پایان نامه بررسی تأثیر وام های خود اشتغالی در ایجاد فرصت های شغلی در نواحی روستایی (مطالعه موردی روستاهای شهرستان لنگرود)

word 3 MB 30419 178
1393 مشخص نشده جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت: ۲۳,۱۴۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • گروه جغرافیا برنامه ریزی روستایی

  بیکاری و وضعیت نامطلوب اشتغال در کشور، از جمله چالش های جدی اقتصاد ایران به شمار می رود و بین فرصتهای موجود شغلی در کشور و خیل عظیم بیکاران و جویندگان کار هیچ تناسب و توازنی بر قرار نیست، مفهوم بیکاری در مناطق روستایی تا حدودی با بیکاری در مناطق شهری تفاوت دارد؛ زیرا در مناطق روستایی علاوه بر بیکاری در نتیجه رشد جمعیت بالاتر محدودیت ساختار های اقتصادی و سرمایه، افزون از جوامع شهری است. قبل از اینکه مردم بتوانند کاری را شروع کنند باید دارای سرمایه باشند، وجود سرمایه عامل مهمی است که می تواند ابزاری برای خود اشتغالی باشد. در تحقیق حاضر به بررسی وام های خود اشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی( نمونه روستاهای شهرستان لنگرود) پرداخته شده است، نوع تحقیق کاربردی، روش تحقیق توصیفی تحلیلی، و جامعه آماری تحقیق تمام روستاهای شهرستان لنگرود می باشد، با توجه به گستردگی منطقه مورد مطالعه، افراد با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک منظم انتخاب شدند. در تحقیق حاضر، روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی ( پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده) و روش تجزیه تحلیل اطلاعات هم با استفاده از آمار توصیفی( میانگین و توزیع فراوانی) و آ مار استنباطی ( ضریب همبستگی شامل اسپرمن، آماره t  تک نمونه، خی دو ، وی کرامر، فریدمن استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که بین میزان تحصیلات و موفقیت در ایجاد شغل رابطه معناداری وجود دارد و هم چنین نتایج بررسی نشان می دهد که بین میزان مبلغ وام خود اشتغالی و ایجاد مشاغل در مناطق روستایی رابطه مثبتی وجود دارد و نیز از نظر دریافت کنندگان وام تفاوت معناداری بین اثرات وام وجود دارد.

  واژگان کلیدی: وام خود اشتغالی، سرمایه ، ایجاد شغل، بیکاری، نواحی روستایی

  پیشگفتار

  استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود به منظور بر آورده ساختن نیازها و خواسته های بشری از جمله افزایش تولید درآمد، اشتغال، رفاه جامعه و. . . جز مهم ترین هدف های توسعه هر کشور محسوب می شود. برای این منظور معمولا سعی می شود تا با به کار گیری سیاست ها و ابزار های اجرایی گوناگون، در برنامه های توسعه بر این هدف دست یافت. دولت ها از طریق سیاست های حمایتی از طریق نرخ های بهره کم، دوره باز پرداخت طولانی، عدم گرفتن وثیقه و . . . سعی در حل این مسأله می نمایند. یکی از استرا تژی هایی که در سال های اخیر مورد توجه صاحب نظران و سیاست گذاران برای از بین بردن فقر و کاهش بیکاری در کشورهای مختلف قرار گرفته است اعتبارات خرد است، اهمیت این شیوه به گونه ای بوده که سازمان ملل متحد سال 2005 را به عنوان سال اعتبارات خرد نام گذاری کرده بود. اعطای وام به روستاییان شهرستان لنگرود توسط نهادهای بانک کشاورزی، صندوق مهر امام رضا (ع)، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی بوده است.

  با توجه به موارد گفته شده، تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات وام های خود اشتغالی، در 5 فصل و به شرح زیر است؛

  فصل اول شامل چارچوب کلی تحقیق در ارتباط با وام های خود اشتغالی می باشد. فصل دوم مبانی نظری تحقیق است، در این فصل به بررسی تعاریف و مفاهیم اعتبارات و مکاتب، و سپس به بررسی مفاهیم و تعاریف خود اشتغالی و تجارب کشورهای موفق در این زمینه و همچنین تجارب و انواع اعتبارات روستایی در ایران پرداخته شده است. در فصل سوم به بررسی ویژگی های جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در سه بعد طبیعی، انسانی، اقتصادی پرداخته شده است. فصل چهارم، شامل تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در مطالعات میدانی می باشد، در فصل پنجم هم به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شده است.

  1 طرح مسأله

  بیکاری و وضعیت نامطلوب اشتغال در کشور، از جمله چالش های جدی در اقتصاد ایران به شمار می آید و بین فرصت های موجود شغلی در کشور و خیل عظیم بیکاران و جویندگان کار هیچ تناسب و توازنی بر قرار نیست. آمار به دست آمده حاکی از آن است که روز به روز برخیل بیکاران افزوده شده و دولت را با حجم عظیم تقاضا برای ورود نیروی کار به بازار کار مواجه می سازد. مفهوم بیکاری در مناطق روستایی تا حدودی با بیکاری در مناطق شهری تفاوت دارد؛ زیرا، درمناطق روستایی علاوه بربیکاری طبیعی در نتیجه رشد جمعیت بالاتر محدودیت ساختار های اقتصادی و سرمایه، افزون از جوامع شهری است. عواملی همچون تقاضای ناکافی برای نیروی کار، عدم تعادل بین فرصت های اشتغال و توانایی های افراد، نهاده های نامناسب و نابسامانیهای بازار از جمله علل بیکاری به شمار می آیند (یاسوری ، 1386 :132). استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود به منظور بر آورده ساختن نیاز ها و خواسته های بشری از جمله افزایش تولید در آمد، اشتغال رفاه، جامعه و... جز مهم ترین هدف های توسعه هر کشور محسوب می شود. برای این منظور معمولا سعی می شود تا به کار گیری سیاست ها و ابزار های اجرایی گوناگون،  در برنامه های توسعه بر این هدف دست یافت.

  دولت ها از طریق سیاست های حمایتی از طریق نرخ های بهره کم، دوره باز پرداخت طولانی، عدم گرفتن وثیقه و... سعی در حل این مسأله می نمایند. یکی از استراتژی هایی که در سال های اخیر مورد توجه صاحب نظران و سیاست گذاران برای از بین بردن فقر وکاهش بیکاری در کشور های مختلف قرار گرفته است، اعتبارات خرد است. اهمیت این شیوه به گونه ایی بوده که سازمان ملل متحد سال 2005 را به عنوان سال اعتبارات خرد نام گذاری کرده بود. یکی از اهداف ضمنی و در حقیقت کلید موفقیت برنامه های مربوط به اعتبارات خرد، ایجاد و توسعه اشتغال است. بدون دسترسی افراد به شغل های مولد و پایدار تحقق اهداف غیر متعالی غیر ممکن می نماید (فعالیت،خارقانی ، 1390  :23). در واقع دریافت وام و اعتبار و انتقال پول از یک فرد به فرد دیگر یا از یک نهاد به نهاد دیگر نقش اساسی در تأمین اعتبار فعالیت های مختلف اقتصادی دارد. اعتبار وام را می توان انتقال موقت قدرت خرید از یک فرد حقیقی و یا حقوقی به فرد دیگر دانست. اعتبارات برای تأمین نهاده های مختلف تولیدی مانند نیروی کار، نهاده های سرمایه ای، فناوری و همپنین خرید مواد اولیه مورد استفاده قرار می گیرد و از این رو اهمیت ویژه ای در رشد و توسعه فعالیت های سرمایه گذاری و تولیدی دارد. طبیعتاً مشاهده می شود که اعتبار و وام به طور مستقیم و غیر مستقیم بر اشتغال واحد های تولیدی و یا فرصت های شغلی جدید تأثیر می گذارد( بختیاری، پاسبان،1383، 76).

  برنامه های اعتبارات خرد، با هدف بهبود وضعیت اقتصادی، کاهش بیکاری به وجود آوردن اشتغال به صورت خود اشتغالی و کار آفرینی و کاهش فقر مناطق روستایی و شهری در بازار کار بسیاری از کشور ها اتخاذ شده است.(حسن زاده و همکاران، 1385 : 50 - 49). اعتبارات خرد، به عنوان راهبردی در توسعه اقتصادی با هدف دسترسی زنان و مردان کم درآمد به منابع اعتباری، برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنهاست (رحیمی،1385 : 336-335). اهداف اعتبارات خرد در ایران، توانمند ساختن کلی روستا و ثروت زایی و مشارکت در برنامه ریزی و تصمصم گیری برای توسعه روستاها می باشد، هدف کلی اعتبارات خرد در کشور ما احیای مدیریت توسعه پایدار منابع طبیعی و افزایش در آمد خانوارهای کم درآمد از طریق پرداخت وام های کوچک برای انجام فعالیتهای درآمدزا و ارتقاء خودباوری اهالی روستا و جوامع عشایری به خصوص زنان و کودکان می باشد (مهاجرانی، 1382 :8-4). در صورتی که اقشار کم درآمد روستاها نتوانند درآمد مورد نیازشان را تأمین کنند؛ مهاجرت، تخریب محیط زیست و . . . اجتناب ناپذیر خواهد بود. برای کسب در آمد داشتن شغل ضروری است و برای کسب شغل نیز امکانات ویژه ای لازم است. قبل از اینکه مردم بتوانند کاری را شروع کنند باید دارای سرمایه باشند. وجود سرمایه عامل مهمی است که می تواند عوامل دیگر را نیز تهیه کند.( یعقوبی، 1384، 130). بخشی از معضل بیکاری در همه کشورها دنیا از طریق خود اشتغالی بر طرف می شود. تمایل ذاتی افراد به کارآفرینی، دسترسی به سرمایه های انسانی و مالی، در آمد حاصل از خود اشتغالی و موقعیت اجتماعی خود اشتغالی نسبت به مشاغل مزد بگیری، از جمله عوامل مؤثر در گرایش افراد به خود اشتغالی هستند( عباسی، آریانفر، 1387، 7).

