پایان نامه بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران

word 751 KB 30764 111
مشخص نشده کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت: ۱۴,۴۳۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد MA

  رشته: مدیریت بازرگانی

  چکیده:

  بر اساس نظریات اقتصادی توسعه سیستم مالی از طریق گسترش و همچنین متنوع سازی بازارهای مالی کشور منجر به تخصیص مناسب تر منابع و نهایتاًرشد اقتصادی سریع تر می گردد.هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین توسعه بازارهای پولی و مالی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران است . برای این منظور با استفاده از روش الگوی خود همبسته با وقفه های توزیعی ARDL به تخمین مدل پرداخته شده است..دوره زمانی مورد بررسی در این تحقیق ازسال 1370 تا سال 1392 بوده است. متغیر تولید ناخالص داخلی بعنوان متغیر وابسته و موجودی سرمایه ، نیروی انسانی ، حجم اعتبارات بانکی و حجم معاملات بورس اوراق بهادار بعنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده عدم وجود قطعیت در  تاثیر مثبت و معنی دار توسعه بازارهای پولی و مالی بر رشد اقتصادی است.

  واژگان کلیدی: رشد اقتصادی، توسعه بازار پول، کارایی سرمایه گذاری، واسطه های مالی

  مقدمه

  در حال حاضر بخش بزرگی از ادبیات اقتصادی تایید کننده این مطلب هستند که رشد اقتصادی بلند مدت و رفاه یک کشور علاوه بر سایر عوامل مهم دیگر به درجه توسعه یافتگی مالی آن کشور مربوط است توسعه مالی به طور کلی از طریق تجمیع و تجهیز منابع سرمایه ای و نیز تخصیص بهینه این منابع بر رشد اقتصادی اثر می گذارد به عبارت دیگر شاخص های توسعه مالی بر شاخص های تجمیع سرمایه و بهره وری آن تأثیر می گذارند و این شاخص ها نیز رشد اقتصادی را متأثر می سازند توسعه سیستم مالی از طریق گسترش و همچنین متنوع سازی بازارهای مالی کشور منجر به تخصیص مناسب تر منابع و نهایتاًرشد اقتصادی سریع تر می گردد.

  تولید ناخالص داخلی ایران در این دوره تاریخی افت و خیزهای زیادی را تجربه نموده است. از سال 1338 تا پایان سال 1355، تولید ناخالص داخلی ایران در یک روند صعودی از 44 هزار میلیارد به 242 هزار میلیارد ریال (به قیمت‌های ثابت سال 1376) رسیده است. در واقع اندازه اقتصاد ایران طی 17 سال، 5/5 برابر شده است. با آغاز شرایط انقلابی در سال 1356، روند تولید نیز معکوس شده و سیر نزولی خود را آغاز می‌نماید. شرایط نزولی تولید با توجه به بی‌ثباتی دوره انقلابی و پس از آن آغاز جنگ ایران و عراق، ادامه می‌یابد، به نحوی که تولید با کاهش 30 درصدی، از 242 هزار میلیارد ریال در سال 55، به 170 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1360 می‌رسد. پس از آن با وجود افزایش تولید در سال‌های 61 و 62، روند نزولی تا سال 67 (سال پایان جنگ) ادامه می‌یابد، اما از سال 1368 روند صعودی تولید دوباره آغاز شده و به جز یک دوره سه ساله (از سال 72 تا سال 74) که افزایش تولید متوقف شد، تا پایان سال 88 ادامه یافت، به طوری که تولید از 180 هزار میلیاد ریال در سال 67، به 519 هزار میلیارد ریال رسید. در واقع اندازه اقتصاد ایران طی 21 سال، 9/2 برابر شده است.

  در ایران، بخش قابل توجهی از مشارکت بازارهای مالی در رشد اقتصادی کشور، از طریق بانک ها و سایر موسسات مالی رسمی و غیر رسمی و به طور کلی بازار پول صورت می گیرد.

  بر اساس مباحث نظری، نظام مالی از جمله بازار پول با ویژگی های پنج گانه: مشارکت و تسهیل ریسک، تخصیص منابع، کنترل و نظارت بر مدیران، تجهیز پس انداز و تسهیل مبادله، بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد.

  1-2 بیان مساله

  اهمیت توسعه بازارهای مالی در رشد اقتصادی همواره از جمله مباحث کلیدی دراقتصاد توسعه بوده است. بنا به دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک، بخش مالی به همراه بخش واقعی دو بخش یک اقتصاد را تشکیل می دهند و رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر در هر جامعه ای نیازمند به دو بخش واقعی و مالی کارا، مکمل و قدرتمند است. اینگونه به نظر می رسد که در کشورهای کمتر توسعه یافته، ابتدا رشد و گسترش بخش مالی باعث ایجاد رشد اقتصادی می شود و سپس با گذر زمان از اهمیت بخش مالی در توسعه اقتصادی کاسته شده و توسعه بخش واقعی حائز اهمیت بیشتر میشود. با این وجود همواره این سوال مهم پیش روی محققان و سیاستگذاران قرار دارد که آیا بین رشد اقتصادی و توسعه مالی رابطه ای وجود دارد؟ آیا بازارهای مالی توسعه یافته تر باعث ارتقای سطح رشد می شوند؟

