پایان نامه برسی رابطه بین خود متمایز سازی مادران با تعارض والد – فرزندی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختردوره راهنمایی

word 3 MB 30031 74
1392 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی و جامعه شناسی
قیمت قدیم:۹,۶۰۰ تومان
قیمت: ۱۲,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده 

  چکیده

  هدف اصلی پژوهش حاضر برسی رابطه بین خود متمایز سازی مادران با تعارض والد – فرزندی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر دوره راهنمایی می باشد. ابزاری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است عبارتند از     1- پرسشنامه خود متمایز سازی (DSI-R) یونسی. 2- پرسشنامه تعارض والد – فرزند  موری ای- اشتراس. 3- پرسشنامه مسئولیت پذیری ،که توسط نعمتی در سال 1378 تهیه شده. جامعه پژوهش حاضر را دانش‏آموزان دختر مقطع راهنمایی و مادرانشان در  شهر ستان مهردشت (اصفهان)  در سال 91 تشکیل داده اند که تعداد آنها  400 نفر است از این مدارس به شیوه تصادفی 200 نفر دانش آموز و مادران آنها انتخاب شدند . پرسش نامه های ( تعارض والد_ فرزندی  و مسئولیت پذیری نوجوانان ) در اختیار دانش آموزان قرار گرفت تا پاسخ دهند. همچنین با هماهنگی هایی که در این مدارس صورت  گرفت مادران با حداقل مدرک تحصیلی(دیپلم) که به جلسات انجمن اولیا و مربیان مراجعه می کنند به مدرسه دعوت شدند و به پرشسنامه خود متمایز سازی پاسخ دادند. داده ها توسط شاخص های آمار توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد ) و آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتیجه پژوهش رابطه بین خود متمایز سازی مادران و تعارض والد- فرزندی و مسئولیت پذیری دانش آموزان را تایید می کند یعنی تمایز یافتگی پایین مادران باعث تعارض بین خود و فرزندان شده و نتیجه آن مسئولیت پذیری پایین دانش آموزان است.

  کلید واژه ها : متمایز سازی ، تعارض والد فرزند ، مسئولیت پذیری

  خانواده یکی از مهم‌ترین نهادهای موثر در تربیت و رفتار آدمی و مهمترین تکیه‌گاه و محور زندگی اجتماعی است. زیرا محیط خانواده اولین و بادوام‌ترین عامل در تکوین شخصیت کودکان و نوجوانان و زمینه‌ساز رشد جسمانی، اخلاقی، اجتماعی و عاطفی آنان است و افزون بر زمینه‌های ارثی که پس از تولد از پدر و مادر خود به همراه داریم هرگونه شناخت و چگونگی برخورد با مسائل و مشکلات را نخست در خانواده می‌آموزیم(لطفی، 1385).

  یکی از عوامل تأثیرگذار بر زندگی افراد در عرضه‌های گوناگون میزان خود متمایزسازی آنان است. خود متمایزسازی میزان توانایی فرد برای تمیز فرایند عملی از فرایند احساسی (عاطفی) است که وی تجربه می‌کند . مفهوم تمایز یافتگی را به عنوان تجربه نزدیکی (صمیمیت) اقتدار (خودمختاری) با دیگران تعریف می کنند . این مفهوم بیانگر میزان توانایی فرد برای تفکر واقع‌ بینانه راجع به موضوعات عاطفی در خانواده می‌باشد. تمایز یافتگی شامل نوع ظرفیت درون فردی برای متمایز کردن تفکر و احساس و نیز توانایی بین فردی برای حفظ استقلال ، درون بافت روابط عمیق با افراد مهم زندگی می‌باشد (بوئن، 1976). پیروان بوئن معتقدند که آدمیان گرایش به آن دارند که سبک ارتباطی آموخته شده در خانواده را در همسر گزینی و سایر روابط مهم تکرار کنند و الگوهای مشابهی را به فرزندانشان انتقال دهند. بوئن معتقد است که آدمیان همسری را برمی‌گزینند که سطح تفکیک آن‌ها به اندازه خودشان باشد. پس تعجبی نخواهد داشت که اشخاص نسبتاً نامتمایز همسر کسی شوند که به همان اندازه با خانواده مبداشان امتزاج دارند. هر چه امتزاج خانواده بیشتر باشد احتمال اضطراب و بی ثباتی بیشتر خواهد بود و تمایل خانواده برای یافتن راه حل از طریق جنگ و نزاع، فاصله‌گیری و کارکرد مختل بیشتر خواهد شد (گلدنبرگ. گلدنبرگ[1]،2000، ترجمه شاهی برواتی و همکاران ، 1382).

  شواهدی نشان می دهد که الگوهای خانواده اصلی به خصوص الگوهای تمایز یافتگی ، تاثیر مهمی  بر اضطراب فرزندان در عملکرد اجتماعی ، تحصیلی ، مسئولیت پذیری  و نشانه های روانی جسمانی دارد (پاپکو ،[2]2004). از سویی دیگر بین تمایز یافتگی والدین و تعارض با فرزندان رابطه بالایی وجود دارد. سانتراک[3] (2000) عقیده دارد نوجوانی، مرحله انتقال از کودکی به بزرگسالی است. این دوره با تغییرات سریع فیزیکی و رشد تفکر انتزاعی شروع می‌شود. همچنین مرحله‌ای از زندگی است که مستلزم جدایی و استقلال بیشتر از والدین است ( ونگ، ویست و کوسیک[4]، 2002). از عوامل خطر ساز این دوره تعارض بین والدین و نوجوانان است. واژه تعارض به ناتوانی در حل تفاوتها اشاره داشته و بیشتر با تنش، خصومت و پرخاشگری همراه است (هال[5] ،1987).از نظر ریس، چانچونگ و جکسون[6] ( 2003) تعارض به معنای مخالفت بین دو یا چند شخص است. تعارضات بین مادران و دختران نوجوان زمینه را برای تاثیرگذاری آسیب ‌های اجتماعی فراهم می‌کند. بیشتر انحرافات دختران در سنین 20-15 سالگی بروز می‌کند که شایعترین آنها فرار از منزل و افت تحصیلی که از عدم برقراری ارتباط صحیح با والدین نشأت می‌گیرد (لطفی ، 1385).

