پایان نامه مقایسه طرحواره¬های فعال در آزمودنیهای افسرده با آزمودنی¬های مضطرب

word 2 MB 29954 129
1393 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت: ۱۶,۷۷۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Aرشته : روانشناسی بالینی

  چکیده

  هدف: پژوهش حاضر مقایسه طرحواره های فعال در آزمودنیهای افسرده با آزمودنیهای مضطرب در دانشجویان دانشگاه آزاد و غیرانتفاعی شهر رشت می باشد. روش تحقیق از نوع همبستگی و پس رویدادی مقایسه ای و مقطعی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه افرادی بود که در سال 93- 92 در مراکز آموزش عالی  استان گیلان مشغول به تحصیل بوده اند که تعداد آنها حدوداً142000 نفر بوده اند. نمونه آماری بر اساس جدول مورگان،  تعداد 595 نفررا از دانشجویان را تشکیل می دهد. روش نمونه‌گیری در این پژوهش طبقه ای و تصادفی است. به منظور گرد آوری داده ها از پرسشنامه DASS و طرحواره یانگ استفاده شد. در این پژوهش داده ها به سه شیوه متفاوت مورد بررسی قرار گرفتند. در شیوه اصلی که گروه های سه گانه با هم مقایسه شده اند و در شیوه دوم از رگرسیون خطی و  در شیوه سوم تحلیل شبکه عصبی استفاده شد.

  یافته ها: با احتمال خطای بین 05/0 تا 005/0 می‌توان پذیرفت که آزمودنی‌های مضطرب و افسرده در طرحواره های تنبیه، خویشتن‌داری/خودانضباطی ناکافی، استحقاق/بزرگ‌منشی، شکست، وابستگی/بی‌کفایتی، انزوای اجتماعی بیگانگی، نقص شرم و محرومیت هیجانی با هم متفاوتند و در سایر طرحواره‌ها تفاوت معناداری مشاهده نشد. تنها تفاوت دو گروه افسرده و مضطرب در طرحواره‌های فعال،­طرحواره استحقاق/بزرگ‌منشی است که تفاوت این دو گروه در این طرحواره با 401/2- t=و­α> 050/0­معنادار است.

  نتیجه گیری: یافته های فوق نشان داد که طرحواره ی ، استحقاق / بزرگ منشی  در  رابطه  با  تفاوت  طرحواره  فعال در افراد افسرده و مضطرب به طور معناداری قابل  پیش بینی بودند.

  واژه های کلیدی: طرحواره، افسردگی، اضطراب

   

   اختلالات خلقی گروه وسیعی از اختلالات را شامل می شود که افسردگی یکی از شایع ترین آن ها می باشد، به طوری که آن را رایج ترین اختلال روانپزشکی می دانند. افسردگی سرما خوردگی روانی است، تقریباً همه، در دوره ای از زندگی بصورت خفیف احساس افسردگی کرده اند. احساس دمقی، بی حوصلگی، غمگینی، ناامیدی، دلسوزی و ناخشنودی همگی تجربیات افسردگی رایج هستند.
   بطور کلی شخصیت نقش مهمی را در عملکرد عاطفی و هیجانی مؤثر و اثر بخش به جای
   می گذارد(سادوک و سادوک،2003).

   بنابراین، طی بررسی های که در شخصیت افراد افسرده انجام شد، بک و همکارانش بر پایه پژوهش ها وتجارب بالینی متعدد به این نتیجه رسیدند که افراد افسرده درباره خود، دنیا، تجارب و آینده شان افکار منفی دارند، دیگران را طرد کننده و غیر حمایت گر می بینند و خود را فردی دچار نقص و ضعف در جنبه های مهم می دانند. این بدان دلیل است که افراد در دوران کودکى داراى طرح واره هایى هستند که این طرح واره ها به دنیاى بزرگسالى راه می یابند. در واقع عامل پیش زمینه بسیاری از اختلالات هیجانی، طرح واره های ناسازگار اولیه است. هنگامی که طرح واره های ناسازگار اولیه فعال می شوند سطوحی از هیجان منتشر می شود ومستقیم و غیرمستقیم منجر به اشکال مختلفی از آسیب های روانی می شود.

  یانگ(1994)، یکی از نظریه پردازان شناختی،18 طرح واره را معرفی می کند و آن ها را در قالب5 حوزه، بریدگی و طرد، خودگردانی و عملکرد مختل، محدودیت های مختل، دیگر جهت مندی  و گوش به زنگی بیش از حد و بازداری گروه بندی می نماید. 

   اضطراب عبارت است از یک احساس ناخوشایند و مبهم هراس و دلواپسی با منشاء ناشناخته، که به فرد دست می‌دهد و شامل عدم اطمینان، درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژی است. اضطراب هنگامی در فرد بروز می‌کند که شرایط استرس‌زا در زندگی او بیش از حد طولانی شود یا به ‌طور مکرر رخ دهد، و یا اینکه دستگاه عصبی بدن نتواند به مرحله مقاومت تنیدگی پایان دهد و بدن برای مدتی طولانی همچنان بسیج باقی بماند. در این صورت بدن فرسوده و در برابر بیماری‌های جسمی و روانی (مانند اضطراب) آسیب‌پذیر می‌شود(کرینگ و همکاران ، 2007).

