پایان نامه مقایسه ویژگی‌های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار

word 484 KB 30295 174
1393 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت قبل:۳۷,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۹,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

  گرایش: عمومی

  مقایسه ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار

   

  چکیده:

  این پژوهش با هدف مقایسه ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار در شهر ماهشهر به مرحله اجرا در آمد.

  روش : این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی علی- مقایسه ای بود.جامعه آماری این تحقیق شامل گروهی از افراد بزهکار و غیر بزهکار شهرستان ماهشهر بودند که تعداد آنها در حدود 420 نفر گزارش گردید. از این تعداد به عنوان نمونه 220 نفر با استفاده از جدول گرجسی و مورگان با نمونه گیری در دسترس  انتخاب شدند.

  ابزار پژوهش : ابزار پژوهش شامل  پرسشنامه شخصیتی آیزنگ(EPQ-R) بود که دارای روایی و پایایی مناسب می باشد.یافته های این پژوهش نشان داد که افراد بزهکار در مقیاس برونگرایی دارای نمره بالاتر و افراد غیر بزهکار  در سایر مؤلفه ها(روان پریش گرایی، روان نژند گرایی، جرم جویی، اعتیاد) نمره کمتری کسب کردند. همچنین بین ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار تفاوت معنی داری وجود دارد.

  واژگان کلیدی: ویژگی های شخصیتی ،بزهکار، غیر بزهکار، ماهشهر

  مقدمه:

  نیروی انسانی هر جامعه سرمایه های بنیادی آن جامعه هستند  و بقایای هر جامعه و وضع آن بیش از هر چیز بر نیروی انسانی آن پایدار است و میزان علاقه ی مسئولان امور هر کشور را نسبت به جامعه (حال و آینده)، نشان از میزان توجه و پرداخت آنها به نیروی انسانی (جوانان) و تلاش به بهره مند ساختن آنها از یک زندگی سالم و مطلوب به راحتی می توان دریافت (شعاری نژاد، 1374).

  تقریباً می توان گفت که هیچ جامعه ای از بزهکار خالی نیست و تعداد آنها و نوع بزهکاری در جوامع مختلف متفاوت است.در نتیجه اجتماع برای مشخص کردن آنهااسم و عبارتی  را برایشان رقم زده و کم کم به صورت «داغ ننگ» درآمده است. آنچه این نوجوانان در ارتکاب آن با یکدیگر شباهت دارند در سرپیچی از سنن و قوانین و مقرراتی است که دنیای بزرگسالان آنها را معیار پذیرفته و به آنها عمل می‌کنند (کواراس، ویلیام سی[1] ، 1992).

  بزهکاری پدیده ای اجتماعی جهانی است که معمولاً برای جرائم نوجوانان زیر 18 سال به کار برده می‌شود. گر چه جوامع گوناگون بر حسب وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود با انواع متفاوت آن روبرو هستند. در همه جوامع انسانی اصطلاح بزهکاری در مورد افرادی به کار برده می شود که اعمال خلاف قانون یا مذهبی در آن جامعه انجام می دهند. با توجه به این که احکام در جامعه های گوناگون متفاوت است؛ فرد متخلف در یک جامعه ممکن است در جامعه ای دیگر از تخلف مبری باشد(ستوده ، 1378: 126). در کشورها بزهکاری به مجموعه کل جرایمی گفته می شود که در صورت ارتکاب، مجازات هایی از قبیل قصاص، دیات، حدود و تعزیرات را در پی دارد. هر روز در کنار ما جرایم متعددی به وقوع می پیوندد و با ورق روزنامه ها در صفحه حوادث با انواع بزهکاری آشنا می شویم: چاقو کشی، شرب و جرح، دزدی، تجاوز و... وقتی از خیابان عبور می کنیم سازمانهایی نظیر: کانون اصلاح و تربیت، نیروی انتظامی و دادگاه‌هایی را می بینیم که برای مجازات این گونه افراد به وجود آمده اند. ولی تا حالا فکر کرده ایم چه عواملی در بوجود آمدن بزهکاری مؤثر است؟ پیچیدگی عوامل مؤثر در پدیده بزهکاری سبب شده است که هر گروه از محققان آن را از دیدگاهی خاص بررسی کنند. روان شناسان و روان پزشکان از دیدگاه روان شناختی،حقوق دانان از دیدگاه جرم شناسی و مسائل کیفری ،پزشکان و زیست شناسان از نظر عوامل زیستی و بالأخره جامعه شناسان از دید آسیب شناسی اجتماعی (انتشار اولین گزارش راجع به دادگاهی ویژه نوجوان، 1899).

   

  بیان مسئله:

  شخصیت حوزه بسیار گسترده ای است، زیرا  شخصیت خود موضوعی است پیچیده و دارای ابعاد و جنبه های گوناگونی است. برای شناخت شخصیت انسان، از دیرباز کوشش های فراوانی به عمل آمده که برخی از آنها غیر عملی، بعضی خرافاتی، و معدودی دیگر علمی و معتبر است.

  عوامل گوناگونی برروی شخصیت فرد تأثیر می گذارد که تأثیر آن ها برهم تابع عوامل دیگری نیز می باشد مانند:شغل،تربیت،مسکن ،بیماری ها و...اما شخصیت تنها عامل منحصر به فرد در رابطه با ارتکاب جرم نمی باشد و تنها بسته و زمینه ساز تلقی می شود.چه بسا انسان های کاملاً نرمال هم در شرایطی که محیط و عوامل بیرونی بر آن ها سنگینی می کند دست به ارتکاب جرم بزنند.

  بقراط در طبقه بندی خود صفراوی مزاجان را مستعد عمل جنایی می داند. صفرایی مزاج یا آتشی مزاج باریک اندام و پوست بدنش معمولاً زیتونی رنگ و گرم و خشک که در نتیجه غلبه صفرای زرد است؛ تنفسی تند و حرکاتی مقطع دارد؛ خوابش کم و پرکابوس است؛ از نظر اخلاق  تندخو، زودخشم، جاه طلب، برتری جو، حسود و ثابت قدم است و چنین می پنداشتند که آتشی مزاج بیش از دیگران آمادگی ارتکاب جنایت را  دارد(کاویانی،1386).

  نظریه های مختلفی درخصوص شخصیت مجرمان در طول تاریخ به ویژه در دوران معاصر ارائه شده است. یکی از نظریات دوران معاصر، نظریه ژان پنیاتل است. وی عقیده دارد ماهیت مجرمان با دیگران تفاوتی ندارد و تمامی افراد دارای هسته مرکزی شخصیت مجرمانه هستند که دارای چهار جنبه خودمحوری، بی‌ثباتی، پرخاشگری و بی تفاوتی می باشند که در مجرمان، بی تفاوتی در برابر سرزنش و ملامت، بی‌توجهی نسبت به قطعی بودن اعمال مجازات، عدم توجه به درد و رنج قربانی و زشتی ارتکاب جرم را می توان دید (کسن[2]، 1385 ).

