پایان نامه بررسی رابطه شفافیت سود حسابداری و ریسک نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

word 747 KB 30761 124
1393 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت قدیم:۱۶,۱۰۰ تومان
قیمت: ۱۲,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

  گرایش :مالی

  چکیده:

  در این تحقیق به بررسی ارتباط شفافیت سود و ریسک نقدینگی  درشرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. ما در این تحقیق بررسی خواهیم کرد که افزایش شفافیت سود شرکتها ، ریسک نقدینگی  را کاهش می دهد . متغیر وابسته تحقیق ریسک نقدینگی و متغیر مستقل تحقیق شفافیت سود است.برای سنجش شفافیت سود از  مدل بارت و برای سنجش ریسک نقدینگی  از معیار آمیهود استفاده شد. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در دوره زمانی مورد تحقیق در بین سالهای1382 تا 1390 در بورس فعالیت داشتند. داده های مورد نظر پس از جمع آوری از طریق نرم افزار Excel دسته بندی و تلخیص شده سپس متغیر های اولیه شفافیت سود  به تبعیت از بارت جهت برآورد ضریب تعیین (R2) مورد استفاده قرار داده از سوی دیگر متغیر ریسک نقدینگی  با استفاده از معیار آمیهود مورد سنجش قرار گرفته و از طریق نرم افزار Excel محاسبه میگردد.در مرحله آخر نیز شفافیت سود و هزینه سرمایه سهام از طریق نرم افزار Eviews  و SPSS مورد پردازش قرار گرفته که بدین ترتیب با رگرسیون چند متغیره که هدف آن اندازه گیری رابطه متغیرهاست و با استفاده از خروجی های مدل بدست آمده ، فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار می گیرند. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه منفی و معنی داری بین شفافیت سود و ریسک نقدینگی  وجود دارد

  کلمات کلیدی: شفافیت سود ، ریسک نقدینگی ،اهرم مالی ، مدل بارت، معیار آمیهود

  یکی از موضوع های اساسی در سرمایه گذاری ارزشیابی داراییهاست. ارزش ذاتی هر دارایی عبارت است از ارزش فعلی جریان های نقدی آتی دارایی، که علاوه بر زمان وقوع، نرخ تنزیل نیز مورد توجه قرار میگیرد. نرخ تنزیل یا بازده مورد انتظار هر دارایی، نشان دهنده بازدهی از دست رفته تحت شرایط ریسک مساوی ناشی از تحصیل آن دارایی است . یکی از عوامل مؤثر بر ریسک داراییها قابلیت نقدشوندگی آنهاست(درخشنده,1382). نقش عامل نقدشوندگی در ارزشگذاری داراییها حایز اهمیت است، زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی های خود را به فروش رسانند، آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ شواهد تجربی نیز نشان میدهند که عامل نقدشوندگی در تصمیمگیریها نقش مهمی را ایفا مینماید، اما بهرغم مطالعات بسیاری که در این زمینه از سوی پژوهشگران صورت گرفته است، هیچ یکنواختی در انتخاب معیار قابل قبول از نقدشوندگی بازار وجود ندارد(Zhang,2007).

  1-2) بیان مسئله :

  تصمیم گیری بهینه برای سرمایه گذاری در واحدهای تجاری به بیان بهتر تخصیص صحیح منابع کمیاب در جامعه مستلزم وجود اطلاعات مالی شفاف است. (Michael A. Goldstein 2006)

  نبود اطلاعات شفاف باعث تصمیم گیری های نامطلوب و در نتیجه اتلاف منابع اقتصادی، تخریب بازارهای سرمایه و در نهایت عقب ماندگی و فقر اقتصادی و کاهش رفاه عمومی می شود.  در این راستا این پرسش مطرح می شود که آیا شفافیت سود حسابداری که اصلی ترین معیار کمی اطلاعات مالی است منجر به ترغیب بیشتر افراد در داد و ستد سهام و در نتیجه پائین آمدن ریسک نقد شوندگی سهام می گردد یا خیر، به بیان ساده تر آیا این ادعا که شفافیت سود اطمینان خاطری برای سرمایه گذاران و در نتیجه مشوقی جهت انجام معاملات بیشتر، ماندن در بازار و یا ورود سرمایه گذاران بالقوه در بازار است،که از پارامترهای کاهش ریسک نقدشوندگی هستند از صحت کافی برخوردار است یا خیر؟ از سوی دیگر سرمایه گذاران با دانستن میزان سودمندی اطلاعات شفاف و آگاهی از شفافیت سود گزارش شده، با اطمینان بیشتری مبادرت به تعیین قیمت سهام، چه توسط خود و چه توسط تحلیل گران خود می کنند. هر چه بازارها توسعه یابند، ابزارهای جدیدتری برای پاسخگویی به نیازهای سرما یه گذاران تعریف میشوند. سرمایه گذاران در صورتی دارایی با ریسک بالاتر را میپذیرند که بازده بالاتری را عاید آنها سازد و لذا یکی از عوامل مؤثر بر ریسک دارایی قابلیت نقدشوندگی آن است. هر چه نقدشوندگی کمتر باشد، سهم جذابیت کمتری پیدا میکند. تحقیقات اخیر بر نگرش سرمایه گذاران در مورد نقدشوندگی و این که آیا نقدشوندگی نماینده فاکتور ریسک سیستماتیک است یا خیر، تمرکز دارند و در پی بهترین تعریف از نسبت عدمنقدشوندگی هستند. در این رابطه آمیهود(2002) نسبت عدم نقدشوندگی را به صورت نسبت قدر مطلق بازده روزانه سهام به حجم معامله آن سهم در همان روز تعریف کرده است. یکی دیگر از مواردی که اخیر اً مدنظر قرار گرفته ، میزان سهام شناور شرکت است . سهام شناور آزاد درصدی از سهام یک شرکت است که برای معامله دربازار سهام در دسترس سرمایه گذاران بوده ، بدون هیچ گونه محدودیتی قابل معامله باشد(Omri,2003). ویل سهام شناور آزاد را به عنوان سهمی از سرمایه موجود برای فروش در بازارتعریف و از آن را به عنوان معیار نقدشوندگی استفاده می کند(Zhang,2007).حال این پرسش مطرح می شود که آیا این گفته در بازار ایران از مقبولیت برخوردار است یا خیر؟(Long et.al 2011) و آیا میزان شفافیت سود حسابداری بر ریسک نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد یا خیر ؟

  1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق:

  نتایج تحقیق حاضر می تواند در بازار سرمایه مورد استفاده قرار گیرد همچنین در استاندارد گذاری  و تدوین استاندارد های حسابداری میتوان نگاهی به این تحقیق داشت و در موارد لزوم ، برای تدوین استاندارد از آن بهره برد.