  1-2- بیان مسأله

  اختلال افسردگی[1]؛ یکی از شایع ترین و ناتوان کننده ترین اختلال روانپزشکی است که در صورت
  عدم درمان، آسیب های روانی و عوارض اجتماعی و اقتصادی بسیاری را برای بیماران ایجاد می کند
  (ترجمه خدایاری فرد و عابدینی،1389).

  خلق افسرده، فقدان علاقه و لذّت از علایم اصلی افسردگی به شمار می آیند. اضطراب از علایم شایع افسردگی است که بسیاری از بیماران یعنی حدود 90 درصد از آنها را گرفتار  می کند (کاپلان و سادوک؛ ترجمه رضاعی،1389).

   اختلال اضطرابی[2]؛ یکی از شایعترین اختلالات روانپزشکی در جمعیت عمومی هستند. در ایالات متحده حدود 30 میلیون نفر دچار این اختلال هستند و نسبت ابتلای زنان تقریباً دو برابر مردان است(کاپلان و سادوک؛ ترجمه رضاعی،1389).

  اضطراب، هشداری است که فرد را گوش به زنگ می کند یعنی به فرد هشدار می دهد که خطری در راه است و باعث می شود که فرد بتواند برای مقابله با خطر اقداماتی به عمل آورد. احساس اضطراب دو مؤلفه دارد: با خبر شدن فرد از تغییرات جسمی خود (مثل تپش قلب و تعریق) و با خبر شدن از اینکه عصبی شده است یا ترسیده است. اضطراب اغلب سردرگمی و تحریفهای در ادراک ایجاد می کند؛ تحریفهایی نه فقط در درک زمان و مکان، که حتی در درک افراد و معنا و اهمیت وقایع. این تحریفها با کاستن از تمرکز، کم کردن قدرت یادآوری، مختل ساختن قدرت ربط دادن امور به هم یعنی تداعی کردن می توانند در یادگیری اختلال ایجاد کنند (کاپلان و سادوک؛ ترجمه رضاعی،1389).

   واژۀ طرح واره [3]در روان شناسی و به طور گسترده تر در حوزۀ شناختی، تاریخچه ای غنی و برجسته دارد. در حوزۀ رشد شناختی، طرحواره را به صورت قالبی در نظر می گیرند که بر اساس واقعیت یا تجربه شکل می گیرد تا به افراد کمک کند تجارب خود را تبیین کنندو علاوه بر این، ادراک از طریق طرح واره، واسطه مندی می شود و پاسخهای افراد نیز توسط طرح واره جهت پیدا می کنند. یکی از مفاهیم جدی و بنیادی حوزۀ روان درمانی، این است که بسیاری از طرح واره ها در اوایل زندگی شکل می گیرند، و به حرکت خود ادامه می دهند و خودشان را به تجارب بعدی زندگی تحمیل می کنند، حتّی اگر هیچ گونه کاربردی نداشته باشد. این مسئله همان چیزی است که گاهی اوقات به عنوان نیاز به هماهنگی شناختی از آن یاد می شود، یعنی حفظ دیدگاهی با ثبات دربارۀ خود یا دیگران؛ حتّی اگر این دیدگاه نادرست یا تحریف شده باشد. با این تعریف کلی، طرحواره می تواند مثبت یا منفی، سازگار یا ناسازگار و همچنین می تواند در اوایل زندگی یا در سیر بعدی زندگی شکل بگیرد. یانگ(1990،1991) معتقد است برخی از این طرحواره ها بویژه آن ها که عمدتاً در نتیجه تجارب ناگوار دوران کودکی شکل می گیرند ممکن است هستۀ اصلی اختلال شخصیت، مشکلات منش شناختی خفیف تر و بسیاری از اختلالات مزمن محور I قرار بگیرند(یانگ،کلوسکو و ویشار؛ ترجمه حمیدپورو اندوز،1389). بنابراین مسأله اساسی پژوهش حاضر مقایسه طرحواره های فعال در آزمودنیهای افسرده با آزمودنیهای مضطرب است.

  1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش:

   ضرورت انجام هر پژوهشی از سوأل های مطرح شده و منافع احتمالی انجام آن پژوهش ناشی می شود.  ما در این پژوهش به دنبال طرحواره های فعال در افراد افسرده و مضطرب هستیم اما هدف ما از این پژوهش این است که آیا افراد بهنجار هم طرحواره هایی که کمتر ارزش مرضی دارند را دارا میباشند؟

   نخستین دوره ی افسردگی در پنجاه درصد از بیماران، بیش از چهل سالگی روی می دهد، و اگر دیرتر شروع شود با فقدان سابقه ی خانوادگی، اختلالات خلقی، اختلال شخصیت ضد اجتماعی، و سوء مصرف الکل همراهی دارد. دوره ی افسردگی بدون درمان شش تا سیزده ماه و با درمان در اکثر اوقات حدود سه ماه طول می کشد (قاسم زاده،1383).

