پایان نامه مشارکت بخش های عمومی خصوصی در فرایند بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و بازتاب فضایی آن (مطالعه موردی منطقه 9 شهرداری تهران)

word 9 MB 30391 302
1394 دکترا جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت: ۳۹,۲۶۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • رساله جهت اخذ درجه دکتری Ph . D

  رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

  چکیده :

  امروزه به دلیل هزینه های بالا ساخت و ساز و عدم توان اقتصادی مالکین بافت های فرسوده یکی از روش های نوسازی این بافت ،شراکت بخش های عمومی و خصوصی می باشد . در این پژوهش سعی شده است که تاثیر این نوع شراکت را در نوسازی بافت فرسوده منطقه 9 تهران بررسی نماید. جامعه آماری پژوهش (1169 پلاک )، پلاک های هستند که در نوسازی بافت های فرسوده بصورت شراکت با بخش خصوصی وارد عمل شده اند. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 235 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. روش تحقیق دراین پژوهش بصورت توصیفی – تحلیلی و نوع آن کاربردی و توسعه ای می باشد .نحوه جمع آوری اطلاعات بصورت اسنادی و پیمایش میدانی است . ابزار مورد استفاده جهت تحلیل ، GIS   و SPSS می باشد .نتایج نشان می دهند درایران در صورت وجود زیرساخت های قانونی برای شراکت عمومی خصوصی، انطباق ضوابط شهرسازی مطابق با اهداف کلان نوسازی بافت های شهری ، کافی بودن تسهیلات و بسته های تشویقی، همکاری و مشارکت مالکین ، افزایش نظارت نهادهای مربوطه بر شراکت و همچینین استفاده از سرمایه گذاران متخصص ، متمول و بومی منطقه ،می توان به موفقیت این شراکت و نوسازی بصورت پایدار امیدوار بود

  کلید واژه ها : شراکت عمومی/ خصوصی – نوسازی – بافت فرسوده – منطقه 9 تهران

  فصل اول

  کلیات طرح پژوهش

  فصل اول :کلیات طرح پژوهش

  1-1-مقدمه

  نوسازی بافت های فرسوده شهری به عنوان یکی از اهداف و سیاست های دولت در برنامه های توسعه کشور (برنامه پنجم) محسوب می شود. از این رو مدیران و متولیان عرصه نوسازی با اتخاذ سیاست ها و برنامه هایی سعی در اجرایی نمودن اهداف برنامه پنجم توسعه شدند. در این راستا وزارت راه و شهرسازی و کشور در سطح کلان اقدام به تهیه طرحهای نوسازی و بهسازی برای شهرهای کشور نموده اند و تسهیلات در اختیار نهادی های مدیریتی ذیربط در سطح محلی جهت شروع فرایند کار نموده اند.

  در تهران، شهرداری با همراهی سازمان نوسازی اقدام به فعالیت در زمینه نوسازی بافت های فرسوده نموده است. براساس اهداف و سیاست های سازمان نوسازی به عنوان اصلی ترین متولی این کار در تهران، مقررر گردیدکه طی یک برنامه 10 ساله این بافت ها نوسازی شود. سازمان مذکور با شیوه های مختلف وارد عرصه شده است که درمناطق مختلف متفاوت است. ولی به دلیل عدم توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی و همچنین نداشتن تجربه موفقیت چندانی کسب نکرده است. اما از سال1385 با ایجاد دفاتر تسهیل گری نوسازی درسطح محلاتی که دارای بافت فرسوده مصوب هستند وارد تعامل با مردم و تشویق آنان برای ورود به عرصه نوسازی شد که نسبت به قبل موفقیت های چشمگیرتری داشت. از سال 1389 تا امروز 70 دفتر خدمات نوسازی فعالیت دارند که می توان گفت در این بافت ها وارد مرحله شهرسازی مشارکتی نسبی شده ایم و گام های موثری برداشته شده است. در این رساله تلاش می شود که روش شراکت عمومی – خصوصی در نوسازی بافت های فرسوده را مورد بررسی قرار داده، همچنین مزایا و مشکلات آن را تجزیه و تحلیل وهدف آن ارائه  مدلی برای ساماندهی نوسازی با این روش در بافت فرسوده منطقه 9 شهرداری تهران ارائه نماید.

  1-2-طرح و تبیین مساله پژوهش

    کشورهای در حال توسعه خصوصاً پایتخت و شهرهای بزرگ آن رشد شتابان شهرنشینی را در چند دهه اخیر تجربه کرده اند و به همین نسبت از مشکلات آن نیز بهره مند شده اند.

  اگرچه این روند شهرنشینی به تولید و انباشت ثروت کمک کرده است، در عوض مشکلات زیادی نیز برای ساکنان شهرها خصوصاً مناطق فرودست ایجاد کرده است. تمرکز میلیونی مردم در شهرهای بزرگ باعث وارد شدن فشار به خدمات و امکانات موجود می شود. در نتیجه یک سری مکان های جدید ایجاد می شود و مناطق قدیمی دچار فترت و فرسودگی می شوند. عدم نوسازی این مناطق باعث عقب افتادن آنها ازمسیر توسعه و پیشرفت خواهد شد. کمک ها و منابع مالی دولت و بخش عمومی نیز نمی تواند پاسخگویی ارائه تمام امکانات مورد نیاز باشد لذا زمینه برای حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاری این بخش در بافت فرسوده و احیاء آن فراهم شده است.

    فضاهای قدیمی و فرسوده شهرها از جمله مواردی است که مشارکت مردمی در مرمت و بهسازی و نوسازی آن طی سال های گذشته در ایران و جهان مورد تجربه و آزمون قرار گرفته است. تداوم و پایداری این فرایند، نیازمند تحرک اجتماعی و مداخله مردم وار و مورد قبول و پذیرش همگانی است. با توجه به عدم توان اقتصادی و مالی بخش دولتی و عمومی برای سرمایه گذاری و مداخله ای فراگیر و مستقیم در مقیاس کل بافت فرسوده و به منظور خوداتکایی و خودترمیمی کالبد فرسوده، باید مبنا و اساس بر شراکت موثر بخش مردمی، دولتی و خصوصی متکی و استوار باشد. شراکت بخش خصوصی و عمومی در سرمایه گذاری و اجرای بافت های فرسوده با هدایت، حمایت و نظارت ارکان دولتی و عمومی شاه کلید احیاء به شمار می رود. مداخلات گسترده و پردامنه در بافت شهری از چنان حساسیت و اهمیتی برخوردار است که توفیق در آن ضرورتاً درگرو شراکت و تعامل تمامی ذی نفعان حاضر(جامعه اصلی مخاطب، شامل ساکنان، شاغلان و رهگذران دربافت)، ذی نفعان ناظر(جامعه عام مخاطب، شامل شهروندان، نهادهای مدیریت شهری و ارگان های دولتی) و ذی نفعان مسئول (کلیه اجزای ارکان سازمان های اجرایی و مدیریتی طرح) می باشد. بنابراین در نظر نگرفتن منافع ساکنین بافت های فرسوده در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی حقوقی منجر به مقاومت ساکنین این بافت ها در پذیرش طرح ها و برنامه های شهری است.

  امروزه در جوامع مترقی رویکرد سیاست­گذاران از برنامه­ریزی برای مردم در حال استحاله به برنامه­ریزی در کنار مردم است. دلایل گرایش به چنین رویکردی را شاید بتوان در آثار و نتایج منفی حاصل از عدم توجه به نقش بهره­وران در تصمیم­گیری های متمرکز جستجو نمود. امروزه شراکت از مهمترین معیارهای موفقیت در برنامه ریزی محسوب میشود و بدون در نظر گرفتن اهمیت آن نمی توان امید چندانی به اثربخشی برنامه ریزی ها داشت.

  شهر تهران نیز مانند تمام شهرهای ایران از وجود بافت های فرسوده و ناکارآمد(4000 هکتار) رنج می برد و این امر مدیریت شهری را برآن داشته است که با ارائه الگوهای جدید با توجه به شرایط هر محدوده یا منطقه روش بهینه برای نوسازی تجویز نماید. مشکلات مالی – اقتصادی ساکنین، به موقع نبودن پرداخت نشدن تسهیلات از سوی دولت و به تأخیر افتادن روند نوسازی باعث شد که بخش خصوصی نیز به دلیل و جود پتانسیل های زیاد این بافت ها و همچنین معافیت ها و تسهیلات اعطای از طرف دولت در پروژه های نوسازی وارد عمل شود. اما این ورود بخش دولتی و خصوصی باید به گونه برنامه ریزی و مدیریت شود که مردم دچار بی اعتمادی و یأس نشوند که این امر نیازمند تعریف سازوکارهای خاصی می باشد. بنابراین مسأله عبارت است از اینکه:

  1- در نوسازی کنونی یک مکانیزم و برنامه مشخص اجرایی وقانونی برای شراکت بخش های مختلف در روند نوسازی وجود ندارد.

  2- در فرایند کنونی نوسازی بافت های فرسوده ،علاوه بر کمرنگ شدن منافع ساکنین، بافت شهری منطقه 9 نیز از الگوی خاصی پیروی نمیکند و بصورت لکه هایی که هیچ نظم و ساختار قاعده مندی ندارند و ارتباط آن با حوزه اطرافش مشخص نیست. درکل می توان گفت در این فرایند فقط خانه ها نوسازی می شوند و بافت تغییری پیدا نمی کند.

  در این رساله سعی براین است که نحوه شراکت دولت، بخش خصوصی و مردم را در احیاء و نوسازی بافت های فرسوده منطقه 9 شهرداری تهران  بررسی نماید و در نهایت الگو و مکانیزم کلی ومناسبی را ارائه نماید. هدف از انتخاب منطقه 9 شهرداری تهران، پیشرو بودن در زمینه نوسازی بافت فرسوده و تاحدی بحث نوسازی وارد مکانیزم عملیاتی و اجرایی شراکت عمومی - خصوصی شده است .

  1-1-3هداف پژوهش :

  ارائه الگویی جدید در مکانیزم شراکت بخش عمومی - خصوصی در نوسازی بافت فرسوده منطقه 9.

  ارائه الگویی برای تجمیع و نوسازی املاک در بافت فرسوده منطقه 9.