  یکی از مهمترین حوزه های مطالعاتی در حوزه علم، مطالعه در زمینه انحرافات اجتماعی جرم "بزه" می‌باشد.همزمان با پیشرفت هایی که بشر در علوم مختلف به دست آورده و نیز با توجه به تغییرات و دگرگونی عظیم جوامع به ویژه توسعه صنعتی شدن ،تغییر در سبک های زندگی ،تحول در ساخت نهادهای اجتماعی و وظایف و کارکرد های این نهاد ها ، همگی باعث شدند که مشکلات اجتماعی بروز و زمینه را برای انجام تحقیقات مختلف مهیا نماید (کلدی ،1387).در زمینه انحرافات اجتماعی به خصوص در زمینه جرم ،دیدگاه ها و نظریه های زیادی مطرح شده است که عبارتند از :زیستی ،روان شناختی و جامعه شناختی.

  تئوری های زیستی منشأهای انحرافی در افراد و دیگر موضوعات پیرامون اساس رفتار انحرافی را مورد مطالعه قرار می دهد.نظریه پردازان این حوزه معتقدند که عامل رفتار انحرافی جنبه زیستی می باشد، سزار لمبروزو[3] معتقد بود که براساس مشاهدات ویژگی های بدن انسان می توان در مراحل زودتر توسعه انسانی ،انحرافات را تشخیص داد.

  در شکل خیلی بهتر و امروزی تر تحقیقات در ارتباط با سنخ زیستی انسان با انحرافات و ارتکاب به جرم می توان به موارد افرادی که دارای یک کرموزوم Yاضافی هستند(سندرم xxy) و موجبات رفتارهای ضد اجتماعی یا به عبارتی میزان شیوع جرم در این افراد می باشد،اشاره کرد. در نظریه روان شناسان این مسئله به چشم می خورد که می توان به نظریه فروید پرداخت که معتقد بود رفتار انحرافی یا به عبارتی میزان شیوع جرم در افرادی اتفاق می افتد که بین نهاد "من"و"فرامن" عدم توازن برقرار باشد (کلدی ،1387).

  بررسی موج نگاری الکتریکی مبادرت ورزیده اند.ی بزهکارانه ترتیب داده اند،پرواضح است که این گروه از پژوهشگران به جستجوی مبانی زیستی عصبی ت در بزهکاران یکی از راهبردهایی است که در چند دهه اخیر مورد نظر بوده است. نابهنجاری های الگوی فعالیت الکتریکی مغز در این افراد به دو صورت مشاهده شده است: یکی وجود امواح آهسته مغزی است که نشانگر امواج مغزی آنها شبیه امواج مغزی کودکان و بیانگر رشد نایافتگی مغزی است. دومین نابهنجاری ،وجود خیزک هایی در امواج مغزی بزهکاران است.وجود این خیزک ها با رفتار پرخاشگری و زود انگیخته ارتباط دارد به نحوی که در اغلب افرادی که مرتکب اعمال پرخاشگرانه می­شوند ،این خیزک ها مشهود بوده و این افراد درباره اعمال خود اظهار گناه یا نگرانی نمی‌کنند (روزنهن و سلیگمن،1989).

  توجه به این یافته ها این احتمال را مطرح می سازد که قشر مغز در افراد بزهکار از رشد یافتگی مطلوبی برخوردار نیست ،بنابراین انتظار می رود با تحول یافتگی قشر مغز ،رفتارهمطرح می سازد که قشر مغز در افراد بزهکار از رشد افتگی مطلوبی برخوردار نیست ،بنابراین انتظار می رود با تحول یافتگی قای ضد اجتماعی آنان کاهش یابد.

  اگر چه نتایج برخی پژوهش ها از بهبود نسبی در افراد بزهکار بین سنین 30 تا 40 سالگی نشان داد که نمی توان الگوی رشد یافتگی مغزی را در تعداد زیادی از بزهکاران مشاهده نمود،اما از سوی دیگر وجود خیزک ها در الگوهای موج نمای الکتریکی مغز نشان دهنده نارساکنش وری دستگاه کناری مغز(دستگاهی که مسئول مهار هیجان و انگیزش) می باشد.به نظر می رسد که ناتوانی فرد بزهکار در اجتناب از برخی رفتارها صرف نظر کردن از لذت ها ،شبیه ناتوانی حیواناتی است که در مطالعات آزمایش از ناحیه جداری مغز آسیب دیده اند(نیومن و گرنشاین،1980).

  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺳﺒﺐ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر، اﻟﻜﻞ، ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺎ اﻳﻤﻦ ﺑهﺸﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ. از دﻳﺪﮔﺎه روان شناختی اﻓﺮاد ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ دارﻧﺪ. ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺻﺮﻓﺎً ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻌﺘﺎدان ﻗﺒﻞ از اﻋﺘﻴﺎد دارای ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎی رواﻧﻲ و ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻋﺪﻳﺪه ای ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺮب ﺗﺮی ﻇﺎﻫﺮ و ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ در اﺻﻞ راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺷﺨﺼﻴﺖ او و اﻋﺘﻴﺎد ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ از اﻓﺮاد ﺑﺮای ﭘﺬﻳﺮش اﻋﺘﻴﺎد ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ از دﻳﮕﺮان اﺳﺖ (کرمی نیا،1384).

  ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﻈﺮﯾه ﺧﺎص ﻗﺎﺑﻞ آزﻣﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ را ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻫﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﮐﻠﻮﻧﯿﻨﺠﺮ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﯿﻤﺮخﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ، دو ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻟﮑﻠﯿﺴﻢ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻧﻈﺮﯾه اﺻﻠﯽ وی ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺘﻘﻞ ژﻧﺘﯿﮑﯽ، ﻋﺼﺒﯽ و زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﮐﺰی (ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻓﻌﺎلﺳﺎزی رﻓﺘﺎری، ﺑﺎزداری رﻓﺘﺎری و ﻧﮕﻬﺪاری رﻓﺘﺎری)، زﻣﯿﻨه اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑه ﻔﺮد ﭘﺎﺳﺦ رﻓﺘﺎری ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻮ، ﭘﺎداش و ﺗﻨﺒﯿﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﭘﺎﺳﺦ، ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﻬﻨﺠﺎر و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و رﻓﺘﺎری، از ﺟﻤﻠﻪ اﻟﮑﻠﯿﺴﻢ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻫﺎی ﻣﻮاد ﻣﯽﺷﻮد(آداﻣﺰ و ﻫﻤﮑﺎران[4]، 2003).

  بررسی اختلالات شخصیت و وابستگی به مواد به عنوان پیش بینی کننده جنایتکاری نشان داده است که اشخاص وابسته به مواد افیونی بیشتر مرتکب جرایم می شوند (کارلوس و همکاران به نقل از تی هونن، ایسوهانی، راساتن، تویرانن و مورینگ، 1997). همین گزارشها نشان داده اند که وابستگی به الکل و مواد رابط بین اختلالات روانی و جرم را تسهیل می کنند .

  رﻓﺘﺎری ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺣﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ اداﻣﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد و اﻓﺮاد در ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺗﺪاوم رﻓﺘﺎری ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ ﺗﻘﻮﯾﺖ وﺟﻮد دارد و «ﭘﺎداش واﺑﺴﺘﮕﯽ» ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ.

  ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﻨﺸﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ، ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺳﺮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺧﻮدﮐﺎر وﻋﺎدت ها اﺧﺘﺼﺎص دارد، ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻓﺮدی در ﺧﺼﻮص ﺧﻮداﻧﮕﺎره ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻫﺪاف و ارزش ﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.

   ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮداﻧﮕﺎره ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ارزش و ﻣﻌﻨﺎی ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻪ ﺑُﻌﺪ ﻣﻨﺶ، ﻫﻢ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻋﻘﻼﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﺮدی و ﻏﯿﺮ ﻓﺮدی  را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻢ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد (ﮐﻠﻮﻧﯿﻨﺠﺮ، 1991 به نقل از کاویانی ،1386).ها با رفتار پرخاشگری و زود انگیخته ارتباط دارد به نحوی که

  ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻬﺪاشت، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻬﻢ در ﺑﺴﻴﺎری از ﻛﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﭼﻨﺪ وﺟﻬﻲ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﺳﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رواﻧﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ژﻧﺘﻴﻜﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ دﺧﻴﻞ هستند. اﻋﺘﻴﺎد ﻧﻮﻋﻲ آﺳﻴﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻳﺸﻪ در ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ و ﻃﺮد ﺷﺪﮔﻲ اﻓﺮاد و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺧﺎص در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی زﻳﺎدی را ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮای  ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر وﺟﻮد دارد. ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻮاد ﻣﻲ روﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻲ دیگر ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺧﻮد را رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ.

  در این پژوهش از بین عواملی که به طور مستقیم و غیر مستقیم  می توانند در بزهکاری نقش مستقیم و غیر مستقیم داشته باشند، ویژگی های شخصیتی را انتخاب کردیم. هدف از انتخاب این متغیر این بود که نوجوانان با توجه به شناسایی ویژگی های شخصیتی خود و همچنین تفکیک این ویژگی ها خصوصیات خود را بهتر بشناسند و از همه مهمتر اینکه تفاوت های شخصیتی بین خود و افراد بزهکاررا بهتر شناسایی کنند.با توجه به مطالب ارائه شده در این پژوهش ما به دنبال پاسخگویی به این سؤالات می باشیم که آیا بین ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار تفاوت وجود دارد؟ و اینکه نقش کدام یک از مؤلفه های ویژگی های شخصیتی در بزهکاران و غیر بزهکاران مؤثرتر است؟ علاوه بر این نقش ویژگی های دموگرافیک تحصیلات و جنسیت در هر یک  از سه متغیر ذکر شده چگونه است؟

   

   

   

  اهداف و ضرورت پژوهش:

  بزهکاری پدیده ای طبیعی و ذاتی نیست و هیچ نوجوان و جوان بزهکاری از هنگام تولد مجرم به دنیا نمی آید؛ بلکه عوامل متعدد و گوناگونی او را به سوی ارتکاب به جرم و بزه سوق می دهد.

  یکی از مسائل و مشکلات بغرنج جوامع امروز که توجه بسیاری از روان شناسان و جامعه شناسان و حقوقدانان را به خود جلب کرده است؛مسئله رواج بزهکاری در بین نوجوانان و جوانان است(فرجاد 1383).

  علت بزهکاری معمولاً علت واحدی نیست؛ بلکه چندین علت دست به دست یکدیگر داده و باعث بروز بزه در افراد می شوند. علل مهمی که می توان نسبت به سایر عوامل اساسی تر تشخیص داد شامل عوامل اجتماعی، اقتصادی، روابط والدین و نوجوانان می شود. جامعه شناسان به عوامل مستقیم و غیر مستقیم محیط و تراکم جمعیت، وضع سکونت، آلودگی هوا و... توجه کرده اند. نقش شرایط اجتماعی وتعارضاتی که در چارچوب آن به وقوع می پیوندد امکان ناپذیر است به همین دلیل نمی توان بزهکاری را تنها براساس عوامل اجتماعی بررسی کرد.

  بررسی ها نشان می دهد که اگر در جامعه ای ثبات و پایداری اجتماعی وجود نداشته باشدو جامعه در شرایط دشواری چون شورش، جنگ یا انقلاب باشد و پاره ای از شرایط غیر عادی و ناسازگاری عمومی در جامعه رواج داشته  باشد، میزان بزهکاری رو به افزایش می گذارد و به عکس هر قدر جامعه به سوی پایداری سوق داده شود، میزان بزهکاری کاهش پیدا می کند( یوسف کریمی، روان شناسی اجتماعی).

  اگر پدر و مادر نسبت به کارهای خلاف فرزندانشان بی توجه و بی تفاوت باشند، بدون شک زمینه ای برای ارتکاب خطاهای بزرگ فراهم می آورند ؛به عبارت دیگر چنانچه با عادات ناپسند و ضد اخلاقی کودکان در همان بدو امر برخورد درست و اصولی نشود؛ در دوران نوجوانی که آنان با بحران های شدید روحی، روانی و اجتماعی روبرو هستند، تغییر شکل خواهند یافت و خود را به صورت انواع بزهکار محیط، انحرافات اخلاقی، کمبودهای اجتماعی، اعتیادهای خانمان سوز و ...... نشان خواهند داد.

  با توجه به اینکه ارتباطات نوجوان و جوانان با اجتماع بیشتر از کودکان است و درصدد کسب تجربه های جدیدتری برمی آیند لذا مشخص ساختن مرز خوبی و بدی ، صداقت و ریاکاری، درستی و خلاف، ارزش و ضد ارزش ، اهمیت فوق العاده ای پیدا می کند ( ماندانا سلحشور، روزنامه اعتماد).

  بروز و ارتکاب رفتارهای بزهکارانه از سوی نوجوانان در فعالیت ها و ابعاد گوناگون زندگی ایشان، اعم از اجتماعی، تحصیلی، شغلی، روحی و روانی و ... اخلال ایجاد می کند. بیش از پیش اهمیت این حقیقت به ذهن تداعی می گردد که شناخت اوصاف و ویژگی های شخصیتی گروه نوجوان جامعه می تواند به نحو آشکاری به برقراری امنیت و سلامت روانی  اجتماعی در فضای زندگی این گروه، در سطح کلان به فضای نظام اجتماعی کمک نماید.

  بدیهی است ویژگی های شخصیتی موضوعی است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم افراد مختلف بخصوص بزهکار و غیر بزهکار را تحت تأثیر قرار می دهد. بر همین اساس شناسایی عوامل مؤثر و مرتبط با آن امری ضروری می باشد. بنابراین بررسی مقایسه ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار با غیر بزهکار نیز گامی در همین راستا است و می تواند به مسئولین کشوری، مراکز اصلاح و تربیت و.... کمک کند تا در برنامه ریزی و کاهش و شناسایی عوامل پیش بینی کننده بزهکاری از نتایج آن استفاده نمایند و در واقع راه هایی بیابند تا سلامت جامعه را بهبود بخشند ،بر این اساس می توان به ضرورت و اهمیت اجرای این تحقیق پی برد.

   

   اهداف تحقیق :                                                           

  هدف کلی:

  مقایسه ویژگی های شخصتی بزهکاران در شهرستان ماهشهرو همچنین نقش تعدیل­کنندگی جنسیت، تحصیلات و......... آن­ها.

   

   

  فرضیه تحقیق:

  بین ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار تفاوت معناداری وجود دارد.

   

  تعریف  مفهومی و عملیاتی متغیر ها:

  تعریف  مفهومی:

  ویژگی های شخصیتی:

  خصیصه‌های عمومی پایه‌های اصلی شخصیت را شکل می‌دهند. این ویژگی‌های مرکزی، هر چند از نظر نفوذ و اقتدار ویژگی‌های اصلی نیستند؛ اما خصیصه‌های عمده‌ای هستند که ممکن است برای توصیف یک فرد دیگر به کار آیند. عبارت‌هایی چون هوشمند، امین، کمرو و مضطرب نمونه‌هایی از ویژگی‌های مرکزی هستند . از نظر آیزنگ منظور از ویژگی های شخصیتی ویژگی های غالب افراد در هر یک از مؤلفه های :اعتیاد ،جرم جویی،  روان نژند گرایی ، روان پریش گرایی ، برون گرایی و درون گرایی می باشد(به نقل از کاویانی،1381).