  با گسترش بازارهای مالی، امکان و زمینه های مختلف سرمایه گذاری شکل می گیرد و بخش خصوصی قادر است انواع راهکارهای متناسب با نیازهای خود برای پس انداز در شرایط با ریسک کمتر را انتخاب کند. همچنین از طریق تجهیز منابع حاصل از وجوه پس اندازکنندگان و هدایت آنها به فعالیتهای اقتصادی سودآور و دارای ارزش افزوده بالا، می تواند باعث افزایش رشد اقتصادی شود. ذکر این نکته حائز اهمیت است که بدلیل عدم تشابه ساختار مالی در همه کشورها، نمی توان نسخه واحدی برای چگونگی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی تجویز کرد.

  مجموعه ای از معیارها برای نشان دادن توسعه مالی به کار می رود. یک معیار، نسبت پس اندازهای مردم در بانک ها و یا سهم وامهای تخصیص یافته به بخش خصوصی است. بخش مالی با کاهش هزینه های مبادله در اقتصاد نهایتاً باعث ارتقای سطح پس انداز، انباشت سرمایه، رشد فناوری و رشد اقتصادی می شود و چنین تأثیری از چند مسیر مختلف می تواند رخ دهد.توسعه مالی زمانی اتفاق می افتد که توانایی بازار مالی در انجام این وظایف توسعه یابد و تصمیم گیری برای پس انداز و سرمایه گذاری را بهبود بخشیده و در نهایت موجب رشد  اقتصادی گردد.  بازارهای مالی به سبب نقش اساسی در گردآوری منابع از طریق پس اندازهای کوچک و بزرگ موجود در اقتصاد ملی، بهینه سازی گردش منابع مالی و هدایت آنها به سوی مصارف و نیازهای سرمایه گذاری در بخشهای مولد اقتصادی ، مورد توجه قرار می گیرند . اثرات مثبت بازار اوراق بهادار بر توسعه اقتصاد ی از جمله افزایش انگیزه سرمایه گذاری از طریق کاهش ریسک،قیمت گذاری ریسک و تسهیل ریسک نقدینگی و تجهیز و بسیج سپرده ها و ... آنقدر زیاد وحساس است که برخی اقتصاددانان بر این عقیده اند که تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته، نه در تکنولوژی پیشرفته توسعه یافته ها بلکه در وجود بازارهای مالی یکپارچه فعال و گسترده است . بازارهایی که کشورهای توسعه نیافته از آن محرومند.این مطالعات نشان میدهد که سطح توسعه بازارهای مالی به ویژه بازار سهام و تأثیری که آنها بر تأمین مالی شرکتها و انتخاب روش تأمین مالی شرکتها دارد ، در نهایت تأثیر شگرفی بر رشد اقتصادی به جای می گذارد. بازارهای مالی پیشرفته نظیر بازارهای مالی کشورهای پیشرفته صنعتی ، حجم قابل ملاحظه ای از سرمایه مالی اقتصاد مربوطه را در کنترل دارند . این بازارها انگیزه پس انداز کردن و تبدیل پس انداز به سرمایه گذاری را با هدف تشکیل سرمایه به عهده دارند و از این رو نقش مهمی در تسریع رشد اقتصادی بر عهده میگیرند(ختایی و همکاران، (1378.

  این پایان نامه ، ضمن پرداختن به وظایف بازارهای مالی در ایجاد رشد اقتصادی کشورها ، به دنبال آن است با مقایسه میزان اثر گذاری بازارهای مالی در رشد اقتصادی در ایران  جایگاه بازارهای مالی را در رشد اقتصادی این کشورها مشخص نماید.

   

   

  1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

  شناسایی روابط میان این دو متغیر مهم اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن از موضوعاتی است که همواره توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده و نظریه های مختلف و گاهی متناقص نیز ارائه شده است.پاسخ به این مسئله، که توسعه بازار مالی چه رابطه ای با تولید  و یا رشد اقتصادی ، به منظور برنامه ریزی های اقتصادی در زمینه کاربردی برای سیاست گذاران اقتصادی نیز حائز اهمیت است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه پویای میان توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران است. نتایج این پژوهش توسط محققان ودانشجویان رشته های اقتصاد حسابداری و مدیریت مالی مورد استفاده قرار می گیرد.همچنین برای متولیان و سیاستگزاران با توجه به نتایج اینگونه تحقیقات در تصمیم گیریهای بهتر مفید خواهد بود. مطالعه تحقیقات گذشته در خصوص تأثیر گذاری رشد بازار مالی بر رشد اقتصادی در ایران نتایج بعضاً متضادی داشته است بطوریکه در بعضی از تحقیقات رابطه منفی و در بعضی دیگر رابطه مثبت بدست آمده است لذا تحقیق در این خصوص در بازه زمانی مورد نظر می تواند به فهم رابطه واقعی بین رشد اقتصادی و توسعه بازار مالی کمک کند.

