پایان نامه مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک¬های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی، در دبیرستان¬های شهر اهواز

word 1 MB 29951 151
1393 کارشناسی ارشد علوم تربیتی
قیمت قبل:۶۴,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

  چکیده

       هدف از پژوهش حاضر  مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک­های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی، اجتماعی، تحصیلی و مؤلفه­های آن در دبیرستان­های شهر اهواز بود. نمونه این تحقیق متشکل از 240 دانش آموز پسر بود که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش، آزمودنی ها پرسشنامه سبک­های فزرند پروری و  پرسشنامه سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی را تکمیل کردند. جهت تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) و تحلیل واریانس یک‌راهه (آنوا) برای بررسی تفاوت بین گروه‌ها استفاده گردید. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) نشان داد که بین دانش آموزان با سبک­های فرزندپروری متفاوت از لحاظ سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی تفاوت معنی­داری وجود دارد. به علاوه، نتایج تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که بین دانش­آموزان پسر با سبک­های فرزندپروری مختلف از لحاظ سازگاری هیجانی تفاوت معنی­داری وجود دارد (67/8 =F و 000/0=P). همچنین تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که بین دانش آموزان پسر با سبک­های فرزندپروری مختلف از لحاظ سازگاری اجتماعی تفاوت معنی­داری وجود دارد (929/2 =F و 055/0=P) و در نهایت تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که بین دانش آموزان پسر با سبک­های فرزندپروری مختلف از لحاظ سازگاری تحصیلی تفاوت معنی­داری وجود دارد (926/2 =F و 05/0=P).

  مقدمه

  سبک­های فرزند پروری[1] از جمله مفاهیمی است که مطرح کننده روش­ها و فنون برخورد والدین با فرزندان در خانواده می­باشد. دارلینگ[2] و استینبرگ[3] (1993، به نقل از حیدری خواه، 1390) سبک­های فرزند پروری را منظومه­ای از نگرش­ها، نحوه برقراری ارتباط و روش نگهداری فرزند و همچنین جو عاطفی حاکم بر فضای رفتاری والدین تعریف می­کنند. سبک­های فرزند پروری از سه جنبه مورد بررسی قرار گرفته­اند: اهداف مربوط به جامعه­پذیری، عملکرد والدین در کسب اهداف از سوی فرزندان و جو عاطفی حاکم بر خانواده. منظور از اهداف، نتایج و غایتهایی است که والدین در جریان جامعه­پذیری فرزندان خود در پی آن هستند. مقصود از عملکرد والدین نیز مجموعه کنش­های پدر و مادر، در نهایت منظور از جو عاطفی، مجموعه روابط عاطفی، دلبستگی­ها و انسجام میان اعضای دیگر خانواده می­باشد (استینبرگ، 2001). نوع سبک فرزند پروری که والدین از خود نشان می­دهند بر رشد کودک تأثیر بسیاری می­گذارد (بورن استین[4] و زلوتنیک[5]، 2008). پژوهش­های مربوط به ارتباط والدین با کودک، که نگرش­ها و اعمال والدین را در فراینده فرزند پروری مورد بررسی قرار داده­اند، تحت تأثیر کارهای بامریند[6] و بوری[7] (1991) قرار دارد که به طور کلی سه الگوی حاکم بر روابط والدین و فرزندان را مطرح کرده است: قاطع[8]، سهل گیر[9] و مستبد[10].

  طبق یافته­های استینبرگ، المن[11] و مانتس[12]، (1989) سبک­های فرزندپروری با موفقیت تحصیلی رابطه دارد و همچنین پژوهش­های استینبرگ (استینبرگ، 2001) نشان داده است که سبک­های فرزندپروری با شایستگی اجتماعی رابطه دارد. در مطالعات بامریند (1978)، بر این نکته تاکید شده است که سبک­های فرزند پروری یکی از عوامل مؤثر در سازگاری اجتماعی، هیجانی و تحصیلی می­باشد. که بر این اساس سبک­های فرزندپروری را به عنوان یکی از عوامل مؤثر در سازگاری اجتماعی، هیجانی و تحصیلی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.

  بیان مسأله

  از نظر دارلینگ و استنبرگ (1993) شیوه فرزندپروری یکی از سازهای جهانی است که بیان گر روابط عاطفی و نحوه ارتباط کلی والدین با فرزندان است و عاملی مهم برای رشد و یادگیری کودکان به­شمار می­رود. پژوهش­های مربوط به ارتباط والدین با کودک، که نگرش­ها و اعمال والدین را در فرایند فرزند پروری مورد برسی قرار داده­اند، تحت تأثیر کارهای بامریند و  بوری (1991) قرار دارد که به طور کلی سه الگوی حاکم بر روابط والدین و فرزندان را مطرح کرده است: قاطع، سهل گیر و مستبد.

   والدین قاطع به صورت افرادی گرم، صمیمی وحمایت هیجانی بیشترتوصیف شده­اند در عین حال که بر آنچه که کودکانشان انجام می­دهند کنترل دارند. آنها برای خواسته­هایی که از فرزندان خود دارند، از دلایل و توجیهات منطقی استفاده می­کنند. این والدین تلاش دارند که به فرزندان خود گوشزد نمایند که رفتار آن­ها چه تأثیری بر دیگران می­گذارد (بامریند، 1991؛ بوری، 1991).

   والدین سهل­گیر به صورت والدینی توصیف شده­اند که سعی دارند برای کودکان خود، محیطی گرم، آرام و صمیمی به وجود آورند، خواسته­های اندکی از فرزندان خود دارند و بر آنچه که آنها انجام می­دهند کنترل و نظارت ندارند. این والدین به فرزندان خود آزادی بیش از حد می­دهند و خطای آنها را نادیده می­گیرند (بامریند، 1991؛ بوری، 1991، به نقل از یوسفی، 1386).