   

  بزهکاری یا جرم:

  اقدام به عملی که بر خلاف موازین ، مقررات ، قوانین و معیارهای ارزش فرهنگی هر جامعه باشند در آن جامعه "بزهکاری" یا "جرم" تلقی می گردد و کسانی که مرتکب چنین اعمال خلاف می گردند "مجرم" یا "بزهکار" نامیده می شوند. در برخی موارد می توان آنها را افراد قانون شکن شمرد؛ یعنی کسانی که از قانون تبعیت و پیروی نمی کنند یا چگونگی وضع قانون را نمی شناسند و یا به اصالت وضع قوانین معتقد نیستند(فرجاد، 1383).

   

  غیر بزهکار:

  به نوجوانان زیر 18 سال که به لحاظ اخلاقی و حقوقی و روانی مشکلی برای خود وجامعه ایجاد نکرده باشند.

  درون گرایی: رفتاری است که با دیدگاه درونی ذهنی همراه بوده و فرد درون گرا آمادگی بیشتری برای خودداری و تسلط بر نفس از خود نشان می‌دهد. این افراد کمتر تمایل به حضور در جمع را دارند و بیشتر دقت خود را به مطالعه و فعالیت های ذهنی انفرادی می‌گذرانند(آیزنگ ۱۹۴۷).

  برون گرایی: رفتاری است که با دیدگاه عینی و خارجی مشخص شده و با فعالیت عملی بالاتری همراه است، افراد برون‌گرا از آمادگی کمتری برای تسلط بر نفس خویش برخوردارند(آیزنگ ۱۹۴۷).

  روان پریش گرایی: به معنای وضعیت روانی غیرطبیعی است و اصطلاحی است که در روان‌ پزشکی برای حالتی روانی به کار می‌رود که اغلب به صورت از دست دادن تماس با واقعیت توصیف می‌شود. سایکوز به انواع جدی اختلالات روانی اطلاق می‌شود که در طول آن‌ها  بیمار ممکن است دچار توهم و هذیان شود(آزاد،1382).

  روان نژند گرایی: نوروز یا روان‌نژندی در روان‌شناسی، نوعی سراسیمگی است که از پایه و اساس کالبد شناسانه‌ای ندارد. به عبارتی دیگر روان‌نژندی نوعی بیماری روانی یا رفتاری است که اساس عضوی ندارد(آزاد،1382).

   

  جرم جویی:

  تعریف قانونی ورسمی جرم، بیانگر این نکته است که آنچه را دولت جرم بشناسد ، جرم است. بدین ترتیب، این تعریف عملی را جرم محسوب می دارد که در قوانین جزایی بدان اشاره شده و در قالب تعیین کیفری خاص در ازای آن، مشمول ضمانت اجراهای دولتی قرار گرفته است (داگلاس و هنیز ، 1383: 55).

   اعتیاد: یک بیماری اصلی، مزمن و عصبی است که در اثر عوامل ژنتیکی، فیزیولوژیک و اجتماعی رشد و بروز پیدا می‌کند به طوری که وجه مشخصه‌ی این بیماری اختلال در کنترل انجام عملی و یا احساس اجبار در انجام یک عمل مشخص با وجود آگاهی نسبت به عواقب خطرناک آن باشد  .

  اعتیاد پاسخ فیزیولوژیک بدن است به مصرف مکرر مواد اعتیادآور  . این وابستگی از طرفی باعث تسکین و آرامش موقت و گاهی سبب تحریک و نشاط گذرا برای فرد می‌گردد و از طرف دیگر بعد از اتمام این اثرات سبب جستجوی فرد برای یافتن مجدد ماده و وابستگی مداوم به آن می‌شود.  در این حالت فرد هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ روانی به ماده مخدر وابستگی پیدا می‌کند و مجبور است به تدریج مقدار ماده مصرفی را افزایش دهد.

   

  تعریف  عملیاتی متغیرها:

  ویژگی های شخصیتی: نمره ای که آزمودنی ها از پرسشنامه ویژگی های شخصیتی آیزنگ(EPQ-R) کسب می کنند.

  بزهکاری: منظور از بزهکاران گروهی از افراد زیر هیجده سال می باشند که در نمونه مورد مطالعه مورد استفاده قرار گرفته می شوند.

  غیر بزهکار: منظور از غیر بزهکاران گروهی از دانش آموزان زیر هیجده سال در مدارس سطح شهر ماهشهر می باشند که مشغول به تحصیل می باشند.

  درون گرایی: نمره ای که آزمودنی ها از پرسشنامه ویژگی های شخصیتی آیزنگ(EPQ-R) کسب می کنند.

  برون گرایی: نمره ای که آزمودنی ها از پرسشنامه ویژگی های شخصیتی آیزنگ(مقیاس برون گرایی) کسب می کنند.

  روان‌پریش گرایی: نمره ای که آزمودنی ها از پرسشنامه ویژگی های شخصیتی آیزنگ(مقایسه روان پریش گرایی) کسب می کنند.

   روان نژند گرایی: نمره ای که آزمودنی ها از پرسشنامه ویژگی های شخصیتی آیزنگ(مقیاس روان نژند گرایی ) کسب می کنند.

  جرم جویی: نمره ای که آزمودنی ها از پرسشنامه ویژگی های شخصیتی آیزنگ(مقیاس جرم جویی ) کسب می کنند.

  اعتیاد: نمره ای که آزمودنی ها از پرسشنامه ویژگی های شخصیتی آیزنگ(مقیاس اعتیاد) کسب می‌کنند.

   

  [1] :Qovaras and Vilyam

  [2] :Kesen

  [3] :Cesare Lombroso

  [4] :Adamze et all

  The Comparison Personality Characteristics in Delinquent

   and Non Delinquent

   

  Abstract:

  Aim of this project was to compare personality traits of delinquent and non-delinquent people in the city of Mahshahr.

  Method:  The method of research was descriptive-comparative. The statistical society in this research was consisting of 420 delinquent and non-delinquent people from the city of Mahshahr. 120 people have been chosen from among these people and the Gerjesy- Morgan table has been used for sampling preperation.

  Tool for this research was eysenck personality questionnaire (EPQ-R) which was valid and reliable. Finding of this research showed  that extroversion delinquent eople obtaining higher points and non-delinquent people of other components (psychotic tends, Neurotic tends, crime tracking, addiction) obtain lower points. Also there are meaningful differences between personality trait of delinquent and non-delinquent people.

  Key words : personality traits, delinquent, non-delinquent, Mahshahr.