  انسان اجتماعی از دیر باز برای زیستن  ناگزیر به همکاری با هم نوعان خود و قبول مسئولیت بوده، چرا که نیاز های او، با کمک و همیاری دیگران مرتفع می شده است(ستوده،1378). گلاسر درباره مسئولیت و رابطه آن با زندگی ، معتقد است که ناخشنودی و افسردگی نتیجه عدم احساس مسئولیت است. فرد غیر مسول نه برای خود ارزش قائل است و نه برای دیگران و در نتیجه خود و دیگران را آزرده می کند(شفیع آبادی و ناصری، 1380). پذیرش مسئولیت نشانه بارز سلامت روان است . افراد سالم و موفق در محدوده واقعیت های جامعه عمل می کند بی آنکه در فساد و بی بند باری غرق شوند در واقع نقطه آغاز عوض کردن جنبه فاسد جامعه ، پذیرفتن مسئولیت است(پروچاسکا[7] ، ترجمه سید محمدی، 1383). استرانبرگ[8] و همکاران (1986) در تحقیقی رابطه بین مسئولیت پذیری دانش آموزان و روابط والدین -  نوجوان را با عملکرد تحصیلی نوجوانان دوره راهنمایی برسی کرده اند. در این تحقیق  نشان داده شد که مسئولیت پذیری دانش آموزان با روابط والدین با فرزندان و موفقیت تحصیلی رابطه مثبت دارد.

   

   

   

   

   

   

  بیان مسئله

  خانواده به عنوان اولین و مهمترین کانون رشد و تربیت نوجوانان اهمیت فوق‌العاده‌ای در شکل‌گیری و تکامل رفتاری دارد (شعاری‌نژاد ،1377). از عوامل خطرساز این دوره، تعارض بین والدین و نوجوان است. نوجوانی دوره استقلال ، بیان عقاید مخالف و کشمکش با والدین است دوره ای که تعارضات نوجوانی با والدین افزایش یافته و گاهی دردسر ساز می شود. در واقع تعارض ارتباطی است که نشان دهنده ی منازعه و کشمکش بر سر اهداف ناسازگار بین دو فرد وابسته به هم می باشد(هاکر و ویلموت[9]، 1995).

  در اکثر خانواده‌ها تعارض، مانند یک موجود در محیط خانواده وجود دارد چرا که خانواده خوب تمایز یافته کمیاب هستند و مردم عمدتاً با کسانی ازدواج می‌کنند که دارای سطح تمایزیافتگی مشابه با خودشان باشند (شارف[10]، 1996).براساس نظر بوئن خانواده به عنوان یک سیستم اجتماعی باید ناپایدار باشد، مگر اینکه اعضای آن به خوبی تمایز یافته باشند. تمایز یافتگی از نظر بوئن، توانایی فرد برای جداسازی خودش از لحاظ عاطفی و فیزیکی از خانواده اصلی ، همچنین توانایی رسیدن به رشد عاطفی و استقلال بدون از دست دادن ظرفیت ارتباط عاطفی با خانواده است. یک فرد زمانی تمایز یافته است که نیازهای عاطفی و امنیت او را مجبور کند تا فردیت خود را برای به دست آوردن اطمینان به عشق و پذیرش دیگران از دست بدهد و یا آن را محدود کند. از طرف دیگر یک فرد تمایز یافته در مورد هویت خودش امنیت دارد. می‌تواند به طور آزادانه وارد ارتباطات صمیمی شود. همانطور که اهداف معنی‌داری را دنبال می‌کند و احتمال بیشتری دارد که در همه ابعاد زندگی خودش موفق شود (لطفی، 1385).

  هام ارتباطات خانوادگی را به عنوان محصول تمایز یافتگی اعضا خانواده می‌دید و این که ارتباطات خانوادگی بهبود نمی‌یابد مگر اینکه سطح تمایز یافتگی اعضا افزایش یابد. سطح تمایز یافتگی کودک بیشتر تحت تأثیر مادر است. (مهمترین فرد از لحاظ عاطفی به کودک) هر چقدر که فعالیت‌های مادر مشوق جدایی عاطفی کودک باشد، کودک به سطوح بالاتری از تمایزیافتگی خواهد رسید و هر چقدر باعث کاهش جدایی عاطفی شود، به عدم تفکیک کودک منجر خواهد شد (هام[11] 2005).

  بنابر نظر سانتراک[12] (2002) حدود یک پنجم خانواده ها در تعارض های سخت ، تکراری و خطرناک با نوجوان خود قرار دارند ( مرادی،1384). تعارض عبارت است از عدم توافق و مخالفت دو فرد با یکدیگر، ناسازگاری و نظرات و اهداف و رفتاری که در جهت مخالفت با دیگری صورت می‌گیرد و همچنین ستیزه‌ای بین افراد در اثر منافع ناهمسو و اختلاف در اهداف و ادراکات مختلف . تعارضات نوجوانان و والدین در اوایل نوجوانی تشدید می شود. نتایج پژوهش های انجام شده نشان می دهد که تعارضات  نوجوانان با والدین در حدود 14 سالگی پدیدار  می شود (بیابانگرد،1384).

  نورمن بیلز[13] (2000) عقیده دارد تعارض مادر- دختر ، زمانی که دختر در سن 13 تا 19 سال را می گذراند بیشتر تکرار می شود. کشمکش های میان دختران 10 تا 14 ساله با مادران بیشتر بر سرگذراندن نحوه اوقات فراغت ، کار منزل ، تلفن ، مرتب نمودن وسایل شخصی  و...... دور می زند و  نتیجه اش جدایی مادر و فرزند است ( لطفی،1385). احمدی( 1382) براساس نظر سنجی  از نوجوانان تهرانی و والدین آنها گزارش کرد که 45% از مادران و 42% از پدران نوجوانان خود را ناسازگار می دانستند. همچنین گزارش دیگری از کانون اصلاح تربیت نشان داد که حدود یک سوم نوجوانان بزهکار از خانواده هایی بودند که درخانواده در گیری داشتند.

