پایان نامه بررسی موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب

word 1002 KB 30477 129
1393 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت: ۱۶,۷۷۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • »M.A پایان‌ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت «

    گرایش: بازار یابی

  چکیده:

  پژوهش حاضر با هدف تعیین موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام  انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش تمامی مدیران، کارکنان و سرپرستان واحدهای مختلف درسطوح مختلف سازمانی در اداره امور مالیاتی استان ایلام می باشد. حجم کل جامعه آماری برابر با 230 نفر ( 230= N ) بوده که حجم  نمونه  آماری با استفاده از جدول مورگان برابر 146نفر به دست آمد. در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه عزیزی و حسینی  شامل 21سوال و 4 مولفه استفاده گردید. روایی این پرسشنامه از طریق روایی صوری و محتوایی تایید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 832/ برآورد شد. به منظور بررسی موضوع چهار فرضیه‌ تدوین شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از آزمونT  استفاده گردیده، نتایج به دست آمده نشان داد که: نبود منابع مالی لازم موجب بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام نمی شود. مشکلات فنی، موانع رفتاری/ فرهنگی و عدم آمادگی و تمایل مشتریان در اداره امور مالیاتی استان ایلام مانع بکارگیری تجارت الکترونیکی می شود

  کلمات کلیدی: نظام الکترونیکی، بلوغ نظام الکترونیکی ، اداره امور مالیاتی ، استان ایلام

  1مقدمه

  پیشرفت فناوری ارتباطات و اطلاعات[1] در سایه تحول علم کامپیوتر سبب تغییرات شگرفی در دنیای کسب و کار شده است. اگر چه بحران شرکت های فعال در تجارت الکترونیکی و اصطلاحا شرکت های دات کام[2] در سال های اخیر موجب تردید در مورد مزایا و کارایی تجارت الکترونیکی  شده است اما باید توجه داشت که ادامه حیات تجاری در دنیای الکترونیکی[3] نیاز به قابلیت های الکترونیکی دارد(حنفی زاده،1390). برای موفقیت در دنیای الکترونیکی و تجارت الکترونیکی اولین و مهمترین گام برنامه ریزی جهت شناسایی موانع،  بکارگیری تجارت الکترونیکی می باشد. سازمان ها برای طراحی و اجرای مناسب استراتژی های بکارگیری EC نیاز به آگاهی از موانع بکارگیری تجارت الکترونیکی دارند. این موانع هم حالت داخلی [4]و هم خارجی [5] دارند. برای بکارگیری موفقیت آمیزEC  سازمان باید مجموعه ای از منابع و قابلیت های داخلی را دارا باشد، همچنین باید زیرساختارهای لازم محیطی و خارجی که مربوط به مسا ئلی از قبیل زیرساختار حقوقی و قانونی، آمادگی و قابلیت لازم شرکاء و فضای رقابتی مناسب وجود داشته باشند. در ایران بکارگیری تجارت الکترونیکی در مراحل مقدماتی قرار دارد و عمدتاً به عنوان ابزار تبلیغاتی تلقی می گردد. برای این که یک سازمان بتواند از این مرحله فراتر برود و مزایای متعددEC  را جذب نماید باید موانع مربوطه را شناسایی کند (سهرابی و خانلری ، 1389) .

  در این فصل ابتدا به بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش پرداخته می شود سپس فرضیات، اهداف پژوهش و تعریف واژگان خواهد آمد.

  1-2 بیان مسئله تحقیق

  پیشرفت های صورت گرفته در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین پیدایش اینترنت، مفاهیم جدیدی را با خود وارد دنیای کسب و کار و مدیریت کرده اند که از آن جمله می توان به سازمان های مجازی، تجارت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی و بسیاری مفاهیم الکترونیکی دیگر اشاره کرد. رشد و پیشرفت فناوری اطلاعات در حال متحول کردن اقتصاد است . جستجو برای دستیابی به روش های کاراتر برای انجام امور تجاری منجر به ایجاد انقلابی در عرصه تجارت شده است . این انقلاب را تجارت الکترونیکی نامیده اند.

  مک گریگور و ورازلیک[6] (2009)معتقدند که تجارت الکترونیکی می تواند به عنوان مزیت رقابتی مطرح گردد، زیرا باعث کاهش هزینه ها و دستیابی به مشتریان بالقوه در سراسر جهان می گردد. این محققان موانع را در دو گروه خیلی سخت و گروه نامتناسب نامگذاری کردند .

  باتوجه به مسایل ذکر شده سوال اصلی پژوهش حاضر این است که موانع بلوغ تجارت الکترونیک اداره امور مالیاتی ایلام کدامند ؟

  نبود منابع مالی

  مشکلات فنی

  موانع رفتاری/ فرهنگی

  عدم آمادگی و تمایل مشتریان

  بکارگیری نظام الکترونیکی

  1-2-1 مدل مفهومی پژوهش

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1-3ضرورت انجام تحقیق

  بحث تجارت الکترونیکی اکنون در صدر اولویت های سازمان های متفاوت قرارگرفته است. هر سازمانی که توجه لازم را به تجارت الکترونیکی نداشته باشد در کوتاه مدت با کاهش سودآوری و در بلندمدت با احتمال حذف حیات خود روبرو می شود. به همین دلیل برنامه ریزی در راستای بکارگیری EC یکی از اقدامات استراتژیک سازمان ها می باشد. یکی از مهمترین مراحل در برنامه ریزیEC شناسایی موانع بکارگیری آن، در سازمان و ارایه راهکارهای اجرایی برای رفع آنها می باشد. در این راستا در این تحقیق به شناسایی موانع بکارگیری تجارت الکترونیک در اداره امور مالیاتی ایلام پرداخته و راهکارهای اجرایی برای رفع آنها بیان می گردد.

  1-4اهداف تحقیق

  هدف این تحقیق عبارت است از بررسی موانع بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام و ارائه راهکارهای اجرایی برای رفع آنها که از ترکیب دو هدف زیرحاصل می شود:

  ۱- بررسی موانع ومحدودیت های بکارگیری تجارت الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام

  ۲- ارائه راهکارهای اجرایی و عملی برای رفع یا کاهش آن موانع.

  1-5 سوالات پژوهش

  1-آیا نبود منابع مالی لازم در اداره امور مالیاتی استان ایلام مانع بکارگیری نظام الکترونیکی می باشد؟

  2-آیا مشکلات فنی در اداره امور مالیاتی استان ایلام مانع از بکارگیری نظام الکترونیکی می باشد؟

  3-آیا موانع رفتاری/ فرهنگی در اداره امور مالیاتی استان ایلام مانع از بکارگیری نظام الکترونیکی می باشد؟

  4-آیا عدم آمادگی و تمایل مشتریان اداره امور مالیاتی استان ایلام مانع از بکارگیری نظام الکترونیکی می باشد؟

  1-6  فرضیه‏های تحقیق

  1-نبود منابع مالی لازم در اداره امور مالیاتی استان ایلام مانع از بکارگیری نظام الکترونیکی می باشد.

