پایان نامه نقش اقلام تعهدی درارزیابی وپیش بینی جریان های نقدی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

word 725 KB 30757 138
1393 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت قدیم:۱۷,۹۰۰ تومان
قیمت: ۱۷,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد 

  رشته: مدیریت بازرگانی- گرایش مالی

  چکیده:

  هدف این پژوهش، بررسی نقش اقلام تعهدی در ارزیابی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی شرکت‌ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386 تا 1391 بررسی شده است (618 شرکت - سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده‌ی پژوهش از نرم‌افزار 7 Eviews  استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش نشان از آن داشت که اقلام تعهدی اختیاری تاثیر معنادار و مستقیمی در ارزیابی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی دارند. همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در ارتباط با  فرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که اقلام تعهدی غیر اختیاری تاثیر معناداری در ارزیابی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی ندارند. در نهایت نتایج پژوهش در ارتباط با تایید فرضیه سوم پژوهش حاکی از آن بود که اقلام تعهدی کل تاثیر معنادار و مستقیمی در ارزیابی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی دارند.بطورمختصر نتایج حاصل ازپژوهش بیانگرآنست که اقلام تعهدی اختیاری وکل تاثیرمعنی دارومستقیمی در پیش بینی جریان های نقدی آتی دارند، اما اقلام تعهدی غیراختیاری تاثیرمعنی داری در پیش بینی جریان های نقدآتی ندارند.

  واژه های کلیدی:

  اقلام تعهدی اختیاری، پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی، اقلام تعهدی غیر اختیاری، اقلام تعهدی کل و پانل دیتا

  1-1-مقدمه

  در فصل اول پس از بیان مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش، اهمیت و ضرورت تحقیق و ادبیات تحقیق را مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ سپس اهداف تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان فرضیه‌ها، متغیرها و مدل پژوهش می‌پردازیم. همچنین روش، ابزار گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، قلمرو و جامعه آماری پژوهش را در قالب بندهای جداگانه، بیان می‌کنیم. تعاریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق نیز در این فصل آورده شده و در نهایت به ساختار کلی پژوهش اشاره شده است.

  1-2- بیان مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش

  پیش بینی جزء مهمی از فرآیند تصمیم گیری است، زیرا تصمیم گیری، آن‌چه در آینده رخ خواهد داد را منعکس می‌کند. در تصمیم گیری اقتصادی، پیش‌بینی مالی فعالیت مهمی محسوب می شود. نیاز به پیش بینی جریان وجوه نقد در تصمیمات اقتصادی مختلف وجود دارد زیرا جریان های نقدی مبنایی برای پرداخت سود سهام، بهره، بازپرداخت بدهی و... هستند (بارث، 2006)[1]. یکی از اطلاعات بدست آمده از سیستم های اطلاعاتی "اقلام تعهدی شرکت ها" است که بر مبنای تعهدی محاسبه گردیده و در صورتهای مالی نشان داده می‌شود (لرک و ویلنگر، 2008)[2]. از آنجایی که سود حسابداری بر مبنای تعهدی توسط بسیاری از استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی برای اندازه‌گیری عملکرد شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، بنابراین به عنوان یک قلم مهم محسوب می‌شود (ارپوت و زنگ، 2009)[3]. اقلام تعهدی آسانتر از جریانات نقدی دستخوش تغییر و دستکاری می شوند، از این رو مدیریت می تواند منجر به افزایش زمینه اشتباهات دراقلام تعهدی گردد(کیم وهمکاران،2010)[4].بااین حال، وجود مدیریت سود به معنای وجود اشتباهات در اقلام تعهدی، و در نتیجه، ثبات کمتر اقلام تعهدی نمی باشند (پون و گرنگر، 2003)[5]. اشتباه در اقلام تعهدی ناشی از دو موضوع می باشد. اول اینکه، برخی از اشتباهات به این دلیل می تواند رخ بدهد که برخی از اقلام تعهدی، تحت نظر برخی از قواعد حسابداری، از قابلیت اتکای بسیار پایینی برخوردارند و دوم اینکه، برخی از اشتباهات به دلیل برآورد از اثرات اقتصادی آتی رویدادهای جاری وگذشته بوجود می آیند (دیرکس و فرین، 2002)[6]. اولسن [7]و همکاران (2005)، پیشنهاد کردند که توضیحات بیشر در ارتباط با رابطه بین اقلام تعهدی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی باید کانون توجه قرار گیرد و افشای لازم در ارتباط با آن‌ها صورت گیرد. بازار سرمایه محل تقابل دو گروه عمده سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران (شرکتها)است و در این میان حسابداری نقش رابط بین این دو گروه را ایفا می‌نماید (جکسون، 2008)[8]. با توجه به اهمیت به سزای جریان های نقدی، نیاز به پیش بینی جریان وجوه نقد در تصمیمات اقتصادی مختلف وجود دارد. اهمیت این پیش بینی توسط بنیادهای استانداردگذاری ملی و بین المللی حمایت شده و در این راستا محققین بطور مکرر از داده های حسابداری تعهدی و نقدی برای این پیش بینی استفاده نموده و نتایج متناقضی حاصل شده است. در تحقیقات انجام شده قبلی عمدتا" شرکت های مورد مطالعه بصورت مستقل جهت پیش بینی جریان های نقدی مورد بررسی قرار گرفته و آزمون های فرض مربوطه در تک تک شرکت ها انجام شده است، در حالی که در این تحقیق اطلاعات تعدادی شرکت بصورت یکجا باتوجه به سال مالی مورد بررسی خواهد گرفت. در این پژوهش تاثیر نقش اقلام تعهدی در ارزیابی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به همین دلیل از متغیر ارزیابی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی به عنوان متغیر وابسته و از متغیرهای اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی غیر اختیاری و اقلام تعهدی کل به عنوان متغیرهای مستقل استفاده خواهیم کرد. همچنین برای تعیین یک رابطه مناسب و درست بین متغیرهای وابسته و مستقل از متغیرهای کنترلی مانند: متغیر مصنوعی‌ تقسیم سود، نسبت نوسانات درآمد کل، بازده سهام، نسبت زمانی قیمت و مانده وجوه نقد که بر روی متغیرهای مستقل به صورت غیر مستقیم تاثیر دارند، استفاده خواهیم کرد. هدف اصلی این تحقیق پاسخ به این پرسش است که آیا اقلام تعهدی در پیش بینی جریان های نقدی آتی در شرکت  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است یا نه؟

  1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

  در تحقیقات اخیر، علاوه بر تفکیک اقلام تعهدی در پیش بینی جریانهای نقدی آتی، جریان‌های نقدی نیز به اجزای آن تفکیک گردیده‌اند و نقش آنها در بهبود توان توضیح دهندگی مدل‌های پیش‌بینی، بررسی شده است (فرانسیس و همکاران، 2013)[9]. پیش بینی جریان‌های نقدی و تغییرات آن به عنوان یک رویداد اقتصادی از دیر باز مورد علاقه سرمایه‌گذاران، مدیران، اعتبار دهندگان و محققین بوده است . این توجه ناشی از کاربرد جریان‌های نقدی در مدل های ارزش‌یابی سهام، ارزیابی توان پرداخت سود سهام، کارمزد و سایر تعهدات، ارزیابی ریسک، ارزیابی عملکرد واحد تجاری و وظیفه مباشرت مدیریت، ارزیابی نحوه انتخاب روش‌های حسابداری توسط مدیریت و استفاده از جریان‌های نقدی جهت اتخاذ تصمیمات سودمند و مرتبط با مدل‌های تصمیم‌گیری می‌باشد. حال اگر بتوان جریان‌های نقدی را به نحو مناسبی پیش بینی کرد، بخش قابل توجهی از نیازهای اطلاعاتی مرتبط با جریان‌های نقدی تامین خواهد شد (عرب مازار یزدی و صفر زاده، 1385). وضعیت نقدینگی آتی واحد تجاری، به توانایی واحد تجاری در تامین وجه نقد مورد نیاز به منظور تسویه تعهدات در سررسید و دیگر نیازهای نقدی بستگی دارد، که این موضوع بر قیمت های بازار اوراق بهادار واحد تجاری اثرگذار می باشد (دریک و فرین، 2002).  بنابراین گزارش‌گری مالی باید اطلاعاتی فراهم سازد که سرمایه‌گذارن، اعتباردهندگان و سایر افراد ذی نفع بتوانند مبلغ، زمان بندی و عدم اطمینان موجود در رابطه با جریان های نقدی آتی را مورد ارزیابی قرار دهند (هیئت استانداردهای حسابداری مالی، 1987). اطلاعات تاریخی مربوط به جریان‌های نقدی می تواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان های نقد آتی به استفاده‌کنندگان صورتهای مالی کمک کند. اطلاعات مزبور بیانگر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان آن جهت ایجاد وجه نقد و در نتیجه مشخص کننده کیفیت سود و کیفیت اقلام تعهدی تحصیل شده توسط واحد تجاری می باشد. علاوه بر این، تحلیل‌گران و دیگر استفاده کنندگان اطلاعات مالی اغلب به طور رسمی یا غیر رسمی مدل هایی برای ارزیابی و مقایسه ارزش فعلی جریان های نقد آتی با توجه به اقلام تعهدی شرکت‌ها به کار می برند (تاملینسون و مایر، 2009)[10]. اطلاعات تاریخی مربوط به جریان وجه نقد می تواند جهت کنترل میزان دقت ارزیابی های گذشته مفید واقع شود و رابطه بین فعالیت های واحد تجاری و دریافت ها و پرداخت های آن را نشان دهد. هم‌چنین ارزیابی فرصت ها و مخاطرات فعالیت تجاری و وظیفه مباشرت نیز با استفاده از جریان های نقد عملیاتی امکان پذیر می باشد (سازمان حسابرسی، 1381). در این پ‍‍ژوهش ما بر مبنای داده هایی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره بین سال‌های 1386 تا 1391 به بررسی نقش اقلام تعهدی در پیش بینی جریان های نقدی آتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به اهمیت روزافزون توجه به نسبت جریان‌های نقدی شرکت‌ها خواهیم پرداخت.