   از جمله مشکلاتی که والدین در هنگام پرورش فرزند و پذیرفتن آداب ، رسوم ، معیارهای اخلاقی و مسئولیت در خانواده و جامعه از سوی نوجوان با آن مواجه می شوند ، مخالفت فرزندان با خواسته های والدین است.

   بارت [14] (2000) معتقد است که آموزش کودکان در زمینه مسئولیت در درون خانواده، روش بسیار مطلوبی برای آماده کردن آنها در پذیرش مسئولیت و وظایف بیشماری است که در بیرون از خانواده با آنها مواجهه خواهند شد و راهی مناسب برای استقلال آنها فراهم می کند. مسئولیت پذیری فرایندی است که فرد باید آن را در سالهای کودکی آموخته باشد تا بتواند با وظایف متعددی که در دورانهای مختلف با آن ها روبرو می شود به نحو موفقیت آمیز برخورد کند تا سلامت روانی فرد تامین شود . مسئولیت در تمام جنبه های زندگی از جمله رشدی ، تحصیلی ، شغلی ، خانواده تاثیر گذار است. با افزایش طول عمر ، نوجوان باید مسئولیت های بزرگتری را عهده دار شود و آنها را به صورت مستقل انجام دهد که خانواده و جامعه نقش مهمی به عهده دارند(رمضانی،1380).

   

  براساس یافته های پژوهشی سازمان ملی جوانان در طیف سنی 18 تا 29 سال نیمی از جوانان ما هویت محکم شغلی ندارند و بسیاری از آنان در درجات بسیار ضعیف مسئولیت پذیری قرار دارند (لطف آبادی ،1382). بر اساس نظر لوینسون رفتارهای ناشایست نوجوانان روبه افزایش است . وی علت را بی توجهی به مسئولیت شخصی وآموزش کمی می داند که والدین برای بهبود مهارتهای اجتمای دریافت می دارند(بازرگان و همکاران، 1383).

   با توجه به ساختار سنی جوان کشور و حجم عظیم دانش آموزانی که  در سنین اوایل نوجوانی قرار دارند، همچنین اهمیت و ارزش کاهش تعارض با والدین و مسئولیت پذیری آنان لازم است جهت افزایش این مهارت ها و به دنبال آن کاهش مسائلی مانند(ناسازگاری ، تعارض با والدین و جامعه ، بیماری های روانی ) اقدام موثری صورت بگیرد.

  پژوهش حاضر در مورد پاسخ گویی به این سوال می باشد که: آیا بین خود متمایز سازی مادران با تعارض          والد- فرزندی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر رابطه وجود دارد؟

  ضرورت  و اهمیت پژوهش

  بر اساس آمارهای جهانی در سال (2005) حدود 9 میلیون نفر از جمعیت کشورمان نوجوانان 14 تا 18سال است که معادل 13% جمعیت کل کشور بوده است(حسن پور،1385). نوجوانی به    دوره ای از رشد اطلاق  می شود که که مطابق با نظر بسیاری از روانشناسان سنین11 تا 21 سال را در بر می گیرد و دارای ویژگی های خاصی است که عبارتند از تغییرات فزیولوژیک و جسمانی، اکتساب استقلال ، جست و جوی یک هویت منسجم و معنی دار و تلاش برای بدست آوردن مسئولیت های اجتماعی و............. (آدامز[15] و دیگران،1989). کولز[16] (1998) در پژوهش خود به این نتیجه رسیده است که نوجوانان مسئولیت را از والدین خود و محیط اجتماعی محل زندگی فرا می گیرند(پورکران 1385). پورکران(1385) طی پژوهشی که روی دانش آموزان دختر و پسر تیزهوش و عادی در رابطه با مسئولیت پذیری و ویژگی های شخصیتی آنان انجام داده است، مقیاس RC و مسئولیت پذیری CPI را به کار برده است. یافته های او حاکی از آنندکه بین دختران  و پسران تیز هوش وعادی از نظر ویژگی مسئولیت پذیری تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین افراد مسئول پذیر دارای پیشرفت تحصیلی  بهتر هستند. درونگرایی هرچه بیشتر باشد مسئولیت پذیری کمتر خواهد بود. احساس مسئولیت با سطح بالای تفکر همراه است.

  نوجوانی دوره حساسی است و در این دوره ، فرد برای کسب استقلال و هویت یابی  به جستجو و کنکاش در محیط پیرامون خود و برقراری ارتباط با آنها می پردازد و خیلی زود رابطه نوجوان با والدین مختل می شود . تعارضات بین والدین و نوجوانان زمینه را برای آسیب های اجتماعی فراهم میکند ( لطفی، 1385). تعارضات شدید و مکرر، منجر به پرخاشگری و اختلال در روابط و عملکرد می شود ، و در این زمان به مداخلات درمانی نیاز است. به طور قطع      نمی توان گفت که در ایجاد این تعارضات چه کسی (والد یا نوجوان) بیشترین تاثیر را دارد(کیهان نیا، 1376). اعضای خانواده با یکدیگر تعاملات زیادی دارند و تعارض بین اعضای خانواده  به وحدت و یگانگی آن لطمه وارد می کند . شدت تعارضات موجب بروز اتفاقات ، پرخاشگری و ستیزه جویی و سر انجام اضمحلال و زوال خانواده می گردد (دهقان ،1380). کانون خانواده ای که بر اثر تعارض و جدال بین اعضای آن آشفته است ، محیط امن روانی و روحی که در خانواده باید وجود داشته باشد را از اعضای آن می گیرد و سبب ایجاد مشکلاتی برای اعضای آن می گردد (لطفی، 1385). افراد با تمایز یافتگی بالا به هیجانات خود آگاهی دارند و قادر به سنجش متفکرانه موقعیت هستند. این افراد توانایی رشد مستقل و روابط صمیمانه دارند و می‌توانند در روابط عمیق، آرامش و راحتی خود را حفظ کنند (اسکورن و دندی[17]،2004). نتایج پژوهش های اسکورن(2000) ارتباط بین تمایزیافتگی و اضطراب را نشان دادند. آنها یافتند که پویایی های خانواده های در هم آمیخته ، که با وابستگی عاطفی ،کمبود خود مختاری و نزدیکی شدید(حمایت زیاد) مشخص می شود ممکن است حسی از گیجی، استرس ها، اضطراب ها در اعضای خانواده ایجاد کند. این روابط به ما در درک فرایند های خانواده نابهنجار همانند مثلث سازی کمک می کند.