  بالابردن سطح خدمات رسانی در بافت فرسوده  منطقه 9 .

  بالابردن سطح کمی و کیفی زندگی در بافت فرسوده منطقه 9.

  هویت بخشی به بافت شهری .

  نظم بخشی به بافت با شناسایی و مکانیابی کاربری های مورد نیاز .

  1-4-ضرورت پژوهش :

  بافت های فرسوده شهری به دلیل وجود شرایط زیر نیازمند پژوهش های بنیادی و کاربردی می باشد :

  زمینه بسیار زیاد سرمایه گذاری در بافت های فرسوده به دلیل واقع شدن  این بافت در قلب پایتخت.

  وجود امکانات زیر بنایی برای ساخت و ساز که مشوقی برا ی حضور سرمایه گذار خواهد بود.

  امنیت سرمایه گذاری بالا در مسکن و زمین.

  مناسب ترین مکان برای توسعه شهری.

  احیاء بافتهای فرسوده دارای مزیتهای فراوانی شامل:

  تأمین زمین موردنیاز

  قدرت جذب نقدینگی و سرمایه های سرگردان

  اصلاح شبکه معابر و تأمین نیازهای شهری

  حل مشکلات شهرسازی

  1-5-سوالات پژوهش:

  خصایص و ابعاد شراکت بخش عمومی و خصوصی  در فرایند نوسازی بافت های فرسوده شهری کدامند؟

   برآیند یا نتایج حاصل از فرایند کنونی نوسازی بافت فرسوده  در ایران چیست؟

   

  1-6-فرضیات پژوهش

    شراکت بخش عمومی و خصوصی باعث سرعت بخشی به نوسازی بافت های فرسوده شهری  منطقه 9 می شود.

  فرایند کنونی نوسازی بافت های فرسوده منجربه انتظام فضایی بافت های شهری منطقه 9  نمی شود .

  1-7-روش ها و تکنیک های پژوهش

  باتوجه به موضوع و ماهیت رساله، تلفیقی از دو روش اسنادی – تحلیلی (کتابخانه ای، مصاحبه و اینترنتی)و میدانی (پیمایش) به عنوان روش تحقیق مدنظر بوده اند. این مطالعه بنیادی و کاربردی است. در بحث مبانی تئوریک و مطالعه تجارب داخلی و خارجی شراکت عمومی – خصوصی عمدتاً از منابع اسنادی و اینترنتی استفاده شده است. از روش تحلیلی – اسنادی و در بررسی مورد مطالعاتی (منطقه 9 شهرداری تهران ) و نهایتاً تجزیه و تحلیل داده ها واطلاعات عمدتاً از تحقیقات میدانی و نرم افزارهای رایانه ای (EXCEL،SPSS  ،   ARCGIS9.3 ) بهره گرفته شده است.

  1-1-7-روش برآورد حجم نمونه

  بافت فرسوده شهرداری منطقه 9شهرداری تهران چارچوب مکانی این تحقیق را تشکیل می دهد که تعداد نمونه ها پس از مطالعه و شناخت کامل این محدوده  بر اساس روش نمونه گیری احتمالی طبقه بندی شده انتخاب و پرسشنامه تکمیل خواهد شد. محدوده منطقه حدود 1995هکتار با احتساب فرودگاه مهرآباد و 2 ناحیه و 8 محله که بصورت تصادفی و طبقه ای در تمامی محلات پرسشنامه تکمیل که بصورت تطبیقی بررسی، که در جهت اثبات فرضیات می باشد .برای برآورد حجم نمونه در این رساله، از فرمول کوجران (Cochran)استفاده شده است . برای این کار تمامی پلاک های نوسازی شده شناسایی حدود 1169 پلاک می باشند به عنوان جامعه آماری مبنا قرار گرفت .

  1-2-7- روش نمونه گیری احتمالی طبقه بندی شده 

  در روش نمونه گیری احتمالی ساده فرض بر این بود که افراد جامعه از تجانس نسبی برخوردار و همگون هستند، ولی همیشه زیر بخش ها و زیرگروههای خاصی که از تجانس درون گروهی برخوردارند قابل تقسیم بندی هستند. افراد جامعه با توجه به صفات درون گروهی خود به طبقات مختلفی تقسیم می شوند و افراد نمونه به تناسب از بین تمامی طبقات انتخاب می گردند. در این رساله جامعه آماری کلان، بلوک های مصوب فرسوده شورای عالی معماری و شهرسازی می باشد ولی با توجه به نوع کار در بحث نمونه گیری آن پلاک هایی که نوسازی کرده اند، جامعه آماری هدف محسوب می شوند .

   

  1-3-7-محدوده مکانی مورد مطالعاتی تحقیق

  محدوده مطالعاتی در این رساله ،منطقه ۹ شهرداری  تهران از شمال به خیابان آزادی و بزرگراه مخصوص کرج، از جنوب به خیابان آذری- میدان شیر و بزرگراه فتح، از شرق به خیابان شهیدان(امتداد بزرگراه یادگار امام)، خیابان های امامزاده عبدالله و شمشیری و از غرب به مسیل کن منتهی می شود. وسعت منطقه 9، 1966 هکتار یعنی در حدود 2.8 درصد مساحت تهران و جمعیت آن در سال 1385 بالغ بر 165903 نفر یعنی 2.1 درصد جمعیت تهران بوده است. همچنین با توجه به نقشه های موجود در مورد بافت­های فرسوده مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری، مساحت کل بافت­های فرسوده این منطقه 146.24 هکتار می­باشد.

  به دلیل شروع فعالیت نوسازی و استقبال و همراهی مردم با این موضوع  ،سعی بر آن است که فرایند برنامه نوسازی بافت فرسوده محدوده تحت قوانین و ضوابط و مکانیزم علمی و عملیاتی باشد که بتوان نتایج عینی و مطلوبی در برداشته باشد و در راستای اهداف کلان و سیاست های نوسازی باشد.

  1-8-پیشینه وسابقه علمی پژوهش

  مداخله در هر مقیاسی از فضا نیازمند انگاره­ای از توسعه است. انگاره­ای که در مرحله بعد نیازمند تعریف تصویری متناسب با تصور است. از اینروست که مداخله در فضا وابسته به نظامهای فکر و شکل است. امری که هر نوع مداخله را معنادار کرده و بدان مشروعیت می­بخشد.

  در این راستا، شناخت دقیق از نمونه­های مشابه انجام شده در هر پروژه و تجزیه و تحلیل آن در سطوح مختلف، هر پژوهشگر را در درک عمیق و دقیق فضاها، عملکردها و نیز درون حوزه­ها و ریز عملکردهای آن، یاری خواهد رسانید. در این پروژه سعی شده است به رغم کمبودهای موجود، نمونه­های مشابه در سطوح مختلف عملکردی مورد بررسی واقع گردند.نوع تجارب جهانی در زمینه مرمت، بازسازی و نوسازی بسیار شایان توجه است. کشورهای مختلف با فرهنگ­ها، زبان­ها و اعتقادات مختلف، تجارب بسیار ارزنده­ای را در طول تاریخ از خود برجای گذاشته­اند، که نشان­دهنده هویت هر یک از شهرهای تاریخی در جهان می­باشند. گامهای اولیه فعالیتهای مربوط به احیاء (Renewal) بافت قدیم شهرها را باید در اروپای غربی به ویژه کشورهای فرانسه و انگلیس به دلیل آغاز انقلاب صنعتی جستجو کرد. اختراع ماشین، جابه­جایی مراکز تولید از نواحی روستایی به نواحی شهری، رشد سریع جمعیت، موجبات تراکم جمعیت بویژه در بخشهای قدیمی شهرها گردید.

  بعد از مدتی، ساماندهی شهرها به شکل باغشهرها، و بافتهای قدیمی به شکل ویژه از دو جهت، یکی احترام به حفظ میراث گذشته و دیگر رفع تنگناهای ناشی از مشکلات فرسودگی و دسترسی سواره مورد توجه قرار گرفت. به دنبال آغاز اقدامات اولیه در این راستا، کاهش منابع تاریخی شهرهای بزرگ، مقامات شهرداری و معماری را ناگزیر کرد تا بیش از پیش مراقب مصالح تاریخی باقی­مانده باشند و در پی آن تمایل شدیدی برای حراست از آثار باستانی پدید آمد که حتی مانع بازسازی و نوسازی ابنیه مرده و غیر تاریخی نیز گردید و ارزش محیط­ های سنتی به گونه­ای فزاینده در تقابل با محیط­های نوگرا بازشناخته شد.سیر این تحول تاریخی به این جا رسید که ارزش­های معماری باید حفظ شوند در هر حال وقتی صحبت از تک­بناها مطرح باشد، آنها را باید حفظ کرد و چنانچه بحث بر سر هسته کامل بافتهای با ارزش شهری باشد، باید جمله آنها به طور کامل حفاظت و بهسازی ­شوند. در این ارتباط، کسانی نظیر جان راسکین، ویلیام موریس و هنرمندان و صاحبنظران دیگری به تشکیل جمعیت حفاظت از بافتها و بناهای تاریخی اقدام نمودند.

  از سویی دیگر، در منشور آتن نیز به نگهداری و صیانت ارزش­های تاریخی تأکید شده و در پی آن، پایه­گذاران منشور آتن و کنگره سیام در چارچوب تأکیدها و مفاد منشور آتن، فعالیتها و اقدامات محلی را انجام دادند که از آن جمله می­توان به اقدامات لوکوربوزیه اشاره کرد.تجارب کشورهای مختلف نشان می­دهد که بهسازی و مرمت بافتهای شهری به طور مجزا و مستقل از بناهای تاریخی و به عنوان عنصر شهری پویا و زنده تا جنگ جهانی دوم، هیچگاه مورد توجه کنگره­های مرمت قرار نگرفته بود. نخستین سمینار بین­المللی که آشکارا به بهسازی و مرمت و حفاظت بافتهای شهری توجه کرد «کنگره گوبینو» در سال 1960 بود. تدوین­کنندگان منشور جهانی آمستردام در سالهای بعد (1975) خواستار اعمال تغییرات وسیعی در موازین قانونی و مقررات اجرایی شدند؛ به نحوی که بتوانند در آشتی دادن فضاهای کالبدی قدیمی با فضای زندگی مدرن توفیق یابند.

