پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و عزت نفس با رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه هرمزگان

word 530 KB 30033 88
1392 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی و جامعه شناسی
قیمت: ۱۱,۴۴۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده

  چکیده:

  هدف این تحقیق بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و عزت نفس با رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه هرمزگان بوده است. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به آزمون فرض ها از پرسشنامه های عزت نفس کوپراسمیت، آزمون دلبستگی بزرگسالان کولینز ورید و  پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ استفاده شد. به این صورت که بعد از انتخاب نمونه مورد نظر از جامعه آماری مورد مطالعه که شامل کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه هرمزگان بودند، پرسشنامه ها به تعداد مورد نظر تکثیر و با مراجعه حضوری به هر یک از بخش های مربوطه در اختیار پاسخگویان مطالعه قرار گرفت. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعیین شده است و در انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شد. بعد از جمع آوری اطلاعات، داده ها با نرم افزار SPSS مورد آنالیز قرار گرفت. سپس در بخش استنباطی با استفاده از آزمون همبستگی ساده پیرسون و رگرسیون فرضیات پژوهش آزمون شدند. نتایج نشان داد که سبک دلبستگی و عزت نفس زوجین با رضایت زناشویی زوجین رابطه معنی دار دارد. همچنین یافته ها نشان داد که سبک دلبستگی ایمن با رضایت زناشویی زوجین رابطه معنی دار دارد، اما بین سبک های دلبستگی دوسوگرا و اجتنابی با رضایت زناشویی رابطه معنی دار وجود ندارد.

  کلمات کلیدی: سبک های دلبستگی، عزت نفس، رضایت زناشویی

  مقدمه

  خانواده، یک نظام اجتماعی طبیعی است که دست کم سه نسل را در بر می‌گیرد. رابطه ی اعضای این خرده فرهنگ ها رابطه ای عمیق و چند لایه است که عمدتاً بر اساس تاریخچه‌ی مشترک، ادراک‌ها و فرض های مشترک و درونی شده راجع به جهان و اهداف مشترک بنا نهاده شده است. در چنین نظامی، افراد به وسیله‌ی علایق و دلبستگی‌های هیجانی نیرومند، دیرپا و متقابل با یکدیگر پیوند یافته‌اند. ممکن است از شدت این علایق و دلبستگی ها در طی زمان کاسته شود، اما باز هم علایق مزبور در سراسر زندگی به بقای خود ادامه خواهند داد (گلدنبرگ[1]، 2003).

  رضایت زناشویی، یعنی انطباق بین انتظاراتی که فرد از زندگی زناشویی دارد و آن چه در زندگی خود تجربه می کند. (مادانز[2]، 1981). به زعم وینچ رضایت زناشویی انطباق بین وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظار است (وینچ[3]، 1974). برخی از صاحب نظران در تعریف رضایت زناشویی، آن را تابع مراحل چرخه‌ی زندگی می‌دانند. راه‌های مختلفی برای تعریف رضایت زناشویی وجود دارد و بهترین تعریف را هاکینز ارائه کرده است. او رضایت زناشویی را احساس خشنودی، رضایت و لذت توسط زن و شوهر زمانی که همه‌ی جنبه‌های ازدواج خود را در نظر می‌گیرند تعریف می‌کند. رضایت یک متغیر نگرشی است، بنابراین، یک خصوصیت فردی برای زن و شوهر محسوب می‌شود. طبق تعریف مذکور رضایت زناشویی در واقع نگرش مثبت و لذت بخشی است که زن و شوهر از جنبه‌های مختلف روابط زناشویی خود دارند (الیس و همکاران[4]، 1996).

  2

  اهمیت شناخت و بررسی عواملی که سبب قوام و استحکام این نهاد اجتماعی می‌گردند، می‌تواند گامی مفید در راستای ارتقای سطح فرهنگ، جامعه باشد. عوامل مختلفی بر استحکام و دوام خانواده تأثیر می‌گذارند که از جمله ی آنها رضایت بین زوجین است (عطاری و همکاران، 2006).