   هر کسی دچار اضطراب می شود و آن، تشویشی فراگیر، ناخوشایند و مبهم است که اغلب، علایم دستگاه خودکار(اتونوم) نظیر سردرد، تعریق، تپش قلب، احساس تنگی در قفسه سینه، و ناراحتی مختصر معده نیز با آن همراه است. فرد مضطرب ممکن است احساس بی قراری هم بکند که نشانه اش این است که نمی تواند به مدت طولانی یک جا بنشیند یا بایستد ( کاپلان و سادوک؛ ترجمه رضاعی،1389).

  ریشه تحّولی طرح واره های ناسازگار اوّلیه در تجارب ناگوار دوران کودکی نهفته است. طرح واره هایی که زودتر بوجود می آیند و معمولاً قوی ترین هستند، از خانواده های هسته ای نشأت می گیرند. وقتی بیماران در موقعیت های از زندگی بزرگسالی، طرح واره های ناسازگار اوّلیه شان فعال  می شوند، معمولاً خاطره ای هیجان انگیز از دوران کودکی خود تجربه می کنند. طرح وارۀ انزوای اجتماعی که معمولاً در اواخر دوران کودکی شکل می گیرد و ممکن است انعکاسی از پویایی خانوادۀ هسته ای نباشد. طرح واره های محرومیت هیجانی یا رها شدگی به دلیل نقص در محیط اولیه به وجود می آیند. در محیط زندگی چنین کودکی، ثبات، درک شدن یا عشق وجود ندارد. درطرح وارۀ وابستگی / بی کفایتی والدین به ندرت با کودک جدّی برخورد می کنند و کودک روی پَر قو بزرگ می شوند و لوس بار می آیند. در نتیجه نیازهای هیجانی کودک به خودگردانی یا محدودیت های واقع بینانه ارضاء نمی شوند (یانگ،کلوسکو و ویشار؛ ترجمه حمیدپورو اندوز،1389).

  در این راستا، هدف پژوهش حاضر نیز تلاش در این زمینه که آیا طرحواره های فعال در افراد افسرده با  افراد مضطرب تفاوت دارد؟

   

   

  1-4-اهداف تحقیق

  اهداف کلی: بررسی احتمال تفاوت میان طرحواره های فعال در جمعیت افسرده با جمعیت مضطرب.

  اهداف ویژه:

  تعیین طرحواره های فعال در جمعیت افسرده.

  تعیین طرحواره های فعال در جمعیت مضطرب.

  بررسی احتمال عدم وجود  طرحواره های فعال در جمعیت بهنجار

  1-5-متغیرها

  متغیر ملاک: طرحواره‌های فعال

  متغیر پیش بین: افسردگی و اضطراب

  1-6-سؤالات تحقیق:

  سوأل اصلی:

  آیا طرحواره های فعال در آزمودنیهای افسرده با طرحواره‌های فعال آزمودنیهای مضطرب متفاوت است؟

  سوألات فرعی:

  1)متحمل ترین طرحواره های فعال در جمعیت افسرده کدام هستند؟

  2)متحمل ترین طرحواره های فعال در جمعیت مضطرب کدام هستند؟

  3) آیا آزمودنی‌های بهنجار فاقد طرحواره (ها)ی فعال هستند؟

  1-7-فرضیه‏های تحقیق:

  فرضیه اصلی : طرحواره های فعال در آزمودنیهای افسرده با آزمودنیهای مضطرب  تفاوت دارد.

  فرضیه های فرعی:

  محتمل ترین طرحواره‌های فعال در جمعیت افسرده، محرومیت هیجانی و انزوای اجتماعی/ بیگانگی است.

  محتمل ترین طرحواره‌های فعال در جمعیت مضطرب، آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری ، اطاعت، شکست است.

  آزمودنی‌های بهنجار فاقد طرحواره‌های فعال هستند.

   

  1.Depression disorder

  1.Anxity disorder

  2.Schema

   

  Compare Schemas in Depressed Subjects with Anxious Subjects

   

  Abstract
  The present study compares the schemas in depressed subjects with anxious subjects Azad University of Rasht is profit. Methods of correlation and cross-sectional retrospective comparison. The study sample every 93-92 persons in  stitutions of higher education in the province of Gilan been studying people who have been about142000. Sample according to Morgan, the number of individual students is 595. In this study, stratified random sampling. Pollen data for the DASS and the Young Schema Questionnaire was used. In this study, data were analyzed in three different ways. The main way that the three groups were compared with the second method of linear regression analysis and neural network was used. Results: The probability of error between anxious and depressed 0/05 to 0/05 possible that participants in the scheme of discipline, restraint / Khvdanzbaty insufficient, entitlement / grandiosity, failure, dependence / incompetence, social isolation, failure, shame, and emotional deprivation There was no significant difference in other schemas differ. The only difference between the two groups of depressed and anxious in the active schema, the schema entitlement / grandiosity is the difference between the two groups in this schema with t = -2/401 and α> 0/05 significant.

  Conclusions: The findings showed that the scheme, eligibility / gentlemanly in relation to different schemas in depressed and anxious were significantly predictable.