  این پژوهش به طور خاص، میزان رابطه ی بین  تمایز یافتگی مادران  با تعارض والد- فرزندی و مسئولیت پذیری دختران را بررسی نموده است. از سویی دیگر می‌توان با بررسی رابطه خود متمایز سازی مادران و تأثیر آن برتعارضات والد- فرزندی و مسئولیت پذیری دختران به تدوین طرح‌ها و برنامه‌هایی که مبتنی بر نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر است اقدام نمود و جلسات آموزش خانواده‌ای را براساس آن بنیان نهاد، جلساتی که مبتنی بر کار پژوهشی است و نیاز بسیار مهم از نظام آموزشی کشور همانا آگاه کردن والدین  به نقش خویش در رشد و شکوفایی و بالندگی فرزندانشان است.

   

  هدف پژوهش

  تعیین رابطه خودمتمایز سازی  مادران با تعارض والد- فرزندی و مسئولیت پذیری  دانش آموزان دختر دوره راهنمایی

  فرضیه های پژوهش

  بین خود متمایز سازی مادران با تعارض والد – فرزندی دانش آموزان دختر رابطه مثبت وجود دارد.

  بین خود متمایز سازی مادران با مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر رابطه مثبت وجود دارد.

  بین تعارض والد- فرزندی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر رابطه مثبت وجود دارد.

   

  تعاریف نظری و عملیاتی واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش

  تمایزیافتگی

  تعریف نظری : بوئن (1978) تمایز یافتگی را به دو شکل تعریف می‌کند که در آن فرد قادر است بین عملکرد هیجانی و عقلانی از یک سو و روابط صمیمانه و خودمختاری از سوی دیگر تعادل ایجاد کند. این مفهوم را می‌توان به عنوان یک فرایند یا ویژگی شخصیتی بیان کرد (جنکینز، بابلوتز، استوارتز، جانسون،[18] 2005).

  تعریف عملیاتی : در پژوهش حاضر منظور از خود متمایز سازی نمره‌ای است که فرد از پرسشنامه تجدیدنظر شده تمایز یافتگی خود (اسکورن، اسمیت،[19] 2003) به دست آورده است.

   

  [1] -Goldenberg and Goldenberg

  [2] - Popko

  [3] - Santrok

  [4] -Wong،Wiest and Cusick

  [5] -hall

  [6] -Riesch، chanchong، jackson

  [7] -Porochasca

  [8] -stranberg

  [9]-Hocker and Wilmot

  [10] -Sharf

  [11] -Ham

  [12] -Santrok

  [13] -Bales

  [14]- Barrett

  [15]- Adams

  [16] -Couls

  [17]-Skowron and dendy

  [18] -Jenkins،Buboltz،Schwartz and  Johanson

  [19] Skowron and Smith

   

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

           عنوان                                                                                           صفحه

           فصل اول : کلیات

         1- مقدمه                                                                                                                                              6

         2- بیان مسئله                                                                                                                                      8

       3- ضرورت و اهمیت پژوهش                                                                                                              10 

  4- هدف پژوهش                                                                                                                                12 

         5- سوالهای پژوهش                                                                                                                            12      

         6- فرضیه های پژوهش                                                                                                                       12

       7- مفاهیم نظری و تعاریف عملیاتی  متغیرهای پژوهش                                                                       12

  فصل دوم : گستره علمی موضوع و پیشینه پژوهش                                                                                                                                                     

  1- نوجوانی                                                                                                                                   15

  2- تعریف تعارض                                                                                                          17     

  الف- موضوع تعارض در روابط مادر و دختر                                                                                                 19      ج- راهای بهبود روابط مادر و دختر                                                                                                            20

  د- سرزنش مادر                                                                                                                                         21

  ه- نظریه های تعارض                                                                                                                                 24

  ی- نظریه سنتی                                                                                                                               24

  م- نظریه روانپویشی                                                                                                                          24

  ن- نظریه چرخه زندگی                                                                                                                      25

  پژوهش های انجام شده                                                                                                                              26

  3- مسئولیت پذیری                                                                                                                       27

  الف- تعاریف و مفاهیم                                                                                                                               28 

  ب- نظریه های مسئولیت                                                                                                                          30      

  ج- ازدیدگاه آدلر                                                                                                                                      30

  د- از دیدگاه پرز                                                                                                                                         31

  ه- از دیدگاه گلاسر                                                                                                                                    32

  ی- از دیدگاه فرانکل                                                                                                                                  33

  م- عوامل موثر در رشد مسئولیت                                                                                                              34 

  ن- مسئولیت پذیری و خانواده                                                                                                                   35

     پژوهش های انجام شده                                                                                                                          38

  4- تعریف خود متمایز سازی                                                                                  39

  الف- اشکال تمایز یافتگی                                                                                                                          41

  ب- اجزاء تمایز یافتگی                                                                                                                              45                                

  ج- واکنش عاطفی                                                                                                                                     45                

  د- گسلش عاطفی                                                                                                                                      45              ه- آمیختگی با دیگران                                                                                                                               46

  ی- جایگاه من                                                                                                                                            47                 

  پژوهش های انجام شده                                                                                                                              48                                                                                                                          