  2-مشکلات فنی در اداره امور مالیاتی استان ایلام مانع از بکارگیری نظام الکترونیکی می باشد.

  3-موانع رفتاری/ فرهنگی در اداره امور مالیاتی استان ایلام مانع از بکارگیری نظام الکترونیکی می باشد.

  4-عدم آمادگی و تمایل مشتریان اداره امور مالیاتی استان ایلام مانع از بکارگیری نظام الکترونیکی می باشد.

   

  1-7تعاریف واژگان

  تجارت الکترونیک:

  تعریف مفهومی:

  تجارت الکترونیکی راه و روش جدید کسب و کار بصورت الکترونیکی و با استفاده از شبکه ها و اینترنت می باشد در این روش فرایند خرید و فروش یا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه های کامپیوتری و مخابراتی از جمله اینترنت صورت می گیرد (حنفی زاده ، 1390).

  بلوغ تجارت الکترونیک

  تعریف مفهومی:

  بلوغ تجارت الکترونیکی شرکتها را می توان تناسب درجه آمادگی الکترونیکی شرکتها در تجارت الکترونیکی دانست (حاجی کریمی،1387).

  تعریف عملیاتی:

  میزان بلوغ تجارت الکترونیک با عواملی هم چون آیا سازمان نرم افزار و سخت افزارهای  لازم را خریداری می کند؟آیا سازمان جهت آموزش کارکنان هزینه های لازم را انجام می دهد؟ آیا سازمان هزینه های  اشتراک اینترنت را می پردازد؟ آیا سازمان هزینه های  نگهداری مداوم را می پردازد؟ آیا استانداردهای  ایمنی پذیرفته شده در فضای اینترنتی وجود دارد؟ و  هزینه خرید و نصب نر م افزار و سخت افزار، هزینه آموزش کارکنان، نبود سیستم مناسب برای شناسایی هویت طرف مقابل در فضای اینترنتی و هزینه اشتراک اینترنت و ... سنجیده می شود. که توسط پرسشنامه سنجیده می شود.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فصل دوم

  ادبیات و پیشینه پژوهش

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2-1 مقدمه

  به کارگیری نوآوری های فناوری در زمینه های تجاری تأثیرات شگرفی داشته است .به کارگیری نوآوریهای فناوری نوعی تغییر است که بر فراگردها و اجزا ی نظام تجاری تأثیر گذار بوده و جهت این تاثیرات نیز معمولا مثبت است. یکی از نوآوریهای مذکوربه کارگیری ابزارهای الکترونیکی و به ویژه اینترنت در نظام تجاری است. این نوآوری و تغییر که تجارت الکترونیکی نام دارد مزایای متعددی برای سازمانها به همراه دارد، به همین دلیل بسیاری از شرکتها نسبت به استفاده از آن تمایل دارند. بکارگیری تجارت الکترونیکی اکنون یک گزینه اختیاری نیست بلکه نوعی اجبار است و شرکتها ناگزیر از به کارگیری آن هستند(پورتر[7]،2009).

  هدف از این بخش بررسی پژوهش ها و مطالعاتی است که در زمینه نظاه الکترونیکی و تجارت الکترونیک  انجام گرفته است. این قسمت از تحقیق خواننده را با کارها و زمینه های قبلی و همچنین با حیطه موضوع مورد مطالعه آشنا می سازد. این فصل به دو بخش تقسیم شده است. در بخش اول به مطالعه مبانی نظری و تحقیق های انجام شده در ارتباط با موضوع و در بخش دوم مبانی نظری و مطالعات و بررسی های انجام شده ذکر می شود، در نهایت به جمع بندی فصل پرداخته می شود.

   

  بخش اول: مبانی نظری تجارت الکترونیک

  2-2 تجارت الکترونیکی چیست؟

  پیشرفت های صورت گرفته در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین پیدایش اینترنت، مفاهیم جدیدی را با خود وارد دنیای کسب و کار و مدیریت کرده اند که از آن جمله می توان به سازمان های مجازی، تجارت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی و بسیاری مفاهیم الکترونیکی دیگر اشاره کرد. رشد و پیشرفت فناوری اطلاعات در حال متحول کردن اقتصاد است. جستجو برای دستیابی به روش های کاراتر برای انجام امور تجاری منجر به ایجاد انقلابی در عرصه تجارت شده است.  این انقلاب را تجارت الکترونیکی نامیده اند. به طور کلی تجارت الکترونیکی عبارت است از خرید و فروش کالاها، خدمات و اطلاعات با استفاده از شبکه های کامپیوتری از جمله اینترنت(توربان[8]،2002).

  2-3 تعریف و تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی

  تعاریف زیادی از تجارت الکترونیکی ارائه شده است. بسیاری نویسندگان معتقدند تجارت الکترونیکی هرگونه مبادله‌ و یا تراکنشی است که بین سازمان و یک عنصر محیطی نظیر مشتری، شرکتهای همکار و یا دولت با استفاده از ابزارهای الکترونیکی اتفاق می‌افتد. برخی دیگر نیز آنرا فقط شامل خرید و فروش الکترونیکی کالا برروی شبکه‌های الکترونیکی و کامپیوتری می‌دانند (توربان 2002، استینفلد[9] 1998، زواس[10] 1998). به‌عنوان مثال توربان (2011) معتقد است تجارت الکترونیکی عبارتست ازفرایند مبادله کالا، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه‌های رایانه‌ای از جمله اینترنت.

  بر این اساس، در این تعریف تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی بر دو محور اساسی فرآیندها و فناوری اطلاعات استوار می‌باشد.

  مبادله

  کسب و کار (CRM,SCM,ERP)

  تک رسانه‌ای، یک طرفه، غیر فراگیر، محلی، غیر تعاملی

  چندرسانه‌ای، دوطرفه، فراگیر، جهانی ، تعاملی

  تعداد و نوع

  فعالیتهای

  تجاری

  نوع و تعداد ابزارهای الکترونیکی مورد استفاده

  کسب و کار الکترونیکی کامل

  تجارت*

   

   

  تجارت الکترونیکی کامل

   

   

   

   

   

   

   

   

  *(قرارداد، مذاکره، مناقصه،مزایده، پرداخت، سفارش، تحویل و...)

  شکل (2-1) تعریف کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی( توربان، 2011).

