پایان نامه مقایسه ی شیوه ‌های فرزند پروری و سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار5تا 12 ساله شهرستان بندر لنگه و بندرکنگ

word 470 KB 30312 144
1393 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت قبل:۶۳,۵۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی) M.A (

  گرایش: بالینی 

  چکیده

  هدف :  از پژوهش حاضر مقایسه شیوه‌های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار5تا 12 ساله شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ بود. روش: این پژوهش به روش توصیفی – علی مقایسه ای طراحی و اجرا شد. نمونه شامل 80 نفر ( تعداد 40 نفر مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ و40 نفر مابقی از میان مادران کودکان عادی )نمونه‌ای به صورت در دسترس انتخاب گردید. پرسشنامه های شیوه‌های فرزندپروری بامریند، آزمون سلامت روانی GHQ-28 واختلالات رفتاری راتر توسط مادران اعضای نمونه تکمیل شد.داده ها با استفاده از شاخص‌های مرکزی و پراکندگی آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد برای خلاصه نمودن و توصیف اطلاعات استفاده و برای آزمودن فرضیه‌های تحقیق از آزمون مقایسه دو میانگین مستقل استفاده شد. یافته ها: آزمون T متغیر مستقل نشان داد بین سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین آزمون T متغیر مستقل نشان داد بین مقیاس آزاد گذاری مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ تفاوت معنادار وجود ندارد. آزمون T  متغیر مستقل نشان داد بین مقیاس آمرانه مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ تفاوت معنادار وجود ندارد و آزمون T متغیر مستقل نشان داد بین مقیاس اقتدار منطقی مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ تفاوت معنادار وجود دارد. نتیجه گیری: مادران کودکان بهنجار در مقایسه با مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری در برخورد با فرزندان خود از شیوه منطقی تری استفاده می کنند اما در عین حال میزانی از آزاد گذاری و سختگیری نیز اعمال می کنند که به نظر می رسد لازمه شیوه اقتدار منطقی است. در مقابل مادران کودکان دارای اختلالات رفتاری به استفاده از شیوه های فرزند پروری سهل گیر و مستبدانه گرایش بیشتری دارند.

  کلید واژه : شیوه‌های فرزندپروری ، سلامت روان ، اختلالات رفتاری 

  مقدمه

  ارتباط والدین و فرزندان از جمله موارد مهمی است که سالها نظر صاحب نظران و متخصصان تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است. خانواده نخستین پایگاهی است که پیوند بین کودک و محیط اطراف او را به وجود می آورد. کودک در خانواده پندارهای اولیه را در مورد جهان فرا می گیرد; از لحاظ جسمی و ذهنی رشد می یابد; شیوه های سخن گفتن را می آموزد; هنجارهای اساسی رفتار را یاد می گیرد; و سرانجام نگرش ها، اخلاق و روحیاتش شکل می گیرد و به عبارتی اجتماعی می شود . هر خانواده ای شیوه های خاصی را در تربیت فردی - اجتماعی فرزندان خویش بکار می گیرد. این شیوه ها که شیوه های فرزندپروری نامیده می شود متاثر از عوامل مختلف از جمله عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می باشد(حسینی نسب و همکاران ،1385).

    شیوه های پرورشی کودک در گذر سده ها دگرگون شده است. در جامعه گذشته که دارای قواعد خشک و مستبدانه بود - یعنی همان جامعه ای که والدین امروز در آن پرورش یافته اند - روابط مردم در قالب مافوق و زیردست برقرار بود، پدر خانه قدرت برتر به حساب می آمد و مادر مطیع او و فرزندان مطیع هر دو بودند. جامعه خوب و سازمان یافته بود و هر کس به نقش خود در جامعه واقف بود. اگر جامعه همان ساختار را حفظ می کرد بسیاری از مشکلات عمده ی امروزی به وجود نیامده بود. اما جامعه ایستا نیست و تغییرات وسیع آن منجر به طرح سوالات اساسی در زمینه پایه ساختار جامعه شده است (لعلی فاز و همکار،1387).

  اختلال های روان شناختی که خود را به صورت انواعی از الگوهای رفتاری غیرانطباقی، کم و بیش متفاوت از زمانی به زمان دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر نشان می دهند، تا جایی که تاریخ بشر نشان داده است، مردان، زنان و کودکان زیادی را مبتلا کرده است( پورافکاری، 1373).

  همچنین متخصصان و روان شناسان کودک علت بسیاری از ناهنجاری کودکان را روابط خانوادگی و روش های فرزند پروری والدین می دانند و تاثیر وقایع و رویدادهای دوران کودکی در شکل گیری شخصیت افراد و زندگی آنها تاکید می کند. با توجه به اینکه بی شک شرایط روانی کودکان بدون تغییر در کارکرد خانواده ها ، قادر به تغییر نخواهند بود و در اصلاح رفتار کودکان باید رابطه متقابل و پیچیده میان مشکلات رفتاری کودکان و متغیر خانواده مورد توجه قرار گیرند.(سید موسوی و همکاران،1387).

   لذا این پژوهش با هدف مقایسه ی شیوه‌های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار5تا 12 ساله شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ انجام پذیرفته است.

   

  1-2بیان مسئله :

  ارتباط والدین و فرزندان از جمله موارد مهمی است که سال‌ها نظر روان شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است. خانواده نخستین پایگاهی است که پیوند بین کودک و محیط اطراف او را به وجود می‌آورد. کودک در خانواده پندارهای اولیه را درباره‌ی جهان فرا می‌گیرد، از لحاظ جسمی و ذهنی رشد می‌یابد، شیوه‌های سخن گفتن را می‌آموزد، هنجارهای اساسی رفتار را یاد می‌گیرد و سرانجام نگرش‌ها، اخلاق و روحیاتش شکل می‌گیرد و به عبارتی اجتماعی می‌شود. هر خانواده‌ای شیوه‌های خاصی را در تربیت فردی و اجتماعی فرزندان خویش به کار می‌گیردکه شیوه‌های فرزندپروری نامیده می‌شوند.شیوه‌های فرزندپروری به عنوان مجموعه یا منظومه‌ای از رفتارها که تعاملات والد کودک را در طول دامنه‌ی گسترده‌ای از موقعیت‌ها توصیف می‌کند در نظر گرفته می‌شود (آندر [1]و گولای[2]،2009).

  شیوه های فرزندپروری والدین ‌یکی از سازه های جهانی است که بیانگر روابط عاطفی و نحوه ارتباط کلی والدین با فرزندان است و عاملی مهم برای رشد و ‌یادگیری کودکان به شمار می‌آید (زی[3]، 2004؛ پرات[4]، 2003). شیوه فرزندپروری به لحاظ مفهومی ‌تحت تاثیر دو چارچوب نظری قرار دارد: اول، نظریه دلبستگی که بر کارهای اولیه جان بالبی (بالبی[5]، 1969) و متعاقب آن کارهای ماری آینسوورث[6] و همکاران او (1978) استوار است. مطابق با این نظریه ماهیت روابط کودکان با افراد مهم زندگی (نظیر والدین ‌یا هردو فرد مراقبت کننده دیگر) در سال های اولیه زندگی بسیاری از جنبه های رشد اجتماعی عاطفی و شناختی کودکان را شکل می‌دهد. دوم پژوهش های مربوط به ارتباط والدین با کودک که نگرش ها و اعمال والدین را در فرایند فرزندپروری مورد بررسی قرار داده اند (یوسفی،1386).

