پایان نامه بررسی آموزش مبتنی بر موسیقی بر کاهش اختلال یادگیری کودکان دبستانی شهرستان گیلان غرب در سال93-92

word 984 KB 29866 102
1393 کارشناسی ارشد علوم تربیتی
قیمت: ۱۳,۲۶۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژی آموزشی( M.A )

  چکیده:

  هدف از اجرای این پژوهش بررسی نقش آموزش مبتنی بر موسیقی بر کاهش اختلال یادگیری دانش آموزان ابتدایی شهرستان گیلانغرب است. روش مورد استفاده در این نوع پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پس آزمون و پیش آزمون و دو گروه آزمایش و کنترل است. جامعه ای که هدف این مطالعه می باشد دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهرستان گیلانغرب در سال تحصیلی 93-92 می باشد و نمونه های انتخاب شده به تعداد 30 نفر(15نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل) و به صورت نمونه در دسترس انتخاب گردیده اند. مدت زمان اجرای این پژوهش در طول مدت هشت هفته جلسه آموزشی است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو مورد استفاده قرار گرفت. پایایی این پرسشنامه، مولفه های آن، توسط سازندگان پرسشنامه با روش های همسانی درونی و بازآزمایی بررسی شده و مقادیر قابل قبولی را به دست داده است. روایی تفکیکی و روایی سازه پرسشنامه مذکور در حد مطلوب گزارش شده است. همچنین روایی همگرای مولفه های این پرسشنامه با پرسشنامه پیشرفت تحصیلی استاندارد به این ترتیب گزارش شده است: خواندن 64/.؛ ریاضی44/.؛ شناخت اجتماعی 64/.؛ اضطراب اجتماعی64/. و عملکرد فضایی 30/.فرضیه های پژوهش به کمک آزمون تحلیل کواریانس تحلیل شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که: گروه آزمایش پس از استفاده از آموزش مبتنی بر موسیقی در اختلالات یادگیری شامل کاهش اختلال خواندن، کاهش اختلال نوشتن، کاهش اختلال ریاضی، کاهش اضطراب اجتماعی و افزایش شناخت اجتماعی رشد محسوسی داشته اند. تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده در پژوهش با استفاده از نرم افزارspss و با استفاده از روش های آمار توصیفی از شاخص های میانگین، انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از روش  تحلیل کواریانس استفاده شد.

  کلید واژه ها: موسیقی، آموزش مبتنی بر موسیقی، اختلال یادگیری، یادگیری.

  مقدمه:

  یکی از اهدافی که از طریق پرداختن به موسیقی در مدارس دوره ابتدایی محقق می شود، استفاده از کارکرد های آن در فرآیند یاددهی و یادگیری می باشد.در جریان یاددهی یادگیری حواس و هوش های گوناگون دخالت دارند و هرچه در این امر از هوش های زیادی استفاده می شود به همان میزان از آموزش تک بعدی، یک سویه وانفعالی دور شده و به سوی آموزشی تعاملی پویا و پایدار و چند بعدی حرکت خواهد شد. یکی از هوش های به اثبات رسیده انسان هوش موسیقیایی موزون است اگر روند آموزش با ریتم، وزن و آهنگ همراه باشد درک مفاهیم آموزشی برای دانش آموزان بهتر و سهل تر خواهد بود اگر در آموزش مفاهیم درسی به فراخور موضوع از موسیقی استفاده شود فرآیند یاددهی-یادگیری با موفقیت بیشتری انجام خواهد شد. امروزه موسیقی و تاثیرات نوروفیزیولوژیک آن مورد توجه بسیاری از محققان در سراسر دنیاست(کیهانی و شریعت پناهی،1387). تنفس، گام برداشتن، ضربان قلب، همگی سیمایه های موزون و یا ریتمیک از حیات جسمانی ما به شمار می آیند(استور، 2001). توانایی بیان و احساس ضرب در کودک و بزرگسال فراتر از لذت بردن و واکنش های پیش پا افتاده آنها به موسیقی ساده است. ضرب های یکسان زیر بنای توانایی درک الگوهای گفتار و زبان به شمار می آید و به همین جهت واجد اهمیت بسیاری است(جنسن، 1386). بین شناخت و موسیقی ارتباط وجود دارد، چی هو و چون(2003) آموزش موسیقی به صورت نظام مند و منظم را در زمینه پردازش حافظه موثر می داند، کولیر و لوگان (2000) نیز بر این باورند که عملکرد حافظه کوتاه مدت با بهره گیری از تحریکات موزون شنیداری متناوب، بهتر از زمانی است که تحریکات بینایی به کار برده می شود . گفته می شود که موسیقی از راه تصویر سازی ذهنی، تقویت حافظه را به دنبال دارد(خلف بیگی و همکاران، 1385). نشانه ها و علائم متعددی وجود دارد که نشان می دهد شبکه های عصبی اختصاصی پردازش موسیقی در مغز به صورت کاملا مستقل و جداگانه (مستقل از دیگر ساختارهای عصبی مغز) عمل می کنند(ملایری و همکاران، 1384). تقویت و تسهیل عملکرد شبکه های دخیل در موسیقی در نیمکره چپ (از طریق آموزش زود هنگام موسیقی)، توانایی ذهنی مربوط به این نواحی، که شامل اجزای مورد نیاز ذهن برای استدال می شوند، را افزایش می دهد. نتایج تحقیقات در ایران نیز نشان دهنده افزایش رشد شناختی کودکان و افزایش توانایی استدلال عمومی بر اثر آموزش موسیقی بوده است(میربها و همکاران،1382).

