پایان نامه ارتباط کمال¬گرایی خودمدار و جامعه¬مدار با واماندگی ورزشکاران مرد نخبه استان کرمان

word 411 KB 30555 134
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۳۲,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۸,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  پایان­نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی­ارشد

  رشته تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی

   

  چکیده

   

  هدف این پژوهش تعیین ارتباط کمال­گرایی خودمدار و جامعه­مدار با واماندگی ورزشکاران مرد نخبه استان کرمان بود. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش یا استراتژی داده­ها، از نوع همبستگی بود. به این منظور، طی مطالعه­ای، 107 نفر(107= N) ورزشکار مرد نخبه در رشته­های فوتبال، هندبال، والیبال، فوتسال، دوچرخه­سواری، بدمینتون و ورزش­های رزمی (میانگین سنی:5± 39/25 سال و میانگین سابقه ورزشی4± 17/8 سال)، پرسش­نامه کمال­گرایی چند­بعدی تهران (بشارت،1383) و پرسش­نامه واماندگی ورزشکار(ABQ) (رادک و اسمیت، 2001) را تکمیل نمودند. داده­ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند­متغیره و تحلیل واریانس تحلیل شدند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد، کمال­گرایی خودمدار رابطه معکوس و معنادار(05/0≥p) با کاهش احساس موفقیت و احساس بی­ارزشی داشت و در بعد خستگی جسمی- روانی این رابطه معکوس، ولی معنادار نبود، در­حالی­که، کمال­گرایی جامعه­مدار با خستگی جسمی- روانی رابطه مستقیم و معنادار (05/0≥p) و با کاهش احساس موفقیت رابطه مستقیم ولی این رابطه معنادار نبود و با احساس بی­ارزشی رابطه معکوس و معناداری داشت. همچنین، نتایج رگرسیون  چندمتغیره نشان داد، کمال­گرایی خودمدار، علایم واماندگی را به طور معکوس و معنادار و کمال­گرایی جامعه­مدار، کاهش احساس موفقیت و خستگی جسمی- روانی را به طور مستقیم و معنادار و احساس بی­ارزشی را به طور معکوس پیش­بینی کرد. 

  -1 مقدمه

       در سال­های اخیر، اکثر تحقیقات روان­شناسی ورزش، به دنبال تعیین متغیرهایی هستند که در اجرای مؤثر ورزشی سهمی عمده داشته باشند. در همین راستا، برای رسیدن به موفقیت­های ورزشی، لازم است ورزشکار در یک وضعیت بهینه قرار داشته باشد. با این حال، نقش برخی از این متغیرهای روانی همچون کمال­گرایی[1]، انگیزش، اضطراب، استرس و واماندگی[2] در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است که این متغیرها ممکن است تاثیر بسزایی بر روی ورزشکاران نخبه داشته باشند (لاینلی[3]و جوزف[4]، 2004).

       در ادبیات روان­شناسی ورزشی، واماندگی به عنوان کناره­گیری روانی، هیجانی و فیزیکی از فعالیت­های ورزشی تعریف می­شود (ویلی[5]، آرمسترانگ[6]، کومار[7]و گرین لیف[8]، 1998). به علاوه، عدم تعادل بین نیازمندی­ها و منابعی که برای تامین آن­ها مورد نیازاست، در دراز مدت منجر ایجاد تنیدگی شده و از این راه باعث بروز واماندگی می­شود (مسلچ[9]و گولد­برگ[10]، 1998). همچنین، در شرایط واماندگی، فرد ممکن است برای مدتی از مشارکت خود در ورزش کناره­گیری کند، چرا که راه دیگری برای گریز از موقعیت و تنیدگی­های ناشی از آن پیدا نمی­کند (رادک[11] و اسمیت[12]، 2001). با این حال، وقتی فرد دچار واماندگی می­گردد، درگیری و تعهد وی به­تدریج کاهش می­یابد و شرایطی را به­وجود می­آورد که از آن به عنوان "فقدان تعهد" و "غیبت از کار" یاد می­شود (اسکافیلی[13] و انزمان[14]، 1998). همچنین، رادک و اسمیت (2001) نشان دادند که واماندگی ورزشکاران از سه بعد کاهش احساس موفقیت[15]، خستگی جسمی- روانی[16] و احساس بی­ارزشی[17] شکل می­گیرد. بعد کاهش موفقیت، به احساساتی نظیر درجازدن و موثر نبودن و عدم دستیابی به اجرای ورزشی، بعد خستگی جسمی- روانی، به احساساتی نظیر خستگی بدنی و ذهنی در هنگام اجرای ورزشی و تمرینات، و در­نهایت بعد احساس بی­ارزشی، به احساساتی نظیر بی­اهمیت شدن و عبث بودن مشارکت در  ورزش و اهمیت یافتن فعالیت­های دیگر در مقایسه با ورزش اشاره دارد.

       با این وجود، یکی ازمتغیرهای روان­شناسی که ممکن است بر واماندگی ورزشکاران نخبه اثرگذار باشد، کمال­گرایی است. در این راستا، در پژوهشی که توسط کراسول[18] و اکلوند[19] (2006) انجام شد، مشخص گردید که ورزشکاران نخبه[20]،­ دارای واماندگی بالایی هستند که این امر سبب می­شود ورزشکار لذت بسیارکمی از شرکت در ورزش ببرد و از مشارکت در فعالیت­های ورزشی کناره­گیری کند. مشارکت درسطح نخبگی ورزش، ویژگیهای منحصر به فردی در مقایسه با سطوح رقابتی پایین تر دارد که در آن استرس روانی بسیار زیادی – به ویژه در اثر تمرینات سنگین- بر ورزشکاران اعمال می­شود. در وا قع، تمرینات سنگین اصل جدایی­ناپذیر حضور در سطوح رقابتی بالا به شمار می­رود؛ زیرا تمرین مهم­ترین عامل بهبود و حفظ عملکرد ورزشی است (روباتوم، 2000) و فشار روان­شناختی آن، بخش عمده زندگی روزمره ورزشکاران نخبه را شکل می­دهد (اسمیت، 2003). در این زمینه می­توان به تعریف بورنز[21] (1980) از کمال­گرایی اشاره کرد، وی کمال­گرایی را شبکه­ای از ادراکات تعریف کرده است که در برگیرنده انتظارات و ارزیابی فرد از رویدادهاست. وی می­افزاید افراد کمال­گرا انتظارات بسیار بالایی داشته و ارزش فردی را با توجه به موفقیت یا نتیجه رویدادها تعریف می­کنند. در این راستا، فلت[22] و هویت[23] (1991) معتقدند که کمال­گرایی شامل 3 زیر مقیاس است، کمال­گرایی خودمدار[24] (اتخاذ اهداف با استانداردهای شخصی بالا، همراه با ارزیابی انتقادی مفرط)، کمال­گرایی دیگرمدار[25] (اتخاذ استانداردهای به شدت بالا، همراه با یک ارزیابی سخت و شدید از دیگران) و کمال­گرایی جامعه­مدار[26] (داشتن این ادراک که دیگران از آن­ها انتظارات کامل بودن داشته و به گونه­ای سخت و شدید آن­ها رامورد ارزیابی قرار می­دهند). از این­رو، در تحقیق حاضر به دنبال تعیین ارتباط بین واماندگی و ابعاد مختلف کمال­گرایی در ورزشکاران نخبه رشته­­های فوتبال،  فوتسال، هندبال، والیبال، دوچرخه­سواری، بدمینتون و ورزش­های رزمی هستیم.