  بر اساس تعریف دارلینگ[7] و استینبرگ[8] (1993؛ گلاسگو[9] وهمکاران، 1997) می‌توان شیوه‌های فرزندپروری را اینگونه تعریف کرد: « شیوه‌های فرزندپروری مجموعه‌ای از گرایش‌ها، اعمال و جلوه‌های غیر کلامی ‌است که ماهیت تعامل کودک و والدین را در تمامی ‌موقعیت‌های گوناگون مشخص می‌کند». شیوه‌های فرزندپروری بیانگر تنوع‌های بهنجار در تلاش‌های والدین برای کنترل و اجتماعی کردن فرزندان است. بنابراین این شیوه‌ها ابزاری برای توصیف تفاوت‌های بهنجار والدینی بوده و با موضوع کنترل، ارتباط تنگاتنگ دارند، به گونه‌ای که اکثر پژوهشگران معتقدند که نقش اصلی والدین آموزش و کنترل فرزند است (جان بزرگی و همکاران،1387).

  تأثیر محیط خانواده بر رشد کودک اغلب به وسیله‌ی مشاهده تعامل والد فرزند مورد بررسی قرار گرفته است. در این مشاهدات معمولاً ویژگی‌های رفتاری والدین به وسیله‌ دو بعد ارزیابی شده است: الف) پذیرش (گرمی) که شامل حمایت و پرورش عاطفه‌ی مثبت بین والدین و کودک می‌باشد. ب) کنترل که شامل آن دسته از رفتارهای والدین است که رفتار کودک خود را هدایت می‌کنند مانندراهنمایی و کنترل کردن، بازدارنده یا تسهیل‌کننده بودن (کتانین[10] و همکاران،2001).

  شیوه‌های فرزندپروری یک عامل تعیین‌کننده و اثرگذار است که نقش مهمی در رشد و آسیب‌شناسی روانی کودکان بازی می‌کند و به عنوان بخشی از تاثیرات خانوادگی، سهم زیادی در جهت‌دهی به رفتارهای کودکان دارد. بحث در مورد هریک از ویژگی های روان شناختی و مشکلات فرزندان بدون در نظر گرفتن نگرش‌ها، رفتارها و شیوه‌های فرزندپروری تقریباً غیرممکن است.  بی‌گمان، همه والدین با وظیفه ارتقاء بهینه تحول بهنجار و سلامت کودکان خود در چالش هستند که چالش‌های مذکور هم در جهت رشد و پختگی جسمانی و هم در جهت تحول اجتماعی، هیجانی و عقلانی کودکان می‌باشند (انتن و گولان[11]،2009). هرچند روانشناسان و نظریه‌پردازان بر نقش والدین و شیوه‌های فرزندپروری تأکید می‌کنند،‌ تحقیقات محدودی در مورد شیوه‌های فرزندپروری و رابطه آن با ویژگی های روانشناختی کودک به عمل آمده است.

  یکی از حوزه‌های مربوط به سلامت روانی کودکان که از رفتار والدین و تعامل آنها با کودک تاثیر می‌پذیرد، اختلالات رفتاری کودکان می‌باشد. پدران و مادران در طیف وسیعی از ویژگی های لازم برای فرزندپروری با هم متفاوتند و ترکیب‌های متفاوت شیوه‌های فرزندپروری پدرانه و مادرانه با سازگاری و سلامت کودکان ارتباط دارد. محیط خانواده و شیوه های فرزندپروری نتایج مهمی را در رشد روانی اجتماعی فرزندان به بار می‌آورند (آندر و گولای،2009). شیوه‌های فرزندپروری والدین بر بروز انواع مختلف اختلالات رفتاری در کودکان از جمله ناسازگاری اجتماعی (یوسفی،1386) ، پرخاشگری (سید موسوی، نادعلی و قنبری،1387)، بیش‌فعالی- کمبود توجه (حیدری، دهقانی و خداپناهی،1388)، افسردگی و اضطراب (حسینی نسب، احمدیان و روانبخش،1385)، رفتارهای پرخاشگرانه و قانون‌شکنی (سید موسوی و همکاران، 1387) تاثیرگذار است.

  آکینبای[12] (2002) موقعیت خانوادگی را از عوامل اساسی در شکل‌گیری شخصیت فرزندان می‌داند. وی نتیجه گرفت که تعاملات صمیمانه و عدم کنترل گری والدین پیش‌بین سلامت روانی فرزندان و از سوی دیگر عدم پذیرش و کنترل‌گری والدین پیش بین همنوایی و نشانگان آسیب‌شناسی روانی در آن‌ها می باشد (آکینبای، 2002). تاثیرات بازدارنده خانواده های کنترل گر بر مسئولیت پذیری و گشاده‌رویی به تجربه فرزندان در تحقیقات فورنهام [13]و همکاران (2011) و کنگ لنگ[14] (2008) نیز به اثبات رسیده است. باس، کارستن و نیستاد[15] (2011) نشان داده اند که رفتار و نگرش والدین و کمیت و کیفیت علاقه آنها و نحوه ارتباط با فرزندان در رشد توانایی‌های شناختی فرزندان و سلامت روان شناختی آنها کاملا موثر است. کتانین و همکاران (2001) در تحقیقی که در مورد خلق و خوی کودکان و نگرش‌های فرزندپروری مادران انجام دادند به این نتیجه رسیدند که شیوه‌های انضباطی سخت‌گیرانه مادران هیجان‌های منفی و اجتماعی بودن پایین کودکان را توسعه می‌دهد و مانع بروز فعالیت‌های خود انگیخته از سوی کودکان می شود. زی (2004) در مطالعه‌ای تأثیر سبک های فرزندپروری را روی یادگیری اکتشافی کودکان در مدرسه مورد بررسی قرار داد. یافته‌ها حاکی از آن بود که بکارگیری سبک فرزندپروری مقتدرانه از سوی والدینیادگیری اکتشافی کودکان را افزایش داده و موجب سازگاری بهتر در رابطه با مشکلاتی همچون مشکلات رفتاری، مهارت‌های اجتماعی و عملکرد تحصیلی می‌گردد. از سوی دیگر فشارهای ناشی از حضور کودک مبتلا به اختلال رفتاری در محیط خانواده، بر وضعیت روان شناختی والدین و دیگر اعضای خانواده تاثیرگذار است. انکار واقعیت، عدم پذیرش معلولیت فرد، خشم و پرخاشگری، افسردگی، احساس گناه و فدا شدن زندگی و آمال و آرزوها ، اختلال در روابط زناشویی و … از جمله مهمترین تأثیرات عاطفی بر روی والدین می‌باشد. همچنین بواسطه حضور کودک مبتلا به اختلال رفتاری ارتباطات اجتماعی ، خانوادگی ، برقراری و یا حضور در مهمانی، تفریحات و فعالیت های اجتماعی خانواده‌ها دچار اختلال جدی می‌شود به ترتیبی که در بسیاری موارد منجر به جدایی والدین از یکدیگر شده است یکی از حوزه‌هایی که تحت تاثیر فشارهای ناشی از حضور کودک مبتلا به اختلال رفتاری در خانواده قرار می‌گیرد سلامت روانی والدین است. از نظر سازمان بهداشت جهانی (ساپینگتون،1385)، سلامت روانی عبارتست از «قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی، حل تضادها و تمایلات شخصی به‌طور منطقی، عادلانه و مناسب». سلامت روانی، یعنی سازش با خود و محیط اجتماعی و فشارهای مکرر زندگی. منظور از سازگاری، ایجاد تعادل و هماهنگی رفتار فرد با محیط است که باعث حفظ تعادل روانی او در ارتباط با تغییرات و دگرگونی‌های محیط خود شود و نیز به تطابقی مؤثر و سازنده دست یابد. والدین کودکان مبتلا به اختلال رفتاری نسبت به دیگر افراد جامعه با فشارهایی مواجهند که از نظر شدت و حدت متفاوتند. همانطور که ذکر شد حضور کودک مبتلا به اختلال رفتاری در خانواده مشکلات و فشارهای مکرر زیادی را به همراه دارد، بنابراین این والدین در سازگاری با فشارهای زندگی که تعیین کننده سلامت روانی آن‌ها می‌باشد، نسبت به افراد دیگر جامعه مشکلات بیشتری را پیش رو دارند. ادبیات تحقیق نیز بیانگر این است که حضور کودک مبتلا به اختلال رفتاری در خانواده بر روی میزان بهداشت روانی والدین تاثیر منفی دارد (پاکزاد،1380).

