پایان نامه بررسی عناصر نور و آب در تاریخ هنر ایران و نگرشی نوین در استفاده از این عناصردر طراحی المان های فضای شهری

word 3 MB 30945 226
مشخص نشده کارشناسی ارشد هنر
قیمت قدیم:۲۹,۴۰۰ تومان
قیمت: ۲۳,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

  فصل اول

  چکیده :

  این پژوهش با هدف اولیه استفاده از عناصر نور و آب در طراحی المان های شهری،به بررسی کامل این عناصر در دوران تاریخی ایران پرداخته است و هم چنین طراحی مبلمان و المان های شهری از منظر هویت و فرهنگ مورد بررسی قرار گرفته است و سعی بر ایجاد پیوندی محکم تر بین فرهنگ و المان های شهری شده است .

  هم چنین از نظر اجتماعی سعی در هرچه بهتر ارتباط برقرار کردن استفاده گر با المان های شهری شده است..

  مقدمه

  اهمیت موضوع

  با توجه به اینکه طراحی کنونی شهر تهران نیاز های روانی و جسمی مردم تهران را برآورده نمیکندو ارتباط فطری و موثر بین فرد و فضاهای شهری وجود نداردو شهری خاکستری بدون ایجاد تعلق خاطر بین فردو جامعه می باشد.بنابراین ایجاد فضایی با توجه به فرهنگ جامعه که ارتباط فرد با محیطش را بهتر کرده و فضایی برای تعامل و آرامش باشد ضروری می باشد.

  هدف

  طراحی المان و فضای شهری منطبق با فرهنگ و تاریخ مردم ایران در جهت ایجاد تعامل اجتماعی و تعامل بین فضاهای شهری و افراد.

   

  سوال پژوهشی

  با این فرض این تحقیق را شروع کردم که با بررسی تاریخ هنر ایران شاخصه های فرهنگی استخراج کنم و از آن ها به کدهای طراحی برای طراحی المان های شهری برسم.

  تعریف مبلمان شهری

  مبلمان شهری به مجموعه وسیعی از وسایل،اشیاء،دستگاه ها،نمادها،خرده بناها،فضاها و عناصری گفته می شود که چون در شهر و خیابان و در کل فضای باز نصب شده اند و استفاده عمومی دارند،به این اصطلاح معروف شده اند.

  پیشینه

  در این پژوهش مقطعی تحلیلی دوران تاریخ هنر ایران از زروانیسم تا کنون بررسی شده است.هنرهایی مانند نقوش برجسته،سفال،معماری،نگارگری،قالی مورد بررسی قرار گرفت.همچنین عقاید سهروردی دربار ه نور و حکمت اشراق نیز بررسی شد.فصل دوم به طور کامل به این بخش اختصاص داده شده .

  این بررسی نشان می دهد که شاخصه های فرهنگی تا قبل از دوران اسلامی دارای اشتراک های زیادی می باشد و بعد از دوران اسلامی با حفظ برخی اشتراکات دارای شاخصه های جدیدی است.

  نتایج:

  با بررسی های مقطعی و تحلیلی شاخصه هایی مانند تقدس،قائم به ذاتی تمرکز،سلسله مراتب تطهیر و خلوص و شفافیت،بخشندگی،حقیقت یابی و.. در ارتباط با عناصر نور و آب استخراج شده است.از این شاخصه ها به کدهای طراحی رسیدم که به کمک آنها و با بکار گیری روش set موفق به طراحی فضایی در بام تهران شدم.

   

  کلمات کلیدی

  -آب- نور- مبلمان شهری-فرهنگ

  1-2 روش تحقیق:

  مقطعی تحلیلی

   

  فصل دوم

  بررسی عناصر نور و آب در تاریخ هنر ایران

  آنالیز تاریخی

  2-1 اسطوره:

  بهار(1376 الف ،صص344 تا 345)اسطوره شناسی بخشی است از مردم شناسی فرهنگی که آن خود از مردم شناسی منشعب می گردد.مردم شناسی فرهنگی به بررسی و فرا یافتن قوانین عمومی قالب های رفتاری انسان در همه ابعاد آن  می پردازد و می کوشد توجیهی عمومی از این پدیده اجتماعی فرهنگی به دست دهد.اسطوره شناسی با بررسی مجموعه های اساطیری زنده یا مرده و فرا یافتن کیفیات عمومی و کلی آن ها،در خدمت مردم شناسی فرهنگی قرار می

  2-2 آب و آفرینش:

  آفرینش حیات بر آب نهاده شده است.سومریان معتقد بودنددر آغاز زندگی جز آب چیزی نبوده و همه چیز ها از آب به دست آمدند.در وسط آب جزیره ای به شکل کوه به وجود آمد.قله کوه آسمان شد و قاعده آن زمین.از برخورد قله به قاعده هوا به وجود آمدکه سومین عنصر زندگی پس از آب و خاک بود.یکی از صفات مهم این عنصر قابلیت انبساط است.

