پایان نامه رابطه¬ی مولفه های هوش هیجانی و مولفه های یادگیری خود تنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی اجتماعی6 و 11 با اهمال کاری تحصیلی

word 495 KB 30305 116
1393 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت قبل:۳۴,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۹,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

  گرایش: روانشناسی تربیتی

  چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):

  هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه ی بین مولفه های هوش هیجانی و مولفه های  یادگیری خودتنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی-اجتماعی 6و 11 با اهمال کاری تحصیلی بود. جامعه ی آماری پژوهش، دانش آموزان دختر دوره متوسطه از دو منطقه 6و11 شهر تهران بودند. نمونه‌ی پژوهش شامل 480 دانش آموز بود که با روش نمونه‌ ی در دسترس از بین دانش آموزان دختر دبیرستانهای  این دو منطقه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه اهمال کاری نسخه دانش آموزی(سولومون و راث بلوم،1984)، پرسشنامه خودتنظیمی (زیمرمن ومارتینزپونز, 1988) وهوش هیجانی شات (مایرو سالووی،1990) جمع آوری شد. داده­های پژوهش با روش­های ضریب هبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغییری(گام به گام)، تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین مولفه های یادگیری خودتنظیمی تنها مولفه ی انگیزشی،(که نشانگر باور فرد به خودکارآمدی اش در انجام تکلیف) پیش بینی کننده اهمال‌کاری تحصیلی بوده است و همچنین از بین مولفه های هوش هیجانی، دو مولفه ی بهره‌برداری از هیجان، بصورت منفی و مولفه تنظیم هیجان بصورت مثبت، پیش بینی کننده اهمال‌کاری دانش‌آموزی بود.که در مجموع حدوداً 14 درصد از واریانس اهمال کاری تحصیلی را پیش‌بینی کردند.متغییر دو منطقه اقتصادی – اجتماعی نیز در حاشیه معنا داری قرار گرفت.

  کلمات کلیدی:مولفه های هوش هیجانی،مولفه های یادگیری خودتنظیمی،زندگی در دو منطقه اقتصادی-اجتماعی،اهمال کاری تحصیلیی:مولفه های هوش هیجانی،مولفه های یادگیری خودتنظیمی،زندگی در دو منطقه اقتصادی-اجتماعی،اهمال کاری تحصیلی

  مقدمه

     موفقیت و پیشرفت تحصیلی یکی از مهمترین دغدغه های هر دانش‌آموز، والدین و به طورکلی هر نظام آموزشی است. موفقیت تحصیلی هر جامعه مبین وجود دانش‌آموزان و در عین حال نظام آموزشی کارا و موفق است. از طرف دیگر، از نظر والدین مهمترین شاخص برای تربیت این است که فرزند آنها بتواند در آینده گلیم خود را از آب بیرون بکشد و از پس وظایفی که به آنها محول می‌گردد، بخوبی برآید. در همین راستا، زیست‌شناس و مربی بریتانیایی قرن نوزدهم، توماس هاکسلی[1]( 1896)اشاره دارد که: "شاید ارزشمندترین نتیجه همه آموزشها، توانایی وادارکردن خود به انجام کاری است، موقعی که آن کار باید انجام شود. چه آن را دوست داشته باشد و چه نداشته باشد. در واقع این اولین درسی است که باید آموخته شود"(فاران[2]، 2004,به نقل از پور کمالی,1392).

     یکی از ویژگی‌هایی که مانع از انجام خوب کارها، نیل به موفقیت و پیشرفت می‌شود، اهمال‌کاری[3]است. اصطلاح"اهمال‌کاری"، از کلمه لاتین پروکرستینوس گرفته شده است که پرو به معنای جلو یا پیشرو و کرستینوس به معنای فردا می‌باشد و ترکیب آن به‌معنای به بعد موکول کردن، به تأخیرانداختن، طولانی کردن، عقب انداختن، قصور ورزیدن و یا به تعویق انداختن انجام یک تکلیف، می‌باشد(رساریو[4] و همکاران، 2009). اهمال‌کاری با توجه به پیچیدگی و مؤلفه‌های مختلف، تظاهرات گوناگونی نیز دارد، که یکی از متداولترین اشکال آن، اهمال‌کاری تحصیلی می‌باشد. و به شهادت از دو پژوهش, شیوع آن در میان جمعیت دانش‌آموختگان، دانشجویان و دانش آموزان رو به افزایش است(استراند[5]، 2009؛ لوی[6]، 2001؛به نقل از پور کمالی,1392).

     اهمال‌کاری تحصیلی، نوعی از انواع اهمال‌کاری است که در حیطه‌ها و ساختارهای تحصیلی نمایان ‌می‌گردد(لوی، 2010). و عبارتست از گرایش عامدانه به تأخیر انداختن و یا عدم تکمیل وظایف تحصیلی که تجارب ناراحت کننده‌ای را به‌همراه دارد. و به‌شکل تاخیر در فعالیت‌هایی همچون مطالعه و آماده شدن برای امتحانات، نوشتن مقالات پایان ترم وخواندن تکالیف هفتگی نمایان می‌‌شود(سولومون و راث بلوم، 1984؛ به نقل از پور کمالی,1392).از آن‌جایی‌که اهمال‌کاری به‌عنوان صفتی درنظر گرفته می‌شود که دارای مؤلفه‌های شناختی، رفتاری و انگیزشی است. به‌نظر می‌رسد هزاران دلیل برای رفتار سهل انگارانه وجود داشته باشد(استراند، 2011). در خصوص پیشایندها و عوامل علی اهمال‌کاری، محققان و نظریه پردازان به عوامل مختلفی اشاره نموده‌اند.

