پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان‌های شهر شیراز

word 249 KB 30251 108
1394 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت قدیم:۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۸,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان‌شناسی (M.A)

  گرایش: عمومی

  چکیده

  هدف این تحقیق بررسی رابطه ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی‌ شهرستان دره شهر بوده و تلاش می‌ کند به این پرسش پاسخ دهد که آیا بین مولفه‌های فوق الذکر رابطه وجود دارد یا نه ؟جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد دره شهر، روش تحقیق توصیفی زمینه یابی و ازآمار توصیفی و استنباطی ازجمله ضریب همبستگی پیرسون وآزمونt جهت تجزیه وتحلیل داده‌های استفاده شده است  ، ابزار جمع آوری اطلاعات از طریق سه نوع پرسشنامه شامل پرسشنامه‌های هنجاریابی شده سبک زندگی،هویت وادراک از خدا  بوده است . شیوه نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه طبق جدول مورگان  120 نفر است. یافته‌های تحقیق نشان داد که با 95درصد اطمینان میتوان گفت، متغیر سبک زندگی و هویت اجتماعی  دارای رابطه خطی معنادار و مثبت هستنددر حالیکه رابطه خطی متغیرهای سبک زندگی و ادراک از خدا از نظر آماری معنادار نیست.همچنین بین هویت اجتماعی وادراک از خدا رابطه مثبت وجود دارد.

   

  واِژگان کلیدی: هویت اجتماعی، سبک زندگی، ادراک از خدا

  1مقدمه

  پیشرفت روزافزون و سریع دنیا و به تبع آن جوامع و کشورها و همچنین تغییر آداب زندگی منجر به تعریف سبک و روش زندگی شده است. افراد بدون دانستن روش زندگی کردن دچار سردرگمی و درواقع بی هویتی به معنای کشف درست زندگی، هدف آن و نقش فرد برای دسترسی به آن می شوند. نقش ادراک خدا در درست زندگی کردن و کشف شخصیت فردی و هویت افراد در جوامعی با منبع دینی بی نقصی مانند اسلام می تواند چشمگیر باشد. ادراک از خدا از دیدگاه روانشناسی یک الگوی شناختی– عاطفی است که ازطریق نخستین ارتباطات کودک باافرادمهم زندگی ومراقبینش شکل گرفته است ودر سرتاسر زندگی همگام با رشد بلوغ روانی فرد بارها وبارها تجدید می‌ شود، این الگو جهت گیری  رفتار واحساس فرد در ارتباط با خدا را هدایت می‌ کند .به همین خاطر ادراک از خدا مجموعه‌های منسجم از آخرین سطح ادراک فرد در مسائل انتزاعی وامور ماورایی است .همچنین در صورتی که صحبت از شناخت افراد در شخصیت ایشان به میان باشد وبخواهیم سازه ای روانی انتخاب کنیم تا با بررسی آن به بسیاری از ویژگی‌های روانی افراد پی ببریم آنگاه ادراک فرد از خدا وتصویری که وی به آن دست پیدا کرده است بسیار مهم است. (لاورنس،[1]2010)رواج شیوه‌های جدید رفتار اجتماعی برای پرکردن فضاهای زندگی (مثلآ:توجه به رسانه‌های مختلف مدیریت بدن،تمرکز بر بدن،و...)فردی شدن،اهمیت یافتن سیاست‌های زندگی بر اساس ترجیحات سبک‌های زندگی متفاوت،از جمله زمینه‌های اصلی هستند که شرایط جدیدی را پیش روی افراد قرار داده اند این به بدان معناست که این تحولات که در قالب جهانی شدن فرهنگی رخ می‌ دهد علاوه بر تآثیر بر ذوق،سلیقه،گذراندن اوقات فراغت و در نهایت سبک زندگی افراد نگرش به خود و جامعه و میزان هویت اجتماعی آنها تحت تآثیر قرار داده است.(پرنیان، 1392) به عبارت دیگر در جامعه مدرن نوع و سبک رفتار و کنش‌های مصرفی یا سبک زندگی است که هویت‌های فردی و اجتماعی را شکل می‌ دهد. (کفاشی و همکاران، 1389 ) به طور کلی در چنین فضای اجتماعی علاوه بر سبک‌های متفاوت زندگی که توسط افراد انتخاب می‌ شود فرایند جهانی شدن موجب تغییر در منابع هویتی و هویت گزینی افراد نیز شده است. (خواجه نوری و همکاران، 1389) اهمیت این امر زمانی مشخص می‌ شود که بدانیم بدون سبک زندگی و هویت اجتماعی یعنی بدون چهارچوب‌های مشخصی که شباهت ها و تفاوت ها را آشکار می‌ سازد افراد یک جامعه امکان برقراری ارتباطی معنا دار و پایدار میان خود را نخواهند داشت. (کفاشی و همکاران، 1389) همچنین فهم چیستی و چگونگی خود در برابر دیگری که مشخصه هویت است، نه تنها در ساختار روانی افراد بلکه در تکاپوهای جامعه انسانی نیز اهمیت زیادی دارد.(ذولفقاری و سلطانی، 1389)مسآله بودن این موضوع از آنجا ناشی می‌ شود که مسیر تغییر سبک‌های زندگی و ورود سبک‌های جدید زندگی موجب تغییر و تهدید فرهنگی،فردی شدن و افزایش شکافهای اجتماعی،رواج مصرف گرایی،از هم پاشیدگی شبکه‌های سنتی  ودر نهایت بحران هویت فردی و اجتماعی افراد می‌ شود در این موضوع افراد هویت خود را به جای منابع سنتی هویت،از خلال مصرف کالاها و سبک‌های گوناگون زندگی کسب می‌ کنند.(رضایی، 1389)ایران نیز همچون بسیاری از کشور ها در حال گذر تغییراتی یافته است اما از آنجایی که چنین تحولاتی (که در غرب با عنوان مدرنیته و جهانی شدن روی داده است)از طریق دنیای اطلاعات و ارتباطات و نه در بستر مناسب فرهنگی وارد نقاط مختلف جهان از جمله ایران شده است بحران هایی را در زندگی مردم به وجود آورده است (خواجه نوری،1389).