   

  Keywords: schemas, depression, anxiety

   

   

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  چکیده............................................................................................................... 1

  فصل اول : کلیات تحقیق....................................................................................... 2

  1-1- مقدمه........................................................................................................ 3

  1-2- بیان مسأله.................................................................................................. 3

  1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش............................................................................... 5

  1-4- اهداف تحقیق.............................................................................................. 6

  1-5- متغیرها...................................................................................................... 6

  1-6- سؤالات تحقیق............................................................................................. 6

  1-7- فرضیه‏های تحقیق.......................................................................................... 6

  1-8-­ اصطلاح شناسی(ترمینولوژی)............................................................................. 7

  فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش....................................................................... 10

  2-1- پیش درآمد............................................................................................... 11

  2-2- تاریخچه طرحواره....................................................................................... 12

  2-3- تعریف طرح واره........................................................................................ 13

  2-4- تجارب کودکی و طرح واره های ناسازگار............................................................ 16

  2-5- ذهنیت های طرح واره ای.............................................................................. 18

  2-6- حوزه های طرح واره و طرح واره های ناسازگار اولیه................................................. 20

  2-7- عملکردهای طرح واره.................................................................................. 27

  2-8- تدوام طرح واره.......................................................................................... 27

  2-9- بهبود طرح واره.......................................................................................... 28

  2-10- سبک های مقابله ای ناسازگار......................................................................... 28

  2-11- جبران افراطی طرح واره............................................................................... 29

  2-12- اجتناب طرح واره...................................................................................... 29

  2-13- تسلیم طرح واره........................................................................................ 30

  2-14- سیمای بالینی طرحواره های فعال مربوط به افسردگی و اضطراب................................ 30

  2-15- منظور از افسردگی چیست؟........................................................................... 32

  2-16- سبب شناسی افسردگی................................................................................ 33

  2-17- افسردگی از دیدگاه نظریه های زیست شناختی...................................................... 34

  2-18- معاینه وضعیت روانی................................................................................. 39

  2-19- ملاکهای DSM-IV-TR درمورد دوره افسردگی اساسی........................................... 40

  2-20- درمان های اختلالات افسردگی...................................................................... 41

  2-20-1- درمان های روانشناختی افسردگی................................................................ 41

  2-21- اضطراب................................................................................................ 44

  2-22- تفاوت ترس و اضطراب.............................................................................. 45

  2-23- اختلالات اضطرابی.................................................................................... 46

  2-24-  نشانه­های اضطراب................................................................................... 47

  2-25- اختلال اضطراب اجتماعی............................................................................ 47

  2-26- علت شناسی........................................................................................... 48

  2-26-1- عوامل رفتاری....................................................................................... 48

  2-26-2-عوامل شناختی....................................................................................... 48

  2-27- نظریه های اضطراب................................................................................... 48

  2-27-1- نظریه زیست شناختی.............................................................................. 48

  2-27-2- نظریه رفتارگرایی................................................................................... 49

  2-27-3- نظریه روانکاوی.................................................................................... 49

  2-27-4- نظریه شناختی...................................................................................... 49

  2-27-5- علوم زیستی........................................................................................ 50

  2-28- پیشینه پژوهش......................................................................................... 51

  فصل سوم : روش پژوهش................................................................................... 62

  3-1- روش پژوهش........................................................................................... 63

  3-2- جامعه آماری............................................................................................. 63

  3-3- روش نمونه گیری و نمونه آماری...................................................................... 63

  3-4- روش اجرا................................................................................................ 63

  3-5- ابزار پژوهش............................................................................................. 64

  3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها.......................................................................... 66

  فصل چهارم  : تجزیه و تحلیل داده ها................................................................... 67

  4-1- تحلیل توصیفی داده‌ها................................................................................... 68

  4-1-1- گروه مضطرب........................................................................................ 68

  4-1-2- گروه افسرده.......................................................................................... 68

  4-1-3- گروه بهنجار.......................................................................................... 69

  4-2- تحلیل استنباطی داده‌ها.................................................................................. 70

  4-2-1- فرضیه اصلی پژوهش................................................................................ 72

  4-2-2- فرضیه‌های فرعی پژوهش........................................................................... 76

  4-2-2-1- فرضیه فرعی اول................................................................................. 76

  4-2-2-2- فرضیه فرعی دوم................................................................................. 77

  4-2-2-3- فرضیه فرعی سوم................................................................................ 78

  4-3- تحلیل رگرسیون خطی گام به گام...................................................................... 79

  4-3-1- پیشبینی طرحوارههای اثرگذار بر افسردگی........................................................ 79

  4-3-2- پیشبینی طرحوارههای اثرگذار بر اضطراب......................................................... 83

  4-4- نتایج تحلیل شبکه عصبی مصنوعی..................................................................... 85

  4-4-1- پیشبینی تفاوت در اضطراب و افسردگی از لحاظ طرح واره ها................................. 85

  4-4-2- پیشبینی مهمترین طرح واره ها در ایجاد افسردگی و اضطراب.................................. 87

  فصل پنجم  : بحث  و نتیجه گیری.......................................................................... 93

  5-1- مقدمه..................................................................................................... 94

  5-2- بحث و نتیجه گیری..................................................................................... 94

  5-3- محدودیت های پژوهش................................................................................ 98

  5-4- پیشنهادات پژوهش...................................................................................... 98

  منابع و مأخذ..................................................................................................... 99

  منابع فارسی.................................................................................................... 100