  1-4 اهداف تحقیق :

  هدف کلی

  هدف کلی: بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران

  سایر اهداف:

  -امکان برنامه ریزی برای گسترش بازار مالی بمنظور نیل به رشد تولید ملی

  - شناخت روابط بین متغیر های مجازی و واقعی اقتصاد ایران

  1-5سؤالات اصلی تحقیق:

  1-آیا بین توسعه بازار سرمایه و رشد تولید ناخالص داخلی در ایران رابطه بلند مدت وجود دارد؟

  2- آیا بین توسعه بازار سرمایه و رشد تولید ناخالص داخلی در ایران رابطه علی وجود دارد؟

  3- آیا بین توسعه بازار پول و رشد تولید ناخالص داخلی در ایران رابطه بلند مدت وجود دارد؟

   4- آیا بین توسعه بازار پول و رشد تولید ناخالص داخلی در ایران رابطه علی وجود دارد؟

  1-6 فرضیه‏های تحقیق:

  1- بین توسعه بازار سرمایه و رشد تولید ناخالص داخلی در ایران رابطه بلند مدت وجود دارد.

  2- بین توسعه بازار سرمایه و رشد تولید ناخالص داخلی در ایران رابطه علی وجود دارد.

  3- بین توسعه بازار پول و رشد تولید ناخالص داخلی در ایران رابطه بلند مدت وجود دارد.

   4- بین توسعه بازار پول و رشد تولید ناخالص داخلی در ایران رابطه علی وجود دارد.

  1-7 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی :

  تولید ناخالص داخلی  GDP: کل ارزش ریالی محصولات نهایی تولیدشده توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دوره زمانی معین ( سالانه یا فصلی ) را تولید ناخالص داخلی می‌نامند

  بازار مالی: مکانی است که درآن دارائی‌های مالی مورد مبادله قرار می‌گیرند.

  بازار سرمایه :بازاری است که ابزارهای مالی بلندمدت با سررسید بیش از یکسال در آن مورد معامله قرار میگیرد.

  بازار پول: بازاری است برای دادوستد پول و دیگر دارایی های مالی جانشین پول که سررسید کمتر از یکسال دارند .

  آزمون دیکی فولر : آزمون ریشه واحد، یکی از معمولی ترین آزمون هایی است که امروزه برای تشخیص مانایی ( سکون) یک فرآیند سری زمانی مورد استفاده قرار می گیرد. اساس آزمون ریشه واحد بر این منطق استوار است که وقتی در یک فرایند خود رگرسیونی مرتبه اول آزمون ریشه واحد باشد، در آن صورت، سری ناماناست.

   

  روش هم تجمعی: اگرمتغیرهای استفاده شده در الگو ناپایا باشند. برای رعایت پیش شرط پایایی متغیرها در به کارگیری روشهای متداول اقتصاد سنجی تفاضل مرتبه اول ویا بیشتر متغیرهای سری زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ولی در این روش اطلاعات ارزشمند در رابطه با سطح متغیرها را از دست می دهیم. از طرفی اغلب تئوری های اقتصادی همچون نظریه مقداری پول بر اساس رابطه بلندمدت بین سطح متغیرها عنوان شده است نه برمبنای تفاضل مرتبه اول ویا دوم آنها.راه حل دیگر استفاده از مفهوم اقتصادی همجمعی است بدین معنی که وقتی دو یا چند متغیر سری زمانی براساس مبانی نظری با یکدیگر ارتباط داده می شوند تا یک رابطه تعادلی بلندمدت را شکل دهند، هرچند ممکن است خود این سریهای زمانی دارای روندی تصادفی بوده باشند (ناپایا باشند) اما در طول زمان یکدیگر را به خوبی دنبال می کنند به گونه ای که تفاضل بین آنها باثبات (پایا) است. بنابر این مفهوم همجمعی تداعی کننده وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت است که سیستم اقتصادی در طول زمان به سمت آن حرکت می کند.

  یکی از اهداف اساسی کشورها دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و توسعه می‌باشد. در ادبیات اقتصادی سرمایه به منزله رگ حیات یک نظام اقتصادی تلقی ‌شده و بر تشکیل آن به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادی تأکید زیادی شده‌ است. همچنین امروزه ریسک ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده و تمام بنگاههای کوچک و بزرگ پیوسته با انواع مختلف ریسک روبرو هستند.