  در این بین فرهنگ جوانان ایرانی متآثر از این رقابت ها،منازعات و تبادل ها و تصورات فرهنگی بیش از بقیه گروه‌های جامعه متنوع شده است تا جایی که فرهنگ و هویت جوانان به یکی از دغدغه‌های کلان نظام تبدیل شده است و سیاست گذاران فرهنگی رواداشته است تا میزان تآثیر گذاری نهادها و سازمانهای فرهنگی رسمی‌ را در این زمینه افزایش دهند. (شالچی،1389) به عبارت دیگر چون جوانان در مقایسه با گروه ها و قشرهای دیگر روابط اجتماعی گسترده تری دارند و با  مظاهر و وسایل تجدد نو سازی جهانی شدن و همچنین اندیشه ها و هویت‌های جدید آشنایی و برخورد بیشتری می‌ یابند بیش از دیگران در معرض تغییرات هویت قرار می‌ گیرند به علاوه با توجه به اینکه حدود 60 درصد از جمعیت جامعه ما را جوانان تشکیل می‌ دهند. (کلانتری و حسنی، 1387)و در مجموع کارکرد غیر قابل انکار سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جوانان در روند تحولات عمومی‌ مطالعه پیرامون چگونگی تکوین هویت اجتماعی وتصور آنان بر خداوند وهم چنین تاثیرگذاری این دو مفهوم بر سبک زندگی بسیار ضروری به نظر می‌ رسد.(پاینده، 1389)

  در جامعه پرزرق و برق و پیچیده امروزی مولفه‌های مختلفی می‌ توانند بر کارکرد انسان تاثیر بگذارد که متاسفانه از نظر عوام بیشتر پارامترهای  مادی و دنیوی مورد توجه قرار می‌ گیرد ودر جامعه علمی‌ و دانشگاهی نیز بیشتر تحقیقات به صورت تک بعدی  مورد بررسی قرار گرفته اند ولی با توجه به سرشت پیچیده انسان به نظر می‌ رسد عوامل متعددی در شکل گیری رفتار هر فرد تاثیر می‌ گذارد. در این تحقیق سعی شده که تاثیر مولفه‌های مهمی‌ مانند هویت وادراک از خدا وشاخه‌های مرتبط با آن مورد بررسی قرار گیرد و تاثیر آنها بر سبک زندگی نشان داده شود .

  در این نوشتار سعی شده است همین موضوع تبین وتحلیل گردد که پرداختن به جوانب گوناگون این موضوع از جنبه‌های برجسته این تحقیق است .

   

  1-2- بیان مسأله

  آیا رابطه ای بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی و مولفه سبک زندگی در دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد اسلامی دره شهر وجود دارد ؟

  تحقیق وپژوهش در مورد خصوصیات انسان مسئله پیچیده ای است زیرا بیان دقیق وتوضیح جنبه های مختلف انسان در قالب و بر اساس اطلاعات موجود و نظرات متعدد کار بسیار دشواری است .

  در خصوص موضوعاتی چون هویت اجتماعی وادراک از خدا وسبک زندگی به صورت جداگانه تحقیقات ارزشمندی در داخل وخارج از کشور صورت گرفته است، اما بررسی نظری وتجربی هویت اجتماعی و ادراک از خدا بسیار اندک وبه تعداد انگشتان دست هم نمی رسد. همچنین در مورد سبک زندگی مطالعات انجام شده اغلب در حوزه های نظری بوده وکمتر به آزمون تجربی این فرایند دست زده اند. در این قسمت از مقاله به مرور تحقیقاتی می پردازیم که در گذشته در این خصوص صورت گرفته است .

  نظریه هویت اجتماعی با کار بر روی دسته بندی حوزهای اجتماعی آغاز شد(بورکه وکلویس[2]،2007 ) این نظریه تاکید می‌ کند که رفتار ، عناصرمشخصه‌های اجتماعی بزرگ تر افراد را منعکس می‌ کند، این بدان معناست که ساختارهای اجتماعی فعال مانند گروهها ،سازمانها ،فرهنگ ها واز همه مهمتر افراد با این عناصر جمعی هویت یابی می‌ کنند. این دیدگاه، این ایده را تقویت می‌ کند که شناخت اجتماعی افراد بر اساس گروه هایشان یا چهارچوب‌های جمعی فرد تفسیر می‌ شود ( پادیلا[3]و پرز،2010).

  یکی از نظریاتی که به ارتباط دومتغیر سبک زندگی وهویت پرداخته است نظریه تصدیق می‌ باشد. براساس این نظریه تصاویر افراد از خودشان از واکنش ها دریافت شده از رفتار خودشان وهم چنین از دیگران شکل می‌ گیرد .هویت این تصاویر که به عنوان باز خورد از خود دیگران دریافت می‌ کند رشد وتوسعه میابد . اوقات فراغت (به عنوان سازنده سبک زندگی) زمینه ای را فراهم می‌ کند که افراد قادر شوند از طریق آن هویتشان را تثبیت و نیز برای دیگران ابراز کنند ( غباری بناب،1388).

  طبق نظریه مشارکت، اوقات فراغت علاوه بر آنکه هویت فرد تاثیر می‌ گذارد واز آن نیز تاثیر می‌ پزیرد. (کمپل[4]2007) ماکس وبر که یکی از دیگر نظریه پردازان این حوزه است برمبنای تعریف چند بعدی خود از قشر بندی اجتماعی وتاکید بر منزلت به عنوان یکی از ابعا د ومولفه‌های قشر بندی اصلاح سبک زندگی را به کار می‌ بندد وسبک زندگی از نظر وی شیوه‌های خاص از زندگی است وگروه‌های اجتماعی برای تمایز از دیگران وکسب منزلت (هویت اجتماعی ) به کار می‌ گیرند (ربانی وشیری، 1388).

  از نظر تامیلسون نیز هویت بیشتر محصول جهانی شدن ( که سبک زندگی نیز یکی از ابعاد ومهم آن به حساب می‌ آید ) است تا قربانی آن، به عقیده اوهویت در قالب تصورات فرهنگی معاصر جای گرفته است ویکی از ابعاد قابل توجه زندگی اجتماعی نهادینه شده در مدرنیته است (تامیلسون[5]، 1387).

  فدرستون که یکی از نظریه پردازان موجود در این حوزه می‌ باشد، معتقد است که واژه سبک زندگی در دوره معاصر به نوعی فردیت ابراز وجود وخود آگاهی سبک گرایانه اشاره دارد به زعم وی بدن ،لباسها ،طرز بیان ،فراغت، ترجیهات خوردن ونوشیدن وانتخاب محلی برای تعطیلات به عنوان شاخصهای سبک زندگی به حساب می‌ آید. (فدرستون[6]، 2009) ( رابرت[7]، 2011) در الگوی مفهومی مطالعه حاضر نیز نقش معنادار تصور از خدا بر تصور از خود معنی دار شد، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که چگونگی ادراک فرد از خدا در ادراک اواز خودش تاثیر می گذارد.(کربین[8]،2009)نیز در پژوهش خود  به این نتیجه رسید که بین ویژگی های  شخصیتی منفی توام با عدم شایستگی فرد تصویر ذهنی منفی از خداوند رابطه وجود دارد. انجمن مشاوره آمریکا[9] (2007)نقل از زرین لک وطباطبایی (1391) نیز در پژوهشی نشان دادند یک رابطه  ایمن با خدا  همواره  می توان تحویل کننده حرمت خود پایین باشد.

