پایان نامه بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و صفات شخصیتی با تاب آوری دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد در سال 1392

word 644 KB 30003 80
1393 کارشناسی ارشد علوم تربیتی
قیمت قبل:۶۴,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: روانشناسی(M.A)

  گرایش: تربیتی

  چکیده:

  مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط میان تاب آوری دانش آموزان با رگه های مختلف شخصیت و سبکهای دلبستگی آنان انجام شد. جامعه آماری این مطالعه توصیفی شامل کلیه دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد بود. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی (هدفمند) و فرمول حجم نمونه کوکران،210 نفر  محاسبه گردید که در نهایت 202 نفر به سوالات پاسخ دادند. شرکت کنندگان به سوالات ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎب آوری ﻛﻮﻧﻮر و دﻳﻮﻳﺪﺳﻮن، سبکهای دلبستگی کولینز و رید و شخصیت نئو پاسخ گفتند. پرسشنامه ها بدون نیاز به نام افراد تهیه گردید و ملاحظات اخلاقی در آنها کاملاً رعایت شد. اطلاعات پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمونهای آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تحلیل نتایج نشان داد که رگه شخصیتی روان رنجورخویی با تاب آوری رابطه معکوس و معنادار و رگه شخصیتی برونگرایی و توافق و وجدان گرایی با تاب آوری همبستگی مثبت و معناداری در سطح 01/0>P داشت. سبک دلبستگی اجتنابی نیز با تاب آوری در افراد تحت بررسی همبستگی مثبت و معناداری داشت 05/0>P. پیش بینی تاب آوری بر اساس رگه های شخصیت نشان داد که 2/36 درصد از واریانس متغیر تاب آوری توسط رگه های شخصیتی مسئولیت پذیری و برون گرایی تبیین می شود. همچنین سبکهای دلبستگی وارد معادله رگرسیون شدند. مدل رگرسیون معنادار بود. نتایج نشان داد که اثر سبک اجتنابی در پیش بینی تاب آوری مثبت و معنادار است. در نهایت میتوان نتیجه گرفت که تاب آوری با گونه هایی از شخصیت و نیز سبکهای دلبستگی ارتباط دارد.

  مقدمه

  سلامت روان هدف غایی و نهایی روان شناسان بوده و هست. در این میان روان شناسی مثبت گرا با توجه به استعدادها و توانمندی های انسان مورد توجه روان شناسان قرار گرفته است. این رویکرد هدف نهایی خود را شناسایی موضوع ها و شیوه هایی می داند که بهزیستی و شادکامی انسان را به دنبال دارند. از این رو عواملی که موجب تطابق بیشتر آدمی با نیاز ها و تهدید های زندگی می شود، بنیادی ترین موضوع مورد پژوهش این رویکرد است. در این میان تاب آوری[1] جایگاه ویژه ای در حوزه های روان شناسی تحولی، روان شناسی خانواده و بهداشت روانی یافته است، به طوری که هر روز بر شمار پژوهش های مرتبط با این موضوع افزوده می شود (کمپل-سیلیس، کوهن و استین[2]، 2006). تا اوایل دهه 80 اعتقاد بسیاری از پژوهشگران علم روانشناسی این بود که رویدادهای تنش زا در بروز اختلالات روان تنی نقش مؤثری دارند، به عنوان مثال هولمز و راهه[3] دریافتند که رویداد های زندگی با شروع بیماری رابطه دارد. در عین حال بررسی های روان شناسان بعدی نشان داد که بین رویداد های تنش زا و اختلالات روان شناختی، عوامل تعیین کننده ای وجود دارد که موجب می شود این رویدادها تأثیر متفاوتی بر افراد داشته باشند. یکی از این ویژگی ها تاب آوری است (شاکری نیا و محمد پور، 1389). همچنین بر اساس مدل تنش- آسیب پذیری، اول اینکه افراد باید آمادگی زیستی، روان شناختی یا اجتماعی- فرهنگی برای ابتلای به بیماری داشته باشند و سپس در معرض نوعی از تنش قرار بگیرند تا به بیماری مبتلا شوند. در حال که بیشتر مردم آمادگی برای برای ابتلای به اختلالات معین را دارند، اما با قرار گرفتن در معرض تنش نیز به اختلالی مبتلا نمی شوند. چیزی که در برابر تسلیم شدن به تنش از افراد محافظت می کند، تاب آوری است (مک آلیستر و مک کینون[4]، 2009). در طول 20 سال گذشته مطالعه درباره تاب آوری به طور معنی داری گسترش یافته است. از جمله مسائلی که در حوزه تاب آوری مطرح است نقش صفات شخصیتی در میزان آن است. بر اساس مدل انتخاب-مقابله افتراقی بلوکر و زاکرمن (1997)، راهبردهای مقابله ای مورد استفاده در رویارویی با تنش تعیین کننده  پیامدهای مثبت یا منفی هستند و نوع راتهبردهای مقابله انتخاب شده به صفات شخصیتی افراد بستگی دارد (بارتلی، روش[5]، 2011). یعنی زبق این مدل شخصیت از طریق تاثیر در میزان رویارویی با تنش، تاثیر نوع واکنش به آن یا تاثیر در هر دو زمینه بر فرایندهای مرتبز با تنش تاثیر میگذارد (لاندرو و کاستیلو[6]، 2010). در این زمینه میتوان بیان داشت که سبک های دلبستگی که به نوعی بیانگر شیوه های فرزندپروری افراد است نیز در امر تاب آوری دخالت دارد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط میان تاب آوری دانش آموزان با رگه های مختلف شخصیت و سبکهای دلبستگی آنان انجام شد.

