پایان نامه تأثیر رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

word 464 KB 30829 132
1393 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت قدیم:۱۷,۲۰۰ تومان
قیمت: ۱۷,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد_مدیریت صنعتی گرایش مالی 

  چکیده :

  هدف از نگارش پژوهش حاضر، بررسی تاثیر رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت های صنایع غذایی عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش که از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه انجام از نوع پژوهش های نیمه تجربی به شمار می رود؛ پس از مروری بر رقابت پذیری و دیدگاه های مرتبط با آن و نوسان پذیری سود، پرسش نامه ای در ارتباط با 6 زیر شاخص مدل پنج نیروی رقابتی پورتر    در نظر گرفته شده و پس از تایید روایی و پایایی آن، میان 284 نفر از مدیران و حسابداران شرکتهای صنایع غذایی و اساتید اقتصاد توزیع شد.

  نتایج حاصل از بکارگیری آزمون t-student، معناداری تمامی 6 متغیر مستقل از نظر اقتصاد دانان و پنج متغیر مستقل (به جز تعداد مشتریان) از نظر مدیران و حسابداران را نشان می دهد. در انتها نیز این 6 متغیر ( تعداد تامین کنندگان، سیستم توزیع، تعداد رقبا، حمایت دولت، محصولات جایگزین و تعداد مشتریان) با استفاده از ستون بتا استاندارد از جدول ضرایب در تحلیل spss رتبه بندی شدند که در نهایت، تعداد تامین کنندگان و سیستم توزیع از نظر مدیران و حسابداران و محصولات جایگزین و تعداد تامین کنندگان از نظر اقتصاد دانان بعنوان مهمترین عوامل تاثیر گذار بر سود و نوسانات سود  شناخته شدند.

  واژگان تخصصی:

  رقابت پذیری، نوسانات سود، تعداد رقبای تجاری، صنعت

  مقدمه

  نگاهی نافذ به جهان پیرامون این حقیقت را آشکار می کند که ((جهان امروز بسیار متفاوت از گذشته است)). در دو دهه اخیر مفهوم رقابت پذیری با گسترش تجارت جهانی، تغییرات سریع در الگوی مصرف و تقاضا، انقلاب در فناوری اطلاعات و همچنین افزایش تعداد و کیفیت رقبای محلی و بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است.

  در اقتصاد جهانی، رقابت پذیر بودن به معنای امکان به دست آوردن موقعیت مناسب و پایدار در بازارهای بین المللی است. از نظر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، توانایی یک کشور در تولید کالاها و خدمات برای ارائه در بازارهای بین المللی از مهمترین ابعاد رقابت پذیری است (کریمی هسینچه، 1386).

  برخی رقابت پذیری را یک پدیده کلان اقتصادی می دانند. دیدگاهی دیگر رقابت پذیری را محصول وفور نیروی کار  و ارزان بودن دستمزدها در کشور می داند.

  اخیراً بسیاری از دیدگاه ها، رقابت پذیری را به شدت تحت تأثیر سیاست های دولت می دانند. همچنین برخی دیگر، رقابت پذیری را توانایی وادار کردن مشتری به انتخاب پیشنهادهای سازمان در مقابل رقبا تعریف کرده اند. با بررسی همه تعاریف فوق، مشخص می شود که هر یک از آن ها به بیان یکی از ابعاد موثر بر رقابت پذیری کشورها در صنعتی خاص می پردازد.

  سازمان ها برای اداره کسب و کار خود به اطلاعات درباره محیط نیاز دارند، گاهی سازمان ها به جای آنکه به اطلاعات کلی توجه کنند، تنها به نوسانات جزئی محیط می پردازند و تنها به اطلاعات در دسترس اکتفا می کنند. یکی از این اطلاعات، نوسانات سود است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

  مطالب ارائه شده در این فصل در راستای بیان کلیات تحقیق بوده و مختصری از چرایی و چگونگی انجام تحقیق ارائه می گردد. لذا ابتدا به بیان مسئله تحقیق و اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق پرداخته می شود سپس مباحثی چون فرضیات تحقیق، ابزار تحقیق، روش گردآوری داده ها، محدودیتهای تحقیق، قلمرو زمانی، قلمرو مکانی و استفاده از نتیجه این تحقیق، شرح واژگان و اصطلاحات بیان می گردد. هدف از این بخش آشنایی با چرایی انجام تحقیق و نحوه ی انجام آن می باشد.

  1-1-  بیان مسئله

     در دنیای امروز که شاهد تغییر های وسیع و اساسی در اقتصاد دنیا هستیم رقابت پذیری به عنوان یک موضوع کلیدی در سطح دنیا مطرح است و از آن به عنوان وسیله ای برای دستیابی به رشد اقتصادی قلمداد می شود. یکی از ویژگی های شرکت های موفق، مزیت رقابت پذیری است و در عین حال ویژگی های بارز شرکت های نا موفق، عدم بهره مندی از این مزیت است (کایات و گادلوپ، 2009). اسمیت (1995) با دیدگاهی جهانی، رقابت پذیری سازمان ها را در نحوه عملکرد و روش های کاری، متفاوت از هم می داند. او شرکت های کلاس جهانی را نسبت به دیگر شرکت ها، از ویژگی های مشترکی به منظور ارتقای رقابت پذیری، برخوردار می داند. اسمیت با تشکیل دادن بازار رقابتی محصول به عنوان چارچوب مناسب برای اثر بخشی در منابع و در پی آن تأثیر بر روی مدیریت غیر کارا موفق بود (گیرود و مولر، 2009). مچلپ (1967) استدلال می کند که محیطی برای مدیریت غلط در یک بازار رقابت کامل وجود ندارد، زیرا تمام شرکت های غیر مؤثر سریعاً از بازار خارج می شوند. هدف اصلی شرکت ها با افزایش شدت رقابت میان آنها، تعریف استراتژِی هایی است که بنگاه را به بالاترین سطح عملکرد در نتیجه سودهای بالا برساند. مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیر برای گزارشگری مالی از قضاوت شخصی خود استفاده می کند و این کار باعث گمراه کردن برخی از صاحبان سهام درباره عملکرد واقعی اقتصادی و یا برای تأثیر در نتایج  قراردادهایی انجام می دهد که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارند (گاتمن و همکاران، 2006). مدیرانی که به طور مداوم خود را کارا می دانند، برای کارا نشان دادن خود، نه تنها به سود حسابداری تغییر یافته عمدی نیاز دارند، بلکه مجبورند در بازار واقعی نیز اعمال نفوذ کنند .چرا که تنها راه بقا و دوام شرکت ها در بازار، توان رقابت کردن با دیگر رقبا در صنعتی است که در آن فعالیت می کنند. شرکت ها در نتیجه این رقابت ممکن است به دلایل مختلفی با توجه به عدم توان رقابت دست به اقداماتی از قبیل مدیریت کردن سود بنماید (بگنولی و واتس، 2007 و کدیا و فیلیپون، 2009).

  با توجه به تحقیقات انجام شده در موضوعات مرتبط همچون پاول (2009) که حاکی از این است که رقابت بازار تأثیر منفی بر کیفیت سود دارد و همچنین در تحقیقی دیگر چنگ و همکاران (2011) بیان کردند که ارتباط مثبتی میان رقابت بازار محصول و کیفیت سود شرکتها وجود دارد. بنابراین احتمال این می رود که بین رقابت بازار و نوسان های سود نیز ارتباط وجود داشته باشد که این نیازمند آزمون است تا نتایج آن مشخص شود.

  در این پژوهش برای بررسی تأثیر رقابت پذیری بر نوسان های سود شرکت های صنایع غذایی از مدل پورتر استفاده می شود.

  طیق مدل پورتر، محیط رقابتی صنعت توسط تقابل پنج نیروی نسبتاً با ثبات که در همه صنایع مشترک اند، اما با توجه به ویژگی های اقتصادی و تکنولوژیکی هر صنعت متفاوتند، تعیین می شود.

  تقابل این نیروها سودآوری بلند مدت یک صنعت را تعیین می کند. ویژگی و شدت این نیروها به ساختار و ویژگی های اقتصادی و تکنیکی هر صنعت بستگی دارد. این پنج نیرو عبارتند از : تهدید ورود رقبای جدید، شدت رقابت میان رقبای موجود، تهدید ورود محصولات جانشین، قدرت چانه زنی خریدار، قدرت چانه زنی تأمین کننده.

  دلایل بیان شده انگیزه اصلی برای انجام پژوهش حاضر را فراهم کرده است.

   

  1-2-  اهمیت و ضرورت پژوهش

     امروزه نوسان های سود یکی از موضوعات بحث برانگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری و مدیریت مالی به شمار می رود. به دلیل اینکه سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیم گیری به رقم سود توجه خاصی دارند، این پژوهش از جنبه رفتاری، اهمیت خاص خود را دارد. پژوهش ها نشان داده است که نوسان کم و پایدار سود حکایت از کیفیت بالای آن دارد(ابراهیمی کردلر و همکاران ،88). به این ترتیب، سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیشتر در سهام شرکتهایی سرمایه گذاری می کنند که روند سود آنها با ثبات تر است.

  از جمله نتایج مورد انتظار این پژوهش می توان به ایجاد درک و آگاهی جدیدی از تاثیر رقابت بازار بر نوسان های سود و همچنین ارائه پیشنهاداتی برای بهبود سود شرکتها با استفاده از رقابت پذیری در سطح بین الملل نام برد.