  یکی از پیشایندهای ‌‌‌اهمال‌کاری، هوش‌هیجانی است. منظور از هوش‌هیجانی‌از نظر گاردنر[7]‌ (2011) ‌متشکل ‌از دو مولفه ‌است: هوش‌ درون‌‌فردی: ‌این هوش مبین آگاهی فرد از احساسها و هیجانهای خویش، ابراز باورها و احساسهای شخصیت و احترام به خویشتن و تشخیص استعدادهای ذاتی، استفلال عمل در انجام کارهای مورد نظر و در مجموع کنترل شخصی بر هیجانها و احساسات خود رهبری است.

     هوش میان فردی: که به توانایی درک و فهم دیگران اشاره دارد و می‌خواهد بداند چه چیزهایی احساس آنها را برمی‌انگیزد، چگونه فعالیت می‌کنند و چگونه می‌توان با آنها همکاری داشت،‌ به‌نظر گاردنر، فروشندگان، سیاستمداران، معلمان متخصصان بالینی ورهبران مذهبی موفق احتمالاً ازهوش میان‌فردی بالایی برخوردارند( به نقل از جلالی، 1381).

   

     پیشایند دیگر اهمال‌کاری، خودتنظیمی[8]است. در سالهای اخیر،اهمال‌کاری ‌به‌عنوان نوعی "نقص در خودنظم جویی"مطرح شده است(استیل[9]،2007(. به‌طورکلی، خودتنظیمی به استفاده فرد از نشانه‌های درونی و بیرونی جهت آغاز، نگهداری و خاتمه دادن به فعالیت‌های هدفمند است .یادگیری خودتنظیمی از جمله مقوله‌هایی است که به نقش فرد در فرایند یادگیری می‌پردازد.اهمیت این سازه در یادگیری به‌حدی است که صاحب نظران مختلف الگوهای متفاوتی را از آن ارائه داده‌اند.از جمله این الگوها،"الگوی پینتریچ "(1990) است. یافته‌ها در این زمینه حاکی است که اهمال‌کاری با خودتنظیمی در زمینه تحصیلی درارتباط است (لی[10]،2005). درهمین راستا، تن[11] و همکاران(2008، به نقل از لوی،2010) از مطالعه بر روی دانش‌آموزان دریافتند که دانش‌آموزانی که خودشان را در سازماندهی یادگیری‌شان توانا ادراک می‌کنند، از سایرین کمتر دچار اهمال‌کاری می‌شوند.

  با توجه به اهمیت مطالب فوق این سوال پیش می آید که کدامیک از مولفه های هوش هیجانی و مولفه های خود تنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی - اجتماعی متفاوت در نمونه, پیش بینی کنندگان خوبی برای اهمالکاری تحصیلی هستند

   

   

  1-2) بیان مسأله

     تعلل و مسامحه در انجام کار و بعبارتی دیگراهمال‌کاری یکی از موضوعاتی است که تا کنون مورد توجه پژوهشگران بوده است. بسیاری از پژوهشگران (سنکال و همکاران، 1995؛ هاریوت و فراری[12]، 1996؛ فراری و همکاران، 1995؛ فاران، 2004) براین باورند که هر یک از ما حداقل چندبار در زندگی دچار اهمال‌کاری شده‌ایم و این پدیده پیچیده، مشکلی فراگیر و شایع در میان افراد بشر است.

     بطورکلی، گزارش شده است که اهمال‌کاری در میان 20٪ از جمعیت افراد بزرگسال امری شایع و رایج است؛ این درحالی است که اهمال‌کاری در حوزه تحصیلی در جمعیت دانش‌آموختگان به 65٪ می رسد و در میان دانش‌آموزان و دانشجویان به امری شایع بدل گشته که این روند امروزه و در عصر تکنولوژی رو به افزایش است (آسیف، 2011). از اینرو، با توجه به شیوع روز افزون این رفتار، متمایز کردن و مورد بررسی قرار دادن اهمال‌کاری که در حوزه تحصیلی رخ ‌می‌دهد از سایر انواع اهمال‌کاری در حیطه‌های دیگر، کارا و سودمند بنظر می‌رسد (فراری و همکاران،1995؛ به نقل از استراند، 2009).

     دامنه شیوع اهمال‌کاری در میان دانشجویان و دانش‌آموزان متغیر است؛ برای مثال، در متون مربوط به‌ اهمال‌کاری عنوان شده است که70٪ دانشجویان دارای رفتارهای تاخیری و سهل‌انگارانه هستند.دامنه‌ای ‌که50٪ آنها حداقل در نیمی از اوقات در مورد مسئولیتهایشان اهمال‌کاری می‌کنند و تنها 38٪ به‌ندرت دچار اهمال‌کاری می‌شوند(سولومون و راث بلوم، 1984). بیشتر پژوهشهای حوزه اهمال‌کاری تحصیلی به سبب شناسی رفتار سهل‌انگارانه معطوف بوده اند و دلایل متعددی را به‌عنوان رفتار سهل انگارانه معرفی کرده‌اند، که در این پژوهش خودتنظیمی به دلیل اینکه در ادبیات پژوهشی گذشته زیاد مورد توجه قرار نگرفته‌اند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. درواقع،در سال‌های اخیر محققان به خودتنظیمی، به‌عنوان یکی از عوامل بروز اهمال‌کاری، توجه ویژه‌ای داشته‌اند؛ به‌طوریکه، پژوهشهای اخیر نشان داده است، ممکن است یادگیری خودتنظیمی یک کلید ساختاری و مهم در تشریح اهمال‌کاری باشد(کلاسن[13] و همکاران، 2009) و از روند رو به افزایش و درجات بالای اهمال‌کاری تحصیلی جلوگیری کند(والکایری[14]، 2006؛ لی، 2005). همچنین، بسیاری از پژوهشگران اهمال‌کاری را فقدان و یا کمبود مهارت خود تنظیمی تعریف  نموده اند (فراری، 1998؛ لی، 2005؛ استراند، 2009). برخی نیز آن را نتیجه شکست در خودتنظیمی عنوان کرده‌اند(از جمله، استیل، 2007؛ کلاسن و همکاران، 2009؛ آسیف، 2011).

