را در بازار سرمایه ایران ایجاب می نماید . بدین منظور داده های 122 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در طول دوره زمانی 6 ساله 1386 الی 1391 ( 732 سال – شرکت ) به عنوان نمونه آماری به روش حذف سیستماتیک در نظر گرفته شده است . برای آزمون فرضیه های تحقیق بر حسب مورد از روش رگرسیون ترکیبی و پانل ( مدل اثرات ثابت و تصادفی )  استفاده شده است. یافته ها و نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان می دهد که کیفیت بالای گزارشگری مالی به طور معناداری اثر منفی تقسیم سود بر روی سرمایه گذاری ها را کاهش می دهد.   اما این تاثیر کاهنده برای سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه معنادار نبوده است. علاوه بر آن، نقش تعدیل کننده کیفیت گزارشگری مالی بخصوص برای شرکت هایی که بخش عمده ای از ارزش شرکت به فرصت های رشد آن ها وابسته است ، اهمیت بیشتری دارد . این نتایج ، نقش مهم کیفیت گزارشگری مالی در تعدیل تضاد بین تصمیمات سرمایه گذاری و تقسیم سود شرکت ها را روشن می نماید و بدان وسیله احتمال آنکه شرکت ها از پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری با ارزش به جهت پرداخت سود تقسیمی صرفنظر نمایند را کاهش می دهد .

  واژه های کلیدی : کیفیت گزارشگری مالی ، تقسیم سود ، سرمایه گذاری ها 

  1-1)       مقدمه

  رشد و دگرگونی سریع روابط اقتصادی، منجر به رقابت شدیدی در عرصه تجارت ، صنعت و سرمایه گذاری شده است. لذا شرکت ها برای بقا و گسترش فعالیت های خود، نیاز به انجام سرمایه گذاری های مناسب و به موقع دارند.گزارش های مالی شرکت ها باید اطلاعاتی فراهم نماید که برای سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل، بستانکاران و سایر استفاده کنندگان، در سرمایه گذاری های منطقی، اعطای اعتبار و تصمیمات مشابه سودمند باشد.گزارش های مالی بایستی اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی بنگاه، ارزیابی عملکرد و توان سودآوری، ارزیابی چگونگی تامین مالی و مصرف وجوه نقد، ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی و فراهم کردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیش بینی وضعیت آتی را فراهم نماید. در نتیجه این گزارش ها اهمیت بسزایی در تحقق اهداف یاد شده دارند و افزایش کیفیت آنها می تواند موجب کاراتر بودن سرمایه گذاری شرکت ها و حفظ و توسعه منابع آنها گردد.

  امروزه سیستم  های اطلاعاتی حسابداری، نقش بسیار مهمی در گردش فعالیت سازمان ها ایفا نموده و در مجموعه محیط اقتصادی کشورها وظیفه ای با اهمیت بر عهده دارند. بسیاری از تصمیمات اقتصادی بر اساس اطلاعات حاصل از این سیستم ها اتخاذ شده و سهم عمده ای از مبادلات اوراق بهادار به خرید و فروش سهام شرکت ها اختصاص دارد که آن نیز به نوبه خود می تواند تحت تاثیر ارقام و اطلاعات حسابداری باشد. هرگونه تحقیق در زمینه نحوه اثرگذاری اطلاعات حسابداری بر طیف وسیع تصمیم گیرندگان ذینفع درشرکت ها به درک بهتر از چگونگی نقش این اطلاعات و ضرورت افشای بیشتر و بهتر آنها کمک میکند. از آنجا که سهامداران و بستانکاران، دو گروه اصلی استفاده کننده اطلاعات مالی اند و فراهم آوردن اطلاعات مربوط و قابل اتکا برای این دو گروه از دغدغه های اصلی مدیریت و سیستم های اطلاعاتی حسابداری به شمار می رود، توجه به کیفیت اطلاعات تهیه شده برای این دو گروه ضرورتی خاص دارد .

  نقش اصلی گزارشگری مالی، انتقال اثربخش اطلاعات مالی به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است که یکی از اهداف عمده آن فراهم ساختن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توان سودآوری بنگاه اقتصادی است. شرط لازم برای دستیابی به این هدف، ارائه اطلاعات مالی به نحوی است که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیت های آتی بنگاه اقتصادی مؤثر واقع گردد. اما با وجود سازوکارهای نظارتی یکسان بر گزارشگری مالی شرکت ها، به نظر می رسد که شرکت ها از کیفیت گزارشگری مالی یکسانی برخوردار نیستند و این امر بیانگر آن  است که احتمالا عوامل متعدد دیگری باعث ایجاد تفاوت در کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها می شود . کیفیت گزارشگری مالی، دقت و صحت گزارشهای مالی در بیان اطلاعات مربوط به عملیات شرکت، خصوصا جریان های نقدی مورد انتظار، به منظور آگاه نمودن سرمایه گذاران می باشد. طبق بیانیه مفهومی شماره یک هیأت استانداردهای حسابداری مالی، گزارشگری مالی باید اطلاعات سودمندی فراهم نماید که سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه را درانجام تصمیم گیری های منطقی یاری نماید. همچنین طبق بیانیه شماره 37 هیأت استانداردهای حسابداری مالی، گزارشگری مالی اطلاعاتی فراهم می کند که سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه را در ارزیابی مبالغ، زمان بندی وعدم قطعیت وجوه نقد دریافتی آتی یاری می نماید. لذا عموما از اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی به عنوان شاخصی برای کیفیت گزارشگری مالی استفاده می شود، بر اساس این دیدگاه که اقلام تعهدی، ارزش اطلاعاتی سود را با کاهش اثر نوسانات ناپایدار در جریان های نقدی بهبود می بخشد. همچنین اقلام تعهدی، برآوردهایی از جریان های نقدی و درآمد های آتی هستند.