  1-3-  اهداف پژوهش

     عمده پژوهش های انجام شده در مورد نوسان های سود و هموارسازی آن در کشورهای توسعه یافته انجام شده است. انجام پژوهش های مشابه در ایران و بررسی عوامل موثر از دیدگاه های دیگر می تواند ادبیات این موضوع را غنی تر سازد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رقابت بازار بر نوسان های سود شرکتهای صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه اطلاعات مفید به سهامداران، سرمایه گذاران، کارگزاران، تحلیلگران مالی و مدیران بنگاه های صنعتی می باشد. در این پژوهش عواملی همچون حمایت دولت، تعداد رقبا و ... مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

   

  1-4- سوال های پژوهش

  پرسش های اصلی :

  آیا رقابت بازار و قیمت کالا با یکدیگر ارتباط دارند؟

  آیا برند کالا در رقابت بازار تأثیر دارد؟

   

  1-5-  فرضیات پژوهش

   فرضیه ی اصلی :

  رقابت بازار بر نوسان های سود شرکت ها تأثیر دارد.

  فرضیه های فرعی :

  از دیدگاه مدیران بنگاه های صنعتی، رقابت بازار بر نوسان های سود شرکت ها تأثیر دارد.

  از دیدگاه اقتصاد دانان، رقابت بازار بر نوسان های سود شرکت ها تأثیر دارد.

  از دیدگاه حسابداران، رقابت بازار بر نوسان های سود شرکت ها تأثیر دارد.

  1-6-  متغیرهای پژوهش

  متغیر های مستقل: 

  وضعیت سیستم توزیع محصولات صنعت

  حمایت دولت از صنعت

  تعداد تأمین کنندگان

  محصولات جایگزین

  تعداد رقبا

  تعداد مشتریان عمده

   

  متغیر وابسته:  نوسان های سود

   

  1-7 - کلیات روش تحقیق

  این پژوهش از نظر ماهیت و اهداف از نوع پژوهش های کاربردی می باشد چرا که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع تحقیقاتی انجام می شود. همچنین این پژوهش با توجه به عدم کنترل کلیه متغیرهای مربوط نمی تواند از نوع پژوهش های تجربی محض باشد اما با توجه به تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته، این پژوهش از نوع پژوهش های نیمه تجربی است. ونیز با توجه به اینکه هدف این پژوهش بررسی تأثیر رقابت بازار بر نوسان های سود شرکت ها است لذا، از نوع تحلیل همبستگی و رگرسیونی می باشد. این پژوهش دارای یک متغیر وابسته و چندین متغیر مستقل است که میزان اثر این متغیرهای مستقل در متغیر وابسته از طریق آزمون فرض های رگرسیون مشخص می شود. بر این اساس تعدادی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (شرکت های صنایع غذایی و آشامیدنی) با توجه به معیارهایی انتخاب شده و داده های مربوط به آن ها در طول سال های 1387 تا 1391 جمع آوری می شود و پس از محاسبه و برآورد متغیرهای اساسی تحقیق، رابطه این متغیرها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

  جامعه آماری

     با توجه به تعداد بسیار زیاد واحدهای اقتصادی و پراکندگی آنها در کشور ، جامعه آماری پژوهش برای آزمون فرضیه ها، اقتصاد دانان، حسابداران و مدیران شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1387 تا 1391می باشد، که با استفاده از نمونه گیری به روش هدفمند برگزیده می شوند.

   

  روش نمونه گیری

  نمونه آماری به روش هدفمند و با در نظر گرفتن قلمرو مکانی و زمانی پژوهش بر اساس معیارهای زیر انتخاب شده است:

  شرکت ها باید در طول سال مالی تداوم فعالیت داشته باشند.

  سال مالی شرکت ها به اسفند ماه ختم شود.

   

  روش های گردآوری اطلاعات

     در این پژوهش گردآوری اطلاعات در دو مرحله انجام می شود. در مرحله اول برای تدوین مبانی نظری پژوهش از روش کتابخانه ای ( کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین)، اینترنت و سایت های قابل استناد و در مرحله دوم، از روش میدانی برای گردآوری داده های مورد نظر، علاوه بر نرم افزار     ره آورد نوین از مصاحبه و پرسشنامه (جهت جمع آوری اطلاعات از خبرگان شامل اقتصاد دانان، حسابداران و مدیران بنگاه های صنعتی ) استفاده می شود. سپس برای آماده سازی اطلاعات از نرم افزار  spss  استفاده می شود.

   

   

  تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها :

     برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها لازم است ابتدا ماهیت متغیر تحقیق را بشناسیم، سپس با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی آن را مورد ارزیابی قرار دهیم. در بخش آمار توصیفی، برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های مرکزی همچون میانگین و میانه و شاخص های پراکندگی انحراف معیار، چولگی و کشیدگی استفاده می شود. همچنین چون در هر پژوهش میدانی با استفاده از ابزار پژوهش داده های متناسب با فرضیات و سؤالات پژوهش گردآوری شده برای تخمین ضرایب متغیرهای مستقل معادله رگرسیون با استفاده از آمار استنباطی به تخمین آنها می پردازیم. معنی دار بودن معادله رگرسیون  با استفاده از آماره F صورت می پذیرد و از آزمون t برای آزمون فرضیه ها استفاده می شود. در این تجزیه و تحلیل ها از نرم افزار Spss استفاده می شود.

   

  1-8-  قلمرو زمانی و مکانی تحقیق

  قلمرو زمانی: به لحاظ زمانی شرکتهای صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از تاریخ 1/1/1387 تا 29/12/1391 مورد استفاده قرار می گیرد.

  قلمرو مکانی: شرکتهای صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

   

  1-9-  تعریف واژه­ها و اصطلاحات تخصصی :

  رقابت پذیری : قابلیت ها و توانمندی هایی است که یک شرکت، صنعت، منطقه و کشور از آن بهره مندند و می توانند آنها را حفظ کنند تا در صحنه بین المللی توانایی افزایش سهم بازار ،سود دهی بالا ، برای یک دوره طولانی را داشته باشند  (عسگری، 1388).

  نوسان سود : نوسان سود میزان تغییرات سود در طول زمان است. نوسان سود به معنای عدم استمرار (تکرار پذیری)سود جاری است.

  تعداد رقبای تجاری : تعداد افراد حقیقی یا حقوقی که برای کسب موفقیت در بازار در تلاش هستند.

   

  صنعت : عبارت است از گروه شرکت هایی که محصولات آن ها جایگزین نزدیکی برای هم می باشد (پورتر 1384، ص 43).

   

   

   

  جمع بندی فصل

  در ابتدا به بیان مسأله پرداختیم و اهمیت رقابت پذیری را در دنیای امروز بیان نمودیم. سپس اهمیت و ضرورت سود و تغییرات آن بیان شد و در ادامه هدف خود را که در اختیار گذاشتن اطلاعاتی در مورد عوامل تأثیر گذار رقابت پذیری بر سود و درجه اهمیت آن ها برای مدیران بنگاه های صنعتی، سهام داران و... بود را بیان نمودیم.  سپس در راستای سوالات ایجاد شده، فرضیه های پژوهش تدوین شدند. در پایان نیز کلیات روش انجام پژوهش مطرح شد.

  به منظور تعیین و بررسی ابعاد رقابت پذیری و تاثیر آن بر نوسان سود لازم است ابتدا مروری تئوریک بر مباحث مطروحه در این مقوله صورت گیرد.

  لذا در این فصل ابتدا پیشینه نظری تحقیق بیان می گردد که در این راستا مفهوم رقابت پذیری و اهمیت آن و همچنین دیدگاه ها و مدل های مرتبط با آن مورد توجه قرار می گیرد. سپس مدل پنج نیروی رقابتی پورتر  و زیر شاخص های آن که در این پژوهش از آن استفاده شده، بیان می شود. در ادامه به بحث پیرامون نوسان پذیری سود و تحقیقات انجام شده در این زمینه پرداخته می شود و در انتها نیز به معرفی صنعت غذایی و اهمیت و جایگاه این صنعت در ایران پرداخته می شود.

  در واقع در این فصل با بیان تعاریف گوناگون رقابت پذیری با توجه به رویکردهای مختلف موجود در رقابت پذیری و مدل های موجود در این مبحث، به مشخص کردن سطح رقابت پذیری پرداخته و مدل مورد استفاده خود را بیان می کنیم. در ادامه با توجه به پیشینه تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع مورد بحث سعی می شود تا با توجه به اهداف پژوهش، موارد مورد نیاز از مدل برای انجام پژوهش در نظر گرفته شود.

   

   

   

   

   

   

   

   

  بخش اول: رقابت پذیری و تئوری های مرتبط با آن

       رقابت پذیری یکی از مفاهیم مهم و کلیدی می باشد که در دو دهه اخیر توجه بسیاری از محققان و پژوهشگران مدیریت، اقتصاد و تجارت بین الملل را به خود جلب نموده است و برای آن تعاریف بسیاری از دیدگاه های گوناگون ارائه شده است. در این بخش ابتدا مروری بر این تعاریف خواهیم داشت و سپس رویکردها و عوامل موثر بر آن مورد بحث واقع خواهد شد.