   

  1-1بیان مسأله

  از نظر لاتار[7] و چیچتی[8] (2000) و مستن[9] (2001) تاب آوری یکی از مفاهیم و سازه های بهنجار مورد توجه و مطالعه ی روانشناسی مثبت بوده و غالب پژوهشهای مربوط به تاب آوری در حوزه ی روانشناسی تحولی انجام شده است (بشارت و همکاران، 1387). تاب آوری، توانایی افراد در سازگاری موثر با محیط، علیرغم قرارداشتن در معرض عوامل خطرآفرین است. عوامل خطرآفرین آن دسته شرایط و موقعیتهای منفی هستند که با پیامدهای منفی و مشکلات رفتاری مرتبط میشوند (گومز و مکلارن[10]، 2006) طبق نظر تایت (2000، به نقل از نیکوزاده کردمیرزا، 1388)، تاب آوری بر گروههایی از افراد تمرکز دارند که در معرض عوامل خطرآفرین قرار دارند، ولی با پیامدهای منفی کمی مواجه شده و حتی ممکن است پیامدهای مثبتی را نیز کسب نمایند. همچنین، آسیب پذیری میتواند در مورد افرادی به کار رود که علیرغم اینکه در معرض عوامل خطرآفرین قرار ندارند، دچار پیامدهای منفی شده و یا از کسب پیامدهای مثبت باز میمانند. در این راستا میتوان گفت که تاب آوری فرد تحت عوامل مختلفی قرار دارد و از جمله مسائلی که در حوزه تاب آوری مطرح است نقش صفات شخصیتی است. بر اساس مدل انتخاب-مقابله افتراقی بلوگر و زوکرمن[11] (1997، به نقل از شفیع زاده، 1391) راهبردهای مقابله ای مورد استفاده در رویارویی با تنش، تعیین کننده پیامدهای منفی یا مثبت هستند و نوع راهبردهای مقابله انتخاب شده به صفات شخصیتی افراد بستگی دارد. در واقع طبق این مدل، شخصیت از طریق تاثیر در میزان رویارویی با تنش، تاثیر در نوع واکنش به آن یا تاثیر در هر دو زمینه بر فرایندهای مرتبط با تنش تاثیر میگذارد. در نتیجه از آنجا که صفات شخصیتی خاص افراد به کارگیری راهبردهای مقابله ای متفاوت را ترغیب میکنند، افراد به صورت متفاوت به تنش پاسخ میدهند (لاندرو و کاستیلو[12]، 2010، بارتلی[13] و روش[14]، 2011). اما شخصیت چیست؟ شخصیت و ویژگیهای آن از اصلی ترین مفاهیم در روانشناسی بوده (نمکی، 1376) و بین روانشناسان شخصیت درباره این که شخصیت را چگونه میتوان تعریف کرد اختلاف نظر وجود دارد. آلپورت[15] میگوید" شخصیت، سازمان بندی پویایی است در درون فرد از آن دسته از نظامهای روانی-فیزیکی که رفتار و تفکر شاخص او را تعیین میکنند"(کارور، 1387). راجرز نیز شخصیت را یک خویشتن سازمان یافته دائمی میداند که محور تمام تجربه های وجود انسانهاست. واتسون بیان میدارد شخصیت، مجموعه ای سازمان یافته از عادات است. کلی، شخصیت را معادل روش خاص هر فرد در جستجو برای تفسیر معنای زندگی میخواند (نمکی، 1387). مک کرا و جان[16] (1992) شخصیت را در امتداد پنج بعد یا پنج عامل اصلی شامل نوروزگرایی، برونگرایی، تجربه پذیری، همسازی و وظیفه شناسی توصیف کردند. تفاوت در تعریف شخصیت نتیجه اختلاف رویکرد نسبت به ماهیت انسان است. نوروزگرایی به تمایل برای تجربه اضطراب، تنش، خودخوری، خصومت، تکانشوری، کمرویی، تفکر غیر منطقی، افسردگی و عزت نفس پایین اطلاق می شود (مک کرا و جان، 1992؛ مک کرا و کاستا[17]، 1987). برونگرایی به تمایل برای مثبت بودن، قاطعیت، تحرک، مهربانی و اجتماعی بودن گفته می شود (واتسون و کلارک[18]، 1992). تجربه پذیری عبارت است از تمایل به کنجکاوی، هنرنمایی، خردورزی، انعطاف پذیری، روشنفکری و نوآوری (جان، 1989). همسازی به تمایل برای گذشت، مهربانی، سخاوتمندی، اعتماد ورزی، همدلی، فرمانبرداری، فداکاری و وفاداری اطلاق می شود. وظیفه شناسی عبارت است از تمایل به سازمان دهی، کارآمدی، قابلیت اعتماد، خویشتنداری، پیشرفت گرایی، منطق گرایی و تعمق (مک کرا و جان، 1992).

  در ادامه میتوان بیان داشت که به نظر میرسد دلبستگی، به عنوان یکی از عوامل حفاظتی که موجبات سازگاری بیشتر را فراهم می سازد در میزان تاب آوری موثر میباشد. بنا به نظر واترز، دلبستگی رفتارهایی را شامل میشود که سبب نزدیکی به نگاره دلبستگی است. این رفتارها شامل توجه داشتن، لمس کردن، نگاه کردن، وابسته بودن و اعتراض به طردشدگی است. بالبی نیز دلبستگی را پیوند عاطفی پایداری میداند که ویژگی آن گرایش به جستجو و حفظ مجاورت با شخص خاص بویژه در زمان استرس است (برجعلی، 1388). تفاوتهای فردی در الگوی فعال درونی موجب شکل گیری سبکهای دلبستگی متفاوتی میگردد. بررسی اولیه در زمینه سبکهای دلبستگی از سوی اینسورث و همکاران (1978، به نقل از برجعلی 1388) انجام شد و سه الگوی دلبستگی ایمن، ناایمن اجتنابی و دلبستگی ناایمن اضطرابی-دوسوگرا شناسایی گردید. افراد با سبکهای دلبستگی متفاوت، راهکارهای متفاوتی را برای تنظیم عواطف و پردازش اطلاعات هیجانی به کار میبرند. طبق نظریه اریکسون، کودکی که دلبسته ایمن است از نظر روانی به دنبال استقلال است و شروع به فاصله گیری از والدین؛ تجربه محیط و به دنبال یادگیری های تازه است. با توجه به مطالب یاد شده محقق بر آن شد تا به بررسی رابطه تاب آوری و ویژگیهای شخصیتی و نیز سبک دلبستگی دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی بپردازد. این مطالعه در پی آن است که به این سوال پاسخ دهد که شخصیت و ویژگیهای آن، تا چه میزان پیش بین تاب آوری فرد میتواند باشد؟