   کیفیت گزارشگری مالی سبب ارتقای سودمندی اطلاعات مالی می شود. بنابراین واضح است که قانون گذاران و سرمایه گذاران برای داشتن گزارشگری مالی باکیفیت بیشتر، هم عقیده هستند زیرا اعتقاد نهایی این است که کیفیت گزارشگری مالی به طور مستقیم روی بازارهای سرمایه اثرگذار است .بنابراین با توجه به این که کیفیت گزارشگری مالی تأثیر با اهمیتی بر بازارهای سرمایه دارد می توان  نتیجه گرفت که در سطح کلان، کیفیت گزارشگری مالی دارای اثرات اقتصادی است. همچنین در ارتباط با فرصتهای سرمایه گذاری، شرکتی که از انعطاف پذیری بالایی جهت استفاده از این فرصت ها برخوردار باشد، چشم انداز روشنی از آینده آن متصور است و از جمله خط مشی های مؤثر در ایجاد فرصت های سرمایه گذاری، کاربرد سیاست های تقسیم سود مناسب می باشد .

  رابطه بین سیاست تقسیم سود و سرمایه گذاری در بازار ناقص بسیار مهم می باشد. زیرا شرکت ها به راحتی نمی توانند اوراق بهادار منتشر نمایند یا اقدام به اخذ وام نمایند، پس سعی می کنند که از منابع مالی داخلی یعنی سود انباشته استفاده کنند. لذا اگر مدیران مالی با فرصت های سرمایه گذاری روبرو باشند که خالص ارزش فعلی مثبت داشته باشند و منابع مالی نیز محدود باشد، در این صورت سیاست های سرمایه گذاری و سیاست های تقسیم سود با یکدیگر مرتبط خواهند شد.

   تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم قابل بحث است. از یک طرف عاملی اثرگذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکت هاست. چرا که تقسیم سود موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع خارجی می شود. از طرف دیگر بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند. از این رو مدیران با هدف حداکثر کردن ثروت، همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت های سودآور سرمایه گذاری تعادل برقرار کنند. بنابراین تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت ها اتخاذ می شود بسیار حساس و دارای اهمیت است .

  1-2) بیان مساله

  میلر و مودیلیانی[1] (1961 ) ثابت کرده اند که در بازار سرمایه کارا ، سیاست تقسیم سود، عنصری نامربوط در تعیین ارزش شرکت تلقی می شود. به دلیل آنکه اولا : تنها، سرمایه  گذاری هایی که جریان های نقدی و منافع آتی ایجاد می کنند بر ارزش شرکت تاثیرگذارند و ثانیا : سرمایه گذاری ها، مستقل از تقسیم سود هستند. پس از آن، کاربرد اصطلاح " اصل تفکیک "[2] توسط فاما و میلر[3] ( 1972 ) پیش بینی مهم مرتبط با قضیه و برهان نامربوط بودن سیاست تقسیم سود را ارائه نمود :

  " سیاست تقسیم سود نبایستی بر روی تصمیمات سرمایه گذاری تاثیر داشته باشد " .

  اما در بازارهای غیر کارا، سیاست تقسیم سود می تواند بر تصمیمات سرمایه گذاری مؤثر باشد. هنگامی که مدیران، اطلاعات بیشتری در مورد ارزش دارایی های شرکت و پروژه های سرمایه گذاری، نسبت به سرمایه گذاران خارجی (برون سازمانی) دارند، مشکلات و مساله های مربوط به " گزینش نامناسب " [4]و "خطر اخلاقی "[5] می تواند محدودیت شرکت ها  در دستیابی به وجوه خارجی ( جهت تامین مالی ) را در پی داشته باشد. ( جنسن و مک لینگ1976‍‍‍[6]، مایرز و ماژلوف [7]1984). این محدودیت می تواند منتج به رقابت بین " پروژه های سرمایه گذاری " و " تقسیم سود " برای  وجوه  داخلی ( درون سازمانی ) گردد وشرکت های با وجوه داخلی محدود، بایستی مابین تداوم در سرمایه گذاری و یا پرداخت سود تقسیمی، یکی را برگزینند. مدیران تا حدود زیادی نسبت به قطع جریان تقسیم سود، بی میل هستند ،

  (لینتنر[8] 1956) و در مقابل، پرداخت سود تقسیمی نیز می تواند آنان را مجبور کند تا از پروژه های سرمایه گذاری با ارزش، صرفنظر نمایند.

  تحقیقات جاری شواهدی سازگار با اینکه " تقسیم سود دارای محدودیت یا تاثیر منفی بر روی سرمایه گذاری هاست "، یافته اند. شواهد بررسی شده توسط براو (2005) حاکی از آن است که بسیاری از مدیران با حفظ و نگهداری سطح تقسیم سود، دارای دیدگاهی هستند که از آن به مثابه دستیابی به اهداف ملموس، بهره می گیرند و خواهان صرفنظر نمودن از فرصت های سرمایه گذاری با ارزش، برای حفظ وابقای سطح تقسیم سود میباشند .     