  فصل  سوم : روش اجرای پژوهش               

  طرح کلی پژوهش                                                                                                                         51

  جامعه                                                                                                                                           51 

       3- روش نمونه گیری                                                                                                                           52

        4- حجم نمونه                                                                                                                               52   

     5- فرایند اجرای پژوهش                                                                                                                  52 

      6- ابزار پژوهش                                                                                                                               52    

     7- پرسشنانه خود متمایز سازی                                                                                                       52  

     8- پرسشنامه تعارض والد فرزند                                                                                                      52 

    9-پرسشنامه مسئولیت پذیری                                                                                                         53

    10- روش تجزیه تحلیل داده ها                                                                                                        54           

  فصل چهار: یافته ها و تجزیه تحلیل داده ها

  مقدمه                                                                                                                                 56

  تجزیه تحلیل داده ها                                                                                                          57            

        الف- آمار توصیفی                                                                                                                    57       

        ب- آمار استنباطی                                                                                                                    59

  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

  فرضیه ها                                                                                                                               62

       2- محدودیت                                                                                                                              65      

  پیشنهادات                                                                                                                            66  

  فهرست منابع فارسی                                                                                                            66

  فهرست منابع انگلیسی                                                                                                        69

         پیوست الف : پرسشنامه خود متمایز سازی مادران                                                      75

         پیوست ب : پرسشنامه تعارض والد-  فرزند                                                                  77

        پیوست ج : پرسشنامه مسئولیت پذیری نوجوانان                                                       76     

  منبع:

  منابع

  اختیاری ، راضیه (1385) اثر بخشی آموزش مهارتهای شناختی ، رفتاری به مادران در بهبود روابط با دختران نوجوانشان ، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاور خانواده ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

  اسکیان پرستو (1384) بررسی سایکو دوام بر افزایش تمایزیافتگی خرد از خانواده اصلی در دانش‌آموزان دختر دبیرستان منطقه 5 تهران کارشناسی ارشد تربیت معلم.

  اصلانی ، خالد (1383) تاثیر روان نمایشگری گروهی بر افزایش تمایز یافتگی و تعیین ابعاد این متغییر در بین دانش جویان دانش گاه امیر کبیر، پایان نامه دکتری مشاوره ،دانشگاه امیرکبیر

  بازرگان،عباس،حجازی،الهه،سرمد،زهره(1383)روشهای تحقیق در علوم رفتاری .تهران انتشارات آگاه.

  بشیری ، مژگان(1385) برسی ویژگی های روانسنجی و هنجار یابی پرشسنامه شیوه زندگی (BASISA) بر روی جوانان 18 تا 40 سال . پایان نامه ارشد مشاوره. دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

  بیابانگرد،اسماعیل.(1384)روانشناسی تربیتی.تهران:انتشارات پیکان

  بیابانگرد،اسماعیل(1386)روانشناسی نوجوانان ،چاپ یازدهم،تهران: نشر فرهنگ اسلام

  بکتاش ، ماری(1384) اثر گروه مواجهه در حل تعارضات مادران ودختران 16-15 ساله تهرانی پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه خاتم

  پروچاسکا،جیمزاو،نورکراس،ج ،(1999)نظریه های رواندرمانی،ترجمه سید محمدی(1383)،چاپ سوم،تهران:انتشارات رشد

  پورکران،حسن تقی(1385)رابطه بین مسئولیت پذیری ، ویژگی های شخصیتی و پیشرفت تحصیلی و مقایسه آنه بین دانش آموزان تیز هوشو عادی اول دبیرستان شهر بابل. پایان نامه ارشد تحقیقات آموزشی دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد رودهن

  ثنایی، باقر(1379)مقیاس سنجش خانواده و ازدواج.تهران:انتشارات بعثت

  ثنایی ، باقر ،(1380) مقدمه ای بر دیدگاه سیستمی در رواندرمانی خانواده و خانواده درمانی (مینوچین)، تهران : انتشارات امیر کبیر

  دهقان، فاطمه ، (1380) مقایسه تعارضات زناشویی زنان متقاضی طلاق با زنان غیر متقاضی مراجعه‌کننده به مشاوره زناشویی پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم

  حسن پور،شهرزاد(1385)ساخت و استاندارد سازی آزمون اعتیاد به اینترنت دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانهای تهران.پایان نامه ارشد سنجش و اندازه گیری. دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

  حمید ، ح . (1360) فرهنگ فارسی عمید، تهران : انتشارات امیر کبیر

  دلاور، علی . (1374). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران. انتشارات رشد.

  رمضانی ، علی(1380)برسی میزان اثر بخشی آموزش مسئولیت پذری به شیوه گلاسر بر بحران هویت دانش آموزان دوره متوسطه .پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاور خانواده. دانشگاه اصفهان. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

  زابلی ، پریسا(1383) سنجش سودمندی روش روان نمایشگری در بهبود مهارت های رفع تعارض دختران  با مادران دانش آموز سال اول دبیرستان منطقه 2 تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه خاتم

  زنگویی ، اسدالله ،(1370) چگونگی پرورش حس مسئولیت پذیری نوجوانان با تاکید بر مبانی تربیتی اسلام ،پایان نامه ارشد،دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه تر بیت مدرس

  ساعتچی،م.(1377)مشاوره و رواندرمانی.تهران:انتشارات ویرایش

  سبحانی نژاد، مهدی ،(1379) مسئولیت پذیری اجتماعی در برنامه ریزی درسی کنونی دوره ابتدایی ایران و طراحی برای آینده ،رساله دکتری ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تر بیت مدرس

  سخاوت ، جعفر(1377).جامعه شناسی، انحرافات اجتماعی، چاپ چهارم .تهران : انتشارات پیام نور

  ستوده، هدایت الله (1378). روانشناسی اجتماعی . تهران:انتشارات آوای نور

  شعاری نژاد،علی اکبر(1380)روانشناسی رشد2(چاپ یازدهم)تهران:انتشارات دانشگاه پیام نور

  شفیع آبادی،عبدالله،ناصری،غلامرضا(1380)نظریه های مشاوره و روان درمانی ،چاپ هشتم،مرکز نشر دانشگاهی.