   

  در این تعریف، مبادله الکترونیکی عبارت است از انتقال مالکیت جنس و یا تحویل خدمات در مقابل دریافت پول از طریق ابزارهای پیشرفته اطلاعاتی و ارتباطی. در این تعریف مبادله الکترونیکی، هیچگونه فرآیند و یا فعالیت دیگری را غیر از انتقال پول و انتقال مالکیت یا ارائه خدمات پوشش نمی‌دهد. با افزایش اهمیت و یا تعدد مبادلات الکترونیکی، یکسری فعالیت های پشتیبانی در حمایت از مبادله نیاز است (نظیر قرارداد، مناقصه، مزایده و...)، که آنرا بازرگانی و یا تجارت الکترونیکی گویند. بنابراین تجارت الکترونیکی[11] شامل انجام هریک از فعالیتهای قرارداد، مذاکره، مناقصه، پرداخت، سفارش، تحویل و... از طریق فناوری‌های پیشرفته اطلاعاتی و ارتباطاتی است. برای پشتیبانی از بازرگانی یا تجارت یکسری فرآیندهای تکمیلی نظیر مدیریت ارتباط با مشتری[12]، مدیریت زنجیره عرضه[13] و طرح‌ریزی منابع داخلی[14] لازم است. انجام هریک از این فرآیندها از طریق ابزارهای پیشرفته اطلاعاتی و ارتباطی را کسب وکار الکترونیکی گویند. منظور از ابزارهای پشرفته اطلاعات و ارتباطات ابزارهایی است که حداقل 60 درصد از ویژگی‌های فناوری‌های نو  نظیر جهانی بودن، دوطرفه بودن، چندرسانه‌ای بودن ، فراگیر بودن و تعاملی بودن را دارا باشد. عقیده بر آن است که بیشترین امتیاز را از این ویژگی‌ها، اینترنت و کمترین امتیاز را شاید بتوان گفت ارتباطات رو در رو به خود اختصاص می‌دهد(توربان، 2011).

  همانند اکثر مفاهیم و اصطلاحات کسب و کار واژه تجارت الکترونیکی از نظر معنی با کثرت تعاریف روبرو بوده و تعریف واحدی از آن ارائه نشده است چافی[15] (2002) تجارت الکتر ونیکی را خرید و فروش محصولات از طریق شبکه اینترنت می داند.

  کالاکوتا و وینستون[16](1997) تجارت الکترونیکی را از چهار دیدگاه تعریف می کنند:

  1- دیدگاه ارتباطات[17]: تجارت الکترونیکی یعنی انتقال اطلاعات، کالاها، خدمات و یا پرداخت وجه توسط وسایل الکترونیکی.

  2- دیدگاه بهنگام :[18] تجارت الکترونیکی یعنی خرید و فروش اطلاعات و کالاها بصورت بهنگام.

  3- دیدگاه خدماتی[19]: تجارت الکترونیکی ابزاری است که به طور هم زمان باعث کاهش هزینه و افزایش سرعت و کیفیت می گردد.

  ۴ -دیدگاه فرآیند تجاری[20]: تجارت الکترونیکی یعنی خرید و فروش اطلاعات و کالاها به صورت به هنگام.

  همان گونه که مشاهده می شود درتعاریف EC نوعی واگر ایی[21]  مشاهده می شود.

  ویگاند[22](1997) و کولچیا[23] (2000) عمده ترین دلایل این عدم توافق و واگرایی را در موارد زیر می دانند:

  ۱-  تنوع شغل و تخصص محققان تجارت الکترونیکی،

  ۲- جهت گیری حرفه ای فرد محقق،

  ۳- نوع فناوری اطلاعات بکارگرفته شده،

  4- کالاها و خدماتی که هسته اصلی تعریف EC را تشکیل می دهند.

  بلوغ تجارت الکترونیکی شرکتها را می توان تناسب درجه آمادگی الکترونیکی شرکتها در تجارت الکترونیکی دانست (حاجی کریمی،1387).

   با استفاده از مدلهای تجارت الکترونیکی می توان وضعیت موجود یک کسب و کار را استخراج کرده و بر مبنای آن ،وضعیت مطلوب را نیز مشخص کرد سپس استراتژی های گذار و دستیابی را شناسایی کرد(حسنقلی پور، 1390).

  تاتگلو و کولا[24](2011) عوامل تاثیر گذار بر تمایل سازمانها در استفاده از تجارت الکترونیکی را شامل موارد توسعه بازار،کارایی فروش و ترفیع،  قابلیت دسترسی آسان ،کاهش هزینه می دانند .

  جاوالگی و رامسی[25] (2012) در پژوهش خود به بررسی عوامل زیر ساختی موثر بر تجارت الکترونیکی پرداختند و این عوامل را در چهار دسته، زیر ساخت تجاری، زیر ساخت فرهنگی و اجتماعی، زیر ساخت دولتی و قانونی، زیر ساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات دسته بندی نمودند .

   

   

  2-4 تاریخچه تجارت الکترونیکی

  سالها از اختراع تلفن توسط الکساندرگراهام بل می گذرد . اختراع بل در سال ١٨٧٦ ، تجارت الکترونیکی را به گونه ای که امروز شناخته می شود، پی ریزی کرد . برخی براین عقیده اند که به کارگیری عدد بی اهمیت صفر ( ٠) در محاسبات رقمی، ستون فقرات تجارت الکترونیکی است که از شبه قاره هند سرچشمه می گیرد. تجارت الکترونیکی در شکلی که امروزه شیوه کارکردن همه ما را متحول کرده است، ریشه در همگرایی خلاق کامپیوتر و تلفن دارد . امروزه پست الکترونیکی تبدیل به یکی از عمومی ترین ابزارهای تجاری و کسب اطلاعات از طریق جستجوی سایت های وب، شده است . این امکان عملا تحت تأثیر همگرایی خلاق تلفن و کامپیوتر، به واسطه اینترنت در اختیار جامعه قرار می گیرد . تاریخچه تجارت الکترونیکی به شکل امروزین آن، ریشه در دو پدیده دارد: اینترنت و مبادله الکترونیکی داده ها[26](EDI) منشاء زمانی هر دو این پدیده ها به دهه ١٩٦٠ باز می گردد(حسنقلی پور، 1384).

  2-5 الگوهای مختلف بلوغ تجارت الکترونیکی

  نظریه پردازان تجارت و دولت الکترونیک، مدل های مختلفی را برای بلوغ الکترونیکی این فرایندها ارایه کرده اند . به طور کلی با استفاده از مدل های بلوغ تجارت و دولت الکترونیکی می توان وضعیت موجود یک کسب وکار را استخراج کرده و بر مبنای آن، وضعیت مطلوب ر ا نیز مشخص کرد . سپس استراتژی های گذار و دستیابی به وضعیت مطلوب را شناسایی کرد (خاکی، 1372) در این بخش مدل های مختلف بلوغ که توسط صاحب نظران ارایه شده است، به صورت مختصر مورد بررسی قرار می گیرد.

