پایان نامه بررسی جایگاه مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت در اهداف مصوب دوره متوسطه و راهکارهای مؤثر نهادینه سازی آن در مدارس از نظر دبیران شهر قم

word 2 MB 29877 218
مشخص نشده کارشناسی ارشد علوم تربیتی
قیمت: ۲۸,۳۴۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  علوم تربیتی :رشته برنامه ریزی درسی

  چکیده

  پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت در اهداف مصوب دوره متوسطه و راهکارهای مؤثر نهادینه سازی آن در مدارس از نظر دبیران شهر قم انجام شده است. پژوهش توصیفی حاضر متشکل از روش های؛ تحلیل اسنادی، تحلیل محتوا و پیمایش بوده و رویکرد آن نیز کاربردی است. جامعه پژوهشی شامل سه بخش؛ مدارک و مستندات مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت، اهداف مصوب دوره متوسطه و نیز کلیه دبیران دوره متوسطه (2925 نفر) مشغول به تدریس شهر قم در سال تحصیلی 94 1393 می باشند. در بخش اول، کلیه مستندات علمی موجود و مرتبط در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت مورد بررسی واقع شده، در بخش دوم از نمونه گیری هدفمند استفاده شده و در بخش سوم نیز با استفاده از فرمول کوکران، 340 نفر دبیر به عنوان نمونه برآورد و به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده، در بخش تحلیل اسنادی فرم فیش برداری، در بخش تحلیل محتوا فرم چک لیست تحلیل محتوای محقق ساخته و در بخش پیمایش، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. داده های پژوهش، در بخش تحلیل اسنادی به شیوه کیفی، در بخش تحلیل محتوا با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و در بخش پیمایش با استفاده از آزمون های استنباطی؛ T تک نمونه ای، T گروه های مستقل، تحلیل واریانس یک راهه و فریدمن در محیط نرم افزار Spss  فرم 19 تحلیل شده اند. عمده ترین نتایج پژوهش بیانگر آن است که؛1. چارچوب محورها و مؤلفه های مفهومی فرهنگ ایثار و شهادت پس از بررسی مدارک و مستندات مرتبط، در 4 محور و 43 مؤلفه احصاء و طبقه بندی شده است. 2. در بخش اهداف مصوب دوره متوسطه از مجموع 38 واحد تحلیل ، اهداف سیاسی با 9 فروانی و 68/23 درصد بیش ترین و اهداف علمی - آموزشی بدون هیچ توجهی، کم ترین میزان توجه را به محورها و مؤلفه های مفهومی فرهنگ ایثار و شهادت داشته اند. 3. از نظر دبیران، در میان راهکارهای چهارگانه مؤثر بر نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس، راهکارهای آموزشی با میانگین 21/4 بیش ترین و راهکارهای پژوهشی با میانگین 2 کم ترین تأثیر را دارند. 4. بین نظرات پاسخ گویان بر حسب جنسیت تفاوت معنادار در سطح  05/0 < p وجود داشته است.

   

  کلید واژگان: فرهنگ ایثار و شهادت، اهداف، دوره متوسطه، راهکار، نهادینه سازی

  مقدمه

  هر جامعه ای دارای مجموعه ای از ارزش ها[1] است که نقشی تحکیم بخش در آن ایفا می کنند. این ارزش ها از مهم ترین اجزای یک فرهنگ[2] به شمار می آیند، چرا که از باورهای[3] یک ملت سرچشمه می گیرند و در عرصه های گوناگون تأثیر می گذارند. افراد یک جامعه گفتار و رفتار خویش را بر اساس ارزش هایی که پذیرفته اند و به آن ها پای بند هستند، سامان می دهند. در این میان ارزش های اخلاقی و دینی به لحاظ تأثیر ژرفی که در روح و روان آدمیان بر جای می گذارند و در سلوک فردی و اجتماعی آن ها بیشتر جلوه گر می شوند، از جایگاه برجسته ای برخوردارند (جان فشان، حسینی، 1389: 106).

  ارزش ها، عقاید عمیقاً ریشه داری هستند که به وسیله مکانیزم جامعه پذیری[4] از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند. جامعه پذیری، مکانیزم مهمی است که ارزش های حاکم بر جامعه را در انسان ها نهادینه می کند. درونی کردن[5] یا نهادینه سازی[6] در فرآیند[7] جامعه پذیری از طریق نهادهای مختلف اجتماعی صورت می پذیرد که یکی از آن ها آموزش و پرورش می باشد. در این فرآیند، افراد جامعه بدون احساس فشار و اجبار، از سر میل و رغبت ارزش های اجتماعی را پذیرفته و با آن هم نوایی می کنند (رستمی، عرفانی، 1389: 168).

  یکی از ارزش های اساسی جوامع اسلامی، فرهنگ ایثار و شهادت است[8]. فرهنگ ایثار و شهادت، به عنوان یکی از غنی ترین گنجینه های فرهنگ اسلامی، می تواند موتور محرکه پیشرفت دنیوی، اخلاقی، اخروی و ... جامعه و همچنین پشتوانه عظیم حفظ و حراست از اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران باشد (چراغی، اسلام پناه، 1389: 102).

  از سوی دیگر، با توجه به این که مهم ترین سرمایه هر ملت، جوانان آن کشور هستند و طرز فکر، نگرش، رفتار و روحیه نوجوانان و جوانان هر مرز و بوم تعیین کننده خط مشی آتی کشور خواهد بود، نوجوان و جوان اگر پایه های فکری مستحکم و صحیحی داشته باشد، در آینده تبدیل به فردی مفید خواهد شد و بالعکس اگر از پایه های سست فکری و عقاید و فرهنگ غلط پیروی کند، به فردی متزلزل، بی هویت و سربار جامعه مبدل خواهد شد. در دنیای معاصر که دشمنان با تهاجم فرهنگی و در عرصه جنگ نرم هر روز سعی دارند به ترفندی جوانان را از باورهای ارزشی خود دور سازند، آنان را بی هویت کنند و پیرو فرهنگ غرب نمایند، تربیت فرزندان در پرتو فرهنگ ایثار و شهادت می تواند ضامن رشد و تعالی اخلاقی و معنوی آنان و بهترین و قوی ترین مکانیزم در این راستا باشد. بنابراین انتقال این ارزش ها به نسل جدید از اهمیت بسزایی برخوردار است و نخستین راه در انتقال و نهادینه سازی این فرهنگ، تعلیم و تربیت می باشد (سعیدمنش، الهی، 1389: 186).

  فرهنگ ایثار و شهادت با اثرگذاری بر فضای فکری و ذهنی جوانان، باعث می شود دو نسل قدیم و جدید درک مشترکی از جامعه و نیز فلسفه زندگی پیدا نمایند. همچنین این فرهنگ متعالی باید بازتولید[9] شود، در غیر این صورت محدود شده و کاربرد آن در عصر حاضر و آینده کمتر خواهد شد. اما اگر در این بازتولید، فرهنگ سازی مطلوبی صورت گیرد و بستر مناسبی برای نهادینه سازی آن فراهم شود، از طرفی فرهنگ ایثار و شهادت را به نسل امروز منتقل کرده ایم و مناسبات نسلی را برقرار نموده ایم و از طرفی دیگر، فرهنگ نوینی از ارزش های ایثار و شهادت را تضمین نموده ایم. از این رو نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور، بایستی شکوفایی و پرورش این عناصر بنیادین را سرلوحه اهداف و برنامه های خود قرار دهد (شاهین، چشمه سهرابی، 1387: 423).