  1-4- مروری بر ادبیات پژوهش

  در این بخش به صورت خلاصه به برخی از تحقیقات خارجی و داخلی پیشین به صورت زیر اشاره می‌گردد.

  1-4-1- تحقیقات خارجی:

  فرنسیس و همکاران در سال 2005 طی تحقیقی با عنوان "اقلام تعهدی و خطا در پیش بینی های جریان‌های نقدی عملیاتی" به بررسی تاثیر اقلام تعهدی بر بی دقتی در پیش بینی‌های جریان‌های نقدی عملیاتی پرداختند. شواهد اخیر نشان دهنده این است که پیش بینی‌های بی دقت مربوط به جریان‌های نقدی عملیاتی مربوط به میزان دقت در پیش بینی‌های مدل رگرسیونی می باشد. مطالعات جاری از شواهدی برای مقایسه اقلام تعهدی در دو بخش پیش بینی به صورت زیر مورد استفاده قرار دادند، 1-پیش بینی‌های غیر قابل تغییر خالص 2-پیش بینی های غیر قابل تغییر ناخالص که تعدیلات آن شامل تغییرات در حساب‌های دریافتنی، موجودی ها و حساب‌های پرداختنی است. نتایج آن‌ها نشان داد که هر اندازه میزان اقلام تعهدی بیشتر باشد به همان نسبت نیز از دقت پیش بینی جریان‌های نقدی کاسته می‌شود و رابطه بین اقلام تعهدی و دقت پیش بینی‌های جریان‌های نقدی عملیاتی، منفی می‌باشد. علاوه بر این نتایج تحقیق آنها نشان داد که مجموعه بزرگ اقلام تعهدی مثبت بیشتر برای پیش بینی جریان‌های نقدی عملیاتی مفید هستند تا مجموعه بزرگ اقلام تعهدی منفی. به طور کلی مطالعه آن‌ها برای بستانکاران، تحلیل گران و سایر استفاده کنندگان از گزارش‌های مالی، پیش نویس‌های مناسبی برای پیش بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی فراهم آورد.

  ریدیک و وایتد (2009)[11]،  اقدام به بررسی مجدد حساسیت جریان نقدینگی شرکت‌ها نسبت به میزان نقدینگی نمودند و در این بررسی از مدل‌های تجربی و نظری متفاوتی بهره گرفتند؛ این محققین موفق به یافتن رابطه‌ای منفی میان تغییرات دارایی‌های نقدی و جریان نقدینگی شدند. این محققین در وهله بعد اقدام به بررسی متقابل نتایج خود با نتایج حاصله در تحقیقات آلمیدا و همکاران که با نتایج آن‌ها از دو دیدگاه متفاوت بود پرداختند. اولاً، مدلی که آن‌ها در تحقیقات خود از آن استفاده نمودند نسبت به مدل و نظریه‌های مورد استفاده در تحقیقات آلمیدا و همکاران بیشتر به واقعیت نزدیک بود، چرا که مدل استفاده شده در این تحقیقات می‌توانست گستره پهناور‌تری از نرخ استهلاک سرمایه و شوک‌های جریان نقدینگی را که می‌توانند با بهره‌وری ارتباط داشته باشند پوشش دهد. دوماً، ریدیک و وایتد به درستی بیان داشتند که در هنگامی که متغیرهای توضیحی دارای خطای اندازه‌گیری هستند، امکان تغییر در علامت سایر متغیرهای تشریحی وجود دارد. این محققین بیان داشتند که حساسیت جریان نقدینگی نسبت به دارایی‌های نقدی در جایی که هیچ اصلاحی برای مولفه Q[12] (متغیری شاهد در مدل تجربی) وجود نداشته باشد، مثبت می‌باشد. در پی اصلاح انحراف بوجود آمده در اثر خطای اندازه‌گیری Q با استفاده از تخمین GMM[13]، یافته‌های آن‌ها نشان از حساسیت منفی جریان نقدینگی نسبت به نقدینگی داشت. با این وجود، در مدل تجربی ریدیک و وایتد جای خالی متغیرهای کنترلی نظیر اندازه شرکت‌، مخارج سرمایه‌ای، سرمایه در گردش غیر نقدی و میزان بدهی کوتاه مدت به چشم می‌خورد.(فرانسیس،2013)

  هو[14] و همکاران (2011)، در پژوهشی تحت عنوان "پیش بینی جریان های نقدی، هزینه سرمایه و بازده مورد انتظار " به بررسی رابطه بین سه متغیر پرداختند. آن‌ها با توجه به پیش بینی های سود شرکت ها بر مبنای مدل هاوشاخص های مربوط به جریان های نقدی پیش بینی شده و برآوردی بر روی هزینه سرمایه شرکت ها تاکید و نمونه های بزرگی از شرکت ها را مابین سال های 1968 تا 2008 مورد بررسی قرار دادند. آن هادر یافتندکه پیش بینی های سود بر مبنای پیش بینی های دیگر در ارتباط با پیش بینی های جریان های نقدی بوده و بر گرفته از ضرایب مربوط به پیش بینی های سود است. همچنین در ارتباط با هزینه سرمایه و ارتباط آن با بازده مورد انتظار سهام به این نتیجه رسیدند که شاخص مرتبط با بازده مورد انتظار همان پیش بینی های مربوط به بازده سهام می باشد. آن ها همچنین به شواهدی  در ارتباط با تایید رابطه معنادار بین سطح خصوصیات مربوط به بازده مورد انتظار شرکت و جریان های نقدی پیش بینی شده دست یافتند و آن را بر مبنای مدل پایه ای هزینه سرمایه تعدیل نمودند. 

   بالستا و میکا (2007)[15]، از روش شناسی دیتاپنل[16] برای آزمون کردن ارتباط بین ساختار مالکیت، اقلام تعهدی اختیاری و آگاه‌کنندگی سود استفاده کردند. نمونه آنها شامل شرکت‌های غیرمالی اسپانیایی پذیرفته شده در بورس مادرید در طی سال‌های 2002-1999 بود. نتایج آنها حاکی از وجود ارتباط غیرخطی بین مالکیت افراد درون سازمانی و اقلام تعهدی اختیاری و بین مالکیت افراد درون سازمانی و قدرت توضیحی سود برای بازده‌ها می‌باشد. این نتایج تاکیدی بر این فرض است که مالکیت افراد درون سازمانی به آگاه‌کنندگی سود کمک می‌کند و زمانی که درصد سهم نگهداری شده توسط افراد درون سازمانی خیلی زیاد نیست، موجب محدود کردن مدیریت سود می‌شود. اما زمانی که افراد درون سازمانی درصد سهم بیشتری را در شرکت مالک می‌شوند و در شرکت دارای جایگاه تثبیت شده‌ای می‌گردند، ارتباط بین مالکیت افراد درون سازمانی و مدیریت سود عکس می‌شود.