  والدین مستبد فاقد گرمی، صمیمیت و میزان پایین حمایت هیجانی در روابط خود با فرزندان هستند، انتظار دارند که فرزندان، خواسته­ها و تقاضاهای آنها را بدون بحث و بی چون و چرا برآورده کنند. در این خانواده­ها به کودکان اجازه ابراز عقیده داده نمی­شود و فرصت کمی برای تفکر درباره موقعیت­ها یا به کارگیری استدلال وجود دارد (بامریند، 1991؛ بوری، 1991).

   از جمله چالش­­هایی که دانش آموزان هنگام ورود به محیط آموزشی پیش روی دارند، تفکرات آنها در ارتباط با توانایی کنار آمدن با استلزاماتی است که بر سازگاری شان تأثیر گذار می­باشد )زیچووسکی[13]، (2007. دوران تحصیل، دوره­ای از زندگی است که در آن تغییرات شناختی و رفتاری سریعی اتفاق می­افتد. کنار آمدن با چنین تغییراتی مستلزم آن است که فرد از توانایی سازگاری مناسبی برخوردار باشد (اسپیر[14]، 2000). به طور کلی، سازگاری جریانی است که در آن فرد برای وفق دادن خود با فشارهای درونی و ملزومات بیرونی تلاش می­کند (رد-ویکتور[15]، 2003). سازگاری دارای عرصه­های مختلفی است؛ سازگاری در انتقال به محیط یا موقعیت جدید، سازگاری در روابط بین فردی و سازگاری در موقعیت­های آموزشی که از آن تحت عنوان سازگاری تحصیلی[16] یاد می­شود، در واقع سازگاری تحصیلی ناظر به توانمندی فراگیران در انطباق با شرایط و الزامات تحصیل و نقش­هایی است که مدرسه به عنوان یک نهاد اجتماعی فراروی آنها قرار می­گیرد (پیتوس[17]، 2006). روسر[18]، اکلس[19] و سامرف[20] (1998) معتقدند دانش آموزانی که در امر سازگاری تحصیلی با اشکال روبه رو می­شوند، به احتمال، در سایر ابعاد زندگی نیز دچار مشکل خواهند شد. سازگاری تحصیلی با ورود نوجوان به دوره متوسطه اهمیت بیشتری پیدا می­کند. بر اساس پژوهش­های صورت گرفته سبک­های فرزند پروری از جمله عوامل موثر بر سازگاری تحصیلی می­باشد. کودکان دارای سبک فرزندپروری قاطع، دارای سطوح بالایی از پیشرفت تحصیلی هستند (پریش[21] و مک کلاسکی[22]، 1993). فرزندان والدین سهل گیر، از پیشرفت تحصیلی ضعیف برخوردارند (لامبرن[23]، مونتس[24]، استنبرگ و دارن بوچ[25]، 1991؛ به نقل از یوسفی، 1386؛ و بامریند، 1991). فرزندان دارای سبک فرزندپروری مستبد، دارای پیشرفت تحصیلی پایینی هستند (استنبرگ، لامبرن، دارلینگ، مونتس و دارن بوچ 1994).

  شکی وجود ندارد که سبک­های فرزندپروری بر سازگاری اجتماعی[26] تاثیر دارد. اسکات[27]، روث[28] و اسکات (1998، به نقل از فلاطونی، 1391) سازگاری اجتماعی را، شامل سازوکارهایی که موجب پذیرش فرد در گروه می­شود، می­دانند. بنابراین برای ورود به گروه باید با ایجاد تغییراتی در خود، با معیارهای گروه هماهنگ شود تا به عنوان عضو جدید پذیرفته شود. برای مشخص کردن این نوع سازگاری، دو نوع ارزیابی لازم است. ارزیابی­های ذهنی که بیانگر میزان رضایت فرد از ارتباط با دوستانش است و ارزیابی عینی که منظور، پذیرش فرد توسط همسالان وی است.

  عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی

  عوامل فردی

  ویژگی­های شخصیتی، بر سازگاری افراد موثر هستند. از جمله­ی این عوامل، میزان تحمل اجتماعی است که فرد می­تواند در برابر به تأخیر انداختن ارضای فوری نیازهایش از خود نشان دهد. افرادی که از سازگاری بالایی برخوردارند، قادرند درکارهایی که در مسیر برآورده شدن نیازهایشان پدید می­آید، تحمل کنند (مکتبی، 1387).

  عوامل اجتماعی

   یکی از منابعی که به وقوع سازگاری کمک می­کند، حمایت اجتماعی است. حمایت اجتماعی شامل منابع اجتماعی است که افراد آماده­ی دریافت آن هستند تا روابطشان را بهبود بخشند لورا، گراهام و ناامی(2007، فلاطونی، 1391).

  عوامل خانوادگی

   نوع روابط میان اعضای خانواده، شیوه تربیتی والدین، اندازه خانواده و نیز ترتیب تولد فرزندان از جمله عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی فرد به شمار می­رود احدی (1379، به نقل از فلاطونی، 1391).

       نتایج پژوهش­ها نشان داد که کودکان دارای سبک فرزندپروری قاطع، دارای سطوح بالایی از شایستگی، پیشرفت تحصیلی، رشد اجتماعی و خود ادراکی هستند دارن بوچ و همکاران (1978، به نقل از یوسفی، 1386؛ بامریند، 1991). فرزندان والدین سهل­گیر، از پیشرفت تحصیلی ضعیف، بزهکاری زیاد و عملکرد پایین روانشناختی برخوردارند (لامبرن، مونتس، استنبرگ و دارن بوچ، 1991، به نقل از یوسفی، 1386). فرزندان دارای سبک فرزندپروری مستبد، دارای پیشرفت تحصیلی پایین و سطوح بالای اختلالات روانشناختی و جسمی هستند (استنبرگ و همکاران، 1994).