  با عنایت به موارد فوق، از جمله اهدافی که می توان برای آموزش و پرورش برشمرد، رشد فضایل اخلاقی دانش آموزان بر پایه تعالیم اسلام است. مدرسه وظیفه آماده کردن نسل جدید را برای جامعه امروز برعهده دارد. امروزه بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگی، فاقد توانایی های لازم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکلات روزمره آسیب پذیر نموده است. نوجوانان و جوانان برای مقابله با فشارهای موقعیت های مختلف به کارکردهایی نیاز دارند که آنان را در کسب این توانایی ها تجهیز نماید، لذا می توان با تأکید بر فرهنگ ایثار و شهادت، فرصت هایی را برای رشد اخلاقی دانش آموزان فراهم نمود تا نوجوانان و جوانان علاوه بر کسب توانایی های خواندن، نوشتن، حساب کردن و ... مفاهیم این فرهنگ را فرا بگیرند و در خود نهادینه سازند تا با بهره گیری از آن در زندگی خود، توان ایستادگی و مقابله با مسائل را دارا باشند (جمشیدیان و همکاران، 1387: 294).

  معمولاً با دو رویکرد[10] می توان به طرح موضوع فرهنگ ایثار و شهادت در نظام آموزشی پرداخت. نگاه اول آن است که هدف نظام آموزشی، آشنا کردن دانش آموزان با مفهوم، ابعاد و مصادیق مقوله مذکور است. به بیان دیگر شناخت فرهنگ ایثار و شهادت موضوعیت دارد. در نگاه دوم، هدف از طرح این مقوله در نظام آموزشی، نایل ساختن دانش آموزان به مجموعه ای از فضائل اخلاقی و نهادینه سازی این فرهنگ در مدارس و دانش آموزان است. با پذیرش نگاه دوم، طرح موضوع فرهنگ ایثار و شهادت به مثابه ابزاری است که می تواند به تحقق اهداف نظام آموزشی یاری رساند (هاونگی، 1389: 398 – 397).

  1-2. بیان مسئله

  فرهنگ، اساس و بنیاد پیشرفت و تعالی انسان ها و نشان دهنده اصالت یک ملت است. در تمام جوامع بشری، ارزش هایی وجود دارد که بنیان اصلی فرهنگ آن جامعه را شکل می دهند. اهمیت و جایگاه این ارزش ها به گونه ای است که هر ملتی، هویت و حیات اجتماعی و سیاسی خود را در پای بندی و احترام به آن ها و انتقال کامل آن به نسل های آینده می داند. فرهنگ ایثار و شهادت یکی از این ارزش هاست که در تمام جوامع دارای ارزش و جایگاه ویژه ای است و به عنوان یک فرهنگ رشد یافته و مترقی، جزء برترین مفاهیم الهی و در نتیجه والاترین و بهترین ارزش هایی است که یک فرد متعهد و پای بند به ملاک های انسانی و اخلاقی می تواند به آن مقام دست یابد (رجبعلی، 1385: 49).

  دین مبین اسلام به عنوان کامل ترین و جامع ترین دین الهی به گونه ای نازل شده است که قابلیت و استعداد ایجاد و شکوفایی عمیق ترین فرهنگ ها را در همه اعصار و زمان ها دارد. در این میان، فرهنگ ایثار و شهادت ارتباطی تنگاتنگ با آموزه های دین دارد و در حقیقت، باید اذعان نمود که اگر این فرهنگ آرمانی و بلند نبود، هیچ گونه حرکتی برای شکل گیری نظام اسلامی و تداوم آن، به وجود نمی آمد. فرهنگ ایثار و شهادت دو ثمره ارزشمند و متعالی مکتب الهی و یک الگوی عملی و کاربردی کامل برای تکامل همه انسان هاست و هر فرد و جامعه ای دارای آن باشد، هیچ گاه طعم شکست و ذلت را نخواهد چشید و سعادت و پیروزی را قرین خویش ساخته است (فهیمی، 1387: 539).

  لازمه برخوداری جوامع و تحقق بخشیدن و گسترش دادن این دو مقوله ی با ارزش و معنوی، جز از طریق تعلیم و تربیت خواه رسمی یا غیررسمی ممکن نیست. از آن جا که آموزش و پرورش مهم ترین نهاد رسمى جامعه است که در کنار خانواده، عهده دار تعلیم و تربیت کوکان و نوجوانان از سطوح پیش دبستانى تا پایان دوره ى آموزش متوسطه است، همگان انتظار دارند که نهادها و مؤسسات آموزشی در تعمیق آرمان های بزرگ بشری و برآوردن نیازهای گوناگون که برخاسته از وضعیت های پیچیده زندگی است، نقش مؤثرتری ایفا نمایند (عشقی مطلق، 1380: 68).

  از آن جا که مقوله‌ ایثار و شهادت نیز جزء ارزش ‌های بنیادین جامعه‌ اسلامی ایران است و انتقال چنین ارزش ‌هایی همواره جزء سیاست ‌های کلان فرهنگی کشور بوده است، بدین ترتیب از نظام آموزشی کشور به ‌عنوان بزرگ ترین نهادی که وظیفه انتقال فرهنگ و ارزش‌ها را بر عهده دارد، انتظار می‌رود ضمن پیروی از سیاست ‌های فرهنگی کشور، پیشرو در این حرکت فرهنگی نیز باشد. بنابراین چنانچه جامعه ‌ای حاکمیت جو ایثار و شهادت بر فضای فرهنگی کشور را مهم می‌داند باید نظام آموزشی خود را به ‌گونه ‌ای سازماندهی کند که خروجی هزینه ‌ها و تلاش ‌های انجام شده در آن، جوانان خود ساخته و با هویتی باشند که به خوبی فرهنگ ایثار و شهادت را شناخته و به نیکی آماده کوشش و فداکاری در راه آن بوده و تا پای جان از آن دفاع نمایند (بهالگردی، سعیدی رضوانی، صحافیان، 1387: 250).

  لذا با توجه به این که مدرسه آیینه ارزش های حاکم بر جامعه و به تعبیری منعکس کننده ساختار ارزش های آن است، باید مفاهیم و ارزش های فرهنگی جامعه خویش را به دانش آموزان انتقال دهد، تا آنان بیش از پیش با ارزش ها و فرهنگ جامعه خویش آشنا شوند و نسبت به حفظ آن ها پایبند باشند. در این میان، جایگاه و نقش معلمان به دلیل داشتن ارتباط مستقیم با دانش آموزان شاخص تر از بقیه است. آن ها با رفتار و گفتار خود و نوع آموزشی که در کلاس ارائه می دهند، می توانند تحولات عظیم و شگرفی را در وجود دانش آموزان ایجاد کرده و الگوی مناسبی برای آن ها در زمینه شکل گیری ارزش ها باشند (کمالی کارسالاری، 1386: 53).

  این ضرورت مخصوصاً در دوره متوسطه با توجه به خصوصیات دانش‌آموزان این دوره، بیشتر احساس می‌شود؛ زیرا که در این دوره معمولاً افراد، شیفته ارزش ‌های فرهنگی هستند. معمولاً جوانان در این دوره نوع ‌دوستی، فداکاری، حمایت از دیگران و خدمت به همنوع را مورد توجه قرار می‌دهند و برای فضائل اخلاقی بزرگواری، ایثار، اخلاص، شجاعت و قهرمانی دینی بسیار اهمیت قائل می‌شوند. بنابراین نظام آموزشی کشور باید به شکل گیری فرهنگ ایثار و شهادت خصوصاً در برنامه درسی[11] و آموزشی این دوره توجه خاصی داشته و در راستای گسترش فرهنگ مذکور که جزء ارزش‌های والای جامعه اسلامی ایران است، تلاش گسترده‌ای داشته باشد (صالحی، اکبرپور، 1386: 251).