  عزت نفس عامل مهمی برای پیشرفت و موفقیت  افراد در همه کارها و در زندگی زناشویی است و محیط نیز نقش تأثیرگذاری در شکل گیری آن دارد، و رضایت زناشویی حاصله مبادله رفتارهای پاداش بخش است  (پوردهقان و همکاران، 1387). نظریه‌های سبک دلبستگی و تمایز یافتگی، بر روابط اولیه در محیط خانواده تأکید کرده و آن را بر روابط بعدی مؤثر می دانند. آن‌ها سبک های دلبستگی و تمایز یافتگی را به عنوان عوامل پایدار و چند نسلی تلقی کرده و پیشنهاد می‌کنند که چگونه خانواده‌ی مبدأ شخص می‌تواند بر روابط زناشویی او اثر بگذارد (یانگ و همکاران[5]، 2003).

  1-2- بیان مسأله

  خانواده، ساختارى است که عملکرد آن از طریق الگوهاى مراوده‏اى شکل مى‏گیرد. خانواده تأثیرگذار خانواده‏اى است که در آن زن و شوهر بارها با همدیگر گفت‏وگو مى‏کنند و الگوهاى ارتباطى‏شان را در این گفت‏وگوها شکل مى‏دهند. بنابراین، لزوماً نه خود تعارض، بلکه نوع کنار آمدن با تعارض است که مى‏تواند ویرانگر یا سازنده باشد(هونلر و جنکوز[6]، 2005).

  3

   

  1

  ا

  ا

   

   ا ا ا

  ا

  ا

   

   

  ا

  ا

   

  دلبستگی شیوه ای است که برای مفهوم سازی و سنجش کیفیت روابط دوگانه به کار می رود. به طوری که کاترل[7] در این زمینه معتقد است ویژگی بارز دلبستگی پیوند عاطفی بین دو فرد است که یک حس ایمنی روان شناختی را رشد می دهد. برک[8] (2001)،دلبستگی را اینگونه تعریف می کند: دلبستگی عبارت است از پیوند عاطفی عمیق که با افراد خاص در زندگی فرد برقرار می کند طوری که باعث می شود وقتی باآن ها تعامل می کنیم احساس نشاط و شعف کرده و به هنگام استرس از اینکه آن هارا درکنار خود داریم احساس آرامش می کنیم (واحدی و مرادی، 1388).

  بالبی[9] (1988)،سه سبک دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا را تشخیص دادند. دلبستگی ایمن با ویژگی های ارتباطی مثبت مانند صمیمیت و خرسندی، دلبستگی اجتنابی با سطوح پایین تری از صمیمیت و تعهد و دلبستگی دوسوگرا با شور و هیجان و دل مشغولی در زمینه روابط توأم با خرسندی کم مرتبط است (فینی و نولر[10]، 1990).

  عزت نفس عبارت است ازمیزان ارزشی که فرد برای صفات و ویژگی های شخصی و ذهنی خودقایل است. فردی که از عزت نفس بالایی برخوردار است خودش را من گونه ای مثبت ارزشیابی کرده و برخورد مناسبی نسبت من نظریات مثبت خود و دیگران دارد. درمقابل فرد با عزت نفس پائین اغلب نوعی نگرش مصنوعی نسبت من دنیا دارد، و در ناامیدی تلاش می کند تا من خود و دیگران نشان دهد که شخصی لایق است یا منزوی شده و از ارتباط با دیگران اجتناب می کند(پوردهقان و همکاران، 1387).

  بر طبق تعریف، رضایت زناشویی حالتی است که طیّ آن زن و شوهراز ازدواج با یکدیگروباهم بودن احساس شادمانی و رضایت دارنداعتقاد براین است که رضایت زناشویی انطباق بین وضعیّت موجود و وضعیت مورد انتظار است. طبق این تعریف رضایت زناشویی زمانی محقق می گردد که وضعیت موجود در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار فرد منطبق باشد. هم چنین الیس[11] (1989)،بیان می کند که رضایت زناشویی احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسّط زن یا شوهر است هنگامی که همه جنبه های ازدواج شان را در نظر می گیرند (سلیمانیان، 1373).

   داویلا و برادبوری[12] (2001)، نشان دادند که درک مثبت از همسران که از ویژگی های افراد با سبک دلبستگی ایمن است رفتارهای حمایتی و رضایتمندی زناشویی در زوجین را پیش بینی می کند.