  2-5-1 الگوی آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه

  در این مدل، مراحل بلوغ دولت الکترونیکی آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه در شش مرحله به ترتیب زیر ارایه شده است: (وسکوت[27]، 2001)

  ١. راه اندازی سیستم پست الکترونیکی و شبکه داخلی

  ٢. ایجاد امکان دسترسی عمومی و بین سازمانی به اطلاعات

  ٣. ایجاد امکان ارتباط دو طرفه

  ٤. امکان تبادل ارزش

  ٥. دموکراسی دیجیتالی

  ٦. دولت یک پارچه

  2-5-2 الگوی سازمان ملل برای بلوغ تجارت الکترونیکی

  سازمان ملل متحد برای شناسایی سطح بلوغ تجارت الکتر ونیکی در سازمان ها، در سال ٢٠٠٠ مدلی پنج مرحله ای با عنوان مدل بلوغ تجارت الکترونیکی معرفی کرده است . تأکید این مدل که از دیدگاه کاربردی[28]  برخوردار است، بر کاربران و تعداد و نوع خدماتی است که این پنج مرحله عبارتند از: (سازمان ملل متحد،2000) .

  *مرحله اول، حضور اولیه[29]:  در مرحله حضور اولیه، سازمان به حضور در وب و ایفای نقش در تجارت الکترونیکی متعهد می شود . به صورت ایستا در وب حضور پیدا کرده و اطلاعات بسیار کمی به کاربران ارایه می کند و سایت سازمان بسیار کم به روز می شود . از جنبه دولت الکترونیکی، کشور متعهد می شود تا وارد حوزه دولت الکترونیکی شود . سایت های رسمی ولی محدود و مستقل از یکدیگر به وجود می آیند، که اطلاعات سازمانی و سیاست های آن سازمان را به صورتی ایستا در اختیار کاربران قرار می دهند.

  *مرحله دوم، توسعه[30] : در مرحله توسعه حجم و به روز بودن اطلاعات و تعدا د صفحات وب افزایش می یابد . همراه با افزایش تعداد وب سایت های دولتی، حضور دولت بر شبکه افزایش می یابد . محتویات وب سایت ها شامل اطلاعات پویاتر و ویژه تری می شود و به طور مداوم و مستمر به روز می شود . علاوه بر این، سایت ها ممکن است به سایت های دیگر نیز اتصال داشته باشند.

  *مرحله سوم، تعاملی [31]: در حالت تعاملی وضعیت بهتر از دو حالت قبلی می شود، کاربران می توانند با سازمان ارتباط برقرار کرده، درخواست کرده و فرم هایی را از سایت دریافت کنند . در این مرحله حضور دولت در شبکه وب جهانی به میزان فراوانی گسترش می یابد و حجم وسیعی از موسسات و خدمات دولتی بر روی شبکه قابل دسترسی خواهند بود.

  *مرحله چهارم، مبادله ای[32] : مبادله کالا، مباحث امنیتی و خرید محصولات در این مرحله محقق می شوند. امکان انجام مبادلاتی مانند دادن روادید، گذرنامه، ثبت وفات و تولد، اعطای گواهینامه ها، که به ا منیت و محرمانه بودن نیاز دارند، به صورت کامل از طریق اینترنت وجود دارد . در این مرحله کاربر می تواند بهای خدمات و کالاها، صورت حساب ها و مالیات را به صورت به هنگام بپردازد . امضای دیجیتالی نیز به منظور تسهیل تشریفات کار و ایجاد ارتباط با دولت، مورد استفاده قرار میگیرد.

  *مرحله پنجم، یکپارچه[33] : مرحله بی سیم مرحله ای کاملا یک پارچه از کارکردهای الکترونیکی و ارایه خدمات بین بخش هاست. در این مرحله ظرفیت کامل خدمات به صورت « بسته واحد »  وجود دارد و کاربران همه نوع خدمات را می توانند از سازماندریافت کنند . از جنبه د ولت الکترونیکی، در این مرحله تمامی خدمات دولتی از طریق دولت الکترونیکی ارایه می شود( سازمان ملل متحد،2000).

  2-5-3 الگوی مراحل رشد فناوری اطلاعات نولان

  نولان[34]  در سال ١٩٧٩ مراحل رشد سیستم های اطلاعاتی در سازمان ها را در شش مرحله معرفی کرد. این شش مرحله عبارتند از:

  ١. ابتدایی،

  ٢. بسط و توسعه[35]،

   ٣. کنترل،

  ٤. یک پارچه سازی،

   ٥. مدیریت داده ها و

  6.بلوغ

  2-5-4 الگوی گارتنر[36]

  در سال ٢٠٠٢ دو مدل توسط گروه کاری گارتنر[37]  توسعه داده شد. یکی برای پیاده سازی تجارت الکترونیکی و دیگری برای بلوغ دولت الکترونیکی، که هر دو در چهار سطح انجام می شوند.

  2-5-4-1 الگوی بلوغ دولت الکترونیکی گارتنر

  چهار سطح مدل بلوغ دولت الکترونیکی گارتنر عبارتند از:

  *مرحله اول، اطلاع رسانی[38]  مرحله ابتدایی اجرای دولت الکترونیکی، حضور بر روی وب و فراهم آوردن اطلاعات مربوطه برای استفاده عمومی است. شکل وب سایت در این مرحله شبیه به یک کتاب راهنماست.

  *مرحله دوم، تعامل[39]: در مرحله دوم، تعامل بین دولت، بخش بازرگانی و شهروندان تشویق می شود . مردم می توانند از طریق پست الکترونیکی از مراکز دولتی اطلاعات لازم را اخذ کنند . در این مرحله، امکان استفاده از موتورهای جستجو برای کسب اطلاعات و امکان بارگذاری کردن  اسناد و فرم های مربوطه وجود خواهد داشت.

  *مرحله سوم، مبادله[40]  (تراکنش): در این مرحله، پیچیدگی فناوری افزایش می یابد و همراه با آن ارباب رجوع نیز منتفع می شود و مبادلات با حجم زیاد و پیچیده نیز بدون مراجعه به دفاتر دولتی قابل اجراست . به طور مثا ل خدمت رسانی به هنگام، پرداخت مالیات، تمدید یا اخذ مجوزها، اخذ گذرنامه و روادید و رأی گیری به هنگام در این مرحله صورت می گیرد.

  *مرحله چهارم، تغییر شکل :  در این فاز، همه سیستم های اطلاعاتی یک پارچه اند و مردم امکان استفاده از خدمات دولت را از یک مکان مجازی خواهند داشت . بهترین پیچیدگی موجود در این مرحله، مربوط به بخش داخلی است که نیازمند تغییر اساسی در فرهنگ سازمانی، فرآیندها و مسئولیت ها در درون دولت است . کارمندان دولت در بخش های مختلف باید با یکدیگر به شکل کاملا خودکار  کار کنند . در این مرحله صرفه جویی در هزینه ها و کارایی و رضایت مشتری به بالاترین حدممکن می رسد(گارتنر،2002) .