  مطالعه برخی پژوهش ها در راستای موضوع پژوهش فوق شامل؛ شهرکی پور (1392) " بررسی محتوای کتب درسی دوره ی راهنمایی تحصیلی در گسترش فرهنگ ایثار و شهادت "، مرزوقی، فولادچنگ (1390) " ارزیابى برنامه درسى دوره ى ابتدایى (اهداف و محتوا) از منظر فرهنگ ایثار و شهادت"، بهمنی (1389) " تبیین راهکارهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه "، هاونگی (1389) " بررسی میزان برخورداری کتاب های درسی دوره راهنمایی تحصیلی از مؤلفه ها و مفاهیم مربوط به فرهنگ شهادت"، سبحانی نژاد، یوزباشی (1387) " بررسی میزان توجه به مفاهیم فرهنگ ایثار و شهادت در محتوای کتاب های درسی فرهنگ اسلامی و تعلیمات دینی دوره راهنمایی کشور "، سبحانی نژاد (1387) " تبیین راهکارهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین کودکان "، آرمند (1387) " بررسی مفاهیم ایثار و شهادت در کتاب های درسی دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه "، بهالگردی، سعیدی رضوانی، صحافیان (1387) " تأملی در میزان استفاده از ظرفیت درس زبان و ادبیات فارسی (دوره متوسطه) در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت"، محمد رضایی نوده (1386) " شناسایی عوامل ترویج فرهنگ ایثار و شهادت (مطالعه موردی : استان گلستان) "، ربیع نتاج (1386) " آسیب ها و عوامل ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در اسلام"، احمدی (1386) " آسیب شناسی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت"، حسینی (1386) " مفهوم پردازی آسیب شناسی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت "، عابدی (1385) " بررسی تأثیر انتظار بر فرهنگ ایثار و شهادت بین جوانان "، عرب زوزنی و سعیدی رضوانی (1385) " فرهنگ شهادت در کتا‌ب‌های درسی دوره راهنمایی تحصیلی"، رعنایی پور (1385) "پاسداری از فرهنگ ایثار و شهادت در حوزه آموزش و پرورش "، فلاح صفوی، محرمخانی (1385) " بررسی عوامل و موانع ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه از منظر شهروندان قزوینی "، سلیمانی (1383) " مقایسه دیدگاه جوانان آشنا با فرهنگ ایثار و شهادت با بقیه جوانان نسبت به توانائی های خود"، بیانگر آن است که تاکنون پژوهشی جامع در ارتباط با بررسی فرهنگ ایثار و شهادت در اهداف مصوب دوره متوسطه و همچنین راهکارهای مؤثر نهادینه سازی آن در مدارس از نظر دبیران صورت نپذیرفته است و از آن جا که در نظام آموزش و پرورش جمهورى اسلامى ایران، یکى از اهداف مهم، انتقال ارزش ها و فرهنگ اصیل اسلامى، ملى و تاریخى به دانش آموزان است، انتظار مى رود که ارزش هاى مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت از جایگاه مهمى در اهداف مصوب دوره متوسطه و همچنین در مدارس این دوره برخوردار باشد.

   

  [1]. Values

  [2]. Culture

  [3]. Beliefs

  [4]. Socialization

  [5]. Internalize

  [6]. Institutionalizing

  [7]. Process

  [8]. Sacrifice & Martyrdom Culture

  [9]. Reproduction

  [10]. Approach

  [11]. Curriculum

   

  Abstract
  The present study aimed to examine the place of sacrifice and martyrdom culture, in approved objectives of high school and effective strategies institutionalizing in schools by Qom teachers. In this descriptive study, the methods of documentary analysis, content analysis and navigation are used and this research is the application. It consists of 3 parts, the documents relating to the culture of sacrifice and martyrdom, approved objectives of high school and all the teachers (2925) are being taught in high schools in the city of Qom (1393-94). In the first part, has reviewed the scientific and martyrdom culture literature and in the second part, purposive sampling was used. In the third section, the formula Cochran, 340 teachers, was randomly selected. Data collection instruments are notes, lists researcher made and questionnaire researcher made. Research data are qualitative approach, using descriptive statistics and one-sample T-test, T independent groups, analysis and variance in form 19 Spss software environment. The most important results of the research are: 1. the framework and elements of the culture of sacrifice and martyrdom in 4 axis and 43 components classified. 2. In the secondary school purposes, political purposes, with 9 frequencies (23/68%), the largest and scientific purposes - education, the least amount of attention to the culture of sacrifice and martyrdom have had. 3. In the view of teachers, the strategies of effective teaching strategies (4.21), most of the research strategies (2) have the least impact. 4. In the opinions of the respondents (by gender), the difference is significant. (P less than 0.05).

   

  Key words: Culture of sacrifice and martyrdom, objectives, high school, strategy, institutionalizing

 • فهرست:

   

  عنوان                                                                                                                صفحه

  فصل اول : کلیات پژوهش

  1-1. مقدمه .........................................................................................................................................................2

  1-2. بیان مسئله ..................................................................................................................................................5

  1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش ........................................................................................................................9

  1-3-1. نظری ............................................................................................................................................9

  1-3-2. کاربردی ........................................................................................................................................9

  1-4. اهداف پژوهش ........................................................................................................................................10

  1-4-1. اهداف کلی .................................................................................................................................10

  1-4-2. اهداف جزئی ..............................................................................................................................10

  1-5. سؤال های پژوهش ..................................................................................................................................10

  1-6. تعریف ‌های نظری و عملیاتی مفاهیم و اصطلاحات پژوهش ..................................................................11

  1-6-1. تعریف مفهومی مفاهیم و اصطلاحات ........................................................................................11

  1-6-2. تعریف عملیاتی مفاهیم و اصطلاحات ........................................................................................15

  فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

  بخش اول : فرهنگ ایثار و شهادت ...................................................................................................................17

  2-1. مفهوم شناسی ایثار و شهادت ..................................................................................................................17

  2-2. فرهنگ ایثار و شهادت در پرتو قرآن .......................................................................................................18

  2-3. فرهنگ ایثار و شهادت از منظر ائمه اطهار (ع) ........................................................................................22

  2-4. تولید کنندگان گفتمان فرهنگ ایثار و شهادت در جمهوری اسلامی ایران ...............................................27

  2-4-1. فرهنگ ایثار و شهادت در کلام امام خمینی (ره) ................................................................................27

  2-4-1-1. ایثار و شهادت، سعادت است ................................................................................................27

  2-4-1-2. ایثار و شهادت به منزله عزت است ........................................................................................28

  2-4-1-3. ایثار و شهادت، حیات جاودانی است ....................................................................................28

  2-4-1-4. ایثار و شهادت، میراث اولیاء است .........................................................................................28

  2-4-1-5. ایثار و شهادت، آزادی روح است ..........................................................................................29

  2-4-1-6. ایثار و شهادت، عامل پیروزی است .......................................................................................29

  2-4-1-7. ایثار و شهادت، سبب رهایی از زندان است ...........................................................................29

  2-4-1-8 . شهدا از نگاه امام خمینی (ره) ...............................................................................................30

  2-4-1-8-1. ناتوانی از درک مقام شهدا .................................................................................................30

