پایان نامه اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان

word 8 MB 30108 301
مشخص نشده کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت: ۳۹,۱۳۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

  بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان

  چکیده

  با توجه به مشکلات موجود در شهرهای بزرگ مانند گسترش شهر بر روی اراضی باارزش کشاورزی پیرامون و فرسودگی فضایی – کالبدی بافتهای درونی شهر، لزوم اتخاذ روشها و راهبردهایی جهت برقراری توسعه پایدار شهرها بیش از پیش ضرورت دارد. در این خصوص راهبرد توسعه درون زای شهری، یعنی توجه به بهسازی بافت و نوسازی در بافتهای درونی و فرسوده شهرها- بدلیل وجود توانهای بالقوه و بالفعل موجود در آنها - روشی است که می تواند معضلات فضایی و کالبدی شهرها را حل نماید. اما یکی از موانع دسترسی به توسعه پایدار دورنی شهرها در این بافتها ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی می باشد که در اغلب موارد، بدون مبانی علمی و تخصصی ، به عنوان مانعی دست و پاگیر جهت نوسازی اینگونه بافت ها می باشد. از جمله این ضوابط و مقررات، ضوابط ارتفاعی ساختمانها است. تحقیق حاضر در پی بررسی اثربخشی ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی بر بهسازی و نوسازی مسکن در بافت فرسوده شهر اصفهان می باشد تا با شناسایی این تاثیرات محدودیت های قوانین شناسایی و راهکارهای اصلاح آنها بیان گردد.

  با توجه به موضوع تحقیق، روش بکار رفته شده در این پایان نامه، روش توصیفی – تحلیلی می باشد. درتحقیق حاضر پس از ارائه مولفه های ارتفاعی در بافت های فرسوده و طرح 6 مدل، راهکارهایی مربوطه ارائه می گردد.

  کلید واژه ها : مقررات شهرسازی، طرح تفصیلی، ضوابط ارتفاعی، بافت فرسوده، بهسازی، نوسازی.

  مقدمه

  توجه به نوسازی بافت های فرسوده شهری  می تواند چارچوب مناسبی را تحقق توسعه پایدار شهرهای امروز به دست دهد. از آنجا که یکی از موانع دستیابی به توسعه پایدار شهری ، ضوابط و مقررات محدود کننده شهرسازی می باشد، تحقیق حاضر تلاش می کند تا تاثیر ضوابط و مقررات ارتفاع پذیری طرح های تفصیلی را بر بهسازی و نوسازی مسکن در بافت های فرسوده شهر اصفهان بررسی نماید. بدین منظور، در فصل اول پایان نامه، کلیات تحقیق، شامل بیان مساله، هدف تحقیق، سوال و فرضیه تحقیق، و معرفی اصطلاحات کلیدی مربوط آورده شده است. فصول دوم و سوم  تحقیق حاضر به ارائه مبانی نظری و فنی تحقیق به ترتیب شامل معرفی توسعه پایدار، شناسایی بافت های شهری و نظریات نوسازی بافت های شهری، تعیین روشهای ارتفاعی و شناسایی مولفه های موثر در ارتفاع پذیری ساختمانها اختصاص دارد. فصل چهارم و پنجم، تجارب کشورهای مختلف جهان و کشور ایران را در زمینه تهیه طرح های توسعه شهری بیان می دارد و در فصل ششم ضوابط عام و خاص ارتفاع پذیری بافت های شهری ارائه می گردد. در فصل هفتم، شهر اصفهان و بافت های فرسوده آن ، جمعیت و طرح های توسعه شهری در آن شناخته می شود. فصل هشتم، تشریح کننده عوامل و مولفه های سایه اندازی در قطعات موجود در بافت فرسوده شهر اصفهان و ارائه 6 مدل عملی-مثالی و بررسی موارد مذکور در دو نمونه بافت فرسوده می باشد. فصل پایانی نیز به ارائه نتیجه کلی تحقیق و راهکارهای پیشنهادی تعلق دارد.

  در طی دهه های اخیر، رشد سریع در شهرهای بزرگ و کلان شهرها  که عمدتا" ناشی از افزایش جمعیت، بدلیل رشد طبیعی جمعیت و مهاجرت از روستا و شهرهای کوچک به آنهاست، دگرگونی زیادی در ساختار فضایی - کالبدی و شرایط اقتصادی و اجتماعی زیست این شهرها بوجود آورده است. رشد شهر نشینی و افزایش جمعیت شهرهای بزرگ و کلان شهرها دو دسته اثرات نامطلوب بر ساختار فضایی و کالبدی این شهرها در پی داشته است. از یک طرف گسترش شهر در پیرامون و حاشیه و عمدتا" بر اراضی کشاورزی و باغات را دامن زده است و باعث از بین رفتن منابع ارزشمند محیط سبز و طبیعی شهرها شده است، که لزوم توجه به راهکارهایی را برای جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی اطراف شهرها را بیش از پیش حیاتی ساخته است. از طرف دیگر تحت تاثیر گسترش افقی شهر، بافت درونی شهرها با مشکلات عدیده ای از جمله فرسودگی مواجه شده اند. موقعیت عمدتا" مرکزی و وجود برخی زیرساختهای مورد نیاز شهری در بافتهای درونی شهر ضرورت توجه به این بافتها را دوچندان کرده است.

  با توجه به این دو دسته مسائل و مشکلات فضایی – کالبدی شهرهای بزرگ ( 1- گسترش شهر بر روی اراضی باارزش کشاورزی پیرامون، 2 - فرسودگی فضایی – کالبدی بافتهای درونی شهر ) لزوم اتخاذ روشها و راهبردهایی برای توسعه شهرها که بتواند این دو دسته مسائل و مشکلات مطرح شده را سامان بخشد، بیش از پیش ضرورت دارد. در این خصوص راهبردهای  مختلفی مورد توجه مدیران و برنامه ریزان شهری قرار می گیرد که از این میان، راهبرد توسعه درون زای شهری، یعنی توجه به بهسازی بافت و نوسازی مسکن در بافتهای درونی و فرسوده شهرها، راهبرد و روشی است که می تواند این دو دسته مسائل و معضلات فضایی – کالبدی شهرها را بطور همزمان حل نماید. از جمله علت هایی که نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده و درونی شهرها را به عنوان یک راهبرد و روش اصولی و علمی در جهت حل مسائل و مشکلات شهرها توجیه می نماید، وجود توانهای بالقوه و بالفعل موجود در آنهاست. از جمله این توانها، می توان به وجود زیرساختهای مورد نیاز شهری شامل آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات و شبکه راههای ارتباطی بالنسبه مطلوب، دسترسی آسان این بافتها به مراکز تجاری، فرهنگی و آموزشی که ناشی از موقعیت مرکزی آنها در ساختار شهرها می باشد، اشاره نمود. متاسفانه باوجود این امکانات و فرصت هایی که بافتهای درونی شهرها در مقایسه با اراضی پیرامونی شهرها از آنها برخوردارند، بدلیل پاره ای از موانع  نتوانسته در چرخه توسعه پایدار شهری نقش موثری ایفا نمایند.

  امروزه، مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و کالبدی موجود در بافتهای درونی و عمدتا" فرسوده شهرها باعث شده که ساکنین اصیل و بومی این مناطق که از توانهای اقتصادی بالنسبه مطلوبی برخوردار بودند، بافت های درونی شهر را ترک گفته، به مناطق پیرامونی و نوساز شهری مهاجرت نمایند. سایر ساکنین قدیمی بافت که یا توان اقتصادی لازم برای مهاجرت از بافت را نداشته و یا بدلیل پاره ای از مسائل تمایل به اینکار نداشته، به همراه مهاجران عمدتا" کم توان اقتصادی به جایگزینی اقشار توانمند اقتصادی  ساکن در بافت شده اند. در حال حاضر، ساکنین بافت های فرسوده شهری عمدتا" نه خود توان نوسازی و بهسازی مسکن و بافت محله خود را دارند و نه سرمایه گذاران بخش خصوصی و تولیدکنندگان مسکن شهری به دلیل وجود پاره ای ضوابط و مقررات ناکارآمد طرح های تفصیلی شهری امکان مشارکت در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده را دارند.

  برغم توانهای بالقوه و بالفعلی که بافت های فرسوده و درونی شهر برای نوسازی و توسعه دارند، به دلایل بسیاری این توانهایی بالقوه و بالفعل نتوانسته است این بافت را در مدار توسعه قرار دهد. از جمله این دلایل که موضوع تحقیق حاضر می باشد، ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی می باشد. این ضوابط و مقررات که برای نظام دهی به ساخت و سازهای شهری تدوین شده اند، در اغلب موارد، بدون اینکه مبانی علمی و تخصصی آنها روشن باشد به عنوان مانعی دست و پاگیر مردم جهت نوسازی اینگونه بافت ها بوده است. در برابر عوامل جذاب و فرصت های سرمایه گذاری مناسب در بافت های غیر فرسوده، عوامل دفع کننده نوسازی در بافت فرسوده که یکی از مهمترین آنها ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی است، شرایطی را فراهم آورده که اینگونه بافت ها در یک چرخه و مدار بسته قرار گرفته و روز به روز به سطح و مساحت آنها در شهرها افزوده می شود.