   

   

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                               صفحه                                                                                                    

   چکیده..............................................................................................................................................................................1

  فصل اول: کلیات پژوهش

  مقدمه.................................................................................................................................................................................3

  بیان مسئله........................................................................................................................................................................4

  ضرورت تحقیق................................................................................................................................................................9

  اهداف تحقیق.................................................................................................................................................................10

  فرضیه های تحقیق...................................................................................................................................................... 11

  تعریف متغیرها..............................................................................................................................................................11

  فصل دوم: پیشینه تحقیق

  مقدمه...............................................................................................................................................................................16

  نظریه‏‏های صفات...........................................................................................................................................................17

  رابرت مک کراء و پل کاستا: الگوی پنج عاملی ....................................................................................................18

  الگوی نظری برای پنج عامل .....................................................................................................................................19

  کاربرد الگوی پنج عاملی..............................................................................................................................................20

  مؤلفه های ویژگی های شخصیت..............................................................................................................................21

  برون گرایی - درون گرایی...........................................................................................................................................21

  جنبه های توصیفی شخصیت   ................................................................................................................................21

  توصیف چهار مزاج.........................................................................................................................................................22

  نظریه ی بازداری ..........................................................................................................................................................24

  اندازه گیری میزان بازداری در افراد برون گرا و درونگرا .....................................................................................24

  نظریه ی برانگیختگی ..................................................................................................................................................25

  تحول شخصیت..............................................................................................................................................................26

  اجتماعی شدن  ............................................................................................................................................................27

  روان پریشی گرایی (سایکوتیک)  .............................................................................................................................28

  افسردگی روانپریش .......................................... .........................................................................................................32

  روان نژندی گرایی ............................................ ...........................................................................................................32

  جرم جویی............................................... ......................................................................................................................32

  بزه، بزهکار، بزهکاری....................... ............................................................................................................................34

   خاستگاه جرم............................. ......................................... .......................................................................................35

   الف) محیط اجتماعی................................. ................................................................................................................35

  ب) عوامل محیطی ......................................................................................................................................................36

  شهرنشینی و مهاجرت های بی رویه روستاییان به شهرها.................................................................................36

  ج) حاشیه نشینی .........................................................................................................................................................37

  د ) فقر و بیکاری..................................................... .....................................................................................................38

  جرم از دیدگاه جرم شناسی............................................. ........................................................................................39

   الف – عوامل درون فردی ......................... ..............................................................................................................40

  ب – عوامل برون فردی...............................................................................................................................................40

  اعتیاد ..............................................................................................................................................................................42

  بیماری روانی .................................................................................................................................................................44

  بیماری جسمی...............................................................................................................................................................44

  ماهیت اعتیاد..................................................................................................................................................................44

   معتادان مزمن...............................................................................................................................................................44

  چرخه اعتیاد..................................................................................................................................................................45

  دانش اعتیاد...................................................................................................................................................................45

  انواع اعتیاد......................................................................................................................................................................45

  تفاوت میان عادت و اعتیاد..........................................................................................................................................47

  بیماری روانی .................................................................................................................................................................47

  اثرات مواد مخدر بر ساختار مغز................... ............................................................................................................48

  معتاد مزمن ...................................................................................................................................................................49

  علائم روانی بیماری اعتیاد........ .................................................................................................................................49

  بیماری جسمی........................... ..................................................................................................................................58

  ماهیت اعتیاد..................... ............................................................................................................................................61

  ویژگی های اعتیاد ........... .................................................. ........................................................................................62

  علائم اعتیاد..................... ..............................................................................................................................................66

  مواد مخدر و مغز........... ...............................................................................................................................................68

  اعتیاد و سلامت انسان................... .............................................................................................................................70

  تأثیر متقابل مواد مخدر و ناهنجاری های روانی........ ...........................................................................................70

  بزهکاری........................................ ................................................................................................................................70

  دیدگاهها........................... ............................................................................................................................................70

  رویکرد واقع گرایی انتقادی ........... ...........................................................................................................................70

  دیدگاه اثبات گرایان ....................................................................................................................................................71

  نظریه های یادگیری اجتماعی........... .......................................................................................................................72

  ساترلند و پیوند افتراقی .................. ..........................................................................................................................72

  نظریه انتقال فرهنگی کج روی ساترلند.......... .......................................................................................................73

  نظریه های کنترل اجتماعی............. .........................................................................................................................74

  شهرنشینی..................................... ................................................................................................................................82

  ابن خلدون.............. .......................................................................................................................................................83

  امیل دورکیم............ ....................................................................................................................................................84

  ارزیابی نظریه مرتون.................. ..................................................................................................................................84

  خرده فرهنگ جوان بزهکار........................ ...............................................................................................................85

  مکتب کلاسیک.............................................................................................................................................................85

  بزهکاران و زندان...........................................................................................................................................................86

  خودکشی ......................................................................................................................................................................87

  پیش گیری از اقدام به خودکشی ..... .....................................................................................................................88

  عدم طبقه بندی و تفکیک صحیح زندانیان (انتقال تجارب به یکدیگر)  .......................................................89

  عدم خود اشتغالی زندانیان در داخل بندها ...........................................................................................................91

  خود اشتغالی...................................................................................................................................................................91

  زندان و رفتارهای پر خطر(لواط، رابطه جنسی یا همجنس خواهی...)   .......................................................92

  خشونت و پرخاشگری در زندان ........................... ...................................................................................................94

  تحقیقات انجام شده............. ........................................................................................................................................96

  داخل کشور.......................... .........................................................................................................................................96

  خارجی..........................................................................................................................................................................101

  جمع بندی..................................................................................................................................................................103

  فصل سوم: روش تحقیق

  نوع تحقیق..................................................................................................................................................................109

  جامعه آماری...............................................................................................................................................................109

  نمونه آماری  و روش نمونه گیری: .........................................................................................................................109

  پرسشنامه شخصیتی آیزنگ(EPQ-R)................................................................................................................114

  روش نمره گذاری......................................................................................................................................................115

  روش اجرا....................................................................................................................................................................117

  روش های آماری.......................................................................................................................................................117

  فصل چهارم: یافته های تحقیق

  یافته‌های توصیفی.....................................................................................................................................................119

  یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق.............................................................................................................125

  فصل پنجم: نتیجه گیری

  نتیجه گیری................................................................................................................................................................131

  تبیین یافته­های مربوط به فرضیه­ پژوهش..........................................................................................................132

  محدودیت های پژوهش...........................................................................................................................................136

  پیشنهادات پژوهش...................................................................................................................................................136

  منابع

  منابع فارسی................................................................................................................................................................139

  منابع لاتین..................................................................................................................................................................147

   

  پیوست ها.....................................................................................................................................................................150

  چکیده انگلیسی..........................................................................................................................................................157

  منبع:

  منابع فارسی:

  ابراهیمی نسب،کریم .نوری،ابوالقاسم.مولوی،حسین (1381)هدف این پژوهش، بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی (برونگرایی2، روان رنجوری3، روان پریشی4) و برخی دیگر از متغیرها با بزهکاری پسران نوجوان ،  پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان ( پاییز و زمتسان 1381 - شماره 14  )علمی-پژوهشی(14) صفحه - از 227 تا 240

  آقاجانی ، علی.دانایی،رضا (1381) ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎی  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨﺶﻫﺎی وﻳﮋه ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اروﻣﻴﻪ،  ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ اروﻣﻴﻪ، دوره 6 ، ﺷﻤﺎره 3 ، ﺺ 135-144.

  احمدی، حبیب و همکاران، «بررسی تطبیقی رفتار بزهکارانه دانش آموزان  دبیرستان های نظام قدیم و جدید شهر شیراز»، مجله ی علوم اجتماعی و انسانی  دانشگاه شیراز، دوره ی شانزدهم، شماره ی 1

  احمدی، حبیب.خواجه نوری، بیژن.موسوی، سیدمجید(1388) ،عوامل مرتبط با بزهکاری دانش آموزان دبیرستانی، رفاه اجتماعی تابستان 1388; 9(33):105-122.