  بنابراین برای اینکه اقتصاد جامعه به رشد و توسعه برسد، لازم است هم در بخش تجهیز سرمایه و تامین مالی و هم در موضوع ریسک و مدیریت آن شرایط لازم فراهم شود. در کشورهای پیشرفته این وظایف را بازارهای مالی کارآمد بعهده دارند. بخش مالی کشور در دهه های اخیر تحولات زیادی داشته است. پس از ملی شدن بانک ها در اوایل انقلاب اسلامی و سپر ی شدن دوران جنگ، در برنامه پنج ساله اول، اصلاحات محدودی در بخش مالی انجام شد که بهبود برخی مقررات و کاهش برخی کنتر لها به منظور افزایش کارایی از جمله آنهاست. در برنامه پنج ساله دوم نیز این اصلاحات ادامه پیدا کرد. مهمترین این اصلاحات، تعیین نرخ سود بانکی مناسب با نرخ تورم، کاهش کنترل سقف اعتباری، انتشار گواهی سپرده، تشویق و صدور مجوز ورود مؤسسات مالی غیربانکی خصوصی و تصویب قانون سرمایه گذاری خارجی در بورس تا 10 درصد می باشند. در برنامه سوم اقدامات محدودی جهت بهبود ساختار سرمایه بانکهای از طریق انتشار اوراق مشارکت انجام شد. در برنامه چهارم، اصلاحاتی نظیر کاهش مداخله دولت در اداره نظام بانکی و بهبود کفایت سرمایه بانک های دولتی، تعدیل نسبی در اعضای شورای پول و اعتبار در راستای استقلال بانک مرکزی و افزایش سقف سرمای هگذاری خارجیان در بورس تا 20 درصد مورد توجه قرار گرفته است. در برنامه پنجم انعطاف پذیری نرخ سود متناسب با متوسط نرخ تورم، اعتبارسنجی و مدیریت ریسک، توسعه ابزارهای مالی، بیمه سپرده ها و اجازه ورود بانکهای خارجی پیشنهاد شده است. با این حال اگر چه در نتیجه این اصلاحات، بخش مالی تا حدودی گسترش یافت، اما همچنان سرکوب مالی بر این بخش حاکم است.

  پرسشی که مطرح می شود این است که دولتها برای توسعه بخش مالی چه سیاستهایی را می توانند اعمال کنند و عوامل مؤثر در اثربخشی این سیاستها کدا مند؟ در این تحقیق به بررسی تاثیرات توسعه در بخش مالی بر سایر بخشها در اقتصاد ایران پرداخته شده است. در فصل حاضر ابتدا بر مبانی نظری مروزی خواهیم داشت.

  2-2 بازار مالی

  بازار مالی مکانی است که درآن دارائی‌های مالی مورد مبادله قرار می‌گیرند. یکی از طبقه بندی‌های این بازار، تقسیم‌بندی این بازارها براساس سررسید حق مالی است. بازارهای مالی از این جهت، به بازار دارائیهای مالی با سررسید کوتاه مدت(بازارپول) وبازار دارائیهای مالی باسررسید بلندمدت (بازارسرمایه) تقسیم بندی می شوند.

  بازار سرمایه به دو شکل بازار اولیه و ثانویه می‌باشد. بازار اولیه به بازاری اطلاق می شود که در آن اوراق بهادار جدید، برای اولین بار از طرف یک سازمان متتشر می شود. انتشار اوراق بهادار در این بازار با هدف تامین مالی صورت می گیرد. بازار ثانویه به ترتیباتی اطلاق می شود که از طریق آن خریداران و فروشندگان می توانند به روشی متفاوت و به قیمت‌های قابل قبول برای طرفین، اوراق بهاداری که دوره عرضه آن در بازار اولیه به اتمام رسیده را، معامله کنند. بازار ثانویه خود به دو بخش غیر سازمان یافته خارج از بورس (OTC) و سازمان یافته تقسیم می‌شود.

  بازار بورس[1] (Stock Market یا Stock Exchange) به عنوان نهادی از بازار سرمایه، مکانی است برای انجام معاملات ثانویه روی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس. بنابراین قبلا باید سرمایه‌گذاری مشخصی روی تأسیس یک شرکت یا کارخانه‌ای انجام شده باشد (بازار اولیه) و با تامین شرایط مشخصی، این شرکت در بورس پذیرفته شده باشد تا بتوان آن را روی میز بورس معامله کرد (بازار ثانویه).

  2-3 بازارهای مالی و تأثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی

  آیا توسعه بخش مالی اقتصاد منجر به رشد و توسعه اقتصادی می‌گردد؟

  آیا بورس اوراق بهادار به عنوان نهادی از بازار سرمایه تأثیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد؟

  توجه به کارکرد بازارهای مالی پاسخ سوال فوق روشن می‌شود.

  کارکردهای مهم اقتصادی بازارهای مالی عبارتند از:

  انتقال وجوه مازاد خانوارهای علاقمند به سرمایه‌گذاری به افراد یا موسسات نیازمند به وجوه.

  بازار مالی ازطریق ابزارها ونهادهای مالی، قادراست تا منابع پس‌انداز راکد را گردآوری و از طریق یک سازوکارمالی کارآمد در دسترس متقاضیان سرمایه قراردهد. لذا بازار مالی را می توان بعنوان بازار تامین کننده یکی از مهمترین عوامل تولید(سرمایه) وآنچه بعنوان موتور رشد اقتصادی ازآن یاد می شود، تعریف کرد.