  حال این سوال مطرح می شود که آیا وضعیت روان شناختی فرزندان به طور عام و بروز اختلالات رفتاری در آن‌ها به طور خاص تحت تاثیر شیوه‌های فرزندپروری والدین می‌باشد ؟ و از سوی دیگر اختلالات رفتاری فرزندان بر سلامت روانی والدین تاثیر گذار است؟

   1-3  اهمیت و ضرورت پژوهش

    تا نیم قرن پیش بسیاری از والدین انتظار داشتند فرزندان آنها بی چون و چرا از اوامر آنها پیروی کنند. ولی در حال حاضر بسیاری از والدین، دیگر چنین انتظاراتی ندارند. با توجه به گسترش اطلاعات در مورد شیوه های فرزندپروری، نگرش والدین نیز در بسیاری از زمینه ها دستخوش تغییر شده است. به نظر می رسد در قرن معاصر والدین نسبت به نیازهای فرزندان خود آگاهتر، هوشیارتر و به مراتب انعطاف پذیرتر هستند. با توجه به تغییری که در نگرش کلی والدین صورت می گیرد، یافته های تحقیق درباره اثرات خانواده بر شخصیت کودکان صرفا برای مدت خاصی اعتبار دارد ونمی توان برای همیشه به این یافته ها متکی بود (حیدری و همکاران ،1388).

  همچنین پیشینه ی پژوهشی نشان می‌دهد که تاکنون به برررسی دقیق اختلالات رفتاری کودکان اهمیت مناسب داده نشده‌است و عوامل موثر بر این مشکلات شایع کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر نحوه کاهش عواقب مخرب‏ اختلالات رفتاری کودکان از اولویت‏های‏ پژوهشی بسیاری از مراکز تحقیقاتی به شمار می‏آید.بیشترین تمرکز پژوهشگران این مراکز معطوف به طراحی و تکمیل روش‏ها و رویکردهایی است که امکان بررسی دقیق‏ و قابل اطمینان عوامل موثر بر این رفتارها را فراهم‏ می‏سازد. بر اساس مقالات مطرح شده و شماری از تحقیقات، در ایران با آسیب‌های عمده و در حال گسترشی در حوزه کودکان روبه‌رو هستیم (عبداللهی،1381؛ اختیاری، عدالتی، صفایی و مکری،1385). مطالعاتی نشان می‌دهد که انواع اختلالات رفتاری در میان کودکان روبه افزایش است (اختیاری و همکاران،1387). لذا تحقیق و بررسی در مورد عوامل موثر بر اختلالات رفتاری از اهمیت بسزایی برخوردار است. به نظر می‌رسد که از مهم‌ترین عوامل موثر بر بروز این رفتارها، نحوه ارتباط والدین و فرزندان می‌باشد، لذا پژوهشگر در تحقیق حاضر بر آن شد تا شیوه‌های فرزندپروری و سلامت روان مادران دارای فرزندان اختلالات رفتاری و مادران دارای کودکان  بهنجار را مورد مطالعه قرار دهد. نتایج این گونه تحقیقات در جهت جلوگیری از بکارگیری الگوهای رفتاری نامناسب،ناهمسان و نامطلوب توسط مادران خانواده ها و همچنین پیشگیری از شکل گیری رفتارهای سازمان نایافته و نابهنجار کودکان ، می تواند ضمن مطلع سازی این خانواده ها الگوی مناسب فرزندپروری ، آموزش های لازم نیز ارائه دهد.

    1-4 اهداف پژوهش

  1-4-1 هدف کلی:

  مقایسه ی شیوه‌های فرزندپروری و سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار5تا 12 ساله شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ

   

  1-4-2 اهداف جزیی:

  مقایسه ی شیوه های  فرزندپروری مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار

  مقایسه ی میزان سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار

  مقایسه ی شیوه های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری ومادران کودکان بهنجار

  مقایسه ی شیوه های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلال پرخاشگری  ومادران کودکان بهنجار

  مقایسه ی شیوه های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلال افسردگی ومادران کودکان بهنجار

  مقایسه ی شیوه های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلال ناسازگاری اجتماعی  ومادران کودکان بهنجار

   

   

    سؤالات تحقیق:

  1- آیا بین شیوه های فرزندپروری مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ تفاوت وجود دارد؟

  2- آیا بین میزان سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ  تفاوت وجود دارد؟

  3- آیا بین شیوه های فرزندپروری وسلامت روان دربین مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری ومادران کودکان بهنجار تفاوت وجود دارد؟

  4- آیا بین شیوه های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلال پرخاشگری  ومادران کودکان بهنجار تفاوت وجود دارد؟

  5- آیا بین شیوه های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلال افسردگی ومادران کودکان بهنجار تفاوت وجود دارد؟

  6- آیا بین شیوه های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلال ناسازگاری اجتماعی  ومادران کودکان بهنجار تفاوت وجود دارد؟

  1-6 فرضیه‏های تحقیق:

  1- بین شیوه های  فرزندپروری مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ تفاوت وجود دارد.

  2- بین میزان سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ  تفاوت وجود دارد.

  3- بین شیوه های فرزندپروری وسلامت روان دربین مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری ومادران کودکان بهنجار تفاوت وجود دارد.

  4- بین شیوه های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلال پرخاشگری  ومادران کودکان بهنجار تفاوت وجود دارد.

  5- بین شیوه های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلال افسردگی ومادران کودکان بهنجار تفاوت وجود دارد.

  6- بین شیوه های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلال ناسازگاری اجتماعی  ومادران کودکان بهنجار تفاوت وجود دارد.

   

  1-7 تعاریف نظری وعملیاتی پژوهش

  1-7-1 تعاریف نظری

  شیوه های فرزندپروری: شیوه های فرزند پروری به عنوان مجموعه ای از نگرشها نسبت به کودک در نظر گرفته می‌شود که منجر به ایجاد جو هیجانی می‌شود که رفتار های والدین در آن جو بروز می نماید. این رفتارها در‌‌بر‌گیرنده هم رفتارهای مشخص که از طریق آن رفتارها، والدین به وظایف والدینی شان عمل میکنند و هم رفتارهای غیر مرتبط با هدف والدینی مانند ژستها، تغییر در تن صدا یا بیان هیجان‌های غیر ارادی می‌باشد (مزیدی و البرزی،1388). فرزندپروری فعالیتی پیچیده و در برگیرنده رفتارهای خاصی است که یا به طور مجزا یا با هم رفتارهای کودک را تحت تاثیر قرار می‌دهد (حیدری، دهقانی و خداپناهی،1388).