  در کشور های در حال توسعه، روستاییان اغلب به منابع اعتباری رسمی دسترسی ندارند، این واقعیت موجب شده که بسیاری از نویسندگان، اعتبار را برای توسعه روستایی حلقه مفقوده و به عنوان پیش نیازی تلقی کنند. از طرف دیگر نبود و کمبود اعتبارات رسمی، موجب گسترش بخش غیر رسمی اعتبارات در نواحی روستایی شده است؛ این امر نابرابری اجتماعی و تخریب محیط زیست را به دنبال دارد ( داوان، 1388، 31). از طرفی دیگر، تمرکز سرمایه در مناطق روستایی اصولاً ناچیز است، دلیل این امر نبود آن دسته از عواملی است که تمرکز سرمایه را موجب می شود، در حقیقت تمرکز سرمایه به پس انداز و بسیج همه جانبه و بنیادی وجوه پس اندازها و سرمایه گذاری این پس اندازها بستگی دارد( یاسوری، 1386، 147). از آنجایی که یکی از عوامل مهم تولید و اشتغال، سرمایه است. در جوامع در حال توسعه که عمده بهره برداران آن خرده پا هستند، پروژه های اعتباری و وام دهی، ابزار مناسبی برای رسیدن به اهداف افزایش بهره وری و افزایش تولید و رفع محرومیت و فقر از جامعه روستایی است( رحمانی،1385، 306). وام های خود اشتغالی  برای برطرف کردن نیاز های مالی آن دسته از گروه های محروم جامعه از جمله زنان سرپرست خانوار، افراد بی بضاعت، کارگران، کشاورزان تعلق می گیرد. علاوه بر این وام گیرندگان این وام ها را صرف کارآفرینی و خود اشتغالی می کنند( Xiali, 2010,3).

  اعتبارات خرد یکی از مباحث عمده در اقتصاد نئولیبرال است که پس از تغییرات نظری در تئوری های اقتصادی و دیدگاههای توسعه، به عنوان یک محرکه اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که با مشکل تورم و بیکاری فزاینده رو به رو هستند و توزیع ثروت و درآمد چندان عادلانه نیست، به عنوان کلید حل معما در نظر گرفته شده است( مافی 1387، 14). برنامه اعتبارات خرد طی دهه های اخیر، از رهیافت های مهم فقر زدایی و توسعه در جهان بوده است( دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1384، 8).

  راهبرد اعتبارات خرد از دهه 1990، به صورت راهبردی فراگیر جهت دستیابی به توسعه روستایی مورد استفاده بسیاری از کشورها در حال توسعه قرار قرار گرفت. در ایران نیز، از دهه 1370 این رویکرد جهت دستیابی به اهداف برنامه های توسعه مورد توجه برنامه ریزان قرار گرفته است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این راهبرد به صورت گسترده از دهه 1380 برای حل مشکلات مناطق روستایی کشور مانند بیکاری، مسکن نامناسب و مهاجرت مورد توجه واقع شده است؛ برنامه های آن روز به روز  در حال گسترش است. در پژوهش حاضر، ما به بررسی تأثیر وام های خود اشتغالی در ایجاد فرصت های شغلی نواحی روستایی (نمونه شهرستان لنگرود ) می پردازیم در اینجا ذکر این نکته ضروری است که در این پژوهش هدف ما بررسی تنها آن بخش از ارائه اعتبارات خرد پرداخته شده (اعتبارات کم تر از 100میلیون ریال ) مورد بررسی قرار می دهیم. برای انجام این پژوهش، اطلاعات مربوط به اعتبارات خرد از سال 1385 تا 1391 مربوط به شهرستان لنگرود می باشد.

  شهرستان لنگرود از جمله شهرستان هایی استان گیلان است که در طی سالهای اخیر موسسات و نهادهایی مانند صندوق مهر امام رضا، کمیته امداد، بهزیستی، بانک کشاورزی در روستاهای آن وام های خود اشتغالی را در اختیار روستاییان قرار داده اند. در تحقیق حاضر به بررسی آثار و نتایج اعطای این اعتبارات بر خانوارهای روستایی این شهرستان در قالب سوالات زیر پرداخته خواهد شد.

  1 آیا این بخش از اعتبارات خرد (وام های خود اشتغالی) تأثیری درایجاد اشتغال داشته است یاخیر؟

  2 آیا تأثیر وام های خود اشتغالی در ایجاد مشاغل در بخش های کشاورزی، خدمات، صنعت متفاوت است؟

  3 آیا وام های خود اشتغالی منجر به اشتغال دائم  در نواحی روستایی شده است؟

  4 آیا میزان مبلغ وام خود اشتغالی برای ایجاد یک شغل کافی بوده است؟

  5 آیا وام گیرندگانی که دارای تحصیلات دانشگاهی بالاتر می باشند در ایجاد شغل موفق تر بوده اند؟

  6 آیا وام های خود اشتغالی بر توانمندسازی افراد بیکار مؤثر بوده است؟

   

  1 2 ضرورت تحقیق

  جوامع روستایی شهرستان لنگرود دارای نظام فرهنگی و اجتماعی مستقلی هستند که در اثر عوامل مختلفی از جمله مسائل طبیعی، اجتماعی، سیاسی شکل گرفته اند با توجه به اینکه زمینه اصلی فعالیت در روستاهای شهرستان لنگرود که به علل مختلف از جمله کوچک بودن واحد های تولیدی، فساد محصولات کشاورزی، عدم وجود امکانات نگهدارنده مانند سرد خانه، کمبود وسائل حمل ونقل، زیادی بار تکفل خانوار و محدود بودن سرمایه گذاری دولت در روستاها و پایین بودن مقدار سرمایه و پس انداز در روستا ها سبب فقر روستاییان شده است. منظور از اعتبارات خرد که در دنیا سابقه 30 ساله دارد این است که به منظور رفع محرومیت فقر، وام های کوچک در اختیار گروه های کم در آمد، جهت انجام فعالیت های کوچک همراه ارائه مهارت و تکنولوژی مورد نیاز قرار می گیرد در صورتی که اقشار کم درآمد روستاها نتوانند درآمد مورد نیازشان را تأمین کنند مهاجرت، تخریب محیط زیست اجتناب ناپذیر خواهد بود. برای کسب درآمد داشتن یک شغل ضروری است و برای کسب شغل نیز امکانات ویژه ای لازم است. قبل از اینکه مردم بتوانند کاری را شروع کنند باید دارای سرمایه باشند وجود سرمایه عامل مهمی است که می تواند عوامل دیگر را نیز تهیه کند از آن جا که اهداف اعتبارات خرد بالا بردن میزان تولید و افزایش اشتغال و تثبیت مالی  مشاغل دارای بحران مالی بالا برای میزان تولید و افزایش سطح در آمد و تواناسازی روستاییان به ویژه برای گروه های آسیب پذیر می باشد. در نواحی روستایی که بیکاری اعم از آشکار و پنهان در سطح وسیعی از اقشار جامعه به خصوص جوانان و زنان روستایی وجود دارد و از طرف دیگراز آن جایی که در صد بالایی از افراد روستایی در نیمه دوم سال در بیکاری به سر می برند ضرورت تأمین اعتبارات جهت ایجاد فرصت های شغلی برای نیروی کار عظیم فراوان روستایی کاملا احساس می شود. این اعتبارات با میزان وام های کوچک می تواند، باعث پدید آمدن فعالیت کوچک و جدید در روستا شوند و از این راه ضمن پدید آمدن اشتغال به دریافت کننده، تسهیلات مورد نظر وضعیت اقتصادی خانوار را با توسعه سرمایه گذاری ها و پس انداز متحول سازد و باعث کاهش بیکاری و وابستگی روستاییان به محصولات کشاورزی از طریق ایجاد مشاغل جنبی  در کنار فعالیت های کشاورزی و توانمند سازی و کمک به کار آفرینی در مناطق روستایی شود.

  امروزه با توجه به پائین بودن تمرکز سرمایه در روستاهای ایران ضرورت تحقیق و بررسی اثر بخشی و میزان تأثیر این راهبرد جهت کاهش مشکلات نواحی روستایی ایران امری لازم و ضروری می باشد.