  2-4-1-8-2. شهدا در محضر خدا ..........................................................................................................30

  2-4-1-8-3. شهدا مهمان خدا ................................................................................................................31

  2-4-2. فرهنگ ایثار و شهادت در اندیشه مقام معظم رهبری (مد ظله) ..........................................................32

  2-4-2-1. مفهوم ایثار .............................................................................................................................32

  2-4-2-2. مفهوم شهادت ........................................................................................................................33

  2-4-2-3. مفهوم فرهنگ ایثار و شهادت ................................................................................................34

  2-4-2-4. آثار و پیامدهای فرهنگ ایثار و شهادت .................................................................................35

  2-4-2-4-1. تقرب الهی .........................................................................................................................35

  2-4-2-4-2. تقویت تلاش دسته جمعی..................................................................................................36

  2-4-2-4-3. کسب رضای الهی .............................................................................................................36

  2-4-2-4-4. حفظ و تقویت نظام اسلامی ..............................................................................................37

  2-4-2-5. فرهنگ ایثار و شهادت و نقش تربیتی آن در اندیشه مقام معظم رهبری ................................38

  2-4-2-5-1. خون شهدا عامل مؤثر در مقاومت نسل امروز ...................................................................38

  2-4-2-5-2. شهدا عامل تدبیر و عبرت گیری برای نسل جوان .............................................................38

  2-4-2-6. نقش دانشگاه شاهد در قبال فرهنگ ایثار و شهادت ..............................................................39

  2-4-2-7. فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت بنیه علمی ...........................................................................39

  2-4-3. فرهنگ ایثار و شهادت از نگاه استاد شهید مطهری .............................................................................40

  2-4-3-1. شهادت، نوعی هجرت به سوی خدا ......................................................................................40

  2-4-3-2. مفهوم شناسی شهادت ............................................................................................................41

  2-4-3-3. جنبه های اجتماعی ایثار و شهادت ........................................................................................42

  2-4-3-4. مقام شهید ...............................................................................................................................43

  2-4-3-5. منطق شهید .............................................................................................................................43

  2-4-3-6. تربت شهید ............................................................................................................................44

  2-5. کارکردهای فرهنگ ایثار و شهادت ..........................................................................................................45

  2-5-1. ارزش آفرینی ..............................................................................................................................45

  2-5-2. حماسه سازی .............................................................................................................................45

  2-5-3. کمال بخشی ................................................................................................................................47

  2-5-4. بحران زدایی ...............................................................................................................................48

  2-5-5. موج آفرینی و بصیرت بخشی .....................................................................................................50

  2-5-6. عزت طلبی .................................................................................................................................51

  2-5-7. انسانی بودن ................................................................................................................................52

  2-5-8 . دین محوری ..............................................................................................................................53

  2-5-9. اخلاص و ماندگاری ...................................................................................................................54

  2-5-10. عدالت طلبی .............................................................................................................................56

  2-5-11. گذشت و فداکاری ...................................................................................................................56

  2-5-12. آزادی خواهی ...........................................................................................................................57

  2-5-13. تقوا و پرهیزکاری .....................................................................................................................58

  2-5-14. مقاومت و سخت کوشی ..........................................................................................................59

  2-5-15. زمان شناسی .............................................................................................................................59

  2-5-16. جامعیت ....................................................................................................................................60

  2-6. جلوه های فرهنگ ایثار و شهادت در ایران .............................................................................................62

  2-7. نقش فرهنگ ایثار و شهادت در تقویت امنیت ملی .................................................................................63

  2-8 . الگوی برنامه درسی با رویکرد فرهنگ ایثار و شهادت ...........................................................................67

  2-9. روش های تربیتی تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت در دانش آموزان ..........................................................74

  2-9-1. ملموس سازی ............................................................................................................................75

  2-9-2. تجربی سازی ..............................................................................................................................75

  2-9-3. آموزش از زبان همسالان ............................................................................................................75

  2-9-4. تصویرسازی ................................................................................................................................76

  2-9-5. تطابق گفتار و کردار ...................................................................................................................76

  2-9-6. آموزش گام به گام ......................................................................................................................76

  2-9-7. خوشایندسازی ............................................................................................................................77

  2-9-8 . بهره گیری از مثال و مصداق .....................................................................................................77

  بخش دوم : آموزش متوسطه ............................................................................................................................78

  2-10. جایگاه آموزش متوسطه در نظام تعلیم و تربیت ....................................................................................78

  2-11. اهمیت دوره متوسطه .............................................................................................................................80

  2-12. ابعاد روانشناختی آموزش متوسطه .........................................................................................................81

  2-13. ابعاد جامعه شناختی آموزش متوسطه ....................................................................................................83

  2-14. جایگاه نظام اعتقادی و ارزشی جامعه در تعیین اهداف..........................................................................84

  2-15. اصول تعیین اهداف................................................................................................................................85

  2-16. هدف در آموزش و پرورش ..................................................................................................................86

  2-17. اهداف مصوب دوره متوسطه .................................................................................................................87

  بخش سوم : پیشینه پژوهش ..............................................................................................................................94

  2-18. پیشینه در داخل کشور ...........................................................................................................................94

  2-19. پیشینه در خارج از ایران ......................................................................................................................109

  2-20. جمع بندی ...........................................................................................................................................111

  فصل سوم : روش شناسی پژوهش

  3-1. روش پژوهش .......................................................................................................................................115

  3-2. جامعه پژوهش .......................................................................................................................................115

  3-3. روش نمونه گیری و حجم نمونه ..........................................................................................................116

  3-4. ابزارهای گردآوری داده ها ....................................................................................................................117

  3-5. روایی و پایایی .......................................................................................................................................119

  3-5-1. روایی چارچوب مفهومی ..........................................................................................................119

  3-5-2. پایایی چارچوب مفهومی ..........................................................................................................119

  3-5-3. روایی پرسشنامه .......................................................................................................................120

  3-5-4. پایایی پرسشنامه ........................................................................................................................120

  3-6. مراحل انجام پژوهش .............................................................................................................................121

  3-6-1. تحلیل اسنادی ...........................................................................................................................121

  3-6-2. تحلیل محتوا .............................................................................................................................121

  3-6-3. پیمایش......................................................................................................................................121

  3-7. روش تجزیه و تحلیل داده ها ................................................................................................................122

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

  4-1. بررسی سؤال اول پژوهش .....................................................................................................................125

  4-2. بررسی سؤال دوم پژوهش .....................................................................................................................126

  4-3. بررسی سؤال سوم پژوهش ....................................................................................................................132

  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

  5-1. نتایج بررسی سؤال های پژوهش ...........................................................................................................162

  5-1-1. نتایج بررسی سؤال اول پژوهش ...............................................................................................162

  5-1-2. نتایج بررسی سؤال دوم پژوهش ...............................................................................................164

  5-1-3. نتایج بررسی سؤال سوم پژوهش ..............................................................................................165

  5-2. پیشنهادهای عملی جهت کاربست یافته های پژوهش ...........................................................................173

  5-3. عناوین پیشنهادی برای پژوهش های آتی ..............................................................................................174

  5-4. محدودیت های علمی پژوهش ..............................................................................................................175

  فهرست منابع

  الف) منابع فارسی ..................................................................................................................................176

  ب) منابع انگلیسی ..................................................................................................................................187

  پیوست

  پیوست شماره 1 .....................................................................................................................................189

  پیوست شماره 2 .....................................................................................................................................191

   

  منبع:

   

   

  الف) منابع فارسی

  1. قرآن کریم

  2. نهج البلاغه

  3. احمدی، فریبا. (1386). «آسیب شناسی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ». مجموعه مقالات همایش آسیب شناسی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مازندران : دانشگاه مازندران، صص 42 13.