  یکی از مفاهیم مربوط به سازگاری، سازگاری هیجانی[29] است که فرد به طور مستمر نشانه­های مربوط به سلامت هیجانی را در موقعیت­های مختلف نشان می­دهد. از علایم سازگاری هیجانی توانایی کنترل هیجانات و ارضای نیازها، برقراری روابط مناسب و درک دیگران و درونیات خود، توانایی تحمل ناکامی و شکست. افرادی که چنین توانایی­هایی دارند می­توانند با واقعیت­هایی مانند ازدواج، طلاق و مرگ اعضای خانواده به خوبی کنار بیایند (ویج[30] و جوسوال[31]، 2010). مهارت­های هیجانی یعنی شیوه­ی آگاهانه­ای که یک شخص برای تشخیص، سازمان­دهی و ابراز هیجان­های دیگر پاسخ می­دهد میراگین[32] و کوردووا[33] (2007، به نقل از حیات بخش، 1391). مک کوبی[34] و مارتین[35]، (به نقل از حقیقی، 1381) معتقدند که خانواده و شیوه­های تربیتی حاکم بر آن بر نوجوانان و مسائل و مشکلات آنان، تأثیر مستقیم دارد. به طوری که نوجوانانی که مشکلات رفتاری و هیجانی دارند، کسانی هستند که والدین آنان در ابراز محبت و توجه به فرزندان خود ناتوان بوده و روش­های تربیتی متناقضی دارند. برطبق پژوهش­های انجام شده سبک فرزندپروری دیکتاتوری با پیامدهای رفتاری منفی همچون پرخاشگری، اختلال­های برون­سازی و درون­سازی، و کارکرد هیجان پایین­تر در ارتباط است، و از سوی دیگر سبک فرزندپروری اقتدار منش، با ترکیبی از کنترل بالا، حمایت هیجانی بیشتر، سطح مناسب استقلال، و روابط دوسویه بین والدین و کودک شناسایی می­شود و در نهایت سبک فرزندپروری سهل­گیرانه که با فقدان کنترل والدین، و پاسخ­دهی به خواسته­های کودک مشخص می­شود. این شیوه فرزند پروری با بزهکاری و پرخاشگری فرزندان، به دلیل فقدان نظارت و ویژگی اهمال کارانه والدین، ارتباط دارد (هیمسلو[36] و ترمبلی[37]، 1994، به نقل از حیات بخش، 1391).

  سبک­های فرزند پروری از عوامل مهمی در سازگاری (هیجانی، اجتماعی و تحصیلی) می­باشد که این سازگاری باعث پیشرفت تحصیلی و سلامت روانی می­شود و والدین با بکار بردن شیوه­های تربیتی نا مناسب، به طور نا خواسته باعث مشکلاتی در امر تحصیل و سلامت دانش آموزان می­شوند. با توجه به این امر محقق بر آن شد تا به پژوهش در این زمینه که آیا بین دانش­آموزان پسر سال اول دبیرستان دارای سبک­های فرزندپروری مختلف از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی، در شهر اهواز تفاوت وجود دارد؟ بپردازد.

  اهمیت و ضرورت پژوهش

   خانواده به عنوان سلول اصلی جامعه تلقی می­شود و بیشترین نقش را در جریان جامعه پذیری و آماده سازی نسل آینده برای اداره آتی جامعه و در نهایت موفقیت و شکست تحصیلی فرزندان ایفا می­کند. بنابراین اصول تربیتی سرنوشت ساز و تعیین کننده است و کاربرد شیوه­های تربیتی والدین، جهت زندگی نسل نوجوانان را به سوی سعادت و شقاوت رقم خواهد زد.

  بین خانواده موفق در امر تعلیم و تربیت و وجود فرزندان موفق می­توان گفت یک رابطه دو سویه وجود دارد که داشتن شیوه­های تربیتی مناسب متضمن داشتن نوجوانان و جوانان موفق برای جامعه، و نوجوانان و جوانان موفق متضمن کننده آینده خانواده و جامعه است. وجود این واقعیت اجتماعی، خود باید محرکی جدی و مهمی به منظور حرکت در وادی تعلیم و تربیت، خاص این قشر جامعه باشد. لذا انجام این پژوهش و بررسی سبک­های فرزندپروری از دو جنبه علمی و کاربردی اهمیت و ضرورت زیادی دارد.

   از جنبه علمی، ضرورت انجام این پژوهش از آن جهت است که تا کنون مطالعه جامعی درباره سبک­های فرزندپروری و سازگاری اجتماعی- هیجانی و تحصیلی انجام نشده است. ضرورت دیگر انجام این پژوهش آن است که نتایج پژوهش می­تواند به عنوان یک مرجع برای استفاده مدرسان، مؤلفان، پژوهشگران و علاقمندان قرار گیرد.

  از جنبه کاربردی، در تمام جوامع امروزی از جمله کشور ما ضرورت دارد تا نارسایی­ها و شیوه­های ارتباطی که در سبک­های فرزندپروریوجود دارد و موجب آشفتگی نظام خانواده می­شود، شناسایی گردد و در جهت کاهش تمایلات ناصحیح و آموزش شیوه­های سازنده که موجب بالندگی خانواده و تربیت فرزندان متعهد و کارآمد می­شود، برنامه­ریزی و سرمایه گذاری شود. سازگار و هماهنگ شدن با خود و محیط پیرامون خود برای هر موجود زنده حیاتی است و تلاش همه آدمیان بر محور همین سازگاری دور می­زند. بر این اساس فرد از راه­های درست برای رسیدن به سازگاری، که شامل انواع مختلفی از جمله سازگاری اجتماعی، هیجانی و تحصیلی می­باشد، استفاده می­کند. یکی از این راه­ها، توجه به تفاوت­های فردی از جمله سبک­های فرزندپروری می­باشد. از این رو این پژوهش، به مقایسه دانش­آموزان پسر با سبک­های فرزندپروری  متفاوت از لحاظ سازگاری اجتماعی، هیجانی و تحصیلی در دبیرستان های شهر اهواز می­پردازد. نتایج این پژوهش به والدین کمک می­کند تا ضمن در نظر گرفتن تفاوت­های فردی فرزندان خود، شیوه­های فرزندپروری مناسب را جهت شکوفایی سازگاری اجتماعی، هیجانی و تحصیلی آنان را به کار گیرند.