  در نهایت چون در ایران مشخص نشده که کدامیک از مولفه های هوش‌هیجانی و مولفه های خودتنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی 6و 11، پیش بینی کنندگان اهمالکاری تحصیلی هستند. لذا در این راستا، پژوهش حاضر کوششی برای جمع‌آوری و ارائه اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌باشد، که نتایج آن می‌تواند بستر بهتری برای برنامه‌ریزیها، اتخاذ تصمیمات و رویکردهای مناسب‌تر، همچنین بکارگیری مداخلات صحیح‌تر از جمله: تربیت دانش‌آموزان خودتنظیم و دارای هوش‌هیجانی، و پیشگیری هرچه بیشتر و جدی‌تر از شیوع روز افزون آن و بالتبع نتایج و آثار منفی مترتب با آن را، فراهم آورد. لذا، با توجه به مطالبی که از نظر گذشت، پژوهش حاضر به‌دنبال پاسخگویی به این سوال است که: کدامیک از مولفه های هوش هیجانی و مولفه های خود تنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی متفاوت در نمونه, پیش بینی کنندگان خوبی برای اهمالکاری تحصیلی هستند؟

   

  1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش:

     اهمال‌کاری متاثر از متغیرهای متعدی است, لکن بنظر می‌رسد که مولفه های یادگیری خودتنظیمی و مولفه های هوش هیجانی و زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی متفاوت در این میان بی تاثیر نیست. با این حال این مشخص نیست که کدامیک از مولفه های هوش هیجانی و مولفه های خود تنظیمی در کنار منطقه اقتصادی- اجتماعی متفاوت، تعیین کننده اهمالکاری تحصیلی در رابطه با دختران دبیرستانی در جامعه ایرانی  است. اهمال کاری یکی از واقعیات بی چون و چرای زندگی است که در بین قشر خاصی از افراد شیوع ندارد، بلکه در بین تمام اقشار جامعه اعم از دانشجو، دانش‌آموز و شاغلین دیده می‌شود (فراری و همکاران، 1995).

  پژوهشگرانی که اهمال‌کاری را در محیط‌های آموزشی مطالعه کرده‌اند، بر این باورند که 70 درصد دانشجویان گرفتار اهمال‌کاری مداوم هستند که این روند رو به افزایش می‌باشد(الیس و ناس،1997به نقل از پورکمالی، 1392).

     یکی از این راهبردها تربیت دانش‌آموز خودتنظیم است. تربیت دانش‌آموز خودتنظیم از این نظر با اهمیت است که این افراد از نظر شناختی و رفتاری در فرایند یادگیری خود شرکت فعال دارند. این دانش‌آموزان شخصا یادگیری را آغاز و آنرا اراده می‌نماید و در یادگیری به فعالیت و تلاش خود متکی هستند. از نظر شناختی نیز، در مراحل یادگیری شخصا به برنامه‌ریزی و نظارت پرداخته و از نظر انگیزشی دارای انگیزش درونی بالایی هستند(کدیور، 1386).

   

     در نهایت، شیوع اهمال‌کاری تحصیلی در میان دانش‌آموزان و رشد روزافزون آن، لزوم توجه مسئولین، برنامه‌ریزان نظام آموزشی را به حوزه اهداف و بکارگیری راهبردهایی برای تغییر جهت‌گیری هدف، جهت کاهش اهمال‌کاری یا اصلاح آن ضروری می‌نماید؛ چرا که، اهمال‌کاری از یکسو با نقصان در خودتنظیمی و هوش‌هیجانی در دانش‌آموزان و از سویی دیگر رفتاری ناسازگارانه و راهبرد دفاعی غیر مؤثری است که افراد برای پرهیز از شکست، حفظ عزت نفس و ارزش شخصی از آن بهره می‌جویند. لذا توجه بیشتر به این مسئله و برخورد جدی و کارشناسانه می‌تواند گامی در جهت حل معضلات یادگیرندگان در سطوح مختلف تحصیلی و وصول به اهداف آموزشی و پیشرفت تحصیلی باشد.

   

  1-4) اهداف پژوهش:

  1-4-1) هدف اصلی پژوهش عبارت است از:

  -‌ تعیین رابطه های مولفه‌های هوش‌هیجانی(تنظیم هیجان، بهره‌برداری، ارزیابی‌و بیان هیجان)و مولفه‌های یادگیری خودتنظیمی(شناختی، انگیزشی، رفتاری)و زندگی در دو منطقه اقتصادی -اجتماعی6و11با اهمال‌کاری تحصیلی.

  1-4-2) هدف­های اختصاصی:

  -‌ تعیین رابطه بین مولفه‌های هوش‌هیجانی(تنظیم هیجان، بهره‌برداری از هیجان ، ارزیابی و بیان هیجان) با اهمال‌کاری تحصیلی.

  - تعیین رابطه بین مولفه‌های یادگیری خودتنظیمی(شناختی، انگیزشی، رفتاری) با اهمال‌کاری تحصیلی.

  -‌ تعیین رابطه بین زندگی در دو منطقه اقتصادی-اجتماعی 6و11 در اهمال‌کاری تحصیلی.

  تعیین سهم مولفه های هوش هیجانی و مولفه های یادگیری خود تنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی - اجتماعی  6و11 با اهمال‌کاری تحصیلی.

   

  1-5 ( فرضیه ها و سئوال اصلی پژوهش:

  بین مولفه‌های هوش‌هیجانی(تنظیم هیجان، بهره‌برداری از هیجان، ارزیابی و بیان هیجان) با اهمال‌کاری تحصیلی رابطه وجود دارد.