  1-2 بیان مسئله

       در چند دهۀ گذشته، روان­شناسی ورزشی رشد چشمگیری داشته و در مورد نقش آن در افزایش عملکرد ورزشی آگاهی زیادی به دست آمده است. امروزه، پژوهشگران حوزۀ روان­شناسی­ ورزشی مانند سالملا[27]، صنعتی­منفرد، مسیبی و بوش[28] (2009)، معتقدند که مهارت­های روانی با عملکرد عالی ورزشکاران نخبه در ورزش رابطه دارد. همچنین، اورلیک[29] (2008)، معتقد است که ضعف­ مهارت­های روانی در ورزشکاران، زمینۀ بروز واماندگی آنان را در ورزش ایجاد می­کند. در این خصوص، مسلچ و جکسون[30] (1986) معتقدند، واماندگی در میان ورزشکاران شایع است، علت اصلی واماندگی، مشارکت در طول سال در یک ورزش خاص و همچنین تاثیر برخی از متغیرهای روان­شناسی بر عملکرد ورزشکاران در سطوح بالا است. برای مربیان، والدین و ورزشکاران مهم است که به درک علایم و نشانه­های واماندگی بپردازند و به­طور موثر به این موضوع رسیدگی کنند.

       با این حال، از­آنجا­که واماندگی در ورزش به عوامل و محرک­های درون­شخصی و بین­شخصی گوناگونی بستگی دارد و عوامل استرس­زای محیطی زیادی نیز در ورزش وجود دارد، می­توانند زمینۀ پیدایش واماندگی ورزشکاران را فراهم کنند. افزون بر عوامل استرس­زای مرتبط با ورزش، کمال­گرایی بازیکنان هم می­تواند در آنان استرس ایجاد کند. این بازیکنان به­دلیل استرسی که در قبال اهداف کمال­گرایانۀ خود متحمل می­شوند، در برابر واماندگی آسیب پذیرترند (لازاروس[31]، 2000).

       یافته­های پژوهشی در زمینه بررسی ابعاد سه­گانه کمال­گرایی، همبستگی این سازه را با ویژگی­های شخصیتی، رفتاری و مشکلات روان­شناختی تأیید ­کرده­اند.کمال­گرایی خود­مدار با مشخصه­های خودشیفتگی، خودسرزنش­گری، خودانتقادگری، احساس­گناه، سهل­انگاری و تعلّل در انجام دادن کارها در ارتباط است. کمال­گرایی دیگرمدار با مشخصه­های منفی، از جمله سرزنش­گری، اقتدارگرایی و سلطه­جویی، ویژگی­های شخصیت نمایشی، خودشیفته و ضد اجتماعی همبستگی دارد. کمال­گرایی جامعه­مدار با نیاز به تأیید دیگران، ترس از ارزشیابی منفی، منبع­کنترل بیرونی، بیش­تعمیم­دهی، شکست، افسردگی، اضطراب و واماندگی مرتبط است (بشارت، 1383).

       در این زمینه، آندریو، هیل، هوارد، هال، پائول، آپلتون، جیما و مورای (2010) در تحقیقی، رابطه بین کمال­گرایی و واماندگی را، با توجه به تاثیر واسطه­ای اثبات خود[32] (تلاش برای اثبات شایستگی خود) و میل به پیشرفت[33] (تمایل به بررسی مشکلات وآمادگی برای رشد و موفقیت) بررسی نمودند. نتایج این تحقیق نشان داد کمال­گرایی جامعه­مدار، رابطه مستقیم و مثبتی با واماندگی ورزشکار دارد و کمال­گرایی خودمدار، رابطه معکوسی با واماندگی ورزشکار دارد. همچنین، آپلتون[34] و هیل[35] (2012) در تحقیقی به بررسی رابطه بین کمال­گرایی خودمدار و جامعه­مدار با واماندگی ورزشکاران در رشته فوتبال پرداختند. نتایج نشان داد که رابطه کمال­گرایی خودمدار با واماندگی ورزشکاران منفی و کمال­گرایی جامعه­مدار با واماندگی مثبت بود.

       در تحقیقی دیگر، آندریو، هیل، هوارد، هال، آپلتون و کوزوب[36] (2008)،  نشان دادند "پذیرش بدون قید و شرط خود[37]" در رابطه بین کمال­گرایی خودمدار و جامعه­مدار با واماندگی ورزشکار، نقش واسطه­ای دارد. همچنین، نتایج این تحقیق نشان داد رابطه بین کمال­گرایی خودمدار و علایم واماندگی، مستقیم و مثبت و رابطه بین کمال­گرایی جامعه­مدار و واماندگی، منفی و معکوس بود.

       باتوجه به تحقیقات گذشته (آندریو و همکاران، 2010؛ آپلتون و هیل، 2012 ؛ فلت، هویت، بیزر[38] و داویس[39]، 2003) ،کمال­گرایی خودمدار رابطه معکوسی با واماندگی ورزشکار و کمال­گرایی جامعه­مدار رابطه مستقیم با واماندگی داشت، همچنین در تحقیق آندریو و همکاران (2008)، رابطه بین کمال­گرایی خودمدار و واماندگی ورزشکاران مثبت و رابطه بین کمال­گرایی جامعه­مدار و واماندگی ورزشکاران معکوس فرض شده بود. از طرفی، طبق پژوهش­های گذشته، شیوع واماندگی با توجه به نقش متغیرهای روان­شناسی و افزایش بار فشار تمرینات در ورزشکاران نخبه  رو به افزایش است (گولد[40] و دیفنباخ[41] و مفت[42]، 2002). بنابراین، در مروری بر پیشینه تحقیق در چگونگی این رابطه تناقضاتی دیده می­شود. از طرفی، کمال­گرایی یکی از ویژگی­های شخصیتی است که به عنوان ریسک بالایی از واماندگی ورزشکار مطرح شده است (آپلتون، هیل و هال[43]، 2009)، از سوی دیگر واماندگی نشانگانی است که به علت قرار گرفتن در محیط پر تنیدگی روی می­دهد و نگرانی در مورد اشتباهات، انتقاد دیگران از عملکرد که بازتابی از کمال­گرایی است، باعث افزایش تنیدگی می­شوند که در نهایت ممکن است موجبات واماندگی را فراهم آورند. بر این اساس، هدف از مطالعه حاضر، این است که این رابطه در ورزشکاران نخبه جامعه مورد بررسی و به سوالات زیر پاسخ دهد:

   کمال­گرایی خودمدار چه رابطه­ای با واماندگی ورزشکاران نخبه استان کرمان داشت؟

  کمال­گرایی جامعه­مدار چه رابطه­ای با واماندگی ورزشکاران نخبه استان کرمان داشت؟

  نقش پیش­بینی کننده هر یک از ابعاد کمال­گرایی جامعه­مدار و خودمدار با واماندگی و نشانه­های آن چگونه بود؟

  1-3 ضرورت  و اهمیت تحقیق

       رسیدن به حد بالای کمال برای کسب عملکرد آرمانی، از جمله اهدافی است که ورزشکاران نخبه آن را طلب می­کنند تا به واسطه آن احساس رضایت کنند و اعتماد به نفس خود را بالا ببرند، در نتیجه تلاش زیادی در رقابت­ها انجام می­دهند تا به حد بالای کمال برسند. این ورزشکاران ممکن است در این راه با مشکلاتی مواجه گردند که یکی از آن­ها واماندگی است. در نتیجه، واماندگی ممکن است باعث ­شود که  ورزشکاران برای مدتی از ورزش کناره­گیری کنند و میل به ادامه فعالیت ورزشی را نداشته باشند (ویلی و همکاران 1998). در برآوردی که توسط (اکلوند و کراسول، 2007؛ گولد و دیفنباخ، 2002؛ گوستافسون[44]، هاسمن[45]، کنتا[46] و جوهانسون[47]، 2008) نیز شده است، شیوع واماندگی در بین ورزشکاران دامنه­ای از 1 تا 5 درصد می­باشد. این برآورد با احتیاط تفسیر شده است و در گروه­های نسبتاً کوچک انتخاب شده است. با این حال، چون در جامعه ما نیز در سطوح مختلف رقابتی، ورزشکاران ممکن است به واماندگی برسند و این واماندگی باعث جدا شدن از ورزش گردد، مربیان، مدیران و مسوولان ورزش کشور باید به این امر مهم توجه کنند تا در حد امکان بتوانند از وامانده شدن و در نهایت کناره­گیری ورزشکاران از ورزش جلوگیری نمایند.