  ازآنجایی که سبک زندگی را باید درارتباط با مدرنیته مورد بررسی قرار داد در اینجا جهت تبین ارتباط سبک زندگی وهویت اجتماعی از نظریه گیدنز استفاده می‌ شود .

  ایشان معتقد است که هویت شخصی برنامه مدرنی است که افراد آن را بر حسب درکی که از روش‌های ابراز وجود و زندگی نامه شخصی خود دارند، می‌ فهمند. ( گیدنز[10]، 1388) بنابراین در جهان مدرن نسبت ها وآن عناصری از زندگی انسان مدرن که سنتی به نظر آید باز اندیشی می‌ شود ،در این راستا بیشتر موقعیت‌های زندگی مدرن با دین به صورت حاکم برزندگی روزانه سازگاری ندارد بخشی از این واقعیت به دانش باز اندیشانه سازمان داده شده است وتحت تسلط مشاهده‌های تجربی واندیشه منطقی بر می‌ گردد ،این دانش مبتنی بر رفتارهای مادی واصول اجتماعی است .البته لازم به ذکر است که دنیوی شدن به نحو کامل به دین نمی‌ انجامد (گیدنز، 1388).

  دین وسنت همیشه دارای پیوند نزدیک با یکدیگر بوده است وباز اندیشی زندگی اجتماعی مدرن مغایرت مستقیم با سنت دارد ونسبت را بیشتر از دین تضعیف کرده است تفاوت این دو نوع سبک زندگی در آن است که سبک زندگی مذهبی مبتنی بر رفتارهای مذهبی است در حالیکه سبک زندگی سنتی افراد از رفتارهای مبتنی بر سنت که در سطحی گسترده تر قرار دارد واز او تبعیت می‌ کند ( پایبنده، 1389).

  در جامعه ایران بنابر بافت وساخت مذهبی دین واعتقادات در اساس هویت افراد ریشه دارد اعتقادات و باورهای دینی شاکله وهویت افراد را شکل می‌ دهد و این جهانی شدن است که به وسیله رفتارهای نوین اطلاعات و ارتباطات باعث تغیر نگرش وهویت اجتماعی افراد می‌ شود (مقدس وخواجه نوری، 1388).

  به باور گیدنز مذهب یکی از منابع اقتدار سنتی است واز این طریق با سنت ارتباط پیدا می‌ کند در نتیجه تجربه معنا وتفسیر بر اساس آن صورت می‌ گیرد وبه همین دلیل اکثر کنش ها ی زندگی دارای دلایل دینی و مذهبی است . در نتیجه هویت مذهبی سازه ای اجتماعی مبتنی بر مذهب است .نقش مهمی‌ ایفا می‌ کند در واقع افراد با اتخاذ به رفتارهای اجتماعی مبتنی بر مذهب به نوعی متمایز خود را از سایر افراد نمایان نمی‌ کنند وبه تشخیص وفردیت دست می‌ یابند اما در زمان حال تجدد مراجع زندگی بشری را متعدد کرده است مراجعی که همه مدعی صلاحیت هستند وسنت که مهمترین مرجع ماخذی بوده اند که بشر به آن رجوع کرده است اهمیت کلی خود را از دست داده است ودر عرض مابقی  مراجع موجود در جهان مدرن واقع شده است ودر واقع به طور کلی از لحاظ ساختاری منابع جهان مدرن متعدد تر از منابع سنتی هستند ودر بعضی موارد با آنها تفاوت دارند (گیدنز،1388).

  بنابراین هویت برساخت عصر جدید زاده تجدد و نهادهای امروزین است وهویت اجتماعی نیز همانند هویت شخصی با توجه به موقعیت ها واوضاع واحوال اجتماعی ونیز خود آگاهی شکل می‌ گیرند به عبارت دیگر خود آگاهی بر خود هویت شخصی زمینه بروز هویت اجتماعی است. (ذوالفقاری وسلطانی، 1389 ) این هویت‌های جدید به میزان‌های مختلف با سنت دارای زاویه هستند بر این اساس کسانی که دارای سبک‌های سنتی تر هستند دارای هویت‌های سنتی تر خواهند بود وسبک‌های زندگی مدرن با هویت‌های  

  اجتماعی مدرن همخوانی خواهند داشت .

  هدف این پژوهش شناخت معیارهاو متغیرهای مختلف هویت اجتماعی و ادراک از خدا و میزان تاثیر آنها بر سبک زندگی که از نظر کارکنان اساتید ودانشجویان مورد پرسش قرار گرفتند، می‌ باشد .

  دراین تحقیق  پس از شناخت مولفه‌های  مختلف سبک زندگی و میزان اهمیت وتاثیر آنها برروی دومتغیر هویت اجتماعی وادراک از خدا پرداخته خواهد شد تامیزان همبستگی متغیرهای فوق برهمدیگر مشخص گردد.

  بررسی وشناخت این معیارها علاوه بر این که باعث خواهد شد تا بتوان نظر آزمودنی ها رادر مورد مولفه‌های مورد مطالعه با هم مقایسه کرد، منجر به رسیدن به تعدادی شاخص و نقطه نظر در مورد سبک زندگی در حوزه مورد پژوهش خواهد شد وبا استفاده از آن می‌ توان نمای کلی از وضعیت گرایشات فرهنگی در این شهرستان بدست آورده ولی در نهایت هدف اصلی پژوهش رسیدن به این پرسش است که به واقع تاثیر هویت اجتماعی وادراک از خدا بر سبک زندگی دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد دره شهر به چه میزان بوده است.متاسفانه مطالعات در خصوص دگرگونی‌های فرهنگی – اجتماعی در این شهرستان بسیار اندک است بدین جهت مطالعه برروی این دانشگاه وسایر واحدهای آموزشی منطقه از باب تغییرات فرهنگی واجتماعی از اهمیت بسیار ی برخوردار است . 