  بهره وران این پژوهش ، سازمان بورس و شرکت بورس اوراق بهادار به عنوان راهبران بازار سرمایه و همچنین کمیته تدوین استاندارد های حسابداری میباشد.

  در ضمن ، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی جهت امور آموزش و پژوهش می تواننداز این جمله باشند و همچنین شرکتها

  سرمایه گذاری یا کارگزاریهای وابسته به بازار سرمایه و یا هر سرمایه گذار که از نتایج تحقیق جهت تصمیم گیری می تواند استفاده نماید.

  با توجه به اینکه در ایران رابطه ریسک نقدشوندگی بازار سهام و شفافیت سود علی‌رغم تأثیرات عمده‌ای که در تصمیمات سرمایه گذاران داشته، مورد سنجش و پژوهش قرار‌نگرفته و با توجه به اینکه نقدشوندگی که یک متغیر وابسته بوده و بیشتر در حوزه اقتصاد و مدیریت مالی مورد بحث قرار گرفته است، با متغیر مستقلی به‌ نام شفافیت‌ سود از حوزه حسابداری توضیح داده می‌شود و این از مزایای این تحقیق به شمار می‌آید که از یک سو با بازار سرمایه و از یک سو با مباحث حسابداری ارتباط تنگاتنگی دارد.

  1-4) چارچوب نظری تحقیق:

  استفاده از مدل‌های علمی پیشرفته در بازارهای مالی پیشرفته و نیمه پیشرفته دنیا که از انواع کالاها و محصولات از نوع دارائی‌های مالی و دارائی‌های واقعی برخوردار هستند، باعث پویایی، شفافیت، نقدشوندگی بالا، ترغیب و اعتماد سرمایه گذاران می‌شود لذا طرح، بررسی، به‌کارگیری و پیاده‌سازی چنین مدل‌هایی در جوامع در حال رشد عامل موثری در حرکت بازار به سمت پویایی و سلامت می‌باشد.

  مدل شفافیت سود:

    در این تحقیق برای تعریف شفافیت سود از مدل بارت و همکاران استفاده شده است. این مدل شفافیت را تغییر همزمان سود و تغییرات سود با بازده سهام معرفی میکند. در این تحقیق معیار اندازه‌گیری شفافیت سود به تبعیت از بارت و لندزمان برابر است با ضریب تعیین (R2)  رگرسیون ناشی از بازده سهام بر سود و تغییر در سودآوری.  به عبارت دیگر شاخصی که میزان شفافیت سود را اندازه گیری میکند، ضریب تعیین(R2)  است که از رگرسیون بازده سهام در برابر سود و تغییرات آن به دست میآید. این شاخص به عنوان شفافیت سود تفسیر میشود، چرا که سود و تغییر در سودآوری نشان دهنده تغییرات در شرایط اقتصادی شرکت است که به وسیله بازده سهام اندازه گیری شده است.

  1-5)اهداف تحقیق:

  گزارش‌های مالی یکی از مهمترین فرآورده‌های سیستم حسابداری است که از اهداف عمده‌ی آن تهیه اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی است.لازمه‌ی دستیابی به این هدف ارائه اطلاعاتی شفاف است به گونه‌ای که نیاز تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان را محقق ساخته و تقارن اطلاعاتی را بین آنها برقرار سازد تا بدین ترتیب سرمایه گذاران بالقوه را جذب بازار سهام نموده و همچنین سهامداران را به معاملات بیشتر متمایل کرده که منجر به دادوستد سهام و در نهایت افزایش نقدشوندگی و کاهش ریسک نقدشوندگی خواهد شد.اهداف کاربردی تحقیق نیز بصورت زیر می باشد:

  1- سنجش میزان شفافیت سود شرکتها

  2- سنجش میزان ریسک نقد شوندگی شرکتها

  3- سنجش رابطه شفافیت سود و ریسک نقدشوندگی شرکتها

  4- سنجش رابطه شفافیت سود و ریسک نقدشوندگی شرکتها با توجه به اندازه شرکت و اهرم مالی

  1-6) فرضیات تحقیق :

  شفافیت سود با ریسک نقدشوندگی سهام رابطه معنادار معکوس دارد»

  کاهش شفافیت سود شرکتها ، ریسک نقدشوندگی را افزایش می دهد .

  بین شفافیت سود شرکتها و ریسک نقدشوندگی با توجه به اندازه شرکت رابطه وجود دارد.

   بین شفافیت سود شرکتها و ریسک نقدشوندگی با توجه به اهرم مالی رابطه وجود دارد.

   

  1-7) تعریف متغیرها:

  1-7-1) نقد شوندگی:

  عدم نقدشوندگی مطابق مدل آمهیود، به صورت نسبت متوسط قدر مطلق بازده سالانه به حجم (دلاری) معامله در آن روز تعریف می شود یعنی

   

   

   

   

  1-7-2) شفافیت سود:

  بارت و همکاران برای اندازه گیری شفافیت سود از رابطه سود و بازده سهام شرکت استفاده کرده اند، به گونه ای که اگر سود و تغییر در سود با بازده سهام به طور هم زمان تغییر کند(با در نظر گرفتن شاخص ضریب تعیین) سود شرکت شفاف است.

  1-7-3) سازمان بورس اوراق بهادار :

  بازار متشکل و رسمی است که در آن خرید و فروش سهام شرکتها  یا اوراق قرضه دولتی یا خصوصی تحت ضوابط معین انجام میشود. مشخصه مهم آن حمایت قانونی از صاحبان پس اندازها یا سرمایه های راکد است . بورس مرجع رسمی و مطمئنی است برای جذب سرمایه افراد و بخش های  خصوصی بمنظور تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت  .شرکت های پذیرفته شده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران جامعه تحقیق می باشد

  1-8) قلمرو تحقیق:

  گستره این تحقیق در 3 قلمرو  موضوعی، زمانی و مکانی قرار دارد:

  قلمرو موضوعی: این تحقیق رابطه کاهش شفافیت سود شرکتها و ریسک نقدشوندگی می باشد.