  به این ترتیب از زمان تصویب منشور آتن در سال 1931 تا قطعنامه آمستردام در سال 1975، این مقوله با روندی تکاملی رفته رفته از انحصار جنبه­های هنری خارج شد و در عین توجه به تک بناها به عنوان آثار تاریخی منحصر به فرد، به مجموعه مسائل اجتماعی – اقتصادی در بناها و بافتهای تاریخی شهر گسترش یافت.

  در تحولات جدید شهرنشینی در جهان و ظهور مشکلات ناشی از آن، مراکز شهرهای بزرگ و قدیمی، بیشتر از دیگر نقاط شهری در معرض عوارض نامطلوب توسعه شهری قرار گرفته­اند. این پدیده در تمام شهرهای بزرگ اروپا و آمریکا و کانادا، به اشکال مختلف بروز کرده و به همین دلیل، انواع برنامه­ها و روش­ها برای حل مسائل مراکز شهری مطرح و تجربه شده است. در شهرهای جهان سوم به دلیل رشد سریع کالبدی، هجوم مهاجران و نبود برنامه­ریزی، مسائل و مشکلات نواحی مرکزی به صورتی شدیدتر ظاهر شده و حتی گاه به صورت یک مسئله ملی خود را نشان می­دهد.

  از پایان نامه ها و طرح های انجام شده می توان به مورد زیر اشاره کرد :

  شاکرمی،محمدحسین،تحلیل اجتماعی – اقتصادی و کالبدی بافت قدیم شهر خرم آباد (نمونه موردی ،محله پشت بازار)،پایان نامه کارشتاسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین ،1385 در این رساله به این نتایج رسیده است: بهره گیری از ظرفیت های بالقوه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی بخش مرکزی با احیاء بافت های فرسوده، تغییرعملکردی و ساماندهی بافت و تاکید بر مشارکت گسترده مردم در چارچوب مدیریت یکپارچه شهری با ایجاد حس تعلق مکانی.

  سجادی اصل،مریم ،تحلیل فضایی بافت فرسوده شهری،چاره جویی و احیاء ناحیه بازار توپخانه شهر کرمانشاه،پایان نامه کارشتاسی ارشددانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده علوم زمین 1386. این رساله به این نتایج رسیده است : تاکید وتلاش برای جذب سرمایه گذاری های خصوصی و حتی دولتی به بافت مورد نظر ، ایجاد دسترسی های مناسب برای ایجاد علاقه و انگیزه در ساکنان برای سرمایه گذاری در بافت .  

  (نمودار و جداول در فایل اصلی وجود دارد)

  Abstract:

  Today, due to the high cost of construction and lack of economic power and one of the owners of old tissue repair tissue is a partnership of public and private sector. This study has been tried to show the effect of this type of partnership in texture deteriorated renewal in region 9 of Tehran. Statistical society (1169 plaque) are the plaques, acting in renewal deteriorated texture with public and private partnership Using of Cochran formula, 235 people have been chosen as the volume samples. Research method in this study is descriptive-analytical method with applied developmental type. Data collection is based on documents library data collection and field survey. Tools used for analysis, GIS and SPSS. Results show that if, legal and order of urbanism in Iran is based on main propose of renovation of urban texture, legal infrastructure in public and private partnerships, support facility and allocated encourage package, cooperation and participation of owners, increase in supervision of related institution on partnership and also, use of expert, native and wealthy investors can be hoped to sustainable success of this partnership and renewal.

   

  Kay words: Public private partnership, renewal, deteriorated texture, Tehran Region 9

                                                                                    

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  آئینی، علی(1388)،موضوعات اقتصادی مالی و مدیریتی در بهسازی بافتهای فرسوده شهری،مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن،تهران

  آخوندی و دیگران (1387) آسیب شناسی مدل اداره امور شهر در ایران ،پژوهش های چغرافیایی شماره 93 :135-156

  آریایی ،علی محمد و همکاران ،امکان سنجی تحقق رویکرد تنظیم مجدد زمین در بافت های فرسوده شهری نمونه موردی :قلعه آبکوه مشهد ،اولین همایش نوسازی بافت های فرسوده شهری ،مشهد ،1387 ،2

  آیینی ،محمد (1386)،موضوعات اقتصادی ،مالی و مدیریتی بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری ،انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی

  آیینی ،محمد واردستانی ،زهرا السادات ،(1388)هرم بازآفرینی و مشارکت مردم ،معیارهای ارزیابی برنامه های توسعه درون زای شهری ،نشریه هویت شهر ،سال سوم ،شماره 5  ،47 تا 52

  احمدی، حسن،(1381)،"شهرسازی مشارکتی، برنامه ریزی با مردم" ،ماهنامه شهرداریها، شماره36

  ازکیا،مصطفی و غفاری، غلامرضا(1383) ،" توسعه روستایی با تاکید بر جامعه روستایی ایران"، نشر نی، تهران.

  اسدی ، ایرج (1382) ، برنامه ریزی و مدیریت شهری از قلمرو علم تا میدان سیاست (گفتگو با علی مدنی پور ) ، شهرداری ها ، سال پنجم ، شماره 57 .

  اسماعیل زاده ، حسن(1390،) حکمروائی خوب و پایبندی به حقوق بشر؛ زمینه های تحقق مدیریت شهری پایدار ، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری سال سوم، شماره پنجم.

  اطهاری ، کمال، برک پور، ناصر ، کاظمیان ، غلامرضا و مهدیزاده ، جواد(1386) ، حکمروایی شهری مبانی نظری و ضرورت شکل گیری آن در ایران (گفتگو) جسارتهای شهرسازی ، سال ششم ، شماره 19 و20 .

  اطهاری ، کمال(1386)، حاکمیت شایسته و ضرورت احیای حوزه عمومی ، جسارتهای شهرسازی ، سال ششم ، شماره   19 و20

  اطهاری، کمال- شهیدی ، محمد حسین پویه، نوروز(1389)،"مشارکت شهروندان در اداره شهر"، ماهنامه شهرداریها، شماره16

  اکبرپورسراسکانرود، محمد(1386): ارزیابی مشارکتی بهسازی نوسازی بافت فرسوده محله سیروس تهران، مجله بنیاد مسکن، شماره121.

  اکبرپورسراسکانرود، محمد(1387): ارزیابی مشارکتی بهسازی نوسازی بافت فرسوده محله سیروس تهران پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری،دانشگاه تهران.

  ایزدی ، محمد سعید ، (1379) ،ماهنامۀ شهرداریها، شماره 18،انتشارات سازمان شهرداری هاو دهداری های کشور،تهران .

  16.

  بر آبادی ، محمود (1383)، حکمروایی خوب شهری ، شهرداریها،  سال ششم ، شماره 69 

  بر آبادی ، محمود (1384):الفبای شهر ،انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریها ی کشور ،تهران

  برک پور ، ناصر؛ (1385)، حکمروایی شهری و نظام اداره شهرها در ایران، همایش برنامه ریزی و مدیریت شهری

  برک پور، ناصر (1383)،حکمروایی شهری و نظام اداره شهرها در ایران ، همایش برنامه ریزی و مدیریت شهری .

  برک پور، ناصر و ایرج اسدی (1388)، مدیریت و حکمروایی شهری،چاپ اول انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه هنر.

  برک پور،ناصر (1385): مبانی نظری و رویکرد سیاسی در برنامه‏ریزی و مدیریت محله‏ای،همایش توسعه محله ای چشم انداز توسعه پایدار شهر تهران.

  بوجانی ، محمد حسین (1386)، لزوم بازبینی محتوایی مدیریت کلان شهری ، روزنامه اعتماد ، شماره 1342- 12.

  پاپلی یزدی ،محمد حسین و حسین رجبی سناجردی (1382):نظریه های شهر و پیرامون ،انتشارات سمت ،تهران

  25.

  پاکزاد، جهانشاه (1386) سیر اندیشه‌ها در شهرسازی- از کمیت تا کیفیت (ج2)، شرکت عمران شهرهای جدید تهران .

  پاکزاد، جهانشاه (1386) سیر اندیشه‌ها در شهرسازی- از کمیت تا کیفیت (ج2)، شرکت عمران شهرهای جدید تهران، ص 243.

  پرپایی محمد،(1385)، بافت فرسوده تئو ریهای نوین در بازآفرینی بافت تعاملی بین طراحی و برنامه ریزی شهری  ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی ،  واحد تهران مرکز

  پرویز پیران (1390)،حکمروایی شهری دانشنامه مدیریت شهری و روستایی ،سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ،تهران

  پور جعفر،محمد رضا (1388)،مبانی بهسازی و نوسازی بافت قدیم شهرها ، تهران،پیام

  پیران، پرویز(1376): مبانی مفهومی مشارکت زنان روستایی، مقاله دومین گردهمایی نقش زن در کشاورزی، تهران.

  ترابی ، علیرضا ،(1383) مدیریت پایدار شهری در گرو حکمرانی خوب ، شهرداری ها ، سال ششم ، شماره 69 .

  33.

  توسلی, محمود( 1383): اصطلاح شناسی نوسازی و بهسازی شهری, مجله هفت شهر, شماره 15.

  جباری، حبیب و حسن زاده، داوود(1389) ، مقاله ارائه شده در اولین همایش "مداخله در بافت های فرسوده شهری و چالش-های پیشِ رو"، بافتهای فرسوده شهری، سازمان عمران و بهسازی شهری، وزارت مسکن و شهرسازی، مشهد .

  جباری،حبیب(1380): مداخله در بافتهای شهری ومساله مشارکت، مجله هفت شهر، سال دوم، شماره 4.

  جهان شاهی، محمد حسین(1382): تحلیل بافت های فرسوده ومشکل سازی شهری وراهبردهای آن، مجله جستارهای شهرسازی، شماره پنجم.

  جهان شاهی، محمد حسین(1382): تحلیل بافت های فرسوده ومشکل سازی شهری وراهبردهای آن، مجله جستارهای شهرسازی، شماره پنجم.

  حاج علی اکبری ،کاوه ،(1390)، مرور تجارب دوساله تسهیلگری سازمان نوسازی شهر تهران در دفترهای محلی نوسازی ، نشریه نوسازی سال دوم ،شماره 13 .