  1 3 پیشینه تحقیق

  آغاز مطالعات مربوط به اعتبارات خرد در جهان به اواخر دهه 1980 میلادی و در کشورمان ایران، به اوایل دهه 1380 بر می گردد. در این بین، تحقیقات و منابعی که به لحاظ موضوعی می توانند به عنوان پیشینه تحقیق حاضر محسوب شوند، عبارتند از:

  بختیاری و پاسبان در سال 1383 در مقاله ای با عنوان " نقش اعتبارات بانکی در توسعه فرصتهای شغلی، مطالعه موردی بانک کشاورزی ایران "،  باروش توصیفی تحلیلی، روش تجزیه تحلیل کمی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، با بررسی جایگاه و اهمیت سیاست های اعتباری در رشد و توسعه کشورها و بخش کشاورزی با تجزیه و تحلیل سری های زمانی 1379 1349 و مدلهای اقتصاد سنجی، به بررسی نقش اعتبارات بانکی در توسعه اشتغال پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، اعتبارات بانک کشاورزی در کوتاه مدت بر اشتغال و در دراز مدت بر سرمایه گذاری تأثیر مثبت داشته است.

  عباسی و آرایانفر در سال 1387 در مقاله ای به عنوان" ارزیابی و اثر بخشی وام های خود اشتغالی در طول برنامه سوم توسعه در استان گلستان " با روش توصیفی تحلیلی، روش گردآوری کتابخانه ای، استفاده از روش تجزیه تحلیل کمی و کیفی، به ارزیابی اجرای ماده 56 قانون برنامه و توسعه در خود اشتغالی استان گلستان پرداخته است، نتایج تحقیق نشان می دهد، که وام های خود اشتغالی سازمان کار و امور اجتماعی، موجب ایجاد اشتغال مورد انتظار نشده است، اما صندوق حمایت از فرصت های شغلی به ایجاد اشتغال مورد انتظار انجامیده است، همچنین درصد وام های خود اشتغالی موفق صندوق حمایت از فرصت های شغلی بیش از درصد وام های موفق سازمان کار و امور اجتماعی است. علاوه بر این، بین تعداد وام های خود اشتغالی پرداخت شده و تعداد اشتغال ایجاد شده  همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد.

  جعفر یعقوبی در سال 1384 در مقاله ای به عنوان "بررسی اثرات اعتبارات خرد بر اشتغال زنان روستایی استان زنجان " با روش توصیفی تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه تحلیل کمی و کیفی، با هدف بررسی اثرات اعتبارات خرد و جایگاه آن در خانواده پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اعتبارات خرد پرداخت شده در زمینه اشتغال بیشترین تأثیر را در تثبیت شغل قبلی زنان دریافت کننده وام داشته است. و هم چنین تحلیل همبستگی بین اشتغال و متغیر های مستقل نشان داد که میان میزان تحصیلات زنان و میزان تحصیلات مردان نسبت به دریافت وام در سطح 1% رابطه معنی داری وجود دارد.

  مهدی چراغی در سال 1390 در پایان نامه خود به عنوان " تبیین اثرات پرداخت اعتبارات خرد بانکی جهت دستیابی به توسعه روستایی در دهستان غنی بیگلو "  باروش توصیفی تحلیلی، روش گردآوری کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه تحلیل کمی و کیفی، پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، اعتبارات خرد کمیته امداد بر توانمندسازی اقتصادی گرو های هدف موثر نبوده و اعتبارات خرد بهسازی مسکن هم نتوانسته است، بهبود کیفیت زندگی روستائیان را در چهار بعد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی به همراه داشته باشد. در اعتبارات خرد بانک کشاورزی، نتایج تحقیق نشان می دهد، 84 درصد از کشاورزان دریافت کننده اعتبارات، اعتبارات را در بخش غیر از کشاورزی مصرف کرده اند. در میان 15 عامل مورد بررسی، کمبود درآمد کشاورزان مهمترین عامل این فرایند شناخته شد.

  پیمان حسینی در سال 1392 در پایان نامه خود به عنوان " تأثیر صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی بر بهبود درآمد خانوار روستایی استان کردستان " با روش توصیفی تحلیلی ، روش گردآوری کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه تحلیل کمی و کیفی ، با هدف بررسی تأثیر صندوق اعتبارات خرد بر افزایش تولیدات صنایع روستایی صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد از بین متغیر های مختلف، سن، وضعیت تأهل، تحصیلات، تحصیلات همسر،تعداد افراد خانوار، مدت زمان عضویت بیشترین تأثیر را تحصیلات همسر و مدت زمان عضویت در صندوق بر اشتغال اعضا دارند. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل نشان می دهد که صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی به میزان نسبتاً زیادی بر اشتغال و افزایش درآمد خانوار روستایی تأثیر گذار است.

  افتخاری و همکاران در سال 1385، در مقاله ای با عنوان " ارزیابی آثار اعتبارات خرد بانکی در توسعه کشاورزی" با مطالعه موردی تعاونی های خود  جوش روستایی شهرستان خدابنده، به بررسی آثار استفاده از اعتبارات خرد بانک کشاورزی در قالب پرداخت گروهی، در طرح های تأمین آب برای توسعه فعالیت های کشاورزی، در بین سالهای 1384 تا 1374 در مناطق روستایی شهرستان خدابنده استان زنجان پرداخته است. روش تحقیق در این مطالعه مبتنی بر پانل گذشته نگر است. در گردآوری اطلاعات از پرسشنامه و مصاحبه حضوری استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل متغیر ها با روش کمی نشان می دهد، اعتبارات خرد بانک کشاورزی توانسته است در توسعه کشاورزی منطقه مورد مطالعه، در سطح معناداری5 % درصد نقش ایفا کند.

  حسن زاده و قویدل در سال 1384 ، در مقاله ای با عنوان "چالش های تأمین مالی خرد روستایی در ایران، مقایسه تطبیقی صندوق های قرض الحسنه روستایی و گرامین بانک بنگلادش" با روش تحقیق تحلیلی، روش تجزیه تحلیل کیفی، روش گرد آوری اطلاعات کتابخانه ای، با مقایسه نسبت های نفوذ پذیری، خود کفایی مالی، ارزش افزوده به اعتبارات پرداختی و ارزش افزوده به تعداد کارکنان در دو موسسه مالی یاد شده سعی در ارائه راهکار مناسبی برای رفع مشکلات تأمین مالی خرد در روستاهای ایران دارد. هدف این تحقیق شناخت مزایا و معایب هر کدام و ارائه یک الگوی کاربردی و پیشنهادی برای ایران است. نتایج تحقیق نشان می دهد، شاخص های نفوذ پذیری، خودکفایی مالی و ارزش افزوده به اعتبارات پرداختی در ایران به روستاییان کمتر از بانک گرامین بنگلادش می باشد.

  حسن زاده و همکاران در سال 1385 ، در مقاله ای با عنوان " بررسی آثار اعتبارات خرد در کاهش فقر و نابرابری های درآمدی" با روش توصیفی تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، روش تجزیه تحلیل کمی، ضمن ارائه تعاریف مختلف و ارتباط آن با فقر و نا برابری، تاًثیر اعتبارات خرد اعطایی در سال های اخیر بر کاهش فقر و افزایش درآمد سرانه میان استان ها را بررسی کرده است. روش مورد استفاده در این پژوهش مدل ادغام داده ها در 28 استان و برای سال های 1382 1380 است، که با استفاده از متغیر نسبت تسهیلات قرض الحسنه به کل تسهیلات، تاثیر اعتبارات خرد را بر درآمد سرانه نشان داده شده است.

  سعدی و عرب مازاردر سال 1384، با مقاله ای با عنوان  نقش اعتبارات خرددرتوانمندسازی زنان روستایی تجربه بانک کشاورزی با روش توصیفی تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه تحلیل کمی و کیفی، به مطالعه زنان سر پرست خانوار که تحت پوشش طرح حضرت زینب (س) قرار داشته و بین سال های 1377و1381 برای انجام فعالیت های تولیدی از بانک کشاورزی تسهیلات قرض الحسنه دریافت کرده اند پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، مبلغ هر فقره از تسهیلات اعطایی باید افزایش یابد چرا که ایجاد اشتغال پایدار با مبلغ فعلی (میانگین65/2میلیون ریال) ، تا حدی مشکل است. از8/14درصد از زنان مورد مطالعه، طرح حضرت زینب (س) موفق نبوده و نتوانسته است به اهداف خود دست پیدا کند. در مقابل 3/43درصد معتقدند این طرح تا حدی موفق بوده است 6/34درصد از زنان تأثیر طرح را بر زندگی خودشان مثبت قلمداد نموده اند و3/7 درصد اظهار نموده اند که طرح توانسته است به اهداف خود دست پیدا کند.