  در اسطوره های بابلی به جای الهه (نمو) الهه نعامه به عنوان الهه آب معرفی شده است.آب ها پیش از زمین وجود داشتند با تحلیل ارزش های مذهبی آب ها ساختار و کارکرد نمادها بهتر درک خواهد شد.آب ها مجموع معنویت جهانی را می نمایانند.

  از دوره های نخستین آب به دو گونه با مفهوم باروری و بارداری پیوند یافت:1- به شکل باران2- به صورت زنی باردار که فرزندی می آورد و این ولادت در لوا و پناه عنصری که آن را همه می پرستیدند انجام می گیرد.

  اصطلاح اساطیری از آب گرفته یا نجات یافته از غرقاب بیان رمزی بارداری و آبستنی است و تصویر شاعرانه ای است که به وضع حمل مربوط می شود.فهم این نکته که چگونه مردمان نا متمدن به آنجا رسیدند که آب را عنصری مقدس پنداشتند دشوار نیست چون بدون آب هیچ چیز ممکن نبود نه آباد شود نه بارور.بررسی آب ریشه و منشاء سحر شعاعر و مناسک مذهبی را که در همه ی ادیان عالم متداول و پراکنده گشته روشن می کند. خصایص اساسی داستان های خدایان اساطیری(ارباب  انواع)و پهلوانان تقریبا همیشه مرهون و مدیون اسطوره ی برزگری و کشاورزی است و طبیعت را به سیمای زنی باکره و باردار بزرگ و گرامی می دارد.

  2-3 نقش آب در پدید آمدن تمدن و فرهنگ:
  آب عامل اصلی به وجود آمدن تمدن در روی کره زمین است.اگر بشر آب را ستایش می کند و برای آن ارزش فوق العاده قائل است بیشتر به خاطر این است که نه تنها حیات فردی بلکه حیات اجتماعی اش به آن پیوسته است.

  آب مقدس است و انسان وقتی بر یک پدیده مهر تقدس می زند که در زندگی او نقش و حضوری کار آمد داشته باشد.رود ها مادران فرهنگ بشری به حساب می آیند.

  آب در اوستای اپ و در پهلوی آو یکی از چهار عناصر پیشینیان است که ایرانیان باستان هرگز نباید آن را آلوده سازند.آب دومین آفریده از آفریدگان هفت گانه ای است که اورمزد خلق کرده است.ستایش و قداست آب در این آئین تا جایی است کهدر یسنای 65 فقره ی 10اهورامزدا به پیغمبرش می گوید:

  تیشتر خدایی است که با باران ارتباط دارد و از این رو اصل همه ی آب ها و سرچشمه ی باران و باروری است.آب در انتقال جوهر تن زرتشت و به وجود آمدن او نقش بسیار زیادی دارد.جوهر تن زرتشت از اورمزد به باد از باد به ابر و از ابر به باران و به زمین و بعد طی مراحلی به پدر و مادر زرتشت می رسد.

  2-4 آب در دیگر آیین های باستانی:

  در آیین زروانی پایه و اساس جهان از آب آفریده شده است(بهار،1357،ص 73).

  از جمله معتقدات مانویان در مورد نقش آب در مبادی آفرینش نخست،قائل بودن به مراتب زیر است:

  مادر زندگی،مادر هستی،زاینده،(هرمزد بع) یا انسان نخستین می باشد.هرمزد بع فرزندمادر زندگی و پسر خدا هم چنین نماد انسان ازلی و روح در بند تصور شده است.امهر سپیدان که عبارت از فروهرباد،آب روشنی و آتش بوده خود فرزند هرمزدبع و نفس زنده ایزدی که نماد نور محبوس در ماده است تلقی می گشته است.(بنیادلو به نقل از شهبازی 1379 ص16).

  دین مزدکی که تلقی از دین زرتشتی عصر ساسانی،دین مانوی و آداب و عقاید جوامع روستایی ایران است به سه عنصر آب آتش و خاک نیز اعتقاد داشتند،در آئین مهر معابد مهری را در کنار آب پاک می ساختند.