  2-5-4-2 الگوی بلوغ تجارت الکترونیکی گارتنر

  چهار سطح مدل بلوغ تجارت الکترونیکی گارتنر عبارتند از

  *سطح یک، حضور اولیه[41]: در این مرحله از اینترنت برای ارایه اطلاعات شرکت و بروشورهای آن استفاده می شود و بیشتر جنبه اطلاع رسانی دارد.

  *سطح دو، پیشروی[42] : برخی از ویژگی ها مانند موتور جستجو، اطلاعات تفصیلی درباره محصول و قابلیت تعامل با شرکت به سایت افزوده می شود . در واقع در این مرحله خدمات اساسی به مشتری ارایه می شود.

  *سطح سه، یک پارچگی کسب وکار[43] : در این مرحله ویژ گی های بیشتری از جمله امکان مبادله/معامله، با توجه به نیازهای خاص مشتریان به سایت افزوده می شود.

  *سطح چهار، دگرگونی کسب وکار[44] :  در این مرحله تأمین کنندگان و مشتریان نیز یکپارچه می شوند . در این سطح، خدمات برتر به مشتریان ارایه شده و تعدیلات پیشرفت های در سایت صورت می پذیرد(گارتنر، 2002).

  2-5-5 الگوی میسرا و دینگرا[45]

  میسرا و دینگرا مدلی را پیشنهاد کرده اند که دیدگاهی سازمانی نسبت به بلوغ دولت الکترونیکی دارد . تأکید این مدل بر مراحلی است که سازمان ها در پیاده سازی تجارت الکترونیک طی می کنند . این مدل شش سطح را برای بلوغ الکترونیکی معر فی می کند که  عبارتند از : (میسرا و دینگرا، 2002).

  *سطح اول، بسته: در این مرحله سازمان از فناوری اطلاعات و ارتباطات در اداره امور استفاده نمی کند و حتی هیچ طرح یا برنامه ای نیز برای استفاده از آن در آینده نزدیک ندارد.  این وضعیت ممکن است ناشی از عدم آشنایی با فناوری های ارتباطات و اطلاعات، نبود منابع کافی و نداشتن تفکر استراتژیک باشد. در نتیجه سازمان بر حسب میزان ارتباط و سهیم کردن دیگران در اطلاعات دولت الکترونیکی، در وضعیت بسته قرار دارد.

  *سطح دوم، مقدماتی : در این سطح، سازمان نخستین گام ها را برای اتوماسیون کردن فرآیندهایش بر می دارد، اما اساس آن فاقد کل نگری و عمومیت کافی است. در این سطح، هیچ تلاش سازمان یافته ای به منظور فراهم کردن مقدمات ایجاد دولت الکترونیکی صورت نمی گیرد. به علت نداشتن یک برنامه کلی و رهبری نظام مند، بسیاری از تلاش های صورت گرفته به پایان نرسیده و عمومًا ن یمه کاره رها می شوند. از بین اقدامات پراکنده ای که صورت می گیرد، بعضی از آن ها ممکن است که با موفقیت روبه رو شوند، اما به طور کلی سازمان تعهد لازم را برای ایجاد دولت الکترونیکی به صورت یک عمل برنامه ریزی شده ندارد.

  *سطح سوم، مرحله برنامه ریزی شده : در این م رحله از یک رویکرد سیستماتیک استفاده می شود. در این سطح سازمان به طور واضح و آشکار دارای چشم انداز تعریف شده، اهداف کلی و اهداف فرعی برای دولت الکترونیکی است. به علاوه مطالعه ارزیابی نیازها نیز در این مرحله صورت می گیرد. سپس از طریق برنامه ریزی گسترده ای که صورت می گیرد، سیاست ها، استراتژی ها، فعالیت های اجرایی مختلف، نقش ها، مسئولیت ها و منابع مورد نیاز بر حسب زمان، پول، نیروی انسانی تعریف شده تا اداره کردن الکترونیکی به صورت بهینه پیاده شود.

   

  [1] . ICT

  [2] . .Com

  [3] . E-World

  [4] . Internal

  [5] . External

  [6] . Macgregor and Vrazalic

   

  [7] . Porter

  [8] . turban

  [9] . Stinfeld

  [10] . Zowass

  [11] . Electronic Commerce

  [12] .Customer Relationship Management (CRM)

  [13] . Supply Chain Management (SCM)

  [14] . Enterprise Resource Planning (ERP)

  [15] . Chaffy

  [16] . Kalakota & Whinston.

  [17] . Communication View

  [18] . Online View

  [19] .  Service View

  [20] .  Business Process View

  [21] . Divergence

  [22] . Wigand

  [23] . Colecchia

  [24] . Tatoglu and Kula

  [25] . Javalgi and Ramsey

  [26] . Electronic Data Interchange

  [27] . wescott

  [28] . Application View

  [29] . Emerging Presence

  [30] . Enhanehed Presence

  [31] . Interactive Persence

  [32] . Transactional Presence

  [33] . Fully integrated

  [34] . Nolan

  [35] . Expansion

  [36] . PGartner Model

  [37] . Gartner Group

  [38] . Information

  [39] . Interaction

  [40] . Transaction

  [41] . Basic presence

  [42] . Prospecting

  [43] . Business Integration

  [44] . Business Transformation

  [45] . misra & dhingra

  Abstract:

  The study entitled "Barriers to E-commerce maturity Ilam tax administration" was performed. The population of this study, all managers, supervisors, staff and organizational units at different levels of tax administration is Ilam. The population of the total volume of 230 (230 = N) was used for statistical sample size of 146 patients was obtained from Morgan. The aim of the present study, functional and descriptive nature of the procedure is. In order to collect data from the questionnaire consisted of 21 questions and 4 F, Hosseini component was used. Confirm the validity of the questionnaire content and face validity and reliability using Cronbach's alpha 832 / estimated. A significant positive correlation between technical problems in tax administration and implementation of e-commerce is Ilam. Barriers to behavioral / cultural affairs of Ilam and application of e-commerce tax, and a significant positive correlation between the lack of readiness and willingness of customers to the tax affairs of Ilam and application of electronic commerce there.