  2-1-1-  تعریف رقابت پذیری      

     رقابت پذیری به معنای توانایی سازمان در جهت ماندگاری در کسب و کار و محافظت از سرمایه های سازمان، به دست آوردن (بازگشت) سرمایه ها، و تضمین شغل ها در آینده می باشد( آکیمووا، 2000). رقابت پذیری تعریف واحدی ندارد اما در تمامی تعریف های ارائه شده این وجوه مشترک در آنها دیده می شوند که رقابت پذیری قابلیت ها و توانمندی هایی است که یک شرکت، صنعت، منطقه و کشور از آن بهره مندند و می توانند آنها را حفظ کنند تا در صحنه بین المللی توانایی افزایش سهم بازار و      سود دهی بالا برای یک دوره طولانی را داشته باشند (عسگری، 1388). رقابت پذیری در بین شرکت ها یعنی امکان بدست آوردن موفقیت مناسب و پایدار در صنعت و بازاری که شرکت در آن فعالیت       می کند. حال با توجه به چنین دیدگاهی هر چه شرکت ها توان بیشتری در بدست آوردن سهم بازار محصولی که تولید می کنند به دست آورند در نتیجه گوی سبقت را از دیگر رقبای خود می ربایند و در نتیجه این امر، شرکت ها رشد و پیشرفت خواهند کرد (درون پرور و دیگران، 1388).

     (کوهمن، 1984)رقابت پذیری را به عنوان توانایی اقتصادی بنگاه برای ثابت نگه داشتن سهم خود در بازارهای بین المللی یا افزایش سهم خود در بازار هر فعالیتی تعریف می کند که انجام می دهد. سهم بازار (مقدار فروش شرکت) دربردارنده موقعیت بازار شرکت و نیز اندازه نسبی شرکت می باشد. به عبارت دیگر، مقدار فروش شرکت می تواند نشان دهنده میزان نفوذ شرکت در بازار باشد و می تواند به طور غیر مستقیم دلالت بر شهرت، تشخیص، قابلیت های توزیع یا حتی کیفیت واقعی شرکت داشته باشد. اساساً، مقدار فروش شرکت حاکی از اندازه شرکت نسبت به دیگر رقبای بالقوه، بخش ها یا کل بازار می باشد. معمولاً این استنباط وجود دارد که هر چه سهم بازار (مقدار فروش شرکت) شرکت بیشتر باشد، آن شرکت موفق تر است (اوریگان، 2002).

     هر چه تعداد رقبای تجاری در صنعت زیادتر باشد، شرکت برای به دست آوردن سهم فروش و تأمین مالی با تعداد رقبای بیشتری روبرو می شود. و برای تامین نیازهای خود مجبور به رقابت با تعداد بیشتری از شرکت ها می باشد. در نتیجه هر چه تعداد رقبا در صنعت بیشتر باشد رقابت در آن صنعت نیز شدت بیشتری پیدا می کند. (گریفیس، 2001).

  تایسون 11993 رقابت پذیری را توانایی در تولید کالا و خدمات قابل رقابت در بازارهای بین المللی    می داند به طوریکه همزمان برای شهروندان استانداردهای زندگی پایدار و رو به رشدی را ایجاد نماید در حالیکه کروگمن 21994 رقابت پذیری را چیزی جز بهره وری نمی داند (فاوزی، 2000)3. چهار باغی 41994 رقابت پذیری را تعامل و بر هم کنش میان سطوح ارزش های مشتریان و سهامداران می دانند که در نهایت موجب بهبود قابلیت ها و ویژگی های سازمان در رقابت با دیگران در بازار می شود.

  از دیدگاه دانشکده کسب و کار هاروارد رقابت پذیری ملی معیاری است برای سنجش میزان توانایی یک کشور در ایجاد، تولید و ارائه خدمات در عرصه جهانی به گونه ای که نرخ بازگشت بالایی در منابع مصرفی را همراه خود داشته باشد (اومرگیه، 2001)5.

  OECD رقابت پذیری را توانایی یک کشور در بازار آزاد برای تولید محصول و ارائه خدمات می داند به گونه ای که همزمان با آن توسعه و حفظ درآمد واقعی شهروندان خود در دراز مدت را به همراه داشته باشد (فاوزی، 2002).

  بر اساس گزارش رقابت پذیری جهانی، رقابت پذیری جهانی توانایی یک کشور در تولید ثروت بیشتر در مقایسه با رقبایش در بازار جهانی می باشد (کیم، 2002)6.

  با توجه به تعاریف ارائه شده رقابت پذیری در اثر ترکیبی از دارایی ها و فرآیندها به وجود می آید که یا به صورت موهبتی می باشد (منابع طبیعی) و یا اینکه بشر آن را به وجود آورده است (زیر ساخت ها).

   Tyson (1993)-1

   Krugman (1994)-2

  Fowzy (2002)-3

  Charbaghi (1994)-4

  Omergie (2001)-5

  Kim (2002)-6

  فرآیندها این دارایی ها را به سود و منفعت اقتصادی ناشی از فروش به مشتریان تبدیل می کند. پورتر بر تاثیر مشتریان و تأمین کنندگان با توجه به زنجیره ارزش بنگاه اشاره کرده است و مزیت رقابتی را بخشی از یک سیستم گسترده تر و در ارتباط با تأمین کنندگان و مشتریان و مصرف کنندگان نهایی می داند (تامپسون، 2001)1.

  تفاوت ها در ارائه تعاریف از رقابت پذیری و مزیت رقابتی ناشی از چند وجهی بودن این موضوع می باشد. به عنوان مثال کاربت 19932 بر جنبه های بازاریابی رقابت پذیری، گراپ 19973 بر قابلیت های نوآوری بنگاه تأکید داشته اند.

  کاریانیسی و پوپسو 42005 نیز بر نقش تکنولوژی اطلاعات و ICT و تدارکات الکترونیکی کالا در افزایش بهره وری ملی و ارتقاء رقابت پذیری کشورهای اتحادیه اروپا تأکید کرده اند.

  در یک بررسی و مطالعه ادبیات رقابت پذیری توسط رئیس و همکارانش در 51996 انجام شده است رقابت پذیری از دیدگاه های مختلف مورد توجه واقع شده و در 4 دسته تقسیم بندی شده است که در جدول 2-1 نشان داده شده است.

  دیدگاه تمرکز مطالعات

  شاخص های مورد توجه

  مزیت رقابتی و رقابت پذیری قیمت

  قیمت و نرخ ارز و تأثیر آن بر رقابت پذیری

  مطالعات تجربی و طرح کلی

  سطوح تکنولوژی، سرمایه، مهارت، میزان صادرات، نرخ ارز، هزینه ها و سیاست های مالی دولت، جهانی سازی و شرکتهای چند ملیتی

  دیدگاه مدیریت و استراتژی

  منابع ساختار سازمانی، واسطه های محیطی سازمان و متغیرهای ویژه بنگاه

  دیدگاه تاریخی، سیاسی و فرهنگی

  نژاد، آب و هوا، اخلاقیات، قدرت دولت، ارزش های فرهنگی، فرد گرایی

  جدول 2-1- دسته بندی مطالعات انجام شده در مورد رقابت پذیری، منبع : کیم 2002

                                                   5-Reyess & et  al (1996)                                                                        1-Thompson (2001)

  2-Corbett (1993)

  3-Grupp (1997)

  4-Carayiannis &  Popeseu (2005)

  2-1-2- سطوح رقابت پذیری

  رقابت پذیری مفهومی چند بعدی بوده که می تواند در دیدگاه های مختلف ملی، صنعت و سازمان مورد بررسی قرار گیرد (Momaya, 1998). ریشه کلمه رقابت پذیری بر گرفته از واژه لاتین competitor است که به معنای رقابت در بازارهای تجاری می باشد. این واژه برای بیان توان اقتصادی واحد در مقابل رقبایش در بازارهای جهانی است که کالاها، خدمات، افراد، مهارت ها و ایده ها در سطوحی فراتر از مرزهای جغرافیایی عرضه می شوند (Murths, 1998).

  در حال حاضر رقابت پذیری موضوعی محوری در سراسر دنیا محسوب شده و از آن به عنوان ابزاری جهت دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب و توسعه پایدار قلمداد می شود. در اقتصاد بین المللی، رقابت پذیری را به صورت امکان به دست آوردن موقعیت مناسب و پایدار در بازارهای جهانی تعریف      کرده اند. در عصری که جهانی شدن، فرآیندی رو به گسترش تلقی می شود، رقابت پذیری موضوعی مهم بین سیاست گذاران در سطوح مختلف ملی، صنعت و سازمان به شمار می آید (Shurchuluu, 2002).

  رقابت پذیری در سطح شرکت را می توان به صورت توان شرکت در طراحی، تولید و یا ارائه محصولاتی که در مقابل محصولات رقبا، دارای قیمتی پایین تر یا کیفیتی بالاتر در مقابل هزینه ای برابر باشد، تعریف نمود (D'cruz & Rugman, 1992). در مورد رقابت پذیری صنایع نیز باید به این نکته اشاره نمود که یک صنعت در صورتی قادر به رقابت می باشد که سازمان های وابسته به آن، دارای توان رقابتی بالایی باشند (Porter, 1998).

  مک گاهان معتقد است که 36 درصد سود آوری بنگاه ها و صنایع به ویژگی ها و توانمندی هایشان بستگی دارد (Mc Gahan, 1999).

  از تعاریف و مطالب ارائه شده می توان این گونه استنباط کرد که رقابت پذیری در ارتباط سطوح مختلف بنگاه های اقتصادی منفرد تا مناطق جغرافیایی و حتی کشورها به کار رفته است که در هر کدام از سطوح به جنبه های مختلف رقابت پذیری توجه شده است.

   

  2-1-2-1- رقابت پذیری در سطح خرد (Micro Level)

  رقابت پذیری در سطح بنگاه به معنای توانایی حفظ وضعیت بنگاه در بازار می باشد (استامر، 1998)1. پورتر اعتقاد دارد که یک بنگاه با تکیه بر دارایی های خود رقابت پذیر نمی شود و عواملی نظیر تأمین کنندگان، مشتریان و فشارهای رقابتی ناشی از رقبا نیز بر آن تاثیر گذار می باشند (پورتر 1990)2.