  در این خصوص، یکی از مهمترین اقدامات در جهت استفاده مطلوب از توانهای بالقوه و بالفعل بافت های فرسوده شهری، داشتن نگرش علمی و فنی به برخی ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی و اصلاح آنها در راستای نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری است. از جمله این ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی که خود به عنوان مانع بزرگی در نوسازی بافت های فرسوده می توان از آن یاد کرد، ضوابط ارتفاعی ساختمانها می باشد. ضوابط ارتفاعی طرح تفصیلی اصفهان بدلیل ویژگی های بافت های فرسوده و دورنی شهر اصفهان از جمله دانه بندی و قطعه بندی قطعات و بلوک های ساختمانی و شبکه ساختار معابر، بافت و نحوه استقرار بنا در قطعه و... دارای ابهام و به دور از شفافیت بوده و برحسب افراد و کارشناسان مختلف تفسیرها و تعابییر مختلفی از آن برداشت می شود. بنابراین می توان گفت اگر در انتظام توسعه و عمران شهرها(بویژه در بافتهای فرسوده) نابسامانی هایی وجود دارد، یکی از مهمترین دلایل آن " را باید در نقص، ابهام، تعارض و ناهماهنگی مقررات شهرسازی، نبود و یا کمبود مقررات مطلوب و متناسب با نیازهای عمرانی و مدیریت توسعه شهری  و  روستایی، ایراد و نواقص مرتبط با اجرای مقررات و یا نظارت بر اجرای آنها" (احسن،1382، 9) جستجو کرد. بنابراین می توان گفت، فراهم سازی بستر توسعه پایدار و عملیاتی کردن راهبرد توسعه درونزای شهری با اصلاح قوانین موجود امکان پذیر می باشد؛ بدین صورت که با ایجاد هماهنگی در قوانین، زمینه استفاده بهتر از فضاهای موجود فراهم می گردد.

  با توجه به تاکید برنامه سوم توسعه در راستای بهسازی و بازسازی و احیای بافتهای فرسوده و مسئله دار شهری، هدف نگارنده این پژوهش بررسی تاثیر مقررات و ضوابط طرح های تفصیلی بر بافتهای فرسوده شهری اصفهان می باشد تا در این زمینه کمکی به برنامه ریزان شهری، شهرسازان و مدیران شهری بنماید و امید است که این بررسیها در اقدامات آتی جهت ساماندهی این بافتها تاثیر بسزایی داشته باشد.

  1-2- سوالات تحقیق

  تحقیقات و پژوهشهایی که صورت می گیرد با توجه به سوالهای ویژه تحقیق و فرضیات آن می باشد. بر این اساس سوال اصلی درانجام این تحقیق این است که:

  ضوابط و مقررات ارتفاعی طرح تفصیلی  اصفهان  چه تاثیری بر بهسازی و نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده این شهر داشته است؟

   

  1-3- فرضیات تحقیق

  در ارتباط با سوال مرتبط با تحقیق، فرضیه اصلی در این تحقیق این است که :

  ضوابط و مقررات ارتفاعی در طرح تفصیلی از اثربخشی لازم جهت نوسازی و بهسازی مسکن در بافت های فرسوده شهری برخوردار نیست.

   

  1-4- اهداف تحقیق

  اهداف ذیل را می توان به طور مستقیم با موضوع تحقیق مرتبط دانست :

  شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی  بر بافتهای فرسوده.

  بررسی کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.

  شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.

  ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

   

  1-5- سابقه و ضرورت انجام تحقیق

  نظریات توسعه کالبدی و احیا و نوسازی بافتهای کهن و فرسودهی در طی 150 سال اخیر توسط محققانی همچون اوژن ویوله لودوک (1814-1879)، جان راسکین (1818-1900)،کامیلو بویی تو (1836-1914)، کامیلو سیت (1843-1903)، لوکا بلترامی (1864-1933)، لئوناردو بنه ولو (1933)، لودویکو کوارونی (1911-1987)، گوستاو جیووانی، پاتریک گدس (1854-1932)، لوکوربوزیه (1887-1965)، لوئیس مامفورد (1895)،کوین لینچ (1918-1984)، آلدو راسی (1931-1997)،کریستوفرالکساندر (1936)، کنستانتین دوکسیادس (1913-1975) و ریچارد راجرز (1993) ارائه شده است. ولی پیشینه توجه به بافتهای فرسوده و تاریخی به طور خاص به حدود نیم قرن پیش باز میگردد. در کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم و بویژه دهه 1960 به بعد، مطالعات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی بافتهای فرسوده با عناوین متفاوتی از قبیل طرحهای احیاء، نوسازی و...  رایج گردید و در ایران نیز از سال 1350 به بعد  تحقیقات متعددی در قالب طرح های پژوهشی، پایان نامه های دانشگاهی یا مقالات پژوهشی و سمینارها انجام گرفته که هر کدام از منظر خاصی بافتهای فرسوده و قدیمی و عوامل مربوط به آن را پرداخته اند.     

  1-6- کاربرد تحقیق

  امروزه بافتهای فرسوده در کنار شهرهای بزرگی چون اصفهان، تهران، مشهد و... مشکلات و هزینه های زیادی را برای شهرداری و نهادهای دخیل در برنامه ریزی و مدیریت شهری در بر داشته، بطوریکه منجر به ایجاد مسائلی همچون تخلیه شدن بافتها، عدم توجه به فرسودگی روز افزون آنها و از دست رفتن تجانس فرهنگی در این محلات گشته است.

  عمده این نابسامانیها، ناشی از نقص، ابهام، تعارض و ناهماهنگی مقررات شهرسازی، نبود ویا کمبود مقررات مطلوب و متناسب با نیازهای عمرانی و مدیریت مناطق می باشد.آگاهی از تاثیرات ناشی از اجرای مقررات و ضوابط طرحهای تفصیلی اجرایی بر بافت فرسوده می تواند نقش بسزایی در جهت افزایش آگاهی مدیران و مسولین شهری جهت بهبود و اصلاح و ارائه آیین نامه های موزون تر و هماهنگ تر می گردد.

  1-7- استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه ( اعم از مؤسسات آموزشی، پژوهشی، دستگاههای اجرایی و غیره)

  نتایج تحقیق برای استفاده گروههای ذیل مفید خواهد بود :

  استانداری.

  سازمان میراث فرهنگی.

  سازمان مسکن و شهرسازی.

  شهرداری.

  دانشجویان علاقه مند به تحقیق و مطالعه در مورد بافت فرسوده.

  همچنین این تحقیق می تواند زمینه مطالعاتی را جهت انجام بررسیهای بعدی از طرف سازمانها و اُرگانهای برنامه ریز کشور فراهم سازد.

  1-8- جنبه جدید بودن و نوآوری طرح

  چنین پژوهشی برای شهر اصفهان انجام نشده است. در حالیکه آسیب شناسی بافت های فرسوده با تحلیل تاثیر طرح های تفضیلی می تواند کاربرد موثری داشته باشد.

   

   

  1-9- روش انجام تحقیق

  با توجه به موضوع تحقیق، روش بکار رفته شده در این پایان نامه، روش توصیفی – تحلیلی می باشد که جمع آوری اطلاعات در آن هم بصورت کتابخانه ای و اسنادی و هم بصورت برداشت و بازدید محلی و اجرای مطالعه در محیط رایانه ای می باشد.

  در روش کتابخانه ای و اسنادی که بخشی از تحقیق حاضر توسط این روش می باشد، با استفاده از کتب، مجلات،آمار نامه ها، طرح های پژوهشی و پایان نامه ها، اطلاعات  مورد نیاز گردآوری شده  و در قسمتهای  مختلف این تحقیق بکار رفته است.

  1-10- جامعه آماری و تعداد نمونه

  جهت کسب اطلاعات بیشتر، به بررسی موضوع تحقیق در قسمتی از بافت فرسوده منطقه 3 و 4 شهر اصفهان پرداخته شده است. اما بطور کلی موضوع این پایان نامه در تمام بافت فرسوده شهر اصفهان قابل تعمیم می باشد.

  1-11- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

  برای ترسیم نقشه ها از نرم افزار AutoCAD، Arc GIS استفاده خواهد شد.

  1-12- تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی

  از آنجا که بسیاری از واژه ها و اصطلاحات معانی گوناگونی  دارد، محقق در کاربرد واژه ها و اصطلاحات ناگزیر به تعریف آنهاست. زیرا ممکن است در بعضی موارد واژه یا اصطلاح ویژه ای مفهومی را به خواننده عرضه کند که اصولا" مورد نظر محقق نباشد، یا احتمالا" واژه یا اصطلاح خاصی برای خواننده بیگانه باشد. بنابراین محقق موظف است، این واژه ها و اصطلاحات را در تحقیق خود هم به لحاظ نظری و هم از حیث عملی تعریف کند( نادری و سیف نراقی، 1381 : 73). ضرورت تعریف مفاهیم نه تنها برای خواننده، بلکه برای خود محقق نیز ضروری می نماید. زیرا ممکن است خود محقق نیز با بعضی از اصطلاحات آشنایی کافی نداشته و حتی در استفاده از اصطلاحات تخصصی به بیراهه کشانده شود.

  دراین فصل به معرفی بعضی از اصطلاحات مرتبط با بافتهای فرسوده که درتحقیق حاضر ممکن است بکار برده شود، پرداخته می شود.

   

  1-12-1- اثربخشی[1]

  اثربخشی عبارت است از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده. به بیان دیگر اثربخشی نشان می دهدکه تاچه میزان از تلاشهای انجام شده، نتایج موردانتظار حاصل شده است (کاظمی وابطحی،1379: 10-9).

  این واژه کاربری زیادی در تعریف و اندازه گیری بهره‌وری دارد.