  هدف کلی پژوهش

  هدف اصلی این پژوهش مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک­های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی، در دبیرستان­های شهر اهواز است.

  جزئی

  1- مقایسه دانش­آموزان پسر دارای سبک­های فرزندپروری متفاوت (سهل­گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و مؤلفه­های آن در دبیرستان­های شهر اهواز.

  2- مقایسه دانش­آموزان پسر دارای سبک­های فرزندپروری متفاوت (سهل­گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری تحصیلی، در دبیرستان­های شهر اهواز.

  فرضیه­های پژوهش

  1- بین دانش­آموزان پسر سال اول دبیرستان دارای سبک­های فرزندپروری مختلف (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی، در دبیرستان­های شهر اهواز تفاوت وجود دارد.

  بین دانش­آموزان پسر دارای سبک­های فرزندپروری مختلف (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی در دبیرستان­های شهر اهواز تفاوت وجود دارد.

  1-1-1- بین دانش­آموزان پسر سال اول دبیرستان دارای سبک­های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ خرده مقیاس منع خشونت و تنبیه فیزیکی در دبیرستان­های شهر اهواز تفاوت وجود دارد.

   

  [1]. parenting styles                                                                                                                                                                                

  [2] .Darling

  [3]. Steinberg

  [4] .Bornstein

  [5]. Zlotnik

  [6]. Baumrind

  [7]. Boray

  [8]. authoritative

  [9]. permissive

  [10]. authoritarian

  [11] .Elmen

  [12]. Mounts

  [13]. Zychowski

  [14]. Spear

  [15]. Reed-Victor

  [16]. academic adjustment

  [17]. Pettus

  [18]. Roeser

  [19]. Eccles

  [20]. Sameroff

  [21]. Parish

  [22]. McCluskey

  [23]. Lamborn

  [24]. Mounts

  [25]. Dornbusch

  [26]. social adjustment

  [27]. Eskhj

  [28]. Buors

  [29]. emotional adjustment

  [30]. Vig

  [31]. Joswal

  [32]. Myragyn

  [33]. Krdova

  [34]. MakKoby

  [35]. Martine

  [36] .Himselv

  [37].Trembli

   

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                            صفحه

  فصل اول: کلیات پژوهش

  مقدمه 2

  بیان مسأله 3

  عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی. 6

  عوامل فردی. 6

  عوامل خانوادگی. 6

  اهمیت و ضرورت پژوهش... 8

  هدف کلی پژوهش... 10

  اهداف جزئی. 10

  فرضیه های پژوهش... 10

  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 12

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

  مبانی نظری و تحقیقات پیشین. 21

  مبانی نظری. 21

  سبک های فرزندپروری. 21

  والدین گرم و آزادگذارنده 25

  والدین گرم و کنترل کننده 26

  والدین سرد و آزاد گذارنده 26

  والدین سرد و کنترل کننده 26

  سبک مستبدانه و سلطه جو. 27

  سبک مقتدرانه 27

  سبک سهل گیرانه 28

  سبک غفلت گرایانه و بی توجه 29

  سازگاری. 29

  انواع سازگاری. 30

  1- سازگاری اجتماعی. 30

  2- سازگاری تحصیلی. 30

  3- سازگاری خانوادگی. 31

  تعاریف سازگاری اجتماعی. 31

  عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی. 33

  1- عوامل فردی. 33

  2-  عوامل خانوادگی. 34

  3- عوامل اجتماعی. 34

  4- عوامل مذهبی و اخلاقی. 35

  هیجان. 37

  هوش هیجانی. 38

  تاریخچه هوش هیجانی. 39

  تعاریف هوش هیجانی. 44

  مدلهای هوش هیجانی. 47

  مدل توانایی. 47

  مدل هوش هیجانی دانیل گلمن. 50

  مدل شخصیتی بار-آن. 53

  الگوی «کوپر و ساواف» از هوش هیجانی. 54

  مفهوم سازگاری تحصیلی. 54

  دیدگاه های نظری درباره سازگاری. 58

  دیدگاه تحلیل روانی. 58

  دیدگاه روانشناسی فردی. 59

  نظریه رونی- اجتماعی. 59

  نظریه زیستی- اجتماعی. 59

  نظریه یادگیری. 61

  نظریه یادگیری اجتماعی. 61

  دیدگاه روانشناسی شناختی. 61

  نظریه بافت گرا 62

  پیشینه تجربی. 64

  جمع بندی فصل. 67

   

  فصل سوم: روش شناسی پژوهش

  مقدمه 66

  طرح پژوهش... 66

  جامعه ی آماری. 66

  روش نمونه گیری. 66

  الف)  نمونه گیری جهت اعتباریابی پرسشنامه ها 67

  ب ) نمونه گیری برای آزمودن فرضیه ها 67

  ابزارهای پژوهش... 67

  پایایی خرده مقیاس پرسشنامه هیجانی. 69

  روایی خرده مقیاس پرسشنامه هیجانی. 69

  خرده مقیاس ساز گاری تحصیلی. 74

  پایایی  خرده مقیاس ساز گاری تحصیلی. 74

  روایی خرده مقیاس ساز گاری تحصیلی. 74

  خرده مقیاس سازگاری اجتماعی. 78

  پایایی خرده مقیاس سازگاری اجتماعی. 78

  روایی خرده مقیاس سازگاری اجتماعی. 78

  پرسشنامه سبک فرزندپروری. 82

  پایایی پرسشنامه سبک های فزرندپروری. 82

  روایی پرسشنامه سبک فرزند پروری. 83

  روش اجرای پژوهش... 86

  روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها 87

  فصل چهارم: یافته های پژوهش

  مقدمه 86

  الف) یافته های توصیفی. 86

  ب) یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش... 88

  فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

  مقدمه 100

  تبیین فرضیه های پژوهش... 100

  محدودیت های پژوهش... 110

  پیشنهادهای پژوهش... 111

  الف) پیشنهادهای نظری. 111

  ب) پیشنهادهای کاربردی. 112

  خلاصه پژوهش... 113

  منابع فارسی. 161

  منابع انگلیسی. 166

  منبع:

   

  منابع

   فارسی

  اسلامی نسب، علی (1373). روانشناسی سازگاری. تهران: چاپ و نشر میلاد.