  Keywords:

   e-commerce, e-commerce maturity, tax administration, Ilam

   

 • فهرست:

   

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                     صفحه

  چکیده....................................................................................................................................................1

  فصل اول:کلیات تحقیق

  1-1مقدمه................................................................................................................................................3

  1-2بیان مسئله.........................................................................................................................................3

  1-2-1مدل پژوهش...............................................................................................................................3

  1-3 ضرورت انجام تحقیق.....................................................................................................................4

  1-4 اهداف تحقیق..................................................................................................................................4

  1-5سوالات تحقیق.................................................................................................................................4

  1-6 فرضیه های تحقیق..........................................................................................................................5

  1-7 تعاریف واژگان................................................................................................................................5

  فصل دوم:  مروری برادبیات تحقیق

  2-1 مقدمه..............................................................................................................................................7

  2-2 تجارت الکترونیکی چیست؟...........................................................................................................7

  2-3 تعریف و تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی .....................................................................................8

  2-4 تاریخچه تجارت الکترونیکی........................................................................................................11

  2-5 الگوهای مختلف بلوغ تجارت الکترونیکی ..................................................................................11

  2-5-1 الگوی آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه...................................................................................11

  2-5-2 الگوی سازمان ملل برای بلوغ تجارت الکترونیکی...................................................................12

  2-5-3 الگوی مراحل رشد فناوری اطلاعات نولان..............................................................................13

  2-5-4 الگوی گارتنر ...........................................................................................................................13

  2-5-5 الگوی میسرا و دینگرا...............................................................................................................15

  2-5-6 الگوی ایالت یوتا......................................................................................................................16

  2-5-7 الگوی گروه مشاوره دلویت و تاچ...........................................................................................17

  2-5-8 الگوی نقشه راه تجارت الکترونیکی.........................................................................................18

  2-5-9 الگوی دموکراسی الکترونیکی...................................................................................................19

  2-5-10 الگوی بلوغ دو بعدی.............................................................................................................19

  2-6 محرک های تجارت الکترونیک....................................................................................................21

  2-6-1 الگوهای تجارت الکترونیک.....................................................................................................23

  2-7 مفهوم دولت الکترونیک................................................................................................................23

  2-7-1 مراحل دولت الکترونیک .........................................................................................................25

  2-7-2 فرایند استقرار دولت الکترونیک ..............................................................................................25

  2-7-3 شرایط اجرای موفق استراتژی دولت الکترونیک .....................................................................26

  2-8 دولت الکترونیک در ایران.............................................................................................................33

  2-9 بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتها و موسسات..................................................................36

  2-9-1چالشهای SME ها در پذیرش و استفاده از ICT و تجارت الکترونیکی................................40

  2-9-2 مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی در SMES....................................................................41

  2-9-3 مشکلات SME ها در پذیرش تجارت الکترونیکی ...............................................................42

  2-9-4 سیاستهای حمایتی از SMEها در توسعه تجارت لکترونیکی.................................................48

  2-9-5 تجربه کشورها در حمایت از SMEs برای استفاده از تجارت الکترونیکی............................50

  2-9-5-1   تجربه انگلستان ................................................................................................................50

  2-9-5-2 تجربه یونان  ...................................................... ................................................................54

  2-9-5-3  تجربه اسکاتلند: .................................................................................................................57

  2-9-5-4  تجربه آلمان ........................................ ..............................................................................58

  2-9-5-5 تجربه اتحادیه اروپا...................................................... .......................................................60

  2-9-5-6 تجربه فنلاند................................................................ .......................................................61

  2-9-5-7 تجربه دانمارک............................................................. .......................................................63

  2-9-5-8 تجربه مکزیک.............................................................. .......................................................65

  2-9-5-9 تجربه ژاپن.................................................................. .......................................................66

  2-9-5-10 تجربه ایالات متحده.................................................. .......................................................67

  پیشینه تحقیق. ................................................................. .......................................................68

  پژوهش های داخلی........................................................ .......................................................68

  2-10-2 پژوهش های خارجی.............................................................................................................69

   

  فصل سوم: روش تحقیق

  3-1 مقدمه............................................................................................................................................72

  3-2 نوع تحقیق...................................................................................................................................72

  3-3 جامعه آماری و حجم نمونه .........................................................................................................72

  3-4 روش گردآوری اطلاعات ............................................................................................................73

   3-5 ابزار گردآوری اطلاعات .............................................................................................................73

  3-6روایی و پایایی ..............................................................................................................................73

  3-7  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات...................................................................................................74

  فصل چهارم:   تجزیه وتحلیل داده ها

  4-1- مقدمه.........................................................................................................................................76

  4-2- آمار توصیفی...............................................................................................................................76

  4-2-1جنسیت افراد.............................................................................................................................76

  4-2-3 سن افراد پاسخگو....................................................................................................................77

  4-2-2 وضعیت تحصیلی.....................................................................................................................78

  4-2-4 سابقه خدمت...........................................................................................................................79

  4-3 آزمون کولموگوروف اسمیرنوف...................................................................................................80

  4-4-1 آزمون فرضیه اول.....................................................................................................................81

  4-4-2 آزمون فرضیه دوم.....................................................................................................................82

  4-4-3 آزمون فرضیه سوم....................................................................................................................84

  4-4-4 آزمون فرضیه چهارم.................................................................................................................85

  فصل پنجم:  نتایج وپیشنهادات

  5-1   مقدمه.........................................................................................................................................88

  5-2   بیان نتایج...................................................................................................................................88

  5-2-1 نتیجه فرضیه اول......................................................................................................................88

  5-2-2 نتیجه فرضیه دوم......................................................................................................................89

  5-2-3 نتیجه فرضیه سوم.....................................................................................................................89

  5-2-4 نتیجه فرضیه چهارم..................................................................................................................90

  5-3  پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش......................................................................................91

  5-4 راهکارهای اجرایی برای رفع موانع...............................................................................................92

  5-5 توصیه به پژوهشگران....................................................................................................................92

  5-6  محدویت ها و موانع  پژوهش.....................................................................................................93

  منابع وماخذ

  الف : منابع فارسی.................................................................................................................................94

  ب : منابع انگلیسی................................................................................................................................95

  پیوست ها ............................................................................................................................................96

  فهرست جداول

  جدول (2-1 )خدمات اصلی دولت..................................................................................................... 33

  جدول (3-1)نتایج حاصل از آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه موانع تجارت الکترونیک..............74

  جدول (4-1) وضعیت پاسخگویان بر حسب جنس.............................................................................76

  جدول (4-2) وضعیت پاسخگویان بر حسب سن................................................................................77

  جدول (4-3) وضعیت پاسخگویان بر حسب تحصیلات......................................................................78

  جدول (4-4) وضعیت پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت.................................................................79

  جدول (4-5) نتایج آزمون تک نمونه برای بررسی فرضیه فقدان منابع مالی و بکار گیری تجارت الکترونیک.............................................................................................................................................82

  جدول (4-6) نتایج آزمون تک نمونه برای بررسی فرضیه مشکلات فنی در اداره امور مالیاتی و بکار گیری تجارت الکترونیک .....................................................................................................................83