  قلمرو مکانی: قلمرو مکانی شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران می باشد

  قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده از سال 1382 تا 1390 می باشد

   

   

   

   

   

   

   

   

  فصل دوم

  (ادبیات تحقیق)

   

   

   

   

  2-1) بخش اول : شفافیت سود

  2-1-1) مقدمه:

  امروزه کمتر کسی میتواند اهمیت شفافیت گزارشگری مالی را نادیده بگیرد، زیرا سهامداران و اعتبار دهندگان تصمیمات با اهمیت سرمایه گذاری خود را بر اساس اطلاعات مالی شرکت ها میگیرند. آنها خواستار اطلاعات بیشتر و شفافتری درباره عملکرد شرکت هستند. افشای کامل همراه با شفافیت گزارشگری مالی میتواند شرایط مطمئنی را ایجاد کرده و اعتماد سرمایه گذاران را ارتقا دهد. شفافیت تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکتها دارد و می تواند از منافع سهامداران حفاظت کند. صورتهای مالی مبهم میزان بدهی شرکت را پنهان کرده و چنانچه شرکت در آستانه ورشکستگی باشد، این شرایط پنهان می ماند. از این رو شفافیت دارای جذابیت زیادی برای سهامداران است.

  ریسکهای موجود در شرکت بر انتظارات سهامداران موثر است. گزارشگری پیچیده، مبهم و غیر شفاف هیچ اطلاعاتی درباره ریسکهای موجود در شرکت نمیدهد. بازده مورد انتظار سهامداران تحت تاثیر ریسک اطلاعات قرار دارد و ریسک اطلاعات به میزان اطلاعات شخصی، اطلاعات عمومی و شفافیت اطلاعات بستگی دارد، به گونهای که هر چه شفافیت اطلاعات ارائه شده کمتر باشد، افزایش صرف ریسک ناشی از شرایط ابهام ، بازده مورد انتظار سرمایهگذاران بالاتر میبرد. سهامداران نیز در تعیین نرخ بازده مورد انتظار خود بر صورت هالی مالی شرکت، به ویژه سود گزارش شده تکیه میکنند. بنابراین شفافیت سود حسابداری گزارش شده در بر آورد بازده مورد انتظار سهامداران موثر است. فرانسیس و همکاران بیان کرده اند فقدان شفافیت سود گزارش شده ریسک اطلاعاتی ایجاد میکند، در نتیجه سهامداران خواهان صرف ریسک بالاتری خواهند بود و به تبع آن هزینه سرمایه سهام عادی شرکت افزایش مییابد و بالعکس هر چقدر سود گزارش شده شفافتر و فاقد ابهام باشد، میزان اطمینان سهامداران افزایش یافته و نرخ بازده مورد انتظار سهامداران و به تبع آن هزینه سرمایه سهام عادی شرکت کاهش می یابد.(Francis,2005).

   

   

   

  2-1-2)مفهوم شفافیت سود:

  تا کنون تعاریف زیادی از شفافیت صورت گرفته است به عنوان مثال در فرهنگ لغات وبستر شفافیت به عنوان: باز بودن موسسات، آشکار بودن فعالیت موسسات، صداقت و قابلیت درک آسان تعریف شده است. علاوه بر این در سایر فرهنگ لغات تعاریفی از قبیل : خیلی روشن بودن، صاف و ساده بودن، راحت فهمیدن و صریح و بی پرده بودن برای شفافیت ارایه شده است. در این تعاریف منظور از باز بودن یا گشودگی موسسات، دسترسی آسان به عملیات داخل شرکت، و منظور از آشکار بودن موسسات، وضوح اطلاعات است. بوشمن و همکاران شفافیت اطلاعات شرکت را وضعیتی میداند که اطلاعات به طور گستردهای در دسترس، مربوط، قابل اتکا، با کیفیت جامع و به موقوع باشد. (Bushman,2004). شفافیت اطلاعات شرکت را وضعیتی میداند که اطلاعات به طور گستردهای در دسترس، مربوط، قابل اتکا، با کیفیت جامع و به موقوع باشد. آکسا به دنبال تعریف استاندارد اند پورز شفافیت را به موقع بودن و کفایت افشای کارکردهای مالی و عملیاتی شرکت میداند(Aksu,2006) بارت و همکاران شفافیت سود را تغییر هم زمان سود و تغییر در سودآوری با بازده سهام تعریف کرده اند.(Barth, et al., 2008). شفافیت سود را تغییر هم زمان سود و تغییر در سودآوری با بازده سهام تعریف کرده اند از نظر براون و همکاران بهترین تعریف شفافیت در حوزه  تجاری عبارت است از صورتهای مالی با کیفیت(Brown,2009) همچنین نیلسن و همکاران در باره شفافیت بر این باورندکه استفاده کننده اطلاعات در هر زمانی به همه چیز واقف است و او بر اساس اطلاعات شفاف میتواند هر موضوعی را مورد بررسی قرار دهد. (Nielsen, et al., 2009)

  مفهوم شفافیت (Transparency) و افشاء (Disciosure)

  افشا عبارت است از انتشار اطلاعات مهم و تأثیرگذار بر بازار، و شفافیت را می‌توان سادگی و سهولت تحلیل معنادار فعالیت‌های شرکت‌ و بنیادهای اقتصادی آن توسط فرد خارج از شرکت (Outsider) تعریف کرد. شفافیت شاخص توان مدیریت در ارائه اطلاعات ضروری به شکل صحیح، روشن، به موقع و در دسترس است. مخصوصاً اطلاعات حسابرسی‌شده که هم به شکل گزارشات عمومی و هم از طریق انعکاس در رسانه‌های گروهی و سایر روش‌ها منتشر شده باشد. به‌عبارتی شفافیت منعکس‌کننده این مطلب است که آیا سرمایه‌گذاران تصویری واقعی از آنچه واقعاً در داخل شرکت روی می‌دهد دارند یا خیر؟

  بنابراین افشا و شفافیت درهم تنیده‌اند سیستم‌های شفاف به اطلاعات معتبر و صحیح نیازمندند که به موقع و به سهولت، هم به شکل مستقیم و هم از طریق نماینده‌های معتبر و مشهور مانند حسابداران، حسابرسان، آژانس‌های رتبه‌بندی، تحلیلگران اوراق بهاءدار، روزنامه‌نگاران مالی و رسانه‌های گروهی در اختیار عموم سهامداران قرار بگیرد. (هالوود - Hallwood، سال ۲۰۰۱)

  هالوود (۲۰۰۱) مؤلفه‌های شفافیت را افشا اقلام ذیل عنوان می‌کند:

  ۱) نتایج مالی و دستاوردهای عملیاتی شرکت

  ۲) سهامداران عمده، حق رأی، اطلاعات مجمع صاحبان سهام

  ۳) هیئت مدیره و مدیران اجرائی کلیدی، ساختارها و رویه‌ها، پاداش این اشخاص

  ۴) افشاهای با اهمیت مربوط به کارمندان و دیگر سهامداران

  ۵) ساختار حقوقی و مالکیت

  ۶) محیط خارجی شرکت، موقعیت رقابتی و استراتژی‌ها

  ۷) اهداف مالی شرکت، میزان دستیابی به آنها و بیانیه‌های آینده‌نگر

  ۸) محرک‌های واقعی ارزش و فاکتورهای قابل پیش‌بینی مخاطره و نحوه مدیریت آنها توسط شرکت.