  2-3-1 تجهیز بیشتر پس‌انداز

  وجود بازار مالی کارآمد با ابزارهای مالی متنوع این فرصت را برای خانوارها فراهم می‌کند که داراییهای مالی متنوع از بنگاههای کارآمد نگهداری نمایند. اگر در بازار مالی انواع مختلف ارواق بهادار وجود داشته باشد، قسمت اعظم مازاد وجوه افراد جامعه جذب واحدهای اقتصادی می‌شود؛ زیرا در این شرایط افراد بسیاری با درجه‌های مختلف ریسک جذب بازار می شوند و پس‌اندازهای کوچک نیز جذب می‌گردند. همچنین بازار‌های مالی کارآمد از طریق افزایش نقدینگی باعث جذب پس‌اندازها می‌شوند؛ زیرا این امکان را برای پس‌انداز کنندگان فراهم می‌کند تا هر زمان به ثروت خود احساس نیاز کردند، داراییهای مالی خود را به آسانی به دارایی مورد نظر تبدیل کنند.

  بعلاوه از آنجا که در این بازارها هزینه کسب اطلاعات و نظارت بر بنگاهها به شدت پایین است، کسب اطمینان از شرکتها و بنگاههای اقتصادی با کمترین هزینه برای خانوارها حاصل می‌شود؛ بنابراین وجود بازارهای مالی کارآمد باعث تجهیز بیشتر پس‌اندازها می‌گردد.

  [1] -Stock Exchang

  Abstract:

  The main objective of this study was to investigate the relationship between financial development and economic growth in the money markets and the economy for the purpose of using their pattern correlated Distributed Lag ARDL model has been estimated.The period studied in this research since 1370 and 1392 respectively.

  GDP variable as the dependent variable and deleted in capital, labor, credit and trading volume of the stock exchange is considered as independent variables.The results of this study indicate a lack of certainty in a significant and positive impact on economic growth of monetary and financial markets.

   

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

   

  عنوان

  صفجه

  چکیده............................................................................................................................................

  1

  فصل اول کلیات تحقیق

   

  1-1 مقدمه.....................................................................................................................................

  3

  2-1 بیان مسئله..............................................................................................................................

  4

  3-1 اهمیت و ضرورت تحقیقانجام تحقیق...................................................................................

  7

  4-1اهداف تحقیق..........................................................................................................................

  7

  5-1سئوالات تحقیق......................................................................................................................

  8

  6-1فرضیه های تحقیق..................................................................................................................

  8

  7-1تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.......................................................................

  9

  فصل دوم مروری بر ادبیات پژوهش و پیشینه تحقیق

   

  2-1:مقدمه.....................................................................................................................................

  12

  2-2بازار مالی...............................................................................................................................

  13

  2-3 بازارهای مالی و تأثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی.............................................................

  14

  2-3-1 تجهیز بیشتر پس‌انداز........................................................................................................

  15

  2-3-2 تخصیص بهینه سرمایه

  16

  2-3-3 ایجاد شرایط برای مدیریت ریسک

  17

  2-3-4 کمک به فرآیند کشف قیمتها

  18

  2-4: عو امل موثر بر توسعه بخش مالی

  22

  2-4-1: نقش نهادهای قانونی

  23

  2-4-2-سیاست های کلان اقتصادی دولت

  23

  2-4-3  سایر متغیرها

  24

  2-5  شاخص های آزادسازی مالی و اصلاحات مالی

  26

  2-5-1 محاسبه شاخص آزادسازی مالی برای ایران

  27

  2-5-2 مقایسه شاخص آزادسازی مالی ایران و برخی از کشورهای در حال توسعه

  28

  2-6 بررسی تأثیر سیاست آزادسازی مالی بر توسعه بخش مالی

  29

  2-7.ویژگی‏های اساسی بازار مالی کارآمد

  32

  2-8.مزایای بازارهای مالی

  34

  2-8-1-وظایف بازار مالی

  35

  2-8-2انگیزه های نوآوری مالی

  36

  2-9 طبقه بندی نوآوری های مالی (تبریزی،1376)

  37

  2-9-1 واسطه های مالی

  2-9-2مشخصه هاو ماهیت واسطه‎های مالی

  38

  2-9-3 مهمترین واسطه های مالی

  42

  2-9-4 نقش وکارکرد واسطه های مالی

  43

  2-9-5  بازارهای مالی و تأثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی

  44

  2-9-6  رابطه بین سیستم حقوقی یک کشور و رشد اقتصادی آن

  45

  2-9-7  رابطه بین خصوصی سازی و رشد اقتصادی آن

  47

  2-9-8 رابطه بین سیاست یک کشور و رشد اقتصادی آن

  54

  2-9-9  نقش توسعه مالی در بخش واقعی اقتصاد

  45

  2-10 ویژگی­های یک سیستم مالی خوب

  47

  2-10-1تاثیر بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران

  49

  2-11رشد اقتصادی

  51

  2-12 پیشینه تحقیق:

  52

  فصل سوم روش اجرای تحقیق

   