  آذین، احمد و موسوی، سید محمود (1388). بررسی نقش عوامل آموزشگاهی بر سازگاری اجتماعی دانش­آموزان مقطع متوسطه شهرستان فریدونشهر. مجله­­ی جامعه شناسی کاربردی، دوره­ی 41، شماره­ی 1، صص 200-183.

  بخشی سورشجانی، لیلا (1387). رابطه­ی هوش هیجانی، سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان. مجله دانش و پژوهش در علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی، شماره­ی 19، صص 116-97.

  برگر، کاتلین (1388). روانشناسی رشد. ترجمه ی اسماعیل سعدی پور، تهران: نشر نی.

  بنی سی، پری­ناز، دلفان­آذری، قنبرعلی و بنی­سی، وحید (1389). رابطه­ی هوش هیجانی با سبک­های حل مسأله و سلامت عمومی و سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه­ی 12. مجله علوم تربیتی، سال سوم، شماره­­ی10، صص. 156-135.

  حجازی، الهه و شکوری فر، معصومه (1387). رابطه­ی پاسخ­های رفتاری به محرک اجتماعی مبهم با اسناد نیت، هدف­های اجتماعی و اداراک خودکارآمدی کودکان. مجله­ی روانشناسی  و علوم تربیتی، سال چهارم، شماره­ی 2، صص 65-47.

  حقیقی، جمال؛ شکرکن، حسین و مژگان، موسوی شوشتری (1381). بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با سازگاری دانش­آموزان دختر پایه سوم مدارس راهنمایی اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز.دوره­ی سوم، سال نهم، شماره­های 1و2، صص108-79.

  حیات بخش، لیدا (1391). نقش میانجی گری صمیمیت در ارتباط با مهارت­های هیجانی، رضایت و سازگاری زناشویی در مردان متأهل طلا فروش شهر همدان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ی مشاوره تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

  حیدری خواه، راضیه (1390). مقایسه دانش آموزان دبیرستانی دختر دارای مادران با سبک­های فرزندپروری متفاوت از لحاظ دلبستگی به مادر، خودکارآمدی، احساس تنهایی و عملکرد تحصیلی در شهرستان خرم آباد. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

  خدایاری فرد، محمد، رحیمی نژاد، عباس، هومن، حیدرعلی و غباری بناب، باقر (1385). بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی دانشجویان شاهد و غیر شاهد دانشگاه تهران. گزارش طرح پژوهشی زیر نظر بنیاد شهید انقلاب اسلامی.

  خدایاری فرد، محمد، فقیهی، علی نقی، غباری بناب، باقر، شکوهی یکتا، محسن و به ‌پژوه، احمد (1381). ساخت و هنجاریابی مقیاس دینداری در جامعه دانشجویان کشور. گزارش طرح پژوهشی زیر نظر دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

  خدری، زهرا و عسکری، پرویز (1390). مقایسه­ی .یژگی­های شخصیتی و سازگاری فردی-اجتماعی نوجوانان تک والد و دو والد شهر اصفهان. مجله اندیشه و رفتار (روان شناسی کاربردی)، دوره­ی پنجم، شماره­ی 19، صص 58-48.

  خوش کنش، ابوالقاسم، اسدیف مسعود، شیرعلی­پور، اصغر و کشاورز افشار، حسین (1389). نقش نیازهای بنیادین و حمایت اجتماعی در سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه. فصلنامه روانشناسی کاربردی، سال چهارم، شماره­ی 1، 94-82.

  رهنمود، فرج الله و جویبار، منوچهر (1387). مقایسه هوش هیجانی در میان سطح سه گانه مدیریت. مجله پیام مدیریت، شماره 36.

  ریو، جان مارشال (2005). انگیزش و هیجان، ترجمه یحیی سید محمدی (1387). تهران: نشر ویرایش.

  زکی­، محمدعلی (1389). سازگاری جوانان با دانشگاه و رابطه­ی آن با حمایت اجتماعی: بررسی موردی دانشجویان دختر و سر دانشگاه اصفهان. مجله­ی پژوهش، جوانان و فرهنگ، شماره 4، صص 130-107.

  سامانی، سیامک (1381). مدل علّی برای همبستگی خانوادگی، استقلال عاطفی و سازگاری. پایان نامه دکتری دانشگاه شیراز.

  سپهریان، فیروزه (1386). هوش هیجانی (از IQ  تا EQ و SQ). نشر جهاد دانشگاهی ارومیه.

  سیاروجی، ژرف، فورگاس، ژرف و مایر، جان (2000). هوش عاطفی در زندگی روزمره. ترجمه: اصغر نوری امام زاده ای و حبیب الله نصیری (1384). تهران: نشر نوشته.

  شغابی، معصومه (1389). رابطه صفات شخصیت، هوش هیجانی و یادگیری خود راهبر با رضایت  از زندگی و عملکرد تحصیلی دانش­آموزان دختر سال سوم دبیرستان­های دولتی شهر بوشهر. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.

  شفیع آبادی، عبدالله و ناصری، غلامرضا (1377). نظریه های مشاوره و روان درمانی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

  شفیعی­تبار، مهدیه، خداپناهی، محمد­کریم و صدق­پور، صالح (1387). بررسی رابطه هوش هیجانی و عوامل پنج گانه شخصیت در دانش­آموزان. مجله علوم و رفتاری، دوره دوم، شماره 3.

