پایان نامه رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت مرکز بهداشت شهرستان دزفول

word 800 KB 30302 126
1392 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت قبل:۳۱,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۷,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

  رشته: روانشناسی

  چکیده:

  هدف از پژوهش حاضر ارزیابی رابطه سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت شهرستان دزفول بود. نمونه پژوهش 123 نفر(معادل کل جامعه مورد پژوهش ) بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت تابعه مرکز بهداشت شهرستان دزفول بودند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های سبک های مقابله ، خودکارآمدی عمومی و شاخص توصیف شغلی جمع آوری و با استفاده از محاسبه ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون انجام شد.محاسبه همبستگی بین متغیرها نشان داد که سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان همبستگی مثبت و معنادار داشت(05/0 P< ). نتایج تحلیل رگرسیون نشانگر این بود که خودکارآمدی عمومی بیشترین سهم را در پیش بینی واریانس رضایت شغلی بهورزان را دارد.

  کلید واژه: سبک های مقابله با استرس، خودکارآمدی عمومی، رضایت شغلی ، بهورزان 

  فصل اول: موضوع پژوهش

   

   

  مقدمه:

  رضایت شغلی[1] عاملی مهم برای افزایش کارایی و نیز رضایت فردی در سازمان تلقی می شود و منابع انسانی کارآمد و پرانگیزه در افزایش اثربخشی هر سازمان نقش مهم و اساسی ایفا می کند. زمانی که کارکنان به سازمان می پیوندند، مجموعه ای از خواستها، نیازها، آرزوها و تجربه های گذشته را، که با هم انتظارهای شغلی را ایجاد می کنند، با خود به همراه دارند. عکس العمل ها و پاسخ هایی که سازمان در مقابل خواستهای کارکنان فراهم می آورد، رضایت یا نارضایتی شغلی را شکل می دهد. در واقع رضایت شغلی نشاندهنده رابطه ی توقعات انسان با پاداش هایی است که کار فراهم می آورد(ویلم[2] و همکاران، 2007).

  از آنجاییکه رضایت شغلی یکی از مسائل اساسی و بسیار مهم در هر سازمان می باشد که با رشد و شکوفایی آن سازمان ارتباط تنگاتنگ دارد، در واقع می توان آن را یکی از عواملی دانست که در نحوه ی رفتار و عملکرد کارکنان در سازمانها مؤثر باشد. در مطالعات سازمانی ثابت شده است که رضایت شغلی با عواملی همچون، غیبت، استعفاء، درگیری، استرس شغلی، و بیماری جسمی و روانی کارکنان رابطه ی معکوس دارد( رابینز[3]، 1998).

  از نظر شلی[4] و همکار او( 2003) رضایت شغلی نتیجه ادراک کارکنان از چگونگی برآورده شدن انتظارات مهم آنها توسط شغل آنهاست. آنها دو جنبه مهم برای رضایت شغلی در نظر گرفته اند؛ اول اینکه رضایت شغلی یک پاسخ احساسی به شرایط کار است؛ و دوم اینکه رضایت شغلی را می توان از طریق چگونگی دستیابی به اهداف یا برآورده شدن انتظارات تعیین کرد. زمانی که می گوییم یک فرد رضایت شغلی بالایی دارد،در حقیقت منظورمان این است که او به میزان زیادی شغل خود را دوست داشته، احساسات مثبتی نسبت به آن دارد و از طریق آن توانسته است نیازهای خود را ارضا کند( آپلتون[5] و همکاران، 1988 و فورد[6]، 2002).

  از سوی دیگر همه ی ما در زندگی با چالش ها و مشکلاتی مواجه می شویم، با این حال هر کس به شیوه ی خاص خود به مسائل پاسخ می دهد. برخی ها هنگام روبرو شدن با مشکلات می کوشند با ارزیابی درست و منطقی موقعیت و با استفاده از راهبردهایی مانند مسئله گشایی[7]، تفکر مثبت[8] و استفاده مؤثر از سیستم های حمایت با موقعیت مقابله کنند در مقابل، برخی دیگر به جای مقابله سازگارانه[9] با مسائل سعی می کنند به روش های مختلف مانند پناه بردن به الکل و مواد مخدر و سایر راهبردهای ناکارآمد از روبرو شدن با مشکلات اجتناب کنند. عیب عمده این راهبردهای اجتنابیآن است که اگرچه ممکن است در کوتاه مدت مؤثر واقع شوند و به فرد آرامش موقت بخشند ولی در دراز مدت پیامدهای منفی بسیار دارند و فرد را از داشتن احساس خودکارآمدی[10] و عزت نفس[11] و خود ارزشمندی محروم می سازند(قراچه داغی،1384).

  پژوهشها نشان می دهند که احساس خودکارآمدی با مسئولیت پذیری در مورد انجام تکلیف (باری و آناستازیا[12]، 2005) و رضایت شغلی( گلاین، کلادیو و پاتریک[13]، 2006) رابطه مثبت دارد. بنابراین خودکارآمدی عامل مهمی برای انجام موفقیت شغلی افراد و در نتیجه رضایت شغلی به شمار می آید. در ارتباط با رضایت شغلی نیز تحقیقات نشان می دهد که بین رضایت شغلی با استفاده از سبکهای مقابله مساله مدار[14] رابطه ی مثبت و با استفاده از سبک های مقابله هیجان مدار[15] رابطه ی منفی وجود دارد( مسلکین و آگارد[16]، 2000).

  مطالعه ی حاضر، در این راستا با توجه به نیازها و افزایش کارآیی کارکنان بهداشتی که در خط مقدم جبهه ی بهداشت به کار مشغولند و با هدف بررسی رابطه بین سبکهای مقابله با استرس[17] و خودکارآمدی عمومی[18] با رضایت شغلی بهورزان مرد و زن خانه های بهداشت شهرستان دزفول انجام گردید.

   

  مساله پژوهشی

  شاخص مهم یک سازمان نیروی انسانی کارآمد آن است. چرا که نیروی انسانی مهمترین منبع موجود در هر سازمان محسوب می شود. بیشتر افراد تقریباً نیمی از ساعات بیداری خود را در محیط کار می گذرانند، اگر از شغل خود راضی باشند، شغلشان را دوست خواهند داشت و احساسات و نگرش های مثبتی نسبت به شغل خود خواهند داشت. استرس یک تجربه عمومی در زندگی همه ی انسانهاست( وارکارولیس[19]، 2002).

  ممکن است هر کس در معرض خطر استرس قرار گیرد اما بعضی افراد نسبت به افراد دیگر استرس بالاتری را تجربه می کنند. بنابراین می بایست متغیرهای دیگری( تفاوتهای فردی) در ارتباط با استرس و پیامدهای آن بطور مستقیم و غیر مستقیم شرکت داشته باشند. بعنوان مثال افراد در توجه کردن به میزان احتمال مواجه شدن با استرس، چگونگی درک و ارزیابی استرس زاها، توانایی سازگاری با استرس و آسیب پذیری در مقابل استرس متفاوتند( کود، لاگان فوکس[20]، 2001). دسته ای از متغیرهای فردی که در رابطه بین فشارزاها و استرس نقش میانجی دارد باورهایی است که افراد نسبت به خود دارند. از میان این باورها خودکارآمدی به عنوان جزء اساسی نظریه شناختی- اجتماعی نقش قابل توجهی در مواجهه با موانع و گرفتاریها و ناکامیها دارد و سهم عمده ای از پژوهشها را بویژه در حوزه استرس شغلی به خود اختصاص داده است.( ساکس[21]، 1994؛کافیلد، چانگ، دولارد و همکاران[22]، 2004؛ سیو، اسپکتور، کوپر و همکاران[23]، 2005).

  در سالهای اخیر توجه به منابع استرس و سبک های مقابله با آن، بسیار مورد توجه و بررسی قرار گرفته و نشان داده شده که به کار گرفتن سبک های مقابله ای مؤثر نقش مهمی در کاهش استرس و در نتیجه رضایت شغلی دارد( فروزنده و دلارام، 1382).

  همچنین رضایت شغلی نتایج مثبت گوناگونی از جهت فردی و سازمانی به همراه دارد و بر احساس فرد درباره ی سازمان و علائق وی به مشارکت در حفظ همبستگی کمک می کند و تأثیر قابل توجهی در شیوه تقرب و نزدیکی افراد نسبت به مشاغل خود، میزان تلاش، تعهدات آنان در اثر بخشی سازمان و مهمتر از همه در خودکارآمدی افراد دارد( بیک لیک، 1385).

