پایان نامه اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان دانش‫آموزان دختر تیزهوش‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

word 385 KB 29858 127
1393 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت قدیم:۱۶,۵۰۰ تومان
قیمت: ۱۶,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی

  چکیده

  هدف پژوهش‌حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان دانش‌آموزان دختر تیز هوش شهر کرمانشاه بود. پژوهش حاضر، یک مطالعه آزمایشی از نوع طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش را دانش‌آموزان دختر تیز هوش دبیرستانی دوره ی اول شهر کرمانشاه در سال تحصیلی94-93 تشکیل دادند. برای انتخاب آزمودنی‌ها از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد، به طوری که‌در این پژوهش 60 دانش‌آموز شرکت داشتند. آزمودنی‌ها به صورت تصادفی در دو گروه 30 نفری گمارده شدند (یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل). گروه آزمایشی، آموزش مهارت‌های زندگی را در 10 جلسه دریافت کردند در حالی که به گروه کنترل این آموزش ارائه نشد. ابزار  استفاده شده در این پژوهش  پرسش‌نامه سلامت عمومی GHQ بود. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شد. نتایج نشان داد که بعد از مداخله، میانگین نمرات سلامت روان گروه آزمایش به طور معناداری کمتر از گروه کنترل بود. هم‌چنین نمرات سلامت روان گروه آزمایش در خرده‌مقیاس‌های علایم جسمانی، اضطراب، نقص در عملکرد اجتماعی و افسردگی معنادار بود .برنامه آموزشی مهارت زندگی باعث بهبود سلامت روان دانش‌آموزان تیز هوش شد و علایم جسمانی، اضطراب، نقص در کنش اجتماعی و افسردگی آنان را کاهش داد. بنابراین برنامه‌ریزی برای ارائه آموزش مهارت زندگی به این دانش‌آموزان اهمیت ویژه‌ای دارد. یافته ها اهمیت و لزوم گنجاندن برنامه آموزش مهارتهای زندگی را در بهبود سلامت روان دانش آموزان متذکر می سازد.

  واژه‌های کلیدی: مهارت زندگی، سلامت روان، دانش آموزان تیز هوش .

  مقدمه

  کودکان ونوجوانان در فرایند رشد وبالندگی خود، مهارت‌های ارتباطی ونحوه‌ی مقابله با چالش‌های زندگی را یاد می‌گیرند‌که پایه ریزی شخصیت افراد در بزرگسالی می باشد .از آن جا که این سنین بیشتر اوقات خود را در محیط‌های آموزشی می گذرانند ، روشن است که این فضاها تأثیرات مهمی بر سلامت روانی[1] دانش آموزان در آینده دارد. بخصوص سن نوجوانی که از مراحل مهم و برجسته رشد وتکامل اجتماعی وروانی فرد به شمار می رود ونیاز به تعادل هیجانی و عاطفی ، کسب مهارت‌های اجتماعی لازم در دوست یابی، شناخت زندگی سالم وچگونگی برخورداری از آن از مهمترین نیازها به شمار می رود(شعاری نژاد،1388). امروزه علی رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه‌ی زندگی متأسفانه بسیاری از افراد در رویارویی با مسایل زندگی ، فاقد توانایی های لازم واساسی هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مسایل و مشکلات روزمره و مقتضیات آن آسیب پذیر نموده است وبا توجه به نقش اساسی مدارس در آماده سازی دانش آموزان برای ورود به اجتماع وپذیرش نقش های متفاوت اجتماعی، ضروری به نظر می رسد که بر تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر روی دانش آموزان بیشتر تإکید وتوجه شود.

  مهارت‌های زندگی[2]، مهارت‌هایی هستند که به منظور ارتقاء سطح ارتباطات، افزایش قدرت تصمیم گیری، مدیریت، درک خود وکارکردن در گروه مورد استفاده قرار می گیرد. در آموزش مهارت‌های زندگی ، محورها و موضوعاتی تدریس می گردد که به ارتقاء کیفیت زندگی کمک می کنند(خدابخش ومنصوری، 1389).

  آموزش مهارت های زندگی ، به مجموعه ای از توانایی هایی گفته می شود که زمینه سازگاری رفتار مثبت و مفید را فراهم می آورد و این توانایی ، فرد را قادر می سازد که ضمن پذیرش مسئولیت های اجتماعی خود   بدون لطمه زدن به خود و دیگران بتواند به شکل مؤثری با خواست ، انتظارات و مشکلات روزانه در روابط بین فردی روبرو گردد(کریم زاده،1388).

  در نتیجه با پدیدآمدن رفتارهای مثبت و سالم بسیاری از مشکلات بهداشتی قابل پیشگیری خواهند بود. بنابراین کمک به کودکان در رشد و گسترش مهارت های مورد نیاز برای زندگی مطلوب ایجاد یا افزایش اعتماد به نفس در برخورد با مشکلات و همچنین کمک به آنان در رشد و تکامل عواطف و مهارت های اجتماعی لازم جهت سازگاری موفق با محیط اجتماعی و زندگی مؤثر و سازنده ضروری به نظر می رسد(شعاری نژاد ، 1388) .

  بنابراین با توجه به اهمیت مهارتهای زندگی با اهداف گوناگون پیشگیری و ارتقاء سطح سلامت روانی ضرورت آموزش اینگونه مهارت ها به کودکان برای ما آشکار می شود. به خصوص‌در کنار جهت دهی به استعدادهای نهانی‌کودکان تیزهوش، مدارس باید شرایط لازم برای پرورش وایجاد فکر خلاق ورشدتوانایی‌های دانش‌آموزتیزهوش را فراهم آورند که از مؤثرترین اقدامات در این زمینه آموزش مهارت‌های زندگی می باشد. یک دانش‌آموزتیز هوش برای ارتباط با دنیای خارج، حل مسأله، ایجاد آثار هنری وابتکار عمل وسازگاری اجتماعی به این مهارت‌ها نیازمند است(اژه ای،1383).

  در گذشته وقتی صحبت از سلامت انسانها می شد فقط جنبه فیزیولوژیک و بدنی آنها مورد توجه بود. اما امروزه تعریف سلامت و بهداشت تغییر نموده است و شخص سالم کسی است که از نظر روانی وحتی اجتماعی سالم باشد . اصطلاح سلامت روانی[3]  اصطلاحی است که از آن برای بیان واظهار کردن هدف خاصی برای جامعه استفاده می شود .