  ۹) اطلاعات مدیران غیراجرائی و منافع آنها.

  اطلاعات مایه حیات بازارهای سرمایه است. سرمایه‌گذاران مخاطره آوردن سرمایه‌های به زحمت به‌دست‌آمده خود را به این بازارها پذیرفته و به اطلاعاتی که از طرف شرکت‌ها منتشر می‌شود تکیه می‌کنند. آنها به اطلاعات معتبر، به موقع و قابل فهم، در قالب‌هائی که به‌راحتی قابل تجزیه و تحلیل باشد نیاز دارند به‌منظور بقا بازارهای سرمایه لازم است سرمایه‌گذاران اطلاعات شرکت‌ها را صحیح، کامل، قابل اطمینان و به موقع بدانند.

  سرمایه‌گذاران به این نکته واقف هستند که در بازارهای سرمایه‌ آزاد فرصت‌های سودآوری یا فرصت‌های زیان‌دهی ملازم هستند اما آنها حق دارند در انتظار نتایج حاصل تصمیمات خود باشند نه نتایج برخاسته از اطلاعات ناقص.

  زمانی‌که بازارهای سرمایه در ابتدای سال ۲۰۰۰ به اوج خود رسیدند، ورشکستگی و رسوائی پاره‌ای از شرکت‌ها به‌تدریج اعتماد سرمایه‌گذاران را نسبت به مسئولیت گزارش‌دهی اطلاعات ضعیف کرد و موضوع اعتماد عمومی به کیفیت اطلاعات گزارش شده مطرح شد. به‌دلیل کاهش اعتماد عمومی، نیاز به اطلاعات بیشتر و بهتر افزایش یافته و منجر به تقاضای مؤکد بیشتری در خصوص شفافیت بیشتر اطلاع‌رسانی شرکت‌ها گشته است (Diplazza,2001 & Eccles)

  تحقیقات انجام گرفته نشان می‌دهد که اقشا و شفافیت بیشتر، منافع متعددی برای شرکت‌ها به دنبال خواهد داشت: سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تر از سوی سرمایه‌گذاران بهبود دسترسی به سرمایه جدید، هزینه سرمایه کمتر، مدیریت معتبرتر و مسئول‌تر و نهایتاً قیمت سهام بالاتر و منفعت بیشتر سهامداران زمانی‌که افزایش قسمت سهام براساس خلق واقعی ارزش باشد نه براساس انتظارات مدیریت از سود یا سود گزارش‌شده، اندازه بازارها و قدرت نقدشوندگی آنها به‌صورت مداوم افزایش یافته و نه فقط برای سهامداران بلکه برای جامعه نیز به‌طور کلی ثروت بیشتری ایجاد می‌شود (,2001 Hallwood).

  2-1-3)اندازه گیری شفافیت سود

  یکی از مهمترین چالشهایی که در تحقیقات تجربی مربوط به شفافیت وجود دارد، اندازه گیری شفافیت است. از نظر مفهومی کمی کردن میزان شفافیت را میتوان با دقت اطلاعات دریافت شده سنجید. دقت اطلاعات تابعی از مربوط بودن و کیفیت اطلاعات است. در تلاشهای اخیر برای اندازهگیری شفافیت از معیارهایی مانند بحران مالی یا هموار سازی سود استفاده شده است(lander,2008).

  مرکز تحقیقات و تجزیه و تحلیل بین المللی شاخصی برای شفافیت ارایه کرده است که این شاخص میانگین امتیاز نود آیتم حسابداری و غیر حسابداری افشا شده توسط نمونه گستردهای از شرکتها در گزارشگری سالانه آنها است. این مرکز امتیازات معینی برای هر ویژگی تعیین کرده و بر اساس امتیاز بدست آمده میزان شفافیت اطلاعات مالی را اندازهگیری میکند (cifar,1995).

  برگر و دیگران معیاری برای اندازه گیری شفافیت گزارشگری مالی ابداع کردند که برای دامنه وسیعی از شرکت ها می توان استفاده کرد. ایده ای که آن ها برای اندازهگیری شفافیت سود در نظر گرفتند بر اساس پایداری سود است، زیرا از نظر آن ها نوسان بازده سهام شرکت نسبتی از شفافیت حسابداری شرکت است. این شاخص علاوه بر کیفیت گزارشگری مالی، شفافیت مالی را هم اندازه می گیرد(Berger,2006).

  بارت و همکاران برای اندازه گیری شفافیت سود از رابطه سود و بازده سهام شرکت استفاده کرده اند، به گونه ای که اگر سود و تغییر در سود با بازده سهام به طور هم زمان تغییر کند(با در نظر گرفتن شاخص ضریب تعیین) سود شرکت شفاف است.

  مهد ساد و همکاران شاخصی را برای اندازهگیری شفافیت به کار گرفتهاند که مقدار شاخص استفاده شده با ویژگیهای شرکت یعنی اندازه شرکت، تعداد سهامداران و سود دهی ارتباط مثبتی دارد. در این تحقیق از مدل بارت و همکاران برای اندازه گیری شفافیت سود استفاده شده است.(mohd saad,2009).

  2-1-4) انواع اطلاعات موجود در بازار سهام

  ”اطلاعات دربرگیرنده دانسته یا دسته‌ای از دانسته‌ها است که در مواقع لزوم مشخص را وادار به تغییر موضع، عقیده و تصمیم‌ یا تجدیدنظر در تصمیم‌گیری می‌کند“ (سازمان بورس اوراق بهاءدار تهران، ۱۳۷۸، شماره ۱۷، ص ۱۸).