  بین مولفه‌های یادگیری خودتنظیمی(شناختی،انگیزشی، رفتاری) با اهمال‌کاری تحصیلی رابطه وجود دارد.

  بین  زندگی در دو منطقه اقتصادی – اجتماعی 6 و11 با اهمال‌کاری تحصیلی رابطه وجود دارد.

  سهم مولفه‌های هوش‌هیجانی(تنظیم هیجان، بهره‌برداری از هیجان، ارزیابی وبیان هیجان)، مولفه‌های یادگیری خود تنظیمی(شناختی، انگیزشی، رفتاری)و زندگی در دو منطقه اقتصادی–اجتماعی 6و11 در اهمال‌کاری تحصیلی چقدر است؟

   

  1-6) تعاریف نظری:

  1 -6-1) اهمال کاری تحصیلی:

   لوی،(2010) به نقل از پورکمالی 1392) اهمال کاری تحصیلی، نوعی از انواع اهمال کاری است که در حیطه‌ها و ساختارهای تحصیلی نمایان می‌گردد.

  در تعریف دیگر، اهمالکاری عبارت است از گرایش عامدانه به‌تأخیر انداختن و یا عدم تکمیل وظایف تحصیلی که تجارب ناراحت‌کننده‌ای را به‌همراه دارد(سنکال و همکاران، 1995وسولومون وراث بلوم،1984).

  1-6-2) خودتنظیمی:

  زیمرمن(1986), خودتنظیمی را نوعی یادگیری تعریف نمود که در آن دانش‌آموز به‌جای آن که برای کسب دانش و مهارت بر معلمان، والدین و یا دیگر عوامل آموزشی تکیه کند، شخصاً کوشش‌های خود را شروع و هدایت می‌کند. به عبارت دیگر، خودتنظیمی در یادگیری به مشارکت فعال یادگیرنده از نظر رفتاری، انگیزشی، شناختی در فرایند یادگیری جهت پیشینه نمودن یادگیری اطلاق می‌شود.

  1-6-3) هوش هیجانی:

   توانایی نظارت بر احساسات و هیجانات خود و دیگران و تشخیص و تفکیک احساسات خود و دیگران و استفاده از دانش‌هیجانی در جهت هدایت تفکر و ارتباط خود و دیگران هوش هیجانی گویند .(مایر، 1990به نقل از پور کمالی 1392).

  1-6-4) زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی متفاوت:

  دراین پژوهش, عبارت است از زندگی در دو منطقه6 و 11 که از لحاظ سطح رفاه اقتصادی -اجتماعی متفاوت است.

   

  1-7) تعاریف عملیاتی متغیرها:

  1-7-1) اهمال کاری تحصیلی:

  نمره ای که آزمودنی از پرسشنامه تاکمن( PASS )دریافت می‌کند.

   1-7-2) خودتنظیمی:

  نمره ای که آزمودنی از پرسشنامه زیمرمن (SRLS) دریافت می‌کند.

  1-7-3)  هوش هیجانی:

   نمره‌ای که آزمودنی از پرسشنامه شات[15] (SSRI) دریافت می‌کند.

  1-7-4) زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی متفاوت:

  شرایط زندگی در دو منطقه اقتصادی-اجتماعی متفاوت, که یکی منطقه متوسط سنتی و دیگری مرفع (که یک جایگاه مهاجر پذیر بوده)هستند.

   

  [1]- Thomas Henry Huxley

  [2]- Farran

  [3]- procrastination

  [4]- Rosario

  [5] -Strand

  [6]- Lui

  [7]- Haward Earl Gardner

  [8]- self-  regulation

  [9]-  Steel

  [10]-  Lee

  [11]-  Ten

  [12] - Harriot & Ferrari

  [13]- Klassen

  [14] - Vlkyrie

  [15] - Schutt Self-Report Inventory: (SSRI)

  Abstract

  The purpose of this study was to determine the relationship between emotional intelligence and Self-regulation learning with academic procrastination. Statistical population included high school female students from tow districts of Tehran .The sample included 480 students who have chosen from two diffrent social – economical class. The data were collected from the questionnaires of academic procrastination student version (Solomon & RuthBloom, 1984). Emotional Intelligence of questionnaire Schutte, N, (Mayer and Salovey, 1990), and self-regulation questionnaire (SSRL) (Zimmerman & Martynz pvnz, 1988).The data were analyzed with Pearson's correlation coefficient and multi-variable regression techniques. Results of regression analysis indicated that from self-regulated learning components only the motivational component predicts academic procrastination  and also from the components of academic procrastination, two-components predict educational procrastination of students.


  Keywords: Academic procrastination, Emotional Intelligence, Self-regulation, Socio - economic  class, femal highschool student.

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                               صفحه