  سلامت روانی: از نظر سازمان بهداشت جهانی(ساپینگتون[16]، 2006)، سلامت روانی عبارتست از «قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی، حل تضادها و تمایلات شخصی به‌طور منطقی، عادلانه و مناسب». سلامت روانی، یعنی سازش با خود و محیط اجتماعی و فشارهای مکرر زندگی. منظور از سازگاری، ایجاد تعادل و هماهنگی رفتار فرد با محیط است که باعث حفظ تعادل روانی او در ارتباط با تغییرات و دگرگونی‌های محیط خود شود و نیز به تطابقی مؤثر و سازنده دست یابد..

  اختلالات رفتاری: رفتارهای گوناگون افراطی، مزمن و انحرافی که  گستره  آن   شامل   اعمال  تهاجمی  یا برانگیختگی ناگهانی تا اعمال افسرده‌گونه و گوشه‌گیرانه می باشد و بروز آن‌ها به دور از انتظار  مشاهده کننده است، به طوری‌که وی آرزوی توقف اینگونه رفتارها رادارد. اختلالاترفتاری شامل رفتارهایی که ناهنجاری‌زاست و با هنجارهای تربیتی، اخلاقی، اجتماعی، همخوان نیست و باعث ایجاد مشکل در خانواده، محیط تحصیلی و ... می‌شود و عملکرد کودک را مختل می سازد، می‌باشد (سادوک [17]و سادوک، 2009 ترجمه سبحانیان و رفیعی،1387).

  1-7-2 تعاریف عملیاتی

  شیوه های فرزند پروری : در تحقیق حاضر منظور از سبک فرزند پروری نمره‌ای است که از آزمون سبک فرزندپروری بامریند به دست می آید. این نمره مشخص می‌کند که آزمودنی از هریک از سبک های فرزندپروری شامل مقتدرانه، مستبدانه و آسان گیرانه به چه میزان استفاده می‌کند.

  سلامت روان : در مطالعه حاضر منظور از سلامت روانی نمره ای است که فرد در آزمون سلامت روانی GHQ-28 به دست می آورد.

  اختلالات رفتاری : در تحقیق حاضر منظور از اختلالات رفتاری، نمره ای است که از آزمون اختلالات رفتاری راتر به دست می‌آید.

   

  [1] Ander

  [2] kolay

  [3] Xie

  [4] Pratt

  [5][5] Balbi

  [6] Aynsoverth

  [7] Darling

  [8] stinberg

  [9] Glasgow

  [10] Katanin

  [11] Anten & kolan

  [12] Akinboye

  [13] Furnham

  [14] Keang Ieng

  [15] Baas, M, Carsten K. W. & Nijstad

  [16] Sapington

  [17] Sadoc

  Abstract

  Objective: This study compared the styles of mothers of children with behavioral disorders and mental health of mothers with normal children 5 to 12 years old city port door was Vbndrkng. Methods: This descriptive study - a comparison was designed and implemented. The sample included 80 patients (40 women and mothers of children with behavior disorders city LENGEH Vbndrkng remaining 40 mothers of normal children) was selected as an example. Bamrynd styles questionnaires, tests, mental health and behavioral disorders Rutter GHQ-28 were completed by women members. Data using distributed among descriptive statistics such as mean and standard deviation to summarize and describe the data and to test the hypothesis test was used to compare two independent mean. Results: T test for independent variables showed that the mental health of mothers of children with behavior disorders and children with normal city LENGEH Vbndrkng there are significant differences. T-test showed the scale of the independent variable mothers of children with behavior disorders and children marking the release of normal city LENGEH Vbndrkng no significant difference. Independent variable T test showed the scale of authoritative mothers of children with behavior disorders and children with normal city LENGEH Vbndrkng no significant difference T test for independent variables showed reasonable strength scale of mothers of children with behavior disorders among children and mothers of normal city LENGEH Vbndrkng there are significant differences. Conclusion: Compared with normal children, mothers, mothers of children with behavioral problems in a more rational way of dealing with their children's use However, the amount of free enterprise and also impose strict authority is a logical way that seems necessary. In contrast, mothers of children with behavioral disorders using permissive parenting style and authoritarian tendencies are more involved.

  Keywords: Styles, mental health and behavioral disorders

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                           صفحه

   

  چکیده 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1- مقدمه   ............................................................................................................................................ 3

  1-2-بیان مساله   ........................................................................................................................................4

  1-3 -اهمیت و ضرورت تحقیق   ..............................................................................................................8

  1-4- اهداف پژوهش   ..............................................................................................................................9

  1-4-1هدف کلی .......................................................................................................................................9

  1-4-2 اهداف جزیی ..................................................................................................................................9

  1-5-سئوالات تحقیق ...............................................................................................................................10

  1-6 -فرضیه های تحقیق   .......................................................................................................................10

  1-7- تعریف نظری و عملیاتی پژوهش ..................................................................................................11

  1-7-1 تعاریف نظری ............................................................................................................................ 11

  1-7-2 تعاریف عملیاتی ......................................................................................................................... 12

  فصل دوم :  مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  2-مقدمه   .......................................................................................................................................... 14

  2-1-  موضع گیری  نظری  در خصوص سلامت روانی....................................................................14

  2-1-1- تاریخچه سلامت روانی ....................................................................................................... 14

  2-1-2-تعریف سلامت روانی .............................................................................................................17

  2-1-3-دیدگاه های مختلف درباره سلامت روان ...........................................................................18

  2-1-3-1-دیدگا ه زیست شناختی ..................................................................................................18

  2-1-3-2 -دیدگاه تحلیل روانی .................................................................................................... 18

  2-1-3-3-دیدگاه رفتار گرایی..........................................................................................................19

  2-1-3-4- دیدگاه انسان گرایی.......................................................................................................20

  2-1-4- عوامل تاثیر گذار بر سلامت روانی .................................................................................. 23

  2-1-4-1 شخصیت و سلامت روانی...............................................................................................23

  2-1-4-2 کیفیت زندگی و سلامت روانی  ................................................................................... 25

  2-1-4-3 اهداف و سلامت روانی ..................................................................................................25

  2-1-4-4 ایمان به خداوند و سلامت روانی .................................................................................. 29 

  2-1-4-5 هیجانات و سلامت روانی .............................................................................................30

  2-1-4-6 شادکامی و سلامت روانی ............................................................................................ 34

  2-1-4-7 امید و سلامت روانی .....................................................................................................35

  2-2 موضع گیری نظری در خصوص شیوه های فرزندپروری .......................................................36

       2-2-1- تاریخچه شیوه های فرزندپروری ................................................................................... 36

  2-2-2- اهمیت شیوه های فرزندپروری.........................................................................................37

      2-2-3- کارکرد والدین از دیدگاه نظریه های روان شناختی ......................................................... 38

  2-2-4- تعادل والدین- فرزندان.................................................................................................... 39

  2-2-5- شخصیت وروابط والدین با فرزندان.................................................................................43

  2-2-6- نقش مادردرتربیت فرزندان.............................................................................................. 46

  2-2-7- انواع شیوه های فرزندپروری ...............................................................................................47

      2-2-7-1- شیوه فرزند پروری مقتدرانه ........................................................................................... 48

  2-2-7-2- شیوه فرزندپروری مستبدانه..............................................................................................48

  2-2-7-3- شیوه فرزندپروری سهل گیرانه........................................................................................ 49

  2-2-8- عوامل موثر برشیوه های فرزند پروری ............................................................................... 50