  آزادارمکی، تقی( 1386) نظریه های جامعه شناسی. تهران: سمت.

  آیزینگ، اچ.جی. (1975). جرم و شخصیت. ترجمه شریفی، حسن پاشا

  آرون. ریمون(1372)مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی»، ترجمه باقر پرهام- چاپ سوم، 1372، تهران:انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی (شرکتهای سهامی).

   اسکیدموم. ویلیام(1972) «نظریه های جامعه شناسی تفکر نظری در جامعه شناسی»، ترجمه علی محمد حاضری و دیگران –چاپ دوم 1375، تهران: انتشارات تابان.

  اشرف. احمد(1355) 1355، «کژ رفتاری و مسایل انسانی و آسیب شناسی اجتماعی، مجموعه گفتارهای درسی، تهران: انتشارات آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی.

  ایرانی، س(1383). مقایسه صفات شخصیتی ،اختلالات شخصیت و راهبرد های مقابله ای بیماران با اختلال وابستگی به مواد و گروه بهنجار. پایان نامه کارشناسی ارشد , د انشکد ه علوم تربیتی و ک ک روان شناسی, د انشگاه تبریز.

  آشوری، محمد.عظیم زاده، شادی(1392) جایگاه پرونده شخصیت در فرآیند پیشگیری از پایدار شدن بزهکاری جوانان، فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی بهار 1392; 43(1):195-213.

  احمدی(1389) در تحقیقی با عنوان اوصاف و ویژگی های شخصیتی  نوجوانان پسر بزهکار، تعالی حقوق سال دوم/ شمارهی 7/ مهر و آبان 1389صفحات 99 تا 1

  بهرامی، ه(1377) .بررسی میزان شیوع اختلالات روانی بین زند انیان و مقایسه آن با افراد عاد ی.طرح پژوهشی د انشگاه علامه طباطبایی.

  بشلیده ک. (1386) بررسی متغیرهای شخصیتی، شناختی، سازمانی و زیستی- جسمانی به عنوان پیش بین‌های حادثه دیدگی در کارکنان‌یک شرکت در اهواز. پایان نامه دکترا، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

  پروین، لورنس.ای، جان، اولیور.پی.(1381)شخصیت، نظریه ها و پژوهش. مترجمان؛ محمد جعفر جوادی و پروین کدیور. تهران، نشر آییژ. صفحه317-311

  تامین. ملوین(1373)جامعه شناسی قشر بندی و نابرابری های اجتماعی –نظری و کار بردی »، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، چاپ اول، 1373، تهران: توتیا.

   ترنر. جاناتان، اچ( 1977)ساخت نظریه جامعه شناسی»، ترجمه عبد العلی لهسائی زاده -1373، شیراز: انتشارات نوید شیراز.

  تنهایی. حسین ابوالحسن(1371)در آمدی بر مکاتب و نظریه های جامعه شناسی»، چاپ اول، مشهد: نشر مرندیز.

  توسلی. غلام عباس، 1370، «نظریه های جامعه شناسی»، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت.
  چلبی. مسعود، 1373، «تحلیل شبکه در جامعه شناسی»، فصلنامه علوم اجتماعی، دوره دوم شماره 5 و 6 (پاییز و زمستان)، 42-9 ، دانشگاه علامه طباطبایی.

  توکلی ، محمدعلی .دهکردیان ، پریسا (1392) پیش بینی اعتیادپذیری دانشجویان بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی، اهمالکاری تحصیلی و متغیرهای بین فردی ، اعتیاد پژوهی  دوره  7 , شماره  28 ; صفحه 23 تا صفحه 41.

  جزایری، علی رضا. جعفری زاده ، ذبیح اله . پورشهباز، عباس (1382) بررسی و مقایس ارتباط بین مؤلفه های شخصیتی و راهبرد های   30 ساله. فصلنامه اعتیاد پژوهی، - مقابله­ای در معتاد ان به تریاک 36 -17

  چلبی. مسعود(1386)تعهد کار، نامه پژوهش، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، فرهنگ و اخلاق کار، سال دوم، شماره 5، 104-75، تابستان.

  چلبی. مسعود(1382) جزوه کلاس ، گروه جامعه شناسی، دانشگاه الزّهرا.

  چلبی. مسعود(1382) وفاق اجتماعی، نامه علوم اجتماعی، دوره جدید جلد دوم شماره سوم، 28-15، تهران: دانشگاه تهران.

  خواجه موگهی، ناهید (1373) آماده سازی مقد ماتی فرم فارسی پرسشنامه چند محوری میلون در تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، روان شناسی بالینی. انیستیتو روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران.

  حسینی نسب، داود، احمدیان، فاطمه و روانبخش، محمدحسین (1387)بررسی شیوه های فرزندپروری با، خودکارآمدی و سلامت روان دانش آموزان. فصلنامه ی  مطالعات تربیتی و روان شناسی، شماره.21-38

  حق شناس، ح .(1387). طرح پنج عامل ویژگی های شخصیت(راهنمای تفسیر و هنجارهای آزمون های NEO-FFI و NEO-PI-R ). شیراز: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز.صغحه 65-60

  جلیلی، محمد صادق، عوامل مؤثر بر پیشگیری از ارتکاب جرم در بین جوانان، پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی،تهران، 1381.

   حبیبی ، مصطفی.  ریاحی نسب، ناصر(1390) آسیب شناسی اعتیاد و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن، همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

  ﻣﻨﺼﻮﺭﯼ، ﺯﻫﺮﺍ. ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﯾﻨﯽ، ﻟﻄﯿﻔﻪ. ﺑﺎﻗﺮﯼ، ﻣﺴﻌﻮﺩ (1390) ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻭ ﻧﮕﺮﺵ ﺑﻪ ﺑﺰﻫﮑﺎﺭﯼ ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ،

  مشکانی،محمدرضا.مشکانی، زهراالسادات(1381)در این مقاله، به بررسی میدانی موضوع بزهکاری نوجوانانی که به جرم بزهکاری در تهران بزرگ در سال 1371 دستگیر شده اند پرداخته ایم. مجله جامعه شناسی ایران تابستان (1381; 4.2) (آسیب های اجتماعی درایران)

  محمدی فرود، حمید (1383) روان شناسی جنایی، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور/انتشارات راه تربیت/چاپ اول/1383.

  دلاور ع .(1387). احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی. تهران :انتشارات رشد. صفحه 260

  دلاور ،ع .(1385).روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش. صفحه255-249

  دواس. دی. ای(1991) پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، چاپ اول، 1376، تهران: نشرنی.

  دور کیم . امیل، «درباره تقسیم کار اجتماعی، «ترجمه باقر پرهام –چاپ اول 1369، نقش جهان (کتابسرای بابل).

  دور کیم. امیل(1995)قواعد روش جامعه شناسی»، ترجمه علی محمد کاردان، چاپ پنجم، 1373، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

  رئیسی، جمال، (1382) ،"جوانان و ناŽهنجاریŽهای رفتاری"، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 21، بهار 1382.