  سازگار با شواهد مورد بررسی براو، دانیل[9] (2010) شواهد مستندی فراهم نمود از سیمای شرکت هایی با کمبود وجه نقد ، که در جهت کاهش سرمایه گذاری مورد انتظار اقدام نموده اند تا سطح جریان سود تقسیمی فعلی را حفظ نمایند. همچنین ممکن است شرکت ها از میزان سرمایه گذاری ها بکاهند تا تقسیم سود را افزایش دهند. بنابراین ما برآنیم که نشان دهیم گزارشگری مالی می تواند نقش مهمی را در کاهش یا معتدل ساختن محدودیت و آثار منفی تقسیم سود بر روی سرمایه گذاری ها ایفا نماید . کیفیت بالای گزارشگری مالی، بوسیله فراهم نمودن اطلاعات بیشتر و دقیق تری از ارزش پروژه های سرمایه گذاری شرکت ها، موجب کاهش اطلاعات نامتقارن و بدان وسیله، کاهش مشکلات مربوط به گزینش نامناسب در انتشار اوراق بهادار سرمایه گذاری می شود.( بوشمن و اسمیت [10]2001 ) علاوه بر آن، کیفیت بالای گزارشگری مالی، مشکلات مربوط به خطر اخلاقی را بوسیله تسهیل قراردادها و کنترل و نظارت بر فعالیت های مدیران، کاهش میدهد ( هیلی و پالپو  2001 ). بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که شرکت های با کیفیت بالاتر گزارشگری مالی، دسترسی بهتری به وجوه خارجی داشته و بنابراین به احتمال کمتری از پروژه های سرمایه گذاری با ارزش پیش رویشان، در جهت تقسیم سود ، صرفنظر می نمایند. لذا پرسش اصلی و مسأله تحقیق حاضر بدین گونه صورت بندی می گردد که :

  آیا کیفیت بالای گزارشگری مالی می تواند موجب کاهش ( معتدل شدن ) تاثیر منفی تقسیم سود بر روی سرمایه گذاری ها گردد ؟   

  مطالعه حاضر ، آزمون می کند که چگونه کیفیت گزارشگری مالی می تواند آثار محدود کننده تقسیم سود شرکت ها را بر روی تصمیمات سرمایه گذاری آنان کاهش دهد .

  1-3 ) اهمیت و ضرورت تحقیق

  در ادبیات مالی، تصمیمات مربوط به تقسیم سود و تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری از جمله مهم ترین تصمیمات پیش روی شرکت هاست که اتخاذ تصمیم بهینه در این دو حوزه موجب تخصیص مطلوب منابع و هدایت منابع مالی به سوی سرمایه گذاری های اقتصادی و پروژه های سودآور می شود. ادبیات تحقیق و مبانی نظری نشانگر آن است که تقسیم سود باعث کاهش منابع داخلی شرکت و در نتیجه، محدود شدن سرمایه گذاری می گردد. از طرف دیگر، عدم تقسیم سود توسط شرکت ها می تواند موجب عکس العمل و واکنش منفی سرمایه گذاران و بازار سرمایه شود . در این میان اطلاعات نامتقارن مابین مدیران و سرمایه گذاران باعث می شود که مدیران جریان تقسیم سود را حفظ و یا افزایش دهند و از فرصت های سرمایه گذاری چشم بپوشند تا رضایت صاحبان سرمایه و به طور کلی بازار سرمایه جلب شود .                           در این تحقیق، نقش کیفیت گزارشگری مالی به عنوان متغیری مستقل و به مثابه عاملی تعدیل کننده در کاهش اثر منفی تقسیم سود بر سرمایه گذاری مورد مطالعه قرار می گیرد و انتظار بر آن است که بتواند با کاهش آثار محدود کننده تقسیم سود بر سرمایه گذاری از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی مابین مدیران و سرمایه گذاران عمل نماید تا احتمال صرفنظر کردن شرکت ها را از فرصت های سرمایه گذاری پیش رویشان کاهش دهد. از این جهت تحقیق حاضر در نوع خود در بازار سرمایه ایران پژوهشی بدیع و کاربردی محسوب می شود و نتایج حاصل از آن می تواند مورد استفاده ذینفعان بازار سرمایه و مدیران شرکت ها قرار گیرد.

   

  [1] Miler and Modigiliani

  2 Separation Principle

  [3] Fama and Miller

  4 Adverse Selection 

  5 Moral Hazard

  6 Jensen and Meckling

  7 Myers and Majluf

  [8] Lintner

  [9] Daniel

  [10] Bushman and Smith

  The Role of Financial Reporting Quality in Mitigating the Constraining Effect OF Dividend Policy on Investment Decisions

  Abastract

  Miller and Modigliani,s dividend irrelevance theorem predicts that in perfect capital markets dividend policy should not affect investment decisions. Yet in imperfect markets , external funding constraints that stem from information asymmetry can force firms to forgo valuable investment projects in order to pay dividends. In this research examine the role of financial reporting quality as a independent variable in reduce constraining effect of dividend policy on investments. so the aim of this study, surveying  the role of financial reporting quality in reduce competition between dividend and investment decisions in firms for internal funds through reduce information asymmetry and better access to external funds . the time period is 1386-1391 . sum of 122 active companies in exchange stock considerd as selective sample (732 firm – year ). We find that high quality financial reporting significantly mitigates the negative effect of dividends on investments , but this mitigating effect insignificant for R and D investments. further , this mitigating role of financial reporting quality is particularly important among firms with a larger portion of firm value attributable to growth option . This results highlight the important role of financial reporting quality in mitigating the conflict between firms investment and dividend decisions and thereby reducing the likelihood that firms forgo valuable investment project in order to pay dividends.