  بنگاه ها برای اینکه رقابت پذیر باشند بایستی 4 فاکتور را به طور همزمان در وضعیت بهینه قرار دهند: هزینه- کارایی، کیفیت، تنوع و قدرت پاسخگویی. به منظور افزایش در بهره وری این عوامل لازم است که اصلاحات اساسی در حوزه های سازماندهی تولید، سازماندهی توسعه محصول  و سازماندهی زنجیره ارزش صورت پذیرد (آلتنبرگ، 1998)3.

  2-1-2-2- رقابت پذیری در سطح میانی (Maso Level)

  در زمانی که توجه محققین به بررسی رقابت پذیری بین المللی معطوف شده بود تعدادی از مناطق محلی اقتصادی به صورت مجتمع های صنعتی با تکنولوژی پیشرفته شکل گرفت. در واقع تلاش دولتمردان منطقه ای و ملی در سطح جهان، در این مجتمع ها دستیابی به توسعه اقتصادی منطقه ای بود. ابزارهای به کار گرفته شده در این مناطق شامل پارک های فناوری، مراکز نوآوری، برنامه های آموزشی و پشتیبانی های مالیاتی و کمک های مالی مستقیم به بنگاه ها بود تا این مراکز کوچک تکنولوژی پیشرفته شروع به بازدهی تجاری نمایند (استامر، 1998). 

   

  Abstract

  The  purpose of writing  the  current  research  is  the  impact  of  market competition  on  profit volatility  of  member food  industry  companies  Tehran stock  exchange. In the research  which  is  applicable  and  semi- empirical  one,  after  reviewing  on  competitiveness  concepts  and  its  related  views  and  profit volatility, questionnaire in  relation  to  sub- indices  Porter's  Five  Competive  Force  model  considered  and  after  proving  its  validity  and  reliability  distributed  among  284  managers  and  accountants  in the  food  industry  companies  and  masters  of  economics.                                                

  The  results  of  applying  t-student  test  shows  that were  significant six  independent  variables    in terms  of  economists  and  five  independent  variables (except  number of  customers)in  terms  of managers  and  accountants.  Finaly, the  six  variables (the  number  of  suppliers,  distribution  systems,  the  number  of  competitors,  government  support,  alternative  products  and  number  of  customers) using  standardized  beta column in the  table  of  coefficients  in  analysis  spss  were  rated. In the end,  the number of suppliers  and  distribution  system  in terms of  managers  and  accountants, also  alternative  products  and  number  of  suppliers  in  terms  of  economists  were identified  as  the  most  important  factors  affecting  profit  volatility and profit.                                                                                                    

  Keywords:

  Competitiveness, profit  volatility, number  commercial  competitor, industry 

 • فهرست:

  فصل اول : کلیات پژوهش

  مقدمه.........................................................................................................................................................2

  بیان مسأله.....................................................................................................................................3

  اهمیت و ضرورت پژوهش ........................................................................................................ 4      

  اهداف پژوهش ............................................................................................................................5

  سؤال های پژوهش ......................................................................................................................5

  فرضیات پژوهش..........................................................................................................................5

  متغیرهای پژوهش.........................................................................................................................6

  کلیات روش پژوهش....................................................................................................................6

  قلمرو پژوهش..............................................................................................................................8

  تعریف واژگان تخصصی..............................................................................................................9

   

  فصل دوم : مبانی نظری پژوهش

  مقدمه....................................................................................................................................................... 11

  بخش اول : رقابت پذیری و تئوری های مرتبط با آن...........................................................................12 

  2-1-1- تعریف رقابت پذیری............................................................................................................... 12

  2-1-2- سطوح رقابت پذیری................................................................................................................ 15

  2-1-2-1- رقابت پذیری در سطح بنگاه یا صنعت................................................................................ 16

  2-1-2-2- رقابت پذیری در سطح منطقه...............................................................................................16

  2-1-2-3- رقابت پذیری در سطح ملی..................................................................................................17

  2-1-3- مروری بر تئوری ها، مدل ها و رویکردهای مرتبط با رقابت پذیری.........................................17

  2-1-4- مدل رقابت پذیری مینتزربرگ...................................................................................................18

  2-1-5- مدل رقابت پذیری کوتا و همکاران..........................................................................................20

  2-1-6- دیدگاه مبتنی بر منابع................................................................................................................21

  2-1-7- دیدگاه موقعیت در بازار ...........................................................................................................23

  2-1-8- رابطه با تأمین کنندگان...............................................................................................................24

  2-1-9- دیدگاه مبتنی بر توان خلاقیت و نوآوری...................................................................................25

  2-1-10- سایر دیدگاه ها........................................................................................................................26

  2-1-10-1- سرمایه فکری.....................................................................................................................26

  2-1-10-1-1- سرمایه انسانی................................................................................................................27

  2-1-10-1-2- سرمایه سازمانی.............................................................................................................28

  2-1-10-1-3- سرمایه رابطه ای............................................................................................................29

  2-1-10-1-4- نقش سرمایه فکری بر رقابت پذیری.............................................................................29

  2-1-10-2- دیدگاه مبتنی بر هوشمندی رقابتی......................................................................................30

  2-1-10-3- نقش هوشمندی رقابتی در افزایش توان رقابتی ................................................................33

  2-1-10-4- مدیریت دانش....................................................................................................................36

  2-1-10-4-1- مدیریت دانش، تعاریف و مفاهیم..................................................................................36

  2-1-10-4-2- نقش مدیریت دانش در رقابت پذیری بنگاه ها..............................................................37

  2-1-10-5- فناوری اطلاعات.................................................................................................................41

  2-1-10-5-1- فناوری اطلاعات، تعاریف و مفاهیم...............................................................................42

  2-1-10-5-2- نقش مداخله گر قابلیت یادگیری بازار...........................................................................43

  2-1-10-5-3- تجارت الکترونیک و توسعه توان رقابتی........................................................................44

  2-1-10-5-4- تأثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر محصول.................................................................44

  2-1-10-5-5- تأثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر توزیع.....................................................................44

  2-1-10-5-6- تأثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر قیمت.....................................................................45

  2-1-10-5-7- تأثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر ترفیع......................................................................45

  2-1-10-6- مدل رقابت پذیری پورتر....................................................................................................45

  2-1-10-7- پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی .....................................................................................51

  بخش دوم : نوسان پذیری سود و تئوری های مرتبط با آن .................................................................55

  2-2-1- سود حسابداری.........................................................................................................................55

  2-2-2- نوسان پذیری سود.....................................................................................................................56

  2-2-2-1- عوامل اقتصادی (محیط عملیاتی)..........................................................................................56

  2-2-2-1-1- ارتباط شرکت با محیط اقتصادی (عملیاتی)......................................................................56

  2-2-3- پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده............................................................................57

  بخش سوم : صنایع غذایی......................................................................................................................60

  2-3-1- تعریف صنعت...........................................................................................................................61

  2-3-2- تقسیم بندی صنایع.....................................................................................................................61

  2-3-3- تعریف صنایع غذایی..................................................................................................................62

  2-3-4- تاریخچه صنایع غذایی...............................................................................................................63

  2-3-5- صنایع مواد غذایی در ایران........................................................................................................64

  2-3-6- مشخصات عمومی صنایع غذایی...............................................................................................65

  2-3-7- عمده مشکلات صنایع غذایی....................................................................................................68

   

  فصل سوم : روش شناسی پژوهش

  مقدمه........................................................................................................................................................71

  3-1- روش پژوهش.................................................................................................................................72

  3-1-1- الگوریتم پژوهش (فلوچارت پژوهش)......................................................................................76

  3-2- جامعه آماری..................................................................................................................................77

  3-3- روش نمونه گیری..........................................................................................................................80

  3-4- حجم نمونه آماری.........................................................................................................................80

  3-5- روش گرد آوری داده ها و اطلاعات ............................................................................................82

  3-6- روش سنجش روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها.................................................................82

  3-7- متغیرهای پژوهش.........................................................................................................................83

  3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها.........................................................................85

  3-9- جنبه نوآوری پژوهش....................................................................................................................86

  3-10- ابزارهای آماری............................................................................................................................86

   

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

  مقدمه.......................................................................................................................................................94

  4-1- تحلیل داده ها متناسب با سوالات و فرضیه های پژوهش ............................................................95

   

   

  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

  مقدمه........................................................................................................................................................108

  5-1- جمع بندی فصل های گذشته.........................................................................................................109

  5-2- بحث و نتیجه گیری........................................................................................................................109

  5-3- محدودیت های پژوهش.................................................................................................................114

  5-4- پیشنهادات پژوهش.........................................................................................................................114

  فهرست منابع ....................................................................................................................................115 

  منبع:

  منابع فارسی

  آقازاده، هاشم؛ مهرنوش، مینا؛ (1389)." مقیاس رقابت پذیری بانک های تجاری ایران با تاکید بر عملکرد بخش بین المللی". فصلنامه پژوهش های اقتصادی،سال دهم،شماره اول،21-41.

  ابراهیمی کرد لر، علی. ذاکری، حامد. " بررسی مدیریت سود با استفاده از فروش دارایی ها" ، تحقیقات حسابداری، 1388؛ 3 : ص ص 135- 122.

  اعرابی، محمد، " درآمدی بر پژوهش کیفی: نگرش های فلسفی، روش ها و شیوه های گردآوری اطلاعات"، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره  22-21، 1378.

  پور حیدری، امید و عباس افلاطونی.(1385)." بررسی انگیزه های هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 44، ص ص 70- 55.

  ثقفی، علی و حمید رضا فدائی. (1386)." گزینش مدلی کارآمد برای پیش بینی جریان های نقدی براساس مقایسه مدل های مربوط در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1384- 1378" بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 50، ص ص 24- 3.