   

  1-2 ضرورت تحقیق:

  تاب آوری، مفهوم جدیدی است که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. تعیین عواملی که با توجه به میژگیهای فردی، خانوادگی و اجتماعی به عنوان عوامل تاب آور عمل کرده،، از جمله موارد مورد علاقه پزوهشگران است. تاب آوری مفهم روان شناختی است که توضیح میدهد چگونه افراد با موقعیتهایی غیر منتظره کنار می آیند. تاب آوری، سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار بوده و تحت تاثیر عومل مختلفی قرار میگیرد. در این میان سبک دلبستگی که شیوه تمایل افراد به برقراری نوعی رابطه نزدیک با افرادی معین و داشتن احساس امنیت بیشتر است و شخصیت که بسیاری از رفتارها را تحت الشعاع خود قرار میدهد از اهمیت ویژه ای برخوردارند. مطالعه حاضر به بررسی رابطه میان این سه عامل روانشناختی میپردازد.

  1-3 اهداف تحقیق:

  1-

  2-

   

  1-4 سوالات پژوهش:

  چه رابطه ای بین تاب آوری و صفات شخصیتی وجود دارد؟

  رابطه میان تاب آوری و سبکهای دلبستگی چگونه است؟

   

  1-5 فرضیه های پژوهش:

  1-

  بین تاب آوری و سبک دلبستگی رابطه وجود دارد.

  1-6 تعریف واژه ها و اصطلاحات:

   الگوی شخصیت

  تعریف نظری: ابعاد تفاوتهای فردی در تمایل نشان دادن الگوهای پایدار فکر، احساس و عمل (مک کری و کاستا،1987).

  تعریف عملیاتی: نمره ای که فرد در آزمون شخصیت نئو کسب میکند.

  دلبستگی:

  تعریف مفهومی: ارتباط روانی پایدار بین دو انسان (حق شناس، 1389)

  عملیاتی: سنجش بر اساس آزمون دلبستگی کولینز و رید

  تاب آوری:

  تعریف مفهومی: توانایی افراد در سازگاری موثر با محیط، علیرغم قرارداشتن در معرض عوامل خطرآفرین است (گومز و مک لارن، 2006).

  تعریف عملیاتی: نمره فرد در آزمون تاب آوری ﻛﻮﻧﻮر و دﻳﻮﻳﺪﺳﻮن

   

  [1] resilience

  [2] Campbell-Sills, Cohen & Stein

  [3] Holmes & Rahe

  [4] Mc Allister & McKinnon

  [5] Bartely, Roesch

  [6] Leandro, Castillo

  [7] Luthar

  [8] Cicchetti

  [9] Masten

  [10] Gomes, Mc Laren

   

  [11] Bloger & Zuckerman

  [12] Leandro & Castillo

  [13] Bartly

  [14] Roesch

  [15] Alport

  [16] Mccrae & John

  [17] Costa

  [18] Watson, Clark

  The relationship between attachment styles and personality traits with resiliency in pre-college students in Bashagard city in 2013

   

  Abstract:

  The purpose of this study was the evaluation of relation attachment styles and personality traits with resiliency in pre-college students in Bashagard city in 2013. 202 subjects selected with random clustering with Cochran formula. Subjects completed Resilience queationair of connor and Davidson, attachment style of collinz and read and Personality scale of NEO. Data analyzed with Pearson correlation and regression. Results showed that personality traits of … was positively and significantly related to resilience (P<0.05). Also attachment style of avoidante was significance relate with resilience. Evaluation of regression coefficients indicated that … have​​ predictive power for resilience. Finally, we can conclude that there is a positive significant relationship between … and resilience.

   

  Key words: Personality traits. Attachment styles, Resilience.

 • فهرست:

   

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                             صفحه چکیده..…..………………………………………………………………………………………………………….1

  فصل اول – کلیات تحقیق

  مقدمه................................................................................................................................

  1-1بیان مسأله...........................................................................................................................................

  1-2 ضرورت تحقیق...............................................................................................................................

  1-3 اهداف تحقیق......................................................................................................................................

  1-4 سوالات تحقیق.................................................................................................................................

     1-5 فرضیه های تحقیق............................................................................................................................

  1-6 تعریف واژه ها و اصطلاحات..........................................................................................................

  فصل دوم- مروری بر تحقیقات انجام شده

  2-1 مقدمه..............................................................................................................................................

  2-2 اصول نظریه دلبستگی....................................................................................................................

  2-3 دلبستگی.........................................................................................................................................

  2-4 مراحل ارتباط عاطفی....................................................................................................................

  2-5 ویژگی های دلبستگی......................................................................................................................

  2-6 سبک های دلبستگی.........................................................................................................................

   

  2-7 ویژگی‌های نوزاد‌ان با سبک‌های د‌لبستگی مختلف ...........................................................................

  2-8 دلبستگی درطول زندگی.......................................................................................................................

  2-9 ویژگی های طبقات دلبستگی بزرگسالان............................................................................................

  2-10 مقایسه دلبستگی کودک و بزرگسال..................................................................................................

  2-11 پیامد های دلبستگی..........................................................................................................................

  2-12 ارتباط نظریه دلبستگی با نظریات دیگر................................................................................................

  2-12-1 نظریه روان تحلیل گری..................................................................................................................