  چکیده 1

  فصل اول:کلیات پژوهش

  1-1) مقدمه. 3

  1-2) بیان مسأله. 5

  1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش... 7

  1-4) اهداف پژوهش... 8

  1-4-1) هدف اصلی.. 8

  1-4-2) هدف های اختصاصی.. 8

  1-5 ( فرضیه ها و سئوال اصلی پژوهش... 9

  1-6) تعاریف نظری.. 9

  1 -6-1) اهمال کاری تحصیلی.. 9

  1-6-2) خودتنظیمی.. 10

  1-6-3) هوش هیجانی.. 10

  1-6-4) زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی متفاوت... 10

  1-7) تعاریف عملیاتی متغیرها 10

  1-7-1) اهمال کاری تحصیلی.. 10

  1-7-2) خودتنظیمی.. 10

  1-7-3)  هوش هیجانی.. 10

  1-7-4) زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی متفاوت... 10

  فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  2-1) اهمال‌کاری.. 12

  2-1-1) تعاریف اهمال‌کاری.. 12

  2-1) اهمال‌کاری اجتنابی.. 13

  2-2) اهمال‌کاری تحصیلی.. 16

  3-2 هوش هیجانی.. 26

  2-2-1)گسترش مفهوم هوش... 30

  2-2-3) تاریخچه هوش هیجانی.. 31

  2-2-3) نظریه‌های هوش‌هیجانی.. 33

  3-3) خودتنظیمی.. 36

  3-3-1) خود تنظیمی رفتار. 37

  2-3-2) خود واکنشی (خود مشوقی) 38

  2-4) زندگی در دو منطقه اقتصادی - اجتماعی متفاوت... 53

  فصل سوم:‌ روش شناسی پژوهش

  روش پژوهش... 66

  جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری ‌ 66

  روش اجرای پژوهش... 67

  ابزار(ابزارهای) گردآوری داده‌ها 67

  روش اجرا 69

  نمره گذاری.. 69

  قابلیت اعتماد یا پایایی ( Reliability ) 69

  روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 71

  فصل چهارم:تجزیه و تحلیل

  داده ها 72

  بخش اول: آمار توصیفی.. 73

  بخش دوم: آمار استنباطی.. 75

  فرضیه های پژوهش... 75

  فصل پنجم:بحث و نتیجه‌گیری

  بحث و نتیجه گیری.. 83

  فرضیه اصلی پژوهش... 86

  محدودیت های پژوهش... 89

  پیشنهادهای پژوهش... 89

  منابع فارسی.. 91

  ضمائم. 100

  فهرست جدول ها

  عنوان                                                                                               صفحه

  جدول2-1: راهبردهای یادگیری خودتنظیمی زیمرمن و مارتینزپونز(1986) 44

  جدول3-1 اعتبار کل پرسشنامه ها 70

  جدول 3-2 پایایی پرسشنامه ها به تفکیک مولفه ها 70

  جدول 4-1 توزیع فراوانی سن دانش آموزان. 73

  جدول 4-2 توزیع فراوانی دانش آموزان به تفکیک منطقه آموزشی.. 74

  جدول 4-3 آماره­های توصیفی مولفه های یادگیری خود تنظیمی, مولفه های هوش هیجانی و اهمال کاری  74

  جدول 4-4  بررسی میران همبستگی مولفه های هوش هیجانی  با اهمال کاری تحصیلی.. 76

  جدول 4-5  بررسی میران همبستگی مولفه های یادگیری خودتنظیمی با اهمال کاری تحصیلی.. 77

  جدول 4-6)بررسی میران همبستگی زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی با اهمال کاری تحصیلی  78

  جدول 4-7  خلاصه مدل  و ضرایب  رگرسیونی.. 79

  جدول 4 -8  آنالیز واریانس... 79

  جدول 4-9  ضرایب رگرسیونی.. 80

  منبع:

  منابع فارسی:

  *ارجی،ر.(1385) هنجاریابی پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی به عنوان صلاحیت میان برنامه ای بین  دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های دولتی شهرستانهای مشهد.( پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه علامه طباطبایی(ره).تهران.

  *بلوم،بنیامین.سی.(1982).ویژگیهای آدمی و یادگیریهای آموزشگاهی.( مترجم, ع,سیف.1386).تهران:انتشارات آگاه.

  *بیانگرد،ا.(1384).روان شناسی تربیتی(روانشناسی آموزش و یادگیری).تهران:نشر ویرایش.

  پینتریج، پی. و شانک. اچ. (2002).انگیزش در تعلیم و تربیت.(مترجم شهرآرای. 1385).تهران: انتشارات معلم.

  *تقی زاده، ع.(1389).بررسی رابطه بین یادگیری خودتنظیمی و انگیزه پیشرفت تحصیلی در نظامهای آموزشی از راه دور و سنتی دبیرستانهای پسرانه شهر کاشان. ( پایان نامه کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی). دانشگاه علامه طباطبایی(ره).تهران.

  جوکار،ب. (1384). بررسی رابطه هدف گرایی و خودتنظیمی در دانش آموزان رشته های مختلف تحصیلی ،دانشگاه شیراز. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 4، 56-71.

  *جوکار، ب و دلاورپور،ا.(1386).رابطه تعلل ورزی آموزشی بااهداف پیشرفت.اندیشه های نوین تربیتی، 403، 80-61.

  *چاری، م و دهقانی نسب، ی (1386)..پیش بینی میزان اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری. پژوهش در نظامهای آموزشی، 4 73-63.

  خداپناهی، م.(1387).انگیزش و هیجان،تهران: انتشارات سمت.

  *رضویه،ا.؛ لطیفیان، م. و فولادچنگ، م. (1385). بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش مهارت های خودگردانی و افزایش باورهای خودبسندگی بر کارکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی. اندیشه های نوین تربیتی، 3و 4، 25-70.

  *ریو،جان مارشال.(2005). انگیزش و هیجان. (مترجم سیدمحمدی.(1387). تهران: نشر ویرایش.

  *سبحانی نژاد، م. و عابدی،ا. (1385).بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و انگیزش یشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان با عملکرد تحصیلی آنان در درس ریاضی.فصلنامه  روان شناسی دانشگاه تبریز،1 ,97-80.

  *سواری، ک. (1388). بررسی تاثیر آموزش مهارتهای مدیریت زمان و مدیریت رفتار بر کاهش اهمال‌کاری تحصیلی. پایان نامه دکتری، رشته روان شناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی(ره).تهران.

  *سید جوادین،س.(1386).مدیریت رفتار سازمانی.انتشارات، نگاه دانش.

  *سیف، ع (1384).اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی. چاپ هفتم، ویرایش سوم تهران:دوران.

  سیف، ع (1387). روان شناسی پرورشی نوین. ویرایش ششم. تهران: نشر دوران.