  حاج علی اکبری و همکاران ،(1390) ، تسهیل گری ،تاسیس و راه اندازی دفاتر تسهیلگری در بافت های فرسوده شهر تهران ،انتشارات سازمان نوسازی شهر تهران جلد 10 .

  حبیبی ، محسن و سعیدی رضوانی، هادی، (1384)،  شهرسازی مشارکتی، کاوشی در شرایط ایران، نشریه هنرهای زیبا دانشگاه تهران، شماره 24.

  حبیبی, سید محسن و مقصودی, ملیحه(1384): مرمت شهری,انتشارات دانشگاه تهران.

  حبیبی، کیومرث و پور احمد، احمدو مشکینی، ابولفضل(1386): بهسازی ونوسازی بافتهای کهن شهری، چاپ اول، انتشارات دانشگاه کردستان.

  حبیبی، کیومرث(1385):ساماندهی بافت فرسوده شهر زنجان با استفاده از GIS، پایان نامه دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران.

  حبیبی، کیومرث و دیگران(1386)،"بهسازی و نوسازی بافت های کهن شهری:، چاپ اول، انتشارات دانشگاه کردستان

  حبیبی،کیومرث و همکاران ،( 1386)،بهسازی ونوسازی بافتهای کهن شهری ،شرکت عمران وبهسازی شهری ایران ، انتشارات دانشگاه کردستان

  حبیبی،محسن ومقصودی،ملیحه،( 1386)،مرمت شهری،چاپ سوم ،تهران ،دانشگاه تهران

  حسینی،سیدجواد(1387)،مشارکت پایدارمردمی درنوسازی و بارسازی بافتهای فرسوده شهری،چاپ اول،انتشارات سخن گستر.

  حناچی سیمین  و دیگران(1379) شهرسازی مشارکتی، مشارکت مردم در برنامه ریزی توسعه و مدیریت شهری، پروژه مطالعاتی مشترک وزارت مسکن شهرسازی و سازمان ملل متحد. ((ump

  حناچی،  پیروزو همکاران (1386)، بررسی تطبیقی تجارب مرمت شهری در ایران و جهان (با نگاه ویژه به بافت تاریخی یزد ) ، تهران ، سبحان نور  

  حناچی، سیمین(1376):ضرورت باز زنده سازی بافتهای قدیمی شهرهای ایران، مجموعه مقالات همایش تخصصی بافتهای شهری، وزارت مسکن وشهرسازی، مشهد ، خرداد 1376.

   حناچی، سیمین(1376):ضرورت باز زنده سازی بافتهای قدیمی شهرهای ایران، مجموعه مقالات همایش تخصصی بافتهای شهری، وزارت مسکن وشهرسازی، مشهد ، خرداد 1376.

  حناچی، سیمین(1382): مجموعه مقالات بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکار آمد شهر تهران. عنوان مقاله؛ ضرورت باز زنده سازی بافتهای قدیمی شهرهای ایران..

  خوب آیند ،سعید (1384)- حاشیه نشینی مانعی اثر گذار در ارائه خدمات و امنیت شهری ،نمونه موردی اصفهان ،مجله علمی پژوهشی فضای جغرافیایی ،شماره 13

  رستگار ، سید حامد(1387) ؛ حکمرانی الکترونیک و تأثیر آن بر حکمرانی خوب شهری ، فصلنامه پژوهش مدیریت شهری، شماره 2 صص 102-110)

  روابط عمومی شهرداری تهران، (1373) ، " استراتژیهای نوین سازی و مشارکت شهروندان" روزنامه همشهری، شماره های13 ، 14 ، 12.

  روستا و همکاران (1389)،بررسی و ارزیابی شیوه های تأمین مالی در طرح های نوسازی بافت های فرسوده شهری ،دومین همایش ملی بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده ،شیراز

  رهنما، محمد رحیم(1375): توسعه بافت قدیم شهری: مشهد، پایان نامه دکترا، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس.

  زیاری، کرامت االه (1383). مکتب ها، نظریه ها و مدل های برنامه و برنامه ریزی منطقه ای، یزد، انتشارات دانشگاه یزد .

  زیاری ،کرامت ا... (1378 ) : اصول و روش های بنامه ریزی منطقه ای ،انتشارات دانشگاه یزد

  61.

  سازمان حفاظت محیط زیست (1374) : بولتن های شماره یک تا چهار کمیته ملی توسعه پایدار ، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست،تهران

  سازمان نوسازی شهر تهران(1386)،"مطالعات طرح محله شهید خوب بخت"

  سعیدی رضوانی، هادی (1385) ، عملیاتی کردن شهرسازی مشارکتی در شرایط ایران نمورد نمونه قلعه آبکوه مشهد، نشریه هنرهای زیبا دانشگاه تهران ، شماره 28 ، زمستان.

  سید بکائی، سید جواد(1383): شناخت وتحلیل نقش عنصر مشارکت مردمی در روند بهسازی بافتهای فرسوده شهری نمونه موردی محور بین النحرین شیراز، رساله کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشکده شهرسازی ومعماری دانشگاه شهید بهشتی..

  سهیل خان، م، (1384)، اشتراک عمومی – خصوصی در خدمات رسانی شهری، مهرداد جواهری پور، شهرزاد فرزین پاک، بیتا ابراهیمی، چاپ اول، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، تهران.

  شریف زادگان و همکاران (1390)بررسی سازوکار اشتراک بخش عمومی و خصوصی در نواحی دچار افت شهری نمونه موردی :بافت فرسوده منطقه 15 تهران ،نشریه اینترنتی نوسازی ،شماره 13 ،سال دوم ،تهران

  68.

  شفیعی ، حسن (1381) دستور کار 21 ، مدیریت شهری مشارکتی ، شهرداری ها ، سال سوم ، شماره 35 .

  شکویی حسین ، (1375)، اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا ، جلد اول ، تهران ، انتشارات گیتاشناسی.

  شماعی، علی و پوراحمد، احمد(1384): بهسازی ونوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا، چاپ اول،  انتشارات دانشگاه تهران.

  شهیدی ، محمد حسین (1386)، شهرسازی ، حمل و نقل و حکمروایی شهری ، جسارتهای شهرسازی ، سال ششم ، شماره 19 و 20 بهار 1386 .

  شیخی ،محمد ، (1388) ،کارگاه بافت فرسوده ،شیراز ،سازمان نظام مهندسی فارس .

  شیخی، محمد جواد(1376): مجموعه مقالات همایش تخصصی بافتهای شهری، وزارت مسکن وشهرسازی، مشهد ، خرداد 1376.

  شیخی، محمد جواد (1376)، مجموعه مقالات همایش تخصصی بافتهای شهری، وزارت مسکن وشهرسازی، مشهد ، خرداد 1376.

  شیعه، اسماعیل(1384): مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.

  صالحی ، اسماعیل(1381) ، اجلاس 2002 سران کشورها در ژوهانسبورگ و اهمیت آن در ودیریت شهری ، شهرداریها،  سال سوم ، شماره 35 .

  78.

  صرافی ،مظفر (1380)، ابرمسئله شهری ایران و نقش برنامه ریزیان شهری فصلنامه معماری و شهرسازی شماره 62-63

  صرافی، مظفر(1379): شهر پایدار چیست؟، مجله مدیریت شهری،شماره4، سال اول.

  صرافی، مظفر(1385) توسعه اجتماعات محلی، شالوده پایداری کلان‏شهرهای جنوب، همایش توسعه محله ای چشم انداز توسعه پایدار شهر تهران،شهرداری تهران.

  طوسی، محمد علی (1378):،مشارکت مردم، تعاون، فصلنامه اجتماعی و فرهنگی وزارت تعاون ، شماره 99.

  طوسی، محمدعلی، (1370)، "مشارکت به چه معنی است" ، سازمان مدیریت دولتی، شماره 13.

  طوسی، محمدعلی، 1370، "مشارکت به چه معنی است" ، سازمان مدیریت دولتی، شماره 13.

  عدالتخواه ، محمد(1375): برای تحقق مشارکت مردم، مجله معماری وشهرسازی، دوره6، شماره 3و4.

  عرب احمدی، مریم( 1386): آشنایی با بافتهای فرسوده شهری ونحوه شکل گیری آنها، ماهنامه شهرداریها، سال هشتم، شماره 81..

  عربشاهی ، زهرا (1383) قانون چهارم زیر ذره بین حکمروایی خوب شهری، شهرداریها،  سال ششم ، شماره 69 .

  عربشاهی، زهرا(1383)، قانون برنامه چهارم زیر ذره بین حکمروایی خوب شهری، شهرداری ها، سال ششم، شماره 69.

  عسگری (الف) ، علی (1378)، طرح طراحی نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری کشور ، پژوهشکده شهری و روستایی ، مرحله اول .

  عسگری (ب) ، علی (1378)، طرح طراحی نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری کشور ، پژوهشکده شهری و روستایی ، مرحله سوم .

  عسگری (ج) ، علی (1378) ، لایحه  نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری کشور ، پژوهشکده شهری و روستایی .

  علوی تبار، علیرضا(1378): الگوی مشارآت در جامعه مردم سالار، شهرداریها، سال اول، شماره 6.

  علوی تبار، علیرضا(1380)، الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها، جلد اول، دوم، انتشارات سازمان شهرداریها

  علوی تبار،علی رضا(1379) : مشارکت در اداره امور شهرها، جلد اول بررسی الگوی مشارکت شهروندان در ادره امور شهرها ( تجارب جهانی وایران) انتشارات سازمان شهرداری های کشور.

  علوی تبار،علیرضا،(1380)،الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور مردم جلددوم، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری، تهران

  عندلیب ، علیرضا ،  (1386)،دفترهای نوسازی بافت های فرسوده ، (فرایند نوسازی بافتهای فرسوده شهر تهران )، جلد چهارم ،  تهران ،سازمان نوسازی شهر تهران

  عندلیب ، علیرضا ، ( 1386) ،دفترهای نوسازی بافت های فرسوده ، (نوسازی بافتهای فرسوده حرکتی نو در شهر تهران) ، جلد اول ،  تهران ،سازمان نوسازی شهر تهران

  عندلیب ، علیرضا ، ( 1386 )،دفترهای نوسازی بافت های فرسوده ،(نگاهی نو به :راهبردها و سیاستهای نوسازی بافتهای فرسوده شهر تهران )،جلد دوم ،تهران،سازمان نوسازی شهر تهران

  99.