  با آنکه در زمینه رضایت شغلی کارکنان در سازمانها بررسیهای بیشماری از دیدگاههای گوناگون انجام شده، متأسفانه رضایت شغلی بهورزان که از ارکان عمده مشارکت جامعه در مراقبتهای بهداشتی اولیه[24] می باشند و نقش ارزنده ای در ارائه خدمات بهداشتی دارند کمتر مورد ارزیابی قرار گرفته است. از آنجاییکه بهورزان می توانند با ارائه همزمان خدمات بهداشتی- درمانی-آموزشی و به ویژه بهداشت روانی[25] در رسیدن به هدفهای اصلی مراقبتهای اولیه بهداشتی یعنی دسترسی تمام مردم به خدمات اساسی بهداشتی نقش حساس و مهمی را ایفا نمایند، به نظر می رسد که بررسی نحوه سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی آنها می تواند بر ارائه خدمات که همانا مراقبت های بهداشتی اولیه است و کیفیت ارائه خدمات را تحت الشعاع قرار داده و در نهایت منجر به تغییراتی در رضایت شغلی آنها شود. لذا با توجه به این امر پژوهش حاضر به بررسی رابطه سبکهای مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان مرد و زن خانه های بهداشت شهرستان دزفول خواهد پرداخت. لذا هدف اصلی از انجام این تحقیق پاسخ دادن به این سؤال می باشد که:

  -آیا بین سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان مرد و زن خانه های بهداشت شهرستان دزفول رابطه ی معناداری وجود دارد؟

   

  1-3- فرضیه های پژوهش:

  فرضیه 1-بین سبک های مقابله با استرس( مسئله محور) با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت رابطه وجود دارد.

  فرضیه 1-1 بین سبکهای مقابله با استرس( مسئله محور) با رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت رابطه وجود دارد.

  فرضیه 2-1 بین سبکهای مقابله با استرس( مسئله محور) با رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت رابطه وجود دارد.

  فرضیه 2- بین خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت رابطه وجود دارد.

  فرضیه 1-2 بین خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت رابطه وجود دارد.

  فرضیه 2-2 بین خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت رابطه وجود دارد.

  فرضیه 3- بین سبک های مقابله با استرس( مسئله محور) و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت رابطه چندگانه وجود دارد.

  فرضیه 1-3 بین سبک های مقابله با استرس( مسئله محور) و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت رابطه چندگانه وجود دارد.

  فرضیه 2-3 بین سبک های مقابله با استرس( مسئله محور) و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت رابطه چندگانه وجود دارد.

  فرضیه 4- بین مولفه های سبک های مقابله با استرس( مسئله محور) با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت رابطه وجود دارد.

  فرضیه 1-4 بین مولف های سبک های مقابله با استرس( مسئله محور) با رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت رابطه وجود دارد.

  فرضیه 2-4 بین مولفه های سبک های مقابله با استرس( مسئله محور) با رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های دزفول رابطه چندگانه وجود دارد.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  اهداف پژوهش

  1-4-1- هدف کلی:

  بررسی رابطه بین سبکهای مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت شهرستان دزفول.

   

  1-4-2- اهداف جزیی:

  -بررسی رابطه بین سبکهای مقابله با استرس با رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت شهرستان دزفول.

  - بررسی بین خود کارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت شهرستان دزفول

  - بررسی رابطه بین سبکهای مقابله با استرس با رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت شهرستان دزفول.

  - بررسی بین خود کارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت شهرستان دزفول

  - بررسی رابطه بین سبکهای مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت شهرستان دزفول

  - بررسی رابطه بین مولف های سبک های مقابله با استرس( مسئله محور) با رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت شهرستان دزفول

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  اهمیت موضوع:

  کارکنان در قالب ثروت هر سازمانی محسوب می شوند. کارایی و اثر بخشی سازمانها به کارایی و اثر بخشی نیروی انسانی آن سازمان بستگی دارد. یکی از مسائل مهم در هر سازمانی، رضایت شغلی کارکنان است. رضایت شغلی به افزایش بهره وری، تعهد سازمانی، سلامت فیزیکی و ذهنی فرد منجر می شود، در نتیجه روحیه فرد بالا رفته و از زندگی خود راضی می شود. و درصدد کسب مهارتهای جدید شغلی برمی آید و در نهایت عملکرد او نیز ارتقاء می یابد( بولینگ[26]، 2005، به نقل از رضایی 1385).

  فقدان رضایت شغلی نیز روحیه ی کارکنان را کاهش می دهد و روحیه پایین در کار بسیار نامطلوب است. بعضی از شاخص های روحیه ی پایین عبارت است از: تشویش، غیبت کاری، تأخیر در کار، ترک خدمت و بازنشستگی زودرس( کومبر و باریبال[27]، 2007).

  درباره رضایت شغلی، عوامل زمینه ساز و ایجادکننده آن، نظریه های گوناگون و متفاوتی ارائه شده است؛ که می توان آنها را به جنبه های درونی شامل ویژگی های شخصیتی، احساسات عاطفی، حالت های انگیزشی و هیجانی و جنبه های بیرونی شامل شرایط و ویژگی های سازمانی، اجتماعی و فرهنگی دسته بندی کرد( کروس[28] و همکاران، 2006).

  از آنجاییکه عوامل تأثیرگذار بر رضایت شغلی متفاوت و متعدد هستند( دانیل[29]،2009) میتوان از چهار دیدگاه یا چشم انداز به این مسئله نگاه کرد:1- فاکتورهای جمعیت شناختی[30] مانند( سن، سوابق تحصیلی، جنسیت)2- عوامل سازمانی[31] مانند( فرهنگ، شیوه های مدیریتی، پرداخت ها، امنیت شغلی و فرصت ها)3- عوامل ویژه کاری[32] مانند( استقلال فردی، رقابت، شفافیت کاری، روحیه شاد) 4- عوامل روان شناختی( دانیل، 2009).

  عوامل روان شناختی با روح و روان فرد سرو کار دارد که می توانند از معیارهای پیش بینی کننده مهمی در رضایت شغلی به شمار آیند. از سویی دیگر ادراک فرد از خود، توانایی اش در کنترل عواطف و حس مسئولیت شخصی باعث می شود فرد وضعیت شغلی را درک و نسبت به آن واکنش نشان دهد( دیوید کارد[33] و همکاران، 2010).

  بنابراین می توان گفت که رضایت شغلی در افزایش عملکرد، بهره وری و کارایی کارکنان و کاهش نشانه های روان شناختی ناشی از رضایت شغلی از قبیل پرخاشگری نقش بسزایی دارد( باگت، آلس و فورد[34]، 1998، به نقل از مسلکین و آگارد، 2000).

  یکی از سازه های شخص مرتبط با رضایت شغلی سبک های مقابله با استرس می باشد( مسلکین[35]، آگارد و همکاران، 2000).بنابراین با استفاده از سبک های مقابله ای که باعث کاهش استرس شغلی در شخص و همچنین باعث بهبود عملکرد شغلی می شود، می تواند موضوع مهمی باشد، از این رو بررسی و شناخت و آگاهی از سبک های مقابله با استرس به نوبه ی خود از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

  از دیگر سازه های مرتبط با رضایت شغلی خودکارآمدی است. باور خودکارآمدی مهمترین عامل تعیین کننده فعالیت هایی است که ما برمی گزینیم و نیز عامل تعیین کننده شدتی است که ما اعمالمان را انجام می دهیم( هرگنهان و السون[36]، 1386). خودکارآمدی به باورها یا قضاوت های فرد به توانایی های خود در انجام وظایف و مسئولیت ها اشاره دارد( بندورا[37]، 1997). باورهای خودکارآمدی پیش بینی ساده رفتار نیست و با " می خواهم انجام دهم" کاری نداشتهبلکه با این عبارت که " می توانم انجام دهم" سرو کار دارد( ذبیحی حصاری، 1384). لذا تجربیات ناشی از موفقیت یا شکست کارکنان در طول سالهای خدمت، تصورات آنان را در رابطه با تواناییهایشان نسبت به انجام وظایف شغلی تحت تأثیر قرار می دهد( عبدالهی،1385). معمولاً افراد فعالیت ها و موقعیت هایی را می جویند و  با شور و شوق به آنها گرایش دارند که احساس کنند می توانند خود را با آنها سازگار نموده و یا از پس آنها برآیند، در حالی که از فعالیت ها و موقعیت هایی که فکر می کنند توانایی مقابله کردن آنها را از پای در می آورند، دوری می جویند( مارشال ریو[38]، 1386).