       همچنین، ورزشکارانی که در رقابت­های بزرگ و جهانی شرکت می­کنند، ممکن است دچار تنیدگی ناشی از رقابت گردند که این تنیدگی­ها شامل ترس از شکست، انتظار بیش ازحد از مربی و اطرافیان، اصرار بر کسب موفقیت بالاتر و نگرانی و اضطراب می­باشد. این تنیدگی­ها ممکن است از تاثیر متغیرهای روان­شناسی مانند کمال­گرایی و میل به پیشرفت نتیجه شود و در دراز مدت باعث بروز واماندگی ­گردد، پس ضرورت دارد که در این زمینه تحقیقاتی صورت پذیرد تا قبل از اینکه ورزشکاران با این مشکل مواجه گردند، از بروز آن تا حد امکان جلوگیری گردد (گولد و همکاران، 2002).

   

  [1]- perfectionism

  [2]- burnout

  [3] - Linley

  [4]- Joseph

  [5]- Vealey

  [6]- Armstrong

  [7]- Komar

  [8]- Greenleaf

  [9]- Maslach

  [10]- Gooldberg

  [11]- Readeke

  [12]- Smith

  [13]- Schaufeli

  [14]- Enzmann

  [15]- Sense of reduced accomplishment

  [16]- Emotional and physical exhaustion

  [17]- Sense of devaluation

  [18]- Cresswell

  [19]- Eklund

  [20]- Elite

  [21]- Burns

  [22]- Flett

  [23]- Hewitt

  [24]- self-oriented perfectionism 

  [25]- socially prescribed  perfectionism

  [26]- other  perfectionism

  [27]- Salmela

  [28]- Bush

  [29]- Orlick

  [30]- Jackson

  [31]- Lazarus

  [32]-His proof

  [33]- Desire to advance

  [34]- Appleton

  [35]- Hill

  [36]- Kozub

  [37] . unconditional self-acceptance

  [38]- Besser

  [39]- Davis

  [40]- Gould

  [41]- Dieffenbach

  [42]- moffett

  [43]- Hall

  [44]- Gustafsson

  [45]- Hassmen

  [46]- kentta  

  [47]- Johasson

  Abstract

  The purpose of This study was to Determine the relationship between self-oriented and socially prescribed perfectionism with burnout in elite male athletes of kerman. Survey methods, procedures or strategies applied and the data, descriptive and correlational.To this aim, in a study, 107 (n=107) elite men athletes  from fields football, handball, valiball, footsall and Martial Arts(age average=25/39±5. Average sports history=8/17±4), completed Tehran multidimensional perfectionism scale (besharat,1383) and athletes burnout scale (ABQ)( Readeke and Smith, 2001). Data were analyzed with using of pearson corelation and multivariate regression and analysis variance. The result of pearson corelation showed self-oriented perfectionism has significant and reverse relationship with reduced sense of accomplishment and devaluation and This inverse relationship of mental physical exhaustion, but not significant, However, socially prescribed perfectionism has significant and straight relationship with the emotional-physical exhaustion and straight relationship with reduced sense of accomplishment, but not significant and significant and reverse relationship with devaluation. As well as, The result of multivariate regression showed self-oriented perfectionism pridict burnout signs the negative and significant and socially prescribed perfectionism predict the reduced sense of accomplishment and emotional-physical exhaustion  the positive and significant and devaluation the negative.

   

  Keywords : Self-oriented perfectionism, Socially prescribed perfectionism, Burnout, Elite athletes.

   

   

 • فهرست:

    

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                          صفحه

  فصل اول: طرح تحقیق.......................................................................................................1

   1-1 مقدمه...............................................................................................................................2

  1-2 بیان مسئله...........................................................................................................................4

  1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق...................................................................................................6

  1-4 اهداف تحقیق....................................................................................................................8

  1-4-1 هدف کلی....................................................................................................................8.

  1-4-2 اهداف اختصاصی..........................................................................................................8

  1-5 فرضیه­های تحقیق...............................................................................................................8

  1-6 پیش فرض­های تحقیق........................................................................................................9

  1-7 قلمرو تحقیق....................................................................................................................10

  1-8 محدودیت­های تحقیق......................................................................................................10

  1-9 تعریف واژه­های کلیدی و اصطلاحات تحقیق...................................................................10

  الف- تعاریف نظری واژه­های تحقیق.......................................................................................10

  ب- تعاریف عملیاتی واژه­های تحقیق......................................................................................12

   فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق........................................................................13

  2-1 مقدمه..............................................................................................................................14

  2-2 تعاریف و مبانی نظری......................................................................................................14

   

  عنوان                                                                                                          صفحه

  2-3 تعاریف واماندگی............................................................................................................14

  2-3-1 کاهش احساس موفقیت...............................................................................................20

  2-3-2 خستگی جسمی- روانی...............................................................................................20

  2-3-3 احساس بی­ارزشی........................................................................................................21

  2-4 تعاریف کمال­گرایی........................................................................................................21

  2-4-1 ویژگی­های کمال­گرایی...............................................................................................25

  الف- تدوین استانداردهای بسیار دشوار و سطح بالا..................................................................25

  ب- تفکر همه یا هیچ...............................................................................................................26

  پ- نیاز به کنترل خویش.........................................................................................................26

  ت- ارزیابی از عملکرد............................................................................................................26

  ث- شکست­ها در رسیدن به استانداردها..................................................................................27

  ج- تعلل در انجام وظایف........................................................................................................27

  چ- انتقاد از خود.....................................................................................................................27

  ح- رسیدن به استانداردها و اهداف به صورت موفقیت­آمیز.......................................................28

  خ- پایبندی بیش از حد به "بایدها و نبایدها"............................................................................28

  2-4-2 کمال­گرایی بهنجار......................................................................................................29

  2-4-3 کمال­گرایی نابهنجار....................................................................................................29

  2-4-4کمال­گرایی خودمدار..................................................................................................30

  2-4-5 کمال­گرایی دیگرمدار.................................................................................................30

  عنوان                                                                                                          صفحه

  2-4-6 کمال­گرایی جامعه­مدار................................................................................................31

   2-4-7 کمال­گرایی نرمال و نوروتیک....................................................................................31

   2-4-8 کمال­گرایی از دیدگاه­های مختلف.............................................................................32

   نظریه آلفرد آدلر (1937-1870).............................................................................................32

   نظریه کارن هورنای (1952-1885).........................................................................................33

    نظریه ژانت (1898)...............................................................................................................34

    نظریه آلبرت الیس (1958-1913)..........................................................................................34

    نظریه فروید (1975)..............................................................................................................36

   نظریه هاماچک (1978)  ........................................................................................................36

  نظریه فلت و هویت (1997).....................................................................................................37

  5-2  پیشینه تحقیق...................................................................................................................37

  2-5-1  تحقیقات انجام شده در داخل کشور............................................................................37

  پژوهش‌های انجام شده در زمینه ارتباط واماندگی و متغیرهای مربوط........................................37

  پژوهش‌های انجام شده در زمینه ارتباط کمال­گرایی و متغیرهای مربوط....................................40

  پژوهش‌های انجام شده در زمینه ارتباط واماندگی و کمال­گرایی...............................................45

  2-5-2  تحقیقات انجام شده در خارج از کشور.......................................................................46

  پژوهش‌های انجام شده در زمینه ارتباط واماندگی و متغیرهای مربوط........................................46

  پژوهش‌های انجام شده در زمینه ارتباط کمال گرایی و متغیرهای مربوط...................................47

  پژوهش‌های انجام شده در زمینه ارتباط کمال­گرایی و واماندگی...............................................49

  عنوان                                                                                                          صفحه

  نتیجه­گیری کلی......................................................................................................................51

  فصل سوم: روش­شناسی تحقیق........................................................................................52

  3-1 مقدمه..............................................................................................................................53

  3-2 روش تحقیق....................................................................................................................53

  3-3 جامعه آماری...................................................................................................................53

  3-4 نمونه آماری.....................................................................................................................53

   3-5 متغیرهای تحقیق..............................................................................................................53

    الف- متغیر پیش­بین...............................................................................................................53

    ب- متغیر ملاک...................................................................................................................54

    3-6 ابزار مورد استفاده در تحقیق...........................................................................................54