  1-12-2- مقررات[2]

  مجموعه ای پیچیده ای از قوانین حقوقی، قوانین جزایی و فنی است که بموجب قانون باید اجرا شود. مقررات در واقع همان طرحهای مرجع و تبلور قوانین کشور هستند که در سلسله مراتبی دقیق با همدیگر قرار می گیرند. دستورالعملها و شرح خدمات پس از تدوین به صورت قواعد جدیدی اعمال می گردد ( حسینی،1385: 49).

  1-12-3- ضوابط و مقررات شهرسازی[3]

  منظور از ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری مجموعه قواعدی است که در زمینه تعیین انواع کاربری در حوزه های مسکونی، تجاری، خدماتی و معابر شهری، تعیین انواع سرانه ها و نیازهای شهری، پیش بینی تراکم های جمعیتی و ساختمانی، ضرایب اشغال و نحوه استقرار بنا در یک قطعه، دسترسی مناسب (سلسله مراتبی از سطوح محلی، ناحیه ای، منطقه ای و شهری) تناسب طول و عرض یک قطعه، تدوین حداقل نصاب تفکیک برای انواع کاربریها، نما و سیمای شهری... وضع می گردد ( حسینی،1385: 49).

  اهداف مطرح شده در قوانین و مقررات شهرسازی و معماری عبارتند از:

  الف )  بهبود کیفیت زندگی یکایک شهروندان از طریق تامین نیازمندیهای عمومی و  اساسی جامعه.

  ب ) مشارکت فعال مردم در فرایند شهرسازی

  ج ) نهادینه کردن اجرای قوانین و حراست از آنها توسط شهروندان( حسینی، 1385 : 30).

  1-12-4-  طرح تفصیلی[4]

  ماده 3 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و وظایف آن مصوب 1353 بیان می دارد :" طرح تفصیلی  عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین های شهری را در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان جمعیت و تراکم  ساختمانی در واحدهای شهری، و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد.

  کمیسیون ماده 5، برای تصویب طرح تفصیلی شهرناگزیر است علاوه بر رعایت ضوابط کلی طرح جامع شهر، به قوانین مصوب مجلس نیز توجه نموده و در مقام تصویب ضوابط مربوطه از حدود قوانین خارج نگردد"(کامیار، 1385 :55).

  به دنبال طرح جامع و به منظور انجام برنامه های اجرایی تصویب شده طرح تفصیلی  تهیه می گردد. طرح تفصیلی در حقیقت تنظیم برنامه ای مفصل و انجام اقدامات جزء به جزء در مناطق و محلات شهری و طراحی آنها است.

  وظیفه تصویب و تغییرات طرحهای تفصیلی درهراستان (به استثنای تهران) برعهده کمیسیونی مرکب از استاندار،رییس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیر کل میراث فرهنگی، رییس سازمان کشاورزی (که سمت نمایندگی وزارتخانه های تابعه خود را بر عهده خواهند داشت)، رییس شورای شهری که تهیه طرح تفصیلی آن در دستور کار قرار دارد، می باشد.

  1-12-5-  بافت فرسوده شهری[5]

  بافت فرسوده شهری به عرصه هایی از محدوده قانونی شهرها اطلاق می شود که به دلیل فرسودگی کالبدی، عدم برخورداری مناسب از دسترسی سواره، تاسیسات، خدمات و زیر ساختهای شهری آسیب پذیر بوده و از ارزش مکانی، محیطی واقتصادی نازلی برخوردارند. این بافتها به دلیل فقر ساکنین ومالکین آنها امکان نوسازی خودبخودی را نداشته و نیز سرمایه گذراران انگیزه‌ای جهت سرمایه گذاری در آن را ندارند.

  فرسودگی در بافت و عناصر آن یا به سبب قدمت و یا به سبب فقدان برنامه توسعه و نظارت فنی بر شکل گیری بافت بوجود می آید. پیامد فرسودگی بافت کاهش و یا فقدان شرایط سکونتی و ایمنی، نابسامانی کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و تاسیساتی می باشد.

  واژه بافت فرسوده از نیمه اول دهه 80 با شوک تکان دهنده و ویران کننده زلزله بم و با پشتوانه های برگرفته از دهه 70 ( توجه به درون شهر) و حمایتهای نظری متخصصان رشته های شهرسازی به ابزار دیدگاهی و ایدئولوژیک تبدیل شد و مدیریت شهری که پیش از این تجربه های عملگرای فعالیت در خارج از محدوده و اقدام در خارج از ضوابط و مقررات طرح های جامع و تفصیلی را تجربه کرده بود، مجددا" بیرون از چارچوب طرح های یکپارچه شهری به جستجوی درمانهای موقتی پرداخت (ذبیحی،1388 : 13-14).

   به طور کلی ابعاد گوناگون فرسودگی در رابطه با طرحهای یکپارچه سازی اراضی را می توان به انواع فرسودگی کالبدی یا سازه ای بافت و بناهای آن، فرسودگی کارکردی، فرسودگی ذهنی، فرسودگی مکانی، فرسودگی مالی و فرسودگی نسبی یا اقتصادی تقسیم نمود.

  1-12-6-  ضوابط ارتفاع

  ضوابط ارتفاعی شامل گروهی از ضوابط شهرسازی می باشد که حداقل و حداکثر تعداد طبقات و درنتیجه ارتفاع مجاز ساختمانها در بلوک شهری را مشخص می نمایند. ضوابط مذکور می تواند ناشی از رعایت 40 درصد طول پلاک شمالی و یا محدودیتهای ارتفاعی و یا رعایت تراکم ساختمانی و جمعیتی منطقه باشد.

  1-12-7-  ضوابط سایه اندازی

  نخستین مرحله بسیار مهم در طراحی ساختمان، مطالعه سایت است. یعنی طراحی فضای باز بین ساختمان ها با اجتناب از سایه اندازی به منظور تثبیت شرایط میکرواقلیمی در اطراف ساختمان است. انطباق و همسویی طرح با میکرواقلیم می تواند شرایط آسایش داخلی و میزبان نیاز گرمایشی و سرمایشی ساختمان را بهبود بخشد. با توجه به این دلایل، طرح های تفصیلی شهر اصفهان ضوابط سایه اندازی را مود توجه قرار داده است. طبق این ضوابط، با توجه به نحوه تابش خورشید در شهر اصفهان، رعایت حریم سایه‌اندازی در احداث بنا در قطعات مالکیت الزامی است. بدین معنی که ارتفاع بنای واقع در جنوب یک قطعه مالکیت نبایستی از حداقل فاصله آن از بر مجاز ساختمان قطعه مالکیت واقع در شمال آن تجاوز نماید. در ضوابط طرح های تفصیلی حریم سایه اندازی " فضائی است فرضی که بین سطح زمین و سطح با زاویه 32 درجه از پائین ترین نقطه برمجاز ساختمان به  سمت جنوب قرار می گیرد( اداره کل مسکن و شهرسازی استان اصفهان، 1372 :4 ). " ( رجوع به شکل شماره 1-1 )

   

  [1] Effectiveness

  [2] Regulations

  [3] Urban Development regulations

  [4] Detailed plan

  [5] Urban old textures

  Abstract

  Regarding problems like urban sprawl on the valuable agricultural land  and spatial obsolescence of the inner city textures in big cities t it is necessary  to adopt methods and strategies to establish sustainable development of the cities.

  In this regard, inner urban development strategy, namely to improve and renovate the texture in the inner cities and old textures - due to actual and potential power in them – is a way that can solve spatial and physical problems of the cities.

  But one of the obstacles for sustainable development of cities is the regulations of detailed plans that, in most cases, without the scientific and technical basis, causes barriers to renovate these textures. Among these regulations are the building height

  The present study seeks to evaluate the effectiveness of regulations of detailed plans on the renovation of houses in the old context of Isfahan, in order to identify the restrictions caused by them and to express the suggestions to reform them.

  The research method used in this research is descriptive - analytical.

  This research – after evaluating building height elements in old textures of Isfahan and giving 6 models- offers the related suggestions.

   Keywords: urban planning regulations, detailed plans, height regulations, old texture, rehabilitation, renovations. 