  بنابراین با توجه به فعالیت بهورزان که از حساسیت بالایی در ارتباط با خدمات دهی برخوردار می باشد و از ارکان عمده ی مشارکت جامعه در مراقبت های بهداشتی اولیه می باشند و با توجه به پژوهشهای متعدد در زمینه رضایت شغلی کارکنان سازمانهای مختلف اما مطالعه ی معدود در خصوص رضایت شغلی بهورزان، پژوهش حاضر درصدد برآمد تا به بررسی رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خود کارآمدی با رضایت شغلی بهورزان مرد و زن خانه های بهداشت شهرستان دزفول بپردازد. نتایج چنین مطالعاتی می تواند از طریق افزایش آگاهی و اطلاع رسانی به بهورزان در معرض خطر ناشی از کار و انجام اقدامات مداخله گرانه همچون آموزش انواع مهارتهای مقابله با استرس و هیجان های منفی و ایجاد تقویت و باورهای خودکارآمدی، در کاهش احتمال آسیب روانی بهورزان و افزایش رضایت شغلی آنان، نقش مؤثری ایفا نماید.

   

  تعریف اصطلاحات

  تعریف نظری سبک های مقابله با استرس:

  سبک های مقابله با استرس: فرایند اداره کردن خواسته های (بیرونی یا درونی) که طاقت فرسا یا فراتر از منافع خود ارزیابی می شود( لازاروس و فولکمن[39]، 1994).

  به تلاش های شخص برای کنترل موقعیت استرس زا گفته می شود(اوره[40] و همکاران، 2003).

  تعریف عملی سبک های مقابله با استرس:

  سبک های مقابله با استرس: در پژوهش حاضر نمره ایست که فرد از پاسخ دادن به آزمون سبک های مقابله با استرس( دبلیو.ا.سی.کیو)[41] فولکمن و لازاروس( 1985) بدست می آورد.

  تعریف نظری خودکارآمدی عمومی:

  خودکارآمدی عمومی: باور یک فرد در مورد توانایی اش برای انجام کار و مقابله با تقاضاهای محیطی( بندورا، 1977).

   قضاوت فرد درباره ی اینکه با توجه به مهارتهایی که دارد و موقعیت هایی که با آن مواجهه می شود، چگونه با یک موقعیت، خوب یا بد مقابله می کند( بندورا، 1997،1993،1986).

  سطح اعتماد را، زمانی که کاری را شروع می کنیم خودکارآمدی می گویند( بندورا، 1982).

  تعریف عملی خودکارآمدی عمومی:

  خودکارآمدی عمومی: در این تحقیق نمره ایست که فرد از پاسخ دادن به پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر[42] و همکاران( 1982) بدست می آورد.

   

   

  تعریف نظری رضایت شغلی:

  رضایت شغلی: یک حالت عاطفی مثبت و خوشایندی است که حاصل ارزیابی فرد از شغل یا تجارب شغلیش می باشد( لوک[43]، 1976).

  رضایت شغلی را عاملی روانی قلمداد می کنند و آن را نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال می انگارند. یعنی اگر شغل مورد نظر لذت مطلوب را برای فرد تأمین نماید در این حال فرد از شغلش راضی است و در مقابل چنانچه شغل مورد نظر رضایت و لذت مطلوب را به فرد ندهد از شغل خود ناراضی و درصدد تغییر آن برمی آید.( فیشر و هانا[44]، 1939، رابینز[45]، 1998، فرولوتاتر[46]، 1992، به نقل از شفیع آبادی، 1377).

  رضایت شغلی به نگرش کلی فرد درباره شغل خود اطلاق می شود( گنجی، 1384).

  تعریف عملی رضایت شغلی:

  رضایت شغلی: در این تحقیق نمره ایست که فرد از پاسخ دادن به پرسشنامه اسمیت، کندال و هالین[47] ( 1969) بدست می آورد.

  تعریف نظری بهورزان:

  بهورزان: بهورزان( مرد یا زن) افراد بومی و با میزان سواد متوسط جامعه هستند. داوطلبین دارای مدارک تحصیلی فوق دیپلم پس از طی مراحل گزینش به مدت 18 ماه آموزش تئوری، عملی و کارورزی، دوره آموزش بهورزی، استخدام و مشغول فعالیت در خانه بهداشت می گردند(معاونت سلامت وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی، 1388).

  تعریف عملی بهورزان:

  بهورزان: در تحقیق حاضر منظور از بهورزان پرسنل بهداشتی شاغلی هستند که در خانه های بهداشت سطح شهرستان دزفول فعالیت می کنند.

   

  [1].job satisfaction

  [2] .Willem &et al

  [3] . Robins

  [4] .Shelly

  [5]. Appleton &et al

  [6] .Ford

  [7].Problem  solving

  [8] . Positive thinking

  [9] . Adeptive coping

  [10] .Self efficacy

  [11] . Self esteem

  [12] .Barry, j. &Anastasia,,k.

  [13] . Gian, v.c & claudio, B and patrick,s.

  [14] . Problem-focused coping

  [15] . Emotion-focused coping

  [16].Methlekin &agard

  [17] . Stress coping strategies

  [18] . General self efficacy

  [19] . Varcarolis

  [20] . Code, s. & langan- fox ,j.

  [21] . Saks

  [22] . Caulfield, chang, dollard &et al

  [23] . Siu, spector, cooper& et al

  [24] . Primary health cars(PHC)

  [25] . Mental health

  [26] . Bowling

  [27] . Coomber & barriball

  [28] . Cherose

  [29] . Daniel

  [30] . Demographic perspective

  [31] . Orgnization factor

  [32] . Job- specific factor

  [33] . David card

  [34] .Baguette, ElsandFord

  [35] .methlekin, agard &et al

  [36] . Hergen hahn & olson

  [37] . Bandura

  [38] . Marshall reeve

  [39] . Lazarus & folkman

  [40]Avero

  [41]Ways Of  Coping Qestionnary(WOCY)

  [42].Sherer,& et al

   

  [43]Lock

  [44] .Fisher &Hannah

  [45] .Robbins

  [46].Frolotater  

  [47].Smith, Kendal and Hulin

  Abstract:

  The purpose of the present research was to assess and evaluate the relation between the stress coping strategies and general self-efficacy with the health workers’ job satisfaction (both male and female) in the health care centers of Dezful city. The sample of this research was 123 people (equal to the whole population of the research) of the health workers working in the health care centers related to Dezful city. The data were collected using the questionnaire  on ways to cope with stress, general self-efficacy, and Job Descriptive Index.The data were calculated using Pearson correlation coefficient and regression analysis. The correlation among variables indicated that the ways of coping with stress and general self-efficacy had a positive and meaningful correlation with health workers’ job satisfaction P<0/05.

  The results of regression  analysis showed that general self-efficacy have the most part in predicting the variation of health workers’ job satisfaction.