  3-1مقدمه

  60

  3-2 جامعه آماری

  61

  3-3 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق

  61

  3-4 روش تحقیق

  61

  3-5 آزمون دیکی و فولر

  63

  3-6 آزمون هم انباشنگی

  64

  3-7آزمون هم انباشتگی، رویکرد انگل-گرنجر :

  66

  3-8 ازمون علیت

  67

  فصل چهارم تجزیه و تحلیل آماری

   

  1-4مقدمه

  70

  4-2 متغیرهای تحقیق

  70

  4-3آزمون ایستایی متغیرهای تحقیق:

  75

  4-4تخمین مدل بر اساس روش ARDL

  77

  4-4-1 آزمون وجود رابطه بلندمدت مدل

  78

  4-7) آزمون علیت گرانجر

  83

  فصل پنجم نتایج تحقیق

   

  5-1مقدمه

  86

  5-2نتیجه گیری

  86

  5-3 پیشنهادات

  90

  5-3-1پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی

  90

  5-4محدودیت های تحقیق...........................................................................................................

  91

  منابع

   

  منابع فارسی...................................................................................................................................

  93

  منابع غیرفارسی..............................................................................................................................

  94

  چکیده انگلیسی............................................................................................................................

  98

  منبع:

  دانشکده علوم اداری شهید بهشتی، گزارش دومین همایش مدیریت مالی ایران، به‌روش، تهران، 1378، 280 صفحه.

  درخشان، مسعود، 1383، مشتقات و مدیریت ریسک در بازار‌های نفت، تهران: مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی، 744 صفحه.

  شیوا، رضا، 1380، اثر تامین مالی در درازمدت بر رشد و توسعه اقتصادی در ایران، اقتصاد کشاورزی و توسعه، ش 34، ص65-33

  غنی نژاد، موسی، 1376، تفاوت ربا و بهره، نقد و نظر، ش4 ، 327-314.

  قمی، میرزا ابوالقاسم، 1375،جامع الشتات، ج3، انتشارات کیهان، تهران، چاپ اول.

  گروه اقتصاد دفتر تبلیغات اسلامی خراسان، 1380، پدیده شناسی فقر و توسعه، بوستان، کتاب قم، جلد دوم، 455 صفحه.

  نظیفی، فاطمه،  1383 توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران، پژوهشنامه اقتصادی،  پاییز 1383 - شماره 14، ص130-97

  احسانی، محمدعلی، واسطه­های مالی و رشد اقتصادی در ایران، پژوهشکده پولی و بانکی،1383ص1-20

  احسانی, محمدعلی،ماهیت و وظایف واسطه‎های مالی بانکی و شبه بانکی, مجله علمی و پژوهشى دانشگاه امام صادق(ع)،سال نهم، شماره 20،زمستان 1382ص1-23

  برومندفر، پرستو،  جهانی­شدن و بازارهای مالی، ماهنامه تدبیر، شماره 193،خردادماه  1387،ص56

  بهکیش، مهدی، 1387 ، ایران و شرایط جدید جهانی شدن، ماهنامه پژوهشگاه علوم انسانی، شماره 4، ص 48

  بیگدلی، علی،  1387 ،جهانی شدن فرصتها و تهدید ها، روزنامه کیهان، ص 9

  تبریزی، حسین عبده(1383)"بازار سرمایه نیروی محرکه توسعه اقتصادی"کنفرانس بازار سرمایه نیروی محرکه توسعه اقتصادی آذر ماه هفتم وهشتم ص1-13

  تبریزی، حسین عبده،1387 ، تاثیر جهانی شدن بر اقتصاد ایران، روزنامه قدس ، ص8

  حمیدی زاده، محمدمهدی: ابزارهای مالی مشتقه در بازار سرمایه تدبیرشماره 139 سال چهارهم اذر 1382ص40

  ختایی، محمود ، گسترش بازارهای مالی و رشد اقتصادی ،تهران : مؤسسه ی تحقیقات پولی و بانکی،1378

  راستاد ،مهدی:توسعه مالی وتوسعه اقتصادی (مطالعه مقایسه کشورهای صادرکننده نفت باکشورهای آسیای جنوب شرقی)پایان نامه کارشناسی ارشد موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی وتوسعه .مرداد 1380ص 1-87

  [11] دادگر، یداله، نظری، روح اله،، ارزیابی شاخصهای توسعه مالی در ایران، مجموعه مقالات همایش بین المللی توسعه تامین مالی در ایران، دانشگاه صنعتی شریف، بهار 1388ص 1-35

  دوانی،غلامحسین،بورس سهام ونحوه قیمتگذلری سهام انتشارات نخستین چاپ چهارم تیر ماه 1384ص1-584

  کاشانی ،فقهی،:تکمیل نهادهای مالی در کشور،پژوهشکده پولی وبانکی ،بهار 1380

  صادق‌زاده، محمد امین، ، توسعه مالی و رشد اقتصادی، روزنامه دنیای اقتصاد، بهمن1387،ص 7