  هر فرهنگی بر اساس معیارهای خاص خود به دنبال سلامت روان است . هدف هر جامعه این است که شرایطی را که سلامت اعضاء جامعه خودش را تضمین می کند تهیه و آماده نماید و سلامت روان قسمتی از سلامت کلی است . سلامت روان نوعی از سلامت است که به قسمت خاصی از انسان مثل هوش ، ذهن ، حال ، روان ، روح و این مقولات اشاره و نظر دارد. سلات روان تاثیر مستقیم برروی کل سلامت دارد و قسمت جدای از ارگانیسم نیست (براندن1 1990،ترجمه هاشمی،1374). چرا که روان با تمامیت انسان رابطه دارد و زمانی میسر می شود که فرد هیچ احساس ناخوشایند و نامطلوبی از زندگی نداشته باشد ودیگران ازجمله پزشکان هم او را در حد طبیعی بدانند بنابراین احساس امنیت خاطر، شادمانی به موقع ، خواب و خوراک وانرژی به اندازه می تواند نشان دهنده سلامت روان باشد(احمدوند،1388).

   سازمان بهداشت جهانی 2   (WHO) سلامت روان را چنین تعریف می کند :

  سلامت عبارتست از بهزیستی کامل جسمانی، روانی واجتماعی و نه فقط فقدان بیماری یا ناتوانی  (گنجی،1392).                                                      

   درباره مفهوم سلامت روان میان روان‌ شناسان اختلاف نظرهایی وجود دارد، ولی یکی از تعاریف به نسبت پذیرفته شده در این باره، این است که درفرد پایین ترین سطح نارسایی های روانی وجود داشته باشد(نویدی، 1385).سلامت عمومی3 نمایه ای است که میزان توانایی شخصی را در مواجهه با خواسته های محیطی – اجنماعی ،عاطفی یا جسمانی نشان می‌دهد. بنابراین بهداشت روانی را نباید با بیماری روانی‌ در هم آمیخت  بهداشت روانی مطالعه وضع روانی شخص قبل از بیماری است (میلانی فر، 1389).بدین طریق سلامت روانی وضع روانی را که از طریق آرامش، هماهنگی وگنجایش روانی مشخصمی شود آشکار می سازد و بوسیله نبودن نشانه های ناتوانی و ضعف در هر بعد روانی وجسمانی در شخص شناخته می شود.

  1-2-بیان مساله

  سازمان جهانی بهداشت مهارتهای زندگی را چنین تعریف نموده است : توانایی انجام رفتار سازگارانه ومثبت به گونه ای که فرد بتواند با چالش‌ها وضروریات زندگی روزمره خود کنار بیاید. به طور کلی مهارت‌های زندگی عبارتند ازتوانایی هایی که منجر به ارتقای بهداشت روانی افراد جامعه، غنای روابط انسانی، افزایش سلامت و رفتارهای سلامتی در سطح جامعه می گردند. مهارت‌های زندگی هم به صورت یک راهکارارتقای سلامت روانی وهم به صورت ابزاری در پیشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی مبتلا به جامعه نظیر اعتیاد، خشونت‌های خانگی واجتماعی، آزار کودکان، خودکشی، ایدز وموارد مشابه قابل استفاده است. به طورکلی مهارت‌های زندگی ابزاری قوی در دست متولیان سلامت روانی جامعه درجهت توانمند سازی جوانان درابعاد روانی – اجتماعی حفظ کرده و سطح بهداشت روانی خویش وجامعه را ارتقا بخشند . دراین راستا ده مهارت را به عنوان مهارتهای اصلی زندگی، شامل مهارتهای: تصمیم گیری [4]، حل مسأله 2،تفکر خلاق3  ،تفکر نقاد4 ،توانایی برقراری ارتباط مؤثر 5، مهارت ایجاد و حفظ روابط بین فردی 6 ، خود آگاهی 7 ،همدلی کردن 8 مقابله با هیجان 9 ، مقابله با فشار 10  معرفی نموده است(قاسم زاده،1383).

  آموزش مهارت‌های زندگی موجب ارتقای توانایی‌های روانی – اجتماعی می گردد. این توانایی ها فرد را برای برخورد مؤثر با کشمکشها وموقعیت های زندگی یاری می بخشند، وبه او کمک می کنند تا با سایر انسانها، جامعه، فرهنگ و محیط خود مثبت وسازگارانه عمل کند و سلامت روانی خود را تأمین نماید. بدین ترتیب مهارت‌های زندگی موجب تقویت یا تغییر نگرشها، ارزشها ورفتارهای مثبت وسالم بسیاری از مشکلات بهداشتی قابل پیشگیری خواهند بود(حقیقی،موسوی،مهرابی‌زاده،بشلیده،1385).

  در حال حاضرسلامت روان را می توان به منزله‌ی توانایی رشد وگسترش هیجانات عقلی و معنوی، برقراری ارتباط با دیگران شامل همسالان و بزرگسالان، شرکت در فعالیت های آموزشی و اجتماعی انعطاف پذیری در مواجهه با سختی ها دانست . آموزش مهارتهای زندگی نقش اساسی را در بهداشت روانی ایفا می کند، البته زمانی که در یک مقطع سنی مناسب ارائه شود نقش برجسته تری خواهد داشت. به طوری که می توان گفت که بسیاری از نوروزها وسایکوزها ناشی از نقص دررشد مهارت‌های زندگی اساسی است و در واقع آموزش مهارت‌های زندگی نقش درمانی دارد(خدابخش وهمکاران،1389).

  کودکی ونوجوانی فرصت‌های کلیدی را برای بهبود واساس سلامت روان مهیا می کنندو مدرسه منبع مهمی برای کمک کردن ورسیدن به این هدف است. در حدود 25% از بچه ها وافراد جوان در جوامع پیشرفته نشانه هایی از مشکلات سلامت روان را نشان می دهند که 10% آن‌ها اختلال سلامت روان را دارند. مدارس هم چنین می توانند در پیشرفت سلامت روان و ایجاد آن و نیز جلوگیری از محیط های استرس زای منفی مؤثر باشند(ویرونایند[5]،2011).