   

  Keywords: stresscopingstrategies, general self-efficacy, job satisfaction, Health care centers’ health workers

   

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان صفحه

  چکیده 1

  فصل اول: موضوع پژوهش

  1-1 مقدمه 3

  1-2 مساله پژوهشی 5

  1-3- فرضیه های پژوهش 6

  1-4- اهداف پژوهش 8

  1-4-1- هدف کلی 8

  1-4-2- اهداف جزیی 8

  1-5- اهمیت موضوع 9

  1-6- تعریف اصطلاحات 11

  فصل دوم : پیشینه پژوهش

  2-1- نقش بهورزان و مراقبت های بهداشتی15

  2-2 - مفهوم رضایت شغلی16

  2-3- دلایل اهمیت رضایت شغلی 17

  2-4- عوامل تأثیرگذار بر رضایت شغلی 18

  2-5-سنجش رضایت شغلی 19

  2-6-پیامدهای رضایت شغلی20

  2-7- رضایت شغلی و عملکرد21

  2-7-1-رضایت شغلی و سلامت جسمی و روانی کارکنان 21

  2-7-2- رضایت شغلی و میزان جابه جایی 21

  2-7-3- رضایت شغلی و غیبت22

  2-8-دیگر تأثیرات رضایت شغلی بر عملکرد 22

  2-8-1-ترک خدمت 22

  2-8-2- بازنشستگی زودرس23

  2-8-3- تشویش23

  2-9-شیوه ی ابراز نارضایتی23

  2-9-1-فعالیتهای اتحادیه گرایی23

  2-9-2- ترک سازمان 23

  2-9-3- اعتراض24

  2-9-4- وفاداری24

  2-9-5- اقدام منفی24

  2-10- تعامل رضایت شغلی و رضایت از زندگی 24

  2 -10-1-اثر جبران25

  2-10-2-مدل بخشی25

  2-10-3-مدل همپوشی25

  2-11-نظریه های رضایت شغلی25

  2-11-1-نظریه سلسله مراتب نیاز مازلو 25

  2-11-2-نظریه برابری آدامز26

  2-11-3-نظریه انتظار وروم27

  2-11-4-نظریه دو عاملی هرزبرگ27

  2-11-5-نظریه انتظار پورتر و لاولر28

  2-11-6-نظریه هدف گذاری29

  2-11-7-نظریه سه وجهی آلدرفر 29

  2-11-8-نظریه مدل اساسی انگیزشی 30

  2-11-9-نظریه مک کللند31

  2-12-سبک های مقابله با استرس32

  2-12-1-تعریف سبک های مقابله با استرس 32

  2-12-2-رویکردهای اولیه به فرآیند مقابله33

  2-12-3-رویکردهای جدید به فرآیند مقابله........................................................................................  33

  2-13-خودکارآمدی عمومی34

  2-13-1-تعریف خودکارآمدی36

  2-13-2-نظریه شناختی -  اجتماعی آلبرت بندورا36

  2-14- پژوهش های انجام شده در داخل کشور 39

  2-15- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور41

  فصل سوم: روش پژوهش

  3-1-روش اجرای تحقیق 47

  3-1-1– جامعه آماری 47

  3-1-2– نمونه آماری و روش نمونه گیری47

  3-2- روش جمع آوری اطلاعات47

  3-2-1- پرسشنامه سبک های مقابله 48

  3-2-2- پرسشنامه خودکارآمدی عمومی48

  3-2-3- پرسشنامه شاخص توصیف شغلی49

  3-3 چگونگی تعیین پایایی ابزار پژوهش 50

  3-4- طرح تحقیق50

  3-5- روش آماری مورد استفاده50

  3-6- روش اجرای تحقیق51

   

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری

  4-1: یافته های توصیفی53

  4-2- یافته های مربوط به فرضیه‌ های  پژوهش 65

  4-3) یافته های جانبی پژوهش77

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  5-1 بحث و نتیجه گیری84

  5-1-2 نتیجه گیری91

  5-2 -محدودیت های پژوهش91

  5-3- پیشنهادات92

  5-1-3-پیشنهادات کاربردی و اجرایی92

  5-2-3- پیشنهادات پژوهشی92

  منابع فارسی93

  منابع انگلیسی98

  پیوست

  چکیده لاتین

  منبع:

  منابع فارسی

   -احمدی، نهال، (1386). تأثیر آموزش مدیریت کسب و کار خانگی بر خودکار آمدی حرفه ای زنان خود سرپرست شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روان شناسی دانشگاه اصفهان.

  - ازکمپ، استورات، (1370). روان شناسی اجتماعی کاربردی، ترجمه، فرهاد ماهر، مشهد؛ انتشارات آستان قدس رضوی.

  - اصغری، آرزو (1385). رابطه توانمند سازی و خودکار آمدی با رضایت شغلی. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی.

  - بدار، لوک. دزیل، ژوزه. لامارش، لوک. (1391). روان شناسی اجتماعی. ترجمه حمزه گنجی. چاپ نهم، تهران: نشر ساوالان.

  - بهروزیان، فروزان؛ خواجه الدین، نیلوفر؛ هدایی، فرانک؛ زمانی، ندا (1387). بررسی ارتباط رضایت شغلی و شیوه های مقابله ای با سلامت عمومی کارکنان بخش خصوصی صنعتی. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، دوره 8 ، شماره 3 .

  - بیک لیک، سودابه (1385)، بررسی میزان رضایت شغلی زنان شاغل در وزارت مسکن و شهرسازی در مقایسه با مردان، پایان نامه کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی.

  - پارسا نژاد، معصومه(1390).رابطه خلاقیت سازمانی و رضایت شغلی با استرس شغلی در کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، فصلنامه تازه های روان شناسی صنعتی سازمانی، سال دوم، شماره هشتم، صفحات 78 تا 71.

  - پلکیسی، ویکتور(1373). توانایی های خود را بشناسید. ترجمه محمد تقی فرامرزی (1987) چاپ دنیا.

  - پیله رودی (1376). خدمات ادغام یافته و روشی برای برآورد نیروی انسانی. تهران: انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

  - پیله رودی (1378). خدمات مدیریتی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان. تهران: انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

  - تاج وار، م؛ اعرابی، م؛ خدابخشی، (1382). رضایت شغلی در مراکز فروشگاهی تجهیزات و پزشکی، مدیریت بهداشت، سال 1385 ، دوره دوم، شماره 23 ، صفحات 30-25 .

  - جمشید بیگی، عصمت (1369). راه اندازی و گسترش شبکه های بهداشتی درمانی در کشور جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.

  - خدایاری فرد، محمد و همکاران(1388).سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران و ارائه الگوی مداخله ی روان شناختی به منظور ارتقای آن، دانشکده علوم تربیتی، بانک صادرات ایران.

  - درویش، حسن؛ شعبانی، فاطمه؛ قاسم پور، رباب (1390). بررسی رابطه میان هوش هیجانی با خودکار آمدی و رضایت شغلی پرستاران مراکز آموزشی و درمانی شهرستان تبریز. نشریه علمی – پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دوره 21، شماره 75 ، صفحات 58 تا 53 .

  - ذبیحی حصاری، نرجس خاتون (1384). رابطه باورهای خودکار آمدی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

  - رابینز، استیفن پی(1991). مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه پارسائیان، علی؛ اعرابی، محمد، انتشارات وزارت امور خارجه و موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی(1381).

  - رزمی، شهریار؛ نعمتی سوگلی تپه، فاطمه (1390)، نقش تعدیل کننده خودکار آمدی در رابطه بین استرس شغلی با سلامت روانی و رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات تبریز. فصل نامه سلامت کار ایران، دوره 8 ، شماره 2 .

  - رضائیان، علی (1379). مدیریت رفتار سازمانی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

  - رضاپور میر صالح، یاسر؛ عبدی، کیانوش؛ رهگذر، مهدی؛ ریحانی کیوی، شهناز (1388). رابطه سبک های مقابله با استرس و خودکار آمدی با رضایت از تجربیات بالینی در دانشجویان کارورز رشته های توانبخشی، فصلنامه توانبخشی، دوره یازدهم، شماره چهارم، شماره مسلسل 44 ، صفحات 54-47 .

  - رضایی راد، مجید، (1388). روش های مقابله با استرس کارکنان پلیس در آستانه بازنشستگی و ارتباط با ویژگی های فردی آن ها. فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال چهارم، شماره چهارم، صفحات 560 تا 535 .

  - رضایی، اسماعیل، (1385). بررسی رابطه بین رضایت شغلی با جو سازمانی و سبک های مقابله با استرس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.

  - ریو، جان مارشال (1386). انگیزش و هیجان ( ترجمه یحیی سید محمدی ) تهران، نشر ویرایش.

  - زین العابدینی، ز، (1383). رابطه بین سخت کوشی و سبک های مقابله ای در دانش آموزان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور قم.

  - سازمان بهزیستی کشور، (1384)، مهارت های زندگی در تمام سطوح، تهران: انتشارات بهزیستی.

  - ساعتچی، محمود (1389). روان شناسی کار، کاربرد روان شناسی در کار، سازمان و مدیریت، تهران: مؤسسه نشر و ویرایش.