  4. احمدی، مجید. (1387). «بررسی نقش دوره راهنمایی کشور در انتقال فرهنگ شهادت و ایثار و جهاد بر اساس تحلیل محتوای درسی فرهنگ اسلامی، فارسی و علوم اجتماعی». مجموعه مقالات همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اصفهان : دانشگاه اصفهان، صص 140- 89 .

  5. اخوان مفرد، حمیدرضا. (1381). ایدئولوژی انقلاب ایران. تهران : پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.

  6. آرمند، محمد. (1387). « بررسی مفاهیم ایثار و شهادت در کتاب های درسی دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه ». مجموعه مقالات همایش ملی ایثار و شهادت، فرصت ها و چالش ها در حوزه های فرهنگ، اقتصاد و سیاست، مازندران : دانشگاه مازندران.

  7. اسکات، ویلیام. (1391). تئوری حسابداری مالی. ترجمه علی پارسائیان، تهران : ترمه.

  8 . آشوری، داریوش. (1389). تعریف ها و مفهوم فرهنگ. تهران : آگه.

  9. اعظمیان بیدگلی، مولود. (1389). « ارتقاء فرهنگ شهادت و ایثار در بین نسل جوان ». همایش ملی فرهنگ ایثار و شهادت، زنجان : دانشگاه زنجان.

  10. آقابخشی، علی؛ افشاری راد، مینو. (1383). فرهنگ علوم سیاسی. تهران : نشر چاپار.

  11. امام جمعه زاده، سید جواد؛ افتخاری، حبیب الله. (1387). « فرهنگ شهادت عامل هویت بخش در عصر جهانی شدن». مجموعه مقالات همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اصفهان : دانشگاه اصفهان، صص 223-203.

  12. باقری، خسرو. (1376). نگاهی دوباره به تعلیم و تربیت اسلامی. تهران : انتشارات مدرسه.

  13. باقری دولت آبادی، علی. (1389). «ابزارها و چگونگی تأثیرگذاری جنگ نرم بر تضعیف فرهنگ ایثار و شهادت». مجموعه مقالات همایش ملی ایثار و شهادت و توسعه کشور. کرمانشاه : دانشگاه رازی، صص 56-40.

  14. برزنونی، محمد علی. (1386). «دفاع مقدس و فرهنگ ایثار و شهادت». خبرنامه آفتاب، شماره 418.

  15. بکائی، حسین. (1381). کتاب ماه کودک و نوجوان، شماره 61.

  16. بیرو، آلن. (1370). فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمه دکتر باقر ساروخانی، تهران : مؤسسه کیهان.

  17. بهالگردی، بهاره؛ سعیدی رضوانی، محمود؛ صحافیان، مهدی. (1387).«تأملی در میزان استفاده از ظرفیت درس زبان و ادبیات فارسی (دوره متوسطه) در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ». مجموعه مقالات همایش ملی ایثار و شهادت، فرصت ها و چالش ها در حوزه های فرهنگ، اقتصاد و سیاست، مازندران : دانشگاه مازندران، صص 269 249.

  18. بهمنی، فرانک. (1389). «تبیین راه کارهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه». مجموعه مقالات همایش ملی ایثار و شهادت و توسعه کشور، کرمانشاه : دانشگاه رازی، صص 64-57.

  19. پناهی، محمدحسین. (1385). « ارزش های جهاد و شهادت در شعارهای انقلاب اسلامی ». فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 29، صص 90 59.

  20. پورفلاح، اکبر. (1381). بررسی و مقایسه تأثیرپذیری جامعه از فرهنگ شهادت با نمود عینی دراقشار اجتماعی: مطالعه موردی مدارس متوسطه استان گیلان. گیلان : اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران.

  21. جان فشان، کامران؛ حسینی، مهین. (1389). «ماهیت و چیستی ایثار و شهادت و ارتباط آن با توسعه کشور». مجموعه مقالات همایش ملی ایثار و شهادت و توسعه کشور، کرمانشاه : دانشگاه رازی، صص 116- 106.

  22. جعفری هرندی، رضا؛ یزدخواستی، علی. (1393). «تحلیل میزان توجه به مفاهیم فرهنگ ایثار و شهادت در کتاب های درسی دوره آموزش عمومی». دو فصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی، دوره 9، شماره 18.

  23. جمشیدیان، عبدالرسول؛ صادقیان، مهدی؛ مرادزاده، سمیرا؛ فروهر، محمد. (1387). «تحلیل محتوای کتب دوره ابتدایی از نظر میزان توجه به متغیرهای فرهنگ ایثار و شهادت». مجموعه مقالات همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اصفهان : دانشگاه اصفهان، صص 315-293.

  24. جمشیدی، محمدحسین. (1380). «مفهوم عدالت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)». مجله حضور، شماره 36.

  25. جوادی آملی، عبدالله. (1388). حماسه و عرفان. قم : انتشارات اسراء.

  26. چراغی، نسرین؛ اسلام پناه، مریم. (1389). «تأثیر فرهنگ ایثار و شهادت در گسترش اخلاق و معنویت در جامعه». مجموعه مقالات همایش ملی ایثار و شهادت و توسعه کشور، کرمانشاه : دانشگاه رازی، صص 105-92.

  27. حاجی ابوالحسنی، عبدالحسین. (1387). «مفهوم شناسی اسلامی ایثار و شهادت». مجموعه مقالات همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اصفهان : دانشگاه اصفهان، صص 351-317.

  28. حر عاملی، محمد بن حسین بن علی. (1409ق). وسائل الشیعه. تهران : انتشارات مکتب الاسلامیه.

  29. حسن زاده، رمضان. (1382). «نقش و کارکرد نهادهای آموزشی در انتقال ارزش های اجتماعی- فرهنگی». فصلنامه نوآوری های آموزشی، شماره 4، صص 64- 49.

  30. حسینی، سید حمید. (1386).«مفهوم پردازی آسیب شناسی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت». مجموعه مقالات همایش آسیب شناسی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مازندران : دانشگاه مازندران.

  31. خاکزاد، ملیحه. (1385). بررسی و تبیین عوامل مؤثر در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین دانشجویان دانشگاه شاهد. پایان نامه کارشناسی، دانشگاه شاهد.

  32. خمینی، روح الله. (1375). ایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (ره). تهران : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).

  33. خوش قدم خو، صدرالله و همکاران. (1391). «تبیین پیامدهای جهانی شدن اقتصادی بر اهداف علمی و آموزشی مقطع متوسطه آموزش و پرورش ایران». فصلنامه علمی - پژوهشی اندیشه های نوین تربیتی، دوره 8، شماره 2.

  34. خورشیدی، ر؛ قاسمی فلاورجانی، م. (1385). «بررسی صفات بارز شهدای دینی و ملی از نظر دانش آموزان مدارس راهنمایی شاهد و عادی شیراز ». مجموعه مقالات نخستین همایش علمى فرهنگ ایثار و شهادت، شیراز: دانشگاه شیراز، صص 162 146.

  35. دائره المعارف تشیع. (1375). جلد2، تهران : نشر شهید سعید محبی.

  36. دبیرخانه شورای هماهنگی و نظارت بر امر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت. (1384). مجموعه مقالات و سخنرانی های هم اندیشی فرهنگ ایثار و شهادت. تهران: مؤسسه انتشاراتی نقش گستران بهار.