  2-2-8-1- عوامل مربوط به کودک .................................................................................................. 50

  2-2-8-2- عوامل مربوط به والدین وخانواده ها ............................................................................. 52

      2-2-8-3- عوامل فرهنگی ومحیطی ................................................................................................. 54

  2-2-9- نظریه های مربوط به شیوه های فرزند پروری .................................................................... 55

  2-2-9-1- شیوه های فرزند پروری از دیدگاه شفر ......................................................................... 55

  2-2-9-2- شیوه های فرزند پروری از دیدگاه مک کوبی ومارتین  ................................................. 56

  2-2-9-3- شیوه های فرزند پروری از دیدگاه گورن ...................................................................... 56

  2-2-10-ارتباط شیوه های فرزند پروری با اختلالات رفتاری – هیجانی کودک ............................ 57

  2-3- موضع گیری نظری در خصوص اختلالات رفتاری کودکان .................................................. 58

  2-3-1-  تعریف اختلالات رفتاری کودکان با توجه به مفهوم بهنجاری............................................58

  2-3-2- ملاک های اختلال رفتاری ................................................................................................. 59

  2-3-3- شیوع اختلالات رفتاری در کودکان ................................................................................... 62

  2-3-4- سبب شناسی اختلالات رفتاری در کودکان ........................................................................62

  2-3-5-سلامت روان در والدین کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری..................................................67

  2-3-6-  مشکلات ارتباطی والدین کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری ............................................68

  2-3-7- استرس والدینی در والدین کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری ............................................70

  2-3-7-1- تشخیص اختلالات رفتاری در کودکان ...........................................................................73

  2-3-7-2- مشکلات رفتاری وارتباطی کودکان ................................................................................73

  2-3-7-3- سن کودک ......................................................................................................................74

  2-3-7- 4- مسائل مالی ....................................................................................................................75

  2-3-7-5- واکنش جامعه  ................................................................................................................75

  2-3-7-6- انزوای والدین .................................................................................................................75

  2-3-7-7- ناسازگاری در روابط زناشویی ........................................................................................76

  2-3-7-8- مشکلات خواهران وبرادران ...........................................................................................76

  2-3-8- سازگاری با استرس در والدین کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری ......................................76 

  2-4- یافته های پژوهشی در داخلی وخارجی در قلمرو موضوع مورد بررسی .................................78

  2-4-1- یافته های پژوهشی در داخل کشور ....................................................................................78

  2-4-2- یافته های پژوهشی در خارج کشور.....................................................................................80

  2-5- خلاصه فصل ............................................................................................................................81

  فصل سوم :  روش تحقیق

      3-1- مقدمه .......................................................................................................................................83

  2-3- قلمرو تحقیق   ........................................................................................................................84

  2-3-1- دوره زمانی تحقیق...............................................................................................................84

  2-3-2- مکان تحقیق ...................................................................................................................... 84

  2-3-3- جامعه آماری .......................................................................................................................84

  2-3-4- نمونه آماری ....................................................................................................................84

  3-4- روش گرد آوری داده ها .......................................................................................................85

  3-5- ابزار گرد آوری اطلاعات ......................................................................................................85

  3-6- روش ها وابزار تجزیه وتحلیل داده ها ..................................................................................86

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1- مقدمه   ................................................................................................................................. 88

  4-2-اطلاعات جمعیت شناختی ...................................................................................................... 89

  4-3- آمار استنباطی............................................................................................................................98

  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق

  5-1-مقدمه   ...................................................................................................................................106

  5-2- یافته های تحقیق ....................................................................................................................106

  5-3- نتیجه گیری ............................................................................................................................109

  5-4- محدودیت های تحقیق ..........................................................................................................111

  5-5-1-  پیشنهادات پژوهشی .........................................................................................................111

  5-5-2-پیشنهادات کاربردی ...........................................................................................................111

  5-6- خلاصه فصل .........................................................................................................................112

  منابع ومآخذ

  الف: منابع فارسی ............................................................................................................................114

  ب: منابع غیر فارسی ........................................................................................................................116

   

  پیوست ها

  پیوست (الف): پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند ................................................................118

  پیوست (ب): پرسشنامه سلامت عمومی GH-Q28 .........................................................................................121

  پیوست (ج) : پرسشنامه اختلالات رفتاری راتر  ...............................................................................................124

  چکیده انگلیسی ...................................................................................................................................................

  منبع:

  منابع فارسی

  مقاله

      اختیاری،ح؛ صفائی،ه؛ اسماعیلی جاوید،غ؛ عاطف وحید، م؛ عدالتی،ه؛ مکری، آ.(1387). روایی و پایایی نسخه‌های فارسی پرسشنامه‌های آیزنک، بارت، دیکمن و زاکرمن در تعیین رفتارهای مخاطره‌جویانه و تکانشگری؛ مجله‌ روانپزشکی و روان شناسی بالینی ایران،سال چهاردهم،شماره 3،623-633.

      اختیاری،ح؛ عدالتی،ه؛ صفایی،ه؛ مکری،آ.(1385). بررسی ارتباط شاخص‌های تکانشگری و رفتارهای مخاطره‌جویانه با شدت ولع مصرف در معتادان به مواد افیونی.مجله علوم عصب‌شناختی،سال 8،شماره 3،15-34.

  اعتماد زاده، هدایت الله؛ جعفری، سید ابراهیم، عابدی، محمدرضا (1386). بررسی عوامل آموزشی، کالبدی و سازمانی موثر بر شادمانی. مجله روان شناسی و علوم تربیتی (علمی، پژوهشی) شماره 2، سال 1388. ص 71-100.

      پالاهنگ، حسن و یعقوبی،نورالله (1374). پرسشنامه ی سلامت عمومی، انستیتو روانپزشکی تهران.

      حسینی نسب، د.، احمدیان، ف.، روانبخش، م. ح. (1385). بررسی رابطه شیوه‌های فرزندپروری با خودکارآمدی و سلامت روانی دانش آموزان. مجله مطالعات تربیتی و روان شناسی. 6، 17: 63-52.

       حیدری، م؛ دهقانی، م؛ خداپناهی، م.ک. (1388). بررسی تاثیر شیوه فرزندپروری ادراک شده و جنس بر خود‌ناتوان‌سازی. فصلنامه خانواده پژوهی. 5، 18 :137-125.

      سید موسوی، پ.، نادعلی، ح.، قنبری، س. (1387). بررسی رابطه سبک‌های فرزندپروری و نشانگان برونی سازی شده در کودکان 7 تا 9 سال. مجله خانواده پژوهی.4، 13: 49-37.

          دلاور، علی (1388). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. انتشارات رشد.

  علی محمدی، کاظم؛ جان بزرگی، مسعود.(1387) بررسی رابطه میان شادکامی با جهت گیری مذهبی و شادکامی روان شناختی و افسردگی در دانش پژوهان موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم سال تحصیلی 85-1386. فصل نامه تخصصی روان شناسی درتعامل با دین، سال اول، شماره دوم. صفحات 131-144.

  علیزاده، حمید. (1380). تعامل والدین- فرزند : تحول و آسیب‌شناسی. پژوهش‌های روانشناختی، 6 :82-96.

  غلامعلیان ، فهیمه و احمدی ، احمد (1387) ، کیفیت زندگی زناشویی ، فصلنامه تازه های روادرمانی ، شماره 50 و 49.

  کشاورز، امیر و وفاییان، محبوبه.(1386). بررسی عوامل تاثیرگذار بر شادکامی. روانشانسی کاربردی، دوره دوم، شماره پنجم.