  - سپهری، محمد رضا، (1383). نقش راهنمایی و مشاوره در رضایت شغلی.

  - سیما راصل، نسترن. (1389). تبیین پیامدهای عوامل روان شناختی مثبت در سازمان. فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال پنجم، شماره 17 ، صفحات 24-1 .

  - شاره، حسین؛ صدیقی معروفی، شهرام؛ هوشمندی، مهدی؛ حقی، الهام (1390). تأثیر تنش های شغلی، راهبردهای مقابله با تنش، تاب آوری و سلامت روانی در رضایت شغلی تکنسین های بیهوشی. مجله ی اصول بهداشت روانی، سال 13 (1)، صفحات 29-20.

  - شعبانی، فاطمه (1390). بررسی رابطه میان هوش هیجانی با خودکار آمدی و رضایت شغلی پرستاران مراکز آموزشی و درمانی شهرستان تبریز. نشریه علمی – پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دوره 21 ، شماره 57 ، صفحات 53 تا 58 .

  - شفیع آبادی، عبدالله (1377). راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل، انتشارات رشد.

  - شفیع آبادی، عبدالله؛ رضا پورمیر صالح، یاسر؛ ریحانی کیوی، شهناز (1390). نقش خودکار آمدی و سبک های مقابله با استرس در پیش بینی رضایت شغلی دانشجویان کاروز پرستاری. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره سوم، شماره 6 ، صفحات 24-9 .

  - شفیعی سروستانی، فرحناز، شجاعتی، عباس (1387). بررسی رابطه ی میان راهبردهای رویارویی با استرس شغلی و خشنودی شغلی مشاوران نواحی آموزش و پرورش شهر شیراز. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال اول، شماره دوم، صفحات 61-39 .

  - صالح بلوردی، آ، (1389). بررسی رابطه خود آگاهی در موقیعت شغلی با رضایت شغلی مدیران فروش سازمان مدیریت صنعتی ایران، فصلنامه تازه های روان شناسی صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سازمانی، 1 (2)، 27-21 .

  - طالبان، محمد رضا (1374). تحلیل اجتماعی از خشنودی شغلی، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.

  - عبداللهی، بیژن. (1385). نقش خودکار آمدی در توانمند سازی کارکنان، ماهنامه علمی آموزش مدیریت، ( تدبیر 186 )، سال 17 ، شماره 168 ، صفحات 40-35.

  - عبدلی سلطان احمدی، جواد؛ عیسی زادگان، علی؛ غلامی، محمد تقی؛ محمودی، حجت؛ امانی، جواد (1391). رابطه باورهای کارآمدی جمعی و باورهای خودکار آمدی با رضایت شغلی دبیران مرد دوره متوسطه شهر قم. فصل نامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره ی چهارم، شماره 10 ، صفحات 124-105 .

  - عسکریان، مصطفی (1378). روابط انسانی و رفتار سازمانی، انتشارات تهران.

  - فروزنده، ن؛ دل آرام، م (1382). تأثیر درمان رفتاری شناختی و سبک های مقابله با استرس بر روی دانشجویان غیر پزشکی دانشکده علوم پزشکی شهرکرد. فصلنامه دانشکده علوم پزشکی شهرکرد، دوره پنجم، شماره 3، صفحات 34-26 .

  - قراچه داغی، محمد (1384)، مهارت های زندگی عملی و نظری، چاپ اول، تهران: انتشارات رسانه تخصصی.

  -قلائی، بهروز؛ کدیور، پروین؛ صرامی، غلامرضا؛ اسفندیاری، محمد (1391). ارزیابی مدل باورهای خودکار آمدی معلمان به عنوان تعیین کننده میزان رضایت شغلی آن ها و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. پژوهش در برنامه ریزی درسی، سال نهم، دوره دوم، شماره 5 ( پیاپی 32 ).

  - کرامتی، حمید (1380). رابطه بین ادراک خودکار آمدی، نگرش دانش آموزان به ریاضیات و موفقیت تحصیلی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.

  کورمن، آبراهام (1386). روان شناسی صنعتی و سازمانی، ترجمه ی حسین شکرکن، انتشارات رشد.

  - گنجی، حمزه (1384). روان شناسی کار، چاپ چهارم، ویرایش دوم، تهران: نشر ساوالان.

  - گنجی، حمزه (1378). بهداشت روان. تهران: نشر ارسباران.

  - لورا ای. برک (1383) روان شناسی رشد: از نوجوانی تا پایان زندگی. مترجم: یحیی سید محمدی (2001)، جلد دوم، تهران: انتشارات ارسباران.

  - معاونت سلامت وزارت بهداشت و درمان آموزشی پزشکی (1388). آیین نامه دوره آموزشی بهورزان با مدرک فوق دیپلم.

  - مهرایین، ف؛ نصیرپور، الف؛ کشاورز محمدیان، س. (1384). سطوح رضایت شغلی در پزشکان، مدیران و سوپروایزرهای بخش های مختلف بیمارستان در گیلان. مجله علوم پزشکی گیلان، دوره شانزدهم، شماره 61 ، صفحات 73-65.

  - میرکمالی، سید محمد و همکاران (1388). بررسی رابطه توانمند سازی روان شناختی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه تهران. دو ماهنامه علمی – پژوهشی دانشگاه شاهد، سال شانزدهم، شماره 39 .

  - نوبخت، شهرام؛ زاهد، عادل؛ نامور، یوسف (1388). رابطه ی رضایت شغلی با خودکار آمدی معلمان راهنمایی شهرستان مشکین شهر در سال تحصیلی 89-88 . فصل نامه علوم تربیتی، سال دوم، شماره 8 ، صفحات 128-107 .

  - نیاکروئی، رستم علی؛ برجعلی، احمد؛ جمهری، فرهاد؛ سهرابی، فرامرز(1387). رابطه بین خودکارآمدی عمومی و نشانه های مرضی دانش آموزان دبیرستانی، فصلنامه روان شناسی، 46 سال دوازدهم، شماره 2، صفحات 135-122.

  - هاشمی نژاد، وجیهه السادات؛ منتظری توکلی، وحید (1391)، بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و خودکار آمدی مدیران با موفقیت شغلی. نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.

  - هرگنهان، بی. آروالسون، میتو، آچ. (1386) نظریه های یادگیری. ترجمه علی اکبر سیف. تهران: انتشارات دوران.

  - هومن، حیدرعلی (1381). تهیه و استاندارد ساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

   

   

  منابع انگلیسی:

  - Amirkhan. J. H., Risinger, R., & Swiekert. R. J. (1995). Extraversion: hidden  Personality  factor  in  coping. Journal  of  personality, 63, 189-212.

       -Appleton, K., House, A. & Dowell, A. (1998). A  survey  of  Job  satis faction, sources  of  stress  and  psychological  Symptoms  Among  General  Practitioners in  Leeds. Br J Gen  Prac, 48, 1059,1063.

  -Avero, P., Corace, KM., Endler, NS., Calvo, MG. (2003). Coping  style  &  threat  processing. Pers  Indiv  Differ, 35, 843-861.

  - Bandura  A. (1997). Self – Efficacy: The  Exercise  of  Control. Freeman, New  york, 23-41.

  -Bandura, A. (1977). Self – Efficacy: Toward  a  unifying  theory  of  behavioral  change. Psychological  Review, 84, 191-215.

  -Bandura, A. (1982). self – efficacy  meachanisim  in  human  agency. American  Psychologist, 37, (2), 122-142.

  -Bandura, A. (2006). Towards  a  psychology  of  human  agency  personal  communication  via  electronic  mail.

  -Ben – zur, H., & Reshef, y. (2003). Risk  taking  and  coping  strategies  among  Irish  adolescents. Journal  of  Adolescence, 26, 3, 255-265.

  - Betty. Jane, Punnett., et  al. (2007). Career  success  and  satisfaction: a  comparative  study  in  nine  Countries. Women  in  Management  Review, 22, 5, 373.

  -Billings, A. G., & Moos, R. H. (1981). The  role  of  coping  responses  and  social  resources  in  attenuating  the  stress  of  life  event. Journal  of  Behavioural  Medicine, 4, 139-157.

  - Bjork, L. T., Samdal, G.B., Hansen, B. S., Torstad, S., & Hamilton, G. A. (2007). Job  Satisfaction  in  a  Norwegian  population  of  Nurses. International  Journal  of  Nursing  Studies, 44, 747-757.