  Key words : financial reporting quality , dividend , investments.

   

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                   صفحه

  چکیده 1

   

  فصل اول- کلیات تحقیق

  1-1) مقدمه. 3

  1-2) بیان مساله. 5

  1-3 ) اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

  1-4) اهداف تحقیق. 7

  1-4-1) اهداف علمی.. 7

  1-4-2) اهداف کاربردی.. 8

  1-5)چارچوب نظری.. 8

  1-6) فرضیات تحقیق. 11

  1-7) حدود مطالعاتی.. 11

  1-7-1) قلمرو  مکانی تحقیق. 11

  1-7-2) قلمرو زمانی تحقیق. 11

  1-7-3) قلمرو موضوعی تحقیق. 11

  1-8) تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق. 12

  1 -9) ساختار تحقیق. 13

   

  فصل دوم - مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  2-1) مقدمه. 16

  2-2)عناصرکیفیت گزارشگری مالی.. 16

  2-3) کیفیت صورت های مالی درمقایسه با کیفیت گزارشگری مالی.. 18

  2-4) رویکرد های مختلف برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی.. 18

  2-4-1) رویکرد نیازهای استفاده کنندگان. 19

  2-4-2) رویکرد حمایت ازسرمایه گذار/ سهامدار. 20

  2-5)چارچوب پیشنهادی.. 21

  2-6) هدف های گزارشگری مالی.. 22

  2-6-1) فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی.. 22

  2-6-2) فرآهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توان سودآوری.. 22

  2-6-3) فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی تامین و مصرف وجوه نقد. 23

  2-6-4 ) فراهم آوردن  اطلاعات لازم  برای ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی   24

  2-6-5)  فراهم آوردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیش بینی وضعیت آتی.. 25

  2-7 ) سئوالات مرتبط  با ارزیابی کیفیت گزارشگری.. 26

  2-7-1) استمرارسود: 26

  2-7-2)  اطلاعات تفکیکی: 27

  2-7-3) ارزش تأیید کنندگی: 27

  2-7-4) بموقع بودن: 28

  2-7-5) رسیدگی پذیری: 28

  2-7-6) کامل بودن: 29

  2-7-7) محتوا: 29

  2-7-8) بیطرفی: 30

  2-7-9) مقایسه پذیری: 31

  2-7-10) ثبات رویه: 31

  2-7-11) شفافیت (صراحت و روشنی): 32

  2-8) ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری.. 32

  2-8-1) خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات.. 33

  2-8-1-1) مربوط بودن: 33

  2-8-1-2) قابل اتکا بودن: 34

  2-8-2)خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات: 35

  2-8-2-1) قابل مقایسه بودن: 35

  2-8-2-2) قابل فهم بودن: 36

  2-9) ویژگی های کیفی بین المللی اطلاعات.. 36

  2-10) محدودیت های اجرایی حاکم بر ویژگی های کیفی اطلاعات مالی.. 37

  2-10- 1) بموقع بودن: 37

  2-10-2) فزونی منافع برهزینه: 38

  2-10-3) اهمیت: 38

  2-10-4) موازنه بین خصوصیات کیفی : 38

  2-11) مفهوم کیفیت سود. 39

  2-12) اهمیت ارزیابی کیفیت سود. 40

  2-13) روش های اندازه گیری کیفیت سود. 41

  2-13-1) اندازه گیری کیفیت سود براساس ویژگی های سریهای زمانی سود. 42

  2-13-1-1) ثبات سود. 42

  2-13-1-2) قابلیت پیش بینی.. 43

  2-13-1-3) تغییرپذیری.. 44

  2-13-2) اندازه گیری کیفیت سود براساس رابطه بین سود، اقلام تعهدی و وجه نقد. 44

  2-13-2-1) نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود. 46

  2-13-2-2) پیش بینی اجزای اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری.. 47

  2-13-2-3) پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی.. 49

  2-13-3)اندازه گیری کیفیت سود براساس خصوصیات کیفی چارچوب مفهومی FASB. 49

  2-14) مفاهیم مرتبط با سیاست تقسیم سود. 50

  2-14-1) سیاست تقسیم سود. 50

  2-14-2) اهداف سیاست تقسیم سود. 52

  2-14-3) عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود. 53

  2-14-4) تئوری‌های مربوط به سیاست تقسیم سود. 56

  2-14-4-1) مدل اطلاعات کامل - عامل مالیات: 57

  2-14-4-2) مدل نابرابری اطلاعاتی(عدم تقارن اطلاعاتی) : 58

  2-14-4-3) مدل های رفتاری: 60

  2-15) پیشینه تحقیق. 62

  2-15-1) تحقیقات خارجی.. 62

  2-15-2) تحقیقات داخلی.. 67

  2-16) تاریخچه مطالعاتی.. 74

  2-17)خلاصه فصل. 79

   