  مدرسه و محیط های آموزشی کانون توجه صاحبنظران سلامت روان هستند. از این رو که این محیط با گروههای سنی که به عنوان گروه های حساس شناخته می‌شوند سروکار دارند. علاوه بر این که سنین دبستان و راهنمایی و دبیرستان به عنوان سنینی شناخته می‌شوند که پایه ریزی شخصیت افراد در بزرگسالی در این سنین روی می‌دهد این دسته از گروه های سنی بیشتر اوقات خود را در این مدارس و محیط ها می‌گذرانند و روشن است که فضای این موقعیت ها تاثیرات مهمی بر سلامت روانی افراد در بزرگسالی دارد. بر این اساس صاحبنظران مسائل روانی در کنار توصیه به خانواده‌ها در جهت شناخت عوامل موثر در بهداشت روانی و تامین آن ، مراکز آموزشی و مدارس را نیز مورد توجه خود قرار می‌دهند و ایجاد آشنایی و رعایت این عوامل را در مدارس اکیداً توصیه می‌کنند(ادبی،1388).                                                                

   نوجوانی مرحله ای از رشد و بلوغ است که با  تحولاتی در جسم و روان همراه است در این مرحله غرایز و احساسات در بالاترین حد خود قرار دارد، قوا و استعدادها به جنب و جوش در می آیند و عقل در آستانه ی رشد نسبی است در این مرحله نوجوان می خواهد روی پای خودش بایستد و از حالت کودکانه و دنباله روی به در آید. چیزی که بر مشکل تربیتی نوجوان می افزاید آسیب های اخلاقی است که امروزه به دلیل شرایط و فضای خاص فرهنگی و اجتماعی دامنگیر نسل نو شده است و جوامع انسانی به ویژه کشورهای صنعتی را با دشواری ها و مشکلات جدی روبه رو ساخته است(محمدی، 1385).تحقیقات نشان داده است که کلید تعیین کننده موفقیت تنها هوش شناختی نیست بلکه بسیاری افراد با هوش شناختی بالا در زندگی حیرانند. کودکان تیزهوش به علت دارابودن رشد فکری بیشتر، از نظر عاطفی نیز رشدشان سریعتر است وچنانچه مشکلاتی بروز نماید سبب سرکشی یا افسردگی آن‌ها می‌شود. توانایی فکری یک فردتیزهوش با فقدان تجربه و نداشتن مهارت‌های زندگی باعث بروز مشکلات جدی در زندگی‌می‌شود(اژه ای،1383). آموزش مهارت های زندگی ، نوعی کوشش است که در سایه ی آن نوجوانان ترغیب می شوند تا خلاقیت خود را به کار گیرند و به طور خودجوش راههای مؤثر را برای حل تعارضات و مشکلات زندگی خود یابند(کلینگمن، 2009)[6].

  به نظر می رسد آموزش مهارت‌های زندگی گام مؤثری در این جهت باشد که استعدادها و توانمندی های دانش آموزان بکار گرفته شود تا خود فعالانه سر نوشت خویش را بدست گیرند و انتخاب گر باشند. ضمناً فرایند خود باوری در نوجوانان مسیر درست خود را طی کرده و نوجوان ضمن استفاده ی درست از مهارت ها، مسئولیت اعمال و احساسات خود را می پذیرد و مهارت های لازم را برای اتخاذ تصمیم های مهم زندگی کسب می کند(شعاری نژاد،1388).

   

  1- Mental health

  2 - Self skills

  1-Braden

  2-World Health Organization

  3- General haelth

  1- Decision making                                                                      6-Interpersonal relationship skills

  2-Problem solving                                                                        7- Self-awareness

  3-Creative thinking                                                                      8-Empathy

  4-Critical thinking                                                                       9- Coping with emotions           

  5-Effective communication                                                         10- Coping with stress

   

  1-Wear & Nind

  1-Klingman

  2-Zollinger

   3-Darean

  4- Shelties

   

   

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                                         صفحه  