   الف- پرسش­نامه کمال­گرایی چند بعدی  تهران (TMPS)......................................................54

    ب- پرسش­نامه واماندگی ورزشکار(ABQ)..........................................................................56

   3-7  شیوه اجرای تحقیق و جمع آوری اطلاعات.....................................................................57

    3-8  روش تجزیه و تحلیل آماری..........................................................................................58

   فصل چهارم: یافته­های تحقیق........................................................................................59

   4-1 مقدمه.............................................................................................................................60

  4-2 یافته­های توصیفی.............................................................................................................60

  1-4-2 توصیف ویژگی­های جمعیت­شناختی شرکت­کنندگان..................................................60

  2-4-2 سطح تحصیلات شرکت­کنندگان.................................................................................61

  عنوان                                                                                                          صفحه

  3-4-2 سن و سابقه ورزشی شرکت­کنندگان............................................................................61

  4-4-2 نوع ورزش..................................................................................................................63

  5-4-2 سطح رقابت.................................................................................................................63

  4-3 بررسی توصیف داده­ها.....................................................................................................64

  4-4 یافته­های استنباطی............................................................................................................64

  1-4-4 آزمون فرضیه­ها...........................................................................................................64

  فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری.......................................................................................72

  5-1مقدمه...............................................................................................................................73

  5-2 خلاصه تحقیق..................................................................................................................73

  5-3 بحث و نتیجه­گیری...........................................................................................................75

  5-3-1 بحث و بررسی پیرامون ارتباط کمال­­گرایی خودمدار و جامعه­مدار و کاهش احساس موفقیت...................................................................................................................................76

  5-3-2 بحث و بررسی پیرامون ارتباط کمال­گرایی خودمدار و جامعه­مدار و خستگی جسمی- روانی......................................................................................................................................78

  5-3-3 بحث و بررسی پیرامون ارتباط کمال­گرایی خودمدار و جامعه­مدار و احساس بی­ارزشی.....................................................................................................................................81

  5-3-4 بحث و بررسی پیرامون پیش­بینی کاهش احساس موفقیت از طریق کمال­گرایی خودمدار و جامعه­مدار...............................................................................................................................82

    5-3-5 بحث و بررسی پیرامون پیش­بینی خستگی جسمی - روانی از طریق کمال­گرایی خودمدار و جامعه­مدار............................................................................................................................84

   

  عنوان                                                                                                          صفحه

  5-3-6 بحث و بررسی پیرامون پیش­بینی احساس بی­ارزشی از طریق کمال­گرایی خودمدار و جامعه­مدار...............................................................................................................................86

  نتیجه­گیری 5-5.......................................................................................................................88

  5-6 پیشنهادهای برخاسته از تحقیق..........................................................................................89

  5-7 پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده.....................................................................................90

  منابع......................................................................................................................................91

  منابع فارسی.............................................................................................................................92

  منابع انگلیسی...........................................................................................................................97

  پیوست­ها...............................................................................................................................104

   

   

   

  منبع:

   

  منابع فارسی

   

  ابوالقاسمی، عباس؛ کیامرثی، آذر و اسکندری، پرناز (1389). بررسی ارتباط کمال­گرایی، تکلیف­گرایی و اضطراب رقابتی با عملکرد ورزشی در تکواندوکاران. مجله رفتار حرکتی و روان­شناسی ورزش.278-267: 4،1389.

  احمدی­طهور، محسن. جعفری، عیسی. کرمی نیا، رضا . اخوان، حمید (1389).  بررسی ارتباط کمال گرایی مثبت و منفی و تیپ شخصیتی D با سلامت عمومی سالمندان مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان دوره هفدهم، شماره 3، پائیز1389، شماره مسلسل 57.

  الیس، آلبرت (1383). زندگی عاقلانه، ترجمه مهرداد فیروزبخت، تهران، رشد.

  الیس، آلبرت (1383). روان­شناسی عمومی، مثبت اندیشی. روان­شناسی شناختی. بازسازی ذهنی.روان­شناسی اجتماعی.

  بشارت، محمدعلی (١٣٨٣ ). بررسی رابطه کمال­گرایی و موفقیت ورزشی. نشریه حرکت، شماره 23، ص ص: 51-65.

  بشارت، محمدعلی (1386). ساخت و اعتباریابی مقیاس کمال­گرایی پندبعدی تهران. پژوهش­های روان­شناسی. دوره 10، شماره 1و2.

  بشارت، محمد­علی وحسینی، سیده­اسماء (1390). کمال­گرایی و اضطراب رقابتی در ورزشکاران فدراسیون ورزشی تهران. طرح پژوهشی با اعتبار معاونت پژوهشی دانشگاه تهران.

  بشارت، محمد­علی، نادعلی، حسین، زبردست، عذرا و صالحی، مریم (1393). کمال­گرایی و سبک­های مقابله با تندیگی. روان­شناسی تحولی » پاییز 1387 - شماره 17

  بشارت، محمدعلی؛ جوشن­لو، محسن و میرزمانی، سیدمحمود (1386). رابطه سبک­های دلبستگی و کمال­گرایی. دو ماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد، سال چهاردهم، دوره جدید، شماره 25.

  توتونچی، مریم؛ سامانی، سیامک و زندی­قشقایی، کرامت­اله (1391). نقش واسطه­گری خودپنداره برای کما ل­گرایی و سلامت روان در نوجوانان شهر شیراز. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، سال دوم، شماره 3.

  جعفری، اصغر؛ پاکدامن، شهلا؛ فتح آبادی، جلیل و واعظ موسوی، سید­محمد­کاظم (1391). رابطه کمال­گرایی و راهبردهای مقابله با استرس با واماندگی در ورزشکاران فوتبال. رفتار حرکتی، شماره11، صص162-147.

   حسینی­جعفرآبادی، سیداحمد (1391). بررسی میزان شیوع اسیب­های جسمانی در ورزشکاران نخبه واترپلو. پایان­نامه کارشناسی ارشد.المپیک، سال هجدهم، شماره 4.

  حسینی، سید­عدنان (1389). بررسی رابطه بین ابعاد کمال گرایی (خویشتن­مدار،دیگرمدار وجامعه­مدار) با ترس از موفقیت و انگیزش پیشرفت تحصیل. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.

  خسروی، زهرا؛ علیزاده، ابراهیم (1388). کمال­گرایی؛ سلامت یا بیماری؟ نشر علم. تهران. چاپ اول، صفحه۲۱۶.

  داوری، مژده؛ لواسانی، مسعود و اژه­ای، جواد (1391). رابطۀ بین کمال­گرایی و خودکارآمدی تحصیلی با اهداف پیشرفت دانش­آموزان. مجلۀ روان­شناسی 63، سال شانزدهم، شماره 3.

  رمضان­زاده، حسام؛ عرب­نرمی، بتول و اقبالی هشجین، بهشته (1391). بررسی ارتباط بین ابعاد کمال­گرایی و خودکارآمدی در دانشجویان دخترشرکت­کننده در کلاس­های ایروبیک و سایر دانشجویان. مطالعات روان­شناسی ورزشی. شماره 4، صص 87-69.

  سان، محمدعلی؛ فهیمی، حسن؛ جعفری، رفعت و ظهوری، زهرا (1391). ارتباط بین فعالیت فیزیکی و اجزای آن با واماندگی در اعضای هیئت علمی دانشگاه درگز. روان­شناسی رفتاری- اجتماعی. شماره46، ص­ص4294-4291.

  سلطانیان، محمد­علی و امین بیدختی، علی­اکبر (1388).  بررسی نقش ورزش بر فرسودگی شغلی کارمندان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان- جلد 10 ، شماره 4 (پیاپی 32 ).

  شفیع­آبادی، عبدالله و ناصری، غلامرضا (1392)، مترجم ندارد. مرکز نشر دانشگاهی، ویرایش اول، چاپ نوزدهم.

   شفیع­آبادی، عباس و ناصری، غلامرضا (1365)، نظریه­های مشاوره و روان درمانی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.

  شولتز، دوآن (1385). روان­شناسی کمال. مترجم: گیتی خوشدل. تهران، پیکان.