  فصل سوم- روش‌ اجرای تحقیق

  3-1) مقدمه. 82

  3-2) روش تحقیق. 82

  3-3( جامعه مطالعاتی و نمونه آماری.. 83

  3-4) مدل تحلیلی و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق. 86

  3-4-1) متغیرهای مستقل. 86

  3-4-1-1) کیفیت گزارشگری مالی : 86

  3-4-1-2)  تقسیم سود  : 89

  3-4-2)  متغیرهای وابسته. 89

  3-4-2-1) کل سرمایه گذاری : 89

  3-4-2-2) سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه : 89

  3-4-2-3) مخارج سرمایه ای ( وجوه سرمایه گذاری شده ) : 89

  3-4-3)  متغیر های کنترل. 89

  3-5) روش های جمع آوری اطلاعات.. 90

  3-6)روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات و آزمون های تحقیق. 90

  3-6-1) تحلیل رگرسیون. 92

  3-6-2) بررسی ناهمسانی واریانس... 93

  3-6-3) بررسی خود همبستگی.. 93

  3-7 )روش آزمون فرضیات: 94

  3-7-1)  روش آزمون فرضیه اول. 94

  3-7-2 ) روش آزمون فرضیه دوم. 94

  3-7-3 ) روش آزمون فرضیه سوم. 95

  3-8)مراحل عمومی تجزیه و تحلیل داده ها: 96

  3-8-1) روش داده های پانل. 96

  3-8-1-1) روش اثراث ثابت: 97

  3-8-1-2) روش اثرات تصادفی: 98

  3-8-2) آزمون چاو یا F لیمر: 98

  3-8-3) آزمون هاسمن: 99

  3-8-4) آزمون معنی دار بودن مدل. 100

  3-8-5) آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق. 100

  3-8-6) آزمون های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی.. 101

  3-8-6-1) فرض نرمال بودن متغیرها و باقیمانده ها: 101

  3-8-6-2) فرض عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل: 102

  3-8-6-3) فرض مستقل بودن باقیمانده ها: 102

  3-8-6-4) فرض همسانی واریانسباقیمانده ها: 102

  3-8-7) تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها 103

  3-9)خلاصه فصل: 104

   

  فصل چهارم - برآورد الگو و یافته های تحقیق

  4-1) مقدمه. 106

  4-2) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. 106

  4-3) آزمون های ریشه واحد. 107

  4-4) بررسی نرمال بودن متغیر(های) وابسته. 109

  4-5) بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق. 110

  4-6) بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل تحقیق. 112

  4-7) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. 112

  4-7-1) تصمیم گیری در خصوص رد یا پذیرش فرضیه اول تحقیق. 119

  4-8) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم. 120

  4-8-1) تصمیم گیری در خصوص رد یا پذیرش فرضیه دوم تحقیق. 126

  4-9) نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم. 126

  4-9-1) تصمیم گیری در خصوص رد یا پذیرش فرضیه سوم تحقیق. 132

  4-10) خلاصه فصل. 133

   

  فصل پنجم - نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1 ) مقدمه. 135

  5-2) خلاصه تحقیق. 135

  5-3) ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 135

  5-3-1 ) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. 135

  5-3-2 ) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم. 136

  5-3-3) نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم. 137

  5-4) نتایج کلی تحقیق. 138

  5-5) پیشنهادها 140

  5-5-1) پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 140

  5-5-2) پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. 141

  5-6)  محدودیت های تحقیق. 141

  5-7) خلاصه فصل. 142

  منابع و ماخذ. 143

  پیوست ها 149

  چکیده انگلیسی ......................................................................................................178

   

   

  منبع:

   