   

  1-2-بیان مساله:

  از آنجا که  یادگیری اساس رفتار انسان را تشکیل می دهد، فرد از طریق یادگیری است که با محیط خود آشنا می شود. زندگی در هر مرحله ای از رشد و برای ادامه ی آن مستلزم یادگیری است زیرا قسمت عمده رفتار انسان آموختنی است. زبان و بیان احتیاجات خود، بروز عواطف، کنترل احساسات، معاشرت با همنوعان و رشد قوه ی تفکر از طریق آموختن امکان پذیر است. بنابراین توجه به یادگیری و لحاظ موضوع مربوط به آن در فعالیت های تربیتی شرط اساسی موفقیت مربیان است(شریعتمداری، 1390، ص314). اصطلاح اختلال یادگیری را اولین بار ساموئل کرک در سال 1963 در انجمنی از والدین که در شهر نیویورک تشکیل شده بود، پیشنهاد کرد(نریمانی و همکاران، 1391، به نقل از شهیم و هارون رشیدی، 1386). این اختلال به طور عمده در کودکان 7تا 10 ساله دیده می شود(کاپلان، سادوک و گرب، 2002 و ترجمه پورافکاری، 1382). با توجه به این که پردازش موسیقی در مغز در مناطقی متفاوت از مناطق درگیر در ادراک سایر اصوات از جمله گفتار، صورت می‌پذیرد امروزه از موسیقی درمانی در توانبخشی ذهنی و جسمی و نیز کمک به رشد دقت شنیداری و بهبود توجه و تمرکز و در نهایت رشد مهارتهای گفتاری استفاده می‌شود. این امر در مورد مبتلایان به اختلال یادگیری بیشتر صدق می‌کند(زاده محمدی، 1384).

   

  1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق:

  یکی از روش های مفید برای یادگیری مطالب به ویژه برای دانش آموزان، جایگزینی مطالب و مفاهیم جدید به جای اشعار و ترانه های موسیقی است. زمانی که فرد مطالب و اندیشه ها و کلمات را با موسیقی تنظیم و هماهنگ می نماید، ضمن اینکه مناطق مختلفی از مغز فعال می گردند، مطالب  در شاهراه های متفاوت حافظه ذخیره شده و به این ترتیب ، قدرت یادگیری مطالب تقویت می گردد(همان،ص 129).

  کودکان مبتلا به اختلال یادگیری کودکانی هستند که دارای الگوهای غیر معقول در درک این جهان می باشند. الگوهای عصب شناختی آنان به نظر می رسد تا اندازه ای از کودکان هم سنشان که این اختلال ها را ندارند، متفاوت می باشند. افراد مبتلا به اختلال یادگیری در نوعی ناکامی تحصیلی و اجتماعی مشترک هستند. آنان آنچه را که دیگران در همان سطح هوشی به انجام می رسانند قادر نیستند انجام دهند(کالاگر و همکاران، 1387). در بروز اختلالات یادگیری عوامل مختلف آموزشی، محیطی، روانشناختی و حتی ژنتیکی دخیل اند و شامل نقایص نورولوژیک (عصب شناختی)، تحصیلی، اجتماعی، عاطفی و سازشی می شوند(نریمانی و همکاران، 1391، به نقل از رومن، 1998). 

  در حوزه روانشناسی، موسیقی را همچون زبان های رایج دنیا نوعی زبان دانسته اند که مناطق خاص خود را در مغز دارد و همچون زبان، درک آن نیازمند آموزش است(کیهانی و شریعت پناهی،1387). یک تجربه لذت بخش می تواند بیماران را در برابر شرایط ناامید کننده یا ناخوشایند زندگی تامین و حمایت کند. باتوجه به اینکه بسیاری از دیدگاه ها به تاثیر موسیقی به مثابه یکی از روشهای درمان در بهبود عملکرد کودکان دارای اختلال ویژه معتقدند و با نظر به اهمیت موسیقی درمانی، پژوهش حاضر با هدف بررسی این شیوه بر کاهش اختلال یادگیری کودکان  انجام می شود.

   

  1-4- اهداف پژوهش:

  1-4-1- هدف کلی:

  نقش آموزش مبتنی بر موسیقی بر کاهش اختلال یادگیری دانش آموزان پسر پایه سوم ابتدایی شهرستان گیلانغرب در سال 93-92

  1-4-2- اهداف فرعی:

  1-نقش آموزش مبتنی بر موسیقی بر کاهش اختلال  خواندن دانش آموزان ابتدایی شهرستان گیلانغرب.

  2- نقش آموزش مبتنی بر موسیقی بر کاهش اختلال نوشتن دانش آموزان ابتدایی شهرستان گیلانغرب.

  3- نقش آموزش مبتنی بر موسیقی برکاهش اختلال ریاضی دانش آموزان  ابتدایی شهرستان گیلانغرب.

  4-نقش آموزش مبتنی بر موسیقی بر کاهش اضطراب اجتماعی دانش آموزان ابتدایی شهرستان گیلانغرب.