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                                صفحه

  بخش اول : مبانی نظری و فنی تحقیق

  فصل اول : کلیات طرح تحقیق                                                                         

  طرح مسئله2

  سوالات تحقیق4

  فرضیات تحقیق4

  اهداف تحقیق5

  سابقه و ضرورت انجام تحقیق5

  کاربرد تحقیق5

  استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه ( اعم از مؤسسات آموزشی ،  پژوهشی ،  دستگاههای اجرایی و غیره )6

  جنبه جدید بودن و نوآوری طرح6

  روش انجام تحقیق6

    جامعه آماری و تعداد نمونه7

  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات7

  تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی7

  1-12-1- اثربخشی8

  1-12-2-  مقررات8

  1-12-3- ضوابط و مقررات شهرسازی8

  1-12-4-  طرح تفصیلی9

  1-12-5-  بافت فرسوده شهری9

  1-12-6-  ضوابط ارتفاع10

  عنوان                                                                                                                                صفحه

  1-12-7-  ضوابط سایه اندازی10

  1-12-8-  نوسازی11

  1-12-9- بهسازی12

  1-13- جمع بندی و نتیجه گیری12

   

  فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

  2-1- مقدمه14

  2-2- توسعه پایدار15

  2-2-1- توسعه پایدار شهری15

  2-2-2-  شاخص های توسعه پایدار شهری17

  2-2- 2-1-  شاخص سیاسی17

  2-2-2- 2- شاخص های اجتماعی - فرهنگی 17

  2-2-2-3-  شاخص های اقتصادی18

  2-2-2-4- شاخص فناوری19

  2-2-2-5-  شاخص زیست محیطی19

  2-3- بررسی  بافت های شهری 20

  2-3-1- بافت تاریخی 20

  2-3 -2- بافت قدیم 21

  2-3-3- بافت پیرامونی یا بافتهای با اسکان غیررسمی 21

  2-3-4- بافت فرسوده 21

  2-3-4-1-بافت های دارای میراث های شهری22

  2-3-4-2-  بافت های شهری(فاقد میراث شهری) 22

  2-3-4-3-  بافت های حاشیه ای (سکونتگاههای غیررسمی ) 22

  عنوان                                                                                                                                صفحه

  2-3-5- ویژگی عمومی بافتهای فرسوده 23

  2-3- 5- 1-  عمر ابنیه 23

  2-3- 5- 2-  دانه بندی و تعداد طبقات23

  2-3- 5- 3-  نوع مصالح23

  2-3- 5- 4-  وضعیت دسترسی ها 23

  2-3-5- 5- وضعیت خدمات و زیر ساختهای شهری 24

  2-4- دیدگاههای نظری در زمینه بهسازی و نوسازی بافتهای شهری 24

  2-4-1- اوژن ویوله لودو ( 1879- 1814 م )24

  2-4-2- جان راسکین (1900- 1818م)25

  2-4-3- کامیلیو سیت (1843-1904م)26

  2-4-4- کامیلو بویی تو (1914-1836) 26

  2-4-5- لوکا بلترامی ( 1933-1854) 27

  2-4-6- لودویکو کوارونی (1987-1911) 28

  2-4-7- گوستاو جیووانی (1873-1947) 29

  2-4-8- پاتریس گدس(1854-1932م )29

  2-4-9- شارل اوارد ژانره مشهور به لوکوربوزیه (1887 -1965 م)30

  2-4-10- کوین لینچ (1984-1918 م )31

  2-4-11- کنزو تانگه  (1913)32

  2-4-12- ادموند بیکن (1910- 2005 )32

  2-5- روشهای مداخله در زمینه بهسازی و  نوسازی بافتهای فرسوده 33

  2-5-1- روش حفاظتی - بهداشتی34

  2-5-2- روش حفاظتی - تزیینی34

  2-5-3- روش بازسازی شهری34

  2-5-4- روش مرمتی معماری - شهری برای فضاهای محدود 35

  عنوان                                                                                                                                صفحه

  2-5-5-روش جامع مرمت شهری35

  2-6- جمع بندی و نتیجه گیری36

   

  فصل سوم : مبانی فنی تحقیق

  3-1- مقدمه38

  3-2- روشهای تعیین ارتفاع39

  3-2 -1- روش گاباری39

  3-2 -2-روش سطح اشغال زمین و طبقات40

  روش سطح فضای باز41

  3-2-4- روش سطح آشکاری آسمان41

  روش شاخص روشنایی43

  3-3- عوامل و مولفه های موثر بر ارتفاع پذیری ساختمانها44

  3-3-1- عوامل و مولفه های عام و کلی45

  3-3-1-1-  عوامل و مولفه های طبیعی – اقلیمی موثر در  ارتفاع پذیری ساختمانها45

  3-3-1-1-1- عرض جغرافیایی وموقعیت سالیانه خورشید( نقاط اوج و حضیض سالیانه خورشید)45

  3-3-1-1-2- موقعیت خورشید46

  3-3-1-1-3- اقلیم و شرایط آب و هوایی منطقه48

  3-3-1-1-4- توپوگرافی و شیب زمین50

  3-3-1-2- عوامل ومولفه های حقوقی و قانونی(ضوابط و مقررات شهرسازی طرح تفصیلی) ارتفاع پذیری ساختمان ها51

  3-3-1-2-1- منطقه بندی ارتفاعی شهر52

  3-3-1-2-2- حرایم و محدودیتهای ارتفاعی52

  3-3-2- عوامل و مولفه های خاص و موضعی53

  3-3-2-1- ویژگی ها و مشخصات فضایی – کالبدی فردی پلاک و ساختمان54

  عنوان                                                                                                                                صفحه

  3-3-2-1-1-  جهت گیری قطعات و دانه بندیهای شهری نسبت به خورشید یا رون 54

  3-3-2-1-2-  نسبت طول به عرض زمین59

  3-3-2-1-3- الگوی کالبدی ساخت مسکن60

  3-3-2-1-4- مساحت زمین61

  3-3-2-1-5- مقطع و شکل طبقاتی ساختمانهای سایه پذیر61

  3-3-2-1-6- شکل همجواری ساختمان با ساختمانهای پیرامون64

  3-3-2-1-7 - نحوه  قرار گیری ، نسبت  و چیدمان باز شوها  و  پنجره های  جبهه  جنوبی ( جبهه اصلی )

  ساختمانهای شمالی65

  3-3-2-1-8- سطح اشغال66

  3-3-2-1-9- شکل سطح اشغال (ترکیب توده و فضا )66

  3-3-2-1-10- جهت گیری پلاک نسبت به معبر یا دسترسی پلاک به معبر74

  3-3-2-2- ویژگیها و مشخصات فضایی – کالبدی گروهی پلاک ها و ساختمانهای همجوار و بافت77

  3-3-2-2-1- الگوی شبکه معابر78

  3-3-2-2-2- عرض معابر78

  3-3-2-2-3- جهت معابر79

  3-4- جمع بندی و نتیجه گیری 79

   

  فصل چهارم : مروری بر تجارب طرح های توسعه شهری در جهان

  4-1- مقدمه82

  4-2- نگرشی به تاریخچه  طرح های توسعه شهری در جهان83

  4-2-1- تجارب انگلستان 89

  4-2-2- تجارب فرانسه93

  4-2-3- تجارب کشور آلمان96

  4-2-4-تجارب کشور ایالات متحده آمریکا98

  عنوان                                                                                                                                صفحه

  4-2-5- تجارب چین100

  4-2-6- تجارب ژاپن100

  4-3- جمع بندی و نتیجه گیری106

   

  فصل پنجم : جایگاه طرح های توسعه شهری در نظام برنامه ریزی شهری ایران

  5-1- مقدمه108

  5-2- بررسی اصطلاحات قانونی109

  5-2-1- قانون 109

  5-2-1-1- قانون اساسی109

  5-2-1-2- قانون عادی109

  5-2-1-3- آیین نامه110

  5-2-1-4- تصویب نامه110

  5-2-1-5- بخشنامه110

  5-3- تجارب ایران در نظام برنامه ریزی شهری111

  5-4- نظام طرحهای توسعه شهری در ایران 117

  5-4-1- طرح های جامع118

  5-4-2- طرح های  توسعه و عمران شهر و حوزه نفوذ118

  5-4-3- طرح های هادی شهری 119

  5-4-4- طرح های جزئیات شهرسازی119

  5-4-5- طرح های آماده سازی زمین120

  5-4-6- طرح های  شهرستان120

  5-4-7- طرح های  منطقه شهری121

  5-4-8- طرح های بهسازی و نوسازی بافتهای قدیم121

  5-4-9- طرح های تفصیلی122

  عنوان                                                                                                                                صفحه

  5-5- جمع بندی و نتیجه گیری123

   

  فصل ششم : ضوابط و مقررات ارتفاع پذیری بافت های شهری

  6-1- مقدمه125

  6-2- ضوابط و مقررات عام سایه اندازی بافت های شهری126

  6-2-1- تصویب طرح های ملی موثر در توسعه شهرها126

  6-2-2-  ضوابط   منطقه بندی  و تعیین   تراکم های  ساختمانی و کاربری  اراضی  در  طرح های  توسعه

  126

  6-2-3-  ضوابط و مقررات افزایش تراکم و بلند مرتبه سازی127

  6-2-4- ضوابط و مقررات منطقه بندی مسکونی شهرها به مجتمع آپارتمانی، چندخانواری و تک واحدی در جهت حفظ حقوق همسایگی در واحدهای مسکونی به لحاظ تأمین نور، آفتاب و عدم اشراف129

  6-2-5- کنترل تراکم ساختمانی و تعیین سطح اشغال در مناطق مسکونی ( براساس حفظ سرانه فضای باز، تشویق بلندمرتبه سازی، کاهش سطح زیربنای مسکونی و عدم تفکیک )130

  6-2-6- ارتفاع ساختمان ( تعداد طبقات روی پیلوت ) با توجه به عرض ترافیکی گذرهای اطراف131

  6-2-7- احداث ساختمان های (6) طبقه و بیشتر در شهر تهران132

  جلوگیری از افزایش محدوده شهرها133

  6-2-9- موضوع بافت های فرسوده شهری133

  6-2-10- شاخصهای شناسایی بافت های فرسوده شهری134

  6-2-11- اعطای تراکم تشویقی در بافتهای فرسوده شهری134

  6-2-12- آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن135

  6-3- ضوابط و مقررات خاص ارتفاع پذیری بافت های شهری136

  6-3-1- مقدمه136

  6-3-2- ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح تفصیلی شهر اصفهان136

  عنوان                                                                                                                                صفحه

  - تعریف مفاهیم138

  6-3-4- ضوابط و مقررات عمومی140

  1- مشرفیت، معماری و نحوه استقرار بناها141

  2- پارکینگ ها143

  6-4- جمع بندی و نتیجه گیری143

   