  37. دژگیر، مریم. (1391). فرهنگ ایثار و شهادت در اندیشه و سیره حضرت آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد.

  38. دهخدا، علی اکبر. (1376). لغت نامه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ج 3.

  39. رازی، ابوالفتوح حسین بن علی. (1418ق). روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن. انتشارات بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی.

  40. ربیع نتاج، سید علی اکبر. (1386). « آسیب ها و عوامل ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در اسلام ». مجموعه مقالات همایش آسیب شناسی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مازندران: دانشگاه مازندران، صص 110 89 .

  41. رجبعلی، اسلام. (1385). بررسی ابعاد عملی و نظری ترویج فرهنگ ایثار و نقش آن در پیشگیری از جرم. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده حقوق دانشگاه قم.

  42. رستمی، زهرا؛ عرفانی، نصرالله. (1389). «راهکارهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از دیدگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز همدان». مجموعه مقالات همایش ملی ایثار و شهادت و توسعه کشور، کرمانشاه : دانشگاه رازی، صص 184- 168.

  43. رعنایی پور، مجید. (1385). « پاسداری از فرهنگ ایثار و شهادت در حوزه آموزش و پرورش ». چکیده مقالات نخستین همایش علمى فرهنگ ایثار و شهادت، شیراز: دانشگاه شیراز، صص 29 28.

  44. زاهدی، عبدالرضا؛ امرایی، ایوب؛ نظربیگی، مریم. (1389). «روش قرآن کریم در نهادینه سازی عفاف و حجاب». فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، شماره 49، سال سیزدهم، صص 106- 49.

  45. سبحانی نژاد، مهدی؛ یوزباشی، علیرضا. (1387). « بررسی میزان توجه به مفاهیم فرهنگ ایثار و شهادت در محتوای کتاب های درسی فرهنگ اسلامی و تعلیمات دینی دوره  راهنمایی کشور ». مجموعه مقالات همایش ملی ایثار و شهادت، فرصت ها و چالش ها در حوزه های فرهنگ، اقتصاد و سیاست، مازندران: دانشگاه مازندران.

  46. سبحانی نژاد، مهدی؛ محمودی، مهدی. (1387). « تبیین راهکارهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین کودکان». مجموعه مقالات همایش ملی ایثار و شهادت، فرصت ها و چالش ها در حوزه های فرهنگ، اقتصاد و سیاست، مازندران: دانشگاه مازندران، صص 377 365.

  47. سبحانی نژاد، مهدی؛ جعفری هرندی، رضا. (1386). «بررسی و تحلیل میزان توجه به مفاهیم دفاع مقدس در کتاب های درسی دوره ابتدایی و راهنمایی». دو ماهنامه علمی - پژوهشی دانشور رفتار، شماره 27.

  48. سعیدمنش، نصرت الله؛ الهی، فروزان. (1389). «آثار و پیامدهای فرهنگی ایثار و شهادت در مقابل تهاجم فرهنگی». مجموعه مقالات همایش ملی ایثار و شهادت و توسعه کشور، کرمانشاه : دانشگاه رازی، صص 198- 185.

  49. سعیدی رضوانی، محمود؛ عرب زوزنی، احمد. (1385). « فرهنگ شهادت در کتا‌ب‌های درسی دوره راهنمایی تحصیلی ». مجموعه مقالات نخستین همایش علمى فرهنگ ایثار و شهادت، شیراز : دانشگاه شیراز، صص 339 328.

  50. سلیمانی، اکرم. (1383). مقایسه دیدگاه جوانان آشنا با فرهنگ ایثار و شهادت با بقیه جوانان نسبت به توانائی های خود. تهران : دانشگاه تهران.

  51. سمائی، علی منصور. (1387). «ایثار و شهادت طلبی و نقش آن در امنیت ملی». مجموعه مقالات همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اصفهان : دانشگاه اصفهان، صص 420 – 401.

  52. سواری، کریم. (1388). «بررسی عوامل تأثیرگذار ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه». مجموعه مقالات ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه.

  53. شاعری، محمدحسین. (1381). جامعه شناسی شهادت طلبی و انگیزه های شهیدان. تهران: نشر شاهد.

  54. شاهین، آزاده؛ چشمه سهرابی، مظفر. (1387). «بررسی نقش برنامه های شبکه های سراسری سیما در حفظ و تقویت فرهنگ ایثار و شهادت». مجموعه مقالات همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اصفهان : دانشگاه اصفهان، صص 454 – 421.

  55. شاه نوروزی، مهدی. (1387). «سهم بودجه فرهنگی کشور در گسترش فرهنگ ایثار و شهادت». مجموعه مقالات همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اصفهان : دانشگاه اصفهان، صص 480 – 455.

  56. شریعتی، علی. (1374). حسین وارث آدم. تهران : نشر قلم.

  57. شریف زاده، حکیمه سادات؛ یوسفی، حمیده. (1387). « بررسی شیوه ها و الگوهای تربیتی فرهنگ ایثار و شهادت ». مجموعه مقالات همایش ملی ایثار و شهادت، فرصت ها و چالش ها در حوزه های فرهنگ، اقتصاد و سیاست، مازندران: دانشگاه مازندران، صص 233 213.

  58. شریفی، رضا. (1382). بررسی و شناسایی موانع رشد و توسعه ارزش های منبعث از فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و ارائه راه های مقابله اصولی با آنها. معاونت پژوهش و تبلیغات بنیاد شهید انقلاب اسلامی.

  59. شورای عالی آموزش و پرورش. (1379). اهداف دوره متوسطه. مصوب ششصد و چهل و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش.

  60. شهرکی پور، حسن. (1392). « بررسی محتوای کتب درسی دوره راهنمایی تحصیلی در گسترش فرهنگ ایثار و شهادت ». پژوهش در برنامه ریزی درسی، شماره 10، صص 108 97.

  61. شهرویی، شهروز. (1385). شهید و شهادت از دیدگاه شهید مطهری. قم : انتشارات نجابت.

  62. صالحی حسینی، مرتضی. (1371). « جو آموزشی و پیشرفت تحصیلی ». فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا، شماره 9 و 10، صص 129 116.

  63. صالحی عمران، ابراهیم؛ اکبرپور زنگلانی، محمدباقر. (1386). « بررسی میزان تحقّق هدف اجتماعی ایثارگری در آموزش و پرورش دوره متوسّطه (مطالعه موردی: دانش آموزان و دبیران متوسطه نظری) ». مجموعه مقالات همایش آسیب شناسی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مازندران: دانشگاه مازندران، صص 281 249.

  64. صافی، احمد. (1385). آموزش و پرورش ابتدایی، راهنمایی تحصیلی و متوسطه. تهران: سمت.

  65. صمیمی، حمیدعلی. (1386). « مردم، فرهنگ ایثار و شهادت و آسیب شناسی آن ». مجموعه مقالات همایش آسیب شناسی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مازندران: دانشگاه مازندران، صص 151 129.

  66. عابدی، امیر. (1385). بررسی تأثیر انتظار بر فرهنگ ایثار وشهادت بین جوانان. تهران : دانشگاه تربیت معلم.

  67. عباسپور، نورعلی. (1383). بررسی روش های مختلف ترویج فرهنگ ایثار وشهادت و زنده نگهداشتن یاد وخاطره شهدا و ایثارگران از سوی دستگاه های مختلف. معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران.