  5-نقش آموزش مبتنی بر موسیقی بر افزایش شناخت اجتماعی دانش آموزان ابتدایی شهرستان گیلانغرب.

   

   1-5- فرضیه‏های تحقیق:

  1-آموزش مبتنی بر موسیقی در کاهش اختلالات یادگیری دانش آموزان تاثیر دارد.

  2-آموزش مبتنی بر موسیقی در کاهش اختلال خواندن  دانش آموزان تاثیر دارد.

  3- آموزش مبتنی بر موسیقی در کاهش اختلال نوشتن دانش آموزان تاثیر دارد.

  4- آموزش مبتنی بر موسیقی در کاهش اختلال ریاضی دانش آموزان تاثیر دارد.

  5- آموزش مبتنی بر موسیقی در کاهش اضطراب اجتماعی دانش آموزان تاثیر دارد.

  6- آموزش مبتنی بر موسیقی در افزایش شناخت اجتماعی دانش آموزان تاثیر دارد.

   

  1-6- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها:

  1-6-1- تعاریف مفهومی:

   موسیقی: شکلی از هنر است که احساس، عاطفه، ادراک و شناخت انسان را بدون نیاز به تکلم و زبان منتقل می کند. استفاده بشر از موسیقی امری آسان و قابل دسترس بوده چون ریتم و ملودی به عنوان دو رکن اساسی موسیقی، در سرشت انسان وجود داشته است(زاده محمدی، 1384).

  اختلال یادگیری: کمیته مشورتی ملی برای کودکان معلول آمریکا اختلال یادگیری را چنین تعریف کرده است: اختلال یادگیری یک اصطلاح عام است که به گروه ناهمگنی از مشکلات اطلاق می شود. وجه مشخصه این مشکل وجود مشکلات مهم در کسب و استفاده از توانایی های شنیدن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، استدلال و یا توانایی های ریاضی می باشد(کرک و همکاران،1377،ص20).

  اختلال ریاضی: ناتوانی در انجام مهارت های ریاضی که با توجه به ظرفیت هوش و سطح آموزش از کسی انتطار می رود(احدی، کاکاوند، 1387).

  «خواندن» فرایندی شناختی است که در آن دیدگاه های خواننده و فرایند خواندن ارتباط زیادی با مطلبی که بناست فراگرفته شود، پیدا می کنند. در واقع فرایندی پیچیده و عالی است که اجزای بسیار متفاوتی را در بر می گیرد(خرازی، 1383، ص 171).

   

  1-6-2- تعاریف عملیاتی:

  آموزش مبتنی بر موسیقی: آموزشی در قالب کلمات ریتمیک توسط معلم برای بیان و ارائه درس و تکرار آن از جانب دانش آموز برای یادگرفتن مطلب ارائه شده، و استفاده از موسیقی بی کلام برای ایجاد انگیزه و هیجان در دانش آموزان.

  دانش آموزان با اختلال یادگیری: شامل دانش آموزانی می شوند که در پایه  سوم ابتدایی در حال تحصیل هستند که دارای هوش طبیعی و حواس سالم (بینایی، شنوایی و ...) با مراجعه به دفترچه سلامت آزمودنی ها می باشند و برمبنای پرسشنامه اختلال یادگیری، اختلال دانش آموزان مورد تایید باشد.

  اختلال ریاضی: ناتوانی در انجام مهارت های ریاضی، سوالات 16، 18، 19 و20 پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو این اختلال را اندازه گیری می کند. دانش آموز در پایان بتواند محاسبات ریاضی را به درستی انجام دهد و بتواند در آزمون نمره قبولی را کسب کند.

  اختلال خواندن: دانش آموز در خواندن کند است و هنگام خواندن کلمات را اشتباه و جابجا می خواند. سوالات 2 تا 6 پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو این اختلال را اندازه گیری می کند.

   اختلال نوشتن:دانش آموز با ناتوانی در بیان نوشتاری کلمات، همچنین نوشته هایش آشفته،کثیف و  بدخط می باشد.سوالات 1 و 14، 15 پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادر این اختلال رااندازه گیری میکند.

  اضطراب اجتماعی: سوالات 6، 8، 12، و 13 پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو این اختلال را اندازه گیری می کند.

  شناخت اجتماعی: سوالات 7، 9، 10، 11 و 17 پرسشنامه، این اختلال را اندازه گیری می کند.

   

   

     

  فصل دوم

  ادبیات وپیشینه پژوهش

   

   

   

   

   

   

   

  1-2- مقدمه:

  از سال 1950 به بعد، توجه مربیان، روانشناسان و پزشکان به گروه خاصی از کودکان و آموزش آنها معطوف گشت، که از نظر جسمی و مغزی دارای هیچ گونه عارضه ی مشخصی نیستند، ولی دچار نارسایی های ویژه یادگیری و گاهی اوقات نابهنجاری های رفتاری می باشند. متخصصان آموزشی با بسیاری از کودکان روبه رو می شوند که دچار اختلالات یادگیری هستند ولی علم پزشکی هیچ گونه علامتی از نابهنجاری های عصبی، یا ضایعات مغزی در آنها نمی یابد. این گونه کودکان با وجود هوش بهنجار در یک یا چند زمینه مانند: خواندن، نوشتن، سخن گفتن، فهم ریاضی و غیره دچار ناتوانی یا اشکالات یادگیری هستند(نادری، نراقی، 1382، ص 11-12). با اینکه وضعیت کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری، به تازگی مورد توجه قرار گرفته است اما علاقه در این زمینه پیشینه ای طولانی دارد. به رغم وجود پیکره ی گسترده ای از ادبیات خاص اختلالات یادگیری، میزان بسیار اندکی از اطلاعات جامع در زمینه ی راه های درمانی موثر بر کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری در دست است؛ در حقیقت هنگامی که دکتر «دوریس جانسون» در سال 1987 تحقیق درباره اختلالات یادگیری را برای کنفرانس بین المللی ناتوانی های یادگیری خلاصه کرد، متوجه شد که از چهار صد پژوهش موجود تنها پنج درصد از آنها مرتبط با درمان بوده است(بارابارا و همکاران، 1381، ص 93-94). کنترل رفتار جهت توسعه مهارت ها و یادگیری در افراد دچار ناتوانی یادگیری ضروری است. موسیقی همراه با نظم و ساختار توام می تواند به عنوان تقویت کننده ای جهت تسهیل رفتار و کنترل تحریکات استفاده می شود(زاده محمدی، 1380). رشته موسیقی درمانی در حقیقت یکی از شاخه های علوم درمانی است که در آن «موسیقی درمانگر» مانند پزشک که از دارو یا وسایل جراحی استفاده می کند، از موسیقی و فعالیت های گوناگون همراه با موسیقی به عنوان ابزار درمانی استفاده می نماید(نعمتیان، 1378، ص 134).     

   

  2-2- موسیقی:

  لغت موسیقی از واژه های هند و اروپایی است. نوشتار آن (Musiqus) با لغت «ذهن» (Mind) هم ریشه است(لطفی، 1377، ص 104).در همه ی تمدن های کهن، موسیقی  نه تنها یکی از شاخه های مهم علوم محسوب می شده، بلکه درباره ی جنبه متافیزیکی و ارتباط موسیقی  با جسم و روح و روان انسان ها نیز نظرات شگفتی وجود داشته که بخش هایی از آنها حتی به صورت مکتوب به ما رسیده است. در کانون های اصلی تمدن های باستانی (هند و چین،بین النهرین،مصر و ایران) جلوه های متافیزیکی موسیقی و تاثیر گذاری روانی آن، مهمترین جنبه های موسیقی محسوب می شده است. این جنبه ها که در بیشتر موارد در هم تنیده شده اند و از آمیزش آنها تاثیرات غایی و نهایی مورد نطر گرفته می شده است، در دو بعد کلی قابل تفکیک اند: جنبه های عام تاثیر گذاری موسیقی که حاصل از آن بهجت و سرور معنوی  انسانی است، جنبه های خاص تاثیر گذاری موسیقی که اختصاصا در حوزه های موسیقی درمانی قابل تبیین است(مرادی، 1389، به نقل از درویشی، 1379، ص 39و40). موسیقی شکلی از هنر است که احساس، ادراک، عاطفه و شناخت انسان را بدون نیاز به تکلم و زبان منتقل می کند و موسیقی درمانی به معنای استفاده از موسیقی و برنامه های تنظیم شده موسیقیایی برای توانبخشی تمامی بیماران (جسمی و روانی) است(اشمیت پرز، 1384). 

   Title: Reviewing the teaching based on musi on the decreasing of the learning disorder of children in Elementary school in Gilan-Gharb 92/93

  Abstract:

  The aim of the performing of this research is reviewing the role of the teaching based on music on the decreasing of the learning disorder of students in the elementary school of Gilan Gharb. The used method of this research is semi-test with post test and pre-test and 2 groups namely test and control. Society that is the aim of this study is students in the 3rd grade of the elementary school in Gilan-Gharb in 92/93 and selected samples with 3 person (15 personsim the test group and 15 persons in the control Group), were selected as available sample. Time of performing of this research is 8 weeks missio. Tool of search include questionaree of learning problems Clorado was used. Enduring of this questionaree, its element, were reviewed by creator of questionaree with internal similarity and re-test method and accepted values were obtained. Seperation and narration of the structure of mentioned questionaree has been reported optimitically. So, karration of the elements of this questionaree with questionaree of the standard educational progress were reportal as below ireading 64% mathematic 44% - social recognization 64% social stress 64% space operation 30% . Assumption of the research were analysed with test of co-variance test. Results shouwed that : Test group after using teaching based on music have had considerable growth in the decreasing disorder of the reading decreasing disorder of mathematic, decreasing social stress increasing social recognization. Analysis of the collected data in the research using spss software and using descriptive mathematical methods, it was used average index- criterion deviation and in the understanding mathematical unit, it was used covariance- analysis.

  Key words: music, teaching based on music, learning disorder, learning. 