  فلور و هاریس (2013)، در پژوهشی تحت عنوان "نقدینگی دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری شرکتی و هزینه‌های تامین مالی داخلی" به بررسی رابطه بین سه متغیر پرداختند. آن‌ها تحلیل کردند که چطور حجم و سطح نقدینگی و سطح سرمایه‌گذاری شرکت‌ها بر روی هزینه‌های تامین مالی داخلی تاثیرگذار است. آن‌ها بر مبنای تئوری تجارت خاموش این موضوع را مورد بررسی قرار داده و بین هزینه‌های نقد شوندگی دارایی‌ها و هزینه‌های پایین دستی شرکتی دلالت بر این موضوع کردند که چطور نقدینگی دارایی‌ها بر حساسیت‌های سرمایه‌گذاری رابطه منفی داشته و وجوه نقد موجود در شرکت چطور با حجم نقدینگی بالا رابطه مثبت با حساسیت‌های سرمایه‌گذاری دارد. با توجه به یافته‌های آنان اگر دارایی‌های واقعی به طور قطعی قابلیت نقدشوندگی را دارا باشند هزینه‌های تامین مالی داخلی را کاهش خواهند داد و باعث از بین بردن نسبت سرمایه‌گذاری های جدید خواهند شد. یافته های پژوهش آن‌ها این موضوع را تایید کرد که در صورت ثابت بودن سایر شرایط اقتصادی حاکم بر شرکت‌ها حساسیت‌های پایین سرمایه‌گذاری در مقابل نقدینگی دارایی‌ها به طور معنادار بر هزینه‌های تامین مالی داخلی تاثیر خواهند داشت. در نهایت نتایج تحقیق آن‌ها نشان داد که نقدینگی دارایی‌ها در تعیین سطح و حجم سرمایه‌گذاری‌های جدید بسیار با اهمیت و تاثیر گذار است.

  1-4-2- تحقیقات داخلی:

  علی سعیدی و احسان قادری(1386)، این تحقیق باموضوع بررسی مربوط بودن سودحسابداری،ارزش دفتری وگردش وجوه نقدعملیاتی و سرمایه گذاری درمدل های ارزشیابی مبتنی برقیمت به بررسی توان پیش بینی کنندگی ارزش دفتری،سودخالص ، گردش وجوه نقدعملیاتی و سرمایه گذار ی به عنوان نماینده اطلاعات حسابداری در رابطه با ارزش بازار شرکتها پرداخته است.باتوجه به چهارمتغیر تحقیق،توان ترکیبی این متغیرها بایکدیگر بررسی و قویترین مدل در تبیین و پیش بینی ارزش بازار شرکتها گزینش شده است.آزمون فرضیه ها بااستفاده از داده های ترکیبی مربوط به سالهای 1380 تا 1384 پنجاه شرکت منتخب از میان شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران انجام شده است.یافته ها ی تحقیق نشان میدهد که ارزش دفتری و سود حسابداری اقلامی مربوط هستندو وارد نمودن گردش وجوه نقد(عملیاتی و سرمایه گذاری)درقدرت توضیح دهندگی مدل ها افزایش معنی داری ایجاد نمی کند. 

  مشایخی وهمکاران (1389)، اثر مخارج سرمایه ای و اقلام تعهدی بر بازده سهام را مطالعه کردند. آنها این موضوع را از طریق بررسی عملکرد پرتفوهای تشکیل شده بر اساس مخارج سرمایه ای و اقلام تعهدی با استفاده از سه مقیاس مختلف بازده آزمون نمودند.

  تهرانی و حصارزاده (1388)، به بررسی تاثیر جریان های نقدی آزاد و محدودیت تامین مالی بر سطوح سرمایه گذاری در 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 1379-1385 پرداختند. نتایج پژوهش آن ها نشان می دهد که رابطه ی بین جریان های نقدی آزاد و سطوح بالای سرمایه گذاری، مستقیم و به لحاظ آماری، معنی دار است. بین محدودیت در تامین مالی و سطوح پایین سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه ی معنی داری وجود ندارد.

  میرفخرالدینی و همکاران (1388)، به مقایسه توانایی جریان‌های نقدی و اقلام تعهدی در پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی پرداختند. نتایج تجربی آنها نشان داد که "سودهای گذشته"، "جریان‌های نقدی" و "جریان‌های نقدی و اجزای تعهدی سود" می‌توانند برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران استفاده شود، ولی توانایی متفاوتی بین سه مدل پیش‌بینی (مدل رگرسیون "سود"، "جریان‌های نقدی" و"جریان‌های نقدی واجزای تعهدی سود") وجود ندارد. گذشته از این دوره‌های زمانی اضافی داده‌های حسابداری می‌تواند توانایی پیش‌بینی مدل را بهبود ببخشد.

  1-5- اهداف پژوهشی

  هدف این تحقیق تکمیل شکاف موجود در عرصه ادبیات موضوعی با بررسی پاسخ به این پرسش است که   اقلام تعهدی در ارزیابی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تاثیری دارند. اهداف تحقیق در دو بخش شامل اهداف علمی و اهداف کاربردی به شرح زیر بیان می گردند.

  1-5-1- اهداف علمی:

  تحقیقات دانشگاهی زیادی چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور در ارتباط با اقلام تعهدی و تاثیر عوامل مختلف بر آن صورت گرفته است، اما با این وجود بیشتر این تحقیقات معطوف به تاثیر عوامل و متغیرهای مختلف بر سیاست‌ها و قوانین درون شرکتی بوده و تا به‌حال تحقیقی در خصوص بررسی نقش اقلام تعهدی در ارزیابی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در ایران انجام نگرفته است، لذا این پژوهش کاملا جدید بوده و با جنبه نوآورانه خود به دنبال ارتقای مبانی نظری و غنی‌تر نمودن ادبیات موضوع حاضر است.

  1-5-2- اهداف کاربردی:

  پژوهش حاضر با شناخت و بررسی نقش اقلام تعهدی در ارزیابی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مبانی کاربردی برای بازیگران بازار سرمایه شامل سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل و..... فراهم خواهد نمود. بدیهی است که به دنبال انجام هر تحقیقی تلاش بر این است نتایج به‌دست آمده مورد استفاده علاقمندان قرار بگیرد تا در اتخاذ تصمیمات موثر کارا و موثر باشد، لذا این تحقیق نیز مستثنی از این امر نخواهد بود. از طرف دیگر نتایج تحقیقات برای خود مدیران شرکت‌ها نیز قابل توجه خواهد بود تا نتایج مثبت بیشتری را رقم بزنند؛ بنابراین نتایج تحقیقات حاضر می تواند برای گروه‌های زیر قابل استفاده باشد:

  سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، مردم و دولت،

  سهام‌داران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،

  مدیران شرکت‌ها،

  موسسات مالی و اعتباری و سرمایه‌گذاری،

  متخصصین و تحلیل‌گران مالی و

  محققان و دانشجویان.

   

   

  1-6- فرضیه‌های پژوهش

  پس از بررسی مساله تحقیق و مطالعات مقدماتی درباره جواب‌های ممکن، برای پاسخ به سوالات مطرح شده در قسمت بیان مسأله، فرضیه‌های زیر تدوین شده‌اند:

  اقلام تعهدی اختیاری تاثیر معنادار و مستقیمی در ارزیابی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی دارند.

  اقلام تعهدی غیر اختیاری تاثیر معناداری در ارزیابی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی ندارند.

  اقلام تعهدی کل تاثیر معنادار و مستقیمی در ارزیابی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی دارند.

  1-7- متغیرها و مدل پژوهش

  1-7-1- متغیرهای پژوهش

  متغیرهای این پژوهش به سه گروه زیر طبقه‌بندی شده‌اند:

  1-7-1-1- متغیر وابسته

  ارزیابی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی شرکت i در سال t.

  1-7-1-2- متغیرهای مستقل:

  اقلام تعهدی اختیاری شرکت i در سال t.

  اقلام تعهدی غیر اختیاری شرکت i در سال t.

  اقلام تعهدی کل شرکت i در سال t.

  1-7-1-3- متغیرهای کنترلی

  متغیر مصنوعی‌ تقسیم سود شرکت i در سال t.

  نسبت نوسانات درآمد کل شرکت i در سال t.

  بازده سهام شرکت i در سال t.

  نسبت زمانی قیمت شرکت i در سال t.

  مانده وجوه نقد شرکت i در سال t+1.

  1-7-2- مدل تحلیلی پژوهش

  مدل تحلیلی پژوهش به صورت کلی به صورت زیر برآورد شده است.

  مدل معنادار نیست.

  مدل معنادار است.

  در این پژوهش برای برآورد مدل اول تا سوم از پژوهش‌‌های یودر (2007) و لرک و ویلینگر (2011) به شرح زیر پیروی نموده‌ایم:

  مدل اول مربوط به فرضیه اول:

  مدل دوم مربوط به فرضیه دوم:

  مدل سوم مربوط به فرضیه سوم:

  1-7-3-تعاریف عملیاتی متغیر وابسته:

  ارزیابی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی ( ):

  معیار جریان های نقدی که برابراست باجریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی شرکت که از اطلاعات صورت جریان وجوه نقد قابل استخراج می‌باشد. برای محاسبه متغیر ارزیابی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی از پژوهش لی و همکاران (2009)، پیروی کرده و از طریق  زیر آن را محاسبه می‌کنیم:

   

   

    

  جریان‌های نقدی عملیاتی در سال مابعدسال مورد بررسی

  ارزش دفتری کل دارایی‌ها در سال جاری

   

   

   

  1-7-4- تعاریف عملیاتی متغیرهای مستقل:

  1-7-4-1- اقلام تعهدی غیراختیاری ( ):

  این اقلام بوسیله باقیمانده رگرسیون کل اقلام تعهدی بر فروش، اموال و ماشین آلات ( متغیرهای مستقل) محاسبه خواهد شد. جهت اندازه‌گیری اقلام تعهدی غیر اختیاری از مدل دچو و همکاران (1995)، که توسط کوهن و همکاران (2010)، توسعه و تعدیل شده است؛ استفاده خواهد شد. این مدل به شرح ذیل می باشد:

    = برابر است با اقلام تعهدی غیراختیاری. 