  بخش دوم : تجزیه و تحلیل یافته ها و ارائه راهکارهای پیشنهادی تحقیق

   

  فصل هفتم : شناخت اجمالی نمونه موردی

  7 -1- مقدمه147

  7-2- معرفی اجمالی شهر اصفهان148

  7 -2-1  موقعیت جغرافیایی شهر اصفهان148

  7-2-2- توپوگرافی شهر اصفهان148

  7-3- مهمترین عناصر اقلیمی در شهر اصفهان149

  7-3-1-  درجه حرارت150

  7-3-2- ساعات آفتابی151

  7-3-3- موقعیت خورشید152

  7-3-4- سایر عناصر اقلیمی156

  7-4- بررسی تحولات جمعیتی در سرشماریهای رسمی کشور156

  7-5- تاریخچه شکل گیری ساختار فضایی – کالبدی شهر اصفهان160

  7-6- شناخت بافت فرسوده در سطح مناطق شهری اصفهان164

  7 -7- طرح های توسعه شهری در اصفهان168

  7-7-1- طرح های جامع کوکس (1338 ه.ش )169

  عنوان                                                                                                                                صفحه

  7-7-2- طرح جامع و تفضیلی ارگانیک170

  7-7-3- طرح منطقه اصفهان172

  7-7-4- طرح تجدید در طرح جامع وتفضیلی ارگانیک173

  7-7-5- طرح بازنگری طرح تفصیلی174

  7-8- جمع بندی و نتیجه گیری176

   

  فصل هشتم : تجزیه و تحلیل یافته ها

  8-1- مقدمه179

  8-2-  تدوین  مدل  نظری  و تجریدی  عوامل و مولفه های  موثر در  ارتفاع پذیری  ساختمانها  در  شهر

  180

  8-2-1- عوامل و مولفه های عام و کلی181

  8-2-1-1- عوامل و مولفه های طبیعی – اقلیمی موثر در ارتفاع پذیری ساختمانها181

  8-2-1-1-1- عرض جغرافیایی و موقعیت سالیانه خورشید(نقاط اوج و حضیض سالیانه خورشید)182

  8-2-1-1-2- موضع یا مسیر حرکت روزانه خورشید182

  8-2-1-1-3- اقلیم و شرایط آب و هوایی منطقه182

  8-2-1-1-4- توپوگرافی و شیب زمین183

  8-2-1-2- عوامل و مولفه های حقوقی و قانونی ( ضوابط و مقررات شهرسازی طرح تفصیلی ) ارتفاع پذیری ساختمان ها184

  8-2-1-2-1- پهنه بندی ارتفاعی184

  8-2-1-2-2- حرایم و محدودیتهای ارتفاعی185

  8-2-2- عوامل و مولفه های خاص و موضعی185

  8-2-2-1- ویژگی ها و مشخصات فضایی – کالبدی فردی185

  8-2-2-1- جهت گیری قطعات و دانه های شهری نسبت به خورشید یا رون186

  8-2-2- 2- نسبت طول به عرض زمین186

  عنوان                                                                                                                                صفحه

  8-2-2- 3-  الگوی کالبدی ساخت مسکن188

  8-2-2- 4-  مساحت زمین188

  8-2-2- 5- شکل ساختمان189

  8-2-2- 6- سطح اشغال189

  8-2-2- 7- شکل سطح اشغال190

  8-2-2- 8- جهت گیری پلاک نسبت به معبر190

  8-2-2- 9- نسبت بازشوها در جبهه اصلی ساختمان191

  8-2-3- ویژگیها و مشخصات فضایی – کالبدی گروهی پلاک ها و ساختمانهای همجوار و بافت191

  8-2-3-1- الگوی شبکه معابر191

  8-2-3-2- عرض معابر192

  8-2-3-3- جهت معابر192

  8-3- تدوین مثال واره های ارتفاع پذیری ساختمانها193

  8-3-1- مثال واره های شماره 1 196

  8-3-2- مثال واره های شماره 2 203

  8-3-3- مثال واره های شماره 3 208

  8-3-4- مثال واره های شماره 4 214

  8-3-5- مثال واره های شماره 5 220

  8-3-6- مثال واره های شماره 6 226

  8- 4- تحلیل مدل نظری و تجریدی ارتفاع پذیری ساختمانها در نمونه های عملی بافت شهری اصفهان232

  8-4-1- نمونه  منظم بافت فرسوده شهری233

  8-4-2- نمونه نامنظم بافت فرسوده شهری239

  8-5- جمع بندی و نتیجه گیری245

   

   

  عنوان                                                                                                                                صفحه

  فصل نهم : نتیجه گیری و ارائه راهکارهای پیشنهادی

  9-1- مقدمه247

  9- 2- مروری بر مطالعات پیشین248

  9-3-  بررسی سوال و فرضیه تحقیق248

  9-4- ارائه راهکارهای پیشنهادی مرتبط با موضوع تحقیق251

  9-4-1- تغییر نسبت طول به عرض251

  9-4-2- اضافه کردن ارتفاع پیلوت یا زیرزمین به ارتفاع ساخت قطعه جنوبی252

  9-4-3- اضافه کردن ارتفاع پنجره ارتفاع  ساخت قطعه جنوبی252

  9-4-4- اضافه نمودن میزان عقب نشینی جبهه شمالی به ارتفاع بنا (تغییر در نحوه استقرار بنا در قطعه)253

  9-4-5- تغییر و اصلاح ضابطه سایه اندازی  40%  طول پلاک شمالی به رعایت 40 %  طول  خود  همان  پلاک253

  9-4-6- تغییر در استانداردهای ساعات نیاز به بهره مندی از نور خورشید254

  9-5- بررسی راهکارهای پیشنهادی در مثال واره های ارتفاع پذیری ساختمانها254

  9-5-1- مثال واره های شماره 1 راهکارهای اجرایی پیشنهادی254

  9-5-2 مثال واره های شماره 2 راهکارهای اجرایی پیشنهادی257

  9-6-  محدودیتها و مشکلات تحقیق261

  9-7- پیشنهادات تحقیقات بعدی263

  9-8- جمع بندی و نتیجه گیری263

   

  بخش سوم : منابع و ماخذ

  فهرست منابع 265

   

   

   

  عنوان                                                                                                                                صفحه

  فهرست جداول

  جدول 3-1 : مزایا و معایب گونه های مختلف واحدهای مسکونی 62

  جدول 4-1 : تحول پارادایم های شهرسازی در قرن بیستم 88

  جدول 4–2 : توزیع مسوولیت های برنامه ریزی در سطوح مختلف دولت 94

  جدول 4-3  : انواع طرح های متداول در آلمان 97

  جدول 4-4 : مرجع تصویب طرح های مختلف در چین 101

  جدول 4-5 : ویژگیهای اصلی نظام مدیریت توسعه شهری در کشورهای مورد مطالعه 104

  جدول 4-6 : ویژگیهای اصلی نظام مدیریت توسعه شهری در کشورهای مورد مطالعه 105

  جدول 5-1 : سطوح تصمیم گیری سلسله مراتب طرحهای توسعه کالبدی ( سطح ملی –  محلی ) 114

  جدول 5-2 : تعاریف، ویژگیها، محتوا و وظایف طرح های جامع توسعه و عمران شهری 115

  جدول 6-1 : حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی بر اساس تعداد طبقات 131

  جدول 6-2 :  ارتفاع ساختمان ( تعداد طبقات روی پیلوت )  با  توجه  به  عرض  ترافیکی  گذرهای  اطراف

  132

  جدول  7-1  :  رژیم حرارتی فصلی  ایستگاه هواشناسی اصفهان 150

  جدول  7-2 :  میانگین تعداد ساعات آفتابی در اصفهان 152

  جدول  7-3 : تعیین درجات موقعیت خورشید در آسمان برای اول فروردین ، تیر ، مهر و دی 155

  جدول 7-4  : جمعیت شهر اصفهان از سال 1335 الی 1385 156

  جدول 7-5  : تغییرات خانوار در شهر اصفهان 157

  جدول 7-6 : جمعیت، درصد جمعیت ، بعد خانوار و نسبت جنسی در مناطق چهارده گانه شهر اصفهان در سال 85 166

  جدول 7-7  : مساحت مناطق شهر اصفهان و بافتهای فرسوده  آن 168

  جدول 8-1 : عوامل و مولفه های عام و کلی ارتفاع ساختمانها در شهر اصفهان 193

  جدول 8-2 : عوامل و مولفه های خاص و موضعی ارتفاع پذیری ساختمانها در شهر اصفهان 195

  جدول 8-3 : ارتفاع ساختمان جنوبی بدون ایجاد سایه اندازی نامطلوب برروی ساختمان شمالی در مثال واره شماره 1 199

  جدول 8-4  : میزان ارتفاع مجاز در مثال واره اول براساس موقعیت خورشید 202

  جدول 8-5 : ارتفاع ساختمان جنوبی بدون ایجاد سایه اندازی نامطلوب برروی ساختمان شمالی در مثال واره شماره 2 207

  جدول 8-6 : میزان ارتفاع مجاز در مثال واره دوم براساس موقعیت خورشید 208

  جدول 8-7 : ارتفاع ساختمان جنوبی بدون ایجاد سایه اندازی نامطلوب برروی ساختمان شمالی در مثال واره شماره 3 213

  جدول 8-8  : میزان ارتفاع مجاز در مثال واره سوم براساس موقعیت خورشید 214

  جدول 8-9 : ارتفاع ساختمان جنوبی بدون ایجاد سایه اندازی نامطلوب برروی ساختمان شمالی در مثال واره شماره 4 219