 • فهرست:

   

                                               فهرست مطالب

  چکیده ...........................................................................................................................................................1

  فصل یکم: مقدمه پژوهش

  1-1- مقدمه....................................................................................................................................................3

  1-2- بیان مساله.............................................................................................................................................4

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.....................................................................................................................4

  1-4- اهداف تحقیق.......................................................................................................................................5

  1-5- فرضیه های تحقیق................................................................................................................................6

  1-6-تعاریف مفهومی.....................................................................................................................................6

  1-6-1- تعاریف مفهومی ............................................................................................................................ 6

  1-6-2- تعاریف عملیاتی...............................................................................................................................7

  فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

  1-2- مقدمه....................................................................................................................................................9

  2-2- موسیقی................................................................................................................................................9

  3-2- موسیقی نیاز انسان..............................................................................................................................10

  4-2- استفاده از موسیقی..............................................................................................................................11

  5-2-یادگیری مطالب از طریق موسیقی.......................................................................................................12

  6-2- منافع موسیقی در یادگیری مطالب......................................................................................................13

  7-2- چه سنی برای تربیت موسیقیایی مفید است؟.....................................................................................13

  8-2-کودکان و موسیقی...............................................................................................................................14

  9-2- ریشه ی تاریخی و تحولی موسیقی درمانی به چه زمانی برمی گردد؟...............................................16

  10-2- موسیقی و پزشکی و روانپزشکی و روانشناسی................................................................................16

  11-2-2- مکانیزم مغزی موسیقی................................................................................................................18

  12-2-2- آرامش روانی با موسیقی طبیعت..................................................................................................21

  1-3-2- اختلال یادگیری.............................................................................................................................21

  2-3-2- تعاریف اختلال یادگیری................................................................................................................22

  3-3-2- اختلالات یادگیری چگونه تشخیص داده می شود؟......................................................................24

  4-3-2- ویژگی های ناتوانی های یادگیری.................................................................................................25

  5-3-2- ناتوانی های خواندن و سایر ناتوانی هایی که اساس آن زبان است ............................................. 26

  6-3-2- اختلالات یادگیری دیداری- حرکتی ............................................................................................26

  7-3-2- انواع اختلالات یادگیری................................................................................................................27

     اختلال ریاضی..........................................................................................................................................27

     مشکلات دانش آموزان با ناتوانی در یادگیری ریاضی..............................................................................30

     موسیقی و مهارت های مربوط به ریاضی.................................................................................................33

   8-3-2-  اختلال در خواندن .....................................................................................................................33

  9-3-2- اختلال در نوشتن .........................................................................................................................36

  10-3-2- شناخت اجتماعی .......................................................................................................................42

  11-3-2- اضطراب اجتماعی ......................................................................................................................46

  12-3-2- استفاده از موسیقی در آموزش.....................................................................................................47

  13-3-2- کاربرد موسیقی در اختلالات یادگیری.........................................................................................48

  14-3-2- چه کسانی دارای اختلالات یادگیری هستند؟..............................................................................49

  15-3-2- چه عواملی باعث بروز اختلالات یادگیری می شود؟..................................................................49

  4-2- پیشینه تجربی موضوع........................................................................................................................52

  1-4-2- تحقیقات داخلی.............................................................................................................................52

  2-4-2- تحقیقات خارجی...........................................................................................................................53

   فصل سوم: روش پژوهش

  1-3- روش اجرای تحقیق ..........................................................................................................................56

  2-3- طرح تحقیق ......................................................................................................................................56

  3-3- جامعه تحقیق ....................................................................................................................................58

  4-3- حجم نمونه .......................................................................................................................................58

  5-3- ابزار گردآوری داده ها .......................................................................................................................58

  3- روایی و پایایی .......................................................................................................................................59

  6-3- روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ............................................................................................... 60  

  فصل چهارم: یافته های پژوهش

  جدول آمار توصیفی شماره 1 ......................................................................................................................62

  جدول آمار توصیفی شماره 2.......................................................................................................................63

  جدول آمار توصیفی شماره 3 ......................................................................................................................63

  جدول آمار توصیفی شماره 4 ......................................................................................................................64

  جدول آمار توصیفی شماره 5 ......................................................................................................................64

  جدول آمار استنباطی شماره 1 .....................................................................................................................65

  جدول آمار استنباطی شماره 2 .....................................................................................................................66

  جدول آمار استنباطی شماره 3 .....................................................................................................................67

  جدول آمار استنباطی شماره 4 .....................................................................................................................69

  جدول آمار استنباطی شماره 5 .....................................................................................................................71

  جدول آمار استنباطی شماره 6 .....................................................................................................................73

  جدول آمار استنباطی شماره 7 .....................................................................................................................75

  جدول آمار استنباطی شماره 8 .....................................................................................................................77

  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

  1-5- خلاصه تحقیق ...................................................................................................................................80

  2-5- بحث و تفسیر نتایج ..........................................................................................................................81

  3-5- محدودیت های تحقیق .....................................................................................................................85

  4-5- پیشنهادها ..........................................................................................................................................85

  منابع ........................................................................................................................................................... 87

  منبع:

   

  منابع:

  .ابوالقاسمی،عباس و جوانشیری، لیلا. (1391). نقش مطلوبیت اجتماعی، سلامت روانی و خودکار در پیش بینی پیشرفت تحصیلی  دانش آموزان. مجله روانشناسی مدرسه، 1(2)، 6-20.

  .احدی،بتول؛ ستوده،محمدباقر و حبیبی،یعقوبی. (1391). مقایسه بهزسیتی روانشناسی و مکانیزم های دفاعی در دانش آموزان با و بدون لکنت. مجله روانشناسی مدرسه، 1(4)، 6-22.