  عندلیب، علی رضا(1385): رویکردی نوین به: مدیریت نوسازی بافتهای فرسوده شهر تهران، جلد3، انتشارات سازمان نوسازی شهر تهران.

  عندلیب، علی رضا(1385): نگاهی نو به: راهبردها وسیاستهای نوسازی بافتهای فرسوده شهر تهران، جلد2، انتشارات سازمان نوسازی شهر تهران.

  عندلیب، علی رضا(1385): نوسازی بافتهای فرسوده حرکتی نو در شهر تهران،جلد1 ،انتشارات سازمان نوسازی شهر تهران.

  عندلیب، علی رضا،، علی اکبر ،کاوه(1387) نوسازی بافت های فرسوده با مشارکت ساکنان محله شهید خوب بخت، منطقه ۱۵ شهر تهران ،انتشارات ری پور.

  عندلیب، علیرضا و حاجی علی اکبری، کاوه ،( 1387) ، نوسازی بافتهای فرسوده با مشارکت ساکنان؛ محله شهید خوب بخت- منطقه 15 شهر تهران، دفترهای نوسازی بافت های فرسوده، شماره 7 ، سازمان نوسازی شهر تهران .

  عندلیب، علیرضا(1387)،"نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری"، سازمان نوسازی شهر تهران،جلد دوم.

  عندلیب،علیرضا و حاجی علی اکبری، کاوه ، (1387)،دفترهای نوسازی بافت های  فرسوده ،(نوسازی بافتهای فرسوده با مشارکت ساکنان) ، جلد هفتم،  تهران، سازمان  نوسازی شهر تهران    

  غضنفر اکبری (زمستان 1385) سرنایه اجتماعی و حکمروائی شهری فصلنامه تحقیقات جغرافیایی شماره 83 ،135-153

  فرزین پاک، شهرزاد (1383) از آموختنی های شهر ، حکمروایی خوب چیست ؟ شهرداریها،  سال ششم ، شماره 69 .

  فرزین پاک، شهرزاد(1383)، از آموختنی های شهر ، حکمروایی خوب چیست ؟ ، شهرداری ها، سال ششم ، شماره 69.

  فلامکی، منصور (1364)، باززنده‌سازی بناها و شهرهای تاریخی، دانشگاه تهران، تهران .

  فلامکی، منصور (1364)، باززنده‌سازی بناها و شهرهای تاریخی، دانشگاه تهران، تهران، ص 28

  فلامکی،منصور ،1383،باززنده سازی بناها و شهرهای تاریخی،تهران،دانشگاه تهران

  فلامکی،منصور ،1383،سیری در تجارب مرمت شهری (از ونیزتا شیراز)تهران ، انتشارات فضا

  فلامکی،منصور(1384)،سیری در تجارب مرمت شهری(ازونیزتاشیراز)،چاپ دوم،تهران،نشر فضا

  فنی ،زهره (1379) :شهرهای کوچک و توسعه پایدار شهری ،فصلنامه مدیریت شهری شماره 4

  فیروز بخت، علی(1386): مقاله مدیریت جامع شهری بر مبنای مشارکت مردمی- ماهنامه شهرداریها 1386، شماره88..

  قوام پور، انسیه و حاجی علی اکبری، کاوه،(1389)، فرایند اقدامات دفاتر محلی نوسازی، ارائه شده در دومین همایش سالیانه نوسازی بافت های فرسوده شهری، سازمان نوسازی شهر تهران .

  کلانتری ،حسین و پوراحمد ،احمد ، (1384)،فنون و تجا رب برنامه ریزی مرمت بافت تاریخی شهرها ،  تهران ،جهاد دانشگاهی      

  کوین لینچ(1376): سیمای شهر، ترجمه دکترمنوچهر مزینی، انتشرات دانشگاه تهران، تهران.

  گیدنز، آنتونی (1378) راه سوم بازسازی سوسیال دموکراسی, ترجمه منوچهر صبوری، تهران .

  گیدنز، آنتونی (1378) راه سوم بازسازی سوسیال دموکراسی, ترجمه منوچهر صبوری، تهران، ص 89

  لاله پور ، منیژه (1386) حکمروایی شهری و مدیریت شهری در کشور های در حال توسعه ، جسارتهای شهرسازی ، سال ششم ، شماره 19 و 20 .

  لینچ ،کوین، (1381)،تئوری شکل شهر، ترجمه حسین بحرینی ،تهران ،دانشگاه تهران

  م.شهیل(1384) .شراکت عمومی – خصوصی در خدمات رسانی شهری ،مترجم :مهرداد جواهری پور ،شهرزاد فرزین پاک ،بیتا ابراهیمی ،ویرایش اول ،چاپ اول ،انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری ها

  ماجدی، حمید، (1389)، توسعه های شهری امروز، بافتهای فرسوده آینده، نشریه هویت شهر، سال چهارم، شماره 6.

  مرکزآمار ایران، سرشماری های عمومی نفوس ومسکن، سالهای 1355،1365، 1375، 1385.

  مشهدیزاده دهاقانی، ناصر(1381): تحلیلی از ویژگیهای برنامه ریزی شهری در ایران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، چاپ چهارم..

  ملکی ،سعید (1382) :شهر پایدارو توسعه پایدار شهری ،نشریه مسکن و انقلاب ،شماره 102

  منصوری ،سید امیر وخانی ،علی (1387)،دفترهای نوسازی بافتهای فرسوده( طرح ویژه نوسازی بافتهای فرسوده) ، جلد ششم، سازمان نوسازی شهرداری تهران ،ری پور ،تهران

  موسوی، حمیدرضا، (1385) ، ضرورت به کارگیری الگوی فرایند طراحی شهری با تمرکز بر مشارکت مردم در برنامه- ریزی و طراحی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، دومین سمینار ساختوساز در پایتخت، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه تهران.

  موسوی،حمیدرضا(1385) ضرورت بکارگیری الگوی فرآیند طراحی شهری با تمرکز بر مشارکت مردم دربرنامه ریزی و طراحی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

  موحد ،علی (1379) : توسعه پایدا شهری ،نشریه مسکن و انقلاب شماره 90

  مهدی زاده، جواد و دیگران (1386) برنامه‌ریزی راهبردی توسعه شهری (تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران)، به سفارش وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت معماری و شهرسازی، شرکت رح و نشر پیام سیما، صص 316-315.

  مهدیزاده،جوادو همکاران،(1386)، بر نامه ریزی راهبردی توسعه شهری(تجربیات اخیر جهانی وجایگاه آن در ایران) ،وزارت مسکن وشهرسازی،معاونت معماری و شهرسازی،طرح ونشر پیام سیما،تهران .

  مهندسان مشاور آتک(1371)،"چکیده طرح حفظ و ساماندهی شهر تهران"، انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهر تهران.

  مهندسان مشاور بوم سازگان (1385)،" طرح راهبردی – ساختاری شهر تهران

  مهندسان مشاور شاران(1384)،" راهنمای شناسایی و مداخله در بافت های فرسوده"، مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، وزارت مسکن و شهرسازی

  مهندسان مشاور شاران(1389)،" راهنمای شناسایی و مداخله در بافت های فرسوده"، مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، وزارت مسکن و شهرسازی.

  مهندسان مشاور معماری و شهرسازی آریان راود،(1387)، "طرح منظر شهری شمال غربی پادگان جی"

  مهندسان مشاور معماری و شهرسازی آمود،(1385)، "طرح تفصیلی منطقه 9 شهر تهران"

  مهندسان مشاور معماری و شهرسازی آمود،(1387)، "طرح منظر شهری شمال شرقی پادگان جی"،

  مهندسین مشاور آرمانشهر،( 1384)، مطالعات راهبردی بافتهای فرسوده شهر ارومیه، ص 34-37.

  مهندسین مشاور آرمانشهر، (1384)، مطالعات راهبردی بافتهای فرسوده شهر ارومیه، ص 34-37.

  مهندسین مشاور شارمند(1382)،شیوه های تحقق طرحهای توسعه شهری (بررسی تجارب تهیه و اجرای طرحهای توسعه شهری درایران)،جلددوم،تهران، سازمان شهرداریهای کشور

  نوروزی ، مریم ، (1387) ، ماهنامه شهرداریها،شمارۀ 91 ، سازمان شهرداریهای کشور

  نوری نشاط، سعید، (1389) ،آشنایی با ابزارهای توانمندسازی اجتماع محور در جهت توسعه محلی، مؤسسه توانمندسازی فرهیخته، سازمان بهزیستی کشور.

  وزارت مسکن و شهرسازی(1382)مجموعه مقالات همایش تخصصی بافتهای شهری،مشهد  28- دانشگاه شیراز ،  مجموعه مقالات همایش ملی مسایل  شهرسازی ایران

  وزارت مسکن وشهرسازی،دبیرخانه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران (1384):راهنمای شناسایی ومداخله در بافتهای فرسوده،مصوب شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران.

  هوس و ایج بلانچارد(1371)، مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه قاسم کبیری، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، جلد سوم

  یوسفی سادات، محرم( 1389) ، فرآیند توانمندسازی اجتماع محور و مکانیسم نظارت بر آن، مؤسسه توانمندسازی فرهیخته، سازمان بهزیستی کشور.

  مناابع برای مطالعه بیشتر

  احسن، کاظم و موسی نژاد ، ابراهیم ، (1365)، "تحلیل مقدماتی از مقوله مشارکت" سازمان برنامه و بودجه، دفتر هماهنگی امور مناطق.

  احسن، کاظم (1365)، تحلیل مقدماتی از طرح مقوله مشارکت؛ سازمان برنامه و بودجه تهران.

  احمدی ، محمد رضا (1381)،" چشم انداز های مختلف تجمیع پلاکها، نوسازی بافتها و شیوه های مواجهه"، معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران

  احمدی، حسن (1379)، مشارکت مردم در در روند بازسازی شهرهای زلزله زده ، پایان نامه دکتری شهرسازی ،

  اردشیری، مهیار(1379): توسعه پایدار ومدیریت شهری، مجله مدیریت شهری، شماره3،سال اول.