  4

  حال سوال این جاست که سبک های دلبستگی و عزت نفس زوجین چه رابطه ای با رضایت زناشویی دارند؟ کدام یک از سبک های دلبستگی رابطه معنی دار تری با رضایت زناشویی دارد؟ برای پاسخ به این سوالات و با توجه به اهمیت موضوع و مطالب گفته شده، هدف این مطالعه بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و عزت نفس با رضایت زناشویی در زوجین دانشجوی دانشگاه هرمزگان می باشد.

   

  1-3- اهمیت و ضرورت مسأله

  خانواده را موسسه یا نهاد اجتماعی معرفی کرده اند که ناشی از پیوند زناشویی زن و مرد است. ازجمله مظاهر زندگی اجتماعی انسان، وجود تعامل های سالم وسازنده میان انسان ها و برقرار بودن عشق به همنوع و ابراز صمیمیت و همدلی به یکدیگر است. خانواده محل ارضای نیازهای مختلف جسمانی و عقلانی و عاطفی است و داشتن آگاهی از نیازهای زیستی وروانی و شناخت چگونگی ارضاء آن ها و تجهیز شدن به تکنیک های شناخت تمایلات زیستی و روانی ضرورتی انکارناپذیر می باشد. رضایت یک فرد از زندگی زناشویی به منزله رضایت وی از خانواده محسوب می شود ورضایت از خانواده به مفهوم رضایت از زندگی بوده و در نتیجه تسهیل در امر رشد و تعالی و پیشرفت مادی و معنوی جامعه  خواهد شد (عدالتی و ردزوان، 2010).

  نتایج این مطالعه می تواند ایده های مثبت برای مشاوران خانواده و نهادهای مشاوره ای در بر داشته باشد. همچنین یافته های مطالعه حاضر می تواند حقایق مهمی را در ارتباط با خانواده ها و روابط زوجین ایفا کند. هم چنین با توجه به اهمیت کارکرد متعادل خانواده و جلوگیری از متلاشی شدن آن ، شناخت عوامل مرتبط با رضایت زناشویی که پایه استحکام بخش زندگی خانوادگی است، ضروری به نظر می رسد. بنابراین در صورت توجه به عوامل موثر بر رضایت زناشویی می توان انتظار داشت که با افزایش سطح رضایتمندی زناشویی بسیاری از مشکلات روانی، عاطفی و اجتماعی خانواده ها و در کل جامعه کاهش یابد. همچنین با ارتقاء سطح رضامندی زناشویی و رضایت از زندگی، افراد جامعه با آرامش خاطر بیشتر به رشد و تعالی و خدمات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خواهند پرداخت و خانواده ها نیز از این پیشرفت سود خواهند برد.

   

  5

   

   

  1-4- اهداف پژوهش

  هدف کلی :

  هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و عزت نفس با رضایت زناشویی در زوجین دانشگاه هرمزگان می باشد. همچنین این مطالعه اهداف فرعی زیر را دنبال می کند:

  - تعیین رابطه سبک های دلبستگی (ایمن، اجتنابی و دوسوگرا) با رضایت زناشویی به ترتیب اولویت

  -تعیین سهم سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی

  -تعیین رابطه عزت نفس با رضایت زناشویی

  - مقایسه نتایج با تحقیقات مشابه

  اهداف کاربردی :

  -تعیین سهم عزت نفس بر رضایت زناشویی

  -تعیین سهم عزت نفس وسبک های دلبستگی با رضایت زناشویی

  - ارائه راهکارهایی برای زوجین جهت بالا رفتن رضایت زناشویی

   

  1-5- سوالات تحقیق

  1- آیا بین سبک دلبستگی با رضایت زناشویی زوجین رابطه معنی دار وجود دارد؟

  2- آیا بین میزان عزت نفس زوجین با رضایت زناشویی رابطه معنی وجود دارد؟

  3- آیا سبک دلبستگی رضایت زناشویی را پیش بینی می کند؟

  4- آیا عزت نفس رضایت زناشویی را پیش بینی می کند؟

  5- آیا عزت نفس و سبک دلبستگی رضایت زناشویی را پیش بینی می کنند؟

   

  6

   

   

  1-6- فرضیه های پژوهش

  فرضیه های اصلی:

  1- سبک دلبستگی با رضایت زناشویی زوجین رابطه دارد.

  2- عزت نفس زوجین با رضایت زناشویی آنها رابطه دارد.