  منابع انگلیسی.................................................................................................. 102

  پیوست ها...................................................................................................... 104

  پرسشنامه طرحواره یانگ...................................................................................... 105

  پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس DASS......................................................... 110

  فرم جمعیت شناختی.......................................................................................... 112

  خروجی داده ها................................................................................................ 113


  فهرست جداول

  جدول3-1: نقاط برش برحسب شدت خرده‌مقیاس‌های افسردگی، اضطراب و استرس.................................................. 65

  جدول 4-1: توزیع فراوانی متغیرهای جمعیت‌شناختی اعضای گروه مضطرب............................................................ 68

  جدول 4-2: توزیع فراوانی متغیرهای جمعیت‌شناختی اعضای گروه افسرده.............................................................. 68

  جدول 4-3: توزیع فراوانی متغیرهای جمعیت‌شناختی اعضای گروه بهنجار.............................................................. 69

  جدول 4-4 : توزیع فراوانی رشته‌های تحصیلی اعضای گروه‌ها مضطرب، افسرده و بهنجار............................................ 69

  جدول 4-5: میانگین و انحراف معیار نمرات اضطراب و افسردگی سه گروه افسرده، مضطرب و بهنجار.............................. 70

  جدول 4-6: نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه میانگین‌های اضطراب و افسردگی در دو گروه مضطرب و افسرده................... 71

  جدول 4-7 : نتایج آزمون t برای مقایسه میانگین‌های طرحواره‌های حوزه گسستگی و طرد در دو گروه افسرده و مضطرب........ 72

  جدول 4-8: نتایج آزمون t برای مقایسه میانگین‌های طرحواره‌های حوزه خودگردانی/عمکرد مختل در دو گروه افسرده و مضطرب 73

  جدول 4-9: نتایج آزمون t برای مقایسه میانگین‌های طرحواره‌های محدودیت‌پذیری مختل در دو گروه افسرده و مضطرب........ 73

  جدول 4-10: نتایج آزمون t برای مقایسه میانگین‌های طرحواره‌های حوزه دیگرجهت مندی در دو گروه افسرده و مضطرب...... 74

  جدول 4-11 : نتایج آزمون t برای مقایسه میانگین‌های طرحواره‌های پیش آمادگی/ پیش بازداری در دو گروه افسرده و مضطرب 74

  جدول 4-12: شاخص‌های آماری طرحواره­های هیجده‌گانه مرتب شده از بیشترین به کمترین در گروه افسرده...................... 76

  جدول 4-13: شاخص‌های آماری طرحواره­های هیجده‌گانه مرتب شده از بیشترین به کمترین در گروه بهنجار...................... 77

  جدول 4-14: شاخص‌های آماری طرحواره­های هیجده‌گانه مرتب شده از بیشترین به کمترین در گروه بهنجار...................... 78

  جدول 4-15- خلاصه تحلیل رگرسیون چند گانه گام­به­گام برای تبیین افسردگی دانشجویان براساس طرح­واره­ها................... 80

  جدول 4-16- تحلیل واریانس رگرسیون چند گانه گام به گام برای پیش­بینی میزان افسردگی دانشجویان مورد مطالعه.............. 81

  جدول 4-17- ضرایب رگرسیون برای پیش­بینی میزان افسردگی دانشجویان مورد مطالعه............................................... 83

  جدول 4-18- خلاصه تحلیل رگرسیون چند گانه گام به گام برای تبیین اضطراب دانشجویان بر اساس طرحواره­ها................. 83

  جدول 4-19- تحلیل واریانس رگرسیون چند گانه گام به گام برای پیش­بینی میزان اضطراب.......................................... 84

  جدول 4-20- ضرایب رگرسیون برای پیش­بینی میزان اضطراب دانشجویان مورد مطالعه............................................... 85

  جدول 4-21- خلاصه فرآیند انجام شده.................................................................................................... 85

  جدول 4-22- مقایسه اهمیت افسردگی و اضطراب در پیش­بینی شبکه عصبی........................................................... 87

  جدول 4-23- خلاصه فرآیند انجام شده.................................................................................................... 87

  جدول 4-24- طبقه­بندی موارد در افسردگی............................................................................................... 90

  جدول 4-25- طبقه­بندی موارد در اضطراب................................................................................................ 90

  جدول 4-26- اهمیت طرح واره ها در پیش­بینی شبکه عصبی............................................................................ 91


  فهرست نمودارها

  نمودار 4-1- ساختار معماری شبکه تحلیل عصبی مصنوعی................................................ 86

  نمودار 4-2- مقایسه اهمیت افسردگی و اضطراب در پیشبینی شبکه عصبی.............................. 87

  نمودار 4-3- ساختار معماری شبکه تحلیل عصبی مصنوعی................................................ 89

  نمودار 4-4- اهمیت طرح واره ها در پیشبینی شبکه عصبی................................................ 92

  منبع:

   

  منابع فارسی

  1.احمدیان، م؛  اصغرنژاد، ع؛  فتی، ل  و ملکوتی، ک(1385). مقایسه  طرح واره های     ناسازگارانه   بیماران افسرده   اقدام کننده  به  خودکشی  با  بیماران  افسرده  غیر اقدام کننده  به  خودکشی  و جمعیت  غیر بالینی،  پایان نامه  کارشناسی  ارشد  روانشناسی بالینی،  انستیتو روان  پزشکی  تهران،  دانشگاه  علوم پزشکی  و  خدمات  بهداشتی  درمانی  ایران.