  2-12-2 نظریه رفتار گرایی: 25

  2-12-3 دیدگاه کردار شناسی: 26

  2-12-4  پژوهش‌های هارلو: 27

  2-13 صفات شخصیت: 28

  مدل پنج عاملی شخصیت مک کری و کاستا 29

  13-2-1 ثبات بین فرهنگی.. 30

  2-13-2 ثبات عوامل. 31

  2-13-3 همبستگی های هیجانی و رفتاری.. 32

  2-13-4 تاب آوری.. 34

  2-13-4-1 ویژگی های افراد تاب آور. 36

  2-13-4-2 نقش صفات شخصیتی در تاب آوری.. 37

  2-14 پیشینه: 39

  فصل سوم- روش تحقیق

  3-1 مقدمه: 42

  3-2 روش و نوع پژوهش: 42

  3-3  جدول متغیرها: 42

  3-4 جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه گیری: 43

  3-5 روش اجرای پژوهش: 43

  3-6 ابزار پژوهش و ویژگی های روان سنجی آن: 43

  3-7 تجزیه و تحلیل داه ها: 44

  فصل چهارم- نتایج

  4-1 توصیف داده ها...................................................................................................................................

  4-2 آزمون فرضیه ها.................................................................................................................................

  فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

  5-1 بحث و بررسی فرضیه های پژوهش... 54

  5-2 محدودیت های پژوهش: 57

  5-3 پیشنهادات پژوهش: 57

  منابع

  منابع فارسی...........................................................................................................................................

  منابع غیر فارسی.............................................................................................................................................

  چکیده انگلیسی.. Error! Bookmark not defined.

  پیوست.. Error! Bookmark not defined.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست جداول

  عنوان                                                                                                                                    صفحه

  جدول 4-1: شاخصهای توصیفی رگه های شخصیت و تاب آوری در نمونه های مورد مطالعه. 46

  جدول 4-2: شاخصهای توصیفی سبکهای دلبستگی در نمونه های مورد مطالعه. 47

  جدول 4-3: ضرایب همبستگی پیرسون رگه های شخصیت با تاب آوری در نمونه های مورد مطالعه. 48

  جدول 4-4: ضرایب همبستگی پیرسون سبکهای دلبستگی با تاب آوری در نمونه های مورد مطالعه. 49

  جدول 4-5: سطح معناداری و Z کولموگروف جهت بررسی نرمالیتی متغیرهای پژوهش... 50

  جدول 4-6: خلاصه اطلاعات مربوط به ضرایب رگرسیون، ضریب تعیین و خطای معیار برآورد پیش بینی تاب آوری بر پایه رگه های شخصیت (به روش رگرسیون گام به گام) 51

  جدول 4-7: خلاصه اطلاعات مربوط به ضرایب رگرسیون، ضریب تعیین و خطای معیار برآورد پیش بینی تاب آوری بر پایه سبکهای دلبستگی (به روش رگرسیون گام به گام) 52

   

  منبع:

   

  منابع فارسی

   کتاب:

  بالبی، جان. 1950. روان‌شناسی کود‌ک (ترجمه حسین ثقفیان، 1359). تهران: عارف.

  برک، لورا. 2001. روان‌شناسی رشد‌(ترجمه یحیی سید‌محمد‌ی، 1383). تهران: ارسباران.

  بلوم، جرالد. 1363. نظریه های روانکاوی شخصیت. ترجمه، حق نویس، هوشنگ، انتشارات امیرکبیر، تهران.

  جانسون، اس ام.، ویفن، وی ای. 1388. فرایندهای دلبستگی در زوج درمانی و خانواده درمانی. ترجمه بهرامی و همکاران، تهران، نشر دانژه.

  کارور چارلز، اس.، شی یر مایکل، اف. 1387. نظریه های شخصیت. ترجمه رضوانی احمد، چاپ دوم، انتشارات به نشر.

  کرین، سی ویلیام.  1379.  پیشگامان روان‌شناسی رشد؛ فدایی، فربد، تهران، انتشارات اطلاعات.

  کاپلان و ساد‌وک.  1998. خلاصه روانپزشکی. تهران، انتشارات ارجمند.

  ماسن، پاول هنری.1380. رشد و شخصیت کودک؛ (چاپ هفدهم)، ترجمه مهشید پاسایی، تهران: نشر مرکز.

  پایان نامه:

  پاکدامن، شهلا. 1380. بررسی ارتباط بین دلبستگی و جامعه طلبی در نوجوانی، پایان نامه دکترای روان­شناسی، دانشگاه تهران.  

  نیکوزاده کردمیرزا، عزت الله. 1388. الگویابی زیستی/روانی/معنوی در افراد وابسته به مواد و تدوین برنامه مداخله برای ارتقاء تاب آوری مبتنی بر روایت شناسی شناختی و روانشناسی مثبت نگر. پایان نامه دکتر، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.

  مانی، آرش.  1383. بررسی رابطه طبقات دلبستگی و ویژگی های شخصیتی با احساس شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.

   

   

   

  مقاله ها

  اکبری، زهرا.، وفایی، طیبه.، خسروی، صدراله. 1389. بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و میزان تاب     آوری همسران جانبازان. طب جانباز; 3(10):12-17. 

  برجعلی، احمد.، برشان، ادیبه.، درتاج، سمیه. 1388. بررسی نقش ترتیب تولد و سبک دلبستگی در وابستگی به مواد مخدر. نظم و امنیت انتظامی; 2(3):127-150.

  بشارت، محمدعلی. 1379. ساخت و هنجاریابی مقیاس دلبستگی بزرگسالان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران (گزارش طرح پژوهشی).

  بشارت، محمدعلی.، شالچی، بهزاد.  1386. سبک های دلبستگی و مقابله با تنیدگی. فصلنامه روانشناسان ایرانی، 3(11):

  بشارت، محمدعلی.، صالحی، مریم.، شاه محمدی، خدیجه.  1387. رابطه تاب آوری و سختکوشی با موفقیت ورزشی و سلامت روانی در ورزشکاران، روان شناسی معاصر، 3(2): 38-49.