  3- سبک دلبستگی رضایت زناشویی را پیش بینی می کند.

  4- عزت نفس رضایت زناشویی را پیش بینی می کند.

  5- عزت نفس و سبک دلبستگی رضایت زناشویی را پیش بینی می کند.

  فرضیه های فرعی:

  1- سبک دلبستگی ایمن با رضایت زناشویی زوجین رابطه دارد.

  2- سبک دلبستگی اجتنابی با رضایت زناشویی زوجین رابطه دارد.

  3- سبک دلبستگی دوسوگرا با رضایت زناشویی زوجین دارد.

   

  1-7- قلمرو تحقیق

  1-7-1- قلمرو مکانی

  قلمرو مکانی این تحقیق کشور ایران و شهرستان بندرعباس از استان هرمزگان می باشند.

  1-7-2- قلمرو زمانی

  قلمرو زمانی این تحقیق از آبان 1391 تا خرداد 1392 می باشد.

  1-7-3- قلمرو موضوعی

  این مطالعه به بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و عزت نفس با رضایت زناشویی می پردازد.

  7

   

   

   

  1-8- تعاریف مفهومی و عملیاتی مفاهیم کلیدی

  تعاریف مفهومی:

  عزت نفس: عبارت است ازمیزان ارزشی که فرد برای صفات و ویژگیهای شخصی و ذهنی خودقایل است. فردی که از عزت نفس بالایی برخوردار است خودش را من گونه ای مثبت ارزشیابی کرده و برخورد مناسبی نسبت من نظریات مثبت خود و دیگران دارد. درمقابل فرد با عزت نفس پائین اغلب نوعی نگرش مصنوعی نسبت من دنیا دارد، و در ناامیدی تلاش می کند تا من خود و دیگران نشان دهد که شخصی لایق است یا منزوی شده و از ارتباط با دیگران اجتناب می کند  (پوردهقان و همکاران، 1387).

  سبک دلبستگی: برک[13] (2001) دلبستگی را اینگونه تعریف می کند: دلبستگی عبارت است از پیوند عاطفی عمیق که با افراد خاص در زندگی فرد برقرار می کند طوری که باعث می شود وقتی با آن ها تعامل می کنیم احساس نشاط و شعف کرده و به هنگام استرس از اینکه آن ها را درکنار خود داریم احساس آرامش می کنیم (واحدی و مرادی، 1388). بالبی (1988) سه سبک دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا را تشخیص دادند. دلبستگی ایمن با ویژگی های ارتباطی مثبت مانند صمیمیت و خرسندی، دلبستگی اجتنابی با سطوح پایین تری از صمیمیت و تعهد و دلبستگی دوسوگرا با شور و هیجان و دل مشغولی در زمینه روابط توأم با خرسندی کم مرتبط است (فینی و نولر[14]، 1990).

  رضایت زناشویی: رضایت زناشویی، یعنی انطباق بین انتظاراتی که فرد از زندگی زناشویی دارد و آن چه در زندگی خود تجربه می کند. (مادانز[15]، 1981).

   

  تعاریف عملیاتی:

  8

  عزت نفس: در این مطالعه شامل نمره ای است که زوجین دانشجوی دانشگاه هرمزگان از پرسشنامه کوپر و اسمیت دریافت می کنند.

  سبک دلبستگی: در این مطالعه شامل نمره ای است که زوجین دانشجوی دانشگاه هرمزگان از پرسشنامه کولینز و رید دریافت می کنند.

  رضایت زناشویی: در این مطالعه شامل نمره ای است که زوجین دانشجوی دانشگاه هرمزگان از پرسشنامه انریچ دریافت می کنند.

   

  [1]- Goldenberg

  [2]- Mdans

  [3]- Winch

  [4]- Alice et al.

  [5]- Yang et al.

  [6]- Hunler and Jencoz, 2005.