  شفیع آبادی،عبدالله (1372) فنون تربیت کودک،تهران:انتشارات چهره

  شاملو،سعید(1380)بهداشت روانی(چاپ چهاردم)تهران انتشارات رشد

  شولتس،دوآن(1977).روانشناسی کمال،الگوهای شخصیت سالم،ترجمه گیتی خوشدل(1385). چاپ سیزدهم،تهران:انتشارات پلیکان.

  شیلینگ،لوئیس.(بی تا)نظریه مشاوره(دیدگاهای مشاوره)ترجمه خدیجه آرین،(1384) چاپ پنجم،تهران:انتشارات اطلاعات

  علی آبادی ،علی(1382)مسئولیت پذیری عنصربنیادین در حیات علمی استاد مطهری،مقالات وبرسی ها،دفتر74

  غنی آبادی،خدیجه سادات(1378)پدرومادرعزیز:آیا به نقش حیاتی خود درشکل گیری شخصیت فرزندانتان اندیشیده اید؟ماهنامه آموزشی تربیتی پیوند،نیمه دوم،1378،شماره245-240

  علیزاده ، ح (1380)0 تعامل والدین – فرزند0مجله پژوهش های روانشناختی ، دوره 6، شماره 3و4

  فرانکل،ویکتور(1905)انسان در جست وجوی معنی. ترجمه نهضت صالحیان ومهین میلانی1385، (چاپ هفدهم)تهران:انتشارات درسا

  فیروز صمدی ، خدیجه(1380) برسی تاثیر تعارضات خانواده در بروز انواع اختلالات رفتاری دانش آموزان دختر راهنمایی تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مشاوره دانشکده علوم تربیتی دانشگاه الزهرا(س)

  قربانی واقعی،نسرین(1384).رابطه بین انواع و ابعاد مسئولیت پذیری و محتوای آزمایشی مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی،پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش و پرورش ابتدایی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

  کاپلان ، پاولا ، مادرت را سرزنش مکن ، بهبود روابط مادران و دختران ، مهدی قراچه داغی(1380). تهران : انتشارات نقش و نگار

  کرونباخ ، لی ، جی (1963) روانشناسی تربیتی ، ترجمه  مسعود رضوی(چاپ دوم) تهران: انتشارات دهخدا

  کریمی،(1382) روانشناسی شخصیت،چاپ هشتم.تهران نشر:ویرایش

  کلمز ، هریس ، بین ، رینولد (بی تا) آموزش مسئولیت به کودکان. ترجمه پروین علی پور(1385)چاپ هفتم. مشهد : آستان قدس رضوی.

  کیهان نیا،اصغر(1376)نوجوانان چه می گویند؟.تهران:انتشارات مادر

  کی نیا،مهدی(1380)روانشناسی جنایی (چاپ دوم) تهران:انتشارات رشد.

  گلادینگ ، ساموئل، خانواده درمانی  ، تاریخچه ، نظریه و کاربرد( 1382) ، ترجمه فرشاد بهاری و بهرامی و سوسن سیف و مصطفی تبریزی ، تهران : نشر تزکیه

  گلدنبرگ ،ایرنه .گلدنبرگ،هربرت،خانواده در مانی.ترجمه حسین شاهی برواتی و همکاران( 1382)،تهران:انتشارات نشر روان

  لطف آبادی، حسین(1369).جریان اجتماعی شدن و آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان .دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

  لطف آبادی، حسین(1380)نوجوانان و جوانان و خانواده آنان، چاپ اول . تهران:سازمان ملی جوانان

  لطفی، بهناز،  (1385)، تأثیر آموزش مهارت‌های هوش هیجانی بر کاهش تعارضات والد- فرزند، دختران نوجوان کرمان بر کاهش تعارضات. دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی

  مرادی.امیر(1384) برسی اثر بخشی آموزش مهارتهای حل مسئله در تعارضات والد-فرزند. پایان نامه ارشد مشاوره،دانشگاه تربیت معلم

  مهرابی ، شهربان(1383)مقایسه میزان اختلالات روانی دختران نوجوان با توجه به شیوه های فرزند پروری والدین در دبیرستانهای شهر جیرفت ، پایان نامه ارشد مشاوره. دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

  میکوچی ، ژوزف(1998) نوجوان در خانواده درمانی روشهای اصلاح چرخه معیوب تعارض کنترل(ترجمه فریده همتی ،1384)چاپ اول ، تهران : انتشارات رشد

  مینوچین(1974) تعارض را کنش یا حالت معارضه بین افکار ، منافع یا اشخاص گوناگون می داند(مینوچین ،1974، ترجمه ثنایی ،1380).

  نعمتی،پری سیما(1387)تهیه و هنجاریابی آزمون مسئولیت پذیری دانش آموزان راهنمایی در دو بعدشخصی و اجتماعی.پایان نامه ارشد مشاوره. دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

  نعمتی،پری سیما(1382)برسی روانشناختی بزهکاری در کودکان ونوجوانان.پژوهش های عملی-انفرادی در روانشناسی عمومی،دانشگاه پیام نور،مرکز تهران

  هریس ، ملیسا و هریس ، هری ، اچ . مادر و دختر ، (2002). الهام آرام نیا و شمس الدین حسینی ، (1386) تهران : انتشارات دانش

  هیبتی ، خلیل(1381) برسی شیوه های فرزند پروری والدین و رابطه آن با شیوه های مقابله با استرس دانش آموزان دختر و پسر سال سوم دبیرستان های شهر زرقان ، کارشناسی ارشد مشاوره ، دانشگاه شیراز

  یونسی،فاطمه(1386)هنجار یابی و تعیین ویژگی های روان سنجی آزمونها خود متمایز سازی در بین افراد50-25 ساله ، پایان نامه ارشد مشاوره. دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

   

   

  - Ackerman, N. W. (1966). Treating the troubled Family. New York: Basic Books.