   = برابر است با جمع کل ارزش دفتری دارایی‌های  شرکت i در سال1- t.

  = برابر است با تغییرات در فروش  شرکت i در سال t و سال 1- t.

  = برابر است با جمع کل دارایی‌های ثابت (اموال، ماشین‌آلات و تاسیسات)  شرکت i در سال t .

  برابراست باتغییرات درحسابهای دریافتنی.

  1-7-4-2- اقلام تعهدی اختیاری( ):

  اقلام تعهدی  اختیاری با توجه به پژوهش کوهن و همکاران (2010)، به صورت زیر قابل محاسبه خواهد بود:

  در این مدل:

   جمع اقلام تعهدی که از طریق فرمول زیر محاسبه می‌گردد:

  که در آن:

  = برابر است با سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات شرکت i در سال t.

  = برابر است با جمع جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی شرکت i در سال t.

  1-7-4-3- اقلام تعهدی کل ( ):

   جمع اقلام تعهدی که طبق پژوهش هیریس و همکاران (2007) از طریق فرمول زیر محاسبه می‌گردد:

  که در آن:

  = برابر است با کل اقلام تعهدی شرکت i در سال t.

  = برابر است با سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات شرکت i در سال t.

  = برابر است با جمع جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی شرکت i در سال t.

  1-7-5- تعاریف عملیاتی متغیرهای کنترلی:

  1-7-5-1- متغیر مصنوعی‌ تقسیم سود ( ):

  بر طبق پژوهش کداس و همکاران (2005)، متغیر مصنوعی‌ است که اگر شرکت در سال مورد بررسی سود سهام پرداخت کرده باشد برابر یک و در غیر این‌صورت برابر صفر خواهد شد.

  1-7-5-2- نسبت نوسانات درآمد کل ( ):

  طبق پژوهش الهدب و همکاران (2012)، نسبت نوسانات درآمد کل از رابطه زیر قابل محاسبه می‌باشد:

  که در آن:

    = برابر است با نسبت نوسانات درآمد کل.

   =  برابر است با نسبت سود تقسیم شده به درآمدسال جاری.

   = برابر است با جریان‌های نقدی عملیاتی در سال جاری.  

  برابر است با جریان‌های نقدی که از دوره جاری به دوره بعدمنتقل می گردد.

  1-7-5-3- بازده سهام ( ):

  سازمان بورس برای اندازه گیری بازده واقعی اوراق بهادار از فرمول زیر استفاده می کند و ما نیز از این فرمول استفاده خواهیم کرد:

  : بازده شرکت i دردوره زمانی t .

  : قیمت هرسهم درپایان دوره زماننی t .

  : قیمت هرسهم درپایان دوره زمانی t-1 .

     : سود تقسیمی متعلق به هرسهم دردوره t .

  : ارزش حق تقدم خرید سهام اعطایی دردوره زمانی t

  1-7-5-4- نسبت زمانی قیمت ( ):

  طبق پژوهش اکسیو و همکاران (2012)، از مدل زیر برای محاسبه نسبت زمانی قیمت استفاده خواهیم کرد:

  که در آن:

   = برابر است با نسبت زمانی قیمت. 

  منظور از نسبت زمانی قیمت، همان نرخ رشد بازدهی شرکت با توجه به وجوه نقد ذخیره شده در شرکت‌ها می باشد.

   = برابر است با نسبت وجوه نقد که نحوه محاسبه آن به صورت زیر می‌باشد:

   

  مانده وجوه نقد در پایان سال

  ارزش دفتری کل دارایی‌ها در پایان سال قبل

   

   

   

   

   = برابر است با:

  D = برابر است با سودتقسیم شده

   

   

   

  1-7-5-5- نسبت مانده  وجوه نقد ( ):

    برابر است بانسبت مانده وجوه نقد در سال آتی.

    برابراست بانسبت مانده وجوه نقد در پایان سال جاری.  

   نحوه محاسبه نسبت مانده وجوه نقد سال آتی به صورت زیر می‌باشد:

  مانده وجوه نقد در پایان سال آتی

  ارزش دفتری کل دارایی‌ها در پایان سال جاری

   

   

   

  1-8- روش پژوهش

  روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی، از انواع تحقیقات توصیفی می‌باشد (در پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، محقق به بررسی روابط بین دو یا چند متغیر می‌پردازد). شیوه­ استدلال پژوهش، قیاسی‌ استقرایی می‌باشد. قیاسی به این دلیل که برای چارچوب نظری و پیشینه پژوهش از مسیر کتاب‌خانه، مقالات و اینترنت استفاده شده است و استقرایی به دلیل آن‌که جمع‌آوری اطلاعات از مسیر داده‌های اولیه برای قبول یا رد فرضیه­ها انجام پذیرفته است. در این پژوهش با توجه به نوع داده و روش‌های تجزیه و تحلیل آماری موجود، از روش «داده‌های پانل دیتا» استفاده می‌شود. زیرا به ‌منظور بررسی رابطه‌ی بین نقش اقلام تعهدی در ارزیابی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، متغیرهای پیش‌بینی و برآورد شده از دو جنبه متفاوت مورد بررسی قرار می‌گیرند. از یک سو، این متغیرها در میان شرکت‌های مختلف و از سوی دیگر، در دوره زمانی 1386-1391 آزمون می‌شوند.

  1-9- روش‌ها و ابزار گردآوری اطلاعات

  جمع‌آوری اطلاعات برای هر نوع پژوهشی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. در این پژوهش برای مطالعه مبانی نظری و بررسی پیشینه تحقیق، از روش کتابخانه‌ای با بهره‌گیری از کتب و مقالات تخصصی فارسی و لاتین و پایان نامه‌ها استفاده می‌شود. از آن‌جایی که اطلاعات مربوط به متغیرهای این پژوهش شامل بسیاری از اقلام حسابداری مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌ها می‌باشد، داده‌های مورد نیاز از صورت‌های مالی موجود در سایت‌های مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی وابسته به سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی www.rdis.ir و شبکه کدال، سیستم‌های جامع اطلاع رسانی ناشران به نشانی www.codal.ir ، مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران به نشانی www.fipiran.com و لوح‌های فشرده سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت دستی استخراج می‌شود.

  1-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

  تجزیه و تحلیل اطلاعات، فرآیندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌هایی که از طریق ابزارهای جمع‌آوری در نمونه آماری، فراهم آورده‌اند خلاصه، کدبندی و دسته‌بندی می‌شوند و در نهایت پردازش می‌گردند تا برقراری انواع تحلیل و ارتباط‌ها بین این داده‌ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. در مرحله تجزیه و تحلیل، مهم این است که پژوهش‌گر باید اطلاعات و داده‌ها را در مسیر هدف پژوهش، پاسخ‌گویی به سؤالات پژوهش و نیز ارزیابی فرضیه‌های پژوهش خود، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد (حافظ نیا، 1385).                                               

  برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها، اطلاعات مورد نیاز از طریق صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های مورد رسیدگی برای یک دوره شش ساله (1386-1391) جمع‌آوری خواهد شد. پس از جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز شرکت‌های مورد رسیدگی، فرضیه‌های تحقیق با استفاده از تحلیل همبستگی و رگرسیون و روش آماری پانل دیتا، مورد بررسی قرار گرفته و ابتدا محاسبات اولیه در صفحه گسترده نرم افزار اکسل انجام گرفته و داده‌ها برای تجزیه و تحلیل آماده خواهند گردید، سپس به منظور انجام تجزیه و تحلیل‌های نهایی از نرم‌افزارهای 20  Spss، Eviews 7  و  Minitab16، استفاده می‌گردد

   

  1-Barth,2006

  2-Lorek and Willinger,2008

  3-Orpurt and Zang,2009

  4-Kim and  et al.,2010

  5-Poon and granger,2003

  6-Dirks and Ferrin,2002

  7-Ohlson and et al,2005

  1-Jackson,2008

  2-Francis and et al,2013.