  احدی، حسن؛ کاکاوند، علی رضا (1387). اختلال یادگیری از نظر تا عمل. تهران: نشر ارسباران.

  .استور.آ. (2001). موسیقی و ذهن، ترجمه غلامحسین معتمدی (1386). تهران: نشر مرکز.

  .اشمیت پرز، ژاکلین. ترجمه علی زاده محمدی (1384). مقدمه ای بر موسیقی درمانی.

  .اندروز، تد. ترجمه آدر عمرانی گرگری (1382). موسیقی درمانی برای همه. ناشر: نشر روان.

  .ایمانی شوره دلی، زهرا (1391). آشنایی با موسیقی در مفاهیم روانشناسی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور پرند.

  .بارابارا-دی- انگرسل. دکتر سام گلداستین. ترجمه پروانه صاحب جمعی (1381). اختلال توجه و ناتوانی های یادگیری،  چاپ اول؛ چاپ علمی و فرهنگی کتیبه.

  .برومز، دزموند و دیگران، ترجمه: محمد رضا کرامتی (1387).آموزش ریاضی به کودکان دبستانی، تهران: رشد.

  .تبریزی، مصطفی (1380) درمان اختلالات خواندن، انتشارات گفتمان خلاق، چاپ آروین، چاپ اول.

  .جنسن.ا (1386). چگونگی تاثیر موسیقی بر مغز. ترجمه آذر عمرانی گرگری. تهران:انتشارات ویرایش.

  .حاجلو، نادر و رضایی شریف، علی (1390). بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو، فصلنامه ناتوانی های یادگیری، 1 (1)، 43-24.

  .خلف بیگی،م. بیان زاده،س. زاده محمدی،ع.شفارودی،ن. (1385). تاثیر فعالیت های موسیقیایی بر توجه و حافظه در اسکیزوفرنیا. مجله رفتار روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار). دوره 12،46. 236-243.

   .خسروی،علی اکبر (1390).آموزش موثر ریاضی به کودکان دارای ناتوانی یادگیری، تعلیم و تربیت استثنایی، 107(11)، 15-22.

  .دلاور، علی (1374) مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، انتشارات رشد: تهران.

  .زاده محمدی، علی (1380). کاربردهای موسیقی درمانی، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانش.

  .زاده محمدی، علی (1388). مقدمه: تکنیک ها و کاربردها. تهران: نشر قطره.

  .زاده محمدی، علی (1384). موسیقی درمانی در روانشناسی، روانپزشکی و پزشکی. تهران. انتشارات: دانش.

  .زاده محمدی، علی؛ ملک خسروی، غفار؛ صدرالسادات، سیدجلال و بیرشک، بهروز (1385). بررسی تاثیر موسیقی درمانگری فعال بر کاهش اختلالات رفتاری و عاطفی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، مجله روانشناسی 38/ سال دهم، شماره2.

  .سادات پور، مریم و منصور، محمود (1382). بررسی اثر موسیقی غیر فعال و حرکات خودانگیخته در مهار کردن پرخاشگری کودکان عقب مانده ذهنی خفیف، مجله روانشناسی 26، سال هفتم، شماره 2.

  .ساطعی، عشرت (1382). تأثیر موسیقی بر روان آدمی. زنجان. انتشارات نیکان کتاب.

  .سامع سیاهکلرودی، لاله (1388). تاثیر آموزش مهارت های ادراک بینایی بر بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان نارسا خوان. تازه های علوم شناختی، سال:11. شماره: 2.

  .سلیکووتیز، مارک. مترجمان:دکتر علی اصغر احمدی، مسعود براتیان (1381). اختلال در خواندن و سایر مشکلات یادگیری. چاپ اول، چاپ بهمن.

   .سیف، علی اکبر (1384) روش های اندازه گیری و ارزشیابی آموزش، تهران: آگاه.

  .شریعتمداری، علی (1390). روانشناسی تربیتی، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ 22.

  .شفیعی، بیژن (1387). طراحی و ساخت غربالگری تشخیص اختلال در خواندن در پایه های اول تا پنجم دانش آموزان مقطع ابتدایی در اصفهان، شنوایی شناسی. دوره: 17. شماره:2.

  .شهنی ییلاق، منیجه؛ کرمی، جهانگیر و شکرکن، حسین (1383). بررسی همه گیر شناسی ناتوانی یادگیری املا در دانش آموزان ابتدایی شهر اهواز و اثر درمان چندحسی در کاهش ناتوانی یادگیری املا در آنان، مجله علوم تربیتی و روانشناسی شهید چمران اهواز: 3 (9)، 144-129.

  .فریار، اکبر؛ رخشان، فریدون (1379). ناتوانی های یادگیری. انتشارات مبنا.

  .فلاح، طاهره، سهرابی، فرامرز و زاده محمدی، علی (1390). مقایسه اثربخشی موسیقی درمانی با تصور هدایت شده و راهبرد های شناختی بر کاهش میزان اضطراب دانش آموزان، فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد، سال سوم، شماره 4.

  .کاپلان، هارولد؛ سادوک، بنجامین و گرب، جان (2002) خلاصه ی روان پزشکی، ترجمه ی نصرت اله پور افکاری (1382)، تهران: شهر آب.