  68. عرفانی، نصرالله. (1389). «آسیب شناسی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از دیدگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز همدان». مجموعه مقالات همایش ملی ایثار و شهادت و توسعه کشور، کرمانشاه : دانشگاه رازی، صص 302 - 289.

  69. عشقی مطلق، معصومه. (1380). عوامل مؤثر بر ترویج فرهنگ شهادت. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه فردوسی مشهد.

  70. علی اکبری، راضیه. (1389). « ایثار و شهادت و جهانی شدن ». مجموعه مقالات ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، قم: دانشگاه قم، صص 211 169.

  71. عنایت، حمید. (1381). اندیشه سیاسی در اسلام معاصر. ترجمه خرمشاهی، بهاءالدین، تهران : انتشارات خوارزمی.

  72. غزالی طوسی، ابوحامد امام محمد. (1374). میزان العمل. ترجمه علی اکبر کسمائی، تهران : انتشارات سروش.

  73. غفاری هشجین، زاهد؛ افضلیان سلامی، موسی. (1390). گفتمان ایثار و شهادت در انقلاب اسلامی. تهران: انتشارات دانشگاه شاهد.

  74. غیاثوند، احمد؛ دهکران، پریسا. (1388). «بررسی نگرش جوانان نسبت به عملکرد ایثارگران». فصلنامه مطالعات علمی، سال دهم، شماره 1، صص 47 – 31.

  75. فرمهینی فراهانی، محسن. (1390). فرهنگ توصیفی علوم تربیتی. تهران : شباهنگ.

  76. فرمهینی فراهانی، محسن. (1384). برنامه ریزی آموزشی و درسی ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی. تهران : جهاد دانشگاهی.

  77. فرهادیان، رضا. (1382). مبانی تعلیم و تربیت در قرآن و احادیث. قم : انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

  78. فرهنگ آکسفورد. (1377). جلد2، تهران : انتشارات امیر کبیر.

  79. فلاح صفوی، محمد؛ محرمخانی، ناصر. (1385). بررسی عوامل و موانع ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه از منظر شهروندان قزوینی. قزوین: معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران.

  80 . فهیمی، محمد صادق. (1387). « فرهنگ ایثار و شهادت و شاخص های آن ». مجموعه مقالات همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اصفهان: دانشگاه اصفهان، صص 571 539.

  81 . فیض کاشانی، ملامحسن. (1417ق). المحجه البیضاء. تصحیح و تعلیق : علی اکبر غفاری، ج 8 ، دفتر انتشارات اسلامی.

  82 . قدرتی، زهرا. (1385). «راه های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان جوانان». خبرنامه ایثار و شهادت، اول مهر.

  83 . قهرمانی، محمد؛ عاشقی، حسن؛ مهدیون، روح الله. (1388). «جهانی شدن، فرهنگ و برنامه ریزی آموزشی». ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال چهارم، شماره 33 و 34.

  84 . کلبعلی، ایراندخت. (1384). محتوای کتاب های تعلیمات دینی، اجتماعی و ادبیات فارسی در رابطه با آَشناسازی دانش آموزان با ارزش های اسلامی و ایرانی. تهران: گزارش پژوهش شورای عالی انقلاب فرهنگی.

  85 . کلینی، یعقوب. (1375). اصول کافی. ج2، تهران : انتشارات دارالکتب الاسلامیه.

  86 . کمالی کارسالاری، نعمت الله. (1386). تحلیل محتوای مؤلفه‌های هویت ملی در کتب دوره‌ی آموزشی راهنمایی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده‌ علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران.

  87 . مجتبوی، سیدجلال الدین. (1377). علم اخلاق اسلامی. ج3، انتشارات حکمت، چاپ : چهارم.

  88 . مجلسی، محمد باقر. (1412ق). بحارالانوار. تهران : انتشارات مکتب الاسلامیه.

  89 . مجموعه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای طی سال های 1366 تا 1389. (1389). نرم افزار حدیث ولایت. تهران : مؤسسه پژوهشی - فرهنگی انقلاب اسلامی.

  90. محدثی، جواد. (1385). فرهنگ عاشورا. قم: نشر معروف.

  91. محمد رضایی نوده، علی اکبر و همکاران. (1386). «شناسایی عوامل ترویج فرهنگ ایثار و شهادت (مطالعه موردی : استان گلستان)». مجموعه مقالات همایش آسیب شناسی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مازندران: دانشگاه مازندران، صص322 281.

  92. محمدی، فتاح؛ صفرزاده، مهدی. (1389). « استراتژی (راهکارهای) ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ». مجموعه مقالات همایش ملی فرهنگ ایثار و شهادت، زنجان: دانشگاه زنجان.

  93. محمودی، ایوب. (1387). «بررسی نقش تربیتی فرهنگ شهادت طلبی».مجموعه مقالات همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اصفهان: دانشگاه اصفهان، صص 710 681.

  94. مرزوقی، رحمت الله؛ فولادچنگ، محبوبه.(1390). « ارزیابی برنامه درسی دوره ابتدایی از منظر فرهنگ ایثار و شهادت ». مجموعه مقالات اولین نشست علمی بررسی جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت در نظام تعلیم و تربیت کشور، شیراز: دانشگاه شیراز، صص 35 15.

  95. مصدقی، مجتبی. (1373). « نقش محیط و همسالان در تربیت کودکان ». مجله رشد معلم، شماره 105، صص 41 36.

  96. مصطفوی، حسن. (1371). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. ج3، مؤسسه الطباعه و النشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

  97. معدنی، سعید. (1378). مقدمه ای بر مفهوم فرهنگ شهادت و شیوه های ترویج آن. معاونت پژوهش و تبلیغات بنیاد شهید انقلاب اسلامی.

  98. مطهری، مرتضی. (1378). قیام و انقلاب مهدی (عج) به ضمیمه شهید. قم : انتشارات صدرا.

  99. ملکی، حسن. (1389). مبانی برنامه ریزی درسی آموزش متوسطه. تهران : انتشارات سمت.

  100. منصوری بککی، سیروس؛ چهارباشلو، حسین. (1387). «تحلیل محتوای برنامه درسی دوره راهنمایی و میزان توجه آن به ایثار و جهاد و شهادت». مجموعه مقالات همایش ملی ایثار و شهادت، فرصت ها و چالش ها در حوزه های فرهنگ، اقتصاد و سیاست، مازندران : دانشگاه مازندران.

  101. موسی پور، نعمت الله. (1391). «ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به کمک برنامه درسی در دوره ابتدایی». فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره پنجم، شماره 3، صص 126-103.

  102. مهرمحمدی، محمود. (1383). آموزش عمومی هنر. تهران : انتشارات مدرسه.

  103. نادری زاده، غلامرضا؛ یوسفی، علیرضا؛ فروغی، احمدعلی. (1390). « الگوی آموزشی تقویت فرهنگ ایثار و شهادت در برنامه درسی مدارس ». همایش ملی ایثار و شهادت: فرصت ها و چالش ها در حوزه فرهنگ، همدان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.

  104. نوری طبرسی، میرزا حسین. (1428ق). مستدرک الوسائل. بیروت : مؤسسه آل البیت لأحیاء التراث.

  105. وزارت آموزش و پرورش، امور اجرایی نظام جدید آموزش متوسطه. (1373). کلیات نظام جدید آموزش متوسطه. تهران : آموزش و پرورش.

  106. هاونگی، حسین. (1389). «بررسی میزان برخورداری کتاب های درسی دوره راهنمایی تحصیلی، از مؤلفه ها و مفاهیم مربوط به فرهنگ شهادت». مجموعه مقالات همایش ملی ایثار و شهادت و توسعه کشور. کرمانشاه : دانشگاه رازی، صص 401 - 394.