  شولتز، دوآن و شولتز، الن (1384). نظریه­های شخصیت. ترجمه سید یحیی محمدی. تهران ویرایش.

  شه­بخش، افشین و عزیزی، محسن (1393) بررسی و مقایسه رابطه بین ابعادکمال­گرایی، حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان با سطوح بالا و پایین فرسودگی تحصیلی دانشگاه علامه طباطبایی“. پایان نامه کارشناسی ارشد، زمان انتشار ۱۳۹۳-۰۲-۰۳ 13:08.

  شیخ، محمود؛ باقرزاده، فضل­الله و بلوری­زاده، پدیده (1381). بررسی رابطه بین سابقه ورزشی و تحلیل رفتگی دوندگان سرعت و استقامت بانوان تهران.  نشریه حرکت، دوره ۱۲، شماره36.

  شیخی، محسن؛ فتح­آبادی، جلیل؛ حیدری، محمود (1391). ارتباط اضطراب، خودکارآمدی و کمال­گرایی با اهمال کاری در تدوین پایان نامه. روان­شناسی تحولی، سال نهم، شماره 35. ص­ص 283 تا 296.

  صدیقی، زهرا؛ کشاورز، سعید؛ حاجی­زاده، راضیه و دیداری، جاوید (1391). تأثیر جنسیت و سطح رقابتی بر واماندگی ورزشکاران در رشته­های انفرادی. مطالعات روان­شناسی ورزشی. شماره 2، ص­ص 52-39.

  عبدخدایی، محمد­سعید؛ مهرام، بهروز و ایزانلو، زهرا (1390). بررسی رابطه بین کمال­گرایی و اضطراب پنهان در دانشجویان دانشگاه آزاد واحد شیروان. پژوهشهای روان­شناسی بالینی و مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد، سال اول، شماره 1.

  عربی­آیسک، رسول؛ کشتی­دار، محمد؛ افضل پور، محمد اسماعیل؛ خوشبختی، جعفر و رحیمی، محمد (1389). آسیب­دیدگی شدید ورزشی، انگیزش و واماندگی: پیش­بینی واماندگی ورزشکاران زبده هندبال آسیب دیده با توجه به کارکرد تئوری انگیزش خودمختاری. رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی، شماره 4 ص ص : 44-25.

  عزیزی، سارا و نیک­بخش، رضا(1391). رابطه کمال­گرایی و واماندگی در ورزشکاران نخبه دارای معلولیت جسمانی-حرکتی.  روان­شناسی تحولی: روان­شناسان ایرانی. سال نهم. شماره 34.

  غلامیان، جواد؛ گلزار، سمیه؛ حسینی، سیده مهسا و طالب­پور، مهدی (1388). بررسی فرسودگی ناشی از قضاوت در داوران ملی و بین المللی فوتبال ایران و رابطه آن با میزان استرس. مدیریت ورزشی ‐ شماره ۱ صص: ۱۵۷-۱۴۱.

  کاظمی، سیده­فاطمه؛ کریمی، یوسف؛ دلاور، علی و بشارت، محمدعلی (1391). مقایسه ابعاد کمال­گرایی (خودمدار، دیگرمدار و جامعه­مدار) و مکان کنترل در میان دانشجویان با اضطراب امتحان بالا و دانشجویان عادی دانشگاه علامه طباطبایی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی. فصلنامه سال سوم، شماره 9.

  کشتی­دار، محمد؛ جهانگیری، محمد و بهزادنیا، بهزاد (1390). رابطه کمال­گرایی ورزشی با نیم رخ حالات خلقی بازیکنان نخبه تنیس روی میز در قبل و بعد از رقابت. رفتار حرکتی و روان­شناسی ورزشی. شماره8، صص 100-87 .

  محرم زاده، مهرداد؛ طلایی، رضا؛ نقوی، لیلا و دهقانی، ماهرخ (1388). بررسی و مقایسه ویژگی­های کمال­گرایی و پرخاشگری بازیکنان پست­های مختلف فوتبال لیگ دسته دو کشوری. فصلنامه علوم ورزشی. سال اول. شماره دوم.

  محرم زاده، مهرداد؛ کاشف، میرمحمد و افروزه، محمد صادق (1387). انگیزش، رضایت­مندی و تحلیل­رفتگی داوطلبان در ورزش. مدیریت ورزشی، شماره 1 ص ص : 65-51.

  محمدزاده، حسن؛ سیدابراهیمی، سمکو و سامی، سعدی (1390). بررسی رابطه کمال­گرایی، استرس و واماندگی در بین مربیان شنای زن و مرد. رشد و یادگیری حرکتی _ ورزشی، شماره 9  ص ص : 139-129.

  مکاری، س. (1386). مطالعه ارتباط بین تحلیل رفتگی، عوامل انگیزشی و عملکرد تیمی در بازیکنان    حرفه­ای والیبال، رویکرد انگیزش خود تصمیمی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه.

  مگیل، ریچارد (1386). یادگیری حرکتی مفاهیم و کاربرد، ترجمه: واعظ موسوی، شجاعی. انتشارات بامداد کتاب. چاپ اول.

  ملکیان بهابادی، محسن. محسنی زنوزی، هاشم و کشاورز، محسن (1388 ). کمال­گرایی و عزت نفس در نخبگان علمی، ورزشی و افراد غیر نخبه در شهر تهران. دانش و پژوهش در روان­شناسی کاربردی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان( اصفهان )، شماره41، صص 147-127.

  مهرابی­زاده هنرمند، مهناز، وردی، مینا.( 1382 ). کمال گرایی مثبت،کمال گرایی منفی . اهواز:رسش.

  موفق، خلیل ( 1375 ). هنجاریابی منبع کنترل درونی و بیرونی دانش آموزان شهر مشهد. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.

  نیکوئی، فاطمه (1390). کمال­گرایی و ترس از ارزیابی دیگران در تبیین اضطراب اجتماعی. روان­شناسی گرایش بالینی، دانشگاه پیام نور محلات.

  وردی، فریدون (1378). ویژگی‌های تحول سیاسی، کتاب بیم‌ها و امیدها، انتشارات همشهری تهران.

  هادیان، پریسا و پورسلطانی زرندی، حسین (1390). ارتباط بین ادراک از سبک رهبری مربیان با تحلیل رفتگی ورزشکاران لیگ برتر دو و میدانی ایران. ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران.

  یاوری، یوسف؛ اسماعیلی، محمدرضا و رضایی، جواد (1391). ارتباط بین واماندگی، انگیزش و عملکرد تیمی بازیکنان حرفه ای هندبال، پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی. 2(4). 110-97.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع انگلیسی

   

  Adler, A. (1956). The neurotic disposition. In H. L. Ansbacher, & R. R. Ansbacher (Eds.),The individual psychology of Alfred Adler(pp. 239–262). New York: Harper.

   Adler, A. (1973). Superiority and social interest: A collection of later writings. New York: Viking Press.

  Appleton, P. R., Hall, H. K., & Hill, A. P. (2009). Relations between multidimensional perfectionism and burnout in junior-elite male athletes. Psychology of Sport and Exercise, 10, 457–465.

  Appleton P. R., & Hill, A. P. (2012). Perfectionism and athlete burnout in junior elite athletes: The mediating role of motivation regulations. Journal of Clinical Sport Psychology, 6(2), 129-145.

  Andrew P. Hill , Howard K. Hall, Paul R. Appleton, Stephen A. Kozub(2008). Perfectionism and burnout in junior elite soccer players: The mediating influence of unconditional self-acceptance Psychology of Sport and Exercise 9 (2008) 630–644.

  Andrew P. Hill and Howard K. Hall, York St. john university. Paul R. Appleton and jemma j. Murray, university of Bedfordshire(2010). Perfectionism and burnout in canoe polo and kayak slalom athletes: : the mediating influence of validation and Growth-Seeking.the psychologist, 2010, 24, 16-34.

  Burns, D. (1980). The perfectionists script for self-defeat. Psychology Today,   34–51.