  .کریمی، لیلا السادات، زارع، حسین و هادیان فرد، حبیب (1390). بررسی تاثیر موسیقی درمانی بر توجه انتخابی کودکان دارای اختلال نقص توجه-بیش فعالی، فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی، سال یازدهم. شماره 1، 44-33.

  .کیهانی، م و شریعت پناهی، م. (1387). بررسی تاثیر موسیقی بر عملکرد تمرکز و توجه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی. دوره 18،2، 101-106.

  .کارل، ه، دلاکتو. ترجمه فاطمه سرحدی زاده (1388). شیوه ای نو در درمان کودکان مبتلا به اختلال خواندن. تهران: انتشارات: اطلس.

  .کالاگر، کرک؛ و آناستازیو (1993). ترجمه خدابخش حیدری (1387). کودکان مبتلا به اختلال یادگیری. اصفهان: نوشته.

  .کرک، ساموئل. چالفانت، جیمز. ترجمه سیمین رونقی و همکاران (1377). اختلالات یادگیری تحولی و تحصیلی. تهران: انتشارات سازمان آموزش و پرورش استثنایی.

  .کمپل، دان (1380). اعجاز موسیقی، ترجمه بهزاد، منیژه، تهران: نشر محمد.

  .لطفی، محمد رضا (1377). کتاب سال شیدا مجموعه مقالات موسیقی، تهران: شرکت فرهنگی-هنری شیدا.

  .ماپار، مریم و گل شکوه، فرزانه (1388). تاثیر موسیقی درمانی بر علائم مثبت بیماران اسکیزوفرنی مرکز شفا دزفول، مجله یافته های نو در روانشناسی.

  .مرادی، منصور (1389). موسیقی درمانی در ترکمن صحرا (پرخوانی)، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 48.

  .مقدم، کاوه و استکی، مهناز (1389). موسیقی و اختلال یادگیری ریاضی، نشریه تعلیم و تربیت استثنایی، شماره 107/ 48-38.

   .ملایری،س. جعفری،ز. و عشایری،ح. 1384. اختصاص یافتگی مغز برای درک موسیقی. فصلنامه تازه های علوم اعصاب. دوره 11،689-695.

  .میربها،ه. کاویانی،ح. و پورناصح،م. (1382). آثار آموزش موسیقی بر توانایی های هوشی خردسالان. تازه های علوم شناختی. سال5. 4، 47-54.

  .نادری،عزت اله؛ سیف نراقی، مریم (1382). اختلالات یادگیری. تهران: انتشارات امیر کبیر.

  .ناعمی، علی محمد (1382). روانشناسی آموزش خواندن. چاپ چهارم. انتشارات آستان قدس رضوی.

  .نریمانی، محمد؛ پوراسمعلی، اصغر؛ عندلیب کواریم، مرتضی و آقاجانی، سیف اله (1391). مقایسه عملکرد استروپ در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری با دانش آموزان عادی، مجله ناتوانی های یادگیری، دوره 2، شماره 1/ 158-138.

  .نعمتیان، مسعود (1378). جایگاه، کارکرد و روش های موسیقی درمانی. فصلنامه موسیقی ماهور. شماره 4.

  .والاس،ج. جیمز،مک لافین.(1373) ناتوانی های یادگیری. مترجم: منشی طوسی، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

  .ولف،پاتریشیا (2001 ).مغز و فرایند یادگیری، انطباق روشهای یاد دهی _  یادگیری و عملکرد مغز انسان، ترجمۀ ابوالقاسمی داود (1383 )، تهران انتشارات مدرسه.

  .Fiske,Susan T.and Taylor,Shelley E.,Social cognition,McGraw-Hill,New York,1991,p.3. berkowitz,Leonard,A Survey of Social Psychology,HRW,New York,1986,p.17

  Goodman,Lenn E.,Ibn Bajjah,in:Oliver Leaman and Seyyed Hossein Nasr(eds),History of Islamic Philosophy,vol.1Routledge,London,1995,pp. 300-662

   -Shams Inati and Elsayed Omran,Literature,in: Oliver Leaman and Seyyed Hossein Naser(eds.), History of Islamic Philosophy,vol.2,/Routledge, London,1995,p.886

  Sary Nuseibeh,Epistemology,in:Oliver Leaman and Seyyed Hossein Nasr(eds.),History of Islamic Philosophy,vol.2,Routledge,London,1995,p. 836

  "Webmd. Mental Health: Social Anxiety Disorder". Webmd.com. Retrieved 2010-14-40.

  Richard G. Heimberg, Guilford Press. Social Phobia: Diagnosis, Assessmeent, and Treatment. 2007, Pp 29-30