  - Boey, K, M. (1998). Coping  and  family  relationship  in  stress  resistance: a  study  of  job  satisfaction  of  nurses  in  singapore. International  Journal  of  Nursing  studies, 24, 242-250.

  - Bosscher, R., & Smit, J. H, (1998). Confiarmatory  factor  analysis  of  the  General  self – efficacy  Scale. Behaviour  Research  and  Therapy, 36, 339-343.

  - Boumans. N. P. G. & Landeweerd, J. A. (1992).  The  role  of  social  support  and  coping  behaviour  in  nursing  work: main  or  buffering  effect? Work  and  stress, 6, 191-202.

  - Bradley  W. Johnson. (2010). Job  satisfaction, self – efficacy, burnout  and  path  of  teacher  certification: Predictors of  attrition  in  special  education  teacher, Disseration – Education.

  . Caprara, C. V., Barbara  nelli, C., Borgogni, L., Stcca, P. (2003). Efficacy  beliefs  as  determinants  of  teachers' Job  satisfaction. Educational  Psychology, 95 (4), 821-32.

  - Carlyle D, Woods P.(2002). The emotions of teacher stress. Trentham books. Castle K. Autonomy through pedagological research. Theaching Theache Educ 22(8):1094-103.

  - Carrer C., Pozo C. Harris SD., Noriega V., Scheier MF., Robinson DS., Ketcham AS.(1993). How coping mediates the effrct of optimism and distress: A study of women with early stag breast cancer. Journal of personality and social psychology, 65: 375-390.

        - Caulfield, N., Chang, D., Dollard, M. F., & Elshaug, C. (2004). A  Review  of  Occupational  Stress  Interventions  in  Australia. International  Journal of  Stress  Management, 11, 149-166.

  - Chanden, J. S., (1997). Organizational  Behavior. Vikas  Publishing  House,  New  Delhi.

  - Chen, L. (2007). Job  Satisfaction  Among  Information  System. ( IS ) Personnel, Computers  in  Human  Behavior, 1, 1-14.

  -Cherose., Radone  &  et  all (2006). An  analysis  of  Quality  of  work  life  and  career – related  variables. American  Journal  of  applied  Sciences, 12, 2151-2159.

  - Christine  M. Healy  & Michael  F. Mckay. (2008). Nursing  Stress: The  effects  of  coping  Strategies  and  job  Satisfaction  in  a  sample  of  Australian  nurses. Journal  of  Advanced  Nursing, (31), 681-688.

  - Code, S., & Langan – Fox, J. (2001). Motivation, Cognition  and  traits; Predicting  occupational  health, well  being  and  performance. Stress  and  health, 17, 159-174.

  - Collins, S. T. (2008). Statutory  social  workers: stress, job  satisfaction, coping, social  support  and  individual  differences. British  Journal  of  social  work, 38, 1173-1193.

  - Coomber, B., & Barriball, K. L.(2007). Impact  of Job  Satisfaction  components  on  Intent  to  Leave  and  Turnover  for  Hospital – based  Nurses. A  Review  of  the  Research  Literature, Intermational  Journal of  Nursing  studies, 44, 297-314.

  - Cooper.H., Qkurmura. L., & Mcneil, P. (1995). Situation  and  Personality  Correlates  of  Psycholgical  well – being: Social  activity  and  Personal  Control. Journal  of  Research  in  Personality, 22, 395-917.

  -Daniel  C.M.  Tan. (2009). The Relatienship  between  the  Perceived  Threat  from  Information  Technologgy  Outsourcing  and  Job  Satisfaction  of  Information  Technology Outscoring  and  job satisfaction of information technology professionals. Journal  of  Outscoring  and  Organizational  Information  Management, Article  ID, 102-111.

  - David  Card., Alexander  Mas., Enrico  Moretti., Emmanuel  Saez. (2010). Inequality  At  work: The  Effect  of  Peer  Salaries  on  Job  Satisfaction. NBER  Working, Paper  No. 16396.

  -Dawal, S., Taha, Z & Ismai. (2009). Job  Satisfaction  model  for  manufacturing  industry: Focus  on  ergonomics  and  human  factors  in  work  design. Jourdal  off  IEEE  XploRE, 27.

  - Dong  mei  Zhao&  Hiroyuki  yamaguchi. (2008). Relationship  of  challenge  and  Hindrance  Stress  with  coping  style  and  Job  Satisfaction  in  chinese  state – Owned  Enterprises. Japanese  Journal  of  Interpersonal  and  social  psychology, 77-87.

  - Endler, ND., Parker, J. D. A. (1990). Multidimedsional  assessment  of  coping: a  critical  evaluation, J  Pers  soc  psychol, 58, 5, 844-854.

  - Esther, T.& et  al (2012). self – efficacy, job  Satisfaction,  motivation  and  Commitment: exploring  the  relationships  between  indicators  of  teachers' Professional  identity. Eur  J  Psychol  Educ, 27, 115-132.

  - Ewa  Konert. (1997). The  realationship  among  middle-School  teacher  burnout, Stress, job  satisfaction, and  coping  styles, ETD. Collection  for  Wayng  State  University, paper  AAI 9815321, dissertation.

  - Ewa  Konert. (2010). The  relationship  among  middle- school  teacher  burnout, stress, job  satisfaction, and  coping. style. ETD  Collection  for  wayne  state  university, paper  AAI 9815321.

  - Feldman, D. C. (1995). Organizational  behavior. Edt, New  york  MC  Graw.  Hill.

  - Felton. B. G., & Revenson, T. A. (2004). Coping  with  chronic  illness: a  study  of  illness  Controllability  and  the  influence  of  coping  strategies  on  psychologigal  adjustment. Journal  of  counseling  and  clinical  psjchdogy, 52, 343-353.

  - Ford, J. (2002). Job  satisfaction  and  Attribution  Among  school  psychologists. Jocalyn  weissenburger, 41, 112-119.

  -Friday, S. S., Moss, S, E., Friday, E. (2004). Socioethnic  explanations  for  racioethnic  differences  in  job  satisfaction. The  Journal  of  management, 23, 2, 152-168.

  - Gabriel  Frino, Michael. (2010). self – efficacy  and  job  satisfaction  as  predictors  of  successful  performance  of  sales  prodessionals  in  business – to  business  sales  organization. Dissertation – Psyclology.

  - Gamber, Jamie. (2005). The  Relationship  of  self – Efficacy  and  Job  Culture  to  Job  satisfaction  Among  Certified  Athletic  Trainers. Auburn  University  Theses  and  Dissertations.

  - George  Mark., Andrew.P .smith (2012). Effects  of  occupational  stress, job  characteristics, coping, and  attributional  style  on  the  mental  health  and  job  satisfaction  of  university  employees. Anxiety  stress  and  coping, 25, 1, 63-78.

  -Golbasi, Zehra., & et  al. (2008). Relationships  between  coping  strategis, individual  characteristics  and  job  satisfaction  in a  sample  of  hospital  nurses: Cross – sectional  questionnair  surrey. International  Journul  of  Nursing  studies, 45, 12, 1800-1806.

  -Grabner, I. (2007). Managing  organizational  Creativity  motivational  aspects  of  management  control  system  for  creative  employees. Wirtschafts  universitat  wien, Soreze, France.

  - Greenberg. J.(2004). Stress fairness to fare no stress: managing workplace stress by Poomotion Organizational Justic, Organizational Dynamics, 33,322-365.

  - Helly, C  and  et  al. (1999). Nurses  use  healthy  the  coping  strategies  to  deal  with  stress. Australian  Nursing  Journal. 6 , 6.

  -Hickey  M  & et  al (1992). Cardiac  Diet  and  Exerecise  self – Efficacy. Nursing  Research, 41 (6), 347-351.

  - Ishfaq, Ahmad., et al.(2010).Effects of Motivational Factprs on Employees Job Satisfaction A Case Study of University of the Punjob Pakistan. International Journal of Business and Management,5,3,29.

  - Jex  SM., Bliese  PD (1999). Efficacy  beliefs  as  a  moderator  of  the  impact  of  work – related  Sterssors: a  multilevel  study. Journal  of  Applied  Psychology, 84 (3), 349-361.