  چکیده 1

  فصل یکم. 2

  مقدمه پژوهش... 2

  1-1-مقدمه. 3

  1-2-بیان مساله. 5

  1-3- اهمیت وضرورت پژوهش... 8

  1-4- اهداف پژوهش... 10

  1-5- فرضیه‌های پژوهش... 11

  1-6- تعریف متغیرها 11

  فصل دوم. 14

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش... 14

  2-1- مهارت های زندگی.. 15

  2-1-5- مهارت‌های اصلی زندگی.. 17

  2-1-6- ده مهارت اصلی وپایه‌ای مهارت‌های زندگی.. 18

  2-1-7-  مبانی نظری مهارت های زندگی.. 20

  2-1-7-1- نظریه یاد گیری اجتماعی.. 20

  2-1-7-2- نظریه نمره اجتماعی.. 20

  2-1-7-3- نظریه حل مسایل شناختی.. 21

  2-1-7-4- نظریه هوش چند بعدی.. 21

  2-1-7-5- نظریه خطر و جهندگی.. 22

  2-1-7-6- نظریه ساخت گرایی روان شناسی.. 23

  2-1-8- فواید وکاربردهای مهارت زندگی.. 23

  2-1-9- اهداف مهارت‌های زندگی.. 24

  2-1-10-مهارت حل مسأله. 25

  2-1-10-1- ویژگی های افراد توانمند در حل مسأله. 25

  2-1-10-3- راه کارهای مهارت حل مساله: 26

  2-1-11- مهارت تصمیم گیری.. 27

  2-1-12- مهارت تفکر خلاق.. 30

  2-1-13-مهارت تفکر نقادانه. 32

  2-1-14- مهارت کنترل هیجان. 35

  2-1-15- مهارت همدلی.. 36

  2-1-16- مهارت مقابله با استرس... 37

  2-1-17- مهارت خود آگاهی.. 39

  2-1-18- مهارت برقراری ارتباط مؤثر. 41

  2-1-19- مهارت جرأت ورزی: 42

  2-2- سلامت.. 44

  2-2-1 -الگوی سلامت.. 45

  2-2-2- ابعاد سلامت.. 46

  2-2-3- سلامت روان. 47

  2-2-4- اصول سلامت روانی.. 50

  2-2-5- سلامت روان از دیدگاه‌های مختلف... 52

  2-2-6- سلامت روان از نظر مکاتب مختلف  روانشناسی.. 53

  2-2-7 - نظریه های مربوط به سلامت روان. 55

  2-2-8- ایجاد سلامت روان. 59

  2-2-9- پیشگیری.. 59

  2-2-10- مدرک‌های سلامت روان. 60

  2-2-11- اهمیت مهارت‌های زندگی در سلامت روان. 61

  2-3- تیزهوش... 62

  2-4- پیشینه پژوهش‌ 66

  فصل سوم : 74

  روش پژوهش... 74

  3-1- روش پژوهش... 75

  3-2- معرفی متغیرها 75

  3-3- جامعه آماری.. 75

  3-4- نمونه وروش نمونه گیری.. 75

  3-5- ابزار پژوهش... 75

  3-6-  روش اجرای پژوهش... 77

  3-6-1- برنامه آموزش مهارت‌های زندگی.. 77

  3-8-  روش تحلیل داده ها 80

  فصل چهارم. 81

  تجزیه و تحلیل داده ها 81

  الف) یافته های توصیفی.. 82

  ب) یافته های استنباطی.. 83

  فصل پنجم. 90

  بحث و نتیجه گیری.. 90

  5-1-بحث و نتیجه گیری.. 91

    5-3- محدودیتهای پژوهش.. 96

  5-4-پیشنهادات.. 96

  5-4-1- پیشنهادات کاربردی.. 96

  5-4-2-پیشنهادات پژوهشی.....................................................................................................................97

  منابع. 98

  پیوست‌ها 111

  منبع:

   

  منابع

  فهرست منابع

  الف ) – منابع فارسی

  اتکینسون،رینا،اتکینسون،ریچارد.(1990). زمینه روانشناسی،براهانی،محمد نقی وهمکاران(1386)،انشارات رشد.

  ادبی،راضیه.(1388).بررسی پایگاه هویت وسلامت روانی در اوایل واواسط نوجوانی،پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی،دانشگاه علوم پزشکی وتوانبخشی.

  ادیب،یوسف.(1385).بررسی میزان دستیابی نوجوانان ایرانی به مهارت‌های زندگی.فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز، سال اول1،شماره 4 .

  احمدوند ، محمدعلی.(1388).بهداشت روانی.انتشارات :پیام نور.

  استرنبرگ،رابرت‌جی،ریس،سالی(1994).تیزهوشی‌تعاریف‌ومفاهیم، امیری مجد،مجتبی(1385).تهران:دانژه.

  اسکندری، حسین.(1380) .مهارت های زندگی. تهران انتشارات سپند هنر.

  اسکندری،محمد.(1380).بررسی اثر آموزش مهارت‌های‌زندگی درتعامل با شیوه‌های فرزندپروری برعزت نفس دانش آموزان استان اردبیل.فصلنامه پیام مشاوره.جلد 3.

   اژه ای،جواد.(1383).ویژگی های کودکان تیزهوش.نشر سمپاد.

  اژه ای،جواد.(1383).ویژگی های شخصیتی تیزهوشان در پژوهش های روانشناختی ایران.نشر سمپاد.

  افروز،غلام علی.(1393).خلاقیت لازمه بدست آوردن سرنخ علوم وفنون. فصلنامه مرکز ملی استعدادهای درخشان ودانش پژوهان جوان.سال هجدهم،شماره2.

  امیری‌برمکوهی،علی.(1388).آموزش‌مهارت‌های‌زندگی برای کاهش افسردگی. مجله‌روان شناسی‌تحولی.شماره 2.

  ارونسون، الیورت.(1937). روانشناسی اجتماعی ، شکرشکن ، حسین.(1393).انتشارات رشد.

  آبکنار،جلیل،عاشوری،سمیه،پورمحمدرضای تجریشی،محمد.(1391). بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر مهارت های شناختی، رفتاری، هیجانی و انگیزشی دانش آموزان با اختلال ریاضی . پژوهش درعلوم توانبخشی ،سال8 ،شماره6، بهمن واسفند.

  آقاجانی،محمد.(1381).تأثیر آموزش مهارت‍های زندگی برسلامت روان ومنبع کنترل نوجوانان.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی دانشگاه الزهرا.

  باغبانی،حافظ.(1392). اثر بخشی آموزش برنامه مهارت های زندگی بر بهبود ارتباط و کنترل خشم کودکان آهسته گام. پایان نامه کارشناسی ارشد. منتشر نشده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.

  بافنده قراملکی،حسن.(1379).مقایسه سلامت عمومی نوجوانان ناشنوا.پایان نامه چاپ نشده،کارشناسی ارشدروان شناسی عمومی،تهران،دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی.

  براندن، ناتانیل، (1374). روان شناسی کمال. ترجمه جمال هاشمی، تهران: قوس.

  بیابانگرد،اسماعیل.(1387). روشهای پیشگیری از افت تحصیلی. تهران : انتشارات انجمن اولیا ومربیان.

  پاشا، غلامرضا و داد آوری، ماندانا(1386) اثر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت عمومی، عزت نفس و خودابرازی. فصل نامه مطالعات جوانان، شماره 10و11.

  پورمقدس، علی(1384). روان شناسی سازگاری. موسسه انتشاراتی مشعل، اصفهان.

  تقوی،سیدمحمدرضا.(1380).بررسی روایی واعتبار پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ). مجله روان شناسی،دوره 5،شماره4.

  تیمیان، علیرضا(1386) مهارت های زندگی. تعاریف و مبانی نظری ، تهران: انتشارات رشد .

  ثمری ،علی اکبر و لعلی فاز،احمد.( 1384). مطالعه اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر استرس خانوادگی و پذیرش اجتماعی . فصلنامه اصول بهداشت روانی سال هفتم، بهار و تابستان، شماره 26-25.

  جلالی، آریا.، آسایش، قنبری. (1391). بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر برقراری ارتباط اجتماعی کارآمد در دانش آموزان  دختر اول دبیرستان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی . دانشگاه علامه طباطبایی.

  حاج امینی ، زهرا و همکاران. ( 1387 ) . بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر واکنش های هیجانی  نوجوانان . مجله 263 - علمی علوم رفتاری ، دوره 2 ، شماره3 ، پائیز .

  حداد، فرید(1387). بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر مؤلفه های سازگاری و سلامت عمومی بر دختران ساکن مراکز بهزیستی. پایان نامه کارشناسی ارشد، منتشر نشده دانشگاه تبریز.

  حدادی، کوهسار، (1388). رابطه مولفه های هوش هیجانی با سلامت روان شناختی و موفقیت تحصیلی، مجله دانش و پژوهش در علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی  ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسکان (اصفهان).