  بشارت، محمد‌علی.، شریفی، ماند‌انا.، ایروانی، محمود. 1380. بررسی رابطه سبک‌های د‌لبستگی و مکانیسم‌های د‌فاعی. مجله روان‌شناسی، 5، 289-277.

  بشارت، محمدعلی.، فرهادی، مهران.، گیلانی، بیژن. 1385. بررسی رابطه سبک های دلبستگی و احساس غربت خانواده و رفتارهای نابهنجار جوانان. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، 1(2و3):

  بشارت، محمدعلی.، گلی نژاد، محمد.، احمدی، علی اصغر. 1382. بررسی رابطه سبک های دلبستگی و مشکلات بین شخصی. مجله اندیشه و رفتار، 8( 4):

  جعفری، عیسی.، اسکندری، حسین.، سهرابی اسمرود، فرامرز.، دلاور، علی. 1389. اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای مبتنی بر مدل مارلات در پیشگیری از عود و افزایش تاب آوری در افراد وابسته به مواد. روان شناسی بالینی، 1(3):77-87.

   حسن زاده، پرستو.، علی اکبری دهکردی، مهناز.، خمسه، محمدابراهیم. 1391. حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله ای در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو. روانشناسی سلامت، 1(2):12-21.

  حق شناس، حسن. 1378. هنجاریابی آزمون شخصیتی نئو، فرم تجدیدنظر شده. اندیشه و رفتار، 16: 47-38.

   حق شناس، مرتضی.، نوربالا، احمدعلی.، اکابری، آرش.، نجاتی، وحید.، صالحی، منصوره.، طیبی، زهرا. 1389. بررسی رابطه هوش معنوی و سبک های دلبستگی دانشجویان. اخلاق پزشکی، 4(14):167-181.

  سامانی، سیامک.، جوکار، بهرام.، صحراگرد، نرگس. 1386. تاب آوری، سلامت روانی و رضایتمندی از زندگی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)و 13(3 (پیاپی 50)):290-295.

   سروقد، سیروس.، رضایی، آذرمیدخت.، ایرانی، فرزانه. 1391. رابطه سبک های دلبستگی و ویژگی های شخصیتی با اضطراب. جامعه شناسی زنان (زن و جامعه) ، 3(2 (مسلسل 10)):117-136.

   شاکریان، عطا.، فاطمی، عادل.، فرهادیان، مختار. 1390. بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با رضایتمندی زناشویی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 16(1 (59)):92-99.

  شاکری نیا، ایرج.، محمدپورشاطری، مهری. 1389. رابطه استرس شغلی و تاب آوری با فرسودگی شغلی در پرستاران زن. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) ، 14(2 (پیاپی 46)):161-169.

  شفیع زاده، رقیه. 1391. رابطه تاب آوری با پنج عامل بزرگ شخصیت. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، 13(3 (پیاپی 49)):95-102.

  صالحی، مهدیه.، کوشکی، شیرین.، باغداساریانس، آنیتا.، حقیقت، سارا. 1390. سبکهای دلبستگی نربوط به والدین با ناتوانی جسمانی در افراد مبتلا به درد مزمن. تحقیقات روانشناختی، 10: 107-67.

  صیادپور، زهره. 1386. ارتباط بین حرمت خود و سبک دلبستگی. فصلنامه روانشناسان ایرانی، 3(12):

  علیلو،. 1382. د‌ید‌گاه اتولوژیک رشد‌. گزارش د‌رس روان‌شناسی رشد. چاپ نشد‌ه.

   قربانی، نیما. 1382. روان د‌رمانگری پویشی کوتاه مد‌ت. تهران: سمت.

  قنبری، نیکزاد.، و همکاران 1385. رابطه هوش هیجانی و سبک های دلبستگی و احساس غربت. تازه های علوم شناختی، 8(1):

  نمکی، زهرا.، اژه ای، جواد.، دلاور، علی. 1376. مقایسه ویژگیهای جمعیت شخصیتی دانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر تیزهوش و عادی. مجله استعدادهای درخشان،6(2):152-124.

  نوری زاده، مریم.، قهاری، شهربانو.، حسین پور، فاطمه.، غنی آبادی، کاظم. 1390. دلبستگی چیست؟ پیام مشاور، 99(10): 4-1.

  محمدی، مسعود.، جزایری، علیرضا.، رفیعی، میرحسین.، جوکار، بهرام.، پورشهناز، عباس. 1384. بررسی عوامل موثر بر تاب آوری در افراد در معرض سوأ مصرف مواد مخدر. فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز، 1(2-3): 224-203.

  مظاهری، محمد‌علی. 1379. الگوهای د‌لبستگی کود‌کان پیش‌د‌بستانی. مجله روان‌شناسی، 4، 340- 320.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع غیرفارسی:

  Ainsworth, M. 1989. Attachments beyond infancy. American Psychologist, 44: 709-716.

  Amirkhan JH, Risinger RT, Swickert RJ. 1995. Extraversion: a "hidden" personality factor in coping? J Pers; 63(2):189-212.

  Armstrong D, Hult M. 1998. Pregnancy after perinatal loss: the relationship between anxiety and prenatal attachment. Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing, 27:183-189.

  Bartly M, Head J, Stansfeld S. 2007. Against Is attachment style a source of resilience health inequalities at work? Social Science & Medicine. 64: 765-775.

   

  Bartely CE., Roesch SC. 2011. Coping with daily stress: The role of conscientiousness.Personality and Individual Differences, 50: 79- 83.

   

  Berkman LF. 1995. The role of social relations in health promotion. Psychosomatic Medicine, 57, 245-254.

  Bovier PA., Chamot E., Perneger TV. 2004. Perceived stress, internal resources, and social support as determinants of mental health among young adults", Quality of Life Research,

  13: 161-170.