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی

  1. اسکات، ویلیام.  (1388).  تئوری حسابداری مالی ، علی پارسائیان ، جلد اول ،  تهران ، ترمه
  2. ________ . (1388). تئوری حسابداری مالی ، علی پارسائیان ، جلد دوم ،  تهران ، ترمه
  3. آذر، عادل. منصور مومنی. (1389). «آمار و کاربرد آن در مدیریت»، جلد اول، چاپ چهاردهم، انتشارات سمت، تهران.
  4. آشناگر، محمود. (1389). سود مندی سود تقسیمی در تبین  بازدهی سهام  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر مجیید زنجیردار. دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک.
  5. بهرامفر،  نقی و مهرانی، کاوه. (1383). رابطه بین سود هرسهم، سود تقسیمی و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، فصلنامه بررسیهای حسابداری وحسابرسی .ص27-46.
  6. پورحیدری، امید و خاکساری، محمد. (1387). بررسی عوامل تعیینکنندۀ خطمشی تقسیم سود در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس تهران، مجله توسعه و سرمایه،1(2)، ص 183-200.
  7. ثقفی، علی؛ بولو، قاسم و محمدیان، محمد. (1390). " کیفیت اطلاعات حسابداری ، سرمایه گذاری بیش از حد و جریان نقد آزاد " ، مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز ، دوره سوم ، شماره دوم ، ، ص 63-37.
  8. ثقفی، علی و عرب مازار یزدی، مصطفی. (1389). " کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایه گذاری " ، مجله پژوهش های حسابداری مالی ، سال دوم ، شماره چهارم ، ص 20-1
  9. جونز ، چارلز پی. (1391). مدیریت سرمایه گذاری ، رضا تهرانی و عسگر نوربخش، تهران، انتشارات نگاه دانش
  10. جهانخانی، ع  و قربانی، سعید. (1384). شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوارق بهادار تهران. دو فصلنامه تحقیقات مالی شماره 17.
  11. _________________. (1385)، تاثیر تئوری نمایندگی بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوارق بهادار تهران. تحقیقات مالی شماره 20. ص 27-48.
  12. چالاکی، پری. (1382). اثر سود حسابداری و جریانات نقدی عملیاتی بر تقسیم سود نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
  13. حافظ نیا، محمد رضا و سرمد، غلامعلی. (1381). «مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی»، تهران، انتشارات سمت،.
  14. خدایی، محمد و یحیائی، منیره. (1389). " بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران " ، مجله حسابداری مدیریت ، سال سوم ، شماره 5.
  15. راس، استفان. (1391). مدیریت مالی نوین ، علی جهانخانی و مجتبی شوری  ، جلد اول ، تهران ، انتشارات سمت
  16. _______. (1391). ، مدیریت مالی نوین ، علی جهانخانی و مجتبی شوری ،جلد دوم ، تهران ، انتشارات سمت
  17. راعی، رضا و پویان فر، احمد. (1391). مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، چاپ ششم، تهران، انتشارات سمت.
  18. رهنمای رود پشتی، فریدون؛ نیکو مرام، هاشم و شاهوردیانی،شادی. (1385). "مدیریت مالی راهبردی"، انتشارات کسا کاوش.
  19. _________________________________________. (1390). مدیریت مالی راهبردی (ارزش آفرینی) [مبتنی بر مدیریت ریسک]. انتشارات حکیم باشی، نوبت اول.
  20. ریاحی بلکویی ، احمد. (1391) ، تئوریهای حسابداری ، علی پارسائیان ، تهران ، ترمه
  21. سجادی، سید حسین؛ حاجی زاده، سعید و نیک کار، جواد. (1391). " تاثیر هزینه های نمایندگی و کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های بورسی " ، مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی ، دوره 19 ، شماره 3 ، ص 42-21
  22. سرمد، زهره؛  بازرگان، عباس و حجازی، الهه. (1390). «روش های تحقیق در علوم رفتاری»، چاپ بیست و یکم، انتشارات آگه، تهران.
  23. سوری، علی. (1389). اقتصاد سنجی، چاپ اول، نشر فرهنگ شناسی، تهران.
  24. شباهنگ، رضا. (1384). مدیریت مالی، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی. چاپ هشتم، جلد اول و دوم.
  25. عامری، مریم. (1386). سیاست تقسیم سود و عوامل مؤثر بر آن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و رابطه آن با کیفیت سود، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (س).
  26. قربانی، بهزاد؛ فروغی، داریوش؛ امیری، هادی و هاشمی، سید عباس. (1392). " کیفیت گزارشگری مالی و نوسان بازده غیرمتعارف سهام " ، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار ، سال ششم ، شماره 17.
  27. کرمی، غلامرضا؛ مهرانی، ساسان و اسکندر، هدی. (1389). بررسی تئوری نمایندگی و تئوری علامت دهی در سیاست های تقسیم سود: نقش سرمایه گذاران نهادی، پیشرفت های حسابداری (علوم اجتماعی و انسانی شیراز:  دوره 2، شماره 2، ص 109-132.
  28. محمودی، وحید و محقق، هادی. (1390). بررسی واکنش بازار بورس اوراق بهادار تهران نسبت به انحرافات اساسی از روند تقسیم سود سهام. بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 66 .ص 29-46.
  29. مدرس، احمد و حصارزاده، رضا. (1387). " کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری " ، فصلنامه بورس اوراق بهادار ، سال اول ، شماره دوم ، ص 116-85
  30. مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی. (1390). مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی، انتشارات سازمان حسابرسی، نشریه شماره 113.
  31. مشکی، مهدی و عاصی ربانی، محمود. (1390). بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود مدیریت با بازده غیر عادی سهام و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره‌ی66.ص 53-68.
  32. نوروش، ایرج و دیانتی دیلمی، زهرا. (1384). مدیریت مالی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران.
  33. وکیلی فرد، حمیدرضا و وکیلی فرد، مسعود. (1391). مدیریت مالی (جلد اول).انتشارات جنگل. چاپ نهم
  34. هاشمی، سید عباس و رسائیان، امیر. (1388). بررسی عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، سال بیستم، شماره پیاپی 51. ص 187-213.
  35. هندریکسن، الدون اس. (1385). تئوری های حسابداری ، علی پارسائیان ،  جلد اول ، تهران ، ترمه
  36. _____________. (1392). تئوری حسابداری ، علی پارسائیان ، جلد دوم ، تهران ، ترمه

   