  2.آزاد، حسین،(1378). آسیب شناسی روانی. چاپ دهم. تهران: انتشارات بعثت.

  3.احمدیان، معصومه(1378). مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه در بیماران افسرده اقدام به خودکشی با بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی و جمعیت غیر بالینی. تازه های علوم شناختی، شماره4، 59-49.

  4.اندوز، زهرا؛ حمید پور، حسن(1385). بررسی رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه، سبک های دلبستگی و رضایت زناشویی در زوجین. دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران، تهران، دانشگاه شهید  بهشتی.

  5.بایلینگ، پیتر جی؛ مک کب، رندی ای؛ آنتونی، مارتین ام(2006).گروه درمانگری شناختی رفتاری. ترجمه خدایاری فرد و عابدینی(1389). تهران:  انتشارات  دانشگاه  تهران.

  6.جهانگیری، ا(1389). بررسی  و  مقایسه  طرح  واره های  ناسازگار  اولیه  در  افراد  افسرده  اساسی  و  غیر افسرده  شهر  تبریز. پایان نامه  کارشناسی  ارشد  در     رشته  مشاوره.

  7.حسینی، ف(1390). مقایسه  طرحواره  ناسازگار   اولیه  بین  بیماران  افسرده  و  وسواس.   پایان  نامه کارشناسی  ارشد  روان شناسی  بالینی.

  8.حقیقت منش، الهه(1387). طرحواره های ناسازگار و ابعاد طرحواره تجاوز گران جنسی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.

  9.خسروی، ز.(1376). نقش خود طرحواره منفی در شکل گیری و تداوم افسردگی دوران کودکی و نوجوانی. فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا،21،1-16.

  10.عابدی، محمدرضا؛ ذوالفقاری، مریم؛ فاتحی زاده، مریم(1387). تعیین رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه با ابعاد صمیمت  زناشویی ز.جین پرسنل فولاد مبارکه اصفهان. فصلنامه خانواده پژوهی. سال چهارم، شماره 15..

  11.علیزاده،سپیده.(1388).بررسی اثربخشی درمان عقلانی هیجانی بر تاب آوری و سلامت روان افراد مبتلا به اچ-ای-وی،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن.

  12. فتحی آشتیانی، علی(1391). آزمون های روان شناختی(ارزشیابی شخصیت و سلامت روان). چاپ هفتم.
  تهران: انتشارات بعثت.

  13.کاپلان سادوک سادوک، بنیامین، سادوک، ویرجینا(2003). خلاصه روانپزشکی. ترجمه فرزین رضاعی(1389). تهران: انتشارات ارجمند.

  14.کرینگ، ان.م؛ دیویسون، جراند سی؛ نیل،جان م؛ جانسون، شری لی.( 2007). آسیب شناسی روانی، مترجم شمسی پور، حمید، انتشارات ارجمند.

  15.کاویانی،حسین ؛ احمدی ابهری، هرمزی، ک (1381). شیوع اختلالهای افسردگی در جمعیت شهر تهران، مجله دانشکده پزشکی.399-393.

  16.گنجی، مهدی؛ گنجی، حمزه(1392). آسیب شناسی روانی براساس DSM-5. جلد اول، چاپ اول، تهران: نشر ساوالان.

  17.لطف آبادی، راضیه(1389). مقایسه طرحواره های ناسازگار در مبتلایان به اختلال شخصیت دسته ب و افراد سالم. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا تهران.

  18.موتابی، ف(1384). طرحواره های  مربوط  به  عود  در  بیماران  افسرده  اساسی: مقایسه  بیماران  افسرده اساسی  دارای  سابقه  عود،  بار  اول  و افراد  غیر  افسرده. پایان نامه  جهت  دریافت  دکترای  تخصصی چاپ نشده دانشگاه  علوم   بهزیستی  و
    توان بخشی.

  19..محمدی، جمال(1382). بررسی شناخت درمانگری گروهی متمرکز بر طرحواره بر ارتقاء بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.

  20.نوعی، زهرا؛ فتی، لادن؛ عاشوری، احمد(1389). مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و ریشه های والدینی آنها در مبتلایان به اختلالات شخصیت وسواسی اجباری و گروه غیر بالینی. مجله تازه های علوم شناختی.

  21.هالچین، ریچاردپی؛ ویتبورن ، سوزان کراس؛( 1948).آسیب شناسی روانی ،دیدگاه های بالینی در باره اختلال های روانی . مترجم سید محمدی ، یحیی، نشر روان، چاپ نهم.

  22.یانگ، جفری.کلوسکو، ژانت. ویشار، مارجوری (2003). طرحواره درمانی. راهنمای کاربردی برای متخصصان بالینی. ترجمه: حمیدپور،حسن. اندوز، زهرا (1389). تهران . انتشارات ارجمند. جلد اول.