  [10]- Tomlinson and Mayer

  [11]-Riddick and Whited

  [12]- Tobin’s Q

  [13]-Generalized Method of Moment

  [14]-Hou

  [15]-Balsta and Mika

  [16]-Panel Data

   The role of Accruals in  cash flow prediction and evaluation of the companies listed in Tehran Stock Exchange

   

  The aim of this study was to evaluate the role of accruals in cash flow forecasting of firms. This study is a literature  and analytical -casual study was based on an analysis of panel data. In this study, a financial data of 103 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period 2007 to 2012 have been reviewed (618 companies - the year). To analyze the results of the study program Eviews 7 is used. The results in relation to the first hypothesis of the present study suggest that significant and direct impact of discretionary accruals in predicting future cash flows are evaluated. Also according to the analysis done in connection with the confirmation of the second hypothesis, we find that Non-discretionary accruals in predicting future cash flows have no significant effect on the assessment. The results of the study in relation to the third hypothesis of this study indicate that significant and direct impact on total accruals in predicting future cash flows are evaluated.

  Briefly ,This research indicated that discretionary and total accruals can predict

  Future Cash  Flows ,But Non-discretionary accruals can not

  Keywords:
  Discretionary accruals, Predicting of future cash flows, Non-discretionary accruals, Total accruals and panel data.

 • فهرست:

  چکیده ...................................................................................................................................................1

  فصل اول

  مقدمه...................................................................................................................... 3

  بیان مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش....................................................... 3

  اهمیت و ضرورت پژوهش....................................................................................... 4

  مروری بر ادبیات پژوهش......................................................................................... 5

  اهداف پژوهشی....................................................................................................... 9

  فرضیه‌های پژوهش.................................................................................................. 10

  متغیرها و مدل پژوهش............................................................................................ 10

  روش پژوهش......................................................................................................... 15

  روش‌ها و ابزار گردآوری اطلاعات......................................................................... 15

  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات............................................................................... 16

  قلمرو پژوهش......................................................................................................... 16

  جامعه و نمونه آماری پژوهش................................................................................. 17

  تعاریف واژگان کلیدی.......................................................................................... 17

  ساختار پژوهش..................................................................................................... 18

  خلاصه فصل.......................................................................................................... 19

  فصل دوم

  مقدمه..................................................................................................................... 21

  مفهوم وجوه نقد..................................................................................................... 23

  اهمیت جریان وجه نقد............................................................................................ 24

  رویکردهای تحقیقی درارتباط با سودمندی اقلام تعهدی در پیش بینی جریانهای نقدی  26

  عوامل موثر بر پیش بینی جریانهای نقدی................................................................. 29

  تعریف مدیریت سود............................................................................................... 30

  اهمیت مدیریت سود .............................................................................................. .30

  مدیریت سود یا تقلب............................................................................................. 31

  انگیزه های مدیریت سود......................................................................................... 32

  کشف مدیریت سود................................................................................................ 37

  تعریف اقلام تعهدی................................................................................................ 39

  کیفیت اقلام تعهدی................................................................................................. 40

  مدل های موجود برای بررسی کیفیت اقلام تعهدی................................................... 41

  کیفیت اقلام تعهدی به عنوان معیاری برای اندازه گیری کیفیت سود......................... 43

  ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺳﻮد............................................................................ 44

  ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﮐﻞ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی......................................... 44

  ﺑﺮآورد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ارﺗﺒﺎط اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی ﺑﺎ ﻧﻘﺪ ......................................................... 45

  ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و اراﺋﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ .................................................. 45

  مدیریت سود و مدیریت اقلام تعهدی...................................................................... 47

  تحقیقات انجام شده در خارج از کشور .................................................................. 50

  تحقیقات انجام شده در داخل کشور........................................................................ 53

  فصل سوم

  3-1- مقدمه...................................................................................................................... 57

  3-2( جامعه آماری پژوهش................................................................................................. 57

  3-3) تعیین حجم نمونه پژوهش........................................................................................... 57

  3-4) اهداف مشخص تحقیق............................................................................................... 59

  3-5) سوال‌های پژوهش...................................................................................................... 60

  3-6) فرضیه‌های پژوهش..................................................................................................... 60

  3-7) روش پژوهش............................................................................................................   61

  3-8) روش و ابزار جمع‌آوری اطلاعات.............................................................................. 61

  3-9) تعریف متغیرها و نحوه محاسبه آن ها ........................................................................   62

  3-10) مدل‌های پژوهش...................................................................................................... 66

  3-11) اعتبار درونی و برونی پژوهش................................................................................... 67

  3-12) روش واکاوی مدل‌ها و آزمون فرضیات.................................................................... 67

  3-13) روش داده‌های پانل.................................................................................................. 68

  3-14) روش اثراث ثابت..................................................................................................... 69

  3-15) آزمون چاو یا F مقید............................................................................................... 70

  3-16) آزمون هاسمن.......................................................................................................... 71

  3-17) آزمون معنی دار بودن مدل....................................................................................... 71

  3-18) آزمون معنی دار بودن ضرایب.................................................................................. 71

  3-19) آزمون مربوط به بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها.................................................... 72

  3-20) آزمون‌های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی................................................ 72

  3-21)  فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها.................................................................................... 72

  3-22) فرض عدم وجود هم‌خطی بین متغیرهای مستقل......................................................... 73

  3-23) فرض مستقل بودن باقیمانده‌ها................................................................................... 74

  3-24) فرض عدم وجود ناهمسانی واریانس ها میان باقیمانده‌ها.............................................. 74

  3- 25) فرض عدم وجود خطای تصریح مدل و خطی بودن مدل.......................................... 75

  فصل چهارم

  4-1) مقدمه........................................................................................................................ 77

  4-2) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق..................................................................................... 77

  4-3) آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق..............................................................   79

  4-4)آزمون ایستایی متغییرهای پژوهش ...............................................................................................82

  4-5) بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق....................................................................... 83

  4-6) بررسی هم‌خطی میان متغیرهای مستقل......................................................................... 86

  4-7) نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق..................................................................... 86

  4-8) خلاصه فصل............................................................................................................. 96

  فصل پنجم

  5-1) مقدمه........................................................................................................................ 98

  5-2) خلاصه پژوهش.......................................................................................................... 98

  5-3) نتایج آزمون فرضیه..................................................................................................... 99

  5-4)نتیجه گیری................................................................................................................................100

  5-5) محدودیت‌های تحقیق ............................................................................................... 100

  5-6) پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق............................................................................... 101

  5-7) پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده........................................................................... 101

  5-8) خلاصه فصل............................................................................................................ 102

  منابع و مآخذ..................................................................................................................... 103

  پیوست.................................................................................................................................................111

  منبع:

  منابع فارسی

  ابراهیمی کردلر، علی ،حسنی آذر داریانی،الهام، 1385، بررسی مدیریت سود در زمان عرضه او لیه سهام به عموم در شرکت های پذ یرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 45 ، صص. 23.

  ابراهیمی،م، حسنی ، سعید،1385، اقلام تعهدی جاری اختیاری ، مجله تحقیقات حسابداری ، شماره 9،صص23-40.

  احمدپور،احمد،ملکیان،اسفندیار،1390،بررسی تاثیرمدیران غیرموظف و سرمایه گذاران نهادی در رفتار مدیریت سود، مجموعه مقالات همایش ملی حسابداری و حسابرسی.

  آذر،عادل،مومنی،منصور،1389 ، آماروکاربردآن در مدیریت ، انتشارات  سمت.

  بنی مهد، بهمن ،1385، تبیین و ارائه الگو برای اندازه گیری محافظه کاری حسابداری ، رساله دکتری، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

  تهرانی، رضا ، حصار زاده، رضا (1388). تاثیر جریان های نقدی آزاد و محدودیت در تامین مالی بر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری. تحقیقات حسابداری 3: 50-67.

  ثقفی، علی ،هاشمی، سید عباس ،1383، بررسی تحلیلی رابطه بین جریان های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی و ارائه مدل برای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی ، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 38 ،

  جبارزاده،سعید،دهقان خاقانی،بیتا،1392،نقش اقلام تعهدی در پیش بینی جریان های نقدی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران،مطالعات حسابداری وحسابرسی،تابستان 1392،شماره6.

  ثقفی، علی ، کردستانی،غلامرضا،  1383 ،بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و ، واکنش بازار به تغییرات سود نقدی ، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره. 37

  جنت رستمی، محمدتقی،1387، بررسی نقش و قابلیت سود در پیش بینی سود و جریانهای نقدی آتی سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایا ن نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی.

  حافظ نیا،محمدرضا،1385،مقدمه ای برروش تحقیق درعلوم انسانی،انتشارات سمت.

  حسینی،م.،1385،تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،مجله تحقیقات حسابداری،شماره 8،صص32-49.

  حمیدرضا فدائی، ثقفی،علی،1389، گزینش مدلی کارآمد برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی بر اساس مقایسه مدل‌های مربوط در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1384- 1378 -، بررسی های حسابداری و حسابرسی،50.