  ارنس ( Irenes ) در سال 2010، در پایان نامه خود تحت عنوان زنان روستایی و اعتبارات خرد در غنا با روش توصیفی تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه و تحلیل کمی و کیفی، به این نتیجه رسیده است که فعالیت اجتماعی و اقتصادی زنان روستایی این طور نشان می دهد که زنان روستایی در زمینه های مختلف از اعتبارات خرد بهره برده اند ولی هنوز چالش هایی از قبیل دین و سایر عوامل اجتماعی و فرهنگی و سطوح پایین سواد زنان صندوق را محدود کرده است.

  شیالی ( Xiali) در سال 2010، طی مطالعه خود تحت عنوان ارزیابی اثرات وام های خرد بر رفاه خانوار در مناطق روستایی چین با روش توصیفی تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه و تحلیل کمی و کیفی، به این نتیجه رسیده است که این وام ها توانسته است به طور قابل توجهی به بهبود رفاه خانوارها از جمله افزایش درآمدشان داشته باشد و تأثیر قابل توجهی در ابعاد مختلف توانمندسازی زنان روستایی اعم از امنیت اقتصاد( مدیریت مالی )، مسائل اجتماعی داشته باشد.

  ماریانا کیم ( Mariana kim) در سال 2013، در پایان نامه خود تحت عنوان استراتژی های اقتصادی برای کاهش فقر مناطق روستایی برمه با روش توصیفی تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی ، استفاده از روش تجزیه و تحلیل کمی و کیفی، به بررسی مقایسه ای جایگزینی مداخلات، برای افزایش دسترسی روستاییان به سرمایه پرداخته است. در تحقیق خود به این نتیجه رسیده است که نزدیک به 85 درصد مناطق روستایی برمه در فقر به سر می برند و دو عامل کلیدی فقر در مناطق روستایی برمه 1 پایین بودن دستمزد کارگران 2 عدم مالکیت زمین توسط روستاییان و جمعیت بالا توضیح داده است و بیان می کند که عدم مالکیت زمین توسط روستاییان دسترسی آنان را به منابع اعتباری محدود می سازد. مداخله دولت بر سهولت اعطای اعتبارات و نظارت ، آموزش های لازم به روستاییان فقیر می تواند باعث توانمند سازی جامعه روستایی برمه شود.

   

  Abstract

  scrutiny the effect of self-employment loans to create jobs in rural areas(case study: langrood city)   

   Sepideh niksefat

   

  Unemployment and employment situation in the country, including Iran's economy faces serious challenges And the job opportunities in the country and the vast majority of the unemployed and job seekers is no harmony. The concept of unemployment in rural areas with unemployment in urban areas differs somewhat as a result of population growth and higher unemployment in rural areas, in addition to economic structures and investment restrictions, increasing urban populations. Before people can begin working capital should be no capital is an important factor that can be a tool for self-employment.In this study, self-employment loans in creating employment opportunities in rural areas (villages city Langrood sample) is discussed, Type of applied research, research methods, descriptive, and statistical community Langrood all villages city is, according to the extent of the study area were selected using systematic sampling regularly. In the present study, data collection, library and field (questionnaires, interviews and observations) and analyze the data using descriptive statistics (mean and frequency) and inferential statistics (including Spearman correlation coefficient, one-sample t-statistic , square, Cramer's V, Friedman used. The results show that the correlation between education and success in job creation, there is a significant relationship And the results show that the amount of self-employment loans and create jobs in rural areas there is a positive relationship and also the loan recipients, there were no significant differences between the effects of the loan.

  Keywords: self-improvement loan, investment, job creation, unemployment, rural areas

 • فهرست:

  فصل اول:طرح تحقیق

  پیشگفتار....................................................................................................................................................................................2