  *سیف،ع. (1389) روشهای یادگیری و مطالعه، تهران: نشر دوران.

  *سیمیاریان، ک. (1388). تاثیر آموزش خود کنترلی بر اهمال کاری و خودتنظیمی تحصیلی نوجوانان دختر شهر تهران. ( پایان نامه کارشناسی ارشد،رشته تکنولوژی آموزش). دانشگاه علامه طباطبایی. تهران.

  *شیرافکن، ع.؛ نورانی پور،ر.؛ کریمی، ی. و اسماعیلی، م.(1387).اثربخشی آموزش مهارت مدیریت زمان بر اهمال کاری و کمالگرایی دانشجویان.تازه ها و پژوهشهای مشاوره، جلد7، 27، 50-37.

  *صفاریان،م. (1375). بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر سوم راهنمایی شهرستان مشهد. (پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی شیراز.

  *فولادچنگ، م و لطیفیان، م. (1380). بررسی تأثیر خودگردانی والدین بر خودگردانی تحصیلی دانش آموزان و پیشرفت درسی آنان. مجله روان شناسی و علوم تربیتی، 2، 154-135.

  *فولادچنگ، م. (1383). بررسی تاثیر آموزش مهارت های خودتنظیمی و افزایش باورهای خودبسندگی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی.(پایان نامه دکتری). دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی شیراز.

  *کدیور، پ.(1380).بررسی سهم باورهای خودکارآمدی، خودگردانی و هوش دانش آموزان به منظور ارائه الگویی برای یادگیری بهینه. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.

  *کدیور،پ.(1386). روان شناسی تربیتی، بومهن:  انتشارات سمت.                 

  *کرمی، د. (1388). میزان شیوع اهمال‌کاری در دانشجویان و ارتباط آن با اضطراب و افسردگی. اندیشه و رفتار، دوره 4، 13، 34-25.

  *کریمی، ی (1376).روان شناسی اجتماعی: نظریه ها، مفاهیم و کاربردها. چاپ سوم. تهران: نشر ویرایش.

  *محمدامینی، ز. (1387).رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. اندیشه های نوین تربیتی، 4، 122-136.

  *مردعلی،ل.,کوشکی، ش (1387). رابطه خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی. اندیشه و رفتار،د،7،078-6.

  *مردعلی،ل.(1387).رابطه هوش هیجانی،فراشناخت و خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران.(پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

  *منصوریان،ا.؛ بهروزی،ن.و شهنی ییلاق،م.(1388). بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای انگیزشی برای یادگیری با تعلل و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان سال اول دبیرستان شهرستان بوشهر.( پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه اهواز.

  *ریمون آرون، مراحل اساسى اندیشه در جامعه شناسى،(مترجم پرهام,ب.1363) ناشر سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، آذرماه، چاپ اول.

  *ماکس وبر، روش شناسى علوم اجتماعى، (مترجم. چاووشیان،ح. 1382).انتشارات مرکز، چاپ اول.

   *ماکس وبر، اقتصاد و جامعه، (مترجم. منوچهرى،ع. ۱۳۷۴) ناشر انتشارات مولى، چاپ اول کجباف، م؛ مولوی، ح و شیرازی تهرانی، ع. (1382). رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان. تازه های علوم شناختی، سال 5، 1، 33

   *یوسفی، ع. قاسمی اهری،غ. فیروز نیای،س. ( 1388). ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 1،9،79-85.

  *باغانی، م. دهقانی نیشابوری، م.(1390).عنوان بررسی تاثیر انگیزش تحصیلی ، خودکارآمدی و رویکردهای مطالعه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.اولین همایش یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت،دانشگاه فردوسی مشهد 113-114.

  *لهسایی زاده، ع(1380). نابرابری ها و قشربندی اجتماعی در ایران ، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 16، 2.

  *موسوی,م.هاشمی,س.امین یزدی,س. سلطانی,ا.خانزاده,م. کیخاونی,س .1392) پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی بر اساس مولفه های هوش هیجانی ,مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام,21,27-24.

  پورکمالی ،آ (1392) عنوان تعیین رابطه ی سبک های اسناد و خود تنظیمی با اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان.(پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

  *میری آشتیانی، ا(1382) آسیب شناسی مسائل اجتماعی در ایران تهران فرهنگ گفتمان.

   

   

  Refrences

  *Asif, M.A. (2011). Clinical implication of Academic procrastination. A doctoral project submitted to the faculty of the California School of professional psychology in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of psychology at Alliant International University, Los Angeles..

  *Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. New Jersey: Prantice-Hall.

  *Bockaerts, M. (1996). Self-regulated learning at the junction of cognition and motivation. European Psychologist, 1(2), 100-112.

  *Boffeli, T.J. (2007). College Students’ personal epistomological beliefs as factors in academic procrastination. A dissertation presented in partial fulfillmentof the requirements for the degree doctor of philosophy at Capella University.

  *Carr, N.G. (2001). Curbing the procrastination instinct. Harvard Business Review, 2(1), 19, 26.

   *Chu, A.H. & Choi, J.N. (2005). Rethinking procrastination: Positive effects of "active" procrastination behavior on attitudes and performance. The Journal of Social Psychology, 14(5),245-264.

  clients in counseling. Journal of College Student Development, 37, 1, 29-41.

  *Ellis, A. & Knaus, W. J. (2002). Overcoming procrastination. Revised edition. New York, New American Library.

  *Ferrari, J.R. (1998). Compulsive procrastination: Some self-reported characteristics. Psychological Reports, 68,455-458.

  *Ferrari, J.R. (2000). Procrastination and attention: Factor analysis of attention deficit, boredomness, intelligence, self-esteem, and task delay frequencies. Journal of Social Behavior and Personality, 15, 185-196.