  عالی­پور بیرگانی، سیروس (1391). رابطه شیوه­های فرزندپروری والدین و سازگاری دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. مجله دستاوردهای روانشناختی دانشگاه شهید چمران اهواز. دوره چهارم، شماره2، ص ص 232-213.

  فلاطونی، فردوس (1391). رابطه­ی ناگویی عاطفی و هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی دانش­آموزان دختر پایه دوم راهنمایی شهر دزفول. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

  کاظمی، پروانه (1388). بررسی اثربخشی برنامه ارتقاء کیفیت زندگی زوجین بر سازگاری زناشویی و سلامت روان. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه فردوسی مشهد.

  کریمی، رمضان؛ خدادوست، مصطفی (1389). سازگاری تحصیلی دانشجویان. مجموعه مقالات پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.

  متحدی، علیرضا (1392). بررسی برخی متغیرهای شناختی، انگیزشی، هیجانی، و شخصیتی به عنوان پیش­بین­های بروز سرآمدی تحصیلی در دانش­آموزان پایه اول متوسطه شهرستان سبزوار. پایان نامه­ی دکتری روان شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

  مکتبی، غلامحسین (1387). تأثیر آموزش هوش هیجانی بر سازگاری اجتماعی، اضطراب اجتماعی و هوش هیجانی در دانشجویان. پایان­نامه دکتری روانشاسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

  موسوی شوشتری، هومان (1375). بررسی رابطه بین جو  عاطفی خانواده با سازگاری فردی و اجتماعی و پیشرفت تحصیلی. شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان خوزستان.

  نوابی نژاد، شکوه (1365). رابطه زمینه های زیستی- روانی خانواده با بزهکاری نوجوانان. تهران: رشد.

  نوری امام­زاده­ای، اصغر و نصیری، حبیب اللًه (1386). هوش عاطفی در زندگی روزمره. تهران: نشر نوشته.

   یوسفی، فریده (1386). ارتباط سبک فرزندپروری والدین با مهارت­های اجتماعی و جنبه­هایی از خودپنداره دانش­آموزان دبیرستانی. دو ماهنامه علمی-پژوهشی دانشگاه شاهد، سال چهارم، دوره­ی جدید شماره 22، صص46-37.

   

   

  منابع انگلیسی

   

  Adler, A. (1956). The neurotic disposition. In ansbacher, H. L., & Ansbacher, R. R. (Eds), The individual psychology of Alfred, (pp. 239- 262). New York: Harper.

  Angelidis, J., & Ibrahim, N. A. (2011). The impact of emotional intelligence on the ethical judgment of mananers. J Bus Ethics, 99. 111-119.

  Baker, J. A. (1998). Everyday stressors of academically gifted adolescents. Journal of secondary gifted education.7, 356- 368.

  Baker, R.W., & Siryk, B. (1999). Student adjustment to college questionnaire manunal. Los Anngeles, CA: Western psychological services.

  Ballentine, J. (2001). Raising competent kids. The authoritative parenting style. Childhood Education Journal, 78(1), 46-48.

  Bandura, A. (1977). Self- efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological review, 84, 191- 215.

  Barber, N. (2010). Applyin the concept of adaptation to social difference in intelligence. Journal of Cross-cultural research, 44, 116-150.

  Bar-On, R. (1997). The Bar-On Emotional Quotient Inventory™ (EQ-i™): A test of emotional intelligence. Toronto, Canada: Multi-Health Systems.

  Baumrind, D. (1978). Parental disciplinary patterns and social competence in children.Youth and Society, 9, 239-276.

  Baumrind, D. (1991). The influence of parenting style on adolescent competency and substance abuse. Journal of Early Adolescence. 11(1), 56-95.

  Baumrind, D., & Boray. (1991) Parenting styles and adolescent development. In J. Brooks-Gunn, R. M. Lerner, & A. C. Petersen (Eds.), The encyclopedia on adolescence (pp. 746-758). New York: Garland Publishing.

  Bornstein, M. H., & Zlotnik, D. (2008). Parenting styles and their Effects, national Instiotutes of Health, Bethesda, MD, USA. 35-44.

  Brackett, M. A., & Katulak, N. A. (2007). Emotional intelligence in the classroom: Skill- based training for teachers and  students. In J. Ciarrochi and J. D. Mayer (Eds), Applying emotional intelligence, 1-27.

  Bramlage, J. E. (2009). The relationship between emotional intelligence and employment tenure: a Study of White – Collar Workers in Allen County, Ohio. A dissertation ptesented in partial fulfillment of the requirements for the degree doctor of philosophy Capella University, School of Business and Technology.

  Bronfenbrenner, U. (1989). Ecological systems theory. In R. Vasta (Ed), six theories of child development. Annals of child development: a research annual (vol. 6 pp. 187- 249). Greenwich, ct: JAJ Press.

  Buri, J. R. (1991). Parental Authority Questionnaire. Journal of Personality and Social Assessment, 57, 110- 119.

  Darling, N. & Steinberg, L. (1993). Parenting style as context: An integrative model. Psychological Bulletin. 113, 469-487.

  Darling, N. (1999). Parenting style and Its correlates, ERIC Digest. ERIC clearinghiuse on elementary and early childhood education champaign IL. (ED 427896).

  Dhingra, R., Manhas, S., & Thakur, N (2005). Establishing connectivity of emotional quotient (E.Q), Spiritual Quotient (S.Q.) with social adjustment: A study of kashmiri migrant women.  Journal of Hum. Ecol, 18(4), 313-317.

  Edmonson, C. B. (2010). Social skills in college student with high trait anger. Journal of social and clinical psychological, 26, 575- 594.