  Chen, L. H., Kee, Y. H. Y., & Tsai, Y. M. (2008). Relation of perfectionism with athletes' burnout: Further examination. Perceptual and Motor Skills, 106(3), 811-820.

  Childs, J. H., & Stoeber, J. (2012). Do you want me to be perfect? Two longitudinal studies onsocially prescribed perfectionism, stress and burnout in the workplace. Work & Stress, 26(4),347-364. doi: 10.1080/02678373.2012.737547.

  Coakley, J. (1992). Burnout among adolescent athletes: A personal failure or social problem? Sociology of sport journal, 9, 271-285.

  Cox, R.H. (1994). Sport psychology: Concepts and applications (3rd ed.). New York: McGraw-Hill.

  Cox, R. H. (2002). Sport Psychology: Concepts and Applications (5th ed). Boston: McGraw Hill.

  Cresswell, S. L. & Eklund, R. C. (2003). The athlete burnout syndrome: A practitioner’s guide. The New Zealand Journal of Sports Medicine, 31, 4-9.

  Cresswell, S.L., &Eklund, R.C. (2005). Changes in athlete burnout and motivation over a 12-week league tournament. Medicine and Science in Sports and Exercise, 37, 1957–1966.

  Cresswell, S. L. & Eklund, R. C. (2006a). Athlete burnout: Conceptual confusion, current research, and future research directions. In S. Hanton & S. D. Mellalieu (Eds.), Literature reviews in sport psychology (pp. 91–126). New York: Nova Science.

  Cresswell, S. L., & Eklund, R. C. (2006b). The convergent and divergent validity of burnout measures in sport: A multitrait– multimethod analysis.

  Cresswell, S. L., & Eklund, R. C. (2006c) Changes in athlete burnout over a thirty-week “rugby year”. Journal of Science and Medicine in Sport, 9, 125-134.

  Cresswell, S. L., & Eklund, R. C. (2006d). Changes in athlete burnout over a thirty-week ‘‘rugby year’’. Journal of Science and Medicine in Sport, 9, 125-134.

  Cresswell, S., & Eklund, R. (2007). Athlete burnout and immune function. New Zealand Journal of Sports Medicine, 34, 5–11.

  Durband-Bush, N., Salemla, J. H., Green-Demers, I. (2001). The Ottawa Mental Skills Assessment Tool (OM-SAT-3).  The Sport Psychologist, 15, 1-19.

  Ellis,A. A.(1962).Reason and emotion in psychotherapy. New York: Lyle Stuart.

  Ellis, A, )1970 .(Rational- Emotive Therapy, In Four psychotherapies, edited by R. Corsini, PP. Istasca, III: peacock.

  Ellis, A, )1973 .(Humanistic psychothrapy, The rational - emotive approach, new york: crown and MC Grww- Hill.

  Fender, L. K. (1989). Athlete burnout: Potential for research and intervention strategies. The Sport Psychologist, 3, 63-71.

  Flett, G.L., Hewitt, P.L., Garshowitz, M. and Martin, T.R., )1997(. Personality, negative social interactions, and depressive symptoms. Canadian Journal of Behavioral Science 29, pp. 28–37.

  Flett, G. L., Besser, A., Davis, R. A., & Hewitt, P. L. (2003). Dimensions of perfectionism, unconditional self-acceptance, and burnout. Journal of Rational-Emotive and Cognitive-Behavior Therapy, 21, 119–138

  Flett, G. L., & Hewitt, P. L. (2005). The perils of perfectionism in sports and exercise. Current Directions in Psychological Science, 14, 14-18.

  Flett, G. L., & Hewitt. P. L. (2006). Positive versus negative perfectionism in psychopathology: a comment on Slade and Owen’s dual process model.

  Flett, G. L. & Hewitt, P. L. (2009). Perfectionism and depression from a contemporary and historical perspective (pp 425-428). In R. Ingram (Ed). International Encyclopedia of Depression.New York: Springer Publishing Company

  Freudebberger, H. J., & Richelson, G. (1980).  Burn-out: The High Cost of High Achievement. New York: Anchor Press.Modification, 30, 472–495.

  Frost, R. O., & Henderson, J. (1991). Perfectionism and reactions to athletic competition. Journal of Sport and Exercise Psychology, 13, 323-335.

  Freud, S. (1975). Letters of Freud . New York: Basic Books.

  Freud, S. (1985). The complete letters of Sigmund Freud . Cambridge: Harvard University Press.

  Fox, K. R. (2000). Self-esteem, self-perceptions and exercise. International Journal of Sport Psychology, 31, 228-240.

  Goodger, K., Lavallee, D., Gorely, T., & Harwood, C. (2006). Burnout in sport:understanding the process. In J. m Williams(Ed), applied sport psychology; personal growth to peak performance (pp. 541-564. New York: McGraw –Hill.

  Gould, D., Udry, E., Tuffey, S., & Loehr, J. (1996). Burnout in competi-tive junior tennis players: I. A quantita-tive psychological assessment. The Sport Psychologist, 10, 322-340.

  Gould, D., Dieffenbach, K., & moffett, A. (2002). Psychological characteristics and their development in Olympic champions. Journal of applied sport psychology. 14, 172-204.

  Gould, D., Tuffey, S., Udry, E., & Loehr, J. (1996). Burnout in competitive junior tennis players: Quantitative analysis. Sport Psychologist, 10, 341-366.

  Gould, D., & Dieffenbach, K. (2002). Overtraining, inderrecovery, and burn-out in sport. In M. Kellmann (Ed.), En-hancing Recovery: Preventing Under-performance in Athletes (pp. 25-35). Champaign, IL: Human Kinetics.

  Gustafsson, H., Hassmen, P., kentta, G., & Johasson, M. (2008).A qualitative analysis of burnout in elite Swedish athletes.Psychology of sport and Exercise 9,800-816.

  Gustafson, H. Skoog, T. Podlog, L. Lundqvist,C and Wagnsson, S (2012). Hope and athlete burnout: Stress and affect as mediators. Psychology of sport and exercise 14 (2013) 640- 49.

  Hackney, A. C., Pearman, S. N., & Nowacki, J. M. (1990). Physiological profiles of overtrained andinfluence of validation and growth-seeking. Sport Psychologist, 24(Weinberg, R. S., & Gould, D).

  Hall, H. K., Kerr, A. W., & Matthews, J. (1998). Precompetitive anxiety in sport: The contribution of achievement goals and perfectionism. Journal of Sport and Exercise Psychology, 20, 194–217.

  Hamilton, L. (2003). Depression in dancers: Nobody’s perfect--but try to tell that to an overachiever. Dance Magazine, 77, 10, 50-53.

  Harris, B. S. (2005). Coach and Athlete Burnout: The Role of Coaches’ Deci-sion-Making Style. Unpublished master thesis, West Virginia University.

  Harris, P. W., Pepper, C.M.,& Maack.D.J. (2008). The relationship between maladaptive perfectionism and depressive symptoms: The mediating role of rumination. Personality and Individual Differences, 44 (1), 150–160.

  Harris, B. S. & Smith, M. L. (2009). The influence of motivational climate and goal orientation on burnout: an ex-ploratory analysis among division i col-legiate student-athletes. Athletic Insight: The Online Journal of Sport Psycholo-gy, 11(2), 39-56.

  Hewitt, P. L., & Flett, G. L. (1991). Perfectionism in the self and social contexts_Conceptualization,assessment, associationwith psychopathology; Journal of Personality and Social Psychology, 60,456-470.

  Hill, A. P., Hall, H. K., Appleton, P. R., & Kozub, S. A. (2008). Perfectionism and burnout in juniorelite soccer players: The mediating influence of unconditional self-acceptance. Psychology of Sport and Exercise, 9, 630-644.

  Hill, A.P., Hall, H, Appleton, P.R., & Howard .H (2009).Relations between multidimensional perfectionism and burn out in junior-elite maleathletes. Psychology and sport exercise, 10 (4), 457-465.

  Hill, A. P., Hall, H. K., & Appleton, P. R. (2010). Perfectionism and athlete burnout in junior eliteathletes: The mediating role of coping tendencies. Anxiety, Stress & Coping, 23 (4), 415-30.