  حافظ  نیا، محمد رضا، " مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی"،  انتشارات سمت، چاپ چهارم، تهران، 1380.

   

  خاکی، غلامرضا،" روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی" ، نشر مرکز تحقیقات علمی کشور، 1378.

   

  خدامرادی، سعید؛ جمالی، علی؛ ابراهیمی، عباس؛ افخمی، عادل (1389). "مدلی برای بررسی رقابت پذیری صنایع با استفاده از مدل پنج نیروی پورتر بر اساس منطق فازی: به کارگیری شاخص انحصار سنجی هریشمن- هرفیندال". فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 60، 101-134.

   

  دانایی فرد، حسن، و دکتر سید مهدی الوانی و دکتر عادل آذر،  1383، " روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع" ، تهران ، انتشارات صفار-اشرفی.

  درون پرور، داوود. صادقین، علی. احمدی حدید، بهروز (1388)." بررسی تحلیلی ساختار صنعتی و رقابت پذیری صنایع ایران به تفکیک کدهای ISIC در دوره 74- 84" . فصل نامه مدیریت سال ششم- شماره 13 بهار88

  سکاران، اوما، 1381، " روش های تحقیق در مدیریت" ، دکتر محمد صائبی و دکتر محمود شیرازی، تهران، موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

  صحت، سعید؛ پریزادی، عیسی (1388). " به کارگیری تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای در تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید (مطالعه موردی شرکت سهامی بیمه ایران)"، نشریه مدیریت صنعتی، دوره 1، شماره 2، 105-120.

  صفری، حسین؛ اصغری زاده، عزت الله (1387). " اندازه گیری توان رقابتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با استفاده از شبکه های بیزن". نشریه مدیریت صنعتی، دوره1، شماره1، 51-70.

  عسگری، منصور.(1388)."رتبه بندی رقابت پذیری صنایع کوچک و متوسط در ایران"فصل نامه پژوهش های اقتصادی،1388 

  کریمی هسینچه، حسین (1386) .  جهانی شدن، رقابت پذیری و توسعه صادرات غیر نفتی:  بررسی رابطه علت و معلولی در اقتصاد ایران.  فصلنامه  بررسی های اقتصادی دوره 4، شماره 1، ص ص  117- 134.

  کیوی، ریمون، و لوک وان کامپنهود، 1386،" روش تحقیق در علوم اجتماعی" ، عبدالحسین نیک گهر، تهران، انتشارات توتیا

  مهرگان، محمدرضا؛ اصغری زاده، عزت الله؛ صفری، حسین (1387)." طراحی مدلی برای بررسی رقابت پذیری در سطح بنگاه با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاریافته (مطالعه موردی: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران)". فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 46، 1- 36.

  نوروش، ایرج، امین ناظمی و مهدی حیدری. (1385). " کیفیت اقلام تعهدی و سود با تأکید بر نقش برآورد خطای برآورد اقلام تعهدی"، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 43، ص ص 160- 135.

  دفتر آمار و فرآوری داده های وزارت صنعت، معدن و تجارت (www.mimt.gov.ir).

   

  منابع انگلیسی

  1.  Achrol, R.S, 1999."Marketing in Network Economy", Journal of Marketing. Vol 72

  2.  Achrol., R, S, 1997 "Chang in Theory  of  Interorganizational  Relations  in  Marketing: Toward  A  Network  Paradigm, Journal  of  Marketing,  Vol 63

  3-  Akimova, I. (2000). "Development of market orientation and competitiveness of Ukrainian firms", European Journal of Marketing. Vol. 34, No. 9/10. pp: 1128- 1148

  4.  Ali-Ahmadi Ali, R. Akhavan,  P. and Jafari  , M,  2006, "Exploring   the  interdependency  between  reengineering  and  information  technology  by developing  a conceptual  model" Business  Process  Management  Journal.

  5.  Allee,  V., 2000,  " The Value  Evolution,  Addressing  Larger  Implications  of  an  Intellectual   Capital  and  Intangible  Perspective" , Journal  of  Intellectual  Capital,  Vol.1, No.1, pp.  17-32

  6.  Allen,  E., Fjermestad, J ., 2001, "Ecommerce  Marketing  strategies: an  Integrated  Framework  and  Case  Analysis", Logistics  Information  Management,  Vol  14, No 1/2, PP: 14- 23

  7.  Altenurg,  T. and  Hillebrand,   w.  and  Stamer,  M.J  " Building  Systematic  Competitiveness" , German  Development  Institute,  Reports  and  Working  Papers 31   1998.

  8.  Ambashtah  Ajitabh, Momaya  K.  2002, " Competitive  of  Firms:  Review  of  Theory,  Frameworks, and  Models",  Singapore  Management  Review, 26(1)

  9.  Amidom, D, 1999, Innovation  and  the  knowledge  economy-  A  vision  of  prosperity.  Available  WWW: http: // np .parshift.com/ Speakers/ Speak 014.htm.

  10.  Argote, L., Ingram, P.,  2000, Knowledge  transfer: a basis for competitive  advantage  in firms. Organizational  Behavior  and  Human  Decision  Processes  82  (1),  150- 169.

  11-Badrinach, S.G., G.D., Gay,  and  J.D.,  Kale, (1989), " Patterns of Institutional Investment, Prudence  and  the  " Managerial  Safety  Net  Hypothesis", Journal of Risk  and  Insurance 56,605 – 629.

  12-Bagnoli,  M.,  Watts,  S. 2007. " Oligopoiy,  Disclosure  and  Earnings Management ". Working paper.

  13-Barnes, R. (2001), " Earnings Volatility  and  Market Valuation : An Empirical Investigation" , London Business School.

  14.  Barney, J.  B.,  2001,  Is  the  resource- based  view  a useful  perspective  for  strategic  management  research? Yes.  Academy  of  management  Review, 26, 41- 56.

  15.  Barney, J., 1991,  " Firm Resources  and  Sustained  Competitive  Advantage" , Journal  of  Management, 17(1), pp 99-120.

  16.  Barney.  J.,  Wright,  M., & Ketchen, D.,  J.  2001, " The  Resource-based  View  of  the  Firm: Ten  Years after 1991", Journal  of  management, 27, Pergamon, pp  625-641.

  17.  Bergen.  M. E,  2003, "Scanning  Competitive  Landscape:  A  Market- Based  and  Resource-Based  Framework, Strategic  Management  Information, Vol: 14

  18.  Bhuian, S,  N,  1997,  "Exploring  Market  Orientation  in  Banks:  an Empirical  Examination  in Saudi  Arabia. " Journal  of serveices  Marketing,  No.  11, pp.  317-328.

  19.  Bokma, A.,  2000, '' Integrated  information  and  knowledge management  and its  use  in  virtual  organizations ",  In  E-business  and  virtual  enterprises,  2nd  ed, IFIP.

  20.  Bontis  , N.,  Chue  chong  keow,  w., and  Richarson ,  S, 2000." Intellectual  Capital  and  business  performance in  Malaysian  industries". Journal  of  Intellectual  Capital., Vol.1 No,1.

  21.  Bontis,  N, 1996.  "Theres  a  price  on your head:  managing  intellectual  capital   strategically" . Business  Quarterly  Summer.

  22.   Bontis,  N, 1999. " Managing  organizational  knowledge   By  diagnosing   intellectual   capital:  framing  and  advancing   the  state  of  the  field",  International  Journal  of  technology   Management, Vol, 18  No, 5/6.

  23.  Bontis, N.,  2001, " Managing  Organizational  Knowledge  by  Diagnosing  Intellectual  Capital", Framing  &  Advancing  the  State  of the  Field.

  24.  Bontis, N.,  2002, "World  Congress  on  Intellectual  Capital  Reading",  United  States:  Butterworth- Heinemann.

  25.  Bontis, N.,  2003,  " The  Strategic  Management  of  Intellectual  Capital  &   Organizational  Knowledge",  New  York:  Oxford  University  Press, Inc,  pp.  621-642.

  26.  Bontis,  N,  Crossan,  M. &  Hulland,  J,  2002." Managing  and  organizational  learning  system  by  aligning  stocks  and  flows ",  Journal  of  Management  Studies.  39(4) June,  pp  437-466.

  27.  .  Bontis,  N,  Crossan,  M. &  Hulland,  J,  1996." Managing  and  organizational  learning  system  by  aligning  stocks  and  flows ",  Journal  of  Management  Studies.  39(4) June,  pp  437-466.

  28.  Bontis,  N.,  Dragonetti,  N, C.,  Jacobsen,  k,  and  Roos  ,  G,  1999,  " The  knowledge  Toolbox:  A  review  of  the  Tools  Available  to  Measure  and  Manage  Intangible  Resources"  , European  Management  Journal  Vol  17  No. 4  August.

  29.  Bontis,  Nick, 1998, " Intellectual  Capital :  An  Exploratory  Study  That  Develops  Measures  and  Models" , Management  Decision.  36/2, pp: 63-70

  30.  Bozbura,  F,  T,  2004, "Measurement  and  application  of  intellectual  capital  in  Turkey", The  learning  organizational,  Vol,  11, No,  4/5, pp:  127-143

  31-Bricker,R.,  G. Previts,  T.  Robinson  and  S.  Young.(1995), " Financial  Analyst Assessment  of   company  Earnings  Quality". Journal  OF  Accounting,  Auditing  and  Finance    10:  541- 544.