  بحرینی، حسین(1378): تجدد، فرا تجدد وپس از در شهرسازی، انتشارات دانشگاه تهران.

  بحرینی، حسین. (1375) تحلیل فضاهای شهری. تهران: دانشگاه تهران .

  بحرینی، حسین(1377). فرآیند طراحی شهری. تهران: دانشگاه تهران.

  پیران، پرویز (1376) ، شهر شهروند مدار ، قسمت اول، ماهنامه ی اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال یازدهم شماره های 120-119 ، تهران

  پیران، پرویز (1376) ، شهر شهروند مدار ، قسمت سوم، ماهنامه ی اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال یازدهم شماره های 126-125 ، تهران

  تیموری ، محمود ،(1384) ، ماهنامه شهرداریها،شمارۀ 60 وبژه نامه شمارۀ 14 ، (ضمیمه ماهنامه)،وبژه نامه حفظ و احیاء بافت تاریخی شهرها ، تهران  ، سازمان شهرداریهای کشور

  جمال، محمد جعفر(1386):  برنامه ریزی وطراحی برای بافتهای فرسوده وناکار آمد شهری با تمرکز بر مشارکت مردم، ماهنامه شهرداریها، سال هشتم، شماره 81..

  جمعه پور، محمود(1379): فرآیند توسعه پایدار ونقش مشارکت مردمی در مدیریت وبهره برداری بهینه وپایدار از منابع طبیعی، مجموعه مقالات اولین همایش منابع طبیعی، مشارکت وتوسعه، دفتر ترویج ومشارکت مردمی، تهران.

  جی ، شابیچیما (1379) مدیریت شهر، خط مشی ها و نو آوری ها ، ترجمه پرویز زاهدی ، شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری

  حیدر نتایج، وحید(1383): خدمات شهری در بافت های تاریخی شهرها، مجله شهر داریها، ضمیمه ش 61.

  خادم زاده ،محمد حسن و دیگران ،(1386) ،بررسی تطبیقی تجارب مرمت شهری درایران و جهان (با نگاه وبژه به بافت تاریخی یزد )،تهران ،سبحان نور

  خاموشی، حسن(1381): ارزیابی تاثیر طرحهای نوسازی وبهسازی شهری نمونه موردی طرح بهسازی ونوسازی اطراف حرم حضرت معصومه، پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی ، دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه شهید بهشتی.

  داگلاس، واتسون- روبرت، جاستر- جرالد، جانسون، (1379) "نظرسنجی،ابزار شهرسازی مشارکتی" ترجمه فرخ حسامیان، ماهنامه شهرداریها، شماره 16

  دیوید، فرد آر.( 1384): مدیریت استراتژیک، ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی، دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران.

  رحیمی، زهره(1387)"بررسی نقش رویکرد محله مبنا در حل معضلات بافتهای فرسوده شهری، نمونه موردی  محله ده ازنا- شهر ازنا"، پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

  رحیمی،زهره(1387)بررسی نقش رویکرد محله مبنادر حل معضلات بافتهای فرسوده شهری ،نمونه موردی،ده ازنا شهر ازنا، پایان نامه کارشناسی ارشدشهرسازی، دانشکده معماری وشهرسازی،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال.

  رزمجوئی، بهروز(1382): راهبردهای مشارکت مردمی در طرحهای شهری، همایش مسائل شهرسازی ایران، شیراز.

  رضائی ، شهرام، (1387) ، بررسی تطبیقی مشارکت مردمی در بهبود بافت فرسوده (نمونه موردی شهرآرا و سی متری جی)، پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز .

  رضویان ،محمد تقی(1381) ،برنا مه ریزی کاربری اراضی شهری ،کبریا،تهران

  رضویان ،محمد تقی(1381) مدیریت عمران شهری ،تهران ،انتشارات پیوند نو ص 50

  زاهدی،شمس السادات(1386) ،توسعه پایدار، سمت،تهران،

  زنگانه،ابولفضل(1388) ساماندهی و توانمندسازی محله جنگلده شهر علی آبادکتول پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه یزد.

  زنوزی، فرخ(1379): مشکلات اساسی بهسازی ونوسازی مراکز تاریخی وقدیمی شهرها(1379-1354) مجله معماری وشهرسازی، شماره 59و58 دوره نهم.

  سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور(1385): معاونت امور شهرداریها، دستورالعمل تهیه طرحهای نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری.

  سعیدی ، مهدی (1385)، ساماندهی بافت فرسوده با بهره گیری از GIS نمونه موردی میدان امام حسین ، پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

  سعیدی، محمدرضا(1382): درآمدی بر مشارکت مردمی و سازمانهای غیردولتی؛ انتشارات سمت؛. تهران.

  سلطانی، فرهاد(1379): نقد تجربه نوسازی وبهسازی در ایران، مجله معماری و شهرسازی، شماره 59و58 دوره نهم.

  سیف الدینی، فرانک، (1372) ، " مشارکت و برنامه ریزی توسعه"وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز آمار و برنامه ریزی پژوهشهای فرهنگی و هنری.

  سیف­الدینی، فرانک(1372)، مشارکت و برنامه­ریزی توسعه؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران.

  شریفیانی ثانی، مریم، (1380)، مشارکت شهروندی حکمراوایی شهری و مدیریت شهری، فصلنامه مدیریت شهری ، شماره 8 ، زمستان 1380

  شفیعی، حسن،(1381)،"دستورکار21، منشور مدیریت شهری مشارکتی" ،ماهنامه شهرداریها، شماره35

  الشوکی، سید یحیی،1383، بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی : مشارکت اجتماعی شهروندان در اداره امور شهر، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران.

  صفر نژاد، علی(1387) ، بررسی تاثیرات و نقش مشارکت مردمی در روند بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری نمونه موردی شهر اردبیل .

  صفرنژاد،علی(1387):بررسی تاثیرات و نقش مشارکت مردمی در روندبهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری نمونه ی موردی:اردبیل ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزادواحد تهران شمال،دانشکده شهرسازی و معماری.

  طالب ، مهدی(1380): دخالت نه، مشارکت، مجله هفت شهر، سال دوم، شماره4.

  طالب، مهدی(1376): مشارکت: شرط لازم مداخله در بافتهای شهری،مجموعه مقالات همایش تخصصی بافتهای شهری، وزارت مسکن وشهرسازی، مشهد.

  ظاهری، ابوالقاسم(1370)، حکومت مخلی و عدم تمرکز، قومس، تهران.

  غفاری، غلامرضا ونیازی،محسن ، (1386)،جامعه شناسی مشارکت،نشرنزدیک،تهران

  غلامرضا لطیفی( 1387 ) ،مدیریت شهری ،سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی و مطبوعاتی ،تهران

  فرمانفرماییان و ویکتور گروئن(1347)،"طرح جامع شهر تهران 1347"انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهر تهران.

  کریمی پور فرد، جعفر، (1372) ، "راههای افزایش مشارکت مردمی"،سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر، شماره122.

  کلاتر باک، پیتر(1379)،"زمینه های مشارکت شهروندان در اداره شهر تورنتو" ترجمه حسن شفیعی،ماهنامه شهرداریها، شماره15

  کامروا، سید محمدعلی(1377)،«شورای شهر و بحران مشروعیت در مدیریت شهری»، در فصلنامه پژوهش» شماره دوم، جهاد دانشگاهی، تهران.

  مدنی پور ، علی 1384)، طراحی فضای شهری نگرشی بر فرایندی اجتماعی و مکانی ، ترجمه فرهاد مرتضایی ، شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری ، تهران ، چاپ دوم

  مدنی پور، علی:(1380)"دولت محلی لندن"ترجمه آبتین گلکار، فصلنامه شهر ، شماره 18

  مدیریت غیر متمرکز و مشارکت مردم در شهرداری تهران، (1371)، "دفتر مطالعات و برنامه ریزی شهری تهران، گزارش شماره417.

  مشهدی زاده، ناصر،(1381)،"شهرسازی مشارکتی" ، ماهنامه شهرداریها، شماره35

  مهدوی، شهرزاد:(1379)،"کانونهای مشارکت محله"،فصلنامه شهر، شماره های 7،8،9

  مهندسان مشاور معماری و شهرسازی باوند،(1379)، "طرح بافت فرسوده محله سیروس منطقه 12 شهر تهران".

  نیازی،محسن، کارکان ،محمد،(1388) ،نقش مشارکت مردمی و اجتماعی در بازسازی بافتهای فرسوده شهری،ماهنامه شهرداری ها،شماره 91.

  هاشمی ، مناف ؛ رفیعیان ، مجتبی و علی حسین پور(1390)، سیاست های مدیریت شهری در کشورهای مختلف، رویکرد راهبردی – فراتحلیلی – یکپارچگی شهری، انتشارات طحان/ هله ، چاپ اول

  هاشمی، سید مناف، رفیعیان، مجتبی و سید علی حسین پور(1390)، سیاست‌های مدیریت شهری در کشورهای مختلف رویکردی راهبردی- فراتحلیلی، یکپارچگی شهری، انتشارات طحان/هله ناشر تخصصی معماری و شهرسازی، چاپ اول

  هاولت، مایکل و رامش، ام، (1380)، مطالعه خط مشی عمومی، ترجمه عباس منوریان، ابراهیم

  یاور، بیژن(1381): شهرسازی مشارکتی و جایگاه  مشارکت مردم در شهر ایرانی واقعیات، اهداف و استراتژیها پایان نامه کارشناسی ارشد، شهر سازی، دانشگاه علم و صنعت.

  یلدا، ترانه:(1379)،"تجربه مشارکت مردمی در منطقه 7"،فصلنامه شهر، شماره های 7،8،9

   

  منابع لاتین و (منابع لاتین برای مطالعه بیشتر )

  A dictionary of sociology(1994) 2nd edition oxford: oxford university press

  Arnstein, sherry (2002) Aladder of citizen participation (second edition), edited by Richard T. Gates and Fredric stout, Rutledge press.

  Arnstein, Sherry R.(1969) 'A Ladder Of Citizen Participation', Journal of the American Planning Association, 35: 4, 216 — 224

  Arnstien, sherry(1969). Ladder of citizen participation, journal of planning association . no35 

  Bacon, Edmund. Design of Cities. New York: Penguin Group, 1976.