  حق شناس، حسن، چمنی، امیررضا، فیروز آبادی، علی،(1385). مقایسه ویژگی های شخصیتی و سلامت روان دبیرستان های تیز هوشان ودبییرستان های عادی، اصول بهداشت روانی، بهار و تابستان.

  - حقیقی ، جمال،بشلیده،کیومرث،موسوی،سید محمد،مهرابی زاده هنرمند،مهناز.(1385). بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روانی و غزت نفس  دانش آموزان دختر سال اول متوسطه، مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز ، دوره سوم، سال سیزدهم.

  حسینی زاده، امیدعلی(1390). ارایه درسی برای ارتقای سلامت سازمانی در آموزشکده های سمای دانشکاه آزاد اسلامی، پایان نامه دکتری تخصصی مدیریت آموزشی.

  حسینی، سیدابوالقاسم، (1378)، مفاهیم و اهداف بهداشت روانی. فصل نامه علمی- پژوهشی اصول بهداشت روانی، سال اول، شماره 1 بهار.

  خانزاده،عباسعلی،حسین،رشیدی،نورالدین،یگانه،طیبه،زارعی‌منش،قاسم،قنبری،نیکزاد(1391).تأثیرآموزش مهارت‌های زندگی برمیزان اضطراب وپرخاشگری دانشجویان،مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان،دوره دوازدهم.

  خدا بخش، محمدرضا،منصوری،پروین، 1389. تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان، مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، شماره 13. 

   خدابخش کولانی،آناهیتا.(1387). مشاوره با سالمندان.انتشارات جنگل جاودانه.

  خدا رحیمی،سیامک، (1373). روان شناسی سالمندی، آستان قدس رضوی.

  خلعتبری، جواد، عزیززاده حقیقی، فرشته، (1390). تاثیر آموزش مهارت های زندگی و راهبرد های مقابله با فشار روانی بر سلامت روان دانشجویان. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، سال دوازدهم. شماره 2 تابستان .

  خراتی، صابر(1385) .ضرورت فراگیری مهارت های زندگی برای کودکان و نوجوانان. روز نامه ی شاپرک شماره 1016.

  خوشایی،کتایون وهمکاران (1386).بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاههای شهر تهران. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان،دوره 15 ،شماره 3،پاییز .

  جلیلیان، خدابخش، (1392) رابطه منع کنترل با انگیزه پیشرفت و سلامت عمومی در دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد. منتشر نشده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.

  دادستان، پریرخ، (1392) روان شناسی مرض تحولی. ج(1) تهران : سمت چاپ چهاردهم.

  دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان کل کشور(1386) .راهنمای آموزش مهارت های زندگی، تهران، انتشارات آبی.

  دولتیاری، قادر، (1392) اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر استرس و راهبرد های مقابله ای در سربازان وظیفه .پایان نامه کارشناسی ارشد. منتشر نشده دانشکاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.

  دلیری، زهرا(1383) مهارت های زندگی را بیاموزیم. نشر پیوند اسفند ماه.

  دهستانی، منصور(1392) مهارت های زندگی .چاپ سوم نشر میم.

  رضایی، موسی، (1387). خانواده و نگرش نو به تعلیم و تربیت فرزندان. انتشارات دانش پرور.

  رحیمیان بوگر، محمدی فر ، محمدعلی، نجفی، محمود، دهشیری، غلامرضا(1392)، تاثیر مهارت های زندگی بر سلامت عمومی دانشجویان. دو فصل نامه علمی- پزوهشی، دانشگاه شاهد، سال بیستم دوره جدید شماره 8 بهار و تابستان.

  رسولی، آراس.(1385). بررسی رابطه بین سلامت روانی، رضایت مندی از زندگی زناشویی و عملکرد تحقیقی از بین دانشجویان. فصل نامه پژوهش های تربیتی، سال دوم، شماره9 ، زمستان 85..

  ساعتچی، محمود، (1383) . روان شناسی در کار سازمان مدیریت .تهران: انتشارات رشد، چاپ پنجم.

  سازمان بهداشت جهانی(2001). برنامه آموزش مهارت های زندگی، ترجمه نوری قاسم آبادی، ربابه، محمد خانی، پروانه، (1377)، تهران : واحد بهداشت و روان و پیشگیری از سوء مصرف مواد سازمان بهداشت جهانی.

  سرمد،زهره،بازرگان،عباس،حجازی،الهه.(1391).روش‌های نحقیق در علوم رفتاری.نشر آگه.

  سلطانیان، نعمت. (1381) .وضعیت سلامت معلمان شهر کرمانشاه. پژوهش شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه.

  سیف،علی اکبر. (1390).روانشناسی پرورشی.انتشارات دوران.

  سیف،علی اکبر. (1390).روشهای اندازه گیری و ارزشیابی آموزش.تهران:نشر دوران.

  شاملو، سعید.(1392) بهداشت روانی. تهران: انتشارات رشد.چاپ بیست و چهارم.

  شاویسی زاده، سعید.(1391) .اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان فرزندان شاهد و ایثار گران، پایان نامه کارشناسی ارشد منتشر نشده دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.

  شعاری نژاد، علی اکبر. (1388). نقش فعالیت های فوق برنامه در تربیت نوجوانان. تهران: موسسه اطلاعات.

  شفیع آبادی ، عبدالله ، ناصری ، غلامرضا. ( 1392 ). نظریه های مشاوره و  روان درمانی ، تهران : مرکز نشر.

  شفیع آبادی ، عبدالله.(1388).راهنمایی ومشاوره شغلی وحرفه ای.چاپ هشتم،تهران:انتشارات رشد.

  شعبانی،حسن.(1392).مهارت‌های آموزشی.تهران:انتشارات سمت.

  شکوهی،یکتا،قهقایی.(1379).بررسی نحوه مقابله با فشار روانی در بین دانش آموزان تیز هوش وعادی دبیرستانهای شهر کرج.فصلنامه استعدادهای درخشان،سال نهم،شماره1.

  شهیدی، شهریار، و حمدیه، مصطفی.(1381). اصول و مبانی بهداشت روانی. تهران: سمت.