   

  Bolger N, Zuckerman A. 1995. A framework for studying personality in the stress process. Journal of Personality and Social Psychology,69: 890–902.

   

  Bonanno GA. 2004. Loss, trauma, and human resilience: have we underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events? Am Psychol, 59(1):20-8.

  Bretherton I., Munholland K. 1999..Internal working models in attachment relationships: A construct revisited. In J. Cassidy & P. Shaver (Eds.), Handbook of attachment: Theory, research, and clinical applications(pp. 89–111). New York: Guilford Press.

   

  Brennan KA., Clark CL., Shaver PR. 1998. Self-report measurement of adult attachment: An integrative overview. (In J A. Simpson & W. S. Rholes (Eds.), Attachment theory and close relationships (46-76). New York: Guilford Press.)

   

  Brooks R, Goldstein S. 2003. 10 ways to make your children more resilience. Www. Familytic.net

   

  Campbell-Sills L, Cohan SL, Stein MB. 2006. Relationship of resilience to personality, coping, and psychiatric symptoms in young adults. Behav Res Ther. 44(4):585-99.

   

  Carmichael CM, McGue M. 1994. A longitudinal study of personality change and stability. Journal of personality,62: 1-20.

   

  Collins NL, Read SJ. 1990. Adult attachment, working models, and relationship quality in dating couples. Journal of Personality and Social Psychology, 58(4) : 644-663.

   

  Carnelley KB, Pietromonaco PR, Jaffe K. 1996. Attachment, caregiving, and relationship functioning in couples: Effects of self and partner. Personal Relationships, 3: 257-278.

  Conner  M, Abraham C. 2001. Conscientiousness and the theory of planned behavior: Toward a more complete model of the antecedents of intentions and behavior. Personality and Social Psychology Bulletin, 27: 1547-61.

  Connor KM, Davidson JR. 2003. Development of a new resilience scale: the Connor-Davidson. Resilience Scale(CD-RISC). Depress Anxiety,18: 76-82.

   

  Deater-Deckard K, Ivy L, Smith J. 2005. Resilience in Gene-Environment Transactions. In Goldstein. S., & Brooks. R.B, Handbook of Resilience in Children, (pp.49-64), New York: Contemporary Books

   

  Dekel R. 2010. Posttraumatic Distress and Growth among Wives of Prisoners of War: The Contribution of Husbands Posttraumatic Stress Disorder and Wives Own Attachment. Americn Journal of Orthopsychiatric Association. 77: 419-426.

   

  Dieprink M, Leskela J, Thuras p, England B. 2010. Attachment Style Classification and Posttraumatic Stress Disorder in Former Prisoners of War. American Journal of Orthopsychiatry, 71: 374-378.

   

  Digman JM. 1997. Higher-order factors of the Big Five. J Pers Soc Psychol, 73(6):1246-56.

   

  Eley DS, Cloninger CR, Walters L, Laurence C, Synnott R, Wilkinson D. 2013. The relationship between resilience and personality traits in doctors: implications for enhancing well being. PeerJ, 19;1:e216. doi: 10.7717/peerj.216

   

  Escolas SM, Arata-Maiers R, Hildebrandt EJ, Maiers AJ, Mason ST, Baker MT. 2012. The impact of attachment style on posttraumatic stress disorder symptoms in postdeployed service members. US Army Med Dep J: 54-61.

   

  Fraley RC, Waller NG, Brennan KA. 2000. An item response theory analysis of self-report measures of adult attachment. Journal of Personality and Social Psychology, 78 (2) : 650-365.

   

  Greeff AP, Nolting C. 2013. Resilience in families of children with developmental disabilities. Fam Syst Health, 31(4):396-405.

   

  Gomes RMc, Laren SO. 2006. The association of avoidance coping style, and perceived Mather and farther support with anxiety/Depression among late adolescents. Applicability of resiliency models personality and Individual Differences, 40: 1165-76.

   

  Gardini S, Cloninger CR, Venneri A. 2009. Individual differences in personality traits reflect structural variance in specific brain regions. Brain Res Bull, 30; 79(5):265-70.

   

  Garmezy N. 1993. Risk and resilience. In D. C. Funder, R. D. Parke, C. Tomlinson-Keasey & K. Widaman (Eds.), Studying lives through time:

   

  Hawkins-Rodgers Y. 2007. Adolescents adjusting to a group home environment: A residential care model of re- organizing attachment behavior and building resiliency. Children and Youth Services Review. Article in press.

   

  Hatfield A. 2002. Family education: Theory and practice. San Francisco: Jossey–Bas.

   

  Hazen C, Shaver PR. 1990. Love and work: An attachment-theoretical perspective. Journal of Personality and Social Psychology, 59: 270-80.

   

  He F, Cao R, Feng Z, Guan H, Peng J. 2013. The impacts of dispositional optimism and psychological resilience on the subjective well-being of burn patients: a structural equation modelling analysis. PLoS One, 8(12):e82939

   

  Heene E. 2003. Individual and relational indicators of depression and marital distress: A categorical and dimensional perspective. Unpublished Doctoral Dissertation. Universityof Gent.

   

  Hemenover SH. 2003. Individual differences in rate of affect change:Studies in affective chronometry. Journal of personalityand social psychology, 85: 121- 31.

   

  John OP. 1989. Towards a taxonomy of personality descriptors. In D. M. Buss, & N. Cantor (Eds.), Personality psychology: recent trends and emerging directions (pp. 261-271). New York: Springer.

   

  Johnson S. 2011. The Attachment Perspective on the Bonds of Love: A Prototype for Relationship Change. In J. Furrow, B. Bradley & S. Johnson, (Eds.), The Emotionally Focused Casebook. pp 31-58. New York: Brunner Routledge.

   

  Kafetsios K. 2004. Attachment and emotional intelligence abilities across the life course. Journal of personality and individual differences, 37:129-45.