  جدول (4-7) نتایج آزمون تک نمونه برای بررسی فرضیه موانع رفتاری/ فرهنگی در اداره امور مالیاتی و بکار گیری تجارت الکترونیک...........................................................................................................84

  جدول (4-8) نتایج آزمون تک نمونه برای بررسی فرضیه عدم آمادگی و تمایل مشتریان و بکار گیری تجارت الکترونیک.................................................................................................................................85

  جدول (4-9) نتایج آزمون اولویت یابی فریدمن برای شاخص های دخیل در بلوغ تجارت الکترونیک..........86

   

  فهرست نمودار ها

  نمودار (4-1) وضعیت پاسخگویان بر حسب جنس.............................................................................77

  نمودار (4-2) وضعیت پاسخگویان بر حسب سن ...............................................................................78

  نمودار (4-3) وضعیت پاسخگویان بر حسب تحصیلات.....................................................................79

  نمودار (4-4) وضعیت پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت.................................................................80

  فهرست شکل ها

  شکل (2-1) تعریف کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی......................................................8

  شکل(2-2) مراحل  مختلف مدل های یازده گانه بلوغ تجارت و دولت الکترونیک..............................20

  شکل(2-3) مراحل توسعه تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط....................................38

  شکل(2-4) مراحل توسعه تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط....................................40

  شکل(2-5) موانع بکار گیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط برخی کشورهای امریکای جنوبی.................................................................................................................................... 

  منبع:

  منابع و مآخذ

   

   

   

   

  الف) منابع فارسی

  ب) منابع لاتین

   

   

   

   

   

   

   

  الف) منابع فارسی

  1- "برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک ایران"،معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی، 1382.

  2- جلالی فراهانی، علیرضا. (1380). خدمات دولتی و ارتباطات الکترونیکی. ماهنامه آموزشی، پژوهشی اطلاع رسانی، سال دوم، شماره 18، آذرماه 1380.

  3- «چشم انداز دولت الکترونیک مالزی» مدیریت توسعه فناوری اطلاعات ،مرکز توسعه فن آوری و نوسازی اداری.

  4- حاجی کریمی عباسعلی ، عزیزی شهریار،(1387) . مدل عوامل موثر بر بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 48.

  5- حسنقلی پور،طهمورث ،شریفی ،کیومرث،(1384). طراحی مدل بلوغ الکترونیک فرایند صادرات کالا در ایران دانش مدیریت شماره 71 ،زمستان.

  6- حسنی،‌فرنود(1384). بررسی چالشها و مشکلات راه اندازی و مدیریت وب سایت های تجاری در ایران بر اساس استراتژی های بازاریابی الکترونیکی،دومین کنفرانس سالانه تجارت الکترونیک اهواز،1384.

  7- حنفی زاده پیام ، رضایی مهرداد، (1390) ، تجارت الکترونیکی ،تعاریف، موانع و راهکارها ،ترمه .

  8- خداداد حسینی، حمید، شهریار عزیزی و حسین میر حسینی (١٣٨٥)کسب و تجارت الکترونیکی: رویکرد مدیریتی، چاپ اول، سمت، تهران.

  9- دژ پسند ،فرهاد ،(1384). مراحل توسعه تجارت الکترونیکی در جهان و ایران، سومین همایش ملی مقالات تجارت الکترونیک .

  10-" دلایل عقب ماندگی تجارت الکترونیک در ایران "،‌ شبکه فناوری اطلاعات ایران .

  11- رضایی ، حمیدرضا و علی داوری،(1383) ،«دولت الکترونیک» ماهنامه تدبیر ، شماره 146 ، تیر1383 .

  12- سهرابی، بابک، و امیر خانلری،(1389). عوامل موثر در بکارگیری تجارت الکترونیک در بنگاههای کوچک و متوسط ایران ،فصلنامه توسعه کارآفرینی ،شماره هفتم، بهار 1389.

  13- صنایعی، علی و محمد علی رضوانی،(1381).  تجارت الکترونیکی و دولت الکترونیکی؛ درسهایی از تجربه ژاپن و چند کشور درحال توسعه برای ایران، پژوهشنامه بازرگانی، سال 1381.

  14- صدوقی، مرادعلی.(1382) «فناوری در خدمت خوب حکومت کردن» نشریه دنیای اقتصاد .

  15- صرافی زاده اصغر، (1386) . فناوری اطلاعات در سازمان ،انتشارات میر .

  16- صفری حسین و همکاران.(1382) «مدل بلوغ دولت الکترونیک وزارت بازرگانی ایران» فصلنامه دانش مدیریت شماره 63 .

  17- عزیزی، شهریار و حسن قربانی دینانی (١٣٨٥).اهداف استراتژیک در تجارت الکترونیکی، مجله تدبیر، شماره ٧٥.

  18- عزیزی، شهریار(1383) تجارت الکترونیکی و کشورهای در حال توسعه (پیشنهادهایی برای بهبود آن)، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره ٤٤.

  19- فتحی، سعید و شهریار عزیزی(١٣٨٥).ارزیابی میزان بلوغ الکترونیکی در فروشگاه های اینترنتی ایران، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، سال اول، شماره ٤، بهار.

  20- فرخزاد، سلیمان(١٣٨٣). طراحی مراحل لازم در به کارگیری تجارت الکترونیکی به منظور توسعه صادرات کالا و خدمات، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

  21- قوامی فر، عاطفه،(1384)، مدیریت دانش کلید رهایی از عقب ماندگی سازمانی در جامعه دانایی محور، دومین کنفرانس سالانه تجارت الکترونیک اهواز، 1384.

  22-"نقش بانک مرکزی در توسعه تجارت الکترونیک"،‌ شبکه فناوری اطلاعات ایران .

   

  ب) منابع لاتین

   

  23-Akkeren, J. K. V and Cavaye, A. L. M. (2000); "Factors Influence on Entry-level Electronic Commerce Adoption in the Automobile Industry in Australia", Working Paper.

  24-Brown, D. H. and Lockett, N. (2004); "Potential of critical e-applications for engaging SMEs in e-business: a provider perspective", European Journal of Information Systems.

  25-Chaffey, D. (2002); E-Business and E-commerce Management, Prentice-Hall, London. Chang, L. and Powel, P. (1998); "Towards a framework for business process reengineering in small and medium sized enterprises", Information Systems Journal, 8 (3), pp. 199-215.

  26-Colccchia, A. (2000); "Defining and Measuring Electronic Commerce", OECD. Working  aper.

  27-Dholakia, R. R and Kshetri, N. (2004); "Factors impacting the adoption of the internet among SMEs", Small Business Economics, 23, pp. 311-322.

  28-Fillis, I., Johnnson, U. and Wagner, B. (2004); "Factors impacting on e-business adoption and development in the smaller firm", International Journal of Entrepreneurial Behavior &  esearch, 10 (3), pp. 178-191.