  سعادتمند،سعید.(1390). اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی ومشاوره گروهی به شیوه REPTآلبرت آلیس بر خود پنداره، انگیزه پیشرفت وسلامت روان دانش آموزان پسر نا موفق مقطع متوسطه روانسر.پایان نامه کارشناسی ارشد،منشر نشده.دانشکده ادبیات وعلوم انسانی گروه علوم تربیتی. دانشگاه ارومیه.

  سهرابی، رقیه، محمدی اکبر، ارفعی اصغر.(1390). اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر سبک های مقابله ای نوجوانان دختر. زن و مطالعات خانواده، سال چهارم شماره سیزدهم پائیز.

  طارمیان ، فرهاد و همکاران.(1387) . اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی به منظور پیشگیری از مصرف مواد مخدر در دانش آموزان دوره راهنمایی ، مجله علمی ، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ، دوره16 ، شماره 65 ، زمستان.

  طارمیان ، فرهاد .( 1378 ). سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان ، چاپ اول، تهران: انتشارات تربیت.

  علی مدد ، زهرا.(1392) .بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان نوجوانان. شورای تحقیقات اداره کل آموزش وپرورش استان ایلام.

  فتحی آشتیانی،علی,دادستانی،محبوبه.(1391).آزمون‌های روان شناختی: ارزشیابی شخصیت وسلامت روانی.چاپ نهم،تهران: انتشارات بعثت.

  فراهانی، محمدنقی، کرمی نوری، رضا. (1385). روان شناسی سال سوم ادبیات و علوم انسانی. شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، تهران، چاپ ششم.

  قاسم زاده، فاطمه.(1383). راهنمای آموزش مهارت های زندگی برای جوانان و زنان. جلد1، نشر نهضت سواد آموزی.- کاپلان وسادوک.(2007).خلاصه روانپزشکی،فرزین رضاعی.(1391).انتشارات ارجمند.

  کاظمی حقیقی،ناصر.(1376). روانشناسی کودکان تیز هوش وروشهای آموزش ویژه.ناشر:کانون فرهنگی انتشارات سایه سیما.

   

  کاکابرایی،کیوان،ارجمند نیا،علی اکبر،افروز،غلام علی.(1389).رابطه سبک‌های مقابله‌ای وحمایت اجتماعی ادراک شده با مقیاس‌های بهزیستی در بین والدین کودکان استثنایی وعادی شهر کرمانشاه.فصلنامه افراد استثنایی،سال دوم،شماره7.

  کارلسون، نایل آر.(2001).مبانی روانشناسی فیزیولوژیک.پژهان، مهرداد.(1390).چاپ نهم .انتشارات ارکان دانش.

  کاکی، آتوسا، (1392). پیش بینی انتظار از ازدواج بر مبنای سلامت عمومی و سبک های پردازش اطلاعات در دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد. منتشر نشده. دانشکاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.

  کاکی، آتوسا،(1386) بررسی رابطه بین عزت نفس و سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر. پایان نامه کارشناسی. منتشر نشده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.

  کاویانی،حسین(1386). نظریه های زیستی شخصیت. تهران: انتشارات مهر کاویان، چاپ دوم.      

  کچوئیان، حسین، (1390) .رویکرد های مختلف در مورد ارتباط فرهنگ ها. تهران: انزلی.

  کریم زاده ،اسماعیل.(1388).راهنمای آموزش و آداب مهارتهای زندگی.تهران: یادمان هنر اندیشه.

  کریمی، یوسف، (1392)، روان شناسی شخصیت. چاپ هیجدهم. تهران: نشر ویرایش.

  کریستین، آنتونی، جی،(1996). روان شناسی سلامت. فتحی آشتیانی ،علی، تهران: بعثت.

  کلینیکه، ال، کریس. (1988). مهارت های زندگی. ترجمه شهرام محمد خانی، چاپ پنجم (1389)، تهران: رساله تخصصی.

  گاطع زاده، عبدالامیر.(1390). تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان دانشجویان دختر. فصل نامه علمی- پژوهشی زن و فرهنگ. سال سوم شماره نهم پائیز.  

  گالاگر،جیمز،(1997). آموزش کودکان تیز هوش .ترجمه مهدی زاده،مجید،صافی،احمد(1387).نشر: مؤسسه چاپ وانتشارات آستان قدس رضوی.

   

  گلگداز، وجیهه ا...(1379). اثر بخشی ابراز وجود بر خود کار آمدی گروهی از نوجوانان و جوانان مقیم شبانه روزی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه بهزیستی و توانبخشی.

  گلزاری، محمود.(1386). بررسی میزان آگاهی دانشجویان شاهد دانشگاه ها و مراکز اموزش عالی شهر تهران از مهارت های زندگی. تهران: معاونت پزوهشی بنیاد شهید و امور ایثار گران.

  گنجی، حمزه. (1392). بهداشت روان. تهران: ارسباران چاپ پانزدهم.

   لاکانی،مژگان.(1384) .جزوه مهارت های زندگی. تهران، سازمان جمعیت جوانان هلال احمر.

  مایر،ریچارد.(1986).روانشناسی تربیتی.فراهانی،محمدنقی(1376).تهران:مرکز فرهنگی انتشارات جهاد دانشگاهی تربیت معلم.

  محمد خانی، شهرام و همکاران( 1377). مهارت های زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان دختر سال اول متوسطه، مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، سال سیزدهم، شماره1 .

  محمد خانی، شهرام و همکاران(1385).  راهنمای علمی برگزاری کارگاه های آموزش مهارت زندگی. نشر دانژه.    

  محمد خانی، شهرام(1389). آموزش مهارتهای زندگی ویژه دانش آموزان، به سفارش وزارت آموزش وپرورش . چاپ هفتم.نشر طلوع.

  مردانی،مرجان،حیدزی،هایده.(1389).بررسی تأثیر ابراز وجود بر میزان افسردگی بعد از زایمان.مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران.سال هشتم،شماره 4.

    میلانی فر، بهروز. (1389). سلامت روانی. تهران: قومس. چاپ یازدهم.

  میکائیلی منیع،فرزانه،احمدی خویی،شاهپور،زارع،حسین(1390).بررسی مقایسه  ای اثربخشی آموزش سه مهارت زندگی بر سلامت عمومی دانشجویان سال اول.مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران،دوره 21 شماره5.

    مقدم ، مرضیه و همکاران (1387). اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر میزان آگاهی و نگرش دانشجویان جدید الورود درباره مهارتهای زندگی و ارتقاء توانمندی های مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ،  دوره پنجم : شماره اول .  