  Hollender, M. H. (1978). Perfectionism: A neglected personality trait.Journal of Clinical Psychology, 39, 384.

  Horney, K. (1950).Neurosis and human growth: the struggle toward self-realization. New York: Norton.

  Huang، A. S. (2008). perfectionism، irrationality، and school adjustment among adolescents: the primacy of cognition the department of psychology New York St. John's University. doctor of psychology.

  Kelley, B. C., Eklund, R. C., & Ritter-Taylor, M. (1999). Stress and burnout collegiate tennis coaches. Journal of Sport and Exercise Psychology, 21, 113-130.

  Koivula, N., Hassmen, P., & Fallby, J. (2002). Selfesteem and perfectionism in elite athletes: Effects of competitive anxiety and self-confidence. Personality and Individual Differences, 32, 865-875.

  Lazarus, R. S. (2000). Cognitive-motivational-relational theory of emotion .In. Y. L. Hanin(Ed), Emotions in sport (pp,39-63).Champaign, IL, Human kinetics.

  Lee, J., & Cremades, J. G. (2004). Performance, gender, and ath-letes' burnout in NCAA Division II bas-ketball players. Paper presented at the Association for the Advancement of Ap-plied Sport Psychology Conference, Minneapolis, MN.

  Lemyre, P-N., Roberts, G. C., & Stray-Gundersen, J. (2007). Motivation, over-training, and burnout: Can self-determination predict overtraining and burnout in elite athletes? European Journal of Sport Science, 7, 115-126.

  Lemyre, P.N. Hall, H.K. & Roberts , G. C. (2007). "A social cognitive approach to burnout in athletes". Scandinavian Journal of Medicine & Science (in Sports, Online Early Articles.

  Lemyre, P. N., Hall, H. K., & Roberts, G. C. (2008). A social cognitive approach to burnout in elite athletes. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 18, 221-224.

  Li, C.K. Wang,J (2013). Burnout and its relations with basic psychological needs and motivation among athletes: A systematic review and meta-analysis. Psychology of Sport and Exercise. Volume 14, Issue 5, Pages 692–700.

  Linley, P. A., & Joseph, S. (2004). Positive psychology in practice. New Jersey, John Wiley & Sons, Inc, Hoboken.

  Longbottom, J. L., Robert, G, J., Dimmock, J.A. (2010). An examination of perfectionism traits and physical activity motivation.Psychology of Sport and Exercise, Volume 11, Issue 6, November, Pages 574-581.

  Lonsdale, C., Hodge, K., & Rose, E. (2009). Athlete burnout in elite sport: A self determination perspective. Journal of sports sciences, 27, 785-795.

  Maslach, C. (1982).  Burnout: The cost of caring. Englewood Cliffs, NJ: Pren-tice-Hall.

  Maslach, C. Jackson, S. E. & Leiter, M. P. (1996). MBI: The Maslach Burnout Inventory manual (3rd ed.). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.

  Maslach, C., & Jackson, S. (1986). Maslach burnout inventory.2nd ed. Palo Alto, a; consulting psychology press.

  Maslach, C. & Leiter, M. P. (1997). The truth about burnout. San Francisco: Jossey Bass.

  Maslach, C. (1998). "A multidimensional theory of burnout". Inc . L.Copper (ED), Theories of organizational stress. PP: 68-85. Oxford, uk: oxford university Press.

  Maslach, C., & Goldberg, J. (1998). Prevention of burnout: New perspectives. Applied and Preventive Psychology, 7, 63-74.

  Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. In S. T. Fiske, D. L. Schacter, & C. Zahn-Waxler (Eds.), Annual Review of Psychology, 52, 397-422.

  Meehan, H. L., Bull, S. J., Wood, D. M., & James, D. V. B. (2004).The overtraining syndrome: a multi contextual assessment. The sport psychologist, 18,154-171.

  Melamed, S., Shirom, A., Toker, S., Berliner, S., & Shapira, I. (2006). Burn-out and risk of cardiovascular disease: Evidence, possible causal paths, and promising research directions. Psycho-logical Bulletin, 132(3), 327-353.

  Niemi, M. B. (2009). Cure in the mind. Scientific American Mind, 42-49.

  Orlick, T. (2008). Psyching for sport, mental training for athletes. Champaign, leisure press.

  Petru Mihai Craiovan. (2014). Correlations between perfectionism, stress, psychopathological symptoms and burnout in the medical field. Procedia - Social and Behavioral Sciences 127. 529 – 533.

  Pines, A. M. (1993). Burnout: An exis-tential perspective. In W. Schaufeli, C. Maslach, & T. Marek (Eds.),  Profes-sional burnout: Developments in Theo-ry and Research  (pp. 33-52). Washing-ton, DC: Taylor & Francis.

  Raedeke, T.D. (1997). Is athlete burnout more than just stress? A sport commitment perspective. Journal of Sport & Exercise Psychology, 19, 396–417.

  Raedeke, T. D., & Smith, A. L. (2001). Development and preliminary validation of an athlete burnout measure. Journal of Sport and Exercise Psychology,23, 281–306.

  Salmela, J., Saneti Monfared, S., Mosayebi., & Bush, N. D. (2009). Mental skill profiles and expertise levels of elite Iranian athletes. Journal of sport psychology. 39, 361-373.

  Schaufeli, W.B., & Enzmann, D. (1998). The burnout companion to study and practice: A critical analysis. Lon-don: Taylor & Francis.

  Schaufeli, W.B., &  Enzmann, D. (1998). The burnout companion to study and practice: A critical analysis. Lon-don: Taylor & Francis.

  Schaufeli, W. B., & Buunk, B. P. (2003). Burnout: An overview of 25 years of research and theorizing. In M. J. Schabracq, J. A. M. Winnubst, & C. L. Cooper (Eds.),  Handbook of work and health psychology. Chichester: Wiley.

  Shaufeli, W. B., Leiter, M. P., & Maslach, C. (2009). Burnout: Thirty-five years of research and practice. Career Development International,14,204-220.

  Shafran, R., & Mansell, W. (2001). Perfectionism and psychopathology: Areview of research and treatment. Clinical Psychology Review, 21, 879-906.

  Shafran, R., Cooper, Z., & Fairburn, C.G. (2002). Clinical perfectionism: a cognitivebehavioural analysis. Behaviour Research and Therapy, 40, 773-791.

  Smith, A. L., Gustafsson, H., & Hassmen, P. (2010). Peer motivational climate and burnout perceptions of ado-lescent athletes. Psychology of Sport and Exercise, 11, 453-460.

  Smith,  D.  J.  (2003).  A  framework  for understanding  the  process  leading  to elite performance.  Sports Medicine, 33, 1103-1126.

  Smith, R. E. (1986). Toward a cogni-tive-affective model of athletic burnout. Journal of Sport Psychology, 8, 36-50.

  Stoeber, J., Harris, R. A., & Moon, P. S. (2006). Perfectionism and the experience of pride, shame, and guilt: Comparing healthy perfectionists, unhealthy perfectionists, and non-perfectionists. Personality and Individual Differences, 41, 861-872.

  Stoeber, J., Otto, K., Pescheck, E., Becker, C., & Stoll, C. (2007). Perfectionism and competitive anxiety in athletes: Differentiating striving for perfection and negative reactions to imperfection. Personality and Individual Differences, 42, 959–969.

  Tashman, Lauren, (2005). "The Relationship Between Perfectionism and Burnout in Coaches" Electronic Theses, Treatises and Dissertations. Paper 1685.

  Terry-Short, L. A., Owens, R. G., Slade, P. D., & Dewey, M. E. (1995). Positive and negative perfectionism. Personality and Individual Differences, 18, 663–668.

  Toon W. Taris Ilona van Beek and Wilmar B. Schaufeli.(2010). Why do perfectionists have a higher burnout risk than others? The mediational effect of workaholism. Romanian Journal of Applied Psychology. Vol.12, No.1, 1-7.

  Vealey, R., Udry, E., Zimmerman, V., & Soliday, J. (1992). Intrapersonal and situational predictors of coaching burn-out. Journal of Sport & Exercise Psy-chology, 14, 40-58.