  صمدی سعید، نصرالهی خدیجه،کرمعلیان سیچانی مرتضی،بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی ورشد اقتصادی،فصلنامه پژوهشهای اقتصادی،سال ششم ،شماره3،پاییز 1386

  صنوبر،ناصر،معطوفی،علیرضا،مجموعه مقالات و همایشهای مدیریت مالی بازارسرمایه وگزارشکری،دبیرخانه همایش مدیریت مالی ،بازارسرمایه وگزارشکری،سال1386ص61-75

  موسویان، سید عباس : سخن نخست: اصلاح ساختار بازار مالی،مجله اقتصاد اسلامی پاییز 1382 - شماره 11 ،ص 5

  فبوزی ,فرانک - مودیلیانی ,فرانکو- فری مبانی ,مایکل:مبانی بازارها ونهادهای مالی(3جلدی), ترجمه: دکتر حسین عبده تبریزی,اول، تهران: انتشارات آگه 1376 ص 3

  هیبتی فرشاد,نیکومرام,رودپشتی- بازارها ونهادهای مالی،چاپ اول،تهران:انتشارات دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات -1387ص 3-80

  نظیفی، فاطمه، توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران، پژوهشنامه اقتصادی،شماره14 پاییز1383،ص100

  منابع غیرفارسی:

  Alun Dwyfor Evans; Christopher J. Green; Victor Murinde, 2002, Human capital and financial development in economic growth: new evidence usin....International Journal of Finance & Economics; Apr 2002; 7, 2; ABI/INFORM Global, pg. 123.

  Bodie، Zvi and Kane، Alex and Marcus، Alan J.، 2204، Investment،  McGraw-Hill. 1015 Pages.

  Felix Rioja; Neven Valev, 2004, FINANCE AND THE SOURCES OF GROWTH AT VARIOUS STAGES OF ECONOMIC DEVELOPMENT,Economic Inquiry; Jan 2004; 42, 1; ABI/INFORM Global, pg. 127

  Harrison، Paul، 2003، The Economic Effects of Innovation، Regulation، and Reputation on Derivatives Trading: Some Historical Analysis of Early 18th Century Stock Markets"، Federal Reserve Board، This Draft: February 2003

  [21] Baier،scott Robert F Tamura Gerald Dwyer.(2004)"Does Opening aStock Exchang INCREASE Economic Growth?"Federal Reserve Bank Of Atlanta Journal of International Money and Finance, 2004, vol. 23, issue 3, pages 311-331

  [22] Beck, T., A. Demirguc-Kunt and V. Maksimovic, (2005) , Bank Competition and Access to Finance: International Evidence, Journal of Money, Banking, and Credit pages 627-654

   

  [23] Bencivenga، Valerie & Bruce D.smith (1991)." Finance: Intermediation and Ecdogenous Growth"REVIEW of Economic Studies

  [24]     Caprio, G. and D. Klingebiel, (1997)  , "Bank Insolvency: Bad Luck, Bad Policy, or Bad Banking?", in: Bruno,M.andPleskovic, .(Eds.), Annual Bank Conference on Development Economics(1996). The World Bank

  [25]  Demirguc-Kunt, A. and E. Detragiache,(1999) , "Financial Liberalization and Financial Fragility", In: Pleskovic, B, and Stiglitz, J. (eds.), Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics, Washington, DC. No 98/83, IMF Working Papers from International Monetary Fund

  [26]     Dinc, S (2005) "Politicians and Banks. Political Influences on Government-Owned Banks in Emerging markets ", Journal of Financial Economics vol. 77, issue 2, pages 453-479

  [27]      Dow, James and Gary Gorton. (1997). “Stock Market Efficiency and Economic Efficiency: Is There a Connection?” Journal of Finance vol. 52, issue 3, pages 1087-1129.

  [28] Ghali, Khalifa H, (1999), Financial Development and Economic Growth: The Tunisian Experience,Review of Development Economics, vol. 3, issue 3, pages 310-22

  [29]     James B. Ang, (2008), What are the mechanisms linking financial development and economic growth in Malaysia, Economic Modeling, Volume 25, Issue1, January,pp.38-53

  [30] Kenourgios Dimitris and Samitas Aristeidis, (2007), Financial Development and Economic Growth in a Transition Economy: Evidence for Poland, Journal of Financial Decision Making, Vol. 3, No. 1, pp. 35-48

  [31]     King, Robert, and Ross Levine. (1993) “Finance and Growth: Schumpeter Might BeRight,” Quarterly Journal of Economics. 108 (3): 717-737

   

  [32]     Levine Ross and Demirguc-Kunt, Asli, (2008), Finance, Financial Sector Policies, and Long Run Growth, World Bank, Policy Research Working Paper 4469

  [33]     Robinson, Joan. 1952. The Rate of Interest, and Other Essays. London: Macmillan.

  [34]     Ritab S. Al-Khouri, (2007), Financial Sector Development and Sustainable Economic Growth in Regionally Co-Integrated Emerging Markets, Advances in Financial Economics, Volume 12, pp.345-360.