  مقدم، بدری.(1388).کاربرد روانشناسی در آموزشگاه،انتشارات سروش.

  معافی،محمود،رون،سیدامیر.(1393).یافته های پژوهش نیاز سنجی برنامه درسی اختصاصی مدارس استعدادهای درخشان.فصلنامه مرکز ملی استعدادهای درخشان ودانش پژوهان جوان.سال هجدهم،شماره2.

  موتابی فرشته،محمدخانی شهرام،نوری ربابه.(1389). آموزش مهارتهای زندگی ویژه دانش آموزان؛به سفارش وزارت آموزش وپرورش . چاپ هفتم.نشر طلوع.

  موکیلی، آالکس ودانترز روبرت.(1994). انگیزش وهیجان.گنجی،حمزه،پیکانی،علی.(1384).نشر ساوالان.

  مهدی زاده، منصور.(1382). نقش آموزش مهارت های زندگی بر دانش و نگرش نسبت به مواد مخدر، عزت نفس دآنش آموزان پسر راهنمایی تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد منتشر نشده دانشگاه آزاد تهران.

  میرزمانی ، آرزو.، دولتشاهی، عسگری. (1391). بررسی سودمندی آموزش مهارتهای زندگی به دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر تهران . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه علامه طباطبایی.

  نعمتی سوگلی تپه فاطمه، باباپورخیرالدین جلیل، محمودعلیلو مجید، بیرامی منصور، هاشمی نصرت آباد تورج.(1388). ، تاثیر آموزش گروهی مهارتهای زندگی در کاهش  نشانه های اضطراب و افسردگی پس از پیوند عروق کرونر ، مجله علمی روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران ، سال پانزدهم ، شماره 1 ، بهار.

     نویدی، احد.(1385). آزمودن تأثیر آموزش مدیریت خشم بر مهارت های خود نظم دهی خشم، سازگاری و سلامت عمومی پسران دوره متوسطه شهر تهران . رسا له دکتری روان شناسی، تهران، دانشکد ه روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.

  نوری ربابه.(1389). آموزش مهارتهای زندگی ویژه دانش آموزان، به سفارش وزارت آموزش وپرورش . چاپ هفتم.نشر طلوع.

  نوری، ربابه.(1389). مهارت های تفکر نقادانه و خلاق، معاونت پژوهشی و تربیت بدنی ، دفتر مشاوره تربیتی.

    نوربالا،احمدعلی،باقری یزدی،عباس،محمد کاظم.(1387).اعتباریابی پرسشنامه 28 سئوالی سلامت عمومی به عنوان ابزار غربالگری اختلالات روانپزشکی در شهر تهران. مجله پزشکی حکیم،دوره 11،شماره 4.ص 53-47.

  نیک پرور، ریحانه.( 1391) .مهارت های زندگی، چاپ سوم، تهران: انتشارات مبتکران.

  وردی، مینا.(1383). بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر ابراز وجود، عزت نفس و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر سال اول متوسطه ی آموزش و پرورش ناحیه ی یک اهواز. شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان.

  ولیزاده، علیرضا.(1391) .بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روان مجرمان زندانی شهر کرج. پایان نامه کارشناسی ارشد. منتشر نشده دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.

  هومن،حیدرعلی،گنجی،کامران،امیدی فر،احمد.(1392).فراتحلیل مطالعات اثربخش آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان.مجله روان شناسی تحولی سال دهم، شماره37.

  یاری،س.(1385).تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی برسلامت روان ومنبع کنترل در نوجوانان. پایان نامه ارشدمنتشر نشده.رشته روانشناسی عمومی،دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن.

  یادآوری، ماندانا.(1383). تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت عمومی، عزت نفس و خودابرازی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.  

   

   

   

   

   

  منابع لاتین :

    Bob, L. Roisin, D. (2010).Using podcasts to support communication skills development: A case study for content format  preferences among postgraduate research students Computers & Education, Volume 54, Issue 4, May.

  Bo,W,Xiaoming Li, Bonita, S,Xiaoyi ,F.(2010). The influence of social stigma and discrhminatoty experience on psychological distress and quality of life among rural – to- urban migrants in china Social Science & Medicine, In Press, Corrected Proof, A vailable online 27 March.

  Conrad, A, Thomas, W. Lindner, E, Leif Moen, Kjetil Sunde. (2 -Botvin. G.J.Kantor.L.W ( 2009 ), per renting alcohol and Tobaccos.

  Darden.C.A:Gunter. E.J (2007), Life skills development scale adolescence from.Journal health counseling.

  Ginter.E.J (2008 ), David K.Brooks contribution to the developmentally based life skill approach. Journal of mental health counseling.

  Klingman. A (2009 ), Psychological education : studying adolescents interests from their own perspective. Journal Adolescence.

  Kaplan, A.E., Matson, J.L., & Esveldt-Dawson, K. (1992). The relationships of role-play assessment of children‘s social skills to multiple measures of social competence. Behavior Research and Therapy, 22, 129-140.

  Martin, I. Jones, D. (2009). Exploring the life skills needs of British  adolescent athletesPsychology of  Sport and Exercise, Volume 10, Issue 1, January .

  Monal ghorabaei, MD; etal, (2008): Evolution of the Effectiveness of life skills training for Iranian working women. Iranian Journal of psychiatry and behavioral sciences ( IJPBS ), Volume2 , Number2, Autumn and winter.

  Miller.M: Namm .G .D (2008), assign group miccussions to improve social problem solving and learning. Journal of Education.

  Mcmahon,C.A,Gibson,F.L,& Saunders, D.(2007). Psychosocial adjustment during pregnancy for older couples conceiving through assisted reproductive technology. Human Reproduction, 22(4),1168-1174.

  Moradi M.)2002) Usefulness of teaching life skills (interpersonal communication, problem solving, anger control,assertiveness) to female students in Tehran in improving their mental health status. [Thesis]. Tehran: Allameh   Tabatabaei University  

  Nastasia.B ( 2009 ) , A model for mental health programming in school communities : introduction to the mini-series’. Journal of school psychology review .

  Popenhagen MP(1998), Qualley RM. Adolescent suicide: detection, intervention, and prevention. Professional School Counseling.   