  [7]- Cotterel

  [8]- Berek

  [9]- Bowlby

  [10]- Feeny and Noler

  3-ALIS

  [12]- Davila and Bradbory

   

  [13]- Berek

  [14]- Feeny and Noler

  [15]- Mdans

   

  Abstract

  The purpose of the study is investigation the relationship between attachment style and self-esteem and marital satisfaction in Couples of Hormozgan University. This study was a descriptive survey and the survey instrument was a questionnaire. Statistical society was all of Married students in Hormozgan University. Sample size (300 persons) determination is based on the Kerjesy and Morgan table and simple random sampling method was used. After data collection, data analysis was performed with SPSS using correlation and regression tests. The results showed that there are significant relationship between attachment style and self-esteem with marital satisfaction. Also findings showed that there is significant relationship between Ambivalent attachment style with marital satisfaction, but there is no significant relationship between Secure and insecure attachment styles with marital satisfaction

  Key Words: Attachment style, Self-esteem, Marital satisfaction

 • فهرست:

   

                                                                       صفحه                                                                                                                                                                    

  2

  3

  5

  6

  6

  7

  7

  8

   

   

   

   

  فصل اول (موضوع تحقیق)

  مقدمه

  بیان مسأله

  اهمیت و ضرورت مسأله

  اهداف پژوهش

  سوالات تحقیق

  فرضیات پژوهش

  قلمرو تحقیق

  تعاریف مفهومی و عملیاتی مفاهیم کلیدی

  11

  12

  15

  20

  21

  22

  23

  28

  30

  32

   

  فصل دوم (پیشینه تحقیق)

  مقدمه

  رضایت زناشویی

  سبک های دلبستگی

  ویژگی های دلبستگی ایمن

  ویژگی های دلبستگی دو سو گرا

  ویژگی های دلبستگی اجتنابی

  عزت نفس

  مطالعات خارجی

  مطالعات داخلی

  مدل مفهومی تحقیق

  34

  34

  35

  36

  37

  37

  38

  39

  40

  40

   

  فصل سوم (روش تحقیق)

  مقدمه

  روش تحقیق

  جامعه آماری

  پرسش نامه عزت نفس کوپر اسمیت

  آزمون دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید

  پرسش نامه رضایت مندی زناشویی انریچ

  اعتبار(روایی) پرسش نامه ها

  پایایی پرسش نامه ها

  ا ا

   

  نحوه نمره دهی به پرسش نامه

  42

  50

  56

   

  فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها)

  47

  52

  54

   

  مقدمه

  فرضیه های اصلی

  فرضیه های فرعی

  60

  60

  61

  63

   

   

  فصل پنجم ( بحث و نتیجه گیری)

  مقدمه

  خلاصه تحقیق

  بحث و نتیجه گیری

  64

  64

  66

  68

  72

  81

  پیشنهادات

  محدودیت های تحقیق

  پیشنهادات برای تحقیقات آتی

  منابع و ماخذ فارسی

  منابع و ماخذ لاتین

  پرسش نامه ها

  چکیده انگلیسی

  منبع:

  منابع و ماخذ فارسی:

  پوردهقان، م.، محمدی، ش و محمودنیا، ع. 1387. رابطه بین عزت نفس و زضایت زناشویی معلمان مدارس راهنمایی. فصلنامه روانشناسی کاربردی، سال 2، شماره 4(8): صص 701-712.

  تیمورپور، ن.، مشتاق، ن و پورشهباز، ع. 1389. رابطه سبکهای دلبستگی، رضایت مندی زناشویی و احساس گناه جنسی با میل جنسی در زنان.

  ثنایی، ب و علاقه بند، س. 1379. مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. تهران، انتشارات بعثت.

  ربیعی، پ و علیخانی، ج. 1386. بررسی ارتباط بین سبک های دلبستگی و رضایتمندی زناشویی دانشجویان زن متأهل دانشگاه پیام نور بروجن.

  رجایی، ع.، نیری، م و صداقتی، ش. 1389. رابطه بین سبکهای مختلف دلبستگی با رضایتمندی زناشویی.

  سلیمانیان، ع.ا. (1373). بررسی رابطه باورهای غیر منطقی با رضامندی زناشویی در دانشجویان متاهل. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره. دانشگاه تربیت معلم: دانشکده علوم تربیتی.

  سلیمانیان، عو 1373. بررسی تأثیر تفکرات غیرمنطقی بر اساس رویکرد شناختی بر نارضایتی زناشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد، مشاوره دانشگاه تربیت معلم تهران.

  عظیمی، ر. 1380. بررسی رابطه عزت نفس و استرس در میان معلمان کرمانشاه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی. دانشگاه تربیت مدرس.