  1 1 طرح مسأله. 3

  1 2 ضرورت تحقیق.. 5

  1 3 پیشینه تحقیق.. 6

  1 4 اهداف تحقیق.. 8

  1 5 فرضیه های تحقیق.. 9

  1 6 روش شناسی تحقیق.. 9

  1 7 روش تحقیق.. 9

  1 8 روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات... 9

  1 8 1 روش کتابخانه ای.. 9

  1 8 2 روش میدانی.. 9

  1 8 2 1 پرسشنامه. 10

  1 8 2 2 مصاحبه. 10

  1 8 2 3 مشاهده. 10

  1 9 شاخص های تحقیق.. 10

  1 10 متغیرهای تحقیق.. 11

  1 10 1 متغیر مستقل.. 11

  1 10 2 متغیر وابسته. 11

  1 11 جامعه آماری.. 11

  1 12 روش نمونه گیری.. 12

  1 13 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات... 12

  1 13 1 شیوه تحلیل کیفی.. 12

  1 13 2 شیوه تحلیل کمی.. 12

  1 13 2 1 آمار توصیفی.. 12

  1 13 2 2 آمار استنباطی.. 13

  1 14 موانع تحقیق.. 13

  فصل دوم: مبانی نظری

  مقدمه. 16

  2 1 معانی و مفاهیم اشتغال و خود اشتغالی.. 16

  2 1 2 خود اشتغالی.. 16

  2 1 3 نقش تحصیلات در توسعه خود اشتغالی.. 18

  2 2 نظریات و تئوری های مربوط به اشتغال.. 19

  2 2 1 نظریه اقتصاددانان کلاسیک.... 19

  2 2 2 نظریه کینز. 19

  2 2 3 نظریه نئوکلاسیک ها 19

  2 2 4 نظریه مزد کارایی: 20

  2 2 5 نظریه داخلی ها خارجی ها 20

  2 2 6 نظریه تودارو. 20

  23 معانی و مفاهیم اعتبارات خرد. 20

  2-3 1 اعتبارات خرد و توسعه روستایی.. 23

  232   اعتبارات خرد وکاهش فقر. 25

  2 3 3 اعتبارات خرد و مهاجرت های روستایی.. 28

  2 4 دیدگاههای موجود درباره اعتبارات خرد روستایی.. 30

  2 4 1 نظریه توسعه همه جانبه ( یکپارچه ) روستایی.. 30

  2 4 2 دیدگاه بازار گرا 31

  2 4 3 دیدگاه دولت گرا 31

  2 4 4 دید گاه جامعه گرا 32

  2 4 5  رویکرد سنتی تأمین مالی روستایی.. 32

  2 4 6   رویکرد جدید تأمین مالی روستایی.. 33

  2 5 انواع اعتبارات خرد در مناطق روستایی.. 33

  2 5 1 اعتبارات رسمی.. 34

  2 5 2 اعتبارات غیر رسمی.. 35

  2 6 اعتبارات خرد و توانمند سازی روستاییان.. 35

  2 6 1 بنگلادش.... 36

  2 6 2 چین.. 37

  2 6 3 پاکستان.. 37

  2 6 4 اعتبارات خرد در آمریکای لاتین و کانادا 38

  2 7 تاریخچه اعتبارات خرد در ایران.. 39

  2 8 انواع اعتبارات خرد روستایی در ایران.. 40

  2 9 نتیجه گیری فصل دوم. 40

  فصل سوم : ویژگیهای جغرافیایی واقتصادی منطقه

  3 1 ویژگی های طبیعی شهرستان لنگرود. 45

  3 1 1 مو قعیت جغرافیایی.. 45

  3 1 2   زمین شناسی.. 56

  3 1 3 زمین شناسی اقتصادی.. 56

  3 1 4   آب وهوا 57

  3 1 4 1 بارندگی.. 58

  3 1 4 2   درجه حرارت... 60

  3 1 4 3   رطوبت نسبی.. 64

  3 1 4 4 باد. 66

  3 1 4 5 تعداد روزهای یخبندان.. 67

  3 1 5 توپوگرافی.. 67

  3 1 5 2 ناحیه جلگه ای.. 67

  3 1 5 3   نواحی کوهپایه ای.. 67

  3 1 5 4   نواحی کوهستانی.. 67

  3 1 6 خاک شهرستان لنگرود. 68

  3 1 7    پوشش گیاهی: 69

  3 1 8   جنگل.. 70

  3 1 9   مراتع( چمنزار). 70

  3 1 10   محیط زیست... 71

  3 1 11   رودخانه ها: 71

  3 1 11 1 رودخانه شلمانرود. 72

  3 1 11 2 رود خانه بارکیلی رود. 72

  3 1 11 3 رودخانه لنگرود رودخان.. 73

  3 2 ویژگی های انسانی.. 74

  3 2 1 جمعیت و سکونتگاه. 74

  3 2 2 وضعیت برخورداری دهستانهای منطقه از امکانات و خدمات... 79

  3 3 بررسی خصوصیات اقتصادی شهرستان.. 81

  3 3 1 صنعت... 81

  3 3 1 1 اقتصاد صنعت و معدن.. 81

  3 3 1 2 تولیدات صنعتی.. 83

  3 3 1 3 معدن.. 83

  3 3 1 4 ناحیه صنعتی اطاقور. 83

  3 3 1 5 شهرک صنعتی لنگرود. 83

  3 3 2 صنایع روستایی.. 84

  3 3 2 1 صنایع روستایی دهستان چاف... 85

  3 3 2 2 صنایع روستایی دهستان دیوشل.. 85

  3 3 2 3 صنایع روستایی دهستان گل سفید.. 86

  3 3 2 4 صنایع روستایی دهستان اطاقور. 86

  3 3 2 5 صنایع روستایی دهستان لات و لیل.. 87

  3 3 2 6 صنایع روستایی دهستان دریاسر. 88

  3 3 2 7 صنایع روستایی دهستان مریدان.. 88

  3 3 3   صنایع دستی.. 89

  3 4 کشاورزی.. 89

  3 4 1 کشاورزی دهستان چاف... 90

  3 4 1 1 کشاورزی دهستان دیوشل.. 91

  3 4 1 2 کشاورزی دهستان گل سفید.. 91

  3 4 1 3 کشاورزی دهستان اطاقور. 91

  3 4 1 4 کشاورزی دهستان لات و لیل.. 91

  3 4 1 5 کشاورزی دهستان دریاسر. 92

  3 4 1 6 کشاورزی دهستان مریدان.. 92

  3 4 2 برنجکاری.. 95

  3 5 دام، طیور و سایر محصولات... 97

  3 5 1 صید  و صیادی: 98

  3 6   خطوط ارتباطی: 99

  3 7 نتیجه گیری فصل سوم. 99

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها واطلاعات

  مقدمه. 102

  4 1    وام های خود اشتغالی.. 102

  4 1 2    ویژگی های فردی.. 104

  4 1 3    وضعیت تأهل.. 105

  4 1 5   سواد. 105

  4 1 6   وضعیت برخورداری از امکانات افراد وام گیردنده. 107

  4 1 7 وضعیت نوع سند زمین زراعی دریافت کنندگان وام. 107

  4 1 8    محصولات کشت شده توسط دریافت کنندگان وام 108

  4 1 9 نوع محصولات دریافت کنندگان وام. 109

  4 1 10 مساحت باغات دریافت کنندگان وام. 110

  4 1 11 تعداد قطعات زمین  دریافت کنندگان وام. 110

  4 1 12 تعداد دام نگهداری شده توسط دریافت کننده گان وام. 111

  4 1 13 تعداد طیور نگهداری شده توسط دریافت کنندگان وام. 111

  4 2 سال اخذ وام. 112

  4 2 1 میزان وام دریافتی.. 112

  4 2 2 تعداد افرادی که با وام های پرداخت شده شغل ایجاد کردند.. 114

  4 3 اشتغال.. 115

  4 3 1 وضعیت اشتغال وام گیرندگان بعد از دریافت وام. 115

  4 3 2 انواع مشاغل ایجاد شده توسط دریافت کنندگان وام. 117

  4 3 3   افراد وام گیرنده ای  که با دریافت وام شغل گذشته خود را توسعه داده اند.. 120

  4 3 4 میزان توسعه شغل افراد دریافت کننده وام. 121

  4 4 مراکز پرداخت تسهیلات به وام گیرندگان.. 123

  4 5 نظرات دریافت کنندگان وام در مورد میزان سرمایه لازم برای ایجاد شغل.. 124

  4 6 افرادی که وام های دریافتی را غیر از اهداف منعقد شده مصرف نموده ائد.. 126

  4 7 نظر وام گیرندگان در مورد افزایش کارایی وام ها 126

  4 8 میزان نظارت مسؤلین امر بعد از اعطای اعتبارات... 127

  4 9 عمده ترین مشکلات وام از نظر دریافت کنندگان وام. 127

  4 10   وام های خود اشتغالی و نظر دریافت کنندگان در مورد اثرات آن.. 128

  4 11 نقش اعتبارات دریافتی در توانمندسازی اقتصادی وام گیرندگان.. 131

  4 12 نتیجه گیری فصل چهارم. 133

  فصل پنجم : نتیجه گیری و آزمون فرضیات

  مقدمه. 136

  5 1 آزمون فرضیات... 136

  5 1 1 فرضیه اول.. 136

  5 1 2 فرضیه دوم. 138

  5 1 3 فرضیه سوم. 139

  5 2 نتیجه گیری نهایی.. 141

  5 3 مشکلات منطقه مورد مطالعه. 143

  5 4   پیشنهادات... 143

  منابع

  منابع فارسی... 147

  منابع لاتین... 155

  ضمائم.. 159

   

  منبع:

  منابع فارسی

  1 آرپی، میسرا، 1377، گزینه های توسعه روستایی؛ سلسله انتشارات روستا و توسعه، شماره 7، ص 26.

  2 ازوجی، علاالدین، 1389، برنامه های توسعه اعتبارات خرد ابزاری برای کاهش فقر و ایجاد فرصتهای شغلی،  هفته نامه خبری تحلیلی، سال نهم، شماره 401، صص7 6.

  3 ازکیا، مصطفی و علی ایمانی، 1387، توسعه پایدار روستایی، تهران، انتشارات اطلاعات.

  4 اصلاح عربانی، ابراهیم، 1374، کتاب گیلان، گروه پژوهشگران ایران، ج 3 چاپ اول.

  5 افتخاری، رکن الدین عبدالرضا، جمشید عینالی و حمدالله سجاسی قیداری، 1385، ارزیابی آثار اعتبارات خرد بانکی در توسعه کشاورزی، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 56، صص 64 45 .

  6 افتخاری، رکن الدین عبدالرضا و حمدالله سجاسی و قیداری، 1389، توسعه روستایی با تأکید بر کار آفرینی، تهران، انتشارات سمت.

  7 افراخته، حسن، 1387، مقدمه ای بر برنامه ریزی سکونتگاههای روستایی، تهران، انتشارات گنج هنر.

  8 ایران نژاد، زیلا، 1378، اعتبارات کشاورزی و جایگاه نظام بانکی در کشاورزی ایران، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال سوم، شماره 26، صص 171.

  9 بختیاری، صادق و فاطمه پاسبان، 1383، نقش اعتبارات بانکی در توسعه فرصتهای شغلی2 بختیاری، صادق و فاطمه پاسبان، 1383، نقش اعتبارات بانکی در توسعه فرصتهای شغلی؛ مطالعه موردی بانک کشاورزی ایران، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه ، شماره 46 ، صص 94 73 .

  10 بدری فر، منصور، 1381، جغرافیای اقتصادی( عمومی و کشاورزی)، چاپ چهارم، دانشگاه پیام نور.

  11 بزلی، تیمی، 1389، رشد فقرا، ترجمه: عباس شاکری و امین مالکی، تهران، انتشارات نی.

  12 پاپلی یزدی، محمد حسین و محمد امیر ابراهیمی، 1381، نظریه های توسعه روستایی، تهران، انتشارات سمت.

  13 پاسبان، فاطمه، 1385، عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر اشتغال زنان روستایی ایران، ( 1384 1383)، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال چهاردهم، شماره53، صص 153 165.

  14 پاک نظر، فاطمه، 1385، فقر زدایی و اعتبارات خرد با تکیه بر زنان آسیب پذیر روستایی، مجموعه مقالات اعتبارات خرد زنان روستایی.

  15 پور طاهری، مهدی و همکاران، 1390، نقش ارزیابی کیفیت زتدگی در نواحی روستایی، فصلنامه پژوهش های جغرافیایی، شماره 76، صص 31 13.

  16 تودارو، م، 1368، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجامی، تهران، وزارت برنامه و بودجه، جلد اول، ص 123.

  17 جانسون، سوزان و بن روگالی، 1383، تأمین مالی خرد و کاهش فقر، ترجمه: پیروز ایزدی، تهران، انتشارات روستا و توسعه، شماره 57.

  18 جمشیدی، فاطمه، 1391، بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال زنان روستایی در استان ایلام مورد شهرستان شیروان چرداول، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان.

  19 چراغی، مهدی، 1390، تبیین اثرات پرداخت اعتبارات خرد بانکی جهت دستیابی به توسعه روستایی، مطالعه موردی دهستان غنی بیگلو، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه جغرافیای دانشگاه زنجان.

  20 چمبرز، رابرت، 1383، توسعه روستایی، اولویت بخشی به فقرای روستایی، ترجمه: مصطفی ازکیا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

  21 حسن زاده، علی و علاء الدین ازوجی، 1385، بررسی آثار اعتبارات خرد در کاهش فقر و نابرابری های در آمدی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال ششم.

  22 حسینی، پیمان، 1392، تأثیر صندوق اعتبارات خرد روستایی بر بهبود درآمد خانوار روستایی در استان کردستان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان.

  23 خاکی، غلامرضا، 1387، روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی، تهران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز تحقیقات علمی کشور، کانون فرهنگی انتشارات درایت.

  24 خالدی، کوهسار و سعید یزدانی، 1387، مطالعه فقر روستایی ایران و تعیین عوامل موثر بر آن با تأکید بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال 10، 35، صص 227 205.

  25 دارابی، حمید، 1384، تبیین پیامدهای فضایی فعالیتهای عمرانی در پرتو مشارکت مردمی، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.

  62 داوان، ام.ال، 1388، اولویت های توسعه روستایی، ترجمه: مهدی طالب، تهران، دانشگاه تهران.

  27 دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1384، طراحی شاخص های نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44، اصلاح ساختار اقتصادی و خصوصی، تهران، معاونت برنامه ریزی و نظارت.