  Balogun, M.J.(20000),"The Scope for Popular Participation in Decentralization, community Governance, and Development" in: Regional Development

  Banerjee, Tridib. Companion to Urban Design. London: Routledge, 2011.

  Bell, Darren Faculty of Development and Society (2005) 'The emergence of Contemporary Master plans: Property Markets and the Value of Urban Design', Journal of Urban Design, 10:1, 81 – 110

  Brews.peter(2007).strategic planning in unstable environmendts.jornal of long rang planning 40.

  Bryan, Bruns(2003)'Developing an Extended Ladder of Participation' ,RCSD Conference, Chiang Mai,Thailand

  Carey Curtis (2008) Planning for sustainable accessibility: The implementation challenge, Curtin University of Technology, WA, Australia, 104–112.

  Carey Curtis (2008) Planning for sustainable accessibility: The implementation challenge, Curtin University of Technology, WA, Australia, 104–112.

  Carmona, Mathew. Public Places, Urban Spaces. Oxford: Architectural Press, 2003.

  Carmona, Mathew. Urban Design Reader. Oxford: Architectural Press, 2007.

  Carmona, Matthew & et al (2005) Public Places _ Urban Spaces: The dimention of Urban Design, Architecural press, p. 268                

  Charley, M. (1995), Using Information for Sustainable Urban Regeneration, Innovation Study No 4, Centre for Human Ecology, University of Edinburgh, July.

  Chatterjee, Gautama(1991),"Community participation in Dharavi Redevelopment project-Bombay", in: Nwsletter,Journal of Institute for Housing and Urban Development Studies,Volum 6, No.1,Rotterdam.

  Chettiparamb.Angelique(2006).metaphorsi complxity theory and planning.jornal of planning theory vol 5(1).

  CITIZEN’S  PARTICIPATION IN URBAN GOVERNANCE. Vijayanagara Nagarikara Vedike.2008

  Cowan, Robert. Dictionary of Urbanism. London, StreetWise Press, 2005Cowan, R. (2002) urbn Desgn Guidanet- urbau vcsvgn fvame corks Develo Dman Briefs and master plan

  Dave Amis)،May 2005، ( Urban renewal,gentrification and theimpact on the workingclass in London ،

  Davies, Llewelyn. Urban Design Compendium. London:English Partnership, 2000.

  Dayson, R.G (2004): Strategic development and SWOT analysis at the University of War wick, European Journal of operational research, no 52, Elsevier.

  Dennis, Norman (1970), People and Planning; Faber and Faber; London,UK.

  Departiment of the Environment, Transport and the Regions (2000a) local Strategic Partnerships: Consultation Document, Available at: http: //www.regeneration. dtlr. Gov. uk/consult/partshi[/index.htm, Visilted in Agust 30.2008

  Department of the Environment, transport and the Regions (2000b) White Paper: Our Towns and Giies: The Future- Delivering an Urban Renaissance. London: DERT Available at: http//www.regeneration.dtlr.gov.ok/policies/ourtowns/index.htm.

  Department of the Environment,transport and the Regions (2000b) White Paper: Our Towns and Giies: The Future- Delivering an Urban Renaissance. London: DERT Available at: http: //www.regeneration.dtlr.gov.ok/policies/ourtowns/index.htm. Visited in Agust 30,2008.

  Dobbins, Michael. Urban Design and People. New Jersey: John Wiley and sons, 2009.

  Downer , Alexander , Good Governance (guiding principles for impiementation ), Australia,Canberra Mailing Center,200

  Driskell,david(2002),creating batter cities with children and youth(amanual for participation) unesco publishing and earthscan. Publication 2000.

  Driskell,david(2002)creating better cities with children and youth(amanual for participation)unes co publishing and earths can publication ltd

  Dutta,A.K. and P.K.Jena (1992),"Peoples participation in development process-Role of Education", ITPI Journal, Sep. 1992,vol.11,No.1(151).

  Experiences and Challenges of Community Participation in Urban Renewal Projects: A Case of Johannesburg, South Africa. Wellington Didubhuku Thwala.2008

  Fainstien,S.&S. Campbell (1997) Reading in urban theory, Blackwell,PP.2-17.

  Flores, Robert (2003) Targeted community action planning toolkit, us office of juvenile justice &Delinquency prevention.

  Gans,Herbert J. (1968),People and plans,Essays on urban problems and soloutions,Basic books,Newyork.

  Ghobadian, A., and Gallear, D., and Viney, H.,2004, Public Private PartnershipPolicy and Experience, Palgrave Mc. Milan, London.

  Glass, James J.(1979)"Citizen and techniques",APA Journal vol.45.No.2,April1979.

  Goffman, Erving. Behavior in Public Places: Notes on the Social Organization of Gatherings. New York: The Free Press, 1966.

  Graham , John , Amos , Bruce And Tim Plumptre(2003)  Principles for Good Governance in the 21st Century, Policy Brief No.15 August 2003.

  Greed, Clara. Inclusive Urban Design, Public Toilets. Oxford: Architectural Press, 2003.

  Greeno, James G. Gibson’s Affordances. Psychol.Rev, 1994

  Hall,P.(1996), From new town to sustainable social society; town and country

  Hamdi,Nabil(1989)Local communities and Participation; United Nationa Center on Human Settlements(HABITAT).

  Hester, Randolph T.(1984),Planning Neighborhood space with people, second edition, Van No strand Reinhold, Newyork,1984.

  Hillier, Bill and Hanson, Jullienne. The Social Logic of Space. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

  Hodge, T. 1997. “Toward a Conceptual Framework for Assessing Progress Toward Sustainability, "Social Indicators Research, Vol. 40, No. 1-2, 5-98; Holmberg, J. Robert, K., and Eriksson, K. 1996.

  Holland, Caroline. Social Interactions in Urban Public Spaces. Bristol: Policy Press, 2007.

  Holland, Caroline. Social Interactions in Urban Public Spaces. Bristol: Policy Press, 2007.

  Iossa, E. andSpagnolo, G. andVellez, M. ,2007, Contract Design in Public-PrivatePartnerships, Report prepared for the World Ba

  Jacobs, Alan. Great Streets. London: MIT Press, 1993.

  James, M.B ."managing the modern city " , Chicago, center for governmental  stickle 1991

  Mac Neill ,jim @cax ,John E.and Jackson ,: “Sustainable Development – The Urban Challenge “,Ekistics ,Vol 348/349,1991

  Mann,P.H(1998),An Approach to urban Sociology,R.K.D.,PP.7-27,27-68.

  Maples, Peter & edition, van(1994)Housing Policy and Practice; 4th edi. Macmillan, London, UK.

  Mcgill, R; Viewpoint: urban management in developing countries; p.9.

  Ministry for the Environment (2007), Urban Design Toolkit, Available at: www.mfe.govt.nz, Visited in Agust, 2008

  Ministry for the Environment (2007), Urban Design Toolkit, Available at: www.mfe.govt.nz, Visited in Agust, 2008

  Ministry for the Environment (2007), Urban Design Toolkit, Available at: www.mfe.govt.nz, Visited in Agust, 2008

  Mitlen, Dilana&ThompsonJohn (1995) Participatory approaches in urban areas: Strengthening civil society      or reinforcing status quo Environment & urbanization Vol. 7 No. 1

  Morgan,T.M. Everonmenmental Health , Wadsworth, Canada,2003

  Mukomo ,s : “On sustainable urban development in Sub – Suburban Africa” , Cities , Vol 13 , No 40 ,1996

  Neighcurboods for Living (2003), A Guide for Resjdential development in LCCDS

  Nisi, eko,(2004)the role of locak enstitution in promoting resident”intrest in urban planning ,comparative study of Denmark and japn,

  Norment, Rick (2007) Fundamentals of Public- Private Pratnerships (PPPs), National League of Cities, Available at: www.ncppp,org

  Norment, Rick (2007) Fundamentals of Public- Private Pratnerships (PPPs), National League of Cities, Available at: www.ncppp,org , Visited in Agust 18,200

  Norment, Rick (2007) Fundamentals of Public- Private Pratnerships (PPPs), National League of Cities, Available at: www.ncppp,org , Visited in Agust 18,2008

  Norment, Rick (2007) Fundamentals of Public- Private Pratnerships (PPPs), National League of Cities, Available at: www.ncppp,org , Visited in Agust 18,2008

  Omia ,Pascalian, (20004), "Citizen participation for good governance and development at the local level", R.D.D, vol.21.no.1

  Otto Sano , Hans. Good Governance and Human Right. Zimbabwe. 1998  , 129

  Poggesi, S. ,2007, Public Private Partnership for urban regeneration: the case of the urban Transformation Companies, The Eleventh International ResearchSymposium on Public Management (IRSPM), Potsdam, Germany

  Poggesi, S. ,2007, Public Private Partnership for urban regeneration: the case ofthe urban Transformation Companies, The Eleventh International ResearchSymposium on Public Management (IRSPM), Potsdam, Germany.

  Public Participation and Shaping Urban Development. Steven Cohen and William Eimicke.2006

  Public participation in socially sustainable urban development.2002

  Punter, John (2007) Design-led Regeneration? Evaluating the Design Outcomes of Cardiff Bay and their Implications for Future Regeneration and Design, Journal of Urban Design, 12:3, 375 – 405

  Putnam, R. D. (1993) making democracy work: civic tradition in modern italy.princton, NJ, Princton University Press.

  Report of the PPP sub Group on Social Sector Public Private Partnership ,2004,Government of India Planning Commission.

  Revitalising urban communities The Victorian Government’s Community Renewal Strategy. Peter Batchelor, February 2007

  Rios, Michael (2008)'Envisioning Citizenship: Toward a Polity Approach in Urban Design', Journal of Urban Design, 13:2,213 — 229

  Roberts, P. and Sykes, H. ,2000, Urban Regeneration, SAGE Publication, London,uk

  Roberts, P. and Sykes, H. ,2000, Urban Regeneration, SAGE Publication, London,U

  Roberts, Peter and Sykes, Hugh (1999) (Eds). Urban Regeneration: A Handbook. 1999. London and Thousand Oaks.

  Roberts, Peter and Sykes, Hugh (2000) Urban Regeneration, SAGE Publication, State of Philippine urban system,in website: WW.home.earthlink.net/state.hatmil

  Sanoff, H.,2000 , Community Participation Methods in Design and Planning,New York, John Wiley & Sons.