  32.  Brooking, A.,  1996, Intellectual  Capital,  International  Thompson  Business  Press, London.

  33.  Carayannis,  E.G.,  Popescu, D., " Profiling   a   methodology  for  economic  growth  and  convergence:  learning  from  the  Eu  eprocurement  experience  for  central  and  eastern  European   Countries" ,  Technovation  25,  pp.  1. 14, 2005.

  34.  Cater, T.,  2001, "  Knowledge  Management  as  a  Means  of  Developing  a  Firms  Competitive  Advantage"  Management  Vol, 6  No, 1-2.

  35.  Cater, T, &  Alfirevic   Niksa,  2003,  Sources   of  Competitive  Success  of  Large  Enterprises  in Transition:  The  Case  of  Croatin  and  Slovenia,  In:  Enterprise  in  Transition:  5 th  International  Conference,  Tucepi,  22- 24  May,  Faculty  of  Economics, Split.

  36-Cheng,P & Man, P and Yi, C(2011)" The impact of product market competition on earnings quality" Journal of Accounting & Finance

  37-Chenga, E.W.L. & Lib, H. (2007). Application  of  ANP in process models: An example of strategic partnering, Building and Environment, 42(1), 278-287.

  38.  Chiquan,  Gun,  2002,  "Market  Orientation  and  Customer  Satisfaction:  An  Empirical  Investigation ",  Southern  Hlinois  University  at  Carbondate, p, 1.

  39.  Cohen,  W.,  Levinthal,  D.,  1990,  Absorptive  capacity:  a  new  perspective  on  learning  and  innovation.  Administrative  Science  Quarterly  35,  128-152.

  40.  Combs, r,  E.,  &  Moorhead,  J,  D,  1992,  The  competitive  intelligence  handbook.  Metuchen,  MJ:  Scarecrow  Press.

  41. Dagdeviren, M & Yuksel. I. (2010). A fuzzy  analytic  network  process (ANP) model  for  measurement  of  the  sectoral  competition  level  (SCL), Expert  Systems  with  Applications, 37, 1005- 1014.

  42.  Day,  D,  2002,  Managing  the  Market  Learning  Process",  The  Journal  of  Business  &  Industrial  Marketing,  17(4), p:  240

  43.  Day,  G.S,  Wensley  R.,  1988"  Assessing  Competitive  Advantage:  a  Framework  for  Dignosing  Competitive  Superiority, " Journal  of  Marketing,  No,  52, pp,  1-20.

  44.  DC,  2001,  Destination  Competitiveness:  Development  of  a  Model  with  Application  to  Australia  and  the  Republic  of  Korea,  An  Australian  Govt  Report.  October.

  45.  D'Cruz,  J.,  and  Rugman,  A,  1992,  New  Concepts  for  Canadian  Competitiveness.  Kodak, Canada.

  46.  De  Hoog. R.,  1997, " Common  KADS:  knowledge  acquisition  and  design  support  methodology  for  structuring  the  KBS  integration  process", In knowledge  management  and  integratives  elements,  CRC, press,  Bocaraton, FL

  47.  Dedrick,  J.,  Gurbaxani,  V.,  Kracmer,  K.,  2003,  " IT  and  Economic  Performance:  A  Critical  Review  of  Empirical  Evidence"  ACM Computing  Services, March.

  48.  Dess  &  Lumpkin, 2003,   strategic  Management,  Mc  Graw-Hill

  49-Dichev, I.  and   v.w.  Tang. (2009), " Earnings  volatility   and   earnings  predictability" , Journal  of  Accounting  and  Economics   47(2009)  160- 181.

  50.  Dierickx,  I,  &  Cool,  K.,  1989, "  Asset  Stock  Accumulation  and  Sustainability  of  Competitive  Advantage",   Management   Science,  Vol. 35, pp. 1504-1511

  51.  Du  Toit,  A, S.  A,  2003,  Competitive  intelligence  in the  knoeledge  economy:  what  is  in  it  for  south  African  Manufacturing  enterprises?,  International  Journal  of  Information  Management  23, 111-120

  52.  Edvinson,  L,  and  Malone,  M,  1997,  Intellectual  Capital:  realizing  your  company's  true  valu  by  finding  its  hidden  brainpower,  Harper   Collins,  New  York, NY.

  53.  Edvinson,  L, 1997, "Developing  intellectual  capital  at Skandia", Long  Range  Planning, Vol. 30, No.3.

  54.  Edvinson,  L,  and  Sullivan, p,  1996, " Developing  a model  for  managing  intellectual  capital", European  Management  Journal,  Vol  14,  No, 4, pp,  356-364.

  55.  Ford.  D, and  McDowell,  R,  1999,  " Managing  Business  Relationship  by  Analyzing  the  effects  and  Value  of  Different  Actors" , Industrial  Marketing  Management,  Vol. 28, and  pp:  428-442

  56.  Ford. D, 1999. " Managing  Business  Relationships  by  Analyzing  The  Effects  And  Values  of  Different  Actors" , Industrial  Marketing  Management,  Vol. 28

  57.  Fourie.  L,  C.  H.,  1999,  World- Wide Web  as  an  instrument  for  competitive  intelligence  in  a  tertiary  educational  environment,  South  African  Journal  of  Information  Management,  1 (2). Available  WWW: http: // general.  Rau.ac.za/infosci/ Raujournal / voll. Nr2.01  09  99/ peer-reviewed/ peer  reviews  fourie.htm.

  58.  Fowzy,  Samiha, "  Globalization  and  Firm  Competitiveness  in the  middle  East  and  North  Africa  Region" , World  Bank,  Washington,  D.C.,  2002.

  59.  Fuld,  L,  1995,  The  new  competitor  intelligence  the  complete  resource  for  finding, analyzing,  and  using  information  about  one's  competitors,.  New  York:  Wiley.

  60-Giroud, X., Mueller  H. 2009. Does Corporate Governance Matter in Competitive Industries? Forthcoming at the Journal of Financial Economics.

  61.  Glazer, R.,  1998, " Measuring  the  knower:  toward  a theory  of  knowledge  equity,  California  management  review (40:3)

  62.  Grant , R,  M.,  1996,  Prospering  in dynamically  competitive  environments:  Organizational  capability  as  knowledge  integration.  Organizational  Science,  7(4),  375-387.

  63. Grant , R,  M.,  1997, The knowledge- Based  View  of  the  Firm:  Implications  for  Management  Practice. Long  Range  Planning,  Oxford,  Vol. 30, and  No.3.

  64.  Grant.  R.M,  1991,  " The  Resource-Based  View  of Competitive   Advantage:  Implication  for  strategy  Formulation"  California  Management  Journal, Vol  33

  65.  Gray,  B.,  Matcer, S,  Bashoff,  C  and  Matheson,  P,  1998,  "Developing  a  Better  Measure  of  Market  Orientation"  Europe  Journal  of  Marketing,  No.  32,  pp.  884-903;

  66. Greenley,  G,  E.,  1995 " Market  Orientation  and  Company  Performance:  Empirical  Evidence  from  UK  Companies",  Br  Journal  of  Marketing,  No. 6,  pp,  1-13.

  67-Griffith, R., 2001. Product market competition, efficiency and agency costs: an empirical analysis. Institute for Fiscal Studies

  68.  Grupp,  H.,  1997,  " The  Links  between  Competitiveness,  Firm  Innovative  Activities  and  Public  R&D  Support  in  Germany:  An  Empirical  Analysis",  Technology  Analysis  and  Strategic  Management,  9 (1),  pp  19-33.

  69-Guadalupe,  M., Cunyat,  V. 2009.  Globalization and the Provision of Incentives Inside the Firm. Forthcoming at the Journal of Labor Economics.

  70-Guttman, I., O. Kadan and E. Kandel, 2006." A Rational Expectations Theory of the Kink in Accounting Earnings," The Accounting Review, vol. 81(4), 811-848.

  71.  Haanes,  K.  and  I  Lovendahl,  B,  1997, " The unit  of  activity:  towards  an alternative  to  theories  of   the  firm  ,  structure  and  style",  John  Wiley  & Sons  Ltd

  72.  Hamel. G.  and  Prahalad.  C.,  K.,  1989, " Strategic  Intent",  HBR, No  3,  pp  63-76.

  73.  Hammer,  M.,  and  Champy,  J.,  1993,  Re-engineering  the  Corporation, Harper  Business,  New  York.

  74.  Hax , Arnold  &  Wilde,  Dean,  1999, "  the  delta  model:  Adaptive  Management  for  a  Changing  World"  , Sloan  Management  Review,  40(2), pp:  11-28.

  75.  Hax , Arnold  &  Wilde,  Dean,  2002, "  the  delta  model- toward  a  Unified  Framwork  of  Strategy",  MIT  Sloan  School  of  management,  Working  paper,  4261-02, p, 15.

  76.  Hilliard,  H.,  2004, " Tacit  Knowledge  and  dynamic  capability:  the  importance  of  penrose  image" , paper  to be  presented  at  the  DRUID,  1 May

  77.  Hooly,  et  al, 2003,  " The  Performance  Impact   of  marketing  Resource",  Journal  of  Business  Research.

  78.  Hudson,  W,  1993, " Intellectual  Capital:  How  to  build  it,  enhance  it,  use  it"  New  York:  John  Wiley  &  Sons

  79.  Inkpen,  A.,  C,  1998,  Learning  and  Knowledge  Acquisition  through  International  Strategic  Alliances,  Academy  of  Management  Executive,  Vol,  12  No  4.

  80.  Jaworski,  B,   J  AND  Kohli,  A,  K.,  1993,  "  Market  Orientation:  Antecedents  and  Consequences, " Journal  of  marketing,  No,  57,  pp:  53-70.