  اطلاعات در بازار سهام می‌تواند به دو گروه تقسیم شود:

  گروه اول اطلاعات مربوط به شرکت‌ها است که در ارزیابی سهام مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و عبارتند از:

  ۱) گزارش سالیانه شرکت‌ها به بورس و اوراق بهاءدار شامل صورت‌های مالی حسابرسی شده، افشای اطلاعات در مورد وضعیت تجاری، محصولات تولیدی، بازار فروش محصولات، توسعه یا توقف خط تولید، فروش و هزینه‌های خطوط تولید، سرمایه‌گذاری در کارخانه و تجهیزات، عملیات خارجی، میزان و انواع بدهی‌های معوقه، شرکت‌های نابغه تحت تملک، قیمت تمام شده اموال، ماشین‌‌آلات و تجهیزات و استهلاک انباشته آنها و تجزیه و تحلیل‌های مدیریت از وضعیت مالی شرکت.

  ۲) گزارش ۳ ماهه شرکت‌ها به کمیسیون بورس و اوراق بهاءدار، این گزارش شبیه گزارش سالیانه، اطلاعاتی در مورد وضعیت مالی شرکت ارائه می‌کند. ولی تفاوتی که با گزارش سالانه دارد این است که اطلاعات برای یک دوره سه ماهه گزارش می‌شود و حسابرسی نیز نمی‌شود.

  ۳) گزارش هرگونه رویداد با اهمیتی که می‌تواند بر ارزش‌ اوراق بهاءدار شرکت تأثیر بگذارد این گزارش باید ظرف ۱۵ روز بعد از رویداد به کمیسیون بورس و اوراق بهاءدار ارائه شود این رویداد مهم معمولاً قبلاً توسط مطبوعات به عموم اعلام می‌شده است.

  ۴) اعلامیه پذیره‌نویسی (Prospectus) شرکت‌هائی که برای اولین بار قصد عرضه سهام به عموم دارند. این اعلامیه در واقع کتابچه‌ای است که معمولاً حاوی اطلاعات زیر می‌باشد:

  - خلاصه اطلاعات از وضعیت شرکت، موضوع فعالیت آن، اوراق عرضه شده و مقدار و کاربرد

  درآمد حاصل از آن.

  - مصرف درآمد حاصل از فروش اوراق بهاءدار

  - سیاست‌ پرداخت سود سهام

  - ساختار سرمایه

  - تجزیه و تحلیل مدیریت

  - توضیح مفصل درباره عملیات تجاری شرکت

  - خلاصه‌ای از اطلاعات مالی مشخص پنج سال گذشته

  ۵) اطلاعات اشخاصی که ۵ درصد از سهام یک شرکت را دارا هستند. این اشخاص باید اطلاعاتی نظیر انگیزه خود را از خرید این مقدار سهام در فرم‌های کمیسیون بورس اوراق بهاءدار ارائه کنند.

  ۶) اطلاعات مربوط به خرید و فروش سهام توسط مدیران، سرپرستان و به‌طور کلی خودی‌های یک شرکت این اشخاص باید خرید و فروش سهام را در فرم‌هائی به اطلاع کمیسیون بورس و اوراق بهاءدار برسانند (میو، ۲۰۰۰)

  گروه دوم اطلاعات مربوط به شاخص‌های بازار سهام، از جمله حجم معاملات قیمت‌های اولیه و نهائی سهام در معاملات و فروش‌های عمده است (بورس اوراق بهاءدار تهران، ۱۳۷۸، شماره ۱۷).
  ● دلایل کاهش انگیزه شرکت‌ها برای اقشای اطلاعات معمولاً شرکت‌ها از ارائه اطلاعات کافی خودداری کرده و یا گزارشات مالی خود را به‌صورت پیچیده و نامفهوم منتشر می‌کنند. در تحقیق که در این زمینه انجام شده است در ذیل ارائه می‌شود:

  داموداران (Damodaran)

  اظهار کرد شرکت‌ها به دلایل زیر گزارشات مالی خود را به‌صورت نامفهوم ارائه می‌کنند:

  ۱) کنترل

  بسیاری از مدیران برای حفظ کنترل و ممانعت از تصاحب قدرت توسط دیگران و از ترس کنار گذاشته شدن (Take over)، مجموعه‌ای ازشرکت‌های نابغه (Subsidiary Company) وهلدینگ (Holdying Company) ایجاد کرده و به انتشار اوراق بهاءدار جدید دست می‌زنند. در این شرایط و تحت چنین ساختار پیچیده‌ای مشکل می‌توان تشخیص داد که مثلاً چه‌وقت دارائی‌های شرکت به‌صورت ضعیف و زیر ارزش مدیریت می‌شود و امکان به‌دست گرفتن کنترل کارآمد شرکت توسط رقبا دشوار می‌شود.

  ۲) مزایای مالیات

  شرکت‌ها گاهی اوقات می‌توانند بار مالیاتی خود را از طریق ایجاد ساختارهای هلدینگ در مکان‌هائی که مشمول پرداخت مالیات کمتری هستند، کاهش دهند. مثلاً یک شرکت آمریکائی می‌تواند شرکت‌های تابعه در مناطق معاف از مالیات تأسیس کند و درآمدها را به این شرکت‌های تابعه انتقال دهد. همچنین ساختارهای پیچیده هلدینگ شرکت‌ها را قادر می‌سازد که درآمدهای خود را با استفاده از قیمت‌گذاری انتقالی (Transfer Pricing) و وام‌های بین شرکت (Inter - Company Loans)، از یک شرکت به دیگری انتقال دهند. به‌طور کلی پیچیدگی در قوانین مالیاتی منجر به پیچیدگی در گزارشات مالی می‌گردد

  Abstract

  This paper aims to investigate the relationship between profit transparency and liquidity risk in qualified companies in Tehran Stocks Exchange. We will, in this study, investigate that the increase in transparency of companies’ profit, mitigates liquidity risk. Liquidity risk is dependent variable and profit’s transparency is as independent variable. Barrett Model is used for assessing profit’s transparency and for evaluating liquidity risk, Amihood benchmark is applied. Statistical population includes all the qualified companies in Tehran Stocks Exchange which were active in stock during 2003 to 2011. Collected data were categorized and became tabloid using Excel software and then initial variables of profit transparency following the Barrett were used for estimating coefficient determination ( ); on the other hand, liquidity risk variable was evaluated by using Amihood benchmark and calculated by Excel software. At the final phase, profit transparency and cost of equity capital were processed through Eviews and SPSS software. Thus, with multivariable regression which aims to measure variables’ relationship and by using obtained model output, research hypotheses were assessed. The results suggested that there is a negative meaningful relationship between profit and liquidity risk.