  23. یوسفی، ناصر؛ اعتمادی، عذرا؛ بهرامی، فاطمه؛ فاتحی زاده، مریم السادات؛ احمدی، سیداحمد(1388). بررسی شاخص های روان سنجی پرسشنامه طرح واره های ناسازگار اولیه(EMSS). مجله روان شناسی بالینی، دوره14، شماره2،
   ص182-203.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع انگلیسی

  24.Brown TA, Barlow DH(2002). Classification of anxiety and mood disorders. In D.H. Barlow (Ed.) Anxiety and its disorders: The nature and treatment of anxiety and panic, 2thEd. New York, NY: Guilford Press;. p. 292-327

  25.Calvete et al., (2005). The Schema Questionnaire- Short Form: Structure and Relationship with Automatic Thoughts and Symptoms of Affective Disorders, European Journal of Psychological Assessment, Volume 21, Issue 2, Pages 90-99.

  26.Cousineau, (2004). Early Maladaptive Schemas Predisposing Anxiety, Sante Ment Que; 29(1):53-60.

  27.Delattre, et al, (2004). The Early Maladaptive Schemas: A Study in Adult Patients with Anxiety Disorders, Encephale; 30(3): 255-8.

  28.Dvnyk,M. (2007).In the study of cognitive schemas as intermediate between incompatible with totalitarianism  Discomfort and psychological distress on students overlap with early maladaptive schema. Journal Homepage.46,569-574.

  29.Evans.J. Heron.Lewis.G.Araya.Ricardo(2005). Neggative self – schemas and the onest of  depression in women. British journal of psychiatry,186,301-302.

  30.Jens.C. Thimm(2009). Personality and early maladaptive schemas: A five – factor model perspective. Journal of behavior theory and experimental psychiatry.

  31.J. Csorba et al(2010). Journal of Affective Disorders120,217-220.

  32.Halvorsen, et al, (2009).Dysfunctional Attitudes and EarlyMaladaptive Schemas as Predictors of Depression: A 9-Year Follow-Up Study.

  33.Hill,E.,Green.R.,Arnau.A.,Simore.L.,Myer.S.(2010). Research conducted as narcissism and schema Nasazgaravlyh. Schema Therapy: Apractitioner,s Guide. New York: Guilford publications.

  34.Ghanbari Jahromi, F., & Naziria, Gh., & Barzegar, M.(2012). The relationship between socially prescribed perfectionism and depression:The mediating role of maladaptive cognitive schemas. Procedia Social and Behavioral Sciences 32,141-147.

  35.Kose,F.(2009). On psychological was well-being associated with early abnormalities and interpretive schema. Cognitive Therapy and Research, 26, 405-416.

  36. Lumley, Harkness, (2007). Specificity in the Relations among Childhood Adversity, Early Maladaptive Schema and Symptom Profile in Adolescent Depression.

  37.Lee.S,(2007).Plans to evaluate two hypothetical models of the cognitive always mediating role between perfectionism and socially prescribed for depression and anxiety Plays payment. Procedia - Social and Behavioral Sciences 32-141-147.

  38.Lovibond, p.F, Lovibond, S.H.(1995).­The structure of negative emotional states: Comparison of the Depression Anxity Stress Scale(DASS) with the Beck Depression and Anxity Inventories. Behavior Research and Therapy .33(3):335-343.

  39.Oie,D.,Baranoff.J(2007). In his research, "Psychometric was  evaluation of the measured data and the Young Schema Questionnaire". Cognitive Therapy center of New York.

  40.Rijkeboer, M.M., & Boo,G.M.(2010). Early maladaptive schemas in children. Development and Validetion of the schema inventory for children. Journal ofBehavior Therapy and Experimental psychiatry4,102-109.

  41.Reinecke, Simons, (2005). Vulnerability to Depression among Adolescents: Implications for Cognitive-Behavioral Treatment, Cognitive and Behavioral Practice, V.12, n2, p166-176.

  42.Renner, F., Lobbestael, J., Peeters, F., Arnte, A., Huibers, M. (2012 ). Early maladaptive schemas in depressed patients: stability and relation with depressive symptoms over the course of treatment. Journal of Affective Disorders,136,581-590.

  43.Stopa, C ., Waters.B(2005). Investigate was Form the effect of mood on responses to the Young Schema Questionnaire Short. Journal of cognitive psychotherapy1,11-23.

  44.Walker.Jason(2009).The  relationship between early maladaptive schema. Chronic and acute  depression. And help seeking behaviors. Submitted in partial fulfillment of  the requirements of the master of art degree of the graduate school at Rawan University.