   

  -Adams ،G ،R..، Mont e mayor ،R.(1989)Biology  of  adolescent  behavior  and  development  New York

   

  -Alison ،Barbara ، N .and Jerlyn B Schultz (2004) parent adolescent conflict in early adolescence. Journal Article Excerpt: VOL 39

   

  -Bales، Norman.(2000)All about   Families. JUN، 14،Vol.5،Number21

   

  -Barrett، R .P.(2000)Assigned chores  help teach social  Personal responsibility the Bron University child and  adolescent Behavior  letter .www.Find articles.com

   

  -Bartlett, Carolyn (2007) family system and the Enneagram published by the Enneagram Consortium

   

  -Bowen, M(1978) family therapy in clinical practice .New York .USA:J. Aronson

   

  -Brown, Jenny (1991) Emotional fusion and differentiation of self. The FSI   Brown family systems.

   

  -Coffield, Linda (2000) the impact of therapeutic group procedures on self differentiation .University of Wisconsin.  

  VOL33. Issue 26 

   

  -Cohen ، Sandler (2007) Mother ،Daughter conflict: A New understanding.  Medicine Net .com. December 10

   

  -Constantin, M, and Gushe ,G. V,(2003)Examining individualism Collectivism , and self – differentiation in African American college Women. Published in

  Australian Journal of family Therapy –VOL 94-102

   

  -Gibson, John, M, Donigian ,Jeremian (2006) Differentiation of self  Mediates collage stress and adjustment .Journal of Counseling .vol82 

   

  -Griffin, J. M. and A postal ، R. A.(1993) The influence of relationship enhancement Training on differentiation of self Journal of marital and family Therapy,19,267-272

   

  -Haley, J. (1973) Uncommon therapy: The Psychiatric techniques of Milton H. Erickson, M. D. New York: W. W. Norton.

   

  -Hall .J .A (1987) Parent- adolescent conflict: an empirical review.

   adolescence. Vol  22. (88): 767- 789.

   

  -Ham, David (2005) Parents and adolescent depression: evaluation of a model and an intervention program for parents. Griffith university, Australia.

   

  -Harigopal ،K.(1995) Conflict manage ment (managing  interpersonal conflict)،Oxford and IBH Publishing Co.Pvt.

   

  -Heppner .P. P. Coo, S. W .Wright .D.M and Johnson .W.C (1995) progress in resolving problem – focused style of coping . Journal of counseling Psychology 42,279-293

   

  -Hocker, J. & Wilmot, W. (1995). Interpersonal conflict. (4th ed.). Dubuque: Brown and Benchmark.

   

  -Hospiall, Michelle of, Marie (2006)The development and testing of a multivariate model differentiation of self among Hispanics .Journal of marital and family therapy.

   

  -Jenkin s. s. m,  Buboltz. w .c, Schwartz .J. p and  Johnson, p. (2005) Differentiation fo self and psycholoyical development contemporary family therapy, 249

   

  -Licht, Carolyn and Chabot, David(2006) The Chabot emotional differentiation Scale. Journal of marital and family therapy VOL 32 Issue L. pp 167_181.d

   

  -Nichols, M. Schwartz ، R .C (1995) family therapy: Concepts and methods.(3rd  ED).Needham Heights ، MA : Allyn and Bacon.   


  -Over bey, Gail, Pollina, Leslee (2005) Generational differences in Deceived responsibility support: A study of adolescent females. Mothers , grandmothers – Journal of youth and ADC. VOL: 25 No 599-613

   

  Peleg – popko ora(2005) The relationship between differentiation and social anxiety . The American Journal of family Therapy .VOL 33.PP167-183

   

  -Peleg – Papko , Or .(2004) Differentiation and test anxietyin adolescents , University of Haifa. Journal adolescents, 27, 645 – 662

   

  -Popko.ora.(2002).Bowen theory ،A. stady of Differentiation of self ،social Anxiety and Physiological symptoms. Contemporary family therapy Human sciences press.

   

  -Riesch, S. K ، Jack son. N. M ، chanchong , M.s, RN. (2003) communication approaches to parent- child conflict: young adolescence ti young  adalt . Journal  of Pedi atricnursing. Vol , 18. 1 ss .4. P2 44 - 256.

   

  - Robins. R. W. , Trzesniewski. K. , Tracy. J. Gosling, S. , Potter. J .(2002).Global self – esteem acroos the life span. Psychology and Agin, 17, 423-434.

   

  -Rose mond ،J.(1995) Raising good citizens. Better homes and Gardens. WWW.Fidartiesles .Com

   

  -Sharf . R.( 1996).  Theories of psychotherapy and counseling, concept and cases New York. Brook / cole  Publishing company.

   

  -Skowron. E.A .and  Dendy .A.K.(2004)Differentiation of self and

   Attachment  in adulthood. contemporary family therapy،626(3)337-357

                    

              -Stenberg , L , Cauff  man , E(1996).Maturity of  judgment in adolescence .Psychosocial  factors in  adolescent  decision making Department of  Psychology، temple University ، Philadelphia.

   

  -Stony, C ، M. Niaura ،R. Bausser man، L. Matacin ،M (1999).Lipid reactivity to stress. I. Comparison of chronic and acute stress responses in middle – aged airline Pilots. Health Psychology 18،241-250

   

  -Thompson, A, R (2003) Counseling Techniques, Improving Relationships Whit other, ourselves, our families and our environment. New York: Brunner – Routlege press

             

  -Titel man Peter (2003) Emotional cut off: Bowen family systems theory perspectines Haworth press.

   

  -Walsh, Josef and Harigan , Marcia(2003) the termination stage in Bowen family systems theory Clinical social work Journal.VOL31.Tssue4

   

                                                        -Wong. E. H. wiest. D. Cusick , L. B- (2002)

  Perceptions of autonomy support, Parent attachment. com petence and self worth as predictors of motivation at and  Academic achievement.