  28 دورو، استفن و همکاران، 1372، اعتبار و پس انداز برای توسعه، ترجمه: علیرضا جمشیدی یونسی و ناصر اوکتابی، تهران، سلسله انتشارات روستا و توسعه.

  29 دیاس، هیران و همکاران، 1386، درسنامه برنامه ریزی توسعه روستایی، تهران، سلسله انتشارات روستا و توسعه.

  30 دیهیم، حمید و معصومه وهابی، 1382، دسترسی زنان به اعتبارات نظام بانکی، فصلنامه پژوهش زنان، سال سوم، شماره7، صص 87 71.

  31 رحیمی سوره، صمد و جواد میر، بررسی منابع غیر رسمی اعتبارات روستایی ایران، مطالعه موردی استان های خراسان رضوی و آذر بایجان غربی، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 15، شماره 60، صص 37 21 .

  32 رحمانی اندبیلی، صفت الله، 1380، مروری بر شکل گیری و عملکرد صندوق های قرض الحسنه روستایی و جایگاه آن در نظام اعتبارات روستایی، جهاد، صص 241 24.

  33، رحمانی اندبیلی، صفت الله، 1385، ضرورت اصول مکانیزم و مزیت های برنامه اعتبارات خرد در توسعه و بهبود مشاغل کوچک زنان روستایی، مجموعه مقالات همایش اعتبارات خرد زنان روستایی.

  34 رحمانی، مریم و سیامک زند رضوی و علی ربانی و مهدی ادیبی، 1387، نقش اعتبارات خرد بر توانمندسازی زنان مطالعه موردی روستای پشت رود بم، فصلنامه مطالعه زنان، سال6، شماره3، صص 132 105.

  35 رضوی، حسن، 1382، روستا، فقر، توسعه( جلد سوم )، تهران، انتشارات روستا و توسعه، شماره 52.

  36 زاهدی مازندرانی، محمد جواد و ابراهیم زاهدی عبقری، 1375، روستاییان فقیر و آسیب پذیر خطوط اساسی برای شناسایی قشرهای فقیر و آسیب پذیر روستایی، در مجموعه مقالات فقر و آسیب پذیری روستایی، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، تهران ، وزارت کشاورزی، مرکز اطلاعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی.

  37 زاهدی مازندرانی، محمد جواد، 1384، فقر روستایی، روند تحول و اندازه گیری آن در ایران، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال چهارم، شماره 17، صص 228 205 .

  38 زنجانی، حبیب الله، 1376، تحلیل جمعیت شناختی، تهران، انتشارات سمت.

  39 زنجانی، حبیب الله، 1380، مهاجرت، انتشارات سمت، تهران.

  40 سازمان جهاد کشاورزی شهرستان لنگرود، 1393.

  41 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان، 1393.

  42 سازمان هواشناسی لاهیجان، 1393، سالنامه های آماری1393 1382.

  43 سعدی، حشمت الله و عباس عرب مازار، 1384، نقش اعتبارات خرد و توانمند سازی زنان روستایی تجربه بانک کشاورزی، مجموعه مقالات سیمنار اعتبارات خرد توسعه روستایی و فقر زدایی.

  44 شادی طلب، ژاله، 1375، الگوی پس انداز در جامعه روستایی ایران، مجموعه مقالات اولین کنفرانس اقتصادی کشاورزی ایران، جلد دوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان

  45 شاه آبادی، ابوالفضل و طیبه خاتمی، 1392، بررسی عوامل مؤثر بر خود اشتغالی در اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی( رشد و توسعه پایدار)، سال سیزدهم، شماره اول، صص 109 91.

  46 شاهین فر، رضا، 1372، ارزیابی اثرات تولیدی اعتبارات بانک کشاورزی، پایان نامه کارشناسی اشد گروه اقتصاد و کشاورزی دانشگاه تهران.

  47 شریف زاده، ابوالقاسم و مهنوش شریفی، 1386، تجربه بانک گرامین در زمینه ساماندهی اعتبارات روستایی، اطلاعات سیاسی، اقتصادی، شماره236 235.

  48 شکرگزار، اکبر، 1385، طرح هادی روستای پلت کله، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان.

  49 شکوری، علی، 1390، مشارکتهای اجتماعی و سازمانهای حمایتی؛ با تأکید بر ایران، تهران، انتشارات سمت.

  50 شکوئی، حسین، 1387، فلسفه های محیطی و مکتب های جغرافیایی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات گیتا شناسی.

  51 طالب، مهدی و زهره نجفی، 1386، پی آمد اعتبارات خرد روستایی بر توانمند سازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار؛ نگاهی به نتایج طرح حضرت زینب (س) در روستاهای بویین زهرا، فصلنامه روستا و توسعه، سال دهم، شماره3، صص 23 1

  52 طالب، مهدی و موسی عنبری، 1387، جامعه شناسی روستایی ابعاد تغییر و توسعه در جامعه روستایی، انتشارات سمت.

  53 طیبی، سید کمیل و مهسا ساطعی و پریسا صمیمی، 1389، تأثیر تسهیلات بانکی بر اشتغالزایی بخش های اقتصادی ایران، فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 4،

  54 عباسی، ابراهیم و محسن آریانفر، 1387، ارزیابی اثر بخشی وامهای خود اشتغالی در طول برنامه سوم توسعه در استان گلستان، فصلنامه برنامه بودجه، سال سیزدهم، شماره 107، صص 7 5 .

  55 عرب مازار، عباس و فرزین معتمد، 1382، نقش بانک کشاورزی در توانمندسازی روستاییان با بهره گیری از اعتبارات خرد، فصلنامه پژوهشی بانک و کشاورزی دوره جدید، شماره2،.

  56 عفیفی ثابت، حمید، 1389، تأثیر عناصر اقلیمی در اکوتوریسم شهرستان لنگرود، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد رشت.

  57 عمادی، محمد حسین، 1384، نقش اعتبارات خرد در تسریع فرایند توسعه روستایی؛ مقایسه دو دیدگاه، همایش توسعه روستایی و کاهش فقر، تهران، بانک کشاورزیپ49 فیندلی، س، 1372، برنامه ریزی مهاجرت داخلی، ترجمه: عبدالعلی لهاسایی زاده، انتشارات نوید شیراز، چاپ اول، شیراز.

  58 فاخته، قربان، 1387، نگاهی به گیلان زمین، انتشارات تهران، لوح زرین.

  59 فدایی، محسن و محمود خلیلی، 1386، روش های تحقیق در اقتصاد کشاورزی، تهران، انتشارات پیام نور.

  60 فعالیت، وحید و ندا خارقانی، 1388، بررسی تأثیر وام های خرد بر اشتغال نمونه موردی ایران، نشریه اقتصاد و کار و جامعه، شماره 117 116، ص 23.

  61- قاسمی اردهائی، ح، 1380، علل مهاجرت روستائیان به شهرها در ایران با تحلیل پایان نامه تحصیلی، فصلنامه روستا و توسعه، سال نهم، شماره اول، صص 81 51.

  62 قوامی، هادی، 1381، بررسی تحولات ساختاری خود اشتغالی، عوامل مؤثر بر آن و رابطه آن با بیکاری و تورم در ایران؛ رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.

  63 قوامی، هادی، 1382، بررسی تحولات ساختاری خود اشتغالی با استفاده از روش شناسی تجربه های سالهای 1375 1335؛ فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران شماره 15، صص 91 63.

  64 قویدل، صالح و علی حسن زاده، 1384، چالشهای تأمین مالی خرد روستایی در ایران: مقایسه تطبیقی صندوقهای قرض الحسنه روستایی و گرامین بانک بنگلادش، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 49، صص 158 141.

  65 قویدل، صالح، 1387، خود اشتغالی در مقابل بیکاری در مورد ایران؛ فصلنامه پژهشهای اقتصادی، سال هشتم، شماره اول، صص 41 21.

  66 کارولین، توماس، 1382، توسعه و امنیت انسانی، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

  67 کوپایی، حمید، 1369، اصول اقتصادی کشاورزی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

  68 کیوی، ریمون و لوک وان کاپنهود، 1385، روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه: حسین نیک گهر، تهران، انتشارات توتیا

  69 لهاسایی زاده، عبدالعلی، 1386، نظریات مهاجرت، چاپ اول، انتشارات نوید شیراز.

  70 لهاسایی زاده، عبدالعلی، 1387، جامعه شناسی توسعه، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.

   71 مافی، فرزانه، 1386، اعتبارات خرد: ویژگیها، تجارب، ملاحظات، راهبردها، تهران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.

  72 مافی، فرزانه، 1387، نظام اعتبارات خرد راهکار علمی توانمند سازی دهکهای پایین در آمدی در پذیرش سهام عدالت، تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.

  73 مطیعی لنگرودی، سید حسن و زهرا بخشی، نقش اعتبارات بهسازی مسکن در توانمندسازی و ماندگاری جمعیت روستایی، فصلنامه پژوهش های انسانی، شماره 72، صص 47 31.