  Elliot, A. J., & McGregor, H. A. (2001). A 2×2 achievement goal framework. Journal of personality and social psychology, 80 (3), 50- 519.

  Freehill, M. F. (1973). Disturbed and Troubled children spectrum publicattions, authority styles. Individual psychology, 51, 50- 60.

  Gerdes, H., & Mallinckrodt, B. (1994). Emotional social, and academic adjustment of college student: A longitudinal study of retention. Journal of counseling and development, 72, 281- 288.

  Griffin, M. (2011). Deliberative democracy and emitional intellegince: Aninternal mechanism to rigulate the emotions. Stud philos Educ.

  Guse, B. (1990). The handbook of psychiatry. Chicago; Year Book Medical publishers.

  Hilary, G., Bernt, M. (1994). Emotional, Social, and Academic Adjustment of Collage students: A longitudinal study of Retention. Journal of counseling and development. 72 (3) 281- 288.

  http://www.unesco.org/education/fresh.

  Karim, J., & Weisz, R. (2011). Emotional intelligence as a moderator of affectivity/ emotional labor and emotional lador/psychological disrtes relationships. Psychol Stud, 56(4), 348- 359.

  Karim, J., & Weisz, R. (2011). Emotional intelligence as a moderator of affectivity/ emotional labor and emotional lador/psychological disrtes relationships. Psychol Stud, 56(4), 348- 359.

  MacCann, C., Fogarty, G. J., Zeidner, M., & Roberts, R. D. (2011). Coping mediates the relationship between emotional intelligence (EI) and academic achievement. Contemporary Educational Psychology, 36, 60-70.

  Mayer, J. D., & Salovey, P. (1997).  What is emotional intelligence?  In P. Salovey & D. Sluyter (Eds.), Emotional development and emotional intelligence:  Implications for educators (pp. 3-31).  New York:  Basic Books.

  Mccoby, E., & Martin, J. (1983). Socialization in Context of the Family: Parent-child Interaction. Socialization, Personality, and Social Development (4th ed), edited by P.H. Mussen. New York: Wiley.

  Miller, P. H. (1983). Theries of development of psychology. San Francisco: W. H. freeman.

  Mitchelson, J. K., & Burns, L. R. (1998). Career mothers and perfectionism: stress at work and at home. Personality and individual difference, 25, 477- 485.

  Naghavi, F,. Redzuan, M., & Mansor, M. (2010).The relationship between alexithymia and emotional intelligence. Asian Social Science, 6(11), 166-170.

  Parish, T. S., & McCluskey, J. J. (1993) Parenting styles, young adults' self-concepts, and evaluations of parents. School Community Journal, 3, 2, 85-88.

  Pettus, K. R. (2006). The relationship of parental monitoring to community college studentadjustment and achievement:Differences by gender, ethnicity, parental education level,and student residence. Unpublished Ph.D. thesis, Carolina University.

  Piaget, J. (1983). ''Piaget's theory''. In P. Mussen (ed). Handbook of Child psychology. 4th edition. Vol. 1. New York: wiley.

  Piqueras, C. (2006). Improving employee satisfaction and well- being using emotional intelligence. Personal & Organizational Development.

  Reed- victor, E. (2003). Individual differences and early school adjustment: teacher appraisals of young children with special need. Early child development and care, 174, 59- 79.

  Reed-victor, E. (2003). Individual differences and early school adjustment: Teacher appraisals of young children with special needs. Early Child Development and Care, 174, 59-79.

  Rice, K. G., & Dellwo, J. P. (2002). Perefectionism and self development: implication for collage adjustment. Journal of counseling and development, 80, 180- 196.

  Roeser, R. W., Eccles, J. S., & Sameroff, A. J. (1998). Academic and emotional functioningin early adolescence: Longitudinal relations, patterns, and prediction by experience inmiddle school. Development and Psychopathology, 10, 321-352.

  Roeser, R. W., Eccles, J. S., & Storable, K. (1998). Linking the study of schooling and mental health: selected issues and empirical illustration at the level of the individual. Education psychology, 33, 153- 176.

  Schaefer, E. S. (1965). Children's reports of parental behavior: An inventory. Child Development, 36, 413-424.

  Schwarz, J. C. (1979). Asseessing parental childrearing behaviors: A comparison of parent, child, and aggregate ratings from two instruments. Journal of research personality, 23, 450- 468.

  Sertaj, B., Aslam, N. (2010). Role of Authoritative and Authoritarian Parenting in Home, Health and Emotional Adjustment. Journal of Behavioral Sciences, 20.

  Sigelman, K. (1999). Life Span Human Developmen (3th ed). Washington: Brooks/cole publishing company.

  Skinner, B. F. (1990). Can psychology be a science of mind? American psychologist, 45, 1206- 1210.

  Spear, L. P. (2000). The adolescent brain and age related behavioral manifestations. Neuroscience and Behavioral Reviews, 24, 417-463.

  Steinberg, L. (2001). We Knowsome thing: parent-adolesentrelationshipe in retrospect and prospect. Journal of Research on Adolesence; 11: 1-19.

  Steinberg, L. D. (1996). Adolescence (4th ed). New York: Mc Grae- Hill.

  Steinberg, L., Elmen, J. D., & Mounts, N. S. (1989). Authoritative parentingPsychosocial maturity, and academic success among adolescents. Child Development, 60, 6, 1424-1436.

  Steinberg, L., Lamborn, S., Darling, N., Mounts, N., & Dornbusch, S. M. (1994). Overtime changes inadjustment and competence among adolescents fromauthoritative, authoritarian, indulgent, and neglectfulfamilies. Child Development, 65, 754-770.

  Vig, D., & Joswal, I. J. (2010).Emationaladjastment of parents and quality of parent-teen relationship. Jornal of Studies on Home and community Science, 4, 39-44.

  Zhang, Y. Gan, Y. & Cham, H. (2007). Perfectionism, academic burnout and engagement among Chinese college students: A structural equation mondeling analysis. Presonlity and individual differences, 43, 1529- 1540.