   

  Kim JW, Lee HK, Lee K. 2013. Influence of temperament and character on resilience. Compr Psychiatry, 54(7):1105-10.

   

  Kobak R, Madsen SD. 2008. The emotional dynamics of disruptions in attachment relationships: Implications for theory, research, and clinical intervention. In: Cassidy J, Shaver PR, editors. Handbook of attachment. 2. New York, NY: Guilford Press: 23–47.

   

  Larsen J, Ainsworth E, Harrop C, Patterson S, Hamilton S, Szymczynska P, Tew J, Manthorpe J, Pinfold V. 2013. Implementing personalisation for people with mental health problems: a comparative case study of four local authorities in England. J Ment Health, 22(2):174-82

   

  Leandro PG, Castillo MD. 2010.Coping with stress and its relationship with personality dimensions, anxiety, and depression.Procedia Social and Behavioral Sciencess, 5: 1562- 73.

   

  Lucas RE, Diener E. 2003. The happy worker: Hypotheses about the role of positive affect in worker productivity. In M. R. Barrick, & A. M. Ryan (Eds.), Personality and Work. (pp. 30-59). San Francisco: Jossey-Bass.

   

  Luthar SS, Cicchetti D, Becker B. 2000. The construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for future work, Child Development, 71, 3: 543-62.

   

  Luo X, Kranzler HR, Zuo L, Wang S, Gelernter J. 2007. Personality Traits of Agreeableness and Extraversion are Associated with ADH4 VariationBiol Psychiatry,1;61(5):599–608.

   

  Magnus K, Diener E, Fujita F, Pavot W. 1992. Personality and events: a longitudinal analyziz. Journal of personality and social psychology.

   

  Maltaby J‚ Day L‚ Mccutcheon LE‚ Gillett R‚ Houran J , Ashe DD. 2004. Personality and coping: A context for examining celebrity worship and mental health. British Journal of Psychology‚ 95: 411- 28.

   

  Masten AS. 2001. Ordinary magic. Resilience processes in development. Am Psychol. ,56(3):227-38.

  Masten AS, Hubbard JJ, Gest SD, Tellegen A, Garmezy N, Ramirez M. 1999. Competence in the context of adversity: Pathways

  McAllister M, McKinnon J. 2009. The importance of teaching and learning resilience in the health disciplines: a critical review of the literature. Nurse Educ Today, 29(4):371-9

  McCrae RR, Costa Jr PT. 1987. Validation of the five-factor model of personality across instruments and observers. Journal of Personality and Social Psychology, 52: 81-90.

   

  McCrae RR, John OP. 1992. An introduction to the five-factor model and its application. Special Issue: the five-factor model: issues and applictions. Journal of Personality, 60: 175-215.

   

  McCrae RR, Costa PT Jr, Terracciano A, Parker WD, Mills CJ, De Fruyt F, Mervielde I. 2002. Personality trait development from age 12 to age 18: longitudinal, cross-sectional, and cross-cultural analyses. J Pers Soc Psychol, 83(6):1456-68.

  McCullough ME, Rachal KC, Sandage SJ, Worthington EL, Brown SW, Hight TL. 1998. Interpersonal forgiving on close relationships: II. Theoretical elaboration and measurement. Journal of Personality arid Social Psychology, 73:586- 1603.

   

  Martel MM, Nigg JT. 2006. Child ADHD and personality/temperament traits of reactive and effortful control, resiliency, and emotionality. J Child Psychol Psychiatry, 47(11):1175-83.

   

  Panley JA, Tomaka J, Wiebe JS. 2002. The association of coping to physical and psychological health outcomes: A meta analytic review. Journal of Behavioral Medicine, 25: 551- 603.

   

  Viken RJ, Rose RJ, Kaprio J, Koskenvuo M. 1994. A Developmental Genetic Analysis of Adult Personality:Extraversion and Neuroticism From18to59YearsofAge. Journal of Personality and Social Psychology, 66(4):722-30.

   

  Richardson GE. 2002. The metatheory of resilience and resiliency. J Clin Psychol,58(3):307-21.

   

   

  Riley JR, Masten AS. 2005. Resilience in contex. In Peters. D.R., Leadbeater, B., McMahon, R.J, Resilience in children, Families, and Communities, (pp.13-26), New York: Kluwer Academic / Plenum Publishers.

   

  Ryan RM, Deci EL. 2000. Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. American Psychologist, 55: 68-78.

   

  Skinner TC, Hampson SE, Fife-Schaw C. 2002. Personality, personal model beliefs, and self-care in adolescents and young adults with Type 1 diabetes. Health Psychol, 21(1):61-70.

   

  Smith TW, Glazer K, Ruiz JM, Gallo LC. 2004. Hostility, anger, aggressiveness, and coronary heart disease: an interpersonal perspective on personality, emotion, and health. J Pers;72(6):1217-70.

   

  Smith TW, MacKenzie J. Personality and risk of physical illness. Annu Rev Clin Psychol. 2006, 2:435-67.

   

  Shaver P, Brennan KA. 1992. Attachment styles and the “Big Five” personality traits: Their connections with each other and with romantic relationships outcomes. Personality and Social Psychology Bulletin, 18: 536 –45.

   

  Shaver P, Mikulincer M. 2005. Attachment theory and research: Resurrection of the psychodynamic approach to personality. Journal of Research in Personality, 39: 22-45.

   

  Suschinsky KD, Lalumiere ML. 2013. The Relationship Between Sexual Concordance and Interoception in Anxious and Nonanxious Women. The Journal of Sexual Medicine, 10(12): 189-201.

   

  Tugade MM, Fredrickson BL. 2004. Resilient Individuals use positive emotion to bouce back from negative emotional experiences. Journal of Personality and Social psychology, 86: 320- 33.