  جدول 8-10 : میزان ارتفاع مجاز در مثال واره چهارم براساس موقعیت خورشید 220

  جدول 8-11 : ارتفاع ساختمان جنوبی بدون ایجاد سایه اندازی نامطلوب برروی ساختمان شمالی در مثال واره شماره 5 225

  جدول 8-12 : میزان ارتفاع مجاز در مثال واره پنجم براساس موقعیت خورشید 226

  جدول 8-13 : ارتفاع ساختمان جنوبی بدون ایجاد سایه اندازی نامطلوب برروی ساختمان شمالی در مثال واره شماره 6 231

  جدول 8-14 : میزان ارتفاع مجاز در مثال واره ششم براساس موقعیت خورشید 232

  جدول 8-15 : عوامل و مولفه های خاص و موضعی ارتفاع پذیری ساختمانها در بلوک منظم از بافت فرسوده منطقه 4 شهر اصفهان 235

  جدول 8-16 : ارتفاع پذیری قطعات در بافت منظم از بافت فرسوده منطقه 4 شهر اصفهان براساس موقعیت

  236

  جدول 8-17 : عوامل و مولفه های خاص و موضعی ارتفاع پذیری ساختمانها در بلوک نامنظم از بافت فرسوده منطقه 3 شهر اصفهان 241

  جدول 8-18 : ارتفاع پذیری قطعات در بافت نامنظم از بافت فرسوده منطقه 3 شهر اصفهان براساس موقعیت

  242

  جدول 9-1 : ارتفاع ساختمان جنوبی بدون ایجاد سایه اندازی نامطلوب برروی ساختمان شمالی در مثال واره شماره 1  راهکارهای پیشنهادی 259

  جدول 9-2 : ارتفاع ساختمان جنوبی بدون ایجاد سایه اندازی نامطلوب برروی ساختمان شمالی در مثال واره شماره 2  راهکارهای پیشنهادی 262

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  عنوان                                                                                                                                صفحه

  فهرست اشکال

  شکل 1-1  : حریم سایه اندازی بنا 11

  شکل 3-1  : روش گاباری در تعیین ارتفاع ساختمانها 40

  شکل 3-2  : روش سطح اشغال زمین و طبقات در تعیین ارتفاع ساختمانها 42

  شکل 3-3  : روش سطح آشکاری آسمان در تعیین ارتفاع ساختمانها 43

  شکل 3-4 : روش شاخص روشنایی در تعیین ارتفاع ساختمانها 44

  شکل 3-5 : زاویه ارتفاع و زاویه سمت خورشید 48

  شکل 3- 6 : جهت ساختمان در رابطه با اقلیم 56

  شکل 3-7 : رون راسته در شهرسازی 57

  شکل 3-8 : رون اصفهانی در شهرسازی 58

  شکل 3-9  : رون کرمانی در شهرسازی 59

  شکل 3-10 : الگوی اول (ساختمان یک طرفه ) شکل سطح اشغال 67

  شکل 3-11 : الگوی دوم شکل سطح اشغال 67

  شکل 3-12 : الگوی سوم ( ساختمان یک طرفه ) شکل سطح اشغال 68

  شکل 3-13 : الگوی چهارم شکل سطح اشغال 69

  شکل 3-14 : الگوی پنجم شکل سطح اشغال 70

  شکل 3-15 : الگوی ششم (ساختمان دو طرفه مجزا ) شکل سطح اشغال 71

  شکل 3-16 : الگوی هفتم ( ساختمان U شکل ) شکل سطح اشغال 72

  شکل 3-17 : الگوی هشتم (ساختمان حیاط مرکزی  ) شکل سطح اشغال 73

  شکل 3-18 : جهت گیری پلاک نسبت به معبر 75

  شکل 5-1 : مدل سلسله مراتبی قوانین شهری 111

  شکل 6-1 : حریم اشراف و حریم سایه اندازی مجاز بنا 139

  شکل 6-2 : تعیین محدوده شهر قدیم و منطقه تاریخی شهر اصفهان 141

  شکل 6-3 : نحوه جانمایی بنا در حاشیه معابر با عرض بیست متر و بیشتر شمالی - جنوبی 142

  شکل 8-1 : رون اصفهانی در شهرسازی 187

  شکل 8-2 : انواع الگوهای متعارف شکل سطح اشغال 190

  شکل 8-3 :موقعیت قطعه سایه انداز(قطعه جنوبی)وقطعه سایه پذیر در مثال واره شماره1 196

  شکل 8-4 : موقعیت ساخت در قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی ) و سایه پذیر( قطعه شمالی ) در مثال واره اول 198

  شکل 8-5 : موقعیت خورشید و ارتفاع سایه اندازی در مثال واره اول در اول تابستان در ساعات  9 صبح الی 12 ظهر 200

  شکل 8-6  : موقعیت خورشید و ارتفاع سایه اندازی در مثال واره اول در اول زمستان در ساعات  9 صبح الی 12 ظهر 201

  شکل 8-7 :موقعیت قطعه سایه انداز(قطعه جنوبی)وقطعه سایه پذیردر مثال واره شماره 2 203

  شکل 8-8 : موقعیت ساخت در قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی ) و سایه پذیر( قطعه شمالی ) در مثال واره  دوم 204

  شکل 8-9  : موقعیت خورشید و ارتفاع سایه اندازی در مثال واره دوم در اول فصل تابستان در ساعات 9 صبح الی 12 ظهر 205

  شکل 8-10 : موقعیت خورشید و ارتفاع سایه اندازی در مثال واره دوم در اول فصل زمستان درساعات 9 صبح الی 12 ظهر 206

  شکل 8-11:موقعیت قطعه سایه انداز(قطعه جنوبی)وقطعه سایه پذیردرمثال واره شماره 3 209

  شکل 8-12 : موقعیت ساخت در قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی ) و سایه پذیر( قطعه شمالی ) در مثال واره سوم 210

  شکل 8-13 : موقعیت خورشید و ارتفاع سایه اندازی در مثال واره سوم در اول فصل تابستان درساعات 9 صبح الی 12 ظهر 211

  شکل 8-14 : موقعیت خورشید و ارتفاع سایه اندازی در مثال واره سوم در اول فصل زمستان درساعات 9 صبح الی 12 ظهر 212

  شکل 8-15 :موقعیت قطعه سایه انداز(قطعه جنوبی)وقطعه سایه پذیر در مثال واره شماره 4 215

  شکل 8-16 : موقعیت ساخت در قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی ) و سایه پذیر( قطعه شمالی ) در مثال واره چهارم 216

  شکل 8-17 : موقعیت خورشید و ارتفاع سایه اندازی در مثال واره چهارم در اول فصل تابستان در ساعات 9 صبح الی 12 ظهر 217

  شکل 8-18 : موقعیت خورشید و ارتفاع سایه اندازی در مثال واره چهارم در اول فصل زمستان در ساعات 9 صبح الی 12 ظهر 218

  شکل 8-19:موقعیت قطعه سایه انداز(قطعه جنوبی)وقطعه سایه پذیر در مثال واره شماره 5 221

  شکل 8-20 : موقعیت ساخت در قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی ) و سایه پذیر( قطعه شمالی ) در مثال واره پنجم 222

  شکل 8-21 : موقعیت خورشید و ارتفاع سایه اندازی در مثال واره پنجم در اول فصل تابستان در ساعات 9 صبح الی 12 ظهر 223

  شکل 8-22 : موقعیت خورشید و ارتفاع سایه اندازی در مثال واره پنجم در اول فصل زمستان درساعات 9 صبح الی 12 ظهر 224

  شکل 8-23:موقعیت قطعه سایه انداز(قطعه جنوبی)وقطعه سایه پذیر در مثال واره شماره 6 227

  شکل 8-24 : موقعیت ساخت در قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی ) و سایه پذیر( قطعه شمالی ) در مثال واره ششم 228

  شکل 8-25 : موقعیت خورشید و ارتفاع سایه اندازی در مثال واره ششم در اول فصل تابستان درساعات 9 صبح الی 12 ظهر 229

  شکل 8-26 : موقعیت خورشید و ارتفاع سایه اندازی در مثال واره ششم در اول فصل زمستان در ساعات 9 صبح الی 12 ظهر 230

  شکل 9-1  : موقعیت قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی ) و قطعه سایه پذیر در مثال واره شماره 1 راهکارهای اجرایی پیشنهادی 255

  شکل 9-2 : موقعیت ساخت در قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی ) و سایه پذیر( قطعه شمالی ) در مثال واره اول با ارتفاع 12.8 و 13.6 متر 256

  شکل 9-3 : موقعیت قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی ) و قطعه سایه پذیر در مثال واره شماره2 راهکارهای اجرایی پیشنهادی 258

  شکل 9-4 : موقعیت ساخت در قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی ) و سایه پذیر( قطعه شمالی ) در مثال واره دوم با ارتفاع 14.40 و 15.20 260

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  عنوان                                                                                                                                صفحه