کلمات کلیدی: اضطراب - افسردگی - طرحواره

تحقیق در مورد پایان نامه مقایسه طرحواره¬های فعال در آزمودنیهای افسرده با آزمودنی¬های مضطرب, مقاله در مورد پایان نامه مقایسه طرحواره¬های فعال در آزمودنیهای افسرده با آزمودنی¬های مضطرب, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه طرحواره¬های فعال در آزمودنیهای افسرده با آزمودنی¬های مضطرب, پروپوزال در مورد پایان نامه مقایسه طرحواره¬های فعال در آزمودنیهای افسرده با آزمودنی¬های مضطرب, تز دکترا در مورد پایان نامه مقایسه طرحواره¬های فعال در آزمودنیهای افسرده با آزمودنی¬های مضطرب, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه طرحواره¬های فعال در آزمودنیهای افسرده با آزمودنی¬های مضطرب, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه طرحواره¬های فعال در آزمودنیهای افسرده با آزمودنی¬های مضطرب, پروژه درباره پایان نامه مقایسه طرحواره¬های فعال در آزمودنیهای افسرده با آزمودنی¬های مضطرب, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مقایسه طرحواره¬های فعال در آزمودنیهای افسرده با آزمودنی¬های مضطرب, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه طرحواره¬های فعال در آزمودنیهای افسرده با آزمودنی¬های مضطرب, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه طرحواره¬های فعال در آزمودنیهای افسرده با آزمودنی¬های مضطرب, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه طرحواره¬های فعال در آزمودنیهای افسرده با آزمودنی¬های مضطرب, رساله دکترا در مورد پایان نامه مقایسه طرحواره¬های فعال در آزمودنیهای افسرده با آزمودنی¬های مضطرب

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M. A. )گرایش : بالینی چکیده هدف از انجام این پژوهش مقایسه طرحواره های هیجانی وتحریف های شناختی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم بود.برای انجام آن از روش پژوهشی علی مقایسه ای (پس رویدادی) استفاده شد.جامعه آماری کلیه افراد مبتلا به میگرن تحت درمان در کلینیک های اعصاب و روان شهر خرم آباد وهمراهان آن ها بودند که با استفاده از روش نمونه ...

بررسی نقش طرحواره­های ناسازگار اولیه درپیش­بینی رفتارهای پرخطر دانش­آموزان چکیده طرحواره های ناسازگار به عنوان زیرساخت های شناختی منجر به تشکیل باورهای غیرمنطقی می شوند هنگامی که طرحواره­های ناسازگار اولیه فعال می­شوند سطوحی از هیجان منتشر می­شود و مستقیم یا غیرمستقیم منجر به اشکال مختلفی از آشفتگی­های روان شناختی نظیر افسردگی، اضطراب، عدم توانایی شغلی، سوء مصرف مواد، تعارضات ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: روان شناسی گرایش: بالینی چکیده: پژوهش حاضر، با هدف مقایسه اضطراب اجتماعی، تصور بدنی و اُمید به زندگی در مردان و زنان متقاضی جراحی زیبایی با افراد عادی صورت گرفته است. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه علّی _ مقایسه ای می باشد. در این پژوهش ١٠۰ نفر از افراد متقاضی جراحی زیبایی که به مراکز درمانی و کلینیک های شهر رشت مراجعه کرده ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تحریف‌های شناختی در بیماران سرطانی با افراد عادی چکیده : پژوهش حاضر به منظور مقایسه تحریف های شناختی و طرح واره های ناسازگار اولیه در افراد سرطانی و افراد عادی انجام شده است .بدین منظور از جامعه آماری بیماران سرطانی مراجعه کننده به بیمارستان های دولتی شیراز ، گروه نمونه 60 نفر به ...

1-1مقدمه بسياري از انسان ها قادر به حل مساله و برطرف کردن ، به حداقل رساندن و يا تحمل استرس نمي باشند و معمولاً از مقابله هاي ناکارآمد، ناسازگار و مضري استفاده مي کنند که باعث بروز استرس هاي بيشتر

گرایش: بالینی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسی ( MA) چکیده پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر بخشی طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان دانشجویان متاهل انجام گردیده است.در این پژوهش از روش شبه آزمایشی ( پیش آزمون ، پس آزمون با گروه کنترل) استفاده شده است .جامعه آماری این تحقیق، کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه گرمسار می‌باشند، که در سال 93-1392 ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی چکیده پیش‏بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش‏بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر صورت پذیرفت. شرکت کنندگان این پژوهش شامل 329 نفر (182 دختر و 147 پسر) از دانشجویان دانشگاه شیراز بودند که بر اساس ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی رابطه خود کنترلی وعملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی بین دانش آموزان دبیرستانی شهرستان آباده چکیده مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان آباده انجام گرفت.این مطالعه مقطعی –همبستگی بر روی350 نفر دانش آموز انجام گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه خود کنترلی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان‌شناسی (M.A) گرایش: عمومی چکیده ابراز هیجان پل اتصال میان تجارب درونی و دنیای بیرونی است و نقش کلیدی در سلامت روان دارد. بنابراین با توجه به اهمیت و تأثیر قابل‌توجه ابراز هیجان در سلامت، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه آلکسی تایمیا، تیپ شخصیتی D با سبک‌های ابراز هیجان (ابرازگری هیجانی، کنترل هیجانی و دوسوگرایی در ابرازگری ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M.A.) گرایش: بالینی چکیده هدف عمده افراد از جراحی زیبایی بینی، دست یابی به شکل تصوری از بینی است که فکر می کنند با چهره شان هماهنگی بیشتری دارد تا از این طریق به تصویر مطلوب تری از تن خود برسند. تحقیقات نشان داده است که بین مؤلفه­های فراشناختی و اقدام به جراحی زیبایی رابطه وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی مداخله فراشناختی بر ...

ثبت سفارش