  منابع لاتین

  1. Abarbanell,J.and B.Bushee,1997. Fundamental analysis ,future earnings , and stock prices . Journal of accounting research 35,1-24.
  2. Adam,T.,and V.Goyal , 2008 . The investment opportunity set and its proxy variables. Journal of financial research 31 (1) , 41-63 .
  3. Allen,F.and R.Michaely 2003 . payout policy . North Holland Handbook of the economics of finance . Amesterdam : Elsevier science B.V.
  4. Barclay , M., and C.Smith. 1995 . The maturity structure of corporate debt . Journal of finance 50 (2) , 609-631 .
  5. Bharath , T.,J.Sunder , and S. Sunder . 2008 . Accounting quality and debt contracting . The accounting review 83 : 1-28 .
  6. Biddle,G.,G.hilary,and R.verdi. 2009,how does financial reporting quality relate to investment efficiency? . journal of accounting and economics 48,112-131.
  7. Biddle.G.and G.hilary.2006. accounting 6)quality and firm level capital investment. The accounting review 81,963-982.
  8. Brav, A.,J.R.Graham , C.R. Harvey , and R.Michaely . 2005 . Payout policy in the 21 century . Journal of financial economics 77 (3) : 483-527 .
  9. Brown,J.R.,S.M.Fazzari,and B.C.Petersen.2009.financial innovation and growth : cash flow,external equity , and the 1990,s R and D boom,journal of finance 64,151-185.
  10. Bushman , R.,and A. Smith. 2001 . Financial accounting information and corporate governance . Journal of accounting and economics 31 , 237-333.
  11. Chan,L.,J.Lakonishok,and T.Sougiannis.2001.The stock market valuation of research and development expenditures,journal of finance 56,2431-2456.
  12. Chen,F.,O.Hope,Q.Li,and X.Wang.2011.financial reporting quality and investment efficiency of private firms in emerging markets.The accounting review86,1255-1288.
  13. Daniel , N. D., D. J . Denis , and L.Naveen . 2010 . Sources of financial flexibility : Evidence from cash flow shortfalls . working paper . purdue university .
  14. DeAngelo , H., L . DeAngelo, and R. Stulz. 2006. Dividend policy and the earned contributed capital mix : a test of the life cycle theory . Journal of financial economics 81 , 227-254.
  15. DeAngelo,H., L. DeAngelo, and D.J.Skinner.2009. Corporate payout  policy. F oundations and  Trends in Finance 3,95-287.
  16. Dechow , p ., and I . Dichev . 2002 . The quality of accruals and earnings : The role of accrual estimation errors . The accounting review 77,35-59 .
  17. Denis , D. J., D. K. Denis , and A. Sarin . 1994 . The information content of dividend changes : cash flow signaling , overinvestment , and dividend clienteles . Journal of financial and quantitative analysis 29 , 567-587 .
  18. Dhrymes,P.,and M.Kurz.1967.Investment , dividends and external finance behavior of firms , in determinants of hnvestment behavior,Columbia university press,new York.
  19. Easley , D., S. Hvidkjaer, and M. O Hara. 2002 . Is information risk a determinant of asset returns ? Journal of finance 57 , 2185 – 2221 .
  20. Eberhart, A., W . Maxwell and A . Siddique . 2004 . An examination of long-term abnormal stock returns and operating performance following R and D increases . Journal of finance 59 , 623-650 .
  21. Fairfield , P., J. Whisenant and T. Yohn. 2003 . Accrued earnings and growth : implications for future profitability and market mispricing . The accounting revew 78, 353-371 .
  22. Fama , E., and J. Macbeth . 1973. Risk , return , and equilibrium: empirical tests , Journal of political economy 81, 607-636 .
  23. Fama , E., and M. Miller . 1972 . The theory of finance , Dryden press , Hinsdale , Illinois .
  24. Fama, E., and K.French. 1997 . Industry costs of equity . Journal of finance 43 , 153-193 .
  25. Fama,E.1974.The empirical relationship between the dividend and investment decisions of firms. American economic review (june),304-318.
  26. Francis, J., R. Lafond, P. Olsson, and K. Schipper. 2004. Cost of equity and earning attributes. The accounting review 79, 967-1010.
  27. Hall,B.,and J.Learner.2010.The financing of research and development and innovation . Handbook of the economics of innovation,610-638.
  28. Harford , J.,S. Mansi , and W. Maxwell . 2008. Corporate governance and firm cash holding in the US. Journal of financial economics 87, 535-555.
  29. Healy, P.M., and K.G. Palepu. 2001. A review of the empirical disclosure literature . Journal of accounting and economics 31 , 405 – 440 .
  30. Hennes, K., A. Leone , and B. Miller. 2008. The importance of distinguishing errors from irregularities in restatement research : The case of restatements and CEO/CFO turnover. The accounting review 83, 1487-1519.
  31. intner , J. 1956. Distribution of incomes of corporations among dividends, retained earnings , and taxes. The American economic review 46 , 97-113 .
  32. Jensen, M. 1986. The agency cost of free cash flow, corporate finance , and takeovers. American economic review 76, 323-329 .
  33. Jensen, M., and W. Meckling. 1976. Theory of the firm : Managerial behavior , agency costs and ownership structure . Journal of financial economics 3 , 305-360 .
  34. Johnson , S. 2003. Debt maturity and the effects of growth opportunities and liquidity risk on leverage . review of financial studies 16, 209-236 .
  35. Kane , A., Y. Lee ., and A. Marcus . 1984 . Earning and dividend announcements : Is there a corroboration effects ? Journal of finance 39, 1091-1099.
  36. Kothari, S.P., S. Shu, and P. Wysocki. 2009. Do managers withhold bad news ? Journal of accounting research 47, 241-276 .
  37. Lang,l.,and R.Litzenberger.1989.Dividend announcements: cash-flow signaling vs.free cash flow hypothesis? . journal of financial economics 24,181-191.
  38. McNichols, M. 2002. Discussion of The quality of accruals and earnings : The role of accrual estimation errors . The accounting review 77, 61-69 .
  39. Miller , M. H., and F. Modigliani . 1966. Some estimates of the cost of capital to the electric utility industry . American economic review 56 (3) : 333-391.
  40. Miller,M.H,and K.Rock.1985.Dividend policy under asymmetric information , journal of finance 40,1031-1051. 
  41. Miller,M.H.,and F.Modigliani.1961.Dividend policy , growth, and the valuation of shares. Journal of business 34(4):411-433.
  42. Myers,S.,and N.Majluf. 1984.corporate investment and financing policies when firms have information that investors do not have . journal of financial economics 13,187-222.
  43. Newey , R., and K. West. 1987. A simple , positive semidefinite heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix . Econometrica 55 , 703-708 .
  44. ooldridge, J. M. 2002. Econometric analysis of cross section and panel data. Cambridge , MA,MIT Press.
  45. Penman, S. 1983. The predictive content of earning forecasts and dividends. Journal of finance . 38 , 1181-1199.
  46. Peterson, P., and G. Benesh. 1983. A reexamination of the empirical relationship between investment and financing decisions. The journal of financial and quantitative analysis , 18(4) , 439-453 .
  47. Richardson, s. 2006. Over-investment of free cash flow. Review of accounting studies 11, 159-189 .
  48. Smirlock,M.,and W.Marshall.1983.An examination of the empirical relationship between the dividend and investment decisions: a.note,journal of finance , 38,1659-67.
  49. Smith,Jr.,C.W.and R.L.Watts.1992.The investment opportunity set and corporate financing , dividend , and compensation policies . journal Of  financial economics 32 ,263-292.
  50. Stock, J., and M. Yogo. 2005. Testing for weak instruments in linear IV regression. NBER Working paper 284 .
  51. Wooldrige , J. M. 2003 . Introductory econometrics : A modern approach  Thompson south western .