  خاکی،غلامرضا،1388، روش تحقیق (بارویکردپایان نامه نویسی)،ناشرموسسه تحقیقات وآموزش مدیریت.

  خواجوی، شکرالله،ناظمی ،امین،1384،بررسی ارتباط بین کیفیت سودوبازده سهام باتاکیدبرنقش اقلام تعهدی دربورس اوراق بهادارتهران ،بررسی های حسابداری و حسابرسی ،دوره12،شماره 2.

  دلاور،علی،1386،روشهای تحقیق درروانشناسی وعلوم اجتماعی،انتشارات پیام نور

  زمانی قورتولیش ،محمدرضا،1388،بررسی اثرشمول جریان های نقدی عملیاتی واقلام تعهدی برقدرت پیش بینی وتوجیه کنندگی مدل جونز ومدل جونز تعدیل شده،دانشگاه تهران.

  داوری نژادمقدم،اعظم ،1389،رابطه بین مدیریت سود واقعی وسودحسابداری به منظور هموارسازی سود،دانشگاه تهران

  سازمان حسابرسی، کمیته فنی (1381). استاندارد های حسابداری ایران. نشریه 160 .

  سعیدی، علی ، قادری، احسان، (1386). بررسی مربوط بودن سود حسابداری، ارزش دفتری و گردش وجوه نقد عملیاتی و سرمایه گذاری در مدل ارزشیابی مبتنی بر قیمت، بررسی های حسابداری و حسابرسی، 50، 47-64.

  سیفی، شهناز (1383)، بررسی ارتباط تعهدی و بازده سهام با تاکید بر طول مدت سرمایه گذاری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده امور اداری دانشگاه شهید بهشتی.

  شهریاری، علیرضا (1387)،  بررسی رابطه بین هزینه های سیاسی و محافظه کاری (فرضیه سیاسی) در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

  عرب مازار یزدی، محمد، بیتا، مشایخی ، رفیعی،افسانه، (1385)، محتوای اطلاعاتی جریانهای نقدی و تعهدی در بازار سرمایه ایران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال سیزدهم، شماره43، ص 118-99.

  عرب مازار یزدی، محمد، صفرزاده، محمد حسین ،1385، تفکیک سود و پیش بینی  جریانهای نقدی عملیاتی آتی ،بررسیهای حسابداری و حسابرسی، سال 14 ، شماره 9 صص 111 تا  138.

  قائمی و همکاران،1387،رابطه بین کیفیت سود از طریق اقلام تعهدی و اجزای تشکیل دهنده آن با بازده عادی و غیر عادی سهام،مجله تحقیقات حسابداری،شماره 28،صص23-40.

  کامیاب تیموری،رضا،1389،تطابق توانمندی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری با نیازهای اطلاعاتی شرکتهاوتاثیرآن بر عملکرد شرکتهای تولیدی بورس اوراق بهادارتهران،دانشگاه تهران

  کردستانی ،غلامرضا،مدافعی،پویا،1391،بررسی توانایی مدل مبتنی بردرآمد اختیاری درمقایسه بامدل مبتنی براقلام تعهدی برای ارزیابی مدیریت سود،مجموعه مقالات همایش ملی حسابداری وحسابرسی.

  کردستانی،غلامرضا،رودنشین،حمید،1385بررسی میزان مربوط بودن اجزای نقدی وتعهدی سودحسابداری به ارزش بازارشرکت،بررسی های حسابداری وحسابرسی،دوره 13شماره 45.

  کردستانی، غلامرضا (1374). توانایی سود برای پیش بینی جریان نقدی و سودهای آتی. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس .

  کردستانی، غلامرضا و حبیب امیر بیگی لنگرودی (1387)، محافظه کاری در گزارشگری مالی: بررسی رابطه عدم تقارن زمانی سود و MTB به عنوان دو معیار ارزیابی محافظه کاری، بررسی های حسابداری و حسابرسی،52، ص 89.

  کاشانی پور، محمد، نقی نژاد، بیژن،1388،بررسی اثر محدودیت های مالی بر حساسیت جریان نقدی وجه نقد، تحقیقات حسابداری، ش 2، صص 72-93.

  مدرس، احمد،1380، بررسی کاربرد مدل سری زمانی چند متغیره در پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی. رساله دکتری حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی.

  مدرس، احمد و دیلمی، زهرا. ،1382، بررسی کاربرد مدل سری زمانی چند متغیری در پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی: مقایسه تئوری با شواهد، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، ش 34، صص 77-110.

  مشایخ، شهناز؛ اسماعیلی، مریم،1385، بررسی بین کیفیت سود و برخی جنبه های اصول راهبری در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 45 ، ص ص 25-44.

  مشایخی، بیتا، فدایی نژاد ،محمداسماعیل،رحمانی، راحله، 1389،مخارج سرمایه ای، اقلام تعهدی و بازده سهام، مجله پژوهش های حسابداری مالی دانشگاه اصفهان، شماره اول.

  مشایخی، بیتا،مهرانی،ساسان،مهرانی،کاوه،کرمی،غلامرضا ،1384،نقش اقلام تعهدی در مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسیهای حسابداری وحسابرسی، شماره42،صص61-74.

  مشایخی،بیتا، صفری، مریم،وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 44، تابستان 1385،صص 54-35.

  مشایخی،بیتا،محمدآبادی،مهدی،1391،رابطه مکانیزم های حاکمیت شرکتی باکیفیت سود،مجله پژوهش های حسابداری مالی ،شماره 8.

  میرفخرالدینی سیدحیدر، معین‌الدین ،محمود، ابراهیم‌پور علیرضا،1388، مقایسه توانایی جریان‌های نقدی و اقلام تعهدی در پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی ، بررسی های حسابداری و حسابرسی،55.

  نوروش،ایرج،ابراهیمی کردلر،علی،1384، بررسی  وتعیین رابطه ترکیب سهامداران باتقارن اطلاعات وسودمندی معیارهای حسابداری عملکرد،فصلنامه بررسیهای حسابداری وحسابرسی دوره13 شماره 3.

  Agrawal, A., Chadha, S., 2005. Corporate governance and accounting scandals. J. Law Econ. 48, 371–406.

  Agrawal, A., Knoeber, C., 1996. Firm performance and mechanisms to control agency problems between managers and shareholders. J. Financ. Quant. Anal. 31 (3), 377–397.

  Ahmed, K., Hossain, M., Adams, M., 2006. The effects of board composition and board size on the informativeness of annual accounting earnings. Corp. Gover. 14 (5), 418–431.

  Alhadab, Mohammad , Clacher, Iain and Keasey, Kevin, (2012). Effects of Audit Quality on Real and Accrual Earnings Management and Subsequent Return Performance: Evidence from IPOs. Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2225409.

  Al- Attar, A. and Hussein, S. (2004). “Corporate Data and Future Cash Flows", Journal of Business, Finance & Accounting, Vol. 31, No. 7 & 8, pp: 861- 903.

  Balsta,S and Mika,G,(2007)," Methodology for testing the relationship between ownership structure and discretionary accruals and earnings produced aware ",Accounting Research 52,pg-32-68.

  Baltagi, B.H. (2005), Econometric Analysis of Panel Data, Wiley, New York,. 3rd edition.

  Barth,,M.Clinch,G.,2013,The Role Of Accruals In Valuation And Cash Flow Prediction ,The accounting review,74

  Barth, M. (2006). Including estimates of the future in today's financial statements. Accounting Horizons, 20(3), 271–285.

  Barth, M.E., Cram, D.P., and Nelson, K.K. (2001). Accruals and the Prediction of Future Cash flows. The Accounting Review 76, 27-58.

  Basu, S., (2001). Discussion of on the asymmetric recognition of good and bad news in France, Germany and the United Kingdom. Journal of Business Finance & Accounting 28: 1333-1349.

  Bathala, C.T., Rao, R.P., 1995. The determinants of board composition: an agency theory perspective. Manag. Dec. Econ. 16,59–69.

  Beasley, M.S., 1996. An empirical analysis of the relation between board of director composition and financial statement fraud. Account. Rev. 71, 443–465.

  Beaver, W., and S. Ryan. (2000). “Biases and lags in book value and their effects on the ability of the book-to-market ratio to predict book return on equity. ” Journal of Accounting Research 38 (1): 127–148.

  Becker, C.L., Defond, M.L., Jiambalvo, J., Subramanyam, K., 1998. The effect of audit quality on earnings management. Contemporary Accounting Researches,15(1).

  Bhojraj, S., Libby, R., 2005. Capital market pressure, disclosure frequency-induced earnings/cash flow conflict, and managerial myopia. The Accounting Review 80, 1-20.

  Board,  J. and  J. Day, “ The  Information  Content of  Cash  Flow  Figures,” Accounting and business  Research,. 20,. 77,  Winter 1989, 3-11.

  Bowen,(1987)," Increased information content of accruals and cash", The Accounting Review8,pg-37-49.