  *Harriott, J. & Ferrari, J. (1996). Prevalece of procrastination among samples of adult. Psychological Reports, 78, 611-616.

  Haycock, L.A. (1993). The cognitive mediator of procrastination: An investigation of relationship between procrastination and self-efficacy beliefs. Unpublished  doctoral dissertation, university of  Minnesota.

  *Hiroto, D.S. (2001). L ocus of control and learned helplessness. Journal of experimental psychology, 102, 187- 194.

  *Hollman, S.D., & Kendal, P.C. (2000). Cognitive self statmen in depression: development of an automatic thoughts questionnaire. Journal of cognitive therapy and research, 4, 383-395.

  * Kagan, M. (2009).Determining the variables which explain the behavior of academic procrastination in university studentsAnkara university. Journal of Faculty of Educational Sciences, 42(2),113-128.

  *Klassen, R.M., Ang, R.P., Chong, W.H. & Krawchuk, L. (2010). Academic procrastination in two settings: Motivation correlates, Behavioral patterns, and negative Impact of procrastination in Canada and Singapore. Applied Psychology: An International Review, 59 (3), 361-379.

  * Lee, E. (2005). Relationship of motivation and flow experience to academic procrastination in university Student. The Journal of Genetic Psychology, 166(1), 5-14.

  *Lui, K. (2010). The relationship between academic procrastination and academic achievement in Chiniese university students. A thesis submitted to the faculty of the Graduate school of the university at Buffalo, state university of NewYork  in partial fulfillment of the requirements for the degree of  Master of Arts. Department of Counseling, School, and Educational Psychology..

  *Pintrich, P. R. (1999). Therole of goal orientation in self-regulated learning. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich & M. Zeidner(Eds). Handboob of self regulation(pp. 451-502). San Diego CA: Academic press.

  *Pintrich, P. R. (2004). A conceptual framework for assessing motivation and self-regulated learning in college students. Educational psychology review, 16,385-409.

  * Rice, G.K., Neimeyer, G.J. & Taylor, J.M. (2011). Efficacy of coherence therapy in the treatment of procrastination and perfectionism. Counseling Outcome Research and Evaluation. 2(2) 126-136.

  *Rosario, P., Costa, M., Nunes, J.C., Pienda, J.G., Solano, P. & Valle, A. (2009). Academic procrastination: Association with personal, school and family variables. The Spanish Journal of Psychology,12(1), 118-129.

  *Schouwenburg, H.C. & Lay, C.L. (1995). Trait procrastination and the big-five factors of personality. Personality and Individual Differences, 18,481-490.

  * Schunk, D.H. (2005). Commentary on self-regulation in school contexts. Learning and instruction, 65, 173-177.

  *Seligman, M.E. P. (2006).Learned optimistic. How to your mind and your life. New York. Knopf.

  *Senecal, C., Koestner, R. & Vallerand, R. (1995). Self-regulation and academic procrastination. The Journal of Social Psychology, 135, 607-619.

  *Sirois, F. M. (2004). Procrastination and intentions to perform health behaviors: The role of self-efficacy and the consideration of future consequences. Personality and Individual Differences, 37 , 115– 128.

   *Soe, E.H. (2008). Self-efficacy as a mediatorin the relationship between self-oriented perfectionism and academic procrastination. Social Behavior and Personality, 36(6), 753-764.

  *Sokolowska, J. (2009). Behavioral, cognitive, effective, and motivational demensions of academic procrastination among community college students: A Q methodology approach. Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of philosophy in the graduate school of education of Fordham university.

  *Solomon, L.J., Rothblum, E.D. (1984). Academic procrastination: Frequency and cognitive-behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology, 31(4), 503-509.

  Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin, 133(1), 65–4.

  *Strand, K.H. (2009). The behavioral effects of consideration of future consequences and time perspective on self-regulation and procrastination in mastery college students. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy in the college of education at the university of Kentucky.

  *Taylor, S.E .(1995). Health Psychology. (third ed). New York: McGraw Hill.

  Tice, D.M. & Baumeister, R.F. (1997). Longitudinal study of procrastination, performance, stress, and health: The costs and benefits of dawdling. American Psychological Society, 8(6), 454-458.

  *Valkyrie, K.T. (2006). Self-regulation learning: An examination of motivational, cognitive, resource management, metacognitive components and academic outcomes with open admissions community college students. A dissedtation presented to the in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of  philosophy faculty of the college of education university of Houston.

  *Vygotsky, L. S. (1981). The genesis of higher mental functions. In J. V. Wertsch(Ed. & Trans.). TheConcept of Activity in Soviet Psychology. Armonk, NY: M. E. Sharpe, 2(30), 144-188.

  *Walker, L. J. S. (2004). Overcominng the pattern of powerlessness that lead to procrastination. INH. C. Schouwenburg, C. H. Lay, T. A.psychchyel & J. R. Ferrari(Eds). Counselling the procrastinator in academic setting, 133-134. Published by American Psychological Association: Washington, DC 2002.

  *Zimmerman, B. J. & Martinez-Pons, M. (1990). “Student differences in self-regulated learning: Relating grades, sex, and giftedness to self-efficacy and stategy use”. Journal of Educational Psychology, 82, 51-59-69..

  *wolters CA. understanding procrastination froma self-regulated learning strategeies. Personal Individual diff 2007 ,43:167-78.

  *Rank.M.R(2011).Poverty and its effects.In.N.Rovinelli Hellet, &A.Gitterman,Mental health and social problems.London:Rouledge.