  فهرست نقشه ها

  نقشه 7-1 : شهرستانهای موجود در استان اصفهان و جایگاه شهر اصفهان 149

  نقشه  7-2 : اصفهان در دوره صفویه ( 1006 تا 1136 میلادی ) 161

  نقشه 7-3  : ساختار شهر صفوی 161

  نقشه 7-4 : ساختار شهر اصفهان دوره معاصر 162

  نقشه 7-5 : محورهای توسعه شهر اصفهان  در دوره صفویه 164

  نقشه 7-6 : توزیع جمعیت در مناطق چهاده گانه شهر اصفهان 165

  نقشه 7-7 : بافتهای فرسوده مصوب در کل مناطق شهر اصفهان 167

  نقشه 8-1 : موقعیت جغرافیایی بلوک منظم از بافت فرسوده منطقه 4 شهر اصفهان 234

  نقشه 8-2 : ارتفاع قطعات بر اساس ضوابط طرح های تفصیلی در بافت منظم از بافت فرسوده منطقه 4 شهر اصفهان 237

  نقشه 8-3 : موقعیت جغرافیایی بلوک نامنظم از بافت فرسوده منطقه 3 شهر اصفهان 240

  نقشه 8-4 : ارتفاع قطعات بر اساس ضوابط طرح های تفصیلی در بافت نامنظم از بافت فرسوده منطقه 3 شهر اصفهان 243

   

   

   

   

   

   

  عنوان                                                                                                                                صفحه

  فهرست نمودار

  نمودار 3-1 : مدل نظری عوامل و مولفه های موثر بر ارتفاع پذیری ساختمانها 47

  نمودار 4-1 : ساختار توسعه و عمران در انگلستان 91

  نمودار 7-1 : رژیم حرارتی ایستگاه سینوپتک اصفهان 151

  نمودار 7-2 : نمودار مسیر خورشید برای عرض جغرافیایی ˚32 153

  نمودار 7-3 : ترسیم مسیر خورشید در آسمان برای عرض جغرافیایی ˚32 154

  نمودار  7-4 : تغییرات نرخ رشد سالانه جمعیت در شهر اصفهان طی سالهای 1335- 1385 157

  نمودار 7-5  : تغییرات بعد خانوار در شهر اصفهان طی سالهای 1335- 1385 158

  نمودار 7-6  : تعدادمردان وزنان درشهراصفهان در سال1385 به درصد 159

  نمودار 7-7  :  هرم سنی شهراصفهان درسال 1385 159

  نمودار 8-1 : عوامل و مولفه های عام و کلی ارتفاع پذیری ساختمان ها 180

  نمودار 8-2 : عوامل و مولفه های طبیعی– اقلیمی ارتفاع پذیری در شهر اصفهان 181

  نمودار 8-3  : عوامل و مولفه های حقوقی و قانونی ضوابط و مقررات شهرسازی طرح تفصیلی ارتفاع پذیری ساختمان ها 184

  نمودار 8-4  : عوامل و مولفه های خاص و موضعی سایه اندازی ساختمانها 185

  نمودار 8-5  : عوامل و مولفه های فردی پلاک ها در تعیین ارتفاع پذیری ساختمانها 187

  نمودار 8-6 : ویژگیها و مشخصات فضایی – کالبدی گروهی بافت موثر در ارتفاع پذیری ساختمانها 192

  عنوان                                                                                                                                صفحه

  فهرست تصاویر

  تصویر 8-1 : عکس های گرفته شده از بافت منظم ناحیه 8 از منطقه 4 شهر اصفهان 238

  تصویر 8-2 : عکس های گرفته شده از بافت نامنظم ناحیه 14 از منطقه 3 شهر اصفهان 244

  منبع:

  فهرست منابع

  ابلقی، علیرضا، بافت تاریخی، حفاظت، مرمت بهسازی یا نوسازی؟، فصلنامه هفت شهر، سال دوم، شماره چهارم، تابستان و پاییز 1380.

  احمدی، میترا، جهانی شدن و پایداری شهری، موسسه توسعه و تحقیقات علوم انسانی،چاپ اول، 1387.

  اداره کل مسکن و شهرسازی استان اصفهان، طرح تفضیلی شهر اصفهان : ضوابط ساختمانی و شهرسازی، 1372 .

  اعتماد، گیتی، توسعه شهری و کاربری بهینه زمین، مجموعه مقالات همایش زمین و توسعه شهری، انتشارات مرکز مطالعات شهرسازی و معماری ایران، 1379.

  پاکدامن، کلنی، رستمعلی، کلیات نظری و علمی بافت قدیم در مقیاس جهانی و ملی و نحوه مداخله در بافت قدیم ساری، مجموعه مقالات همایش تخصصی بافتهای شهر، وزارت مسکن و شهرسازی (1376).

  پیرزاده، حسین و همکاران، اصلاح نظام مدیریت توسعه شهری در ایران براساس رویکرد راهبردی، وزارت مسکن و شهرسازی : معاونت شهرسازی و معماری و دفتر معماری و طراحی شهری، تهران، 1387.

  پیرنیا، محمدکریم, شیوه‌های معماری ایران، تدوین غلامحسین معماریان، تهران، نشر هنر اسلامی، 1381.

  توسلی، محمود، اصطلاح شناسی نوسازی و بهسازی شهری،  فصلنامه هفت شهر، شماره دوم، نتشارات سازمان عمران و بهسازی شهری، 1379.

  جغرافیای اصفهان به ضمیمه یکصد و پنجاه قطعه نقشه، نمودار و عکس،سیروس شفقی، 1381، اصفهان،دانشگاه اصفهان

  جمالی، مهدی و سرمه شریفی، اتلاف انرژی در تهویه های طبیعی و بدون کنترل مسکن، مجموعه مقالات اولین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت- جلد دوم، 1379 .

  حائری، محمدرضا، طرحی از کالبد شهر ایرانی: بررسی گونه شناسی بافتهای شهری در قرن چهارده شمسی،"خلاصه مقالات سمینار تداوم حیات در بافت قدیمی شهرهای ایران، دانشکده معماری و شهرسازی، 1368.

  حبیبی، سید محسن و ملیحه مقصودی، اصطلاحات و واژه شناسی مرمت، فصلنامه هفت شهر، شماره 12 و 13، سال 1382. انتشارات سازمان عمران و بهسازی شهری.

  حبیبی، سیدمحسن و ملیحه مقصودی، مرمت شهری (تعاریف، نظریه ها، تجارب، منشورها و قطعنامه های جهانی، روشها واقدامات شهری )، انتشارات دانشگاه تهران، 1388 .

  حبیبی،کیومرث و احمد پوراحمد ودیگر مولفین، بهسازی و نوسازی بافتهای کهن شهری، انتشارات  دانشگاه کردستان، 1386.

  حسینی، سید علی، مبانی فنی و اجرایی حقوق شهری و منطقه ای در ایران، انتشارات حق شناس،1385.

  خدابخشی، شهره، پایداری کالبدی شهر اصفهان، مجله دانش نما، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان. سال شانزدهم، شماره 161 و 162، مهر-آبان 1387.

  خلیفه سلطانی، سید مسعود، نقش طرح های شهری در انتظام کالبدی شهر اصفهان، مجله دانش نما، 133-34: 56-60.

  ذبیحی، فتح اله، تاثیر اقدامات و برنامه های عمرانی شهرداری منطقه یک اصفهان بر روند نوسازی و بازسازی بافتهای فرسوده شهری آن، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری و منطقه ای، استاد راهنما محمود محمدی، 1388.

  رازجویان، محمود، آسایش بوسیله معماری همساز با اقلیم، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، چاپ اول، 1367 .

  رسولی، محمد،  تجارب جهانی در امر بهسازی و نوسازی بافت قدیم شهرها، مجموعه مقالات تخصص بافتهای شهری، وزارت مسکن و شهرسازی، مشهد، 1376 .

  زاغیان، امیر، نوسازی و بهسازی بافت فرسوده (محلات کوی امام و کوی بهار اصفهان)، به راهنمایی مجتبی تیموری منش، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد خوراسگان، 1386.

  زنگی آبادی، علی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری کرمان، انتشارات مرکز کرمان شناسی، 1370.

  سعید نیا، احمد، کتاب سبز راهنمای شهرداریها (طرحهای شهری در ایران)،ج پنجم، انتشارات سازمان شهرداریهای کشور، 1382.

  سعیدنیا، احمد، کتاب سبز  "راهنمای شهرداریها "، جلد دوم : کاربری زمین شهری،  مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور، تهران، 1378.

  سی دی بخشنامه های معاونت شهرسازی.

  شفقی، سیروس، بازار بزرگ اصفهان، مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل، 1385.

  شفقی، سیروس، جغرافیای اصفهان به ضمیمه یکصد و پنجاه قطعه نقشه، نمودار و عکس، 1381، اصفهان،دانشگاه اصفهان.

  شماعی علی و احمد پوراحمد،بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا، انتشارات دانشگاه تهران،1389.

  شوئنوئز، روبرت، مسکن، حومه، شهر، ترجمه شهرام پوردیهیمی، تهران: روزنه، 1380.

  طرح تفضیلی منطقه تاریخی اصفهان منطقه 3، مهندسین مشاور نقش جهان پارس،1370.

  طرح نوسازی و عمران حرم مطهر امام رضا،1371، گزارش مقدماتی.

  عزیزی، مهدی، تراکم در شهرسازی:  اصول و معیار های تعیین تراکم شهری، دانشگاه تهران، 1382 .

  عظیمی، نورالدین، دیدگاههای نظری راجع به احیای بافتهای فرسوده با تاکید بر تجربه آمریکای شمالی، مجموعه مقالات همایش تخصصی بافتهای شهری، وزارت مسکن و شهرسازی،1376.

  فلامکی، محمد منصور،  فردایی برای یک ربع قرن تجربه مرمت شهری در ایران، فصلنامه عمران و بهسازی شهری(هفت شهر)، سال دوم، شماره 3، 1380.