  کاپلان، پ. 1383. روانشناسی رشد سفر پرماجرای کودک، ترجمه مهرداد فیروزبخت. تهران رسا. تاریخ انتشار به زبان اصلی 2000).

  کرین، و. ک. 1384. نظریه های رشد، مفاهیم و کاربردها، ترجمه غلامرضا خویی و علیرضا رجایی. تهران: رشد.

  66

  لسترام، ا. 1384. روانشناسی، ترجمه جهانبخش صادقی، تهران: سمت، تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2002.

  مویدفر، ه.، محمدیان، ح و طباطبایی، م. 1386. رابطه سبک های دلبستگی و عزت نفس اجتماعی. مطالعات روانشناختی. شماره 1، صص

  نوابی نژاد، ش. 1378. مشاوره ازدواج. تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان.

  واحدی، ش و مرادی، س. 1388. رابطه سبک های دلبستگی پدر و مادر با سازگاری هیجانی، رفتاری و اجتماعی در دانشجویان غیربومی سال اول. مجله علمی، پژوهشی اصول بهداشت روانی، سال یازدهم، شماره 3، صص 223-232.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  67

   

   

  منابع و ماخذ لاتین:

  Atari YA, Abbasi Sarcheshmeh A, Mehrabizadeh Honarmand M. [Examining simple and multiple relationships of religious attitude, optimism and attachment styles with marital satisfaction in male married students at Shahid Chamran]. Journal of education and psychology 2006; 13(1): 93-110.

  Banse, R. (2004). Adult attachment and marital satisfaction: evidence for dyadic configuration effects. Journal of Social and Personal Relationships, 21, 273-282.

  Bello, R., B,_Brown., F, Ragsdale. (2008). Attachment style, marital satisfaction, commitment, and communal strength effects on relational repair message interpretation among remarried .Journal Of Communication Quarterly ,56(1):1_16.

  Bowlby, J. 1969. Attachment. New York: Basic Books.

  Bowlby, J. 1973. Separation, anxiety and anger. New York: Basic Books.

  Bowlby, J. 1980. Sadness and depression. New York: Basic Books.

  Bowlby, J. 1988. A secure base: Clinical application of attachment theory. London: Routledge.

  Byrne, B. (2000). Relationships between ansiety, fear, self-esteem and coping strategies in adolescence. Adolescence, 35(137), 201 -215.

  Cobb, R. J., Dravil. J., &. Bradbury, T. N. (2001) Attachment security and marital satisfaction: The role of positive perceptions and social support. Personality & Social Psychology Bulletin, 45,172-185.

  Cobb, R.J., Davila, J., & Bradbury, T.N.(2001). Attachment security and marital satisfaction: the role of positive perceptions and social support. Personality and social Psychology, 27, 1131-1143.

  Davila, J., Bradbury, T.N., & Fincham, F.(1998). Negative affectivity as a mediator of the association between adult attachment and marital satisfaction. Personal Relationships, 5, 467,479.

  Dum, J. Davies, L. C., & Ocnner. (2001). Family lives and friendships: The perspectives of children in step-single-parent and non step families. Journal of Family Psychology,15, 272-287.

  68

   

   

  Edalati ,A.,&Redzuan,M.(2010).Perception of women towards family values and their marital satisfaction .Journal Of American Science ,6(4):132_137.

  Eidi R, Khanjani Z. [Investigation the influence of attachment styles on the rate of marital satisfaction between couples]. Journal of psychology of Tabriz University 2006; 1(2-3): 175-201.

  Ellis A, Sijel JL, Yeejer RJ, Batia VJ, Gisp R. [Rational-emotive couples therapy]. 1st ed. Tehran: Misagh; 1996: 25-43.

  Feeney, J and Noller. 1994. Assessing adult attachment in adults: clinical and developmental perspectives. New York: Guilford Press.

  Fisher, T. D., & Mc Nulty, J. K. (2008). Neuroticism and marital satisfaction: The mediating role played by the sexual relationship. Journal of Family Psychology,22,112-122.

  Gattis, K. S., Berns, S., Simpson, L. E., & Christensen, A. (2004). Birds of A Feather or Strange Birds? Ties among personality dimensions,similarity and marital quality. Journal of Family Psychology,18,564-574.

  Goldenberg H, Goldenberg I. [Family therapy]. 8th ed. Tehran: Ravan; 2003: 3- 464.