  74 مرکز آمار ایران، 1375، فرهنگ آبادی های شهرستان لنگرود.

  75 مرکز آمار ایران، 1385، فرهنگ آبادی های شهرستان لنگرود.

  76 مرکز آمار ایران، 1390، فرهنگ آبادی های شهرستان لنگرود.

  77 معظمی،  میترا، 1377، بررسی مبانی نظری و تجربی اعتبارات روستایی، تهران، وزارت جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی.

  78 منصوری، آمنه، 1388، توزیع جغرافیایی اماکن مذهبی و تأیید آن در توسعه گردشگری شهرستان لنکرود، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشت

  79 موثقی، احمد، 1389، اقتصاد سیاسی توسعه و توسعه نیافتگی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

  80-مؤمنی، فرشاد و محمد قلی یوسفی و اصغر مبارک، 1388، بررسی عوامل تعیین کننده رشد و بهره وری و فقر در مناطق روستایی ایران، مجموعه مقالات ملی توسعه و کشاورزی و توسعه ملی( جلد دوم).

  81 میرزایی، خلیل، 1388، طرح و پایان نامه نویسی، تهران، انتشارات جامعه شناسان.

  82 میرزایی، خلیل، 1389، شیوه علمی مقاله نویسی، تهران، انتشارات جامعه شناسان.

  83 میرزا امینی، محمد رضا، 1383، گزارش گام اول؛ پروژه مطالعات توسعه کار آفرینی و اشتغالزایی در روستاهای کشور، تهران، سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان جهاد دانشگاهی.

  84 مهاجرانی، مصطفی، 1382، بررسی وضع اعتبارات در ایران و برخی از کشورها موفق در این زمینه، مؤسسه همیاران غدا.

  85 مهدوی، مسعود، 1385، مقدمه ای بر جغرافیای روستایی ایران، جلد اول، شناخت مسائل جغرافیایی روستاها، چاپ هفتم، انتشارات سمت.

  86 مهندس مشاور D.H.V از هلند، 1371، رهنمودهایی برای برنامه ریزی مرکز روستایی، جلد اول، ترجمه: سید جواد میر و همکاران، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی جهاد سازندگی.

  87 نادری، مهدی، 1381، اعتبارات تا سرمایه و توسعه روستایی، جهاد، ش 248 249، صص 38 35.

  88 نایبی، هوشنگ، 1387، آمار توصیفی برای علوم اجتماعی، تهران، انتشارات سمت.

  89 نجفی، بهاءالدین، 1383، تجربه اعتبارات خرد کشاورزی سنتی دهقانی ایران، همایش توسعه روستایی و کاهش فقر، تهران، بانک کشاورزی

  90 نورث، د،1374، عملکرد اقتصادی در طول زمان، ترجمه: موسی غنی نژاد، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، مجله برنامه و توسعه، دوره2، شماره11، صص 141.

  91 نوری نائینی، محمد سعید، 1384، اهداف توسعه هزاره، همایش توسعه روستایی و کاهش فقر، تهران، بانک کشاورزی.

  92 وطنخواه کلورزی، ژیلا، 1392، بررسی راهکارهای توسعه کارآفرینی زنان روستایی در دهستان گوراب پس شهرستان فومن، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد رشت.

  93 هان، ایان، 1388، روش های تحقیق کیفی در جغرافیای انسانس، ترجمه: احمد پور احمد و محمد اسکندری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

  94 یارون، جاکوب؛ بنجامین، مک دونالد پی؛ جردال، 1379، تأمین مالی روستایی موضوعات طراحی و تجارت برتر، ترجمه: رضا حسینی، تهران، بانک کشاورزی.

  95 یاسوری، مجید، 1386، مقدمه ای بر اقتصاد روستایی، با تأکید بر بخش کشاورزی، مشهد، انشارات به نشر.

  96 یعقوبی، جعفر، 1384، بررسی اثرات خرد بر اشتغال زنان روستایی استان زنجان، پژوهش زنان، دوره 3، شماره 1، صص 149 125 .

   

   

  منابع لاتین

   

  97-Afrin, S, (2008), A Multivariate Model of Micro credit and Rural Women Entrepreneurshif Development in Bangladesh, International Journal of Business and Management , August, pp 168-180.

  98-Akhimien mhonan,Douglas,A,(2012), Micro credit Income Assistance, and Houeh olds Time All ocation to self – employment ,pp1-10.

  99-Ali , A,( 2010), Role and performance of Microcredit in pakistan  , Department of Economic and Informatics , University West, pp 6-11.

  100-Asia development bank, (2000), finance for the poor: micro finance development stategy.

  101-Becheti, L. and M . Garcia,2008,Do Collateral Theorice Work in Social Banking ? CEIS Tor Vergata , Research Paper Series6, pp 141-149.

  102-Benson, Michaela. O’Reilly,(2009), Migration and search for a better way of life: a critical exploration of lifestyle migration, Sociological revi, p 4.

  103-Blanch Flower,  D .G.(1998), Self-employment in OECD Countries ; Department of Economics, Dartmouth College and National Bureau of Economics Research, Vo1. 471, PP 1-63.

  104-Calum G , turvey, (2010), Informal lending amongst friends and relatives: Can micro credit  compete in rural China? China Economic Review, p 9.

  105-Drolet, J,2010,Women, micro credit and empowerment in Cairo, Egypt, International Social Work, pp 1-17.

  106-ESCAP,(1994), Jakartaplan of action of humar resources Development in the ESCAP region, revised edition New York, pp 13.

  107-Escap, (1996), Showing the way : Methodologies for successful Rural Poverty alleviation projects, Bangkok, p 21.

   

  108-  Escap, (1996), Economic and social commission for Asia and the pacific.

  109-European Commission,( 2003), Microcredit for Small Businesses and Business Creation, Report by European Commission, Enterprise publication, p7.

  110- Gazdar,H, howes,(1996),a profile of poverty in Pakistan some insights from Pakistan intergrated Household survey, sticerd, Ise , mimeo. p 29.

  111- Haralam,Michel with R.M. Heald, (1991), “sociology: themes and perspectives” Delhi oxford University press.p158.

  112-Hougo , Soren , (2010) , Household, Group, and program Factors in Group- Based Agricultural Credit Delinquency, Development And Technology,pp 473-499.

  113- IFAD , (2003), The rural development potential of IFAD,s credit  projects, Internet (www. ifad.org).

  114-Juckson, T ,( 2005), Live Better by Consuming Less? Is There a Double Dividended in Sustainable Consumption? Journal or Industrial Ecology 9, pp 19-36.

  115-Kono, Hisaki and Kazushi takashashi ,(2010),Microfinance Revolution: Its effects, Innovations , and challenges , The Developing Economies 48, no. 1, pp 15-73.

  116-Kim, Mariana, (2013), Rural Poverty Alleviation in Burma’s Economic Strategy:

  A Comparative Evaluation of Alternative Interventions to Increase Rural Access to Capital, Duke University, p 38.

  117- Kthori,U.(2002), Migration and chronic poverty Institue for Development policy and management, Working ,pp 16-18.

  118- LIU, Zhiqiang,( 2008),Human capital externalities and rural – urban migration: Evidence from rural China Economic Review,p 4.

  119- Mahbubur, Rahman,(2005), Micro – Cridit in poverty Eradication and Achievement of MDGS: Bangladesh Experience, July 2005, pp 15.

  120- Marshall, Gorodon,(1998), “Dictionary of sociology” New York : oxford university press, p 516.

  121-Mary Hanly,(2006), Impact of Micro- Credit on the Livelihood of the poor: The Center for Agriculture and Rural Development in the Philippines, Cedar Rapids, jowa 2006, Borlaug-Ruan Internship. International Rice Research Institute, Los Banos,Philippines, pp  1-17.

  122- Meyer,R..L, & Nagarajan , G,(2006), Microfinance in developing countries : accomplishments, debates, and future directions ,Agricultural Finance Review, 66,pp: 167-194.

  123- Misra, A, 2006, Micro Finance in India and Millennium Development Goals: Maximising Impact on Poverty, Discussion paper for Workshop on World Bank Singapore 18 september , p 5.

  124-Mujer,M, 2004, Aquiet Transition: some Aspects of the histori of Economic Growth in Bangladesh, 1970-2000,country paper prepared for the Global Growth project, p 17.

  125-Ncuyen, C, 2008, Is a governmental micro-credit program for tee poor really pro-poor? Evidence from Vietnam. The developing Economies XLVI-2(June 2008),pp 151-87.

  126- Pablo, F., Maloney. and. Rojas, G. M.. (2006), Microenterprise Dynamics in Developing Countries: How Similar are they to those in the industrialized wor1d? Evidence from Mexico. The Wor1d Bank Economic Review, pp 384-9.

  127- Peter D, (2004),Rural credit cooperatives in China, Background information, Planet Finance, p 7.

  128- Planet finance, (2005),Rural credit cooperatives in China, Background information planet Finance, p 11.

  129-Riggs fred,(1984),development in sartori, Giovanni, social sciences concepts,landan.p:126.

   

  130-Robinson,m,(2001), the Micro finance revolution, sustainable finance for the poor, Washington, pp 304.