   

  1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

  جهان به جای ورود به دنیای پست مدرن به سوی دوره ای گام بر می دارد که در آن پیامدهای مدرنیته ریشه‌ای تر و جهانی تر از پیش شده اند.( گیدنز[11]،2011) تردیدی نیست که دنیای متجدد کنونی به میزان گسترده ای فراسوی محیط فعالیت های انفرادی امتداد می یابد و هیچ کس قادر نیست از تحولات ناشی از گسترش تجدد مصون بماند یا خلاف آن گزینشی به عمل بیاورد؛ حتی مدرنیته ، مردمی را که در سنتی ترین سکونتگاه های ممکن خارج از بخش پیشرفته جهان به سر می برند، تحت تأثیر قرار می دهد. در دهه اخیر، سازه های اجتماعی که در بستر هویت معنا پیدا می کنند مثل طبقه ( نظام تولید) از بین رفته است. جهت گیری نظریه های اجتماعی در دهه اخیر به سمت پذیرش اهمیت فزاینده سبک زندگی در شکل دادن به هویت شخصی و اجتماعی است و به عنوان موضوعی برای نظریه و پژوهش اجتماعی مطرح شده است (چاوشیان، 1389).

  سبک زندگی شیوه ای نسبتا ثابت است که فرد برای رسیدن به اهداف خود به کار می برد. یعنی راهی است برای رسیدن به اهداف زندگی. این سبک حاصل دوران کودکی فرد است، به عبارت دیگر، سبک زندگی بعد عینی و کمیت پذیر شخصیت افراد است (سلطانی،1389). اولین بار (آلفرد آدلر[12] ،1922) سبک زندگی را مطرح کرد و این مفهوم را بعدا پیروان او گسترش دادند. او شناخت فرد را مستلزم شناخت سازمان ادراکی و شناخت سبک زندگی او می دانست و معتقد بود سبک زندگی به ایمان و اعتقاداتی اطلاق می شود که فرد در روزهای اولیه زندگی خود کسب می کند و یک الگوی ادراکی جهت دار است. سبک زندگی، شیوه زندگی فرد است و عواملی همچون ویژگی های شخصیتی، تغذیه، ورزش، خواب، مقابله با استرس، حمایت اجتماعی، و استفاده از دارو را شامل می‌ شود. با ارزیابی سبک زندگی افراد می‌ توان میزان موفقیت‌های فردی و اجتماعی آنان را در زندگی مورد ارزیابی و بررسی قرار داد (کوکرهام،[13] 2007 ). سازمان جهانی بهداشت[14]( 2012 ) سبک زندگی سالم را ، تلاش برای دستیابی به حالت رفاه کامل جسمی، روانی، و اجتماعی توصیف کرده است. سبک زندگی سالم شامل رفتارهایی است که سلامت جسمی‌ و روانی انسان را تضمین می‌ کنند. به عبارت دیگر، سبک زندگی سالم دربردارنده ابعاد جسمانی و روانی است. بعد جسمانی شامل تغذیه، ورزش، و خواب است، و بعد روانی شامل ارتباطات اجتماعی، مقابله با استرس، روش های یادگیری و مطالعه، و معنویت است.

   یکی از مؤلفه های مهم معنویت تصور از خداست. به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، تصور از خدا یک الگوی درونی روانشناختی از تصورات فرد در مورد خداست. درواقع یک فرایند ترکیب محفوظات و تنظیم انبوه خاطراتی از منابع مختلف و در ارتباط با خدا، می‌ باشد. (لاورنس[15]، 2013) ادراک از خدا یک مدل کارکردی درون روانی است که فرد خدا را بدان گونه و در قالب متصور می‌ شود.ادراک از خدا نه فقط یک ساز روانی در ارتباط با هوش معنوی افراد است بلکه می‌ تواند نشان دهنده درجه رشد یافتگی استدلال اخلاقی و میزان بلوغ روانی و در نگاهی ژرفتر تمامیت شخصیت فرد باشد.در حالیکه افکار واندیشه‌های افراد در مورد خدا که مستقیمآ از آموزه‌های مذهبی نشآت می‌ گیرند و بیشتر با ادبیات و سنن دینی منتقل می‌ شوند اغلب به راحتی توسط یک مصاحبه قابل دستیابی است اما دستیابی به سطح تصور و تصویر افراد از خدا یا همان ادراک فرد از خدا کاری دشوار است.(گاتیس ،[16]2007 )ادراک از خدا از دیدگاه روانشناسی یک الگوی شناختی- عاطفی است که از طریق نخستین ارتباطات کودک با افراد مهم زندگی و مراقبینش شکل گرفته و در سرتاسر زندگی همگام با رشد  و بلوغ روانی فرد بارها و بارها تجدید می‌ شود این الگو جهت گیری ،رفتار و احساس فرد در ارتباط با خدا را هدایت می‌ کند به همین خاطر ادراک از خدا مجموعه ای مستقیم از آخرین سطح ادراکی فرد در مسائل انتزاعی و امور ماورایی است.همچنین در صورتیکه صحبت از شناخت افراد وشخصیت ایشان در میان باشد و بخواهیم سازه ای روانی انتخاب کنیم تا با بررسی آن بر بسیاری از خصایص روانی افراد پی ببریم آنگاه ادراک فرد از خدا و تصویری که وی بر آن دست یافته بسیار مهم است (گاتیس، 2007).

  هویت اصطلاحآ مجموعه ای از علایم،آثار مادی،زیستی،فرهنگی و روانی است که موجب شناسایی فرد از فرد،گروه از گروه،اهلیتی از اهلیتی دیگر و فرهنگی از فرهنگ دیگر می‌ شود که محتوا و مظروف این ظرف به متقاضی هر جامعه و ملت  متفاوت و بیانگر نوعی وحدت،اتحاد،هم شکلی،تداوم،استمرار،یکپارچگی و عدم تفرقه است.(محرمی،1383)مفهوم هویت مانند بساری از مفاهیم فلسفی،اجتماعی و انسانی،انتزاعی،سهل و ممتنع  می‌ باشد و از سوی دیگر در حال دائمی‌ شدن است.لذا همواره باید از طیفی یاد کرد که در یک سوی آن،هویت،صرف نظر از پسوند‌های که بدان افزوده می‌ شود بر روی این طیف معانی بی پایان هویت قرار دارد و تمامی‌ بحث‌های هویت صرف نظر از پسوند هایی که به آن افزوده می‌ شود بر روی این طیف قرار دارند (پیران، 1384).

  مطالعه در زمینۀ علمی‌ اجتماعی هویت نشان داده است که افراد دارای هویت های گوناگون مذهبی، شغلی، قومی، اجتماعی، سیاسی و جنسی می‌ باشند. مذهب زمینه را برای کشف و تعهد هویت از طریق پیشنهاد کردن مفاهیم ایدئولوژیکی،اجتماعی ومعنوی فراهم می‌ کند، به طوریکه نتایج نشان داده است که بین مذهب و هویت کسب شده رابطۀ مثبت وجود دارد (کینگ،[17]2010).