  دوستیان ،یونس . بهمنی ،بهمن . اعظمی، یوسف .گودینی، علی اکبر(1392) بررسی رابطه پرخاشگری و تکانشگری با آمادگی به اعتیاد، در دانشجویان پسر،توانبخشی ،دوره  14 , شماره  2 (مسلسل 57) ; صفحه 102 تا صفحه 109.

  دانش،پروانه.ملکی ،امیر.نیازی، زهره(1393) نظریه زمینه ای درباره علل اعتیاد زنان معتاد زندانی در زندان مرکزی اصفهان، مطالعات توسعه اجتماعی - فرهنگی ،  دوره  1 , شماره  4 ; صفحه 125 تا صفحه 145.

  ستوده، هدایت الله (1380)آسیب شناسی اجتماعی: (جامه شناسی انحرافات)‎‏‏، تهران، آوای نور، ص 35

  سیاسی ع .(1382). نظریه های شخصیت . تهران : انتشارات دانشگاه تهران.صفحه 343

  شیخاوندی، داور (1385)جامعه شناسی انحرافات: (مسایل جامعوی)‏ ایران نما، زمستان 1385 باشگاه تحلیل‌گران جوان آریا

  شیخاوندی، داور (1385)جامعه شناسی انحرافات: (مسایل جامعوی)‏، ایران نما، ص 268

  شامیانی، هوشنگ. 1370، بزهکاری اطفال و نوجوانان. تهران: انتشارات دانشگاه.

  شولتز ، دوآن. (1384). نظریه های شخصیت . ترجمه یوسف کریمی ، فرهاد جمهری، سیامک نقشبندی ، بهزاد گودرزی ، هادی بحیرایی و محمد رضا نیکخو. چاپ چهارم . تهران : نشر ارسبانان صفحه 265.

  شولتز ، دوآن و شولتز ، سیدنی آلن. (1383). نظریه های شخصیت. ترجمه یحیی سید محمدی . ویرایش ششم. تهران: نشر ویرایش. صفحه95

  صالحی جونقانی،فرحناز(1384). بررسی تأثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر اعتیاد؛مطالعه موردی: زندان شهر کرد ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.

  طالبان، محمدرضا (1385) دیندارى و بزهکارى، تهران، فجر اسلام، ، ص 38.

  علیقلی زاده، سعید (1391) اقدامات تأمینی و تأثیر آن در حفظ حقوق معنوی مجرمین و زندانیان، یگان حفاظت زندان شهرستان طبس

  عبدی،کافیه(1385). عوامل اعتیاد در میان حاشیه نشین­ها،پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه تهران

  عبدی، عباس(1383)مجموعه مقالات آسیب شناسی اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، تهران ، نشر آگه  صص 379-399.

  فتحی آشتیانی، ع و داستانیم.(1388). آزمون های روان شناختی: ارزیابی شخصیت و سلامت روان.تهران: انتشارات بعثت. صفحه 75

  صدیق سروستانی، رحمت الله( 1382) آسیب شناسی اجتماعی. تهران: سمت،ص 123-130

  نجفی زند، جعفر( 1385). تهران. چاپ اول. انتشارات سخن.

  نجفى ابرندآبادى، على حسین(1382)، بزهکارى و شرایط اقتصادى، مجله تحقیقات حقوقى، ش 19، نقاش زاده ،سعید (1386) دارو و رفتار . دانشگاه تهران،ص 289

  وفائی،مریم؛روشن،مریم(1386)تقویت نظام خانواده وآسیب شناسی آن،معاونت پژوهش گروه روان شناسی،مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی،جلد2.

  قره باغی ، فاطمه . وفایی ، مریم (1391) نقش ارزیابی کودک از تعارض والدین، مقابله شناختی کودک با تعارض و مزاج وی در سلامت کودک.فصلنامه  تازه های علوم شناختی ، سال دهم، شماره 4 (پیاپی 40)

  قدرتی تربتی، عباس.صحبایی ،فائزه.نبوی ،سیدجمال الدین.زارع، محمد(1392) بررسی مقایسه ای تداوم ترک اعتیاد در افراد شرکت کننده و غیر شرکت کننده در جلسات انجمن معتادان گمنام (NARCOICS ANONYMOUS) شهرستان مشهد سال 1391 ،فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاداسلامی ،دوره  23 , شماره  3 ; صفحه 201 تا صفحه 205.

  فرجاد، محمدحسین. 1383، آسیب شناسی کج روی های اجتماعی. تهران: قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات، چاپ اول.

  فرجاد، محمد حسین (1383) آسیب شناسی کج روی های اجتماعی، تهران: قوه قضائیه ، مرکز مطبوعات و انتشارات ، چاپ اول.

  کنعانی کبرا، آقایی ،ا(1385)هنجار یابی و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه NEO-PI-R در اصفهان و بررسی نیمرخ روانی عاملان تصادف با استفاده از این پرسشنامه. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

   کلاته جاری، مهرداد، خسروی، احمد.  عودی، داوود،  علی آبادی ، فاطمه.  فرهادی ، زهرا (1389) مقایسه ویژگی های اجتماعی ، شخصیتی و خانوادگی نوجوانان بزهکار پسر استان مازندران با گروه شاهد ، جلد 2 شماره 1 و 2 صفحات 5-93-25.

  کواراس، ویلیام سی(1384)، بزهکاری نوجوانان، ترجمه ابراهیم رسید پور. تهران: سمت.

  کی نیا، مهدی. 1370، مبانی جرم شناسی. تهران: سمت.

  گروسی ف، میر ت(1381) ارزیابی شخصیت، کاربرد تحلیل عاملی در مطالعات شخصیت. تبریز، نشر جامعه پژوه. صفحه 324

  لانیون ریچارد آی، گوداشتاین لئونارد دی (1382)ارزیابی شخصیت، مترجمان: سیامک نقشبندی، علی قربانی، حمیدرضا حسین شاهی برواتی و الهام ارجمند. تهران: نشر روان. صفحه 275

  نگهبان ،ح (1387).بررسی ارتباط بین پنج عامل عمده ی شخصیت و هوش هیجانی در کارکنان محیط های صنعتی و خدماتی در اصفهان و شهرکرد. پایان نامه کارشناسی روان شناسی صنعتی، دانشگاه آزاد خوراسگان.

  نگهبان، ح (1389) ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و متغیر های جمعیت شناختی با نگرش نسبت به رعایت موارد ایمنی کاری در کارخانه برفاب شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی صنعتی، دانشگاه آزاد خوراسگان.

   

  منابع لاتین:

  Barry J. McGurk, Cynthia McDougal (1981)A new approach to Eysenck's theory of criminality Personality and Individual Differences, Volume 2, Issue 4, 1981, Pages 338-340

  Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1991). Revised Neo Personality Inventory(NEO-PI-R) and the Five Factor Inventory (NEO-FFI). Professional Manual. Psychological Assessment Resources Inc., U.S.A.

  Sadock BJ, Sadock VA. Comprehensive textbook of psychiatry. 2rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 1999: 924-5.

  Siyam Sh. [Drug abuse prevalence between male students of different universities in Rasht in 2005]. Tabibe Shargh 2006; 8(40): 279-85. (Persian)

  Leung KS, Abdallah AB, Copeland J, Cottler LB. Modifiable risk factors of ecstasy use: Risk perception, current dependence, perceived control, and depression. Addict Behav 2010; 35(3): 201-8.

  Vollenweider FX, Liechti ME, Gamma A, Greer G, Geyer M. Acute psychological and neurophysiologic effects of MDMA in humans. J Psychoactive Drugs 2002; 34(2): 171-84.