   


تحقیق در مورد پایان نامه نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری, مقاله در مورد پایان نامه نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری, پروپوزال در مورد پایان نامه نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری, تز دکترا در مورد پایان نامه نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری, پروژه درباره پایان نامه نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری, گزارش سمینار در مورد پایان نامه نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری, رساله دکترا در مورد پایان نامه نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده هدف این تحقیق، تبیین مجدد رابطه بین سود تقسیمی و تجدید ارائه صورت‏های مالی، به عنوان معیار کیفیت سود است. به صورت خاص، در این تحقیق بر شرایطی تمرکز می‏شود که می‏توان انگیزه‏ی مدیریت در به‌کارگیری اقلام تعهدی را در دو گروه متقلبانه و غیرمتقلبانه، طبقه‏بندی نمود. به این ترتیب، تنها هنگامی تجدید ارائه می‏تواند نشان‌دهنده ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت بازرگانی گرایش :مدیریت مالی چکیده دنیای کنونی، عصردانایی است. مواهب، دارایی های طبیعی و مشهود کلید کامیابی جوامع و سازمان ها نیستند، بلکه برخورداری و مدیریت سرمایه های نامشهود موجود در عرصه محیط پرتلاطم و چالش برانگیز سازمان ها، رمز موفقیت آنها محسوب می شوند. سازمان هایی که بتوانند این دارایی های نامشهود را به خوبی تشخیص ...

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده: هدف این پژوهش ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش به منظور برآورد کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از میانگین سه عامل مختلف شامل: تغییر سالانه در حسابهای دریافتنی،کل تعهدات و اقلام تعهدی سرمایه درگردش و جهت اندازه گیری مسئولیت ...

چکيده هدف اساسي تحقيق بررسي ارتباط بين استراتژي کسب و کار و کيفيت سود در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. نمونه آماري تحقيق، شامل 145 شرکت پذيرفته شده در بو

 چکيده هدف اساسي تحقيق بررسي ارتباط بين استراتژي کسب و کار و کيفيت سود در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. نمونه آماري تحقيق، شامل 145 شرکت پذيرفته شده

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده گزارش مالی برای پاسخگویی به نیازهای تصمیم گیرندگان ارائه می شود. بر این اساس، به موقع بودن به عنوان یکی از ویژگی های اطلاعات در گزارشگری مالی شناخته شده است. به موقع بودن، اهمیت حیاتی برای بازارهای سرمایه دارد و به عنوان یکی از اجزای اصلی بازار سرمایه کارا محسوب می شود. انتشار به موقع اطلاعات باعث کاهش عدم تقارن ...

پایان­­نامه‌ کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت‌های مالی تجدید ارائه‌شده به‌صورت شفاف و صریح، پیام و علامتی پیرامون قابل‌اتکا نبودن صورت‌های مالی دوره‌های گذشته به استفاده‌کنندگان ارسال می‌کنند. ازاین‌رو تجدید ارائه صورت‌های مالی اثرات مخربی در پی خواهد داشت. این پژوهش به بررسی ...

پایان نامه نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ( MA ) چکیده هدف این مقاله، بررسی ارتباط حساسیت سرمایه­گذاری –جریان­هایِنقدیِ باسطح مخارج سرمایه­ای می­باشد. در این تحقیق اطلاعات مالی 73 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382 الی 1391 بررسی شده است (730 سال- شرکت). برای تجزیه و تحلیل نتایج از نرم افزار 18SPSS استفاده شد. همچنین برای محاسبات داده های مورد نیاز ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین رتبه‌بندی شرکت براساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی و میزان افشای اختیاری اطلاعات در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور رتبه‌بندی شرکت‌ها از تجزیه و تحلیل بنیادی[1] استفاده شده است. ترکیب نه علامت بنیادی که چهار بعد مهم شرکت یعنی سودآوری، کارایی عملیاتی، نقدینگی و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. این پایان نامه یک چارچوب برای تجزیه و تحلیل انتخاب مدیران از سیاست حسابداری موجودی کالا و تاثیری که این انتخاب ها بر کیفیت سود آوری در شرکت های ...

ثبت سفارش