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی آموزش مبتنی بر موسیقی بر کاهش اختلال یادگیری کودکان دبستانی شهرستان گیلان غرب در سال93-92, مقاله در مورد پایان نامه بررسی آموزش مبتنی بر موسیقی بر کاهش اختلال یادگیری کودکان دبستانی شهرستان گیلان غرب در سال93-92, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی آموزش مبتنی بر موسیقی بر کاهش اختلال یادگیری کودکان دبستانی شهرستان گیلان غرب در سال93-92, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی آموزش مبتنی بر موسیقی بر کاهش اختلال یادگیری کودکان دبستانی شهرستان گیلان غرب در سال93-92, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی آموزش مبتنی بر موسیقی بر کاهش اختلال یادگیری کودکان دبستانی شهرستان گیلان غرب در سال93-92, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی آموزش مبتنی بر موسیقی بر کاهش اختلال یادگیری کودکان دبستانی شهرستان گیلان غرب در سال93-92, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی آموزش مبتنی بر موسیقی بر کاهش اختلال یادگیری کودکان دبستانی شهرستان گیلان غرب در سال93-92, پروژه درباره پایان نامه بررسی آموزش مبتنی بر موسیقی بر کاهش اختلال یادگیری کودکان دبستانی شهرستان گیلان غرب در سال93-92, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی آموزش مبتنی بر موسیقی بر کاهش اختلال یادگیری کودکان دبستانی شهرستان گیلان غرب در سال93-92, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی آموزش مبتنی بر موسیقی بر کاهش اختلال یادگیری کودکان دبستانی شهرستان گیلان غرب در سال93-92, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی آموزش مبتنی بر موسیقی بر کاهش اختلال یادگیری کودکان دبستانی شهرستان گیلان غرب در سال93-92, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی آموزش مبتنی بر موسیقی بر کاهش اختلال یادگیری کودکان دبستانی شهرستان گیلان غرب در سال93-92, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی آموزش مبتنی بر موسیقی بر کاهش اختلال یادگیری کودکان دبستانی شهرستان گیلان غرب در سال93-92

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: آموزش و پرورش پیش‌دبستانی مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری درس علوم دانش‌آموزان دختر 8-7 ساله مدارس ابتدایی شیراز درسال تحصیلی 93-1392 چکیده این پژوهش به دنبال بررسی مقایسه اثربخشی راهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه وروش متداول، بریادگیریِ درس علوم دانش‌آموزان 7-8 ساله مدارس ابتدایی شیراز ...

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی چکیده مقدمه: خانواده نخستین محیطی است که کودک درآن پرورش می یابد. تولدوحضور کودکی با کم توانی هوشی در هر خانواده ای می تواند رویدادی نامطلوب و چالش زا تلقی شود و بر تمامی ابعاد خانواده تاثیر گذار باشد. هدف­کلی این پژوهش بررسی مقایسه ای عملکرد وسازگاری خانواده های دارای نوجوان کم­توان­هوشی استفاده کننده ­از خدمات توانبخشی­روزانه وخانواده ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته روانشاسی گرایش کودکان استثنایی چکیده حوزه درخودماندگی، موضوع مهم مطالعه و پژوهش در زمینه سلامت روان و آموزش در سطح جهان است. شیوه­های بازی درمانی شناختی-رفتاری برای مقابله با دغدغه هایی نظیر خشم، اضطراب، کمال گرایی، پرخاشگری، جدایی، مهارت های اجتماعی، سواستفاده و اعتماد به نفس ارائه می­شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر بازی­درمانی ...

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی – گروه روانشناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده) : پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر قصه گویی بر نشانه های رفتار لجبازی – نافرمانی انجام گردیده است. مطالعه از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون بود. گروه نمونه این پژوهش متشکل از 20 نفرکودک در سنین 4 تا 6 سال ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی تربیتی چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر انشانویسی در کودکان با اختلال نارسا توجه/ فزون­کنشی انجام شد. از یک طرح شبه آزمایشی دو گروهی با پیش آزمون-پس آزمون استفاده شد. دو دبستان ابتدایی شهر سمنان به صورت نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس پرسشنامه­های SNAP-IV (فرم معلم) و اختلال ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی چکیده؛ هدف از پژوهش حاضر بررسی بار شناختی بیرونی ایجاد شده در چند رسانه ای مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل در درس زیست شناسی بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی در زمره پژوهش های شبه آزمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی شهر ملایر در سال تحصیلی 93-1392 بود. ...

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی چکیده هدف کلی پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری،تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ایمی باشد.روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه شطرنجبازان تحت نظارت فدراسیون شطرنججمهوری اسلامی ایران می باشد. نمونه پژوهش متشکل از 200 نفر شطرنجباز (100نفر شطرنجباز حرفه ای و 100نفر ...

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده کاستی توجه یکی از شایعترین مشکلات در کودکان کم توان ذهنی است و این مسئله به آسیب های روانشناختی، تحصیلی و اجتماعی منجر می شود. کمک به کودک کم توان ذهنی جهت افزایش فراخنای توجه بسیاری از مشکلات اساسی آنان را تعدیل می کند. از بین روش های درمانی متعدد که برای مداخله در این کاستی معرفی شده اند، نمایش ...

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش­آموزان با اختلال­های یادگیری هدف از پژوهش حاضر، بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش­آموزان با اختلال­های یادگیری بود. بدین منظور تعداد 120 کودک (82 پسر و 38 دختر) 7 تا 13 ساله با روش نمونه­گیری هدفمند با مراجعه به مراکز اختلال یادگیری شهر شیراز انتخاب شدند و والدین پرسشنامه ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مديريت اجرايي گرايش استراتژيک   اسفند  ماه 1391  چکيده پژوهش حاضر از نظر روش، پيمايشي و از حيث هدف، کاربردي است. جامعه

ثبت سفارش