   

  Van Ijzendoorn MH, kranenburg MJ. 2004. Maternal sensitivity and infant temprament in the formation of Attachment. in Bremner,G. & Salter,A. (eds). Theories of Infant Development(pp. 233-257). Oxford: Blackwel

   

  Watson D, Clark LA. 1992. On traits and temperament: general and specific factors of emotional experience and their relation to the five-factor model. Journal of Personality, 60: 441-76.

   

  Watson D, Hubbard B. 1996. Adaptational style and dispositional structure: Coping in the context of the five – factor model. Joural of personality, 64:735-74.

   

  Waugh CE, Tugade MM, Fredrickson BL. 2008. Psychophysiology of stress and resilience. In: Lukey, B. & Tepe, V. (Eds.), Biobehavioral Resilience to Stress (pp. 117-138). Boca Raton, FL: CRC Press

  Williams JE, Satterwhite RC, Saiz JL. 1998. The Importance of Psychological Traits: A Cross-Cultural Study, New York, Plenum Press.

  Wyman PA, Cowen EL, Work WC, Hoyt-Meyers L, Magnus KB, Fagen DB. 1999. Caregiving and developmental factors differentiating young at-risk urban children showing resilient versus stress-affected outcomes: A replication and extension. Child development, 70:645-59.

  Zweig d, Webster J. 2003. Personality as a moderate of monitoring acceptance. Computers in human behavior, 19:479-93.


موضوع پایان نامه بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و صفات شخصیتی با تاب آوری دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد در سال 1392, نمونه پایان نامه بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و صفات شخصیتی با تاب آوری دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد در سال 1392, جستجوی پایان نامه بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و صفات شخصیتی با تاب آوری دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد در سال 1392, فایل Word پایان نامه بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و صفات شخصیتی با تاب آوری دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد در سال 1392, دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و صفات شخصیتی با تاب آوری دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد در سال 1392, فایل PDF پایان نامه بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و صفات شخصیتی با تاب آوری دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد در سال 1392, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و صفات شخصیتی با تاب آوری دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد در سال 1392, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و صفات شخصیتی با تاب آوری دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد در سال 1392, پروژه در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و صفات شخصیتی با تاب آوری دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد در سال 1392, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و صفات شخصیتی با تاب آوری دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد در سال 1392, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و صفات شخصیتی با تاب آوری دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد در سال 1392, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و صفات شخصیتی با تاب آوری دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد در سال 1392, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و صفات شخصیتی با تاب آوری دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد در سال 1392, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و صفات شخصیتی با تاب آوری دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد در سال 1392, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و صفات شخصیتی با تاب آوری دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد در سال 1392, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و صفات شخصیتی با تاب آوری دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد در سال 1392, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و صفات شخصیتی با تاب آوری دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد در سال 1392, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و صفات شخصیتی با تاب آوری دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد در سال 1392, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و صفات شخصیتی با تاب آوری دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد در سال 1392

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته روانشناسي گرايش عمومي شهريور 1393 چکيده هدف: پژوهش حاضر با هدف تعيين نقش تاب آوري، خودکارآمدي و اميدواري در پيش بيني شادکامي دانش آموزان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان چکیده: هدف پژوهش حاضر پیش بینی تاب آوری بر اساس سبکهای فرزند پروری و هوش هیجانی در دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان سیرجان بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 300 نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان بود که به روش نمونه گیری تصادفی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی چکیده هدف از این پژوهش پیش بینی سلامت روان و تاب آوری فرزندان بر اساس رضایت زناشویی و سبک‌های دلبستگی مادران بود. روش پژوهش حاضر توصیفی همبستگی از نوع پیش بینی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان 10 تا 12 ساله دبستان های شهر شیراز که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل هستند و مادرانشان، تشکیل داده اند. در ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : عمومی چکیده: موضوع: تبیین نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای در رابطه ای بین سبک های دلبستگی و تاب آوری این مطالعه نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای را در رابطه بین سبک های دلبستگی و تاب آوری مورد بررسی قرار داد. نمونه مورد بررسی 250 نفر ازدانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر شهر ارسنجان با روش نمونه گیری نمونه گیری خوشه ای چند ...

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی چکیده هدف کلی پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری،تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ایمی باشد.روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه شطرنجبازان تحت نظارت فدراسیون شطرنججمهوری اسلامی ایران می باشد. نمونه پژوهش متشکل از 200 نفر شطرنجباز (100نفر شطرنجباز حرفه ای و 100نفر ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی چکیده پژوهش حاضر به تعیین رابطه بین صفات شخصیت، سبک ها و ابعاد دلبستگی با راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان پسر و دختر دوره دوم متوسطه شهرستان مهریز پرداخته است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری، شامل تمامی دانش آموزان پسر و دختر دوره دوم متوسطه شهرستان مهریز در سال تحصیلی 93-1392 بود. ...

چکيده هدف از پژوهش حاضر بررسي مقايسه اي سنجش مهارت هاي فراشناختي دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه ناحيه 3 شيراز بوده است. روش تحقيق توصيفي از نوع روش پيمايشي مي باشد. جامعه آماري پژوهش شامل کليه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: تربیتی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی دانش آموزان دبیرستان تدوین شده است . این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی است . جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه مدارس دولتی شهرستان گیلان غرب استان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: تربیتی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی دانش آموزان دبیرستان تدوین شده است . این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی است . جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه مدارس دولتی شهرستان گیلان غرب استان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» گرایش: روانشناسی تربیتی چکیده فارسی هدف از این مطالعه تعیین رابطه­ی شیوه­های فرزند­پروری و ویژگی­های شخصیت با تاب آوری در دوره نوجوانی بود. جامعه­ی آماری پژوهش دانش آموزان دختر دوره متوسطه ناحیه یک خرم آباد سال تحصیلی 1392- 1393 بودند. نمونه شامل 200 دانش آموز بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله­ای از میان دانش آموزان ...

ثبت سفارش