  - Judge, Timothy  A., Bono, Joyce  E. (2001). Relationship  of  core  self – evalutions  traits – self – esteem, generalized  self – efficacy, Locus  of  control, and  emotional  stability – with  job  satisfaction  and  job  performance: Ameta – analysis. Journal  of  Applied  psychology, 86- 1, 80-92.

  -Klassen, Robert. M., Ming Chiu, Ming.(2010). Effects on Teachers, Self-Efficacy and Job Satisfaction: Teacher Gender, Years of Experience, and Job Stress. Journal of Educational Psychology, 102, 3, 741-756.

  - Khan, M. A., Amber  reza. (2007). Occupational  Stress  And  Coping  Mechanism  To  Increase  Job  Satisfaction. Among  Supervisors  at  Karachi  Pharmaceuticals. Market  Forces, Z, 4.

  - Kimviel Ruma., David  Hauchins, Kristine  Jolivette., Gwen  Benson. (2010). Efficacy  Beliefs  of  Special  Educators: The  Relationships  Among  Collective  Efficacy, Teachers  self – Efficacy, and  job  Satisfaction. Division  of  the  Council  for  Exceptional  Children, 33, 3, 225-233.

  - Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1994). Stress, appraisal  and coping. New  york: springer.

  - Lefrancois. C. (1991). Psychology  for  teaching. 7 th  ed, was  worth  publishing ( co ).

  - Lin  Shaohui., Chen  Jun., Peng  Shenywu. (2010). The  Social  Workers, Coping  Style, Job  Satisfaction  and  Both  Their  Relationship  in  Macao, Psychology  Applied  Research  Center, South  China, Normal  University.

  - Lock. F. A. (1979). What  is  job  satisfaction?, Organizational  Behavior  & Human  Performance, 4, 300-360.

  - Lockon. E. A. Schwger, D. M., (1979). Participation  in  decision  on  making  on  more  greenwick. Conn  Jai  Press.

  - Lu, C., Siu, O., Cooper, C. (2005). Managers  occupational  stress  in  china: the  role  of  self – efficacy . Personality  and  Individual  Differences, 38, 569-578.

  - Luddy  Nezaam. (2005). Job  satisfaction  Amongst  Employees  At  a  public  Health  Institution  In  the  wstern  Cape. Mini  - thesis  for  the  degree  of  magister  commercial  in  the  Department  of  Industrial  psychology, Faculty  of  Economic  and  Management  science, University  of  the  western  cape.

  -Luthans, F., Bjork and et al. (2002). Organizational  Behavior. New  york, McGraw  Hill.

  - Maddux, J.E.(2002). Self-efficacy: The power of believing you can. Inc. R. Snyder & lopez, s.j.(Ed)  The Handbook of Positive Psycology.227-287. New York: Oxfard University Press.

  - Methlekin, Agad. & et  al (2000). Work  stress, burnout, and  coping  at the turn of the century:an  Individual  perspective, Journal of Indivdhology.56.1.

  - Michael  Gabriel  Frino (2010). self – efficacy  and  job  Satisfaction  as  predictors  of  Successful  performance  of  sales  Professionals  in  business – to – business  sales  organization, Dissertation – Psychology.

  - Ming – Cheng  Lai  and Yen – Chun  Chen. (2012). self – Efficacy, Effort, Job  performance, Job  Satisfaction, and  Turnorer  Intention: The  Effect  of  Personal  Characteristics  on  Organization  Performance. International  Journal  of  Innovation, Management  and  Technology, 3, 4.

  - Michell, Km. kampfe, CM. (1990). Coping  strategics  used  by  occupational  therapy  students  during  field  work: An  exploratory  study: American  Journal  of  occupational  Therapy, 44, 543-550.

  - Moomaw, W & Pearson L. (2008). The  relationship  between  teacher  autonomy  and  stress  work  satisfaction, empoerwment, and  professionalism. Eudacational  Researeh  Quarterly  29. 37-47.

  - Mullins, L. J. (1996). Management  & Organizational  behavior. 5th ed, London: pitman.

  - Mustafa  Yakin, Oya  Erdil (2012). Relationship  Between  self – Efficacy  and  work  Engagement  and  the  Effects  on  job  Staisfaction: A  Survey  on  Certified  public  Accountants. Procedia – social  and  Behavioral  Seiences, 58, 370-378.

  - Niclsen  K., yarker., Randall  R., Munir  F. (2009) The  mediathing  effects  of  team  and  self – efficacy  on  the  relationship  between  transformational  Leadership, and  job  satisfaction  and  psychological  well-being  in  healthcare  professionals; A  cross – sectional  questionnaire  survey. International  Journal  of  Nursing  Studies  46 (9), 1236 – 1244.

  - Oya  Erdil, Mustafa  Yakin. (2012). Relationships  Between. self – Efficacy  and  work  Engagment  and  the  Effects  on  job  satisfaction: Asurvey  on  Certified Pallic  Accountants. Procedia – social  and  Behanioral  Sciences, 58, 370-378.

  - Oyewumi, Adebomi (2012). Job  Satisfaction  and  self – Efficacy  as  Correlates  of  Job  Commitment  of  Special  Education  Teachers  in  Oyo  state. Journal  of  Education  and  Practice,ISSN  2222-1735 (paper) ISSN  2222-288X ( on  line ), 39-9.

  -Pajares, F. (1996). self – efficacy  beliefs  in  academic  settings. Review  of  Educational  Research, 66, 4, 543-578.

  -Pearlin & Schooler.(2004).work stress and coping: darwing together.

  -Pender  N. J., Murdaugh  c., Parsons  M. A. (2006). Health  education  in  nursing  practice. Upper  Saddle  River, NJ: Pearson / Prentice – Hall.

  -Raitano, RE. Kleiner, BH.(2004). Stress  management: stressors  diagnosis, and  prevenative  measures, manag  Res  News, 27, 32-38.

  - Reid, Carol. (2012). Examivation  of  relationships  and  mediating  effects  of  self – efficacy, Locus  of  control, coping  and  the  practice  environment  of  Caring  efficacy  and  job satisfaction  in  Australian  registered  nurses. Queensland  university  of  Technology.

  -Robins, S. P. (1994). Management  ( 4th Ed ). Englewood  Cliffs, NJ: Prentice. Hall.

  -Robins, S. P. (1998). Organizational Behavior, New Yourk, Prentice Hall.

  -Robins, Stephen. P. (1986). Organizational Behavior Prentic Hall. International Inc.

  - Robert  M.Klassen., Ming  Ming  Chiu. (2010). Effects  on  Teachers, self – Efficacy  and  job  Satisfaction: Teacher  Gender, years  of  Experience, and  Job  Stress. Journal  of  Educational  Psychology, 102 , 3, 741-756.

  -Roger, d., Jarvis, P., & Najarian, B. (1993). Datachment  and  coping: The  construction  and  validation  of  a  new  scale  for  measuring  coping  strategies. Personality  and  Individual  Differences, 15, 619-626.

  -Rogers, P., Qualter, P., Phelips, G. and  Gardener, k. (2006). Belief  in  the  paranormal, coping  and  emotional  intelligence. Personality  and  individual  Differences, 41, 1089-1105.

  -Ruma. Kimvil., Houchins,David., Jolivette, Kristine.,Benson, Gwen.(2010). Efficacy Beliefs of Special Educators: The Relationships Among Collective Efficacy, Teacher Slef-Efficacy, and Job Satisfaction. Division of the council for Exceptional CHILDERN,33,3,225-233.

  -Rollinson, D., Broadfild, A. & Edwords, D. J.(1998).organizational behavior & analysis: an integrating approach. Addison Wesly Longman.

   

  -Saks, A. M. (1994). Moderating  Effects  of  self – Efficacy  for  the  Relationship  between  traning  method  and  Anxiety  and  stress  Reaction  of  newcomers. Journal  of  Organization  Behavior, 15, 639-654.

  -Sauter, S., Lawrence, M., & et  al (1999). Stress  at  work, DHS ( NIosh ), Retrieved  form EDC .goverment.

  -Schwarzer, R., Boehmer, S., Luszczynska, A., Mohamed, N. E., Knoll, N. (2005). Disposional  self – efficacy  as  a  personal  resource  factor  in  Coping  after  surgery. Personality  and  Individual  Difference, 39, 807-818.

  -Sherer, M, &  Maddux, J. E. (1982). The  self – Efficacy  Seale: Construction  and  Validation. Psychological  Report, 51, 2, 663-671.