  29-Flynn, A. and Purchase, S. (2000); "Perceptions of Barriers to E-Commerce", ANZMAC  onference, 1st-5th December, Massey University, New Zealand. Information Technology Group, October (2000).

  30-Kalakota, R. and Whinston, A. (1997); Electronic Commerce. A Manager’s Guide, Addison Wesley, Reading, MA.

  31-Kosiure, D. (1997); Understanding Electronic Commerce, Microsoft Press, Washington.

  32-Ling, C. Y. (2001); "Model of factors influences on electronic commerce adaptation diffusion in small & medium sized enterprise", Curtin University of Technology, Working Paper.

  33-Mackay, N., Parent, M. and Gemino, A. (2004); "A model of electronic commerce adoption by small voluntary organization", European Journal of Information Systems, 13 (2), pp. 21-34.

  34-Miller, D. (1996); The strategic Challenges of EC, Available at: www.enix.co.uk

  35-Mukti. N. A. (2000); "Barriers to putting business on Internet in Malaysia", The Electronic Journal of Information System in Developing Countries, 2 (6), pp. 1-6.

  36-Nath. R., Akmanligil, M., Hjelm, K., Sakaguchi, T. and Schultz. M. (1998); "Electronic ommerce and the Internet: Issues ،problems and perspectives", International Journal of information Management, 18 (2), pp. 91-101.

  37-Polard, M. and Williams, M. (2002); Available at: www.Statistics.gov.uk Pollard, C. E. and Hayne, S. C. (1998); "The changing face of information systems issues in small firms", International Small Business Journal, 16 (3), pp. 70- 87.

  38-Purcell, F. and Toland, J. (2004); "Electronic Commerce for the South Pacific: A Review of E-Readiness", Electronic Commerce Research, 4, pp. 241-262.

  39-Rashid, M. A. and Qirim, N. A. (2001); "E-commerce technology Adoption framework by New Zealand SME’s", Research Letter of Information and Mathematical Science, 2, pp. 63-70.

  40-Sathye, M. and Beal, D. (2002); "Adoption of electronic commerce by SMES: Australian Evidence", Journal of E-business, 1 (1), pp. 1-11.

  41-Selz, D. and Schubert, P. (1998); "Web Assessment: A model for the evaluation and the assessment of successful electronic commerce application", Proceeding of 33th Hawaii International conference on system science, 4, pp. 221-231.

  42-Shen, L., Hawley, J. and Dickerson, K. (2004); "E-commerce Adoption for Supply Chain Management in U.S Apparel Manufacturers", Journal of Textile and Apparel Technology and Management, 4 (1), pp. 1-11.

  43-Tarafdar, M. and Vaidya, S. (2004); "Adoption of Electronic Commerce by Organizations in India: strategic and environmental imperatives", The Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries, 17 (2), pp. 1-25.

  44-Wang, J. C. and Tsai, K. H. (2002); "Factors in Taiwanese Firm’s Decision to Adopt Electronic commerce: An Empirical study", The World Economy, 25, November & December, pp. 11-45.

  45-Wigand, R. T. (1995); "Electronic Commerce, Definition, Theory and Context", The Information Society, 13, pp. 1-16.


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب, مقاله در مورد پایان نامه بررسی موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب, پروژه درباره پایان نامه بررسی موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: این پژوهش به گونه تجربی به تحلیلگران مالی مالیاتی، سرمایه گذاران ، مدیران و سایر استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری و مالی نشان می دهد که بین فرار مالیاتی در نظام الکترونیکی با شاخصه های ثبت معاملات در دفاتر ،عدم افشا به موقع عملیات مالی ،قوانین مقررات و معافیت ها ،توافقات در خود اظهاری و بخشودگی جرایم مالیاتی رابطه ...

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.A." گرایش مدیریت بازرگانی چکیده: برون­ سپاری عبارت است از پیدا کردن ارائه دهندگان خدمت جدید و روش‌ های جدیدی که بتوان با اطمینان تهیه مواد، کالاها، اجزاء و خدمات را به آنها واگذار نمود. در حقیقت در واگذاری یا برون سپاری، سازمان از دانش و تجربه و خلاقیت ارائه دهندگان خدمت جدیدی که قبلاً‌ استفاده نکرده بهره‌مند می‌شود. این پژوهش ...

پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد ((M.A. گرايش بازرگاني 1390 زمستان چکيده : سازمان تامين اجتماعي متولي تامين پوشش بيمه اي کارگراني است که مشمول قوانين خاص بيمه اي نيستند و لذا داراي ت

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری (M.A) چکیده این پژوهش به دنبال بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام وارائه راهکارهای جهت بهبود آن با رویکرد فازی AHP می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی بوده و با توجه به ماهیت موضوع، از لحاظ روش انجام تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی و تحلیلی طبقه‌بندی ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته: جغرافیا / گرایش برنامه ریزی توریسم چکیده این پژوهش در باره بررسی عوامل موثر بر روند تغییرات کمی و کیفی صنعت گردشگری در شهر لاهیجان می باشد.گردشگری شهری به شکلی از صنعت گردشگری گفته می شود که با مباحثی همچون گذران اوقات فراغت وگشت و گذار شهروندان در داخل شهر و حوزه نفوذ آن ارتباط دارد. امکانات اقامتی و پذیرایی یکی از اجزاء ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت‌ دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی چکیده تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه نظام جبران خدمات کل با بهره‏وری نیروی انسانی صورت گرفته است. این تحقیق بر مبنای اهداف و ماهیت تحقیق از نوع تحقیق توصیفی برمبنای روش جمع‏آوری داده‏ها از نوع پیمایشی و به لحاظ روش تحلیل داده از نوع مطالعات همبستگی می‏باشد. جامعه آماری تحقیق کارکنان شاغل در ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی(M.A.) گرایش: مدیریت نیروی انسانی چکیده: هدف اصلی این پژوهش رابطه بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان است. جامعه آماری تحقیق حاضر تعداد 840 نفر از کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان می‌باشد که در سال 1392 مشغول فعالیت بودند و نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 242 نفر ...

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته مديريت بازرگاني چکيده: مادرعصري زندگي مي کنيم که عصرشگفت انگيز دانش و اطلاعات ، عصرشتاب غيرقابل باور فناوري و خلاقيت است .با عموميت يافتن سريع دسترسي به کامپيوت

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته ­ي مديريت اجرايي دي ماه  1390 چکيده رشد روزافزون فناوري اطلاعات از يک سو، پيچيدگي سازمان هاي امروزي از سوي ديگر اين سازمان

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد مديريت «M.A.» گرايش: مالي زمستان 1391   چکيده     هدف پژوهش حاضر، تبيين رابطه­ي بين شايستگي­هاي رهبري

ثبت سفارش