  Saywell.d.and hant.c(1999).sanitation programmes revesed.welltask .NO RTPI (2001). A New Vision forPlanning: Delivering Sustainable Communities, Settlements and Places, London, Royal Town Planning Institute 27.

  Seitz, Virginia. 2000. “A New Model: Participatory Planning for Sustainable Community Development.” Race Poverty & the Environment. Reclaiming Land & Community. Volume VII No 3: 8-11, 38.

  Shirvani, H. (1985) 'The Urban Design Process',New York, Van Nostrand Reinhold

  Spaans, Marjolein (2004) The implementation of urban regeneration projects in Europe: global ambitions, local matters, Journal of Urban Design, 9:3, 335 – 349

  Tsenkova, sasha (2002) (ed.) Urban Regeneration: Learning form the british experience, Faculyy of Environmental Design, p. 73, Available at: www.ucalgary.ca

  Tsenkova, sasha (2002) (ed.) Urban Regeneration: Learning form the british experience, Faculyy of Environmental Design, p. 73, Available at: www.ucalgary.ca, Visited in Agust 30, 2008.

  Tsenkova, sasha (2002) (ed.) Urban Regeneration: Learning form the british experience, Faculyy of Environmental Design, p. 73, Available at: www.ucalgary.ca, Visited in Agust 30, 2008.

  Turner, John F.C.(1976),Housing by People: towards Autonomy in Building Environment: Marion Boyars.London,UK.

  Turner,Johnathan.H(1986),The structure of Sociological theory,USA:forth Editon.dorsy.

  UNCHS (Habitat),(1987),The role of community Participation inhuman settlements work, Nairobi.

  UNCHS(Habitat),(1996),Anurbanizaing world,ouP,PP.123,320,430.

  UNDP (2004) Guidelines for urban regeneration in the Mediterranean region, Priority Actions Program Regional Activity Centr

  UNDP ,2004a, Guidelines for Urban Regeneration in the Mediterranean Regio

  UNDP(1999),"HumanDevelopmentRepotrt1999"ouP,PP.60-96.

  UNDP, 2004b, Public Private Partnership, Handbook.

  United Nations  , Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, What is Good Governance 

  Urban Task Force (1999) Towards an Urban Renaissance, DETR.

  102.Urban Task Force (2005) Towards a Strong Urban Renaissance, DETR.

  103.Warron K. Wake (2000) Desige Pradigm, a source book for creative visualization

  104.Wikes, A. (2002), Rewriting the Mas Line: An Outsider’s Reflection on ParticipatoryApproaches in Southwest China.

  105.williams,Sydney,H.(1976),"Citizen participation in City and Regional  Planning,in:TPR,vol.97,No.4,oct.76,pp.309-358.

  106.Wittick,Arnold(editor),(1979),EncyclopediaofUrbanplanningMcGrHill,New york.

  107.World Bank, 1994, The World Bank and Participation, Fourth Draft, Washington,World Bank.

  108.would,A.Vetal(1995),urbanizationinHistory,clarendomPrems.PP.352-355.

  109.  Yong Liu Dan(2007) He Zhen ChenPublicParticipation in Old Community RenewalA Case of “Pinggaipo” Comprehensive Renewalfor Old Community in Shanghai Tongji  university


تحقیق در مورد پایان نامه مشارکت بخش های عمومی خصوصی در فرایند بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و بازتاب فضایی آن (مطالعه موردی منطقه 9 شهرداری تهران), مقاله در مورد پایان نامه مشارکت بخش های عمومی خصوصی در فرایند بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و بازتاب فضایی آن (مطالعه موردی منطقه 9 شهرداری تهران), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مشارکت بخش های عمومی خصوصی در فرایند بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و بازتاب فضایی آن (مطالعه موردی منطقه 9 شهرداری تهران), پروپوزال در مورد پایان نامه مشارکت بخش های عمومی خصوصی در فرایند بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و بازتاب فضایی آن (مطالعه موردی منطقه 9 شهرداری تهران), تز دکترا در مورد پایان نامه مشارکت بخش های عمومی خصوصی در فرایند بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و بازتاب فضایی آن (مطالعه موردی منطقه 9 شهرداری تهران), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مشارکت بخش های عمومی خصوصی در فرایند بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و بازتاب فضایی آن (مطالعه موردی منطقه 9 شهرداری تهران), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مشارکت بخش های عمومی خصوصی در فرایند بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و بازتاب فضایی آن (مطالعه موردی منطقه 9 شهرداری تهران), پروژه درباره پایان نامه مشارکت بخش های عمومی خصوصی در فرایند بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و بازتاب فضایی آن (مطالعه موردی منطقه 9 شهرداری تهران), گزارش سمینار در مورد پایان نامه مشارکت بخش های عمومی خصوصی در فرایند بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و بازتاب فضایی آن (مطالعه موردی منطقه 9 شهرداری تهران), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مشارکت بخش های عمومی خصوصی در فرایند بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و بازتاب فضایی آن (مطالعه موردی منطقه 9 شهرداری تهران), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مشارکت بخش های عمومی خصوصی در فرایند بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و بازتاب فضایی آن (مطالعه موردی منطقه 9 شهرداری تهران), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مشارکت بخش های عمومی خصوصی در فرایند بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و بازتاب فضایی آن (مطالعه موردی منطقه 9 شهرداری تهران), رساله دکترا در مورد پایان نامه مشارکت بخش های عمومی خصوصی در فرایند بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و بازتاب فضایی آن (مطالعه موردی منطقه 9 شهرداری تهران)

اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان چکیده با توجه به مشکلات موجود در شهرهای بزرگ مانند گسترش شهر بر روی اراضی باارزش کشاورزی پیرامون و فرسودگی فضایی – کالبدی بافتهای درونی شهر، لزوم اتخاذ روشها و راهبردهایی جهت برقراری توسعه پایدار شهرها بیش از پیش ضرورت دارد. در این خصوص راهبرد توسعه درون زای شهری، یعنی توجه به بهسازی بافت و نوسازی در بافتهای ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری چکیده توسعه پایدار از جمله مفاهیمی است که چند دهه ای است با توجه به تأثیرات منفی و گاه جبران ناپذیر طرح های توسعه ،در مجامع جهانی مورد توجه جدی قرار گرفته است.می توان گفت که بهسازی و نوسازی با هدف های توسعه پایدار هماهنگی فراوانی دارد. در این میان شهر اردبیل با داشتن پیشینه تاریخی کهن و دارا بودن ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته‌ی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی چکیده گسل‌ های بزرگ و فعال واقع در شرق شهر میناب از مهم‌ترین عوامل تکتونیکی منطقه محسوب می‌شوند که در سال‌های گذشته زلزله‌های متعدد و شدیدی را به وجود آورده است و فعالیت آنها در آینده ممکن است خسارات سنگینی را به بار آورد. لذا شهر میناب و بویژه بافت فرسوده آن از ریسک‌پذیری بالایی در مقابل ...

چکیده محلات قدیمی شهرها نه تنها به خاطر میراث فرهنگی خود ، که به دلیل قرارگرفتن در داخل شهرها فرصت ارزشمندی برای اصلاح و نوسازی و پاسخگویی به نیازهای فزاینده شهری فراهم آورده است. بسیاری از این گونه بافت های فرسوده در شهرهای ایران به حال خود رها شده اند و برنامه ریزی برای نوسازی و ساماندهی این گونه نواحی به یک ضرورت اساسی در برنامه ریزی شهری تبدیل گشته است. تجارب چند دهه ی گذشته ...

پایان­ نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جفرافیای انسانی گرایش : برنامه ریزی شهری چکیده : فرسودگی شهری یکی از مشکلات جدی و پدیده های غیر قابل اجتناب است که مدیریت شهری در تمام کشورهای جهان با آن رو به روست. آنچه مهم است اینکه فرسودگی شهری و ایجاد بافت فرسوده مختص به کشور خاص یا شهر مشخصی نمی باشد بلکه تمامی شهرها و روستاها در جهان با آن درگیر هستند ولی بسته به شرایط، ...

کارشناسی ارشد جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری چکیده : بافت های فرسوده شهری صرف نظر از گونه های متفاوت آنها محصول برخی کم توجهی های مدیریت شهری است که در طول زمان به صورت پهنه ای از شهر درآمده که فاقد پایداری و استحکام لازم کالبدی بوده ، دسترسی مناسبی برای خانه های آنها بوجود نیامده و از کمبود شدید خدمات رنج می برند . به همین دلیل با توجه به کیفیت پایین زندگی در بخشهایی از آنها ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته اقتصاد گرايش اقتصاد اسلامي بهمن ماه 1393 چکيده بافت­هاي فرسوده  و ناکارآمد شهري، مناطقي از شهر است که در طي ساليان گذشته عناصر تشکيل دهنده آن اعم از تأ

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته :جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده طرح باززنده سازی یا طرح مرمتی شهر در واقع ایفا کننده ی این وظیفه است که به اتکاء شناخت روند زندگی شهر، راه توسعه ی پدیده های موجود را برای تداوم زندگی مردمان شهر پیش بینی کند. به عبارت دیگر، طرح باززنده سازی شهری - در شرایط موجود و تجارب معمول تر- به کمک روند تکاملی تاریخ شهر می آید. اگر شناخت ...

پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي معماري بهمن 93 چکيده آنچه بايد امروزه در ارتقاء کيفيت روستاهاي کشورمان مدنظر قرار گيرد ، تعيين نوع مداخله مناسب روستايي بر اساس ويژ

فصل اول:کلیات تحقیق پیشگفتار امروزه شهر ها به شکل سرسام آوری رشد می کنند و خود را به عنوان سکونتگاه اول بشر مطرح نموده اند.این روند مربوط به قرون اخیر و بویژه پس از انقلاب صنعتی است که رشد کالبدی و جمعیتی شهرها ، مشکلات عدیده ای را موجب گشت.در پاسخ به این مشکلات طرح های مختلفی به اجرا درآمدند که شاید مهم ترین آن ها طرح های هادی وجامع بودند،اما به دلایل متعدد این طرح ها با شکست ...

ثبت سفارش