  Vealey, R. S., Armstrong, L., Comar, W., & Greenleaf, C. A. (1998). Influence of perceived coaching behaviors on burnout and competitive anxiety in female college athletes. Journal of Applied Sport Psychology, 10, 297-318.

  Weinberg, R. S., & Gould, D. (2003). Foundations of sport and exercise psy-chology (3rd Ed.). Champaign, IL: Hu-man Kinetics.

  Williams, J. M. (2006). Applied sport psychology; personal growth to peak performance, New York: McGraw-Hill.

  Wu, S. Y. (2012). The relationship among perfectionism, perceived motivational climate and athlete burnout of junior high school athlete. Unpublished master thesis, Retrived from Chinese eThesis Database. URN: etd-0717112-121008.

  Zinsser, N., Bunker, L., & Wiliams, J. M. (2000). Cognitive techniques for building confidence and enhancing performance. In: Williams, J. M. (Ed.), Applied sport psychology: Personal growth to peak performan (4th ed., pp. 284-311). Mountain View,CA: Mayfield.

   


تحقیق در مورد پایان نامه ارتباط کمال¬گرایی خودمدار و جامعه¬مدار با واماندگی ورزشکاران مرد نخبه استان کرمان, مقاله در مورد پایان نامه ارتباط کمال¬گرایی خودمدار و جامعه¬مدار با واماندگی ورزشکاران مرد نخبه استان کرمان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارتباط کمال¬گرایی خودمدار و جامعه¬مدار با واماندگی ورزشکاران مرد نخبه استان کرمان, پروپوزال در مورد پایان نامه ارتباط کمال¬گرایی خودمدار و جامعه¬مدار با واماندگی ورزشکاران مرد نخبه استان کرمان, تز دکترا در مورد پایان نامه ارتباط کمال¬گرایی خودمدار و جامعه¬مدار با واماندگی ورزشکاران مرد نخبه استان کرمان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارتباط کمال¬گرایی خودمدار و جامعه¬مدار با واماندگی ورزشکاران مرد نخبه استان کرمان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارتباط کمال¬گرایی خودمدار و جامعه¬مدار با واماندگی ورزشکاران مرد نخبه استان کرمان, پروژه درباره پایان نامه ارتباط کمال¬گرایی خودمدار و جامعه¬مدار با واماندگی ورزشکاران مرد نخبه استان کرمان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارتباط کمال¬گرایی خودمدار و جامعه¬مدار با واماندگی ورزشکاران مرد نخبه استان کرمان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارتباط کمال¬گرایی خودمدار و جامعه¬مدار با واماندگی ورزشکاران مرد نخبه استان کرمان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارتباط کمال¬گرایی خودمدار و جامعه¬مدار با واماندگی ورزشکاران مرد نخبه استان کرمان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارتباط کمال¬گرایی خودمدار و جامعه¬مدار با واماندگی ورزشکاران مرد نخبه استان کرمان, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارتباط کمال¬گرایی خودمدار و جامعه¬مدار با واماندگی ورزشکاران مرد نخبه استان کرمان

فصل اول- طرح پژوهش مقدمه: بهبود در رکوردهاي ورزشي مديون پژوهش هاي متخصصان  در زمينه هاي مختلف تربيت بدني و علوم ورزشي است. يکي از اين زمينه ها که پژوهش هاي بسياري نيز در آن صورت گرفته، علم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A ) گرایش: بیومکانیک ورزشی چکیده: هدف از این تحقیق استعداد یابی در ماده هفتگانه دو و میدانی بر اساس ویژگی­ های بیومکانیک، آنترپومتریکو آمادگی جسمانی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را ورزشکاران دختر رشته دو و میدانی (16-12) سال شهرستان کرمانشاه شامل می­شدند که از بین آنها 32 نفر از دختران نوجوان عضو تیم استان و تیم ملی دو و میدانی به ...

پایان­نامه جهت اخذ درجۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ رفتار حرکتی چکیده: هدف این پژوهش، مقایسۀ هیجان­خواهی و سرسختی روانشناختی با جهت­گیری مذهبی ورزشکاران نخبه و غیرنخبۀ کاراته­کا بوده است. پژوهش حاضر، از نوع علی- مقایسه­ای بوده و به روش همبستگی انجام شد. جامعۀ آماری تحقیق، متشکل از دو گروه ورزشکاران نخبه و غیرنخبۀ در دسترس بودند که برای گروه ورزشکاران نخبه از قهرمانان، در سطح تیم­­­های ...

کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی وعلوم ورزشیگرایش: رفتارحرکتی چکیده: هدف از تحقیق حاضر تعیین نقش پیش نارسایی هیجانی و مکانیزم های دفاعی بر عملکرد ورزشی ورزشکاران و همچنین مقایسه ی نارسایی هیجانی و مکانیزم دفاعی بین دانشجویان ورزشکارو غیر ورزشکار دانشگاه تبریز بود.روش تحقیق این پژوهش از نوع زمینه یابی است که در آن به مقایسه ی مکانیزم دفاعی و میزان نارسایی هیجانی ورزشکاران و غیر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A ) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده: در این تحقیق به اثرات استعدادیابی فوتبالیست ­های جوان نخبه بر مبنای اثرات ویژگی­های روان­شناختی و توانمندسازی در عملکرد فنی پرداخته شده و سؤال اصلی بدین ترتیب تدوین شده است که سهم و نقش ویژگی­های روان­شناختی (نیمرخ هوشی و شخصیتی) و توانمندسازی بر عملکرد ورزشی بازیکنان جوان نخبه فوتبال چگونه است؟ روش ...

پایان­نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی ورزشی چکیده: عنوان: تاثیر چرخه قاعدگی بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی در دانش آموزان دختر غیر ورزشکار دوره ی متوسطه زمینه و هدف: زنان در طی زندگی با شرایط ویژه­ای روبرو می­شوند از آن جمله آنها قاعدگی می­باشد. چرخه­ای که هر 28 روز تکرار می­شود و دارای سه مرحله لوتئال، فولیکولار و خونروی می­باشد. ممکن است برخی از ورزشکاران در ...

پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی چکیده پایان نامه: هدف تحقیق : تأثیر دو نوع تمرین یک جلسه ای با شدت های سبک و زیاد برشاخص های عملکردی کبد مردان ورزشکار بود. روش کار: این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی- نیمه تجربی که با طرح آزمون یک جلسه ای با دو گروه تجربی اجرا شد.بدین منظور16ورزشکاربا دامنه سنی 18تا25سال، سالم وداووطلب بطور تصادفی به دوگروه تمرین سبک ...

آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی پایان‌نامه کارشناسی ارشد چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دوندگان شرکت‌کننده در مسابقات آغاز فصل قهرمانی کشور (94-1393) بود. که در این راستا 30 دونده سرعت (با میانگین و انحراف استاندارد سن 28/4±60/22 سال، وزن 07/6±20/72 کیلوگرم ، قد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )رشته ارتباطات اجتماعی چکیده توجه به تئاترهای موضوعی و کارکرد آنها به واسطه رایج بودن آنها در کشور ما مسئله ای حائز اهمیت است. به نظر می رسد کار کردن این گونه تئاترها و قرار گرفتن در قالب غیر منعطف و چارچوب بندی شده آنها هنرمند را از پرداختن آزادانه به این هنر و رسانه قوی و ایجاد خلاقیت در این وادی باز می دارد. این پژوهش بر آن است ...

پایان­نامه برای دریافت درجه­ ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزش مقدمه امروزه رقابت شدیدی بین ورزشکاران در کشورهای مختلف برای کسب عنوان‌های قهرمانی در بازی‌های المپیک، جهانی و قاره‌ای وجود دارد و تلاش برای بهبود عملکرد ورزشکاران، دانشمندان علوم ورزشی را نیز به فعالیت بیشتر در این بخش واداشته و پژوهش در علوم ورزشی را فزونی بخشیده است. طی سالیان اخیر بررسی ...

ثبت سفارش