  با توجه به اینکه از دیرباز مساله درک وجود خداوند از مهمترین چالش‌های بشر بوده واز طرفی مساله هویت در عصر حاضر یکی از مهمترین دغدغه‌های متفکرین از جمله جامعه شناسان وروانشناسان و..بوده واز طرفی در دنیایی که اصطلاحا به عصر ارتباطات توصیف شده و بشر به صورت لحظه ای شاهد تغیر وتحول و نوآوری می‌ باشد وهر روز شاهد تغییر وکشف سبک‌های مختلف زندگی از طرق مختلف از جمله رسانه‌های تصویری، لازم است در زمینه‌های فوق تحقیقات گستردتر وعمیقتری صورت گرفته تا تاثیر این مقوله ها بر روی همدیگر مورد تحلیل قرار گیرد در این تحقیق محقق سعی نموده با مطالعه تحقیقات صورت گرفته وهمچنین انجام بررسی‌های میدانی گام کوچکی در این زمینه بردارد.

   

   

  1-4-  اهداف پژوهش

  1-4-1-  اهدف کلی

  تعین رابطه بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان دره شهر

  1-4-2-  اهداف جزیی

  تعین رابطه بین سبک زندگی و هویت اجتماعی و ادراک از خدا

  تعین رابطه بین مولفه های مختلف سبک زندگی و  هویت اجتماعی و ادراک از خدا

  تعین رابطه بین سلامت جسمانی و هویت  اجتماعی و ادراک از خدا

  تعین رابطه بین ورزش و تندرستی و هویت اجتماعی و ادراک از خدا

  تعین رابطه بین کنترل وزن و تغذیه و هویت اجتماعی و ادراک از خدا

  تعین رابطه بین پیشگیری از بیماری ها و هویت  اجتماعی و ادراک از خدا

  تعین رابطه بین سلامت روانشناختی و هویت  اجتماعی و ادراک از خدا

  تعین رابطه بین سلامت معنوی و هویت اجتماعی و ادراک از خدا

  تعین رابطه بین سلامت اجتماعی و هویت اجتماعی و ادراک از خدا

  تعین رابطه بین اجتناب از داروها و مواد مخدر و هویت اجتماعی و ادراک از خدا

  تعین رابطه بین پیشگیری از حوادث و هویت  اجتماعی و ادراک از خدا

  تعین رابطه بین سلامت محیطی  و هویت اجتماعی و ادراک از خدا

  تعین رابطه بین هویت اجتماعی و ادراک از خدا

   

  1. Lawrence

  [2] .burke&klovis

  [3] padila&perez

  [4] .campbell

  [5] .tamilson

  [6] .feadherston

  [7].Rabert

  [8] .kerbin

  [9] .american counseling assoiation

  [10] .giddenz

  [11] .Giddenz

  [12].Adler

  [13]. cokererham

  1.world health orgaizaion

  [15] .lawrence

  [16] . gaatees

  [17].king

  Abstract

  The aim of this study was to investigate the relationship between God and the perception of social identity and lifestyle in the valley city and university students and staff will try to answer the question whether or not there is a relationship between these components? The population consisted of all students and staff free of Valley City, descriptive survey research and descriptive and inferential statistics such as t test, Pearson correlation coefficient was used to analyze the data. The data were collected through three questionnaires, including questionnaires standardization of lifestyles, understanding of God's identity. Simple random sampling method and sample size is 120, according to Morgan. The findings showed that one can say with 95% confidence, changing lifestyles and social identity and positive linear relationship between variables, lifestyle and perception of God, while the linear relationship is not statistically significant. There is a positive relationship between social identity and understanding of God.

   

  Key words: social identity, lifestyles, perception of the God

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                      صفحه

  چکیده 1

   

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1مقدمه. 3

  1-2- بیان مسأله. 5

  1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 9

  1-4-  اهداف پژوهش... 12

  1-4-1-  اهدف کلی.. 12

  1-4-2-  اهداف جزیی.. 12

  1-5- فرضیه‏های تحقیق. 13

  1-6-  تعاریف مفهومی‌ و عملیاتی.. 13

  1-6-1- سبک زندگی.. 13

  1-6-2-  هویت اجتماعی.. 14

  1-6-3-  ادراک خدا 14

   

  فصل دوم: ادبیات تحقیق

  2-1- ادبیات تحقیق. 16

  2-1-1- سبک زندگی.. 16

  2-1-2-  تغییرات سبک زندگی در فرایند توسعه ابزارهای نوین ارتباطی.. 20

  2-1-3 - ارزیابی سبک زندگی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی.. 23

  2-2- ادراک از خدا 25

  2-2-1- ادراک از خدا از نظر علمای مسلمان. 26

  2-2-2 - ادراک در لغت.. 26

  2-2-3- رابطه علم وادراک.. 26

  2-2-4- ادراک امور حسی.. 26

  2-2-5- ادراک به معنای رویت.. 26

  2-2-6- مدرک بودن خداوند. 27

  2-2-7- آیا ادراک از جمله صفاتی است که بتوان آن را به خدا نسبت داد؟. 27

  2-2- 8- ادراک خدا از نظر فلاسفه. 28

  2-2-9- ادراک از خدا از نظر روان تحلیل گران. 30

  2-2-10- رابطه دلبستگی شکل گرفته دوران کودکی با ادراک از خدا 34

  2-3-  هویت.. 37

  2-3-1- واژه هویت.. 37

  2-3-2- هویت در نگاه دیگران. 38

  2-3-3- هویت ونوجوانی.. 39

  2-3-4- هویت وهویت یابی (نظریه ها وتعاریف ) 41

  2-3-5-  عوامل موثر بر شکل گیری هویت : 44

  2-3-6-  تاثیر هویت بر سبک زندگی.. 47

  2-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 49

   

  فصل سوم: روش تحقیق

  3-1-مقدمه. 53

  3-2- روش تحقیق. 53

  3-3- جامعه ی آماری 54

  3-4- نمونه ی آماری و روش نمونه گیری.. 54

  3-5- نحوه اجرای پرسشنامه. 54

  3-6- ابزار جمع آوری اطللاعات: 55

  3-6-1- پرسشنامه سبک زندگی       lsq. 55

  3-6-2- پرسشنامه هویت (isi- 6g) 56

  3-6-3- پرسشنامه اداراک از خدا 56

  3-7- روش تحلیل آماری : 58

   

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1- مقدمه. 60

  4-2- تجزیه و تحلیل یافته‌ها 60

  4-3- توصیف داده ها 60

  4-4- سنجش رابطه متغیرهای تحقیق. 65

  4-5- فرضیات تحقیق. 65

  4-6- سنجش تفاوت متغیرهای تحقیق. 74

   

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  5-1 مقدمه. 78

  5-2- اهمیت ومزیتهای پژوهش... 82

  5-3- راهکارهای پیشنهادی.. 83

  5- 4- محدودیت‌های تحقیق. 84

  منابع و مآخذ. 85

  پیوست‌ها 92

  چکیده انگلیسی.. 101

  منبع:

  منابع و مآخذ

  منابع داخلی :

  آزاد ارمکی،تقی (1389). نظریه‌های جامعه شناسی، تهران،انتشارات  سروش.