  Schydlower M. Substance abuse, a guide for health professional’s American Academy of Pediatrics, dedicated to the health of all children. 2rd ed. Illinois:  American Academy of Pediatrics; 2002: 235.

  J.Philippe Rushton (2001)A scientometric appreciation of H. J. Eysenck’s contributions to psychology Personality and Individual Differences, Volume 31, Issue 1, 5 June 2001,Pages 17-39

  Johnston LD, O’Malley PM, Bachman JG, Schulenberg JE. Monitoring the future national survey results on drug use, 1975-2007. Volume 1: Secondary school students 2006. Bethesda: National Institute on Drug Abuse; 1: 707. 

  Ping W, Liub X, Phamd TH, BinFanc JJ, Jin Z. Ecstasy use among US adolescents from 1999 to 2008. Drug Alcohol Depend 2010; 112(1-2): 33-8.

  Wills TA, Yaeger AM. Family factors and adolescent substance use: Models and mechanisms. Curr Dir Psychol Sci 2008; 12(6): 222-6.

  Cooper ML. Alcohol use and risky sexual behavior among college students and youth: Evaluating the evidence. J Stud Alcohol 2002; 14(1): 101-17.

  Patrick C.L. Heaven, Kathryn Newbury, Vanessa Wilson (2004)The Eysenck psychoticism dimension and delinquent behaviours among non-criminals: changes across the lifespan?  Personality and Individual Differences, Volume 36, Issue 8, June 2004,Pages 1817-1825

  Perkins HW. Surveying the damage: A review of research on consequences of alcohol misuse in college populations. J Stud Alcohol 2002; 14(1): 91-100.

  Ford JA, Jasinski JL. Sexual orientation and substance use among college students. Addict Behav 2006; 31(3): 404-13.

  Parsons JT, Kelly BC, Wells BE. Differences in club drug use between heterosexual and lesbian/bisexual females. Addict Behav 2006; 31(12): 2344-9.

  Dunn M, Day C, Bruno R, Degenhardt L, Campbell G. Sexual and injecting risk behaviors among regular ecstasy users. Addict Behav 2010; 35(2): 157-60.

  Wu LT, Schlenger WE, Galvin DM. Concurrent use of methamphetamine, MDMA, LSD, ketamine, GHB, and flunitrazepam among American youths. Drug Alcohol Depend 2006; 84: 102-13.

  Jual R, Bansal R, Kishore S, Negi KS, Chandra R, Semwal J. Substance use among inter college student in district dehradun. Indian J Community Med 2006; 31: 252-4


تحقیق در مورد پایان نامه مقایسه ویژگی‌های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار, مقاله در مورد پایان نامه مقایسه ویژگی‌های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه ویژگی‌های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار, پروپوزال در مورد پایان نامه مقایسه ویژگی‌های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار, تز دکترا در مورد پایان نامه مقایسه ویژگی‌های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه ویژگی‌های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه ویژگی‌های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار, پروژه درباره پایان نامه مقایسه ویژگی‌های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مقایسه ویژگی‌های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه ویژگی‌های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه ویژگی‌های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه ویژگی‌های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار, رساله دکترا در مورد پایان نامه مقایسه ویژگی‌های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار

رشته ی روانشناسی- عمومی پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد چکیده رفتار پرخطر رفتاری است که فرد را در معرض عواقب بد یا ناخوشایند قرار می دهد. هدف از انجام این تحقیق، تعیین و سنجش رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختراست. پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش،تحقیقی توصیفی[1] از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل ...

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی چکیده هدف کلی پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری،تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ایمی باشد.روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه شطرنجبازان تحت نظارت فدراسیون شطرنججمهوری اسلامی ایران می باشد. نمونه پژوهش متشکل از 200 نفر شطرنجباز (100نفر شطرنجباز حرفه ای و 100نفر ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی چکیده هدف از پژوهش حاضر مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک­های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی، اجتماعی، تحصیلی و مؤلفه­های آن در دبیرستان­های شهر اهواز بود. نمونه این تحقیق متشکل از 240 دانش آموز پسر بود که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش، آزمودنی ها ...

پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی روانشناسی گرایش عمومی چکیده: هدف این پژوهش مقایسه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی بود. روش تحقیق در این پژوهش، روش علی– مقایسه ای بود . آزمودنی ها نیز مشتمل بر 36 دختر (18 دختر فراری و 18 دختر عادی) بودند. گروه دختران فراری به صورت در دسترس و دختران عادی به روش ...

پایان نامه برای دریافت دانشنامه کارشناسی ارشد روان­شناسی بالینی((M.A)) چکیده : پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبکهای هویت وسبکهای مقابله ای وسیستم های فعال سازی /بازداری رفتاری در معتادان وافراد بهنجار انجام شد.روش مورد استفاده ،علی- مقایسه ای وابزار تحقیق، شامل پرسشنامه سبکهای هویت برزونسکی ،راهبردهای مقابله ای با استرس(CISS) اندلروپارکر،مقیاس BAS/BIS بود.نمونه آماری تحقیق ،شامل 75 ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)گرایش: عمومی چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی، نقش کشمکش های والدین در سازگاری فرزندان (اعتماد به نفس، پرخاشگری، سلامت روان) انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان مقطع تحصیلی راهنمایی تشکیل می دهند. روش نمونه گیری این تحقیق به صورت تصادفی می باشد. ابزارهای اندازه گیری شامل: پرسشنامه مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر، ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان چکیده: هدف پژوهش حاضر پیش بینی تاب آوری بر اساس سبکهای فرزند پروری و هوش هیجانی در دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان سیرجان بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 300 نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان بود که به روش نمونه گیری تصادفی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی(M.A) گرایش بالینی چکیده: طرح مسئله : شناسایی عوامل شخصیتی و گرایش به مواد مخدر ، به تشخیص و درمان هر چه بهتر اعتیاد کمک کرده و با ارائه به موقع خدمات مشاوره ای و روان شناختی می توان از اعتیاد افراد مستعد تا حدودی پیشگیری کرد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی بهبود یافتگان ( گروه یاور) و بهبود نایافتگان ( گروه در حال بهبود ) ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد پرستاری (گرایش پرستاری کودکان) چکیده : مقدمه : سبک های دلبستگی عامل مهمی در تعیین آسیب های روانشناختی بویژه پرخاشگری افراد می باشد. هدف از این مطالعه، تعیین میزان پرخاشگری در انواع سبک های دلبستگی درنوجوانان14-18ساله مقطع متوسطه شهر رشت در سال تحصیلی 93-92 بود. مواد و روش ها : این مطالعه توصیفی - مقطعی بر روی 692 دانش آموز 14-18ساله پایه ...

پایان نامه­ جهت دریافت کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی (M.A) چکیده سلامت روان یکی از ملاک های اصلی ارزیابی یک جامعه است و بی شک نقش چشمگیری در کارآمدی وپیشرفت آن بازی می کند هدف: از پژوهش حاضر مقایسه میزان سلامت روان دانش آموزان دختر دارای مادران شاغل وغیر شاغل می باشد روش : روش انجام پژوهش ازنوع علی مقایسه ای.جامعه آماری شامل داش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه یک شهرکرمانشاه که ...

ثبت سفارش