  کوئین، کمپیون (1388). درخودماندگی. ترجمه امین یزدی، امیر؛ ضیائی، سلیل. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

      لعلی فاز، ا و عسکری، ع.(1387). توان پیش‌بینی سبک‌های فرزندپروری ادراک شده و متغیرهای جمعیت‌شناختی بر احساس تنهایی دختران دانش آموز. فصل‌نامه اصول بهداشت روانی. 1، 37 : 78-71.

      مزیدی، م.، البرزی، م. (1388). بررسی رابطه بین خودپنداری کودکان و شیوه‌های فرزندپروری والدین. مجله خانواده پژوهی. 5، 2: 24-9.

     مومنی، ف.، امیری، ش. (1386). بررسی رابطه میان انواع سبک‌های فرزندپروری والدین و بروز علائم بی اشتهایی روانی در دختران نوجوان 14 تا 17 ساله شهر اصفهان. مجله خانواده پژوهی. 3، 12: 789-775.

  محمدی، ز. و لطیفیان، م. (1387). بررسی قدرت پیش‌بینی‌کنندگی ابعاد هویت فرزندان از طریق ابعاد فرزندپروری والدین در میان دانشجویان دانشگاه شیراز. مطالعات روان‌شناختی. 4، 2: 56-39.

  مهرابی زاده، مهناز. نجاریان، بهمن و مسعودی، میترا. (1380). مقایسه ی سلامت روانی والدین کودکان کم توان ذهنی تربیت پذیر 12-7 ساله با سلامت روانی والدین کودکان عادی. فصلنامه ی کودکان استثنایی. سال اول، شماره 2.

  ‌نشاط‌دوست، حمید؛ کلانتری، مهرداد؛ مهرابی، حسینعلی؛ پالاهنگ، حسن؛ نوری، نرگس السادات و سلطانی، ایرج.(1388). تعیین عوامل موثر در شادکامی کارکنان شرکت فولاد مبارکه. جامعه شناسی کاربردی، سال بیستم، شماره پیاپی(33) ، شماره 1، 118

  نلسون، ویکس و همکاران. (1382). اختلال رفتاری کودکان. ترجمه منشی طوسی، محمد تقی. مشهد : آستاتن قدس رضوی.

  نوابی نژاد، شکوه. (1387). سه گفتار درباره راهنمایی و تربیت فرزندان. تهران : انجمن اولیا و مربیان.

       یوسفی، ف. (1386). ارتباط سبک فرزندپروری والدین با مهارت‌های اجتماعی و جنبه‌هایی از خودپنداره دانش‌آموزان دبیرستانی. مجله دانشور رفتار، 14، 22 : 46-37.

   

   

  کتاب

  آرگایل، مایکل.(1383). روان شناسی شادی، ترجمه فاطمه، بهرامی؛ مسعود، گوهری انارکی؛ حمید، نشاط دوست؛ حسن پالاهنگ. اصفهان: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.

  اتکینسون ، ریتا و همکاران. (1385). زمینه روانشناسی. ترجمه ی براهنی و همکاران. تهران. انتشارات رشد.

  احدی، حسن. (1381). روانشناسی رشد، تهران‌: پردیس.

  احدی، حسن؛ بنی جمالی، شکوه‌السادات. (1381). مفاهیم بنیادی در روانشناسی رشد. تهران : پردیس.

  استورا، جین (1377). تنیدگی یا استرس (بیماری جدید تمدن. ترجمه دادستان، پریرخ. تهران: رشد.

       برک، ال. ای.(1385). روان‌شناسی رشد (از نوجوانی تا پایان زندگی). ترجمه سیدمحمدی، یحیی. تهران، نشر ارسباران، چاپ ششم.

  باگاروزی، د. (1387). زوج درمانی. ترجمه اندوز، ز و حمیدپور، ح. تهران، انتشارات: آسیم.

     پاکزاد، محمود(1380). کودکان استثنایی، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ اول.

      جان بزرگی، م؛ نوری، ن؛ آگاه هریس، م. (1387). آموزش قانون و رفتار اجتماعی به کودکان. تهران، انتشارات ارجمند، چاپ اول.

  حسینی، ا. (1385). اصول بهداشت روانی. انتشارات آستان قدس.

  ریو. جان مارشال، انگیزش و هیجان. ترجمه یحیی، سید محمدی (1385). تهران: نشر و ویرایش

      ساپینگتون، اندرو، ا. (1385). بهداشت روانی. ترجمه: حمیدرضا حسین شاهی برودتی. تهران: انتشارات روان.

     سادوک، ب؛ سادوک، ج. (1387). خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری - روانپزشکی بالینی، ترجمه: حسن رفیعی، خسرو، سبحانیان، تهران: انتشارات ارجمند.

  سلیگمن، مارتین. (1384). روان شناسی نابهنجاری (آسیب شناسی روانی) - جلد اول. ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: ساوالان.

  سیف نراقی، مریم و همکاران. (1384). اختلالات رفتاری کودکان. تهران : بدر

  ساراسون، اروین. (1382). روانشناسی مرضی: رفتار غیر انطباقی. ترجمه حسین آزاد. تهران : انتشارات رشد

  شارف، ریچارد، اس.(1384). نظریه های رواندرمانی و مشاوره. ترجمه فیروز بخت ، مهرداد. تهران:خدمات فرهنگی رسا.

  شولتس ، دوان ؛شولتس ، سیدنی آلن (1379).نظریه های شخصیت.ترجمه سید محمدی ، یحیی . چاپ سوم . تهران :موسسه نشر ویرایش.

  فیرس، جری؛ ترال ، تیموتی(1384). روانشناسی بالینی، مفاهیم، روشها و حرفه؛ ترجمه مهرداد فیروزبخت . تهران، رشد.

  فیست، جس؛ فیست، جی، گریگوری.(1384). نظریه‌های شخصیت. ترجمه: یحیی سیدمحمدی. تهران: انتشارات روان.

     کاستلو، تیموتی و کاستلو، جوزف( ١٣٧٣). روان شناسی نابهنجاری، ترجمه نصر تاله پورافکاری، چاپ اول، تهران: انتشارات آزاده.

  کریمی، عبدالعظیم. (1378). کودک، تربیت و زندگی. تهران : تربیت.

  گاری، دیو و همکاران. (1382). والدین موثر، فرزند مسئول. ترجمه رئیس دانا، محمد. تهران، رشد.

  ، حمزه (1386). روان شناسی عمومی. تهران :  ساوالان.

  ماسن، پاول هنری و همکاران. (1384). رشد و شخصیت کودک. ترجمه: مهشید یاسایی. تهران: نشر مرکز.

    میلانی فر، بهروز(1386)روان شناسی کودکانو نوجوانان استثنایی، چاپ دوم، تهران، انتشارات قومس.

  هالاهان، دانیل؛ کافمن، جیمز.(1387). ترجمه ماهر، فرهاد. تهران : رشد.

  هترینگتون، ای دی. (1387). روانشناسی کودک از دیدگاه معاصر. ترجمه طهوریان، جواد و همکاران، انتشارات آستان قدس رضوی.

   

  پایان نامه ها

       آجیل چی، ب. (1387). تأثیر آموزش مهارت‌های فرزندپروری در کاهش تنیدگی مادران و فرزندان و افزایش حرمت خود کودکان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

  خرازی، پریسا. (1380). بررسی رابطه بین شیوه‌های فرزندپروری مادران و عزت نفس کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.