  آزاد ارمکی، چاوشیان، تقی، ، حسن. (1389). فرهنگ و هویت ایرانی و جهانی شدن .تهران انتشارات تمدن

  ابراهیمی، قربانعلی ، گونه ، عباس. (1389 ). سرمایه فرهنگی و مدیریت ظاهر و جوانان زن در توسعه وسیاست شماره 3.صص 176-153

  ابن سینا ،حسین بن عبداله (1405)  طبیعیات  ،کتابخانه آیت اله مرعشی ،قم 

  احدی، حسن، جمهری، فرهاد،( 1392). روان شناسی رشد. تهران: انتشارات سمت

  افضلی ،احمد (1388)، فرهنگ شیعه ،زمزم هدایت چاپ دوم

  امیری . رضایی، حسن ، محمد(1392). تاثیر سبک زندگی بر هویت اجتماعی جوانان مطالعه موردی جوانان 29-15 ساله شهر بابل

  برجعلی، زهرا ، خسروی، زهرا (1390). جهت گیری مذهبی وساختار هویت فردی انتشارات دانشگاه

  برک، لور ای. (1393 ). روان شناسی رشد (ج ۲) . ترجمه ی یحیی سید محمدی. تهران: انتشارات سمت

  پارسا ،محمد.( 1393). روانشناسی یادگیری بربنیاد نظریه ها– تهران انتشارات مهارت

  پایبنده، فروزنده، جعفر ، محبوبه. (1390 ). بررسی رابطه میزان هویت ملی و هویت قومی‌ در بین جوانان دهدشت. پژوهش جوانان فرهنگ جامعه شناسی شماره 5. ص122

  پاینده، حسین ( 1389 ). قرائتی نقادانه از آگهی‌های تجاری در تلویزیون ایران، تهران: نشر روزنگار.

  پرنیان، لیلا ، همت، صغری( 1392 ). مطالعه رابطه سبک زندگی وهویت –  انتشارات مطیع

  تامیلسون، جان. (1388). جهانی شدن و هویت فرهنگی (مترجم الهام کریمی‌ بلان ) . شماره 19 صص 70-52تبریز

  جمهری ،رضا(1391)پیش دانشگاهی ایران و جهانی شدن و تأثیر آن بر ارزش ها و هویت دینی و ملی

  چاوشیان، حسن ( 1389). سبک زندگی و هویت اجنماعی، پایان نامه دکنرا جامعه شناسی، دانشکده علوم اجنماعی دانشگاه تهران.

  چاوشیان، حسن، ( 1389 )، سبک زندگی و هویت اجتماعی: مصرف و انتخابهای ذوقی به عنوان شالودهی تمایز و تشابه اجتماعی در دورهی مدرنیته اخیر، رسالهی دکتری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.

  خاکشور، فاطمه،نوروزی، محمد .(1393).  نقش تصور از خدا وهویت زندگی درمعنای زندگی- تهران انتشارات مهارت

  خواجه نوری ،بیژن ، دلاور، مریم السادات (1391). عوامل موثر بر دوستی دختر وپسر در بین جوانان شهر شیراز با تاکید بر فرایند جهانی شدن ،جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان شماره 46صص64-64

  خواجه نوری، بیژن ، رحمانی، علی . هاشمی، سمیه .(1389). سبک زندگی وهویت ملی مطالعه موردی ،دانش آموزان دبیرستانهای شهر شیراز (مطالعات ملی شماره 44صص152-127)

  خواجه نوری، بیژن ، ریاحی، زهرا. (1392 ). جهانی شدن و دنیا گرایی و زنان مورد مطالعه شهرستان شیراز و استهبان، شماره 15صص21-47

  خواجه نوری، بیژن ، مقدس، علی اصغر. (1391). جهانی شدن وتغییر هویت اجتماعی زنان شماره 7.صص32-5

  خواجه نوری، بیژن، ریاحی، زهرا، مساوات، ابراهیم( 1392 ). ادراک رابطه سبک زندگی و میزاندینداری جوانان ،مورد مطالعه جوانان شهر شیراز علوم اجتماعی شوشتر شماره 200صص103-130

  دهخدا، علی اکبر. لغت نامه دهخدا. انتشارات دانشگاه تهران. تهران

  ذوالفقاری ،ابوالفضل ، سلطانی، لاوین (1389). بررسی رابطه ادراک از خدا وسبک زندگی با هویت قومی‌ جوانان مطالعه موردی شهرستان مهاباد (جامعه شناسی ایران شماره 2صص 50-24 )

  ربانی، رسول و شیری، حامد (1388). اوقات فراغت و هویت اجتماعی: بررسی جامعه شناختی الگوهای

  رحمت آبادی ،الهام ، آقابخشی، حبیب. (1390). سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان رفاه اجتماعی شماره 20صص254-253

  رضایی ، مصطفی .(1389). سبک‌های زندگی وچالشهای هویتی جامعه و علوم اجتماعی شماره 15 صص 45-44

  رضوی امیری ،اقدس سادات (1393)  نوجوانی وهیت یابی ،شیراز ،انتشارات امیر

  زلفعلی فام ،جعفر ، غفاری، مظفر.(1388). تحلیل جامعه شناختی هویت اجتماعی دختران دانشجوی دانشگاه گیلان پژوهش جوانان فرهنگ وجامعه شناسی شماره 30 صص140-121

  زیمل، گئورگ (1389).  کلان شهر و حیات ذهنی ، ترجمه یوسف اباذری، فصلنامه علوم اجتماعی ، شماره2

  زیمل، گئورگ (1391 ). پول در فرهنگ مدرن ، ترجمه اباذری، ارغنون، یوسف ، شماره 3، صص 325 - 338 .