  81.  Johannessen,  J.,  &  Olsen,  B.,  2003,  Knowledge  management  and  sustainable  competitive  advantages:  The  impact  of  dynamic  contextual  training  International   Journal  of   Information  Management,  23,  277- 289.

  82.  Juttner  Uta,  and  Wehrli  Peter  Hans,  1994, " Competitive  Advantage" , Journal  of  Business  and  Industrial  Marketing,  Vol  9

  83.  Kahaner,  L,  1996,  Competitive  intelligence  From  black  ops  to  boardrooms-how  businesses  gather,  analyze,  and  use  information  to  succeed   in the  global  market place,

  New  York:  Simon  &  Schuster.

  84-Kedia, S., Philippon, T.2009. The Economics of Fraudulent Accounting. The Review of Financial Studies, vol. 22(6) pp. 2169-2199.

  85.  Kim,  C.  "  A  Model  Development  for  Measuring  Global  Competitiveness  of  the  Tourism  Industry  in the  Asia- Pacific  Region",  Korea  Institude  for International  Economic  Policy,  2002.

  86.  Kohli, A, K,  and  Jaworski,  B, J,  1990  Market  Orientation:  the  construct,  research,  proposition,  and  managerial  implications" ,  Journal  of  Marketing, Vol.54.

  87.  KPMG,  2000, "Knowledge  management  research  report",  KPMG  Consulting, available  at:  www.kpmg.com

  88.  Kumar, K, Subramanian,  R  and  Yauger,  C.,  1998, " Examining  the  Market  Orientation- performance  Relationship:  A  Context – Specific  Study", Journal  of  Management, No,  24, pp  201-233.

  89.  Lado,  A.  A.,  &  Wilson, M,  C,  (1994), Human  resource  systems  and  sustained  competitive  advantage:  A  compentency-  based  perspective,  Academy  of  Management  Review, 19(4),  699- 727.

  90.  Lank,  E,  1997, " Leveraging  invisible  assets:  the  human  factor",  Long  Range  Planning. Vol. 30, No. 3.

  91.  Leonard  Dorothy  &  Sensiper  Sylvia  1998:  The  Role  of  Tacit  Knowledge  in  Group  Innovation.  California  Review,  Berkely,  Vol, 40, No, 3.

  92.  Liao, Shu- Hsien  &  Hu, Ta-Chien, 2007, Knowledge  transfer   and  competitive  advantage  on  environmental  uncertainty:  An  empirical  study  of the  Taiwan  scmiconductor  industry,  Journal  of  Technovation (27),  402- 411

  93.  Lonch. R, 1999, "Sustainable  Competitive  Advantage:  Toward  A  Dynamic  Resource- Based Strategy",  Management  Decision,  Vol  37

  94. Ma. H,  1999, " Anatomy  of  Competitive  Advantage:  A  Select   Framework",  Management  Decision,  Vol  37

  95-Machlup,  F., 1967.  Theories of the firm :  marginalist,  behavioral, managerial. American Economics Review 57, 1-33.

  96.  Makovec-Brencic  Maja  &  Zabkar  Vesna, 2001 :  Competitive   Advantage  as a  result  of  Non-factors:  Application  of  The  Structural  Equation  Model.  Economic  and  Business  Review,  Ljubljana,  Vol, 3, No,  1.

  97-Man, Paul  (2009)" The Impact of Product Market Competition on Earnings quality" PhD dissertation in the Hong Kong Polytechnic University

  98.  Man,  TWY  et al,  1998, " Conceptualization   of  SMEs  Competitiveness:  A  Focus  on  Entrepreneurial  Competencies",  Working  Paper,  Department  of  Management,  Hong  Kong  Polytechnic  University.

  99.  Mayo,  A., 2000, " The  role  of  employee  development  in  the  growth  of  intellectual  capital", Personnel  Review,  Vol, 20, No.4,  pp.  521-533.

  100.  Mc  Gahan,  Anita, M,  &  Silverman,  Brain,  s.,  2006, " Profiting  from  Technological  Innovation  by  Others  :  The  Effect  of  Competitor  Patenting  on  Firm  Value",  Research  Policy,  35(8),  pp.  1222- 1242

  101.  Mc Aulay, L.,  Russell  G.,  &  Sims  J., 1997, " Tacit  Knowledge  for  Competitive  Advantage  Management  Accounting,  London,  Vol.  75,  No. 11

  102.  Mc Ghan,  A.,  M,  1999, " Competition,  Strategy  and  Business  Performance",  California   Management  Review , 41  (3):  74-  101, Mc Graw- Hill, pp 268-274.

  103-Minton, B.,C. Schrand  and  B. Walther.(2002), " Forecasting  cash  Flow  for  valuation: Is Cash  Flow  Volatility  Informative ?" Working  Paper,  ohio  state   university.

  104.  Mintzberg,  H,  1988, "  Generic  Strategies:  Toward  A  Comprehensive  Framework", Advanced  Strategic  Planning, Vol  5, JAI  Press,  Greenwich

  105.  Momaya, k,  1998, " Evaluating  International  Competitiveness  at  the  Industry  Level",  Vikalpa,  vol  23,  No  2,  April-June.

  106.  .  Momaya, k,  2000, "International  Competitiveness",  Hindustan  Publishing  Co.  New  Delhi

  107.  Mooney,  J,  Guraxani, V,  and  Kraemer,  1997, " A  process  oriented  framework  for  assessing  the  business  value  of  Information  Technology"  Advances  in  Information  system  journal.

  108.  Murths,  T.,  P,  et  al  ,  1998, " Country  Capabilities  and  the  Strategic  State:  How  National  political  Institutions  Affect  MNC  Strategies", Strategic  Management  Journal, 15, pp  113-129.

  109.  Narver,  J,  C  and  Slater,  S,  F.,  1990, "  The  Effect  of  a  Market   Orientation  on  Business  Profitablity",  Journal  of  Maketing  , No. 54,  pp,  20- 35

  110.  Ndlela,  L.  T  &  Du  Toit.  A. S.  A.,  2001,  "  Establishing  a  knowledge  management  program  for  competitive  advantage  in  an  enterprise",  International   Journal  of  Information  Management  21,  151-165

  111.  Organization  for  Economic  Co-operation  and  Development (OECD),  1999,  Guidelines  and  instructions  for  OECD  Symposium,  International  Symposium  Measuring  and  Reporting  Intellectual  Capital:  Experiences,  Issues, and Prospects,  June, Amsterdam, OECD,  Paris.

  112.  Ostro,  N,  1997, The  corporate  brain,  Chief  Executive, 123, 58-63.

  113.  Peteraf,  M,  A.  &  Bergen,  M,  E,  2003, "  Scaning  Dynamic  Competitive  Landscape:  a  Market- Based  and  Resource-Based  Framework",  Strategic  Management  Journal, Vol. 14, pp  75-90

  114.  Petraf,  M.,  A,  1983, " The  Cornerstones  of  Competitive  Advantage:  A  Resource- based  View",  Strategic  Management  Journal,  14, pp  179- 191.

  115-Petrovic, N.,S.  Manson  and  J.  Coakley. (2009)." Does  Volatility  Improve UK  Earnings  Forecasts ?" Journal  of  Business  Finance  and  Accounting, vol. 36, Issue  9-10, pp.  1148-1179.

  116.  Petty,  R.  &  Guthrie,  J.,  2000, "  Intellectual  Capital  Literature  Review:  Measurement, Reporting  and  Management",  Journal  of  Intellectual  Capital,  Vol  1  No  2,  pp:  155-176.

  117.  Polanyi  M,  1996, The  Tacit  Dymension,  Routledge  &  Kegan  Paul  London.

  118.  Porter,  Michael  E., "  The  Competitiveness  Advantage   of  Nations ",  New  York:  The  Free  Press,  1990.

  119.  Porter,  M.  E.  and  V.  E, Miller,  1985,  "  how  information  gives  you  competitive  advantage", Harvard  business  review 63 (4):  149-161.

  120.  Porter,  M., 1998, the  Competitive  Advantage  of  Nations,  Macmillan  Business,  pp 33.

  121.  Porter. M, E,  1986, " Competition  in  Global  Industries,  Boston,  Harvard  Business  School  Press,  Academy  of  Management  Review,  Vol  16

  122.  Priem,  R,  L,  &  Butter,  J.  E,  (2001).  Is  the  resource-based  view  a  useful  perspective  for  strategic  management  research? Academy  of  Management  Review,  26,  22-40.

  123.  Raju,  P, S, Lanial,  S, C, &  Gupta,  Y,  P,  1995, " Market  Orientation  and  Performance  in the  Hospital  Industry",  Journal  of  Helth  Care  Marketing, No.  15, pp,  34-41.

  124.  Riesenberger,    J,R,   1998,   Knowledge.  The   Source   of  Sustainable   Competitive   Advantage. Journal  of  International  Marketing, East  Lansing,  Vol. 6,  No.  3.

  125. Rivards, S. Raymond, L. &  Verreault, D. (2006).  Resource-based  view  and  competitive  strategy:  An  integrated  model  of  the  contribution of information  technology  to  firm  performance.  Journal   of  Strategic  Information  Systems, 15, 29-50

  126.  Roos  J.,  Roos  G.,  Dragonetti,  N.C.,  Edvinson,  I.,  1997, " Intellectual  Capital:  Navigating  in  the  New  Business  Landscape",  London: Macmillan, 1997.

  127.  Roos, G.  and  Roos, J, 1997  " Measuring  your  companys  intellectual  performance". Long  Range  Planning 30(3).

  128.  Roos, J.,  W  et al, 1996, " Developing   Long-term  Competitiveness  through  IT  Assets",  Sloan  Management  Review,  38  (1), pp  31-42.