  Zychowski, L. A. (2007). Academic and social predictors of college adjustment among firstyear students: Do high school friendships make a difference? Unpublished Ph. D. Thesis, Indiana University of Pennsylvania.


موضوع پایان نامه مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک¬های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی، در دبیرستان¬های شهر اهواز, نمونه پایان نامه مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک¬های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی، در دبیرستان¬های شهر اهواز, جستجوی پایان نامه مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک¬های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی، در دبیرستان¬های شهر اهواز, فایل Word پایان نامه مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک¬های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی، در دبیرستان¬های شهر اهواز, دانلود پایان نامه مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک¬های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی، در دبیرستان¬های شهر اهواز, فایل PDF پایان نامه مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک¬های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی، در دبیرستان¬های شهر اهواز, تحقیق در مورد پایان نامه مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک¬های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی، در دبیرستان¬های شهر اهواز, مقاله در مورد پایان نامه مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک¬های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی، در دبیرستان¬های شهر اهواز, پروژه در مورد پایان نامه مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک¬های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی، در دبیرستان¬های شهر اهواز, پروپوزال در مورد پایان نامه مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک¬های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی، در دبیرستان¬های شهر اهواز, تز دکترا در مورد پایان نامه مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک¬های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی، در دبیرستان¬های شهر اهواز, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک¬های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی، در دبیرستان¬های شهر اهواز, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک¬های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی، در دبیرستان¬های شهر اهواز, پروژه درباره پایان نامه مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک¬های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی، در دبیرستان¬های شهر اهواز, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک¬های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی، در دبیرستان¬های شهر اهواز, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک¬های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی، در دبیرستان¬های شهر اهواز, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک¬های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی، در دبیرستان¬های شهر اهواز, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک¬های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی، در دبیرستان¬های شهر اهواز, رساله دکترا در مورد پایان نامه مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک¬های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی، در دبیرستان¬های شهر اهواز

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی (M. A) گرایش: عمومی چکیده: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه­ی بین شیوه فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان سال دوم دوره ­اول مقطع متوسطه شهر ایلام می­باشد. برای دستیابی به این هدف، سوالات و فرضیاتی مطرح و از طریق پیمایشی به گردآوری اطلاعات اقدام گردید. نمونه آماری پژوهش حاضر را دانش­آموزان سال دوم دوره متوسطه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان چکیده: هدف پژوهش حاضر پیش بینی تاب آوری بر اساس سبکهای فرزند پروری و هوش هیجانی در دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان سیرجان بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 300 نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان بود که به روش نمونه گیری تصادفی ...

پایان‏نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی عنوان پایان نامه چکیده: هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهر بندرعباس می باشد. جهت انجام این تحقیق 280 نفر از دانش آموزان شهر بندرعباس به روش تصادفی انتخاب شد. سپس از دانش آموزان و والدین آن ها خواسته شد که به پرسشنامه های درگیری ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش بالینی چکیده فارسی هدف: این پژوهش با هدف رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر انجام شد. روش: روش تحقیق همبستگی می باشد و جامعه آماری آن 582 نفر از دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان سیاهکل در سال تحصیلی 94-93 بود که تعداد 234 نفر به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه­ی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی چکیده در این پژوهش نقش تعدیل کنندگی راهبردهای مقابله ای و حمایت های اجتماعی در رابطه بین کیفیت زندگی ، نشانگان روانشناختی و سبک های فرزند پروری مورد بررسی قرار گرفته و 120 نفر از زنان سرپرست خانوار استان البرز به صورت نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند . شواهد پژوهش و نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون سلسله ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» گرایش: روانشناسی تربیتی چکیده فارسی هدف از این مطالعه تعیین رابطه­ی شیوه­های فرزند­پروری و ویژگی­های شخصیت با تاب آوری در دوره نوجوانی بود. جامعه­ی آماری پژوهش دانش آموزان دختر دوره متوسطه ناحیه یک خرم آباد سال تحصیلی 1392- 1393 بودند. نمونه شامل 200 دانش آموز بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله­ای از میان دانش آموزان ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی) M.A ( گرایش: بالینی چکیده هدف : از پژوهش حاضر مقایسه شیوه‌های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار5تا 12 ساله شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ بود. روش: این پژوهش به روش توصیفی – علی مقایسه ای طراحی و اجرا شد. نمونه شامل 80 نفر ( تعداد 40 نفر مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری شهرستان بندر ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری (گرایش پرستاری کودکان) چکیده مقدمه: نحوه ارتباط والدین با فرزندان با سبک فرزندپروری آنان ارتباط دارد.سبکهای فرزندپروری نقش مهمی در شکل گیری شخصیت بهنجار و نابهنجار در کودکان داشته و در صورت بکار گیری سبکهای ناکارآمد در تربیت کودکان می تواند منجر به پیامدهای منفی متعددی از جمله مشکلات رفتاری در آنان گردد. هدف: هدف این پژوهش تعیین ...

رشته: روانشناسی عمومی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رابطه خودکنترلی و سبک­های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش­آموزان دبیرستانی چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه خودکنترلی و سبک­های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش­آموزان دبیرستانی­، بود. بدین منظور از بین 3286 دانش­آموزان دبیرستانی شهرستان آباده در سال تحصیلی93-92، تعداد 370 نفر ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی چکیده نوجوانانی که با یک سبک صحیح فرزندپروری تربیت می شوند دارای زندگی و حالات روانی بهتری می باشند . بدین منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) بر تغییر سبک فرزند پروری مادران دارای پسر نوجوانی که در دبیرستان شهید دکتر بهشتی ناحیه 2 شهرستان رشت مشغول تحصیل هستند ، صورت گرفته است . نمونه این ...

ثبت سفارش