  Harter, S. (1999). Suport from close family members, in Particular, has been associated with higher self – esteem for children and adolescents. Journal of Adolescents, 31.210 – 227.

  Hunler, O. S., & Gencoz, T. (2005). The effect of religiousness on marital satisfaction: testing the mediator role marital problem solving between religiousness and marital satisfaction relationship. Contemporary Family Therapy, 27, 1, 123-136.

  Josephs, R. A., Markus, H. R., & Tafarodi, R.W (1992). Gender and self –esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 63(3), 391-402.

  Kaplan, M., & Maddux, J. E. (2002). Goals and marital satisfaction: Perceived support for personal goals and colletive efficacy for collective goals. Journal of Social And Clinical Psychology, 21, 157-164.

  Luo, S., & Klohnen, E. C. (2005). Assertive mating and marital quality in newlyweds: A couple-centered approach. Journal of Personality and Social Psychology,88,304-326.

  69

   

   

  Madanes C. Strategic family therapy.San Francisco: Jossey-Bass; 1981: 73-85.

  Masuda. M. (2003). Meta-analysis of love scales: Do Various love scales measure the same psychological construct? Japanese Psychological research, 45(1), 25- 37.

  Meyers, S.A., & Landsberger, S.A. (2002). Direct and indirect pathways between adult attachment style and marital satisfaction. Personal Relationshi, 9, 159-172.

  Moller,K., Hwang , C.P. ,& wickberg , B.(2006). Romantic attachment , parenthood and marital satisfaction. Journal of Reproductive and Infant Psychology , 24, 233- 240 .

  Najm , Q. j . ( 2005 ) . Attachment styles and emotional intelligence in marital satisfaction a among Pakistani men and women . Retrieved Mar 8 , 2007 , from: http : // www. Tennessee state university.

  Neiss, M. B., Sedikides, C., & Stevenson, J. (2002). Self-esteem: A behavioral genetic perspective. European Journal of Personality, 16, 351-367.

  Olson, D. H., Fournier, D., & Druckman J. (1986). Prepare Minneeapolis:  PERPARE/EWRICH. Journal of marital and family therapy, 12, 32-45

  Papalia, D.E.(2002). A child's world: infancy through adolescence. New York: McG raw- Hill.

  Parker, K. D., Ortega, S., & Van Loning Ham. J. (1995). Life satisfaction, self –rsteem and personal happiness among Mexican and African Amercan.Sociological spectrum, 15 ,131-145.

  Perlman, D., (1987). Further reflections on the present state of loneliness research. In M. Hoja & R. Ctandall(eds.). Loneliness: Theory,Research and Applications. San Rafael, Ca:Select Press.

  Pines, M.A.(2005). Falling in love (why we choose the loves we choose). New York and hove: Routledge.

  Pines, M.A.(2005). Falling in love (why we choose the loves we choose). New York and hove: Routledge.

  Santrock, J.W.(2002). Psychology. New York: McG raw- Hill.

  Scharfe, E., & Bartholomew, K. (1994). Reliability and stability of adult attachment patterns. Personal Relationships, 1, 83-96.

  70

   

   

  Sinha, P., & Mukerjec, N. (1990). Marital adjustment and space orientation. Journal of social psychology, 130 (5), 633 -639.

  Skowron EA, Dendy AK. Differentiation of self and attachment in adulthood: Relational correlated of effortful control. J Contemp Fam Ther 2004; 26(3): 337-57.

  Skowron EA. The role of differentiation of self in marital adjustment. J Couns Psychol 2000; 47(2): 224-37.

  Steinberg, L.(2002). Adolescence. New York: McG raw-Hill.

  Wade, T. J., Thompson, V., Tashakkori, A., & Valente, E. (1989). A longitudinal analysis of sex by race differences in predictors of adolescent selcf-esteem. Personality and Individual Differences, 10,717-729.

  Whestheimer, R., & Lopater, S. (2005). Haman Sexuality: A Psychology perspective. (2thed) philadelplia: lippincott Williams & wikins.

  Winch R. [Selected studies in marriage and the family]. New York: Holt Rinehart and Winston; 1974: 411-417.