  کاظمی، بابک و ابطحی، سیدحسین. بهره وری، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1379.

  کامیار، غلامرضا، حقوق شهری و شهرسازی، انتشارات مجد،1385.

  کریمی، اسداله، مسائل حقوقی و ثبتی در تفکیک و افراز راضی، دانش نما، سال دهم، دوره سوم، شماره 74-76، 1380.

  کریمی، ایرج، ارزیابی تاثیرات متقابل ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات حقوقی تفکیک اراضی مسکونی در توسعه شهری ( نمونه موردی شهر شیراز )، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان.

  کسمایی، مرتضی، اقلیم و معمار ی خوزستان – خرمشهر، تهران، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 1369.

  کسمایی، مرتضی، اقلیم و معماری، شرکت خانه سازی ایران، 1363.

  کسمایی‌، مرتضی‌، «پهنه بندی اقلیمی‌ ایران»‌، مرکز تحقیقات‌ ساختمان‌ و مسکن‌، تهران‌، 1372.

  گنجعلی زاده، بهناز، تحلیل مشخصات و ویژگی های قطعه بندی زمین در راستای افزایش کارایی زیربنای واحدهای مسکونی نمونه موردی : شهرک یاغچیان تبریز، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری و منطقه ای، استاد راهنما محمود محمدی، 1390.

  لینچ، کویین، تئوری شکل شهر خوب، ترجمه سید حسین بحرینی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران،1376.

  مجتهد زاده، غلامحسین، برنامه ریزی شهری در ایران، انتشارات دانشگاه پیام نور.

  مرصوصی، نفیسه و بهرامی رحمت اله، توسعه پایدار شهری، تهران، دانشگاه پیام نور، 1389 .

  مقررات شهرسازی و معماری و طرح های توسعه و عمران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ( از تاریخ تاسیس تا پایان سال 1388 )، گردآوری و تنظیم دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، نشر توسعه ایران، 1388.

  مقررات ملی ساختمان، مبحث نوزدهم : صرفه جویی در مصرف انرژی، وزارت مسکن و شهرسازی، نشر توسعه ایران، تهران، 1387.

  مهندسان مشاور شارمند، «شیوه‌‌های تحقق طرح‌های توسعه شهری، جلد اول، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهری، تهران، 1377.

  مهندسان مشاور شارمند، «شیوه‌‌های تحقق طرح‌های توسعه شهری، جلد سوم، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهری، تهران، 1377 .

  مهندسین مشاور شارمند، شیوه های تحقق طرحهای توسعه شهری، ج دوم : ( بررسی تجارب تهیه و اجرای طرحهای توسعه شهری در ایران )، انتشارات سازمان شهرداریهای کشور، 1378.

  مهندسین مشاور طاش (1374)، خلاصه گزارش طرح نوسازی و بازسازی بافت پیرامون حرم مطهر.

  مهندسین مشاور معماری و شهرسازی عرصه، طرح تفصیلی مناطق 2 و 8 شهر تبریز، مرحله چهارم : تهیه اسناد پایه توسط مناطق، وزارت مسکن و شهرسازی، اداره کل مسکن و شهرسازی استان آذربایجان شرقی، 1386.

  نادری، ع و م، سیف نراقی،فراهم سازی طرح تحقیق، انتشارات بدر، تهران، 1381.

  نصر، حسین، نحوه استفاده واحدهای مسکونی در نقشه های تفکیکی، مجله دانش نما، سال دهم، دوره سوم، شماره 74-76، 1380.

  نوریان،فرشاد و محمد شریف , نگرشی بر روند تهیه طرح‌های تفصیلی در شهرسازی، شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری، تهران، 1375.

  هدایت، محمود، بررسی بافتهای سنتی شهر اصفهان، مجله هنر و معماری، ش 34 و 35 ، تهران، 1355.

  http://udro.org.ir

  http://www.isfahan.ir

  http://www.sunearthtools.com

  60.http://www.verdinejad.com


تحقیق در مورد پایان نامه اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان, مقاله در مورد پایان نامه اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان, پروپوزال در مورد پایان نامه اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان, تز دکترا در مورد پایان نامه اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان, پروژه درباره پایان نامه اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان, رساله دکترا در مورد پایان نامه اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته :جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده طرح باززنده سازی یا طرح مرمتی شهر در واقع ایفا کننده ی این وظیفه است که به اتکاء شناخت روند زندگی شهر، راه توسعه ی پدیده های موجود را برای تداوم زندگی مردمان شهر پیش بینی کند. به عبارت دیگر، طرح باززنده سازی شهری - در شرایط موجود و تجارب معمول تر- به کمک روند تکاملی تاریخ شهر می آید. اگر شناخت ...

رساله جهت اخذ درجه دکتری Ph . D رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده : امروزه به دلیل هزینه های بالا ساخت و ساز و عدم توان اقتصادی مالکین بافت های فرسوده یکی از روش های نوسازی این بافت ،شراکت بخش های عمومی و خصوصی می باشد . در این پژوهش سعی شده است که تاثیر این نوع شراکت را در نوسازی بافت فرسوده منطقه 9 تهران بررسی نماید. جامعه آماری پژوهش (1169 پلاک )، پلاک های هستند که در ...

پایان نامه دکتری رشته ی جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری چکیده ایران یکی از زلزله‌ خیزترین کشورهای دنیا محسوب می‌شود و شهرهای آن در رابطه با این پدیده طبیعی آسیب‌های فراوان دیده‌اند. ایران به سبب موقعیت جغرافیایی خود همواره در معرض انواع سوانح طبیعی می‌باشد که هر از گاهی بخشهای مختلفی از آن را تحت تأثیر قرار داده و اثرات زیان‌باری به جای می‌گذارد. واقع شدن ایران بر روی کمربند ...

کارشناسی ارشد جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری چکیده : بافت های فرسوده شهری صرف نظر از گونه های متفاوت آنها محصول برخی کم توجهی های مدیریت شهری است که در طول زمان به صورت پهنه ای از شهر درآمده که فاقد پایداری و استحکام لازم کالبدی بوده ، دسترسی مناسبی برای خانه های آنها بوجود نیامده و از کمبود شدید خدمات رنج می برند . به همین دلیل با توجه به کیفیت پایین زندگی در بخشهایی از آنها ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت شهری چکیده همه سازمان ها، چه دولتی و چه خصوصی برای توسعه، رشد و پایداری در عرصه ی رقابتی امروز به ارزیابی عملکرد فعالیت ها و فرآیندهای خود نیاز دارند تا در قالب آن بتوانند کارایی و اثربخشی برنامه های سازمان، فرآیندها و نیروی انسانی خود را مورد سنجش قرار دهند. نظارت و ارزیابی عامل قوام و دوام برنامه و تحقق اهداف آن است از این رو نظارت و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده یکی از پدیده هایی که شهرهای امروز و به ویژه شهرهای بزرگ با ان مواجه اند ، پدیده بلندمرتبه سازی می باشد.رشد شتابان و بی رویه جمعیت در شهرها و به تبع ان نیاز به مسکن در سطح وسیعی، از یک سو ونیز جلوگیری از گسترش افقی شهرها از سوی دیگر ، احداث ساختمان های بلند را به عنوان راه حلی در مقابل مسأله زمین ...

چکیده محلات قدیمی شهرها نه تنها به خاطر میراث فرهنگی خود ، که به دلیل قرارگرفتن در داخل شهرها فرصت ارزشمندی برای اصلاح و نوسازی و پاسخگویی به نیازهای فزاینده شهری فراهم آورده است. بسیاری از این گونه بافت های فرسوده در شهرهای ایران به حال خود رها شده اند و برنامه ریزی برای نوسازی و ساماندهی این گونه نواحی به یک ضرورت اساسی در برنامه ریزی شهری تبدیل گشته است. تجارب چند دهه ی گذشته ...

فصل اول:کلیات تحقیق پیشگفتار امروزه شهر ها به شکل سرسام آوری رشد می کنند و خود را به عنوان سکونتگاه اول بشر مطرح نموده اند.این روند مربوط به قرون اخیر و بویژه پس از انقلاب صنعتی است که رشد کالبدی و جمعیتی شهرها ، مشکلات عدیده ای را موجب گشت.در پاسخ به این مشکلات طرح های مختلفی به اجرا درآمدند که شاید مهم ترین آن ها طرح های هادی وجامع بودند،اما به دلایل متعدد این طرح ها با شکست ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری چکیده توسعه پایدار از جمله مفاهیمی است که چند دهه ای است با توجه به تأثیرات منفی و گاه جبران ناپذیر طرح های توسعه ،در مجامع جهانی مورد توجه جدی قرار گرفته است.می توان گفت که بهسازی و نوسازی با هدف های توسعه پایدار هماهنگی فراوانی دارد. در این میان شهر اردبیل با داشتن پیشینه تاریخی کهن و دارا بودن ...

پایان­ نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جفرافیای انسانی گرایش : برنامه ریزی شهری چکیده : فرسودگی شهری یکی از مشکلات جدی و پدیده های غیر قابل اجتناب است که مدیریت شهری در تمام کشورهای جهان با آن رو به روست. آنچه مهم است اینکه فرسودگی شهری و ایجاد بافت فرسوده مختص به کشور خاص یا شهر مشخصی نمی باشد بلکه تمامی شهرها و روستاها در جهان با آن درگیر هستند ولی بسته به شرایط، ...

ثبت سفارش