  Quatman. T: Watson.C.M(2009) , Gender differences in adolescent self-esteem:

  Ramesht, M., Farshad, C. (2009) Study of life skills training in prevention of drug abuse in students. Third seminar of students' mental health.Tamis-LeMonda (Eds.), Child psychology: A handbook of contemporary issues (pp.

  Reddon JR, Pope GA, Dorais S, Pullan MD.)1996) Improvement in psychosocial    adjustment for psychiatric patients after a 16-week life skills education program. J Clin Psychol   

  Reed MK(1994). Social skills training to reduce depression in adolescents. Adolescence.  

  Schogiel . D.R (2010 ), Empowerment education for individuals with serious mental illness. Journal social nursing mental health services.

  Steger, M.F, Manna, J.r, Michels.P, & Cooper, T.C. (2009).meaning in life, anxiety, depression, and general health among smoking cessation patients. Journal of psychology Research, 67 .

  Turner, N.E, Macdonald J, somerset, M.(2008).life skills,Mathematic all reasoning and critical  thinking :Acurricul for  prevention of problem gambling,journal of Gam bling studies new York.

   

  Victoria, W., Karina, W, Rainer, K. S. (2009).The life skills program IPSY: Positive influences on school bonding and prevention of substance misuse.Journal of Adolescence, Volume 32, Issue 6, December

  Weist.M.D.(2010),T0ward a public mental health  promotion and intervention south. Journal of school health.

  Zollinger ,T.W., Saywell, R.M .Jr. Muegge, C.M., Wooldridge, J.S., Cummings, S.F., & Caine ,V.A,(2006). Impact of the life skills training curriculum on middle school students tobacco use in Marion County, Indiana, 1997-2000. Journal of School Health, 73(9).

   


تحقیق در مورد پایان نامه اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان دانش‫آموزان دختر تیزهوش‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬, مقاله در مورد پایان نامه اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان دانش‫آموزان دختر تیزهوش‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان دانش‫آموزان دختر تیزهوش‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬, پروپوزال در مورد پایان نامه اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان دانش‫آموزان دختر تیزهوش‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬, تز دکترا در مورد پایان نامه اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان دانش‫آموزان دختر تیزهوش‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان دانش‫آموزان دختر تیزهوش‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان دانش‫آموزان دختر تیزهوش‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬, پروژه درباره پایان نامه اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان دانش‫آموزان دختر تیزهوش‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬, گزارش سمینار در مورد پایان نامه اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان دانش‫آموزان دختر تیزهوش‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان دانش‫آموزان دختر تیزهوش‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان دانش‫آموزان دختر تیزهوش‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان دانش‫آموزان دختر تیزهوش‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬, رساله دکترا در مورد پایان نامه اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان دانش‫آموزان دختر تیزهوش‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

پایان نامه برای دریافت دانشنامه کارشناسی ارشدگروه روان­شناسی :گرایش روان­شناسی عمومی چکیده مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی­های شخصیتی و کارکرد خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی شعله شکوری نوجوانان سرمایه­های آینده جامعه هستند. مدارس ویژه پرورش استعدادهای درخشان دارای محیط نسبتاً متفاوت با مدارس عادی می­باشند تفاوت دو محیط آموزشی می­تواند موجب تقویت با ایجاد ویژگی­های ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته مدیریت آموزشی چکیده تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان بوده است. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر هنرستان های شهر مرودشت که تعداد آنها در سال 1393 برابر با 1800 بوده و نمونه آماری بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای 150 نفر انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد و برای ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده چکیده هدف اصلی پژوهش حاضر برسی رابطه بین خود متمایز سازی مادران با تعارض والد – فرزندی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر دوره راهنمایی می باشد. ابزاری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است عبارتند از 1- پرسشنامه خود متمایز سازی (DSI-R) یونسی. 2- پرسشنامه تعارض والد – فرزند موری ای- اشتراس. 3- پرسشنامه مسئولیت پذیری ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته علوم تربیتی چکیده هدف از این پژوهش بررسی رابطه هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان بوده است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی بوده و جامعه آماری آن را دانش آموزان دبیرستان­های عشایری شیراز که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بوده تشکیل داده است تعداد آن شامل 900 نفر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان‌شناسی(M. A.) گرایش: عمومی چکیده هدف پژوهش حاضر مقایسه انگیزه پیشرفت، خلاقیت و عملکرد تحصیلی در دانش­آموزان تیزهوش و عادی شهر ایلام بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه­ی دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی شهر ایلام بودند که در سال تحصیلی 92-93 مشغول به تحصیل بودند. به منظور انجام پژوهش حاضر تعداد 140 دانش­آموز به روش نمونه ...

1مقدمه مهارت های زندگی وحل مساله به مجموعه ای ازتوانایی ها گفته می شود که زمینه سازگاری رفتار مثبت ومفید را فراهم می آورد،این توانایی،فرد را قادر می سازد که ضمن پذیرش مسئولیت های فردی واجتماعی خود،بدون لطمه زدن به خود ودیگران بتواند به شکل موثری با خواست ،انتظارات ومشکلات روزانه در روابط بین فردی روبرو گردد وبدین طریق از گرفتار شدن به آسیب های رفتاری،روانی واجتماعی در امان ...

چکيده هدف از پژوهش حاضر بررسي مقايسه اي سنجش مهارت هاي فراشناختي دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه ناحيه 3 شيراز بوده است. روش تحقيق توصيفي از نوع روش پيمايشي مي باشد. جامعه آماري پژوهش شامل کليه

پایان نامه کارشناسی ارشد گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی چکیده هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد دانش آموزان نارساخوان بود. پژوهش حاضر یک مطالعه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش شامل 60 دانش آموز دختر و پسر نارساخوان 9-7 سال بود که در سال تحصیلی 93-1392 از مراکز ناتوانی یادگیری نواحی 2 و 4 شهر اصفهان انتخاب ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته­ی برنامه ریزی درسی چکیده هدف از این پژوهش بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهر مرودشت بود به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مرودشت بوده که با ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)گرایش: مدیریت آموزشی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوشمند سازی مدارس بر سبک های یادگیری ( مدل کلب ) دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی آموزش وپرورش شهر تهران بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی همراه با پیش آزمون و پس آزمون است . جامعه آماربی این پژوهش شامل کلیه دانش ...

ثبت سفارش