  Bowen, R.M., Rajgopal, S., Venkatachalam, M., 2003. Accounting Discretion, Corporate Governance and Firm Performance.

  Brochet, F., Nam, S., and Ronen, J. (2008). The Role of Accruals in Predicting Future Cash Flows and Stock Returns. Unpublished PhD. Dissertation, Harvard University.

  Bushman, R., Chen, Q., Engle, E., Smith, A., 2004b. Financial accounting information, organizational complexity and corporate governance systems. J. Account. Econ. 37 (2), 167–201

  Bushman, R., Piotroski, J.D., Smith, A., 2004a. What determines corporate transparency? J. Account. Res. 42 (2), 207–252.

  Chan,  K.,  Jegadeesh,  N.  and  Lakonishok,  J. (2004). “ Earning  Quality and  Stock  Returns”. On  Line  Avaluable at: www.gradientanalytics.com.

  Cheng, C.S.A., & Hollie, D.(2008). Do coreand non-corecash flows from operations persist differentially in predicting future cash flows? Review of Quantitative Finance and Accounting, 31, 29–53.

  Chung, H, Kallapur, S., 2003. Client importance, non-audit services and abnormal accruals. Account. Rev. 78, 931–955.

  Cohen, D.A., Zarowin, P., 2010. Accrual-based and real earnings management activities around seasoned equity offerings. Journal of Accounting and Economics 50, 2-19.k

  Cravens, K., Wallace, W., 2001. A framework for determining the influence of corporate board of directors in accounting studies. Corp. Gover. 9 (1), 2–24.

  DeAngelo, L., 1986. Accounting numbers as market valuation substitutes: A study of management buyouts of public stockholders. The Accounting Review, 61. 400-420.

  Dechow, P. M., Kothari, S. P., and Watts, R. L. (1998). The relation between earnings and cash flow. Journal of Accounting and Economics25, 133–168.

  Dechow, P., Dichev, I., 2002. The quality of accruals and earnings: the role of accrual estimation errors. Account. Rev. 77, 35–59.

  Dechow, P., Sloan, R., Sweeney, A., 1996. Causes and consequences of earnings manipulation: an analysis of firms subject to enforcement actions by the SEC. Contemporary Account. Res. 13 (1), 1–36.

  Dechow, P.M., (1994), “Accounting earnings and cash flows as measures of firm performance: The role of accounting accruals”, Journal of Accounting and Economics 18: 3-42.

  Dechow , P.M., Sloan and, R.C.  A.P. Sweeney (1995), ‘Detecting Earnings Management’, Accounting Review, Vol. 70 (April), pp. 193–225.

  DeFond, M., Jimbalvo, J., 1994. Debt covenant violation and manipulation of accruals: accounting choice in troubled companies. J. Account. Econ. 17 (145), 176.

  Desai,m.,and Dhormapala,D.,2009,Corporate Tax Avoidance and Firm Value ,Review Of Economics and statistics 91(30.

  Desai, H., Rajgopal, S., Venkatachalam, M., 2004. Value-Glamour and Accruals Mispricing: One Anomaly or Two? The Accounting Review 79, pp. 355-385.

  Dichev, I. and D. Skinner, (2002). Large-sample evidence on the debt covenant hypothesis. Journal of Accounting Research 40: 1091-1123.

  Dirks, K.T., Ferrin, D.L., 2002. Trust in leadership: Meta-analytic findings and implications for organizational research. Journal of Applied Psychology 87, 611–628.  

  Dopuch, N., R. Mashruwala, C. Seethamraju, and T. Zach. 2005. Accrual determinants, sales changes and their impact on empirical accrual models. Working paper, Washington University in St.Louis

  Desai, H., Rajgopal, S., Venkatachalam, M., 2004. Value-Glamour and Accruals Mispricing: One Anomaly or Two? The Accounting Review 79, pp. 355-385.

  Erickson, Timothy, and Toni M. Whited, 2010, Treating measurement error in Tobin’s q, Working Paper, University of Rochester.

  FASB. (1978). "Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises”. Statement of Financial Accounting Concepts No.1. Stamford, CT: FASB

  Flor, Christian Riis and Hirth, Stefan (2013). Asset liquidity, corporate investment, and endogenous financing costs. Journal of Banking & Finance 37 (2013) 474–489.

  Francis,F,(2005)," Accruals quality measure of uncertainty in future cash flows the company is", Accounting Research46,pg -231-258.

  Francis, R. N., Harrast, S., Mattingly, J. and Olsen, L. (2013), The Relation between Accounting Conservatism and Corporate Social Performance: An Empirical Investigation. Business and Society Review, 118: 193–222. doi: 10.1111/basr.12008

  Finger, C., 1994, "The Ability of Earnings to Predict Future Earnings and Cash Flow," Journal of Accounting Research (Autumn), 223

  Givoly, D., Hayn, C., (2000). “The changing time-series properties of earnings, cash flows and accruals: has financial reporting become more conservative? ” Journal of Accounting and Economics 29 (3), 287–320..

  Grant Thornton, 2005, Application of corporate governance principles on the Greek business setting. Unpublished Working Paper, Athens University of Economics and Business.

  Greenberg, R.R., G.L. Johnson, and K. Ramesh, 1986. Earnings versus cash flow as a predictor of future cash flow Measures. Journal of Accounting, Auditing anKd Finance, 1(4): 266–277

  Habib, A. (2008). The Role of Accruals and Cash Flows in Explaining Security Returns:Evidence from New Zealand. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 17,51-6

  Healy,P.M.,Wahlen,J.M.,1999, A Reviw Of The Earnings  Management Literature And Its Implications For Standard Setting,Accounting Horizones vol.13,No.4.

  Healy, P.,1985,The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions, Journal of Accounting and Economics 7,85107

  Hirshleifer, D., Kewei H. & Siew Hong Teoh (2009)."Accruals, cash flows, and aggregate stock returns".Journal of Financial Economics, 91,Pp.389-406

  Hirst, D.E., Koonce, L., Venkataraman, S., 2007. How disaggregation enhances the

  credibility of management earnings forecasts. Journal of Accounting Research 45, 811-837.

  Holthausen, R.W., Verrecchia, R.E., 1990. The effect of informedness and consensus on price and

  volume behavior.The Accounting Review 65, 191–20

  Hollister J, Shoaf V, Tully G. The Effect Of Accounting Regime Characteristics On The Prediction Of Future Cash Flows: An International Comparison, International Business & Economics Research Journal 2008;Vol. 7, 5: 15-30.

  Holthausen, R. W., and R. E. Verrecchia. 1988. The effect of sequential information releases on the variance of price changes in an intertemporal multi-asset market. Journal of Accounting Research. (Spring): 82-106.

  Hossain, M., Cahan, S.F., Adams, M.B., 2000. The investment opportunity set and the voluntary use of outside directors: New Zealand evidence. Account. Business Res. 30, 263–273.

  Hou,k.,Van Dijk,M. A.,2009,The Implied Cost of Capital:A New Approach,Working Paper,Ohio State University.

  Hou, K., Zhang, Y., Zhuang, Z., 2011. Understanding the Variation in the Value Relevance of Earnings: A Return Decomposition Analysis. Working Paper. Ohio State University.

  Hsu, G., Koh, P., 2005. Does the presence of institutional investors influence accruals management? Evidence from Australia. Corp. Govern. 13 (6), 809–823.

  .IASC, Statement of Cash Flow, Int .Accounting Standards1993; 7

  Jackson, S.B., 2008. The effect of firms’ depreciation method choice on managers’ capital investment decisions. The Accounting Review 83, 351-376.

  Jensen, M., 1993. AFA presidential address: the modern industrial revolution exit and the failure of internal control systems. J. Finan. 48 (3), 830–881.

  Jones, Jennifer J., 1991. Earnings management during import relief Investigations. J. Account. Res. 29, 193–228.

  Johnston,j.,Dinardo,j.,1997,Economics Methods,4 Edition,Singapore,McGraw-Hill Intrnational Editions.

  Kadous, K., Koonce, L., Towry, K.L., 2005. Quantification and persuasion in managerial judgment. Contemporary Accounting Research 22, 643-686.

  Kim, D. & Qi, Y. (2010). Accruals Quality, Stock Returns, and Macroeconomic Conditions. The Accounting Review, 85 (3): 937-978.

  Klein, A., 2002. Audit committee, board of director characteristics, and earnings management. J. Account. Econ. 33, 375–400.

  Krishnan, G.V.,(2003).“Did Houston Clients of Arthur Andersen Recognize Publicly Available Bad News in a Timely Fashion?” On line, http://www.ssrn.com.

  Lev, B., Li, S., & Sougiannis, T. (2010). The usefulness of accounting estimates for predicting cash flows and earnings. Review of Accounting Studies, 15(4), 799–807.

  Li,S.., Lev,B., & Sougiannis, T. (2009). The usefulness of accounting estimates for predicting cash flows and earnings. Review of Accounting Studies, 15(4), 799–807.