  ب) منابع انگلیسی

  1. Al-Khabti, Ali S. (2005) Arab and Muslim Image in the Public Education Textbooks of Israel (Summary of Study), Educational Research, Ministry of Education, King - dom of Saudi Arabia, http://www.islamonline.net/English/artculture.

  2. Berelson, B. (1982) Content Analysis in Communication Research, Glencoe, Ill., the Free Press.

  3. Borofsky، Robert. (1998). Cultural Possibilities in UNESCO world culture report، pp. 64-75.

  4. Eisner, G.W.E. (1994). The educational imagination. U.S.A. McMillan College Publishing Company.

  5. Klein. M.F (1981) A Conceptual Framework for Curriculum Decision Making.In the Politics of Curriculum Decision Making M.F. Klein(ED).

  6. Short, E, C, (2002) Curriculum Development and Organization. Encyclopedia of Educational Research.

  7. Wenzeler, B. M. (2003). The Presentation of the Holocaust in German and English School history textbooks- A comparative study, Edge Hill College of Higher Education, Ormskirk, England.

  8. Williams، Raymond. (1976). Key word، A Vocabulary of culture and society، London: Fontana.

   


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی جایگاه مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت در اهداف مصوب دوره متوسطه و راهکارهای مؤثر نهادینه سازی آن در مدارس از نظر دبیران شهر قم, مقاله در مورد پایان نامه بررسی جایگاه مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت در اهداف مصوب دوره متوسطه و راهکارهای مؤثر نهادینه سازی آن در مدارس از نظر دبیران شهر قم, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی جایگاه مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت در اهداف مصوب دوره متوسطه و راهکارهای مؤثر نهادینه سازی آن در مدارس از نظر دبیران شهر قم, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی جایگاه مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت در اهداف مصوب دوره متوسطه و راهکارهای مؤثر نهادینه سازی آن در مدارس از نظر دبیران شهر قم, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی جایگاه مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت در اهداف مصوب دوره متوسطه و راهکارهای مؤثر نهادینه سازی آن در مدارس از نظر دبیران شهر قم, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی جایگاه مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت در اهداف مصوب دوره متوسطه و راهکارهای مؤثر نهادینه سازی آن در مدارس از نظر دبیران شهر قم, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی جایگاه مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت در اهداف مصوب دوره متوسطه و راهکارهای مؤثر نهادینه سازی آن در مدارس از نظر دبیران شهر قم, پروژه درباره پایان نامه بررسی جایگاه مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت در اهداف مصوب دوره متوسطه و راهکارهای مؤثر نهادینه سازی آن در مدارس از نظر دبیران شهر قم, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی جایگاه مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت در اهداف مصوب دوره متوسطه و راهکارهای مؤثر نهادینه سازی آن در مدارس از نظر دبیران شهر قم, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی جایگاه مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت در اهداف مصوب دوره متوسطه و راهکارهای مؤثر نهادینه سازی آن در مدارس از نظر دبیران شهر قم, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی جایگاه مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت در اهداف مصوب دوره متوسطه و راهکارهای مؤثر نهادینه سازی آن در مدارس از نظر دبیران شهر قم, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی جایگاه مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت در اهداف مصوب دوره متوسطه و راهکارهای مؤثر نهادینه سازی آن در مدارس از نظر دبیران شهر قم, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی جایگاه مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت در اهداف مصوب دوره متوسطه و راهکارهای مؤثر نهادینه سازی آن در مدارس از نظر دبیران شهر قم

جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي (M.A.) گرايش: مديريّت آموزشي پاييز 1392 چکيده هدف اصلي انجام اين پژوهش، تعيين رابطه ي بين فرهنگ سازماني و بهره وري منابع انساني در اداره ي آ

پایان‌نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: برنامه­ ریزی درسی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): پژوهش حاضر به دنبال بررسی مولفه های اخلاق حرفه ای اساتید می باشد.از آنجا که محیط های آموزشی و بالاخص دانشگاه ها وظیفه ای خطیر در جهت تربیت افراد و رشد و توسعه جامعه ایفا می کنند، ضرورت رعایت اخلاق حرفه ای هیأت علمی به خاطر تاثیرگذاری شگرف بر ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي (M.A) سال تحصيلي 93-1392 چکيده         موضوع تحقيق حاضر بررسي رابطه مدل تعالي سازماني (EFQM) و عملکرد آموزش و پ

پايان نامه تحصيلي در مقطع کارشناسي ارشد در رشته مهندسي معماري اسلامينيم‌سال دوم سال تحصيلي 93 - 1392 چکيده:           موقوفات در تأسيس و تداوم

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد چکیده برای اعتلای کیفی و کمی آموزش وپرورش ونوآوری های علمی در عرصه تعلیم و تربیت بایدمتناسب با برنامه های آموزشی درسطح جهانی وفهم موثر آن تلاش کرد و با برنامه ها و مولفه های جهانی همسو جهت شد .مولفه های جهانی شدن فرآیندرو به گسترشی است ک تمامی عرصه هارا درنوردیده و شناسایی مولفه های جهانی،دراین راستا جهان را دهکده ای نموده که درآن همه چیز ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش مدیریت آموزشی بهار 1394 مقدمه مبنای قدرت وحیات در دنیای کنونی به میزان برخورداری از علم ودانش باز می­گردد. امروزه غالب جهت­گیری­های دنیا به سمت تولید و توسعه علم و فناوری است و کشورهای توسعه یافته، در حال انتقال از جامعه صنعتی به جوامعی هستند که آن را جامعه اطلاعاتی یا جامعه علمی می­نامند و سلاح علم به سلاحی راهبردی در این ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته اقتصاد گرايش اقتصاد اسلامي بهمن ماه 1393 چکيده بافت­هاي فرسوده  و ناکارآمد شهري، مناطقي از شهر است که در طي ساليان گذشته عناصر تشکيل دهنده آن اعم از تأ

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی«M.A.» چکیده هدف:سلامت اجتماعی تابعی از عوامل مختلف اجتماعی و فرهنگی است و دانش آموز دوره ابتدایی پس از ورودبه دوره دبیرستان و مرحله نوجوانی و بلوغ با محیط وشرایط جدیدی روبرو می شود که بازندگی قبلی اوومحیط اجتماعی گذشته اش متفاوت می باشد. این پژوهش به منظور بررسی نقش سلامت اجتماعی مبتنی‏بر آموزه‏های اسلامی در پرخاشگری ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته برنامه ریزی آموزشی چکیده: فناوری اطلاعات علم نوظهور و رو به پیشرفتی است که سالانه شاهد حضور این علم در عرصه های مختلف و خبرهای مهم از نفوذ این علم در زندگی بشر هستیم .حضور دانش و آموزش و پرورش نیز یکی از این عرصه ها است که خالی از تاثیر فناوری اطلاعات مخصوصا کامپیوتر و اینترنت نبوده است .پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته امور فرهنگی گرایش برنامه ریزی فرهنگی چکیده هدف این پژوهش، بررسی مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد در سال تحصیلی 90-89 بود. این تحقیق با روش پیمایش انجام شده و برای تدوین چارچوب نظری تحقیق و مروری بر تحقیقات پیشین از روش کتابخانه‎ای (اسنادی) استفاده گردیده است. جامعه آماری در این تحقیق، کلیه ...

ثبت سفارش