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است )

   

  2-5 بازتاب آب در سفال های پیش از تاریخ:

  یکی از رایج ترین عناصر تصویری هنر ایران از دوران کهن و پیش از تاریخ نقش آب می باشد.که در این میان سفال های سیلک،شوش،تل باکون زیباترین نقوش هندسی و تجریدی آب را نمایان می سازند.در ابتدای سفال سازی این نواحی نقوش کاملا هندسی نمایانگر سود بخشی آب بود ولی در دوره های بعدی هر آن چه که بقای آن به این عنصر هستی بخش نیاز داشت،مانند گیاه،حیوان و انسان به نقوش هندسی اضافه گردید و کارکرد های مقدسی را به وجود آورد.این سفال های منقوش در مراسم  آئینی و مقدس تدفین مردگان،تطهیر،نیایش با آب مقدس استفاده می شده است.نقوش آب برسفال های پیش از تاریخ و نیز خود سفال دارای کارکرد های بس مهم وحدت بخشی،خنثی کردن جادوی خشکی ،وحدت جهان پایین وبالا و جاودانگی بوده است.

  2-5-1 نیایش آب بر روی سفال های پیش از تاریخ:

  آیین تقدیس آب از برای افزونی و برکت زایی آن را ستود،راز و رمز نیایش آب و پیوندش با انسان،به صورت نمادین و هندسی بر روی سفال ها نقش بست.این راز و رمز ها و این نماد ها مانند ذکری برای نیایش آب بود و همواره تکرار می شد و در ذهن انسان کهن کارکردی جز خنثی کردن افسون و جادوی خشکی نداشت.او می پنداشت که این نقوش مقدس با نیروی ماورایی خود علاوه  بر تاکید بر تقدس آب،جادوی خشکی را تبدیل به نیروی حیات بخش آب می کند.                                                                                                                   عکس(2-2)(2-3)  سفال سیلک  قرن چهارم ق.م

  عکس (2-4)سفال سیلک با نقوش انتزاعی آب                                                                      

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است )

   

  2-6 عیلام:

  در دین عیلامی مار= حفاظت ازآب(افزون بخشیدن)خرد و ثروت(برکت)را داشت.در دین عیلامی مار بن مایه ی مکرر است که به ویژه بر کوزه ها و آبدان ها نقش شده است.مار نقش دور دارنده نیروهای شیطانی را نیز داشته است.مارها بر دروازه ها،برگرد شاهان،بر گرد محراب ها و بر دسته ی سلاح ها نقش می شوند و در حالی که به خود پیچیده بودند تختگاه خدایان به شمار می آمدند.

  2-6-1 کورنگان:

  اولین و قدیمیترین نقش برجسته اسلامی در استان فارس بوده است.صحنه بار عام خدایان تمام نقوش و عناصر تشکیل دهنده کورنگان سخن از رمزهای آب و برکت دارند و هر یک دارای کار ویژه ای می باشد.

  "کر(کور)" موجود در کورنگون ، رودخانه کر و حتی "کار" در کارون به پاسداشت خدای آب شیرین ایلامی است که به "کر" اشتهار داشته است.

  خدای کوهستان و آب که بر تختی از یک مار چنبره زده نشسته و سر مار را با دست چپ خود گرفته است وروی دست راستش فواره ای از آب قرار دارد که احتمالا به جهت بخشش و  تقدیس نزد اوست-تصویر بازسازی شده کورنگون توسط کاشف آن  ارنست هرتسفلد-برداشت از کتاب" دنیای گمشدۀ عیلام" نوشته والترهینتس 

  دکتر مهرداد بهار در کتاب اسطوره و فرهنگ یادآور شده که این نقش احتمالا نقش خدای نپیریش بهمراه  یک الهه (احتمالا کیریشنا) است نپیریش  ، خدای کوهستان و آب است که بر تختی از یک مار چنبره زده نشسته و سر مار را با دست چپ خود گرفته است وروی دست راستش فواره ای از آب قرار دارد که احتمالا به جهت بخشش و  تقدیس نزد اوست و این آب پس از آن دو شعبه شده قسمتی به پشت سر برای حامیان و کاهنان و قسمتی برای شاه و پیروان اختصاص داده شده است و تعداد پیروان  نقش شده در روبرو 27 نفرند که با تعدادی که پشت سر ترسیم شده و در حال محوند این تعداد به بیش از 35 نقش میرسد"