  Lipton, M., Lorsch, J., 1992. A modest proposal for improved corporate governance. Business Lawyer 48, 59–77.

  Lorek, K., & Willinger, G. (2008). Time-series properties and the predictive ability of quarterly cash-flows. Advances in Accounting, 24, 65–70.

  Lorek, K., & Willinger, G. (2011). Multi-step ahead quarterly cash-flow prediction models. Accounting Horizons, 25, 71–86.

  Ministry of Economics, 2002, Law 3016/2002 on Principles of Corporate Governance (in Greek).

  McInnis, J. and D. Collins. 2011. The effect of cash flow forecasts on accrual quality and Benchmark  beating .Journal of Accounting and Economics51: 29-239

  Mishra, C., Randoy, T., Jenssen, J., 2001. The effect of founding family influence on firm value and corporate governance. J. Int. Financ. Manag. Account. 12 (3), 235–259.

  Ogneva, M. 2008. Accruals quality and expected returns: the importance of controlling for cash flow shocks. Working paper. Stanford University

  Myring, M., 2006. The relationship between returns and unexpected earnings: a global analysis by accounting regimes. J. Int. Account. Audit. Tax. 15, 92–108.

  Ohlson,J.A.,2005,on Accounting-Based Valuation  Formulae,Review of Accounting studies ,10.

  Orpurt, S., & Zang, Y. (2009). Do direct cash flow disclosures help predict future cash flows and earnings? The Accounting Review, 84(3), 893–935.

  Peasnell, K.V., Pope, P.E., Young, S., 2000. Accrual management to meet earnings targets: UK evidence pre- and post-cadbury. Brit. Account. Rev. 32, 415.

  Penman, S., and Zhang, X., 2004, Modeling sustainable earnings and P/E ratios using financial statement information, Columbia University working paper.

  Poon, S., & Granger, C. (2003). Forecasting volatility in financial markets. Journal of Economic literature,41(2)

  Richardson, S. A., R. G. Sloan, M. T. Soliman, and I. Tuna, 2005. Accrual reliability, earnings persistence, and stock prices. Journal of Accounting and Economics,39 (3), 437-485.

  Rick N. Francis, Patricia Eason, (2012). Accruals and the naïve out-of-sample prediction of operating cash flow. Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting 28 - 226–234.

  Riddick, L.A., and T.M. Whited, 2009. The corporate propensity to save, Journal of Finance 64:1729– 1766.

  Scott, R.(2003),"Earning Qualityand  ShortSellers",The Accounting Horizons ,pp. 49-61.

  Schipper, K., and L. Vincent, 2003. Earnings quality. Accounting Horizons 17 (Supplement), 97-110.

  Sloan, R. G. 1993. Accounting Earnings and Top Executive Compensation. Journal of Accounting and Economics16(1): 55-100.

  Sloan, R.G., 1996. “Do Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows about Future Earnings?” The Accounting Review 71: 289-315.

  Tomlinson, E.C., Mayer, R.C., 2009. The role of causal attribution dimensions in trust repair. Academy of Management Review 34, 85-104.

  Watts, R.L. & Zimmerman, J.L. (1978)Towards a positive theory of the determination of accounting standards, The Accounting Review, 53,112-134

  Xu, Z.R., Taylor, G.K., Dugan, M.T., 2012. Review of real earnings management literature. Journal of Accounting Literature 26, 195-228.

  Yaffee,Robert,2003,A Primer for Panel Data Analisis,Pubished by NYU.

  Yoder, T. (2007). The incremental predictive ability of accrual models with respect to future cash flows. Working Paper. Nebraska: University of Omaha.

  Yong S., 1999, Systematic measurement error in the estimation of discretionary accruals: An evaluation of alternative modeling procedures, Journal of Business Finance & Accounting, 26(7)&(8).

  Yoon, S. S. and Miller, G.A., (2002),"Cash From operations and Earnings Management in Korea" the International Journal of Accounting, 37(40(, 395-412.


تحقیق در مورد پایان نامه نقش اقلام تعهدی درارزیابی وپیش بینی جریان های نقدی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران, مقاله در مورد پایان نامه نقش اقلام تعهدی درارزیابی وپیش بینی جریان های نقدی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه نقش اقلام تعهدی درارزیابی وپیش بینی جریان های نقدی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران, پروپوزال در مورد پایان نامه نقش اقلام تعهدی درارزیابی وپیش بینی جریان های نقدی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران, تز دکترا در مورد پایان نامه نقش اقلام تعهدی درارزیابی وپیش بینی جریان های نقدی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه نقش اقلام تعهدی درارزیابی وپیش بینی جریان های نقدی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه نقش اقلام تعهدی درارزیابی وپیش بینی جریان های نقدی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران, پروژه درباره پایان نامه نقش اقلام تعهدی درارزیابی وپیش بینی جریان های نقدی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه نقش اقلام تعهدی درارزیابی وپیش بینی جریان های نقدی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه نقش اقلام تعهدی درارزیابی وپیش بینی جریان های نقدی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش اقلام تعهدی درارزیابی وپیش بینی جریان های نقدی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش اقلام تعهدی درارزیابی وپیش بینی جریان های نقدی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه نقش اقلام تعهدی درارزیابی وپیش بینی جریان های نقدی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیرفرصتهای رشد برحساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 129 شرکت می باشد. ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده اصول پذیرفته شده حسابداری در برخی از روشها انعطاف پذیری زیادی دارد که بطور بالقوه باعث می شود مدیران برآوردهای حسابداری را مبتنی بر قضاوت های شخصی خود انجام دهند. این انعطاف پذیری، ممکن است بر قابیلت اعتماد اقلام تعهدی و به تبع آن پایداری این اقلام در دوره های متوالی تاثیرگذار باشد. هدف اساسی پژوهش حاضر، ارزیابی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حسابداری گرایش حسابداری چکیده محتوای اطلاعاتی سود ، به طور گسترده­ای در متون حسابداری و مالی مورد آزمون قرار گرفته است. از آنجا که در اغلب موارد از جمله گزارشگری مالی و مدل­های ارزیابی، سود نقش اساسی دارد، تعیین اقلام و متغیرهای مالی مرتبط با سود حسابداری به منظور پیش­بینی، دارای اهمیت زیادی است. هدف این تحقیق بررسی ارتباط جریان وجوه نقد ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری چکیده سود یکی از اقلام مورد توجه سرمایه گذاران می باشد و مبنای بسیاری از تصمیم گیری های مهم اقتصادی به شمار می رود. سود دارای دو جز نقدی و تعهدی می باشد، از طرفی اقلام تعهدی سود دارای دو بخش عادی و غیر عادی می باشد. برخی شواهد نشان دهنده این واقعیت اند که سرمایه گذاران در درک اطلاعات مربوط به اقلام تعهدی با مشکلات عدیده ...

پایان نامه جهت دریافت درجه ی کارشناسی ارشد ( M.A. ) رشته حسابداری چکیده یکی از مواقعی که انگیزه های مدیریت برای مدیریت سود بر انگیخته می­شود، عرضه اولیه عمومی است. هرگونه عرضه عمومی اوراق بهادار که برای اولین بار به عموم مردم و سرمایه گذاران عرضه می­شود، عرضه اولیه عمومی (IPO) نامیده می­شود. یکی از راه های کاهش مدیریت سود، ارتقای کیفیت حسابرسی است. در پژوهش حاضر به بررسی مدیریت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc) گرایش: حسابداری چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1391 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 96 شرکت می ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته حسابداری چکیده پایان نامه( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج بدست آمده‌ ): انتظار بر این است که سود خالص،نتیجه عملکرد یک واحد اقتصادی را برای یک دوره مالی نشان دهد.اما مدیریت به واسطه داشتن انگیزه های مختلف اقدام به مدیریت سود(فزاینده یا کاهنده) می کند و این احتمال وجود دارد که این اقدام باعث کاهش کیفیت سود گردد. کاهش ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A) چکیده در این تحقیق رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری و کیفیت سود در 57 شرکت ازشرکتهای های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1385 لغایت پایان 1390 مورد بررسی قرار می گیرد .در تحقیق حاضر، ناپایداری سهام، هیئت مدیریت مشترک و مدیر مستقل را به عنوان "متغیر مستقل" و رتبه افشا و اقلام تعهدی اختیاری را به عنوان ...

 چکيده هدف اساسي تحقيق بررسي ارتباط بين استراتژي کسب و کار و کيفيت سود در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. نمونه آماري تحقيق، شامل 145 شرکت پذيرفته شده

پايان­نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني )گرايش مديريت مالي( مهر ماه 1391 فصل اول کليات تحقيق 1-1) مقدمه هزينه ­هاي ماليات بر درآمد از مهم­ترين هزينه­هاي شرکت ها م

ثبت سفارش