  131- SBP,a,(2008),Annual Report for 2006- 2007,State Bank for Pakistan, Retrieved on March 10, from http:// www.sbp. Org .pk/ reports/annual/arfy07/Chp-8.pdf, pp1-18.

  132-Seemi, W,2009,does rural micro –credit  improve  well-being of borrowers in the punjab (pakistan)? Pakistan Economic and Social Review, pp 31-47.

  133- Sengupta , R,& Aubuchon, c. p. (2008) , “the microfinance Revolution An overview,” federal Reseve Bank of st, Louis Review,pp  2-30.

  134-Selinger,R, and C. P . Aubuchon,(2008),The Microfinance Revolution :An Overview; Federal Reserve Bank of St, Louis Review 90(1), pp 9-30.

  135- Shirazi,Shah,( 2009), role of Pakistan poverty alleviation funds micro credit in poverty alleviation,A Case of Pakistan, Pakistan Economic and Social Review ,Pakistan Economic and Social Review Volume 47, No 2, p 2-6.

  136-Simon Fan, C.Oded Stark,(2008), Rural- to – urban migration, human capital agglomeration, Journal of Economic Behavior & Organization, p 13.

  137-Tsekouras, George E, (2005), Modeling the Cross –Cultural Adaptation process Of Immigrants Using Categorical Data Clustering. University of the Aegean Department of Cultural Teachnology and Communication Faonos & Harilaou Trikoupi str, GR-81100. Mytilene , Greece.

  138- UNCDF,(2006), Building inclusive financial sectors that serve poor and low- income people, web document, UNCDF, Microfinance.

  139- Veltmeyer, H, (2010), the Poverty Report Ideas , Policies and Pathways, Development Forum, Canadian Association for the study of International Development,p:24.

  140-Xia ,Li ,(2010) ,An Empirical Analysis of Microcredit on China rural Household, A thesis the Degree of Doctor of Philosophy in Finance At Lincoln University, pp 1-15.

  141-Weng , Rongrong , (2008), An Empirical Investigation of Credit Constraints in the Rural Credit Market in Guizhou China, pp1-47.

  142-World Bank, (2008), Housing Reconstruction in Urban and Rural Areas.

  143- Zeller, M, 2006,A comparative review of major types of rural microfinance institution in developing countries, Agricultural Finance Review, 66,pp 195-214.


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تأثیر وام های خود اشتغالی در ایجاد فرصت های شغلی در نواحی روستایی (مطالعه موردی روستاهای شهرستان لنگرود), مقاله در مورد پایان نامه بررسی تأثیر وام های خود اشتغالی در ایجاد فرصت های شغلی در نواحی روستایی (مطالعه موردی روستاهای شهرستان لنگرود), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر وام های خود اشتغالی در ایجاد فرصت های شغلی در نواحی روستایی (مطالعه موردی روستاهای شهرستان لنگرود), پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تأثیر وام های خود اشتغالی در ایجاد فرصت های شغلی در نواحی روستایی (مطالعه موردی روستاهای شهرستان لنگرود), تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تأثیر وام های خود اشتغالی در ایجاد فرصت های شغلی در نواحی روستایی (مطالعه موردی روستاهای شهرستان لنگرود), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تأثیر وام های خود اشتغالی در ایجاد فرصت های شغلی در نواحی روستایی (مطالعه موردی روستاهای شهرستان لنگرود), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تأثیر وام های خود اشتغالی در ایجاد فرصت های شغلی در نواحی روستایی (مطالعه موردی روستاهای شهرستان لنگرود), پروژه درباره پایان نامه بررسی تأثیر وام های خود اشتغالی در ایجاد فرصت های شغلی در نواحی روستایی (مطالعه موردی روستاهای شهرستان لنگرود), گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تأثیر وام های خود اشتغالی در ایجاد فرصت های شغلی در نواحی روستایی (مطالعه موردی روستاهای شهرستان لنگرود), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر وام های خود اشتغالی در ایجاد فرصت های شغلی در نواحی روستایی (مطالعه موردی روستاهای شهرستان لنگرود), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر وام های خود اشتغالی در ایجاد فرصت های شغلی در نواحی روستایی (مطالعه موردی روستاهای شهرستان لنگرود), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر وام های خود اشتغالی در ایجاد فرصت های شغلی در نواحی روستایی (مطالعه موردی روستاهای شهرستان لنگرود), رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تأثیر وام های خود اشتغالی در ایجاد فرصت های شغلی در نواحی روستایی (مطالعه موردی روستاهای شهرستان لنگرود)

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی بین الملل چکیده اساس کسب و کار در هر کشوری بر پایه فعالیت های بنگاه های کوچک و متوسط بنا شده است. در کشور ما با وجود اینکه بیش از 95% کل واحدهای تولیدی در گروه صنایع کوچک و متوسط قرار می گیرند، این بنگاه ها سهم قابل توجهی در تولید ناخالص ملی و ایجاد ارزش افزوده کسب ننموده و از موانع متعددی در توسعه صادرات بویژه به ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته: مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی چکیده: با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی که امروزه کشور ما با آن مواجه است، ضروری است راهکارهای جدید جهت رفع معضل بیکاری به ویژه در قشر جوان جامعه اندیشه شود. این امر میسر نمی گردد مگر در سایه خلاقیت و نوآوری و توجه به مقوله کارآفرینی. زیرا کارآفرینی موتور محرک توسعه اقتصادی و ایجاد ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM .Sc رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی چکیده اهمیت مسائل و موضوعات گوناگون روستاییان و سکونتگاه های روستایی ازجمله مسئله جابجایی روستاها برای کشور پهناوری چون ایران با تنوع ویژگی های طبیعی (اقلیم ، توپوگرافی ) و تفاوتهای اجتماعی ، فرهنگی و قومی همراه با تعداد زیاد سکونتگاههای روستایی کم جمعیت و پراکنده بسیار مهم است . سکونتگاههای روستایی به ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته چکیده جمعیت از دیدگاه نوین، ابزار، وسیله­ی کار و بهره­گیرنده نهایی روند توسعه محسوب می­شود. این بینش جمعیت را تنها یک مقوله کمی تلقی نکرده بلکه ساختار کیفی آن را نیز مورد توجه قرار می­دهد. یکی از مباحث مهم در این رابطه، سالخوردگی جمعیت است که امروزه در شهرها و بویژه روستاهای کشور ظاهر شده است و یکی از دلایل بازدارنده توسعه روستایی ...

پايان نامه دوره کارشناسي ارشد در رشته علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي آموزشي دي 1393 چکيده هدف اين پژوهش ، امکان سنجي آموزش هاي مهارتي محصول محور در کشور بود .که به دنبال پاسخگويي به سه سوال ،

پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم(M.A) چکیده: افزایش روزافزون جمعیت جهان به ویژه در کشور های در حال توسعه‌، ‌‌‌فقر اقتصادی و پایین بودن سطح در آمد ملی کشور های مذکور باعث شده تا جمعیت این کشور ها در فشار و تنگنای اقتصادی قرار گیرند‌، ‌‌.‌‌ این کشور ها‌، ‌‌‌علی رغم داشتن منابع‌طبیعی مناسب‌و دارا بودن منابع بالقوه درآمدی‌،‌‌‌ فقر و محرومیت را پذیرفته و پایین ...

پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی چکیده در روزگاران گذشته، گردشگری و سیاحت ویژه اشراف و نخبگان بود و به سبب تنگناهای اقتصادی و فنی و..... نقش چندانی در شئون زندگی اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی انسان ایفا نمی‌کرد. اما همگام با رویدادها و تحولات ژرف اجتماعی و اقتصادی در زندگی جوامع و بهره‌مندی انسان از حقوق بیشتر، اوقات فراغت فزون‌تر و به ویژه از هنگامی که ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم چکیده تبلور یافتن گردشگری به عنوان یک نیاز، تبدیل شدن آن به بزرگترین صنعت خدماتی دنیا و تخصصی شدن گردشگری این فرصت را فراهم کرده تا هر مقصدی جهت بهره جستن از منافع حاصل از گردشگری امیدوار باشد . اما مسلمأ این کار بدون شناسایی عوامل تأثیرگذار،برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک امکان پذیر نخواهد بود. هدف ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک چکیده این پژوهش تحت عنوان بررسی تاثیر آموزش های فنی حرفه ای در اشتغال زندانیان آزاد شده شهرستان مشکین شهر به روش پیمایش در سال 1392 انجام گرفته است. از آن جا که یکی از عوامل و پارامترهای عمده رشد و توسعه ی اقتصادی و اجتماعی هر جامعه، تربیت نیروی انسانی کارامد می باشد و آموز شهای فنی و حرفه ای نیز یکی ...

مقدمه:   حرکت به سوي استقلال و خودکفايي کشور با تلاش در جهت بهبود وضع اجتماعي و اقتصادي روستاها  و مناطق عشايري از طريق توسعه کشاورزي،  دامداري  و صنايع روستايي ميسر مي&zwnj

ثبت سفارش