  129.  Saint-Onge  H.,  1997, " Tacit  knowledge:  The  key  to  strategic   alignment  of  intellectual  capital",  Planning  Review.  Vol. 24, No,  2,  pp:  10-14

  130.  Sallis, E  &  Jones,  G,  2002, "  Knowledge  management  in  Education. "  Great  Britation:  Kogan  Press.

  131.  Seetharaman,  A., Sooria,   H. H. B.Z  &  Saravanan,  A,   S,  1997, "  Intellectual  Capital   Accounting  and  Reporting  in  the  Knowledge  Economy",  Journal  of  Intellectual  Capital,  vol. 3, No, 2,  pp. 128-148

  132.  Shurchuluu,  p,  2002, "  National  Productivity  and  Competitive  Strategies  for  The  New  Millennium",  Integrated  Manufacturing  System,  Vol  13

  133.  Skandia,   Visualising,   1997, "  Intellectual  Capital  in  Skandia,  A  Supplement  to  Skandia's  1994  Annual  Report",  Sweden:  Skandia

  134.   Skyrme,  D.,  &  Amidon,  D,  1997,  Creating   the  knowledge-based  business.  London:  Business  Intelligence.

  135.  Smith,  S.,  1995, "  World  Class  Competitiveness" ,  Managing  Service  Quality,  vol  5,  No  5,  pp  36-42.

  136.  Stamer,  M.J.,  "  clustering,  systematic  Competitiveness  and  Commodity  chains:  Shaping  Competitive  Advantage  at  the  Local  Level  in  Santa  Catharina/ Brazil, " International   Institute  for  Labor  Studies,  Geneva,  March  1998.

  137.  Stewart,  T.  1997,  Intellectual  Capital:  The  New  Wealth  of  Nations,  Doubleday  Dell  Publishing  Group,  New  York.  NY.

  138.  Sullivan,   P.H,  1997, "Profiting   from  Intellectual  Capital:  Extracting  Value  from  Innovation",  New  York:  John  Wiley  &  Sons  Inc

  139.  Sveiby,  K,  E,  2003.  "  Strategy  in  the  Knowledge  Economy,  Business  as  if  Knowledge  Matters"  24th  McMaster  World  Congress  2003,  15-  17  January.  Hamilton:  McMaster  World  Congress

  140.   Sveiby,  K,  E,  1997, The  Organizational  Wealth: Managing  and  Measuring  Knowledge  Based  Assets,  Berrett  Kochler,  San  Francisco,  CA.

  141.  Swann,  P.,  and  Taghave, M.,  1994,  Measuring  Price  and  Quality  Competitiveness – A Study  of  18  British  Product  Markets,  Brookfield,  Vermont,  Ashgate  Publishing  Co.

  142.  Syed- Lkhsan,  S.O.S.,  Rowland,  F.,  2004,  Knowledge management  in a  public  organization:  a study  on  the  relationship  between  organizational  elements  and  the  performance  of  knowledge  transfer.  Journal  of  knowledge  management  8(2),  95- 111.

  143.  Takeuchi,  H.  (1998),  Beyond  Knowledge   Management -  Lessons  from  Japan. (Online) Available:  http:// www.sveiby.com/ articles/  Lessons  Japan. Htm

  144.  Terry,  A,  2001, " Information  Technology,  core  competencies  and  sustained  Competitive  Advantage" ,  Information  Resource  Management  Journal,  Vol  14

  145.  Thompson,   J.L, "  Strategic   Management",  Thompson  Learning,  fourth  edition,   2001.

  146.  Tse,  C.B,  Sin,  Y,M,  Oliver,  H,  M,  Jenny,  S, Y,  Chow,  R.,  2003, " Market  Orientation  and  Business  Performance  in  a  Chinese  Business  Environment, "  Journal  of  Business  Research,  No.  56,  pp,  227- 239

  147.  Tuominen,  M.,  Rajala,  M,  Moller,  K,  2004,  "  Market  Driving  Versus  Market-Driving: Divergent  Roles   of   Market  Orientation  in  Business  Relationship",  Industrial  Marketing  Management,  Vol.  33,  pp:  207- 217

  148.  Turban.,  E,  Melean.,  E,  2002, "  Information  technology   for   management"  ,  3 rd  ed,  John  wiley  &  Sons.  Inc.

  149.  Wernerfelt,  B.,  1984,  " A  Resource-Based  View  of   The  Firm",  Strategic  Management  Journal,  Vol.  5, pp.  171- 180

  150. Yang  Lee, C. (2009).  Competition  favors  the  prepared  firm: Firms  R  & D responses  to  competitive  market  pressure, Research  Policy, 38, 861-870.

  151.  Zack,  H.,  1999,  Managing  codified  knowledge,  Sloan  Management  Review  40  (4),  45 – 58.

  152.  Zack,  M.,  H,  "  Developing  a  Knowledge  Strategy",  California  Management  Review  Vol.  41 No,  3,  1999.


تحقیق در مورد پایان نامه تأثیر رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله در مورد پایان نامه تأثیر رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تأثیر رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه تأثیر رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه تأثیر رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه درباره پایان نامه تأثیر رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تأثیر رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تأثیر رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه تأثیر رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A. گرایش : تحول چکیده: با توجه به تغییرات سریع ،سازمان ها دریافته اند که کاربرد مؤثر از سرمایه ها و منابع دانش متعدد و گسترده این توانایی را به آنها می دهد که نوآوری کنند و پاسخگوی انتظارات و نیازهای تازه مصرف کنندگان و همچنین تحولاتی که در شرایط رقابتی و تکنولوژیک پیش می آید باشند، مدیریت دانش تصمیم گیری با کیفیت بالاتر را تایید کرده و ...

1- کليات 1- 1- مقدمه کيفيت را مي توان به روش هاي مختلف تعريف کرد اغلب مردم فقط يک درک مفهومي از کيفيت و يا به عبارت ديگر درکي از يک يا چند ويژگي خاص در يک محصول يا خدمت دارند. درک مفهومي يک نقط

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A ) مدیریت بازرگانی داخلی چکیده: ارزش ویژه برند مقصد گردشگری عبارت است از مجموع دارایی های (یا بدهی های) برند در رابطه با نام و سمبل مقصدگردشگری که موجب تغییراتی در ارزش خدمات و تجاربی که در آنجا فراهم می شود تعیین می گردد.در بسیاری موارد،ارزش ویژه برند از ارزش دارائی های فیزیکی به مراتب بیشتراست. این است که بازاریابان با کمک ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی فرایند جهانی شدن، به وجود آمدن سازمان‌تجارت جهانی و یکپارچگی بازارهای جهانی، پیشرفتهای سریع و بنیادین تکنولوژیک، پیشرفت های جدید در زمینه‌فناوری اطلاعات، افزایش تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا، تبیین کنترل های آلودگی محیط زیست و حفظ منابع انرژی، کمبود منابع و هزینه‌های بالای آنها، چالشهایی هستند که بنگاه‌ها و صنایع مختلف ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی چکیده: در دنیای متلاطم و متغیر کنونی تنها چیزی که تغییر نمی کند ، تغییر است . در دنیای کسب و کاری که به طور فزاینده تحت الشعاع سه واژه مشتری ، رقابت و تغییر ، هدایت می شود، شرکت ها در جستجوی راه حلّی برای مشکلات کسب و کار خود هستند،بر اساس ادبیات و اطلاعات موجود از شرکت های مؤفّق دنیا چنین برداشت ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مدیریت MBA چکیده این پروژه با هدف بررسی محیط رقابتی صنعت لبنیات بر مبنای مدل پنج نیروی پورتر در شرکت لبنی دوشه هراز آمل انجام گردیده است.وضع رقابت در یک صنعت به پنج نیروی اساسی بستگی دارد. قدرت مشترک این نیروها،سود نهایی با لقوه هر صنعت را تعیین میکند. قدرت مشترک نیروها ممکن است برای همه روشن باشد لیکن برای مقابله با آن ها استراتژیست ها ی صنعت ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی چکیده یکی از ارکان بسیار اساسی بازاریابی جدید، داشتن فرهنگ و بینش بازار در تمامی سطوح سازمان است که به بازارگرائی تعبیر می‌شود. بازارگرائی به معنای گرایش و تمایل به بازار و افراد و مشتری باوری و بازارنگری است و به این دلیل در بازاریابی جدید اهمیت دارد. هدف این پایان‌نامه، بررسی رابطه بین بازارگرائی و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) چکیده: هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی استان گیلان می باشد.. این تحقیق ویژگی های عینی ،ویزگی های ذهنی تصمیم گیرندگان وویژگی های شرکت را در یک نمونه 130تایی شرکت های تولید کننده مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی استان گیلان برای تحقیق ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: داخلی چکیده: تحقیقات مدیریتی بر اهمیت نقش الگوهای کسب و کار در ارتقای عملکرد سازمانی تاکید دارد . در سالهای اخیر شاهد رقابتی تر شدن عرصه کسب و کار در صنایع مختلف بوده ایم . بنابر نظر محققان عرصه کسب و کار ، دستیابی به جایگاه رقابتی مناسب برای یک شرکت ، تنها با کمک یک الگوی مناسب کسب و کار امکان پذیر است . ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش : "مدیریت تولید و عملیات" چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): با افزایش رقابت در عرصه تجارت جهانی، نحوه تامین و انتخاب تامین کنندگان ماشین آلات و قطعات یدکی در زنجیره تامین چالشی مهم برای اکثرسازمانها بشمار می آید . لذا، صنعت پالایش نفت کشور با درک نیازهای بازار داخلی، می بایست با داشتن ...

ثبت سفارش