  Keywords: Profit Transparency – Liquidity Risk – Financial Leverage – Barrett Model – Amihood Benchmark

  Abstract

  This paper aims to investigate the relationship between profit transparency and liquidity risk in qualified companies in Tehran Stocks Exchange. We will, in this study, investigate that the increase in transparency of companies’ profit, mitigates liquidity risk. Liquidity risk is dependent variable and profit’s transparency is as independent variable. Barrett Model is used for assessing profit’s transparency and for evaluating liquidity risk, Amihood benchmark is applied. Statistical population includes all the qualified companies in Tehran Stocks Exchange which were active in stock during 2003 to 2011. Collected data were categorized and became tabloid using Excel software and then initial variables of profit transparency following the Barrett were used for estimating coefficient determination ( ); on the other hand, liquidity risk variable was evaluated by using Amihood benchmark and calculated by Excel software. At the final phase, profit transparency and cost of equity capital were processed through Eviews and SPSS software. Thus, with multivariable regression which aims to measure variables’ relationship and by using obtained model output, research hypotheses were assessed. The results suggested that there is a negative meaningful relationship between profit and liquidity risk.

  Keywords: Profit Transparency – Liquidity Risk – Financial Leverage – Barrett Model – Amihood Benchmark 

   

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                صفحه

   

  چکیده

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق..................................................................................... 3

  1-4) چارچوب نظری تحقیق....................................................................................... 4

  1-5)اهداف تحقیق...................................................................................................... 4

  1-6) فرضیات تحقیق ................................................................................................ 5

  1-7) تعریف متغیرها................................................................................................... 5

  1-8) قلمرو تحقیق..................................................................................................... 6

  فصل دوم: ادبیات تحقیق

  2-1) بخش اول : شفافیت سود.................................................................................... 8

  2-1-1) مقدمه............................................................................................................ 8

  2-1-2)مفهوم شفافیت سود......................................................................................... 9

  2-1-3)اندازه گیری شفافیت سود............................................................................... 11

  2-1-4) انواع اطلاعات موجود در بازار سهام............................................................... 12

  2-1-5) مدل های شفافیت سود.................................................................................. 16

  2-1-6) عدم افشای اطلاعات توسط شرکت‌ها............................................................. 22

  2-2) بخش دوم : ریسک نقدینگی.............................................................................. 24

  2-2-1) مفهوم ریسک نقدینگی.................................................................................. 24

  ریسک نقدینگی تأمین مالی.......................................................................................... 27

  مدیریت نقدینگی........................................................................................................ 27

  2-2-2) ریسک نقدینگی و قیمت دارایی ها................................................................ 28

  2-2-4) ریسک و انواع آن ........................................................................................ 32

  2-3) بخش سوم: بورس و اوراق بهادار ومفاهیم مرتبط با آن......................................... 37

  4-1)بخش چهارم : پیشینه تحقیق................................................................................ 75

  فصل سوم: روش تحقیق

  3-1- نوع و روش تحقیق........................................................................................... 82

  3-2- متغیرهای تحقیق و مدل رگرسیونی آن................................................................ 83

  3-3- محاسبه حجم نمونه........................................................................................... 85

  3-4- روش گرد آوری اطلاعات................................................................................. 86

  3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها............................................................................ 87

  فصل چهارم : روش تجزیه و تحلیل داده ها90

  4-1) مقدمه............................................................................................................... 90

  4-2) آمار توصیفی..................................................................................................... 90

  4-3-1) پیش فرض های رگرسیون............................................................................. 92

  1- آزمون کولموگراف-اسمیرنوف( بررسی نرمال بودن متغیرها)...................................... 92

  2- آزمون رامسی رست (فرض  خطی بودن مدل رگرسیونی)......................................... 93

  3-  آنالیز واریانس رگرسیون (آزمون خطی بودن متغیرها).............................................. 93

  4- آزمون چاو(پایداری ضرایب)................................................................................. 93

  5- آزمون ریشه واحد................................................................................................. 94      

  4-3-2) نتایج  رگرسیون چندگانه................................................................................ 95

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1- مقدمه.............................................................................................................. 99

  5-2- نتایج تحقیق..................................................................................................... 99

  5-4- پیشنهادات تحقیق............................................................................................ 103

  5-5- پیشنهادات به محققین آتی................................................................................ 104

  5-6- محدودیت های تحقیق..................................................................................... 104

  منابع و ماخذ:............................................................................................................ 105

  پیوست..................................................................................................................... 109

   

   

   

   

  فهرست جداول

  جدول3-1) تشریح متغیرهای تحقیق ........................................................................... 82

  جدول3-2-) نحوه برآورد مدل2.............................................................................. 84

  جدول شماره 4-1) آمارتوصیفی متغیر های تحقیق......................................................... 90

  جدول 4-2) نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف.......................................................... 92

  جدول 4-3) آزمون رامسی رست................................................................................ 93

  جدول شماره4 -4) آنالیز واریانس رگرسیون............................................................. 93

  جدول4-5) آزمون چاو............................................................................................. 94

  جدول4-6) آزمون ریشه واحد به روش فیلیپس برون................................................. 94

   

  منبع:

  آذر، عادل. و مؤمنی، منصور. ( 1377 ). آمار و کاربرد آن در مدیریت، تهران: انتشارات سمت،چاپ اول.

  ابزری، مهدی. صمدی، سعید . و صفری، علی . (1386 ). نقش گروه های مرجع در ترغیب افراد به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار،، بررس یهای حسابداری و حسابرس ، ی دوره 14 ، ش 48 ، تابستان 1386. .22-3

  درخشنده دشتی، غلامرضا . ( 1382 ). به کارگیری روش برش مقطعی در رابطه با بررسی تأث یر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام عادی بر روی بازده سهام و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

  شیخ، محمد جواد. و صفرپور، محمد حسن. (1386 ). بررسی تأثیر دوره سرمایه گذاری بر عملکرد شرکت های سرمایهگذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، دوره14  ، ش 50 ، زمستان 1386, .118-99

  ملاحسینی، علی. و قربان نژاد اسطلکی، کامران .( 1387 ). بررسی رابطه میزان سهام شناور آزاد با  نرخ بازده سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، بررس یهای حسابداری و حسابرس ، ی دوره . ، 15 ، ش 51 ، بهار 1387,86:

  بهسازی مقررات ایمنی و شفافیت بازار سرمایه ایران: داد و ستد دارندگان اطلاعات نهائی، گزارش یک پژوهش، سازمان بورس اوراق بهاءدار تهران)، مدیریت مطالعات و بررسی‌های اقتصادی، تیر ۱۳۸۱، کد گزارش: ۲۸۱۰۴۰۰۵.