  ذاکری رازلیقی، مرضیه. (1384). بررسی رابطه ابزارگری هیجانی و کنترل هیجانی با شادکامی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا، تهران دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی.

  کاظمیان مقدم، کبری، و مهرابی زاده هنرمند، مهناز .(1388). بررسی رابطه نگرش مذهبی با شادکامی و سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان. روانشناسی و دین، سال دوم، شماره چهارم، ص 157-174

   

   

  ب: منابع غیر فارسی

       Akinboye, J. (2002). Correlates of Testing Time, Age and Sex in the Nigerians, Performance on the Torrance Test of Creativity. Journal of Psychological Research. 26, 1-5.

        Aaron Resch, J, Gerardo Mireles, Michael R. Benz, Cheryl Grenwelge, Rick Peterson, Dalun Zhang. (2010). Giving Parents a Voice: A Qualitative Study of the Challenges Experienced by Parents of Children With Disabilities. Rehabilitation Psychology, Volume 55, Issue 2,, Pages 139-150. 

       Avid, E., Griffin,C., & Brough, S. (2000). Parents` construction of the "problem" during assessment and diagnosis of their child for an autistic spectrum disorder. Journal of Health Psychology, 5 (2), 241-245.

   Baas, M, Carsten K. W. & Nijstad, A.(2011). When Prevention Promotes Creativity: The Role of Mood, Regulatory Focus, and Regulatory Closure. Journal of Personality & Social Psychology; Vol. 100 Issue 5, p794-809, 16p.

      Bartlet, T. M. C. (2005). Factor associated with attachment in international adoptation. Unpublishing Doctorate Thesis. Kansas State University: USA.

         aumrind, D. (1991). The influence of parenting style on adolescent competence and substance use. Journal of early adolescence, 11, 56-95.

       Baumrind, D. (1991). The influence of parenting style on adolescent competence and substance use. Journal of early adolescence, 11, 56-95.

       Baxter, C., Cummins, R. A., & Yiolitis, L. (2000). Parental stress attributed to disabled family members: A longitudinal study. Journal of  Developmental Disability, 25(2), 105-119.

       Benson, P. R. (2010). Coping, distress, and well-being in mothers of children with autism. Research in Autism Spectrum Disorders. 4 (2), 217–228.

        Brobst, J.B., Clopton, J.R, Hendrick, S.S. (2009). Parenting children with autism spectrum disorders: The couple’s relationship. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 24(1), 38-49.

       Cantor, N. and Sanderson, C. A. (1999). Life task participation and well-being: The importance of taking part in daily life. New York, US.: Russell Sage Foundation.

        Coplan, R. J., reichel, M., rowan, K. (2009). Exploring the associations between maternal personality, child temperament, and parenting: A focus on emotions. Personality and Individual Differences. 46 :241–246

       Corsini , R . J.(2005). Handbook of Innovative Therapy.John wiley and sons Inc.

        Costa, P. T., and McCrae, R. R. (2005). Influence of extroversion and neuroticism on subjective well-being: happy and unhappy people. J. Pers. Soc. Psychol., 38, 668-678.

   Cox W. M. and Klinger, Eric, (2011). Handbook of motivational counseling: Goal-Based Approaches to Assessment and Intervention with Addiction and Other Problems, Second Edition. John Wiley & Sons.

         Darling, N. (1999). Parenting style and its correlates. ERIC Digest. Champaign, IL: ERIC Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education. (ERIC Document No. ED427896). Alsoavailable:http://ericeece.org/pubs/digests/1999/darlin99.html

        Enten, R. S. & Golan, M. (2009). Parenting styles and eating disorder pathology. Journal of Appetite.52 : 784-787.

        Estes, A., Munson, J., Dawson, G., Kohler, E., Zhou, X., Abbott, R. (2009). Parenting stress and psychological functioning among mothers of preschool children with autism and developmental delay. Autism, 13(4), 375-387.

        Fayers PM, Machin D. (2000). Quality of Life Assessment, Analysis and Interpretation, John Willy, New York.

       Thinking Skills and Creativity, Volume 6, Issue 2, Pages 114-121.

       Glasgow, K.L., Dornbusch, S.M., Troyer, L., Steinberg, L. & Ritter, P.L. (1997). Parental styles, adolescent’s attributions, and educational outcomes in nine heterogeneous high schools. Child development, 68, 3: 507-529.

     Gibson, J.L., Ivancevich, J.M. and Donnelly, J.H. (2004). Organizations: Behavior, Structure, processes. (10 th ed). NewYork: MCGrow- Hill/ Irwin.

      Hastings, R. P., Kovshoff, H., Ward, N. J., Espinosa, F., Brown, T., & Remington, B. (2005). Systems analysis of stress and positive perceptions in mothers and fathers of pre-school children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 35(5), 635-644.

        Haycraft, E. & blissett, J. (2010). Eating disorder symptoms and parenting styles. Journal of Appetite. 54: 221-224.

       Herring S., Gray K., Taffe J., Tonge B., Sweeney D. & Einfeld S. (2006) Behaviour and emotional problems in toddlers with pervasive developmental disorders and developmental delay: associations with parental mental health and family functioning. Journal of Intellectual Disability Research, 50(12), 874–882.

        Higgins, D. J., Bailey, S.R., & Pearce, J. C. (2005). Factors associated with functioning style and coping strategis of families with a child with autism spectrum disorder. Sage Publications and the National Autism Society, 9(2), 125-137.

       Kaplan, M. and Maddux. J.E. (2002). Goals and Marital Satisfaction: Perceived Support for Personal and Collective Efficacy for Collective Goal. Journal of Social and Clinical Psychology, 21(2) , 157- 164.

       King, C. R., & et al. (2006). Quality of life from nursing and patient perspective. theory , research, practice .Boston :john and Bartlett.

      Kroodsma, L. (2007). An educational workshop for parents of children with Asperger Syndrome. . Dissertation Abstracts International. (ProQuest document).

      Katanin, S. et al. (2001). Childhood temprement and mother’s child rearing attitude. European Journal of personality. Vol 17 p. 249-265.

      Keang Ieng,V (2008).  Developing creativity and promoting social harmony: the relationship between government, school and parents’ perceptions of children’s creativity in Macao-SAR in China, Early Years, Vol. 28, No. 2, July 2008, 149–158.

        Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping. New York: Springer.

       Mash, E.J., & Johnston, C. (1990). Determinations of parenting stress: Illustrations from families of hyperactive children and families of physically abused children. Journal of Clinical Child Psychology, 19(4), 313-328.

      Miller, M. & Gerard, d. (2005). Family influence in the development of creativity in children, Journal of Personality and Social Psychology, 66, 950-967.

     Onder, A. & Gulay, H. (2009). Reliability and validity of parenting styles & dimensions questionnaire. Procedia Social and Behavioral Sciences,1 : 508-514.

    Rodgers, A. Y. (1998). Multiple sources of stress and parenting behavior. Children and Youth Services Review, 20(6), 525-546.

      Seijts, H., Lattam, G. P. ,Tasa, A., and Lattam, B. W. (2004). Goal setting and goal orientation: An integration of two different yet related literatures. Academy of management Journal, 47, 227- 249.

       Sheldon, K. M. & Houser – Marko.( 2001). Self concordance goale attainment and the pursuit of happiness: can there be an uward spiral? Journal of Personality and Social Psychology, 80, 152- 162.

      Webester-Stratton, C. (1990). Stress: A potential disruptor of parent perception and family interactions. Journal of Clinical Child Psychology, 19(4), 302-312.