  -Sherer, M., & Adams, C. H. (1985). Construct  validation  of  the  self – efficacy  Scale. Psychological  Reports, 53, 899-902.

  - Siu – Kau  CH., Stephen  yk., Rabete (2000). Social  Behavior  and  Personality, 28 (5), 413-422.

  -Siu, O,. Spector, P., Cooper,C.,Lu,C.(2005).work stress, self-efficacy, Chinese work valusw, and work well-being in Hong Kong and Beijing. International Joyrnal of Stress Managemrnt, 12, 274- 288.

  -Smith, P. C. et  al (1969). User's  manual  for  the  descriptive index (JDI). Bowling  green  state  University, Bowling  green, ohio.

  -Stanton, A. L., Tenen, H., Affleck, G., & Mendola, R. (2008). Coping  and  adjustment  to  infertility. Journal  of  social  and  clinical  psjchology, 11, 1-13.

  -Stavely, T. (2002). Personality  homepage. keene , edu, stavely Spor 2, perss  pro2 , nots. PHD.

  - Stetz. TA., Stetz, MC., Blicse  PA (2006). The  importance  of  self – efficacy  in  the  moderating  effects  of  social  support  on  Stressor – Strain  relationships, work  a  stress, 20 (1), 49-59.

  - Tara.   A. William s. (2004). Relationship  between  Stress, job  satisfaction, coping  strategies, and  attributional  style  among  nurses, public  Health  And  The  Environment, Washington, DC.

  - Varcarolis  EM. (2002). Foundation  of  psychiartric  mental  health  nursing. A  clinical  approach, 4 th ed, Philadelphia. W.B. Saunders, 266.

  -Volker., and  et  al (2010). Burnout, Coping  and  job  Satisfaction  in  service  staff  treating  opioid  addicts – from  Athens  to  Zurich. Stress  and  Health, 28 (2), 149-159.

  -Ware, H., & Kitsantas, A. (2007). Teacher  and  Collective  efficacy  beliefs  as  Predictors  of  professional  Commitment. Journal  of  educational  Research, 100 (5), 303-310.

  -Warr Peter and Inceoglu I1ke(2012). Job E ngagement, Job Satisfaction, and Contrasting Associations With Person- Job Fit. Tournal of Occupational Health Psychology.

  -Welbourne., Jennifer  L.&et al. (2007). Coping  Strategies  in  the  Workplace: Relationships  with  Attributional  Style  and  Job  Satisfaction. Journal  of  Vacational  Behavior, 70, 2, 312-325.

  -Willam, A., Buelens, M., & Jonghe, J. D. (2007). Impact  of  organizational  structure  on  Nurses. Job  satisfaction. International  Journal  of  Nursing  studies, 44, 1011-1020.

  -Williams, A. Tara.(2004).Relationship beiween stress, job satisfaction, coping strategies, and attributional style among nurses. Public Health and the Environment, Washington..DC.

  -yong, K., Kassekert, A. (2010). Linking  Management  Reform  with  Employe  Job  Satisfaction: Evidence  form  Federal  Agencies. Journal  of Public  Administration  Research  and  Theoty, 20 (2), 413-436.

  -Zeidner, M., & Endler, N. S. (1996). Handbook  of  coping: theory, research, application  willey  and  son  publisher.

   

   

  -Zimmerman, B.J., & Cleary, T,J.(2006). Adolescents , development of personal agency: The role of self- efficacy beliefs and self- regulatory skill. In Pajares, F and Urdon, T., (Ed) self- efficacy beliefs of adolescents, 54-59. Information Age Publishing.

  -zupiria  Gorostidi  X  and  et  al. (2007). Stress  sources  in  nursing  practice. Evolution  during  nursing  training. Nurse  Educ  Today, 27, 7, 777-787.


تحقیق در مورد پایان نامه رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت مرکز بهداشت شهرستان دزفول, مقاله در مورد پایان نامه رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت مرکز بهداشت شهرستان دزفول, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت مرکز بهداشت شهرستان دزفول, پروپوزال در مورد پایان نامه رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت مرکز بهداشت شهرستان دزفول, تز دکترا در مورد پایان نامه رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت مرکز بهداشت شهرستان دزفول, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت مرکز بهداشت شهرستان دزفول, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت مرکز بهداشت شهرستان دزفول, پروژه درباره پایان نامه رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت مرکز بهداشت شهرستان دزفول, گزارش سمینار در مورد پایان نامه رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت مرکز بهداشت شهرستان دزفول, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت مرکز بهداشت شهرستان دزفول, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت مرکز بهداشت شهرستان دزفول, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت مرکز بهداشت شهرستان دزفول, رساله دکترا در مورد پایان نامه رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت مرکز بهداشت شهرستان دزفول

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی چکیده هدف کلی پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری،تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ایمی باشد.روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه شطرنجبازان تحت نظارت فدراسیون شطرنججمهوری اسلامی ایران می باشد. نمونه پژوهش متشکل از 200 نفر شطرنجباز (100نفر شطرنجباز حرفه ای و 100نفر ...

دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی گرایش: صنعتی و سازمانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) بررسی رابطه استرس­ شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه­ای راهبردهای مقابله­ای در کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه استرس­ شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه­ای راهبردهای مقابله­ای در کارمندان، بود. بدین منظور، از بین ...

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی MA ) ) چکیده مطالعه حاضر به هدف بررسی مقایسه ای احساس خود کار آمدی و رضایت شغلی معلمان پژوهنده و غیر پژوهنده دبیرستانهای دخترانه سندرک در سال تحصیلی 93-1392 انجام شد . 30 نفر از معلمان غیر پژوهنده و 10 نفر پژوهنده انتخاب و به سوالای پرسشنامه خودکار آمدی عمومی شرر و رضایت شغلی اسمیت ، کندال ، هیولین پاسخ دادند. داده ها با ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته روانشناسي گرايش عمومي شهريور 1393 چکيده هدف: پژوهش حاضر با هدف تعيين نقش تاب آوري، خودکارآمدي و اميدواري در پيش بيني شادکامي دانش آموزان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی چکیده هدف از این پژوهش پیش بینی سلامت روان و تاب آوری فرزندان بر اساس رضایت زناشویی و سبک‌های دلبستگی مادران بود. روش پژوهش حاضر توصیفی همبستگی از نوع پیش بینی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان 10 تا 12 ساله دبستان های شهر شیراز که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل هستند و مادرانشان، تشکیل داده اند. در ...

ا چکیده هدف ازپژوهش حاضر نحوه ی گذراندن اوقات فراغت معلمان شهریزد با تاکید بر فعالیت های ورزشی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی در سال تحصیلی 93-92 می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی بیانی بوده و شیوه ی جمع آوری داده ها و اطلاعات، مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و مطالعات میدانی و همچنین ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای، شامل دو بخش که بخش اول شامل پرسشنامه ی چندگزینه ای محقق ساخته ...

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد «.M.A» گرايش: سنجش و اندازه گيري(روانسنجي) زمستان 1393 چکيده طي دهه‌هاي گذشته، تعداد زيادي از روان شناسان و روانپزشکان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی(M.A) چکیده: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین سبک های شناختی(نوگریز یا پذیرنده- نو گرا یا پژوهنده) با تأخیر رضامندی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه در سال93-92 صورت گرفته و متغیر پیش بین آن، سبک های شناختی و متغیر ملاک آن، تأخیر رضامندی و اهمال کاری تحصیلی می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی (همبستگی) از نوع ...

پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی روانشناسی گرایش عمومی چکیده: هدف این پژوهش مقایسه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی بود. روش تحقیق در این پژوهش، روش علی– مقایسه ای بود . آزمودنی ها نیز مشتمل بر 36 دختر (18 دختر فراری و 18 دختر عادی) بودند. گروه دختران فراری به صورت در دسترس و دختران عادی به روش ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مددکاری اجتماعی چکیده: هدف: هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارت­ های ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود. روش: روش این تحقیق نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه های آزمایش و گواه استفاده شده است.جامعه آماری: این پژوهش120 دانشجوی ورودی نیمسال دوم تحصیلی بودند. نمونه ...

ثبت سفارش