تحقیق در مورد پایان نامه برسی رابطه بین خود متمایز سازی مادران با تعارض والد – فرزندی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختردوره راهنمایی, مقاله در مورد پایان نامه برسی رابطه بین خود متمایز سازی مادران با تعارض والد – فرزندی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختردوره راهنمایی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه برسی رابطه بین خود متمایز سازی مادران با تعارض والد – فرزندی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختردوره راهنمایی, پروپوزال در مورد پایان نامه برسی رابطه بین خود متمایز سازی مادران با تعارض والد – فرزندی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختردوره راهنمایی, تز دکترا در مورد پایان نامه برسی رابطه بین خود متمایز سازی مادران با تعارض والد – فرزندی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختردوره راهنمایی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه برسی رابطه بین خود متمایز سازی مادران با تعارض والد – فرزندی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختردوره راهنمایی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه برسی رابطه بین خود متمایز سازی مادران با تعارض والد – فرزندی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختردوره راهنمایی, پروژه درباره پایان نامه برسی رابطه بین خود متمایز سازی مادران با تعارض والد – فرزندی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختردوره راهنمایی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه برسی رابطه بین خود متمایز سازی مادران با تعارض والد – فرزندی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختردوره راهنمایی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه برسی رابطه بین خود متمایز سازی مادران با تعارض والد – فرزندی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختردوره راهنمایی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه برسی رابطه بین خود متمایز سازی مادران با تعارض والد – فرزندی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختردوره راهنمایی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه برسی رابطه بین خود متمایز سازی مادران با تعارض والد – فرزندی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختردوره راهنمایی, رساله دکترا در مورد پایان نامه برسی رابطه بین خود متمایز سازی مادران با تعارض والد – فرزندی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختردوره راهنمایی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A» رشته: روانشناسی گرایش: بالینی چکیده هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه سبک های والدینی،کیفیت زندگی و ابعاد شخصیتی سرشت و منش در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار می باشد.روش:.40 فرد مبتلا به اختلال هویت جنسی و 40فرد بهنجار با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار:در این مطالعه از پرسشنامه شیوه های فرزند پروری یانگ ،پرسشنامه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره راهنمایی با در نظر گرفتن وضعیت اشتغال مادران؛شیراز1393 چکیده: پژوهش حاضر، به منظور بررسی رابطه بین اشتغال مادران با سلامت روانی وپیشرفت تحصیلی دختران در بین دانش آموزان مقطع راهنمایی اجرا شده است.جامعه آماری این پژوهش رادانش آموزان دختر راهنمایی ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته جمعیت شناسی چکیده بررسی رابطه میان استقلال زنان و رفتار باروری (مطالعه موردی: زنان 49- 15 ساله شهر شیراز) علیرغم وجود شرایط متفاوتی که بسیاری از زنان در سرتاسر دنیا تحت آن زیست می‌کنند، میزان های رشد جمعیت در طول 30 سال گذشته کاهش چشم گیری داشته است. تولید مثل عامل کلیدی در زندگی زنان است و باروری به طور جداناپذیری با نقش زنان در جامعه و اجتماع ...

رشته ی روانشناسی- عمومی پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد چکیده رفتار پرخطر رفتاری است که فرد را در معرض عواقب بد یا ناخوشایند قرار می دهد. هدف از انجام این تحقیق، تعیین و سنجش رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختراست. پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش،تحقیقی توصیفی[1] از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی عمومی چکیده این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای نظام ارزش‌ها در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های فاقد عضو معتاد به مواد مخدر شهرستان بندرعباس انجام گردید. روش تحقیق، توصیفی و از نوع علی - مقایسه ای و جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های فاقد عضو معتاد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ) M.A. ( گرایش: عمومی مقایسه سبک‌های دلبستگی و عزت نفس در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی چکیده پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک‏های دلبستگی و عزت نفس زنان متقاضی طلاق با زنان عادی در سال 1393 انجام شد. جامعه‏ی آماری در این پژوهش، کلیه‏ی زنان متأهل شهر شیراز، شامل زنان متقاضی طلاق که در فواصل زمانی اردیبهشت تا تیر سال 1393 جهت امر طلاق به ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: "مدیریت بیمه" مقدمه بیمه عمر یک ابزار مالی به حساب می آید.وظیفه حمایت مالی و ارائه پوشش به خانواده ای که نان آور(بیمه شد) خود را در نتیجه مرگ از دست داده است به عهده بیمه عمر گذاشته است.بیمه عمر امروزه از جمله مهمترین زمینه های فعالیت در بازارهای بیمه کشور های مختلف است وبه علت دارا بودن باراجتماعی و اقتصادی خاص از اهمیت ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته نهج البلاغه چکیده از آنجایی که تعلیم وتربیت در زندگی بشر از جایگاه بسیار رفیعی برخوردار است وآموزش وپرورش هر کشور آینه تمام نمای فرهنگ ، ارزشها ،ومیراث تربیتی آن کشور محسوب می گردد. لذا دراین پایان نامه به موضوع بایسته های تربیت دینی دختران ونقش کتابهای درسی دراین رابطه ازطریق روش کتابخانه ای پرداخته شده است . هدف ازنگارش این تحقیق دستیابی به رشد ...

پایان نامه برای دریافت دانشنامه کارشناسی ارشد روان­شناسی بالینی((M.A)) چکیده : پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبکهای هویت وسبکهای مقابله ای وسیستم های فعال سازی /بازداری رفتاری در معتادان وافراد بهنجار انجام شد.روش مورد استفاده ،علی- مقایسه ای وابزار تحقیق، شامل پرسشنامه سبکهای هویت برزونسکی ،راهبردهای مقابله ای با استرس(CISS) اندلروپارکر،مقیاس BAS/BIS بود.نمونه آماری تحقیق ،شامل 75 ...

پایان‏نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی – گرایش بازرگانی داخلی چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه انجام شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، 155 نفر از کارکنان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ...

ثبت سفارش