  [35] Suleiman Abu-Bader, and Aamer S. Abu-Qarn, (2008), Financial development and economic growth: The Egyptian experience, Journal of Policy Modeling, Article in vol. 30, issue 5, pages 887-898

  Philip Arestis; Panicos O Demetriades; Kul B Luintel2001, Financial development and economic growth: The role of stock markets, Journal of Money, Credit, and Banking; Feb 2001; 33, 1; ABI/INFORM Global, pg. 16

  Pilhyun Kim; Kyoobok Lee, The Effects of Financial Sector Development on Innovation as an Engine of Sus..., Seoul Journal of Economics; Spring 2007; 20, 1; ABI/INFORM Global, pg. 129

  Ross Levine!, 2000, Norman Loayza", Thorsten Beck, Financial intermediation and growth: Causality and causes, Journal of Monetary Economics 46 (2000) 31-77


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A)) در رشته مدیریت بازرگانی- گرایش مالی چکیده مالیات به عنوان معمولیترین و مهمترین منبع تامین درآمدهای عمومی و یکی از کارآمدترین و موثرترین ابزارهای سیاستهای مالی به شمار میروند که دولت می تواند به واسطه آن،بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در خدمت مردم قرار دهد و به بسیاری از فعالیت ها و جریانات اقتصادی و اجتماعی سمت و سوی لازم را ...

پایان نامه درجه کارشناسی ارشد (MA) دانشکده مدیریت و مدیریت کسب و کار روند: مدیریت مالی امروزه شرکتها با رقابت قویتری نسبت به گذشته مواجه اند و عملکرد مالی هدف اصلی هر نهادی است. پس هر سازمانی می خواهد با روشهای مختلف عملکرد مالی خود را افزایش دهد. استفاده کنندگان صورت های مالی باید از میزان سرمایه فکری شرکت آگاهی داشته باشند تا بتوانند آینده شرکت را پیش بینی و تصمیمات آگاهانه ای ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: MBA چکیده فارسی: هدف از این پژوهش بررسی رابطه سببی بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی اقتصاد ایران با تاکید بر رابطه بلندمدت میان آن ها است. برای این منظور یک شاخص معکوس از سرمایه اجتماعی و یک شاخص اساسی از توسعه مالی به کار گرفته شد و سپس به کمک الگوی تصحیح خطای برداری، ضرایب مدل تخمین زده شد. نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی تاثیر مثبت و ...

                       گروه مديريت پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد M.A.” شهريور 1391 چکيده بانک ها يکي ازنهادها

رساله برای دریافت مدرک دکتری تخصصی (Ph.D.) چکیده بیان مساله هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی ژنریک شراکت استراتژیک در صنعت بانک و بیمه مبتنی بر فرایند خلق و تخصیص ارزش بوده است. مساله اصلی در این انجام این تحقیق نیز وجود تشدید روز افزون در فضای رقابتی و اعمال تحریم‌های بین المللی بوده که در نهایت توجه به شراکت‌های استراتژیک بین مؤسسات خدمات مالی بویژه در حوزه صنعت بیمه و ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ مهندسی مالی این مطالعه از تابع هزینه ترانسلوگ برای برآورد سطوح بهره‌وری هزینه‌ی بانک‌های خصوصی در حال کار در ایران استفاده می‌کند. هم‌چنین این سطوح بهره‌وری، به منظور فراهم‌نمودن درک جزئی از وضعیت مالی‌شان برای توجیه موقعیت حاضر آن‌ها، تحت شاخص‌های کملز[1] تحلیل می‌شوند. نتایج حاصل از یافته های تحقیق این مطالعه با به کار بردن آن روی مدل ترانسلوگ[2] ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته علوم اقتصادي گرايش علوم اقتصادي تير 1392 چکيده:      با توجه به اهميت موضوع رشد اقتصادي، بررسي تاثير باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادي، ب

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: مالی چکیده: این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل تدوین گردیده است. پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق از نوع توصیفی و از نظر هدف تحقیق از نوع کاربردی است. روش جمع آوری داده ها میدانی و ابزار جمع آوری آن، پرسشنامه است. جامعه آماری این تحقیق را شرکت های ...

پايان نامه کارشناسي ارشد مهندسي صنايع گرايش مالي آبان 1393 چکيده ارزيابي عملکرد سازمان ها و واحد هاي درون سازماني ابزاري ضروري براي ادامه حيات و رشد آنها است.از ميان مدل و تکنيک ها ي مختلفي

پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش: مدیریت مالی چکیده: در مفهوم ویژه اقتصاد در حال رشد، تاکید بر کاهش هزینه حائز اهمیت می باشد. مدیریت هزینه ها، یکی از راهبردی ترین زمینه های نیل به موفقیت مالی و عملکرد سازمانی در بازار رقابتی می باشد، بواسطه مدیریت هزینه ها، به انتخاب بهترین مسیر و استراتژی درآمد زا برای شرکت می توان دست یافت، در مدیریت هزینه ها، اندازه گیری بهای تمام شده منابعی که ...

ثبت سفارش