  سبحانی ،جعفر ،(1390)الهیات علی هدی الکتاب والسنته والعقل ج1،ص163،المرکز العالمی‌ الدرسات لاسلامیه ،قم

  سنت کلر، مایکل. (1386). درآمدی بر روابط موضوعی و روانشناسی خود. علیرضا طهماسب و حامدعلی آقایی. تهران، نشر نی (تاریخ چاپ به زبان اصلی 2000)

  شالچی ،وحید(1389).  سبک زندگی جوانان کافی شاپ تحقیقات فرهنگی ایران شماره 1صص115-93

  شتلفر ومانوئل (1390 )عصر اطلاعات ،قدرت هویت ،جلد 1 (مترجم حسن چاوشیان تهران طرح نو کفاشی مجید مترجم پهلوان وکاظم عباسی نژاد عربی (1392 )

  صدیق وسروستانی ،رحمت اله ، قادری، صلاح الدین (1388). ابعاد فرهنگی اجتماعی سیاست هویت دانشجویان برمبنای مولفه‌های سنتی و مدرن به تفکیک دانشگاه محل تحصیل تحقیقات فرهنگی ایران شماره 8 صص 65 -35   

  طباطبایی، محمد حسین (1393)،المیزان ، موسسه علمی‌ بیروت

  طبرسی ،فضل بن حسن (1389)،مجمع البیان ،دارلحیات العربی

  غباری بناب،ب.،حدادی کوهسار، (1389).رابطه سلامت روانی باتصویرذهنی ازخداوکیفیت دلبستگی دردانشجویان. مجموعه مقالات پنجمین سمینارسراسری بهداشت روانی دانشجویان،تهران،دانشگاه شاهد 22 و 23 اردیبهشت ماه. 248-249

  غباری بناب. وحدادی کوهسار.ا( 1388).،رابطه اضطراب وافسردگی باتصویرذهنی ازخدادردانشجویان،. مجله علوم روانشناختی،دورهشتم،شماره31

  غضنفری ، احمد(1390 )اعتباریابی و هنجاریابی  پرسشنامه سبک هویت،تهران انتشارات رشد.   

  فاضل ، مقداد ،(1388) ارشاد الطالبین ،کتابخانه مرعشی قم

  فاضلی، محمد. ( 1389 ). مصرف و سبک زندگی تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

  فرریزبی، دیوید (1391 ). جامعه شناسان آلمانی و مدرنیته ، ترجمه مددی، مجید، ارغنون، شماره 11 و 12 ،

  کلانتری ،عبدالحسین ،حسنی ،حسین (1387)رسانه‌های نوین وزندگی روزمره ،تاثیر تلفن همراه برهویت وسبک زندگی تهران نشر رسانه

  کلینی ،رازی ،محمد یعقوب (1388)اصول کافی مکتب اسلامی‌ تهران

  کیرکپارتریک (2013 )وابستگی در نوجوان(مترجم احمد رضایی)تهران انتشارات نوین.

  گل محمدی، احمد. ( 1390 )، جهانی شدن، فرهنگ و هویت، تهران: نی

  گیدنز آنتونی (1390)مدرنیته ومدرنیسم (مترجم حسینعلی نوروزی ) تهران- نقش جهان

  گیدنز، آنتونی .( 1388) . جامعه شناسی: منوچهر صبوری. نشر نی. تهران

  گیدنز، آنتونی، ( 1388 )، تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه ناصر موفقیان، نشر نی، تهران، چاپ ششم.

  لطف آبادی، نوروزی، حسین و وحیده (1389 ). بررسی چگونگی نگرش دانش آموزان دبیرستانی

  ماسن، هنری پاول، دیگران،( 1390). رشد و شخصیت کودک، ترجمه مهشید یاسایی.نشر آزمون

  محبی، اکرم ،قریشی، فردین، محمدبخش، بهمن (1390). جهانی شدن و هویت ملی دانشجویان دانشگاه قم

  محبی، اکرم، آذر فتحی، اسکندر، محمد بخش، بهمن. (1392). جهانی شدن هویت‌های محلی و جهانی شدن دانشجویان، مطالعه موردی دانشگاه تبریز ،تحقیقات فرهنگی ایران شماره 2صص 121-101

  محرمی، توحید.( 1391) . هویت ایرانی- اسلامی ما در هویت ایران. پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.تهران

  معین، محمد. (1390 ). فرهنگ فارسی. موسسه لغت نامه دهخدا. دانشگاه تهران. تهران

  نجات، آسیه . شهابی، فاطمه (1392) .دلیستگی ادراک شده دوران کودکی و فرایند انطباق تصور از خدا- تهران انتشارات دانشگاه

   

   

  منابع خارجی

   

  A new perspective«, Hispanic journal of Behavioral sciences, vol. 25, No.1, pp: 35 _55.

  Allport ,G, W.(2008). The Individual and his religion. New York , Macmillan.

  Allport, G, W. & Ross, J. M.(2008). Personal religious orientation and

  prejudice. and Individual Differences, 44, 1022-1031.

  Anderson, W. Thomas & Golden, Linda L. (2011) Lifestyle and psychographics: A critical Belief Scale.Internal structure and external relationships. In D. M. Wulff (Ed.),

  Berzonsky, M.D.(2012). Identity style and well- Being: Does commitment Matter?Department of psychology, State university of new York at Cortland. Vol.(3),

  Burke, P.J. & Clovis, W (2008). »Ethnic role identity among black and white college

  Campbell, J. (2007). Adolescent identity development: The relationship with leisure

  Chaney, David (2010), Lifestyle, London and New York, Routledge

  Chaney, David (2010), Lifestyle, Rutledge Publisher

  Clair, S., & Day, H. D, (2011), Ego identity status and values among high school females.

  Cockerham, w, Rutten, A. & Abel, T. (2009) Conceptualizing contemporary health

  Collins, R. (2010) Credential Society, Newyork: Academic press.

  Contexts.Journal of Applied Developmental Science, v 7, p. 197–204.

  culture, and resistance. Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, 41(1)

  Deconchy, J, P. (2009). The idea of god: its emergence between 7 and 16 years.  

  Godin (Ed), from religious experience to a religious attitude (pp. 97 - 108).Chicago: Loyola: A comparison.

  development in a Christian liberal arts environment, Journal of Psychology and Theology, Development, 15(1), 25-52.

  Duriez, B & Hutsebaut, D.(2009). A slow and easy introduction to the Post Critical

  Duriez, B., Smits, I & Goossense, L.(2009). The relation between identity styles and

  Erikson, E, H (1968). Identity: Youth and crisis. New York: Norton.

  Foster , R. A. , & Keating, G. J. P (2013) The male God - concept and self - steem: Atheoretical framework. Paper presented at the annual convention of the

  societyfor the scientific study of religion, Virginia Beach, VA.

  Foster, J. D. & LaForce, B. (2013), A longitudinal study of moral, religious, and identity

  Freud, S. (1961). The future of an illusion (J.Strachey, Trans). New York: Norton.(Original published 1927).