  Young J, Klosko J, Weishaar M. Schema therapy: A practitioner’s guide. New York: Guildford; 2003: 1- 62


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و عزت نفس با رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه هرمزگان, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و عزت نفس با رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه هرمزگان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و عزت نفس با رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه هرمزگان, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و عزت نفس با رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه هرمزگان, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و عزت نفس با رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه هرمزگان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و عزت نفس با رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه هرمزگان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و عزت نفس با رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه هرمزگان, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و عزت نفس با رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه هرمزگان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و عزت نفس با رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه هرمزگان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و عزت نفس با رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه هرمزگان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و عزت نفس با رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه هرمزگان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و عزت نفس با رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه هرمزگان, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و عزت نفس با رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه هرمزگان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ) M.A. ( گرایش: عمومی مقایسه سبک‌های دلبستگی و عزت نفس در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی چکیده پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک‏های دلبستگی و عزت نفس زنان متقاضی طلاق با زنان عادی در سال 1393 انجام شد. جامعه‏ی آماری در این پژوهش، کلیه‏ی زنان متأهل شهر شیراز، شامل زنان متقاضی طلاق که در فواصل زمانی اردیبهشت تا تیر سال 1393 جهت امر طلاق به ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی چکیده هدف از این پژوهش پیش بینی سلامت روان و تاب آوری فرزندان بر اساس رضایت زناشویی و سبک‌های دلبستگی مادران بود. روش پژوهش حاضر توصیفی همبستگی از نوع پیش بینی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان 10 تا 12 ساله دبستان های شهر شیراز که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل هستند و مادرانشان، تشکیل داده اند. در ...

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد «.M.A» گرايش: سنجش و اندازه گيري(روانسنجي) زمستان 1393 چکيده طي دهه‌هاي گذشته، تعداد زيادي از روان شناسان و روانپزشکان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی(M.A) گرایش:عمومی چکیده: هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ارضاء نیازهای بنیادی روانی و طرحواره­های ناسازگار اولیه با اختلال تنظیم هیجانی در دانشجویان بود. به این منظور با روش نمونه گیری خوشه­ای چند مرحله­ای 364 نفر (تعداد 166 دختر و 198 پسر) از دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان انتخاب شدند. طرح این پژوهش ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی چکیده پیش‏بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش‏بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر صورت پذیرفت. شرکت کنندگان این پژوهش شامل 329 نفر (182 دختر و 147 پسر) از دانشجویان دانشگاه شیراز بودند که بر اساس ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی چکیده پژوهش حاضر به تعیین رابطه بین صفات شخصیت، سبک ها و ابعاد دلبستگی با راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان پسر و دختر دوره دوم متوسطه شهرستان مهریز پرداخته است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری، شامل تمامی دانش آموزان پسر و دختر دوره دوم متوسطه شهرستان مهریز در سال تحصیلی 93-1392 بود. ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد جامعه ‌شناسی چکیده نقش زن، در حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی فرد در خانواده و جامعه بدون جایگزین است و همواره با برعهده داشتن مسئولیت خطیر پرورش نسل آینده در نظام طبیعی و تداوم بخشیدن به این نقش در خانواده و جامعه به گونه ای موثر در روند توسعه اجتماعی نقش دارد. در این راستا مهمترین هدف پژوهش حاضر، آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته­ی روان­شناسی (M.A) گرایش: بالینی چکیده: هدف این پژوهش مقایسه سلامت روان و سازگاری زناشویی مادران کودکان اتیسم و مادران کودکان عادی 5 تا 12 سال شهر بندرعباس بوده است. این پژوهش در زمره­ی پژوهش های همبستگی و از نوع علی- مقایسه­ای بود. در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه مادران کودکان مبتلا به اختلال اتیسم و مادران کودکان عادی 5 تا 12 سال سطح شهر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: تربیتی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی دانش آموزان دبیرستان تدوین شده است . این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی است . جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه مدارس دولتی شهرستان گیلان غرب استان ...

پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی روانشناسی گرایش عمومی چکیده: هدف این پژوهش مقایسه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی بود. روش تحقیق در این پژوهش، روش علی– مقایسه ای بود . آزمودنی ها نیز مشتمل بر 36 دختر (18 دختر فراری و 18 دختر عادی) بودند. گروه دختران فراری به صورت در دسترس و دختران عادی به روش ...

ثبت سفارش