   جهانخانی، علی؛ علی پارسائیان؛ بورس اوراق بهاءدار، چاپ دوم، دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران، ۱۳۷۵

   داد و ستد مبتنی بر اطلاعات درونی؛ بورس، شماره ۱۷، آبان ۱۳۷۸.

  2. بولو، قاسم، مهام، کیهان، گودرزی، اسماعیل( 1389 ) " تغییر حسابرس مستقل و شفافیت اطلاعاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، دانش حسابداری، سال اول، . شماره 1

  کردستانی، غلامرضا، مجدی، ضیاء الدین ( 1386 )" بررسی رابطه ی بین ویژگی های کیفی سود . و هزینه سرمایه سهام عادی " ، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، سال 14 ، شماره 48

   

  Amihud, Y., (2002), Illiquidity andstock returns :cross-section and time series effects, Journal of Financial Markets 5, pp .31-56.

  Baker, M .& Stein, J., (2003), Market liquidity as a sentiment indicator, Journal of Financial Markets 7.

  Chan, H., Faff, R., (2003), An investigation into the role of liquidity in asset pricing: Australian evidence, Pacific-Basin Finance Journal 11, pp. 555-572.

  Datar, V, Naik, N. & Radkliffe, R., (1998), Liquidity and Stock Returns: an Alternative Test, Journal of financial Markets, 1, pp. 203-219.

  Deuskar, P., (2006), Extrapolative Expectations: Implications for Volatility and Liquidity, AFA 2007 Chicago Meetings Paper.

  Fama, K .& French, K., (1993),Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds, Journal of Financial Economics, 33, pp .3-56.

  Longstaff, F., (2005), Asset Pricing in Markets with Illiquid Assets, University of California, Los Angeles- Finance Area; National Bureau of Economic Research (NBER).

  Marcello, M., Quiros., (2006), The Role of an Illiquidity Risk Factor in Asset Pricing :Empirical Evidence from the Spanish Stock Market, The Quarterly Review of Economics and Finance, 46, pp .254-267.

  Marshall, B. & Martin, Young, (2006), Liquidity and Stock Returns in Pure Order-driven Markets: Evidence from the Australian Stock Market, International Review of Financial Analysis 12, pp .173-188.

  Omri, A., Zayani, M. & Loukil, N., (2003), Impact of Liquidity on Stock Returns: an Empirical Investigation of the Tunis Stock Market, Finance and Business Strategies, Social Science Electronic Publishing.

  Piqueira, N., (2006), Trading Activity, Illiquidity Costs and Stock Returns, Working Paper, Princeton university, Social Science Electronic Publishing, Inc.

  Weill, Pierre Olivier (2006), Liquidity Pre mia in Dynamic Bargaining Markets, University of California, Los Angeles , Sep.

  Zhang, F., Tian, Y. & Wirjanto, T., (2007), Liquidity Risk and Cross- Sectional Returns: Evidence from the Chinese Stock Markets, Finance Research Letters, Vol. 6, No 4.

   Bainbridge, Stephen. (۲۰۰۰). Insider Trading in Encyclopedia of Law and Economics lll
  (Edward Elgar Publishing, Cheltenham, u.k)

   Bushman, Robert, Piotroski, Joseph and Smith Abble.(۲۰۰۱). "What determines corporate transparency?" University of North Carolina, University of Chicago and Harvard Business School.

   Damodaran, Aswath. (۲۰۰۲)."Information Transparency and Valuation: Can you value what you canot see?"Stern School of Business.

   Dipiazza, Ir, Samuel A and Eccles, Robert G.۲۰۰۲, Building Public Trust, The future of Corporate Reporting John wiley & sons

   Hallwood, Toby. (۲۰۰۱)." How can the web used to increase corporate transparency?"

   Hope, Ole-Kristian. (۲۰۰۰). "Analyst following and the influence of disclosure Components, IPOs and wwnership concentration:. University of Toronto. Joseph L. Rotman School of Management.

   Mayo, Herbert B.(۲۰۰۰). Investrments: An introduction. Harcourt. Inc
  ۱۱. Muge, E. (۱۹۹۹). Insider Trading Legislation and Corporate Govermance. Dulke University

   Rose, Peter S. (۲۰۰۰) Money and Capital Markets: Financial Institutions and Instruments in a Global Marketplace

  Roy, Rtendra. (۲۰۰۲)."Market Efficiency Effects of Regulation Fair Disciosure". The Leonard N. Stem School of Business

  Aksu, M. (2006),” Transparency & Disclosure in the Istanbul Stock Exchange: Did IFRS Adoption and Corporate Governance Principles Make a Difference”. Social Responsibility Journal, Vol. 4 Iss: 3, Pp: 407 – 421.

  Barth, M. E. Konchitchki, Y , And W.R. Landsman. (2008), “Cost Of Capital And Earnings Transparency.” Working Paper, Stanford University and the University Of North Carolina at Chapel Hill. Available At URL:

  9. Berger, P. G., Chen, H. & Li, F. (2006),”Firm Septic Information and the Cost of Equity Capital” Journal of Business Accounting and Finance, 46: Pp: 191-219.

  10. Brown, S., S. A. Hillegeist And K. Lo,(2009), “The Effect of Earnings Surprises on Information Asymmetry, Journal of Accounting And Economics 55,Pp: 208-225.

  11. Bushman, R., J. Piotroski, and A. Smith. (2004), “What Determines Corporate Transparency?” Journal of Accounting Research, Vol. 42, No. 2 Pp: 210-241.

  Chen, F. Jorgensen, B. And Yoo, Y. K. ( 2004),” Implied Cost Of Equity Capital In Earnings-Based Valuation: International Evidence”. Accounting and Business Research, vol 34, No 4, Pp: 256-285

  Center for International Analysis and Research (CIFAR).International Accounting and Auditing Trends, Fourth Edition. Princeton, Nj: Cifar Publications Inc., 1995

  Chiu, Chi, Li.(2009).” Do Transparency And Disclosure Predict Firm Performance?

  Evidence From The Taiwan Market” Journal Homepage Elsevier, Volume 36, Issue 8, Pp: 11198-11203

  Elliott, W. Brooke, Krische, D. Susan. Peecher, E. Mark, (2010),” Expected Mispricing: The Joint Influence Of Accounting Transparency And Investor Base” . Journal of Accounting Research, 48: 343-381

  Fama, E.F., and K. R. French. (1992), “The Cross-Section of Expected Stock Returns.” Journal of Finance 47, Pp: 427-465.