تحقیق در مورد پایان نامه رابطه¬ی مولفه های هوش هیجانی و مولفه های یادگیری خود تنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی اجتماعی6 و 11 با اهمال کاری تحصیلی, مقاله در مورد پایان نامه رابطه¬ی مولفه های هوش هیجانی و مولفه های یادگیری خود تنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی اجتماعی6 و 11 با اهمال کاری تحصیلی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه¬ی مولفه های هوش هیجانی و مولفه های یادگیری خود تنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی اجتماعی6 و 11 با اهمال کاری تحصیلی, پروپوزال در مورد پایان نامه رابطه¬ی مولفه های هوش هیجانی و مولفه های یادگیری خود تنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی اجتماعی6 و 11 با اهمال کاری تحصیلی, تز دکترا در مورد پایان نامه رابطه¬ی مولفه های هوش هیجانی و مولفه های یادگیری خود تنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی اجتماعی6 و 11 با اهمال کاری تحصیلی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه¬ی مولفه های هوش هیجانی و مولفه های یادگیری خود تنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی اجتماعی6 و 11 با اهمال کاری تحصیلی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه¬ی مولفه های هوش هیجانی و مولفه های یادگیری خود تنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی اجتماعی6 و 11 با اهمال کاری تحصیلی, پروژه درباره پایان نامه رابطه¬ی مولفه های هوش هیجانی و مولفه های یادگیری خود تنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی اجتماعی6 و 11 با اهمال کاری تحصیلی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه رابطه¬ی مولفه های هوش هیجانی و مولفه های یادگیری خود تنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی اجتماعی6 و 11 با اهمال کاری تحصیلی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه¬ی مولفه های هوش هیجانی و مولفه های یادگیری خود تنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی اجتماعی6 و 11 با اهمال کاری تحصیلی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه¬ی مولفه های هوش هیجانی و مولفه های یادگیری خود تنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی اجتماعی6 و 11 با اهمال کاری تحصیلی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه¬ی مولفه های هوش هیجانی و مولفه های یادگیری خود تنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی اجتماعی6 و 11 با اهمال کاری تحصیلی, رساله دکترا در مورد پایان نامه رابطه¬ی مولفه های هوش هیجانی و مولفه های یادگیری خود تنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی اجتماعی6 و 11 با اهمال کاری تحصیلی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد چکیده برای اعتلای کیفی و کمی آموزش وپرورش ونوآوری های علمی در عرصه تعلیم و تربیت بایدمتناسب با برنامه های آموزشی درسطح جهانی وفهم موثر آن تلاش کرد و با برنامه ها و مولفه های جهانی همسو جهت شد .مولفه های جهانی شدن فرآیندرو به گسترشی است ک تمامی عرصه هارا درنوردیده و شناسایی مولفه های جهانی،دراین راستا جهان را دهکده ای نموده که درآن همه چیز ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد ( A..M) گرايش:  منابع انساني زمستان 1390 چکيده با پيشرفت تکنولوژي و پيچيده شدن فعاليتهاي سازماني،به جرات مي توان ادعا کرد که دوران کار فر

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد چکیده: پژوهش حاضر به بررسی اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران کودکان با معلولیت جسمی –حرکتی در شهرستان زنجان پرداخته است .به همین منظور در کنار سوال پژوهش مبنی بر "تعیین تاثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر کاهش استرس والدگری مادران کودکان با معلولیت جسمی – حرکتی در شهرستان زنجان " سه سوال فرعی دیگر برای تعیین تاثیر آموزش مولفه های ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته امور فرهنگی گرایش برنامه ریزی فرهنگی چکیده هدف این پژوهش، بررسی مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد در سال تحصیلی 90-89 بود. این تحقیق با روش پیمایش انجام شده و برای تدوین چارچوب نظری تحقیق و مروری بر تحقیقات پیشین از روش کتابخانه‎ای (اسنادی) استفاده گردیده است. جامعه آماری در این تحقیق، کلیه ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی روان­شناسی بالینی چکیده: هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با سلامت روان سالمندان شهر بندرعباس بوده است. این پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی بود. جامعه آماری شامل زنان ومردان سالمند (بالای 65 سال) صندوق بازنشستگی کشوری شهر بندرعباس در سال 1391 به تعداد 758 نفر بود که نمونه این تحقیق شامل 256 نفر بود که به ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی (M.Sc) چکیده خواندن اساسی‌ترین ابزار یادگیری دانش آموزان است. نارساخوانی بیشترین درصد دانش آموزان ناتوان یادگیری را به خود اختصاص می‌دهد که با عدم موفقیت در زمینه مهارت‌های زبانی مثل خواندن، نوشتن و هجی‌کردن تعریف می‌شود. ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه حافظه فعال نیز یکی از عوامل مهم در امر یادگیری است که این دانش آموزان در آن ضعف شدید دارند. از این ...

پايان نامه براي دريافت درجه ي کارشناسي ارشد (M.A)  گرايش: تحقيقات آموزشي پاييز 1392 چکيده ماهواره از دهه هفتاد تا امروز در ايران ، همچنان در حال نفوذ و رسوخ در اجتماع و خانواده بوده

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته مدیریت آموزشی چکیده تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان بوده است. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر هنرستان های شهر مرودشت که تعداد آنها در سال 1393 برابر با 1800 بوده و نمونه آماری بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای 150 نفر انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد و برای ...

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی MA ) ) چکیده مطالعه حاضر به هدف بررسی مقایسه ای احساس خود کار آمدی و رضایت شغلی معلمان پژوهنده و غیر پژوهنده دبیرستانهای دخترانه سندرک در سال تحصیلی 93-1392 انجام شد . 30 نفر از معلمان غیر پژوهنده و 10 نفر پژوهنده انتخاب و به سوالای پرسشنامه خودکار آمدی عمومی شرر و رضایت شغلی اسمیت ، کندال ، هیولین پاسخ دادند. داده ها با ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مديريت اجرايي گرايش استراتژيک   اسفند  ماه 1391  چکيده پژوهش حاضر از نظر روش، پيمايشي و از حيث هدف، کاربردي است. جامعه

ثبت سفارش