       Pratt, M. W. (2003). Mothers and fathers teaching 3-yearolds: Authoritative parenting and adult scaffolding of young children's learning. Developmental Psychology, 36, 6, 832-839.

       Towe-Goodman, N. R., & Teti, D. M. (2008). Power assertive discipline, maternal emotional involvement, and child adjustment. Journal of Family Psychology, 22,648–651.

         Xie, Q. (2004). Parenting style and children's school achievement in China., New York. (ERIC Document Reproduction Service No. ED396819).


موضوع پایان نامه مقایسه ی شیوه ‌های فرزند پروری و سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار5تا 12 ساله شهرستان بندر لنگه و بندرکنگ, نمونه پایان نامه مقایسه ی شیوه ‌های فرزند پروری و سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار5تا 12 ساله شهرستان بندر لنگه و بندرکنگ, جستجوی پایان نامه مقایسه ی شیوه ‌های فرزند پروری و سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار5تا 12 ساله شهرستان بندر لنگه و بندرکنگ, فایل Word پایان نامه مقایسه ی شیوه ‌های فرزند پروری و سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار5تا 12 ساله شهرستان بندر لنگه و بندرکنگ, دانلود پایان نامه مقایسه ی شیوه ‌های فرزند پروری و سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار5تا 12 ساله شهرستان بندر لنگه و بندرکنگ, فایل PDF پایان نامه مقایسه ی شیوه ‌های فرزند پروری و سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار5تا 12 ساله شهرستان بندر لنگه و بندرکنگ, تحقیق در مورد پایان نامه مقایسه ی شیوه ‌های فرزند پروری و سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار5تا 12 ساله شهرستان بندر لنگه و بندرکنگ, مقاله در مورد پایان نامه مقایسه ی شیوه ‌های فرزند پروری و سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار5تا 12 ساله شهرستان بندر لنگه و بندرکنگ, پروژه در مورد پایان نامه مقایسه ی شیوه ‌های فرزند پروری و سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار5تا 12 ساله شهرستان بندر لنگه و بندرکنگ, پروپوزال در مورد پایان نامه مقایسه ی شیوه ‌های فرزند پروری و سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار5تا 12 ساله شهرستان بندر لنگه و بندرکنگ, تز دکترا در مورد پایان نامه مقایسه ی شیوه ‌های فرزند پروری و سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار5تا 12 ساله شهرستان بندر لنگه و بندرکنگ, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه ی شیوه ‌های فرزند پروری و سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار5تا 12 ساله شهرستان بندر لنگه و بندرکنگ, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه ی شیوه ‌های فرزند پروری و سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار5تا 12 ساله شهرستان بندر لنگه و بندرکنگ, پروژه درباره پایان نامه مقایسه ی شیوه ‌های فرزند پروری و سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار5تا 12 ساله شهرستان بندر لنگه و بندرکنگ, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مقایسه ی شیوه ‌های فرزند پروری و سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار5تا 12 ساله شهرستان بندر لنگه و بندرکنگ, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه ی شیوه ‌های فرزند پروری و سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار5تا 12 ساله شهرستان بندر لنگه و بندرکنگ, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه ی شیوه ‌های فرزند پروری و سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار5تا 12 ساله شهرستان بندر لنگه و بندرکنگ, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه ی شیوه ‌های فرزند پروری و سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار5تا 12 ساله شهرستان بندر لنگه و بندرکنگ, رساله دکترا در مورد پایان نامه مقایسه ی شیوه ‌های فرزند پروری و سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار5تا 12 ساله شهرستان بندر لنگه و بندرکنگ

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی چکیده هدف از پژوهش حاضر مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک­های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی، اجتماعی، تحصیلی و مؤلفه­های آن در دبیرستان­های شهر اهواز بود. نمونه این تحقیق متشکل از 240 دانش آموز پسر بود که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش، آزمودنی ها ...

پایان نامه­ جهت دریافت کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی (M.A) چکیده سلامت روان یکی از ملاک های اصلی ارزیابی یک جامعه است و بی شک نقش چشمگیری در کارآمدی وپیشرفت آن بازی می کند هدف: از پژوهش حاضر مقایسه میزان سلامت روان دانش آموزان دختر دارای مادران شاغل وغیر شاغل می باشد روش : روش انجام پژوهش ازنوع علی مقایسه ای.جامعه آماری شامل داش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه یک شهرکرمانشاه که ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش بالینی چکیده فارسی هدف: این پژوهش با هدف رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر انجام شد. روش: روش تحقیق همبستگی می باشد و جامعه آماری آن 582 نفر از دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان سیاهکل در سال تحصیلی 94-93 بود که تعداد 234 نفر به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه­ی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی چکیده در این پژوهش نقش تعدیل کنندگی راهبردهای مقابله ای و حمایت های اجتماعی در رابطه بین کیفیت زندگی ، نشانگان روانشناختی و سبک های فرزند پروری مورد بررسی قرار گرفته و 120 نفر از زنان سرپرست خانوار استان البرز به صورت نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند . شواهد پژوهش و نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون سلسله ...

رشته: روانشناسی عمومی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رابطه خودکنترلی و سبک­های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش­آموزان دبیرستانی چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه خودکنترلی و سبک­های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش­آموزان دبیرستانی­، بود. بدین منظور از بین 3286 دانش­آموزان دبیرستانی شهرستان آباده در سال تحصیلی93-92، تعداد 370 نفر ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری (گرایش پرستاری کودکان) چکیده مقدمه: نحوه ارتباط والدین با فرزندان با سبک فرزندپروری آنان ارتباط دارد.سبکهای فرزندپروری نقش مهمی در شکل گیری شخصیت بهنجار و نابهنجار در کودکان داشته و در صورت بکار گیری سبکهای ناکارآمد در تربیت کودکان می تواند منجر به پیامدهای منفی متعددی از جمله مشکلات رفتاری در آنان گردد. هدف: هدف این پژوهش تعیین ...

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی بالینی چکیده مقایسه مهارت های مقابله ای ،تکانشگری و اختلالات رفتاری در سه گروه نوجوانان بی سرپرست،بد سرپرست و عادی متاسفانه امروز شاهد آن هستیم که هرروز بر تعداد کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست افزوده می شود .متغیر های اجتماعی بسیاری در پدیده بی سرپرستی وبد سرپرستی دخالت دارند که می توان از عوامل اقتصادی، بیکاری ، اعتیاد ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی(MA) چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه بود. به این منظور از بین دانش آموزان تعداد 348 نفر و همچنین والدین آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و در دسترس انتخاب گردیدند. جهت گردآوری اطلاعات از ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان چکیده: هدف پژوهش حاضر پیش بینی تاب آوری بر اساس سبکهای فرزند پروری و هوش هیجانی در دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان سیرجان بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 300 نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان بود که به روش نمونه گیری تصادفی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» گرایش: روانشناسی تربیتی چکیده فارسی هدف از این مطالعه تعیین رابطه­ی شیوه­های فرزند­پروری و ویژگی­های شخصیت با تاب آوری در دوره نوجوانی بود. جامعه­ی آماری پژوهش دانش آموزان دختر دوره متوسطه ناحیه یک خرم آباد سال تحصیلی 1392- 1393 بودند. نمونه شامل 200 دانش آموز بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله­ای از میان دانش آموزان ...

ثبت سفارش