  Fama, E.F., and K.R. French. (1993). “Common Risk Factors in the Returns of Stocks and Bonds.” Journal of Financial Economics 33, Pp: 3-56.

  Francis, J., R. Lafond, P. Olsson, and K. Schipper (2005). “The Market Pricing Of Accruals Quality.” Journal of Accounting and Economics 39, Pp: 295-327.

  Hunton, J.; R. Libby; and C. Mazza. (2006) “Financial Reporting Transparency and Earnings Management.” The Accounting Review 81, Pp: 135–57.

  Lander, H Gerald., Kathleen A. Auger, (2008),” The Need For Transparency In Financial Reporting” Journal Of Accounting & Organizational Change Vol. 4 No. 1,. Pp: 27-46

  Mohd Saad, Sazilah .Syed Noh Syed Ahmad.Kamaruzaman Jusoff (2009),” Income Statements Transparency and Firms’ Characteristics of Companies Listed on the Bursa Malaysia”. American Journal of Applied Sciences 6 , Pp: 1718-1724.

  Nielsen, Christian. Modsen, Mona Toft (2009), “Discourses Of Transparency In The Intellectual Capital Reporting Debate Moving From Generic Reporting Models To Management Defined Information”.

  Nordin, Wan. Hussin, Wan. (2009), “The Impact of Family-Firm Structure and Board Composition On Corporate Transparency: Evidence Based On Segment Disclosures in Malaysia” The International Journal Of Accounting, Vol. 44, Pp: 313-333.

  Pizarro. Veronica, Sakthi Mahenthiran, David Cademartori, (2007), “The Influence of Insiders and Institutional Owners on the Value, Transparency, and Earnings Quality of Chilean Listed Firms”. Working Paper Available at URL: http://www.ssrn.com

  Wang, Y .Jun, GU. And H. Chen (2007), “Auditing Quality And Accounting Information Transparency - Evidence From Listed Companies In China.”

   


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه شفافیت سود حسابداری و ریسک نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه شفافیت سود حسابداری و ریسک نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه شفافیت سود حسابداری و ریسک نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه شفافیت سود حسابداری و ریسک نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه شفافیت سود حسابداری و ریسک نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه شفافیت سود حسابداری و ریسک نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه شفافیت سود حسابداری و ریسک نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه شفافیت سود حسابداری و ریسک نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه شفافیت سود حسابداری و ریسک نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه شفافیت سود حسابداری و ریسک نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه شفافیت سود حسابداری و ریسک نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه شفافیت سود حسابداری و ریسک نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه شفافیت سود حسابداری و ریسک نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: مالی چکیده بانک ها نقش مهمی در توسعه اقتصادی هر ملت ایفا می کنند، زیرا بر روی بخش بزرگی از عرضه پول در گردش کنترل دارند. لذا ارزیابی عملکرد مالی و بهره وری بانک‌ها در دهه‌های اخیر مورد توجه بسیار قرار گرفته است. متدها و تکنیک‌های بسیاری جهت ارزیابی عملکرد مالی ایجاد شده است که هر کدام مجموعه ای از شاخص ها ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده این تحقیق در صدد بود تا به چند سئوال مهم در موضوع استانداردهای جدید بین المللی نقدینگی پاسخ هایی را ارائه دهد. اولاً در حالی که نسبت های ریسک نقدینگی جدید روش شناسی های اضافی نسبت پوششی و خالص دارایی های نقدی را می سازد، اجزا و مفروضاتی را فراهم می آورد که آنها بطور کلی مورد آزمون قرار نگرفته اند. ثانیاً، از آنجا ...

پایان نامه تحصیلی برای اخذ کارشناسی ارشد M.A مدیریت بازرگانی- مالی چکیده: مساله اصلی پژوهش در این تحقیق این است که آیا بین سود هر سهم، نسبت Q توبین و اهرم مالی با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود دارد؟به منظور یافتن پاسخ مناسب به سوال اصلی پژوهش چهار فرضیه تدوین گردیده است. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده گزارش مالی برای پاسخگویی به نیازهای تصمیم گیرندگان ارائه می شود. بر این اساس، به موقع بودن به عنوان یکی از ویژگی های اطلاعات در گزارشگری مالی شناخته شده است. به موقع بودن، اهمیت حیاتی برای بازارهای سرمایه دارد و به عنوان یکی از اجزای اصلی بازار سرمایه کارا محسوب می شود. انتشار به موقع اطلاعات باعث کاهش عدم تقارن ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc) گرایش: حسابداری چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1391 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 96 شرکت می ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده تحقیق: هدف از این تحقیق بررسی ارزش نهایی وجه نقد برای سرمایه گذاران و بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی با ساختار سرمایه و همچنین تاثیر انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه است. در این تحقیق از اطلاعات 94 شرکت طی 6 سال از سال 83 تا 88 برای شرکتهای تولیدی مورد آزمون قرار گرفت. آزمون فرضیات بر مبنای روش پانل می باشد روش ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته: حسابداری چکیده با توجه به اینکه در سالهای اخیر، تجدید ارائه صورتهای مالی بین شرکتهای ایرانی بسیار رایج شده است.در این تحقیق سعی شده برخی از عوامل تاثیر گذار بر تجدید ارائه صورتهای مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همچون بیش اعتمادی مدیریت، دوگانگی مدیر عامل و... را مورد بررسی قرار دهیم .در این راستای ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: حسابداری چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده ): بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان موضوع تحقیق حاضر تعیین شد. به این منظور با تبعیت از مدلهای رگرسیونی هوی و همکاران (2013) ، رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب ...

چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش از محافظه کاری در گزارشگری مالی به عنوان متغیر مستقل و از 13 شاخص نقدشوندگی سهام شامل تعداد روزهای معاملاتی سهام، تعداد دفعات معامله سهام ، حجم معاملات سهام ، ارزش معاملات سهام ، درصد سهام شناور آزاد سهام ، گردش سهام، گردش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: یکی از مباحثی که در ادبیات مالی مورد تحقیق و بحث و بررسی قرار گرفته است بررسی رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه می باشد در این تحقیق اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان متغیر مستقل واهرم مالی به عنوان وابسته و شاخص نرخ بدهی، هزینه تحقیق و ...

ثبت سفارش