  Giddenz, A. (2011), Modernity and Self Identity, Cambridge: Polity Press

  Giddenz, A. (2011), Modernity and Self Identity, Cambridge: Polity Press.

  Godin, A., Hallez, M. (2009).Parental images and divine paternity.Lumen vitae, 19,253 - 284.

  Gorsuch, R. L. (2010). Psychology of religion.Annual.Review of psychology, 39,

  Handbook of the Psychology of Religion. London: Oxford niversity Press.

  Hunsherger, B., Pratt, M & Pance, S. M (2009). Adolescent identity formation:Religious exploration and commitment. An International.Journal of Theory and

  Identity: An international Journal oftheory and research. 2(1), 7-28.

  in contemporary consciousness«, journal of comparative research in Anthropology andJournal of Personal and Social Psychology,1 ,80-90.

  Journal of Youth and Adolescence, v 8, p. 317–326.

  Kenya, and Kerala: are women more connected over time? , Gender Technology a n dKing, Pamela. E. (2010). Religion and Identity: The Role of Ideological, Social, and Spiritual

  Lawrence, R.T. (2010), Measuring the image of God: The Godimage inventory and the God image scale. Journal of Psychologyand theology. 25(2): 214-226.

  lifestyle and motivation, A thesis presented to the university of Waterloo in fulfillment of

  lifestyles: Moving beyond weber, The sociological aurterly, vol. 38, No. 2. Pp. 321- 342.

  Marcia, James. E. (2009).Identity andpsychosocial development in adulthood.

  Miller, B. P. & Shrum, W. (2011). Gender digital divide in the research sectors of Ghana,

  Padilla, A.M & Perez, W. (2010). »Acculturation, social identity and social cognition:

  religiosity in adolescence: Evidence from a longitudinal perspective. Personality

  review and recommendation, Advances in consumer Research, vol. 11. Pp. 405- 411.

  Rojeck, C. (2007), Capitalism and Leisure Theory, Tavistock.

  Rollins, J. (2007). Cape Verdean women and globalization: the politics of gender,

  Schalk, S. (2011).»Self. Other and other _self: going beyond the self/other binary

   

  Simmel, G. (2009), On Individuality and Social Forms, ed. By D. N. Levine, Chicago:

  students: an interactionist approach«, Sociological perspectives, 30:31_310.

  the degree of Master of Arts in Recreation and leisure studies, Waterloo, Ontario, Canda.

  University of Chicago Press.

  Weber, M. (1968), Economy and Society, Bedminister Press.

  Featner stone.m.(2008)

  Consumer cultnure.dnd postmodernism.london saye.


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان‌های شهر شیراز , مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان‌های شهر شیراز , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان‌های شهر شیراز , پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان‌های شهر شیراز , تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان‌های شهر شیراز , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان‌های شهر شیراز , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان‌های شهر شیراز , پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان‌های شهر شیراز , گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان‌های شهر شیراز , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان‌های شهر شیراز , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان‌های شهر شیراز , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان‌های شهر شیراز , رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان‌های شهر شیراز

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: صنعتی و سازمانی ارزیابی اثر کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی کارکنان مرکز مدیریت حوادث فوریت های پزشکی فارس چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی اثر کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی کارکنان مرکز مدیریت حوادث فوریت های پزشکی فارس بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه ...

دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی گرایش: صنعتی و سازمانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) بررسی رابطه استرس­ شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه­ای راهبردهای مقابله­ای در کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه استرس­ شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه­ای راهبردهای مقابله­ای در کارمندان، بود. بدین منظور، از بین ...

پايان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشدM.A  رشته مديريت دولتي گرايش تحول چکيده هدف از پژوهش حاضر، بررسي رابطه بين جو سازماني با استرس شغلي و خلاقيت در کارکنان  اداره کل بيمه سلام

چکیده : این پژوهش با هدف بررسی رابطه میان هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان با در نظر گرفتن نقش واسطه ای سلامت روان انجام شده است. نمونه آماری این تحقیق شامل 306 نفر از پرسنل شرکت نفت زاگرس جنوبی را شامل می شود ، جهت بررسی این روابط پرسشنامه هایی استانداردی مورد استفاده قرار گرفت که روایی آنها مورد تایید بوده است و پایایی آنها توسط محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ...

پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته: مديريت دولتي زمستان 91 چکيده هدف اصلي اين پژوهش تعيين ارتباط بين کيفيت زندگي کاري (پرداخت منصفانه و کافي، محيط کار ايمن و بهداشتي، ت

پایان­نامه جهت اخذ درجه­ی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی چکیده در این پژوهش نقش تعدیل کنندگی راهبردهای مقابله ای و حمایت های اجتماعی در رابطه بین کیفیت زندگی ، نشانگان روانشناختی و سبک های فرزند پروری مورد بررسی قرار گرفته و 120 نفر از زنان سرپرست خانوار استان البرز به صورت نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند . شواهد پژوهش و نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون سلسله ...

پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی مشاوره گرایش شغلی چکیده: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تعارض کار-خانواده و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی کارکنان شرکت گازسوزان نجف­آباد بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را 1200 نفر از کارکنان شهرک صنعتی نجف­آباد در سال 1392 تشکیل می­داد. از میان این تعداد نمونه­ای به حجم 300 نفر با استفاده ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی چکیده: سرمایه اجتماعی از مهمترین مفاهیم روبه رشد در علوم اجتماعی است و دامنه کاربرد آن در سایر علوم روبه افزایش است. این مفهوم بیانگر حلقه مفقوده در توسعه بشمار می رود و مانند سایر سرمایه ها مولد بوده و بستر مناسبی برای بهره برداری از سرمایه های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است.در دهه های اخیر ،مفهوم کیفیت زندگی برای ...

پایان نامه برای دریافت درجه ­ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی مشاوره گرایش شغلی چکیده: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تعارض کار-خانواده و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی کارکنان شرکت گازسوزان نجف­آباد بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را 1200 نفر از کارکنان شهرک صنعتی نجف­آباد در سال 1392 تشکیل می­داد. از میان این تعداد نمونه­ای به حجم 300 نفر با ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A» رشته: روانشناسی گرایش: بالینی چکیده هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه سبک های والدینی،کیفیت زندگی و ابعاد شخصیتی سرشت و منش در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار می باشد.روش:.40 فرد مبتلا به اختلال هویت جنسی و 40فرد بهنجار با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار:در این مطالعه از پرسشنامه شیوه های فرزند پروری یانگ ،پرسشنامه ...

ثبت سفارش