   

  -6-2 چغازنبیل (بررسی آب و تقدس آن )

  شهر چغازنبیل (دور اونتاش)توسط اونتاشگال پادشاه ایلام در حدود قرن 13 قبل از میلاد بنا شده است .شهر علاوه بر معابد زیاد که به خدایان نثار شده است،دارای کاخ های فراوان و نیز مقبره هایی برای مردگان و عمارت ها یی که اداری و سکونتی بوده است.سه حصار خشتی تو در تو ابنیه مذهبی و غیر مذهبی شهر چغازنبیل را محصور می سازد(صراف،1372،ص74)                            عکس(2-7)  مسیرها و دروازه های چغازنبیل

  حصار سوم با 7 دروازه مخصوص زیگورات بزرگ یا معابد اهدایی شاه اونتاشگال به (خداوندگان شهر شوش)اینشوشیناک بوده است

  معنای تحت الفظی کلمه زیگورات گلدسته ای سر بر افراشته است.

  دنیای آسمانی و جهان ما ورای آن در نظر این مردمان(ایلامیان)از جمله نخستین واقعیت ها بود برای صعود به آسمان ها ،نیایش موثر،نیازمند چایگاهی رفیع بود،محلی که در آن جا نیایشگر از زمین دور به قدرت های آسمانی نزدیک می شود.

  زیگورات گواه صادقی است بر شور و شوقی که نسبت به کوهستان داشته اند.زیرا که از کوه نیروی حامی حیات بیرون می تراود،در زمستان که حالت نیمه جانی تهدید آمیزی بر سرزمین چیره می شود،یا در تابستان به هنگامی که رستنی ها در اثر نیروی مخرب گرما پژمرده می شود،فقط کوه است که نوید تجدید حیات می دهد.

  کوه با نگهداری برف و گرفتن رطوبت ابرها تبدیل به مخزن بزرگی می شود و تمام زندگی بشر وابسته به بیرون تراویدن آب های ثمر بخش آن است.هنگامی که در نتیجه ی تابش آفتاب سوزان زمین خشک می شود و خدایان نعمت نا پدید می گردند،طبیعی است که تصور شود به درون کوه پناه برده اند به منظور تجدید حیات،نیروی زندانی باید آزاد گردند.

  و کوه مقدس که آسمان و زمین در آنجا به هم می پیوندند،در مرکز جهان قرار می گیرد هر معبد و کاخی،هر شهر مقدس و بارگاه شاهانه ای،یک کوه مقدس محسوب می شود و در نتیجه به صورت یک مرکز در می آید(ایلیاده 1375،ص25) بنابر این زیگورات چغازنبیل نماد کوه مقدسی است که نگهدارنده ی آب های ثمر بخش است که کارکرد های رمزی تمرکز و وحدت بخشی،ارتباط با جهان بالا و ایزدان و آزاد سازی آب های برکت زا را داراست و راز تقدس و قدرت بیکران آن تنها در برگزاری مراسم آیینی مقدس نهفته است و آن گاه چشمه ها از کوه ها می جوشند.وآب ها بر گستره زمین جاری می گردند.

  آخرین تحقیقاتی که راجع به وضعیت حیاط مرکزی انجام گرفته نشان می دهد که در قسمت مرکزی حیاط حوض بزرگی پر از آب بوده است و نیایشگران قبل از ورود به داخل معبد اینشوشیناک می بایستی خود را با آب تطهیر می کردند تا اذن ورود به داخل معبد را به دست می آوردند(صراف،1373،ص81)

   

  Abstract

  The primary goal of this research is to study the elements of light and water in urban design.In order to consider culture and national identity as an important factor in urban design,this essay has syrveyed these elements during the course of history of iran .Morover,from a social perspective,the goal of design in to creat a better relationship between citizen and the urban elements of design.

  Introduction

  The importance of the topic considering the fact that current design of the city of Tehran does not fulfill citizens physical and mental needs and this is due to lack of natural and effective relationship between the individual and the city,therefore creating a better environment based on the Iranian culture and history is essential.

  Goal

  Designing the urban environment in accords with the culture and history of Iranian people in order to improve the social interactions and the interaction between individuals and the urban environment.

  Hypothesis

  The hypothesis of this research is to study the history of art in Iran in order to extract cultural factors which can be applied to urban design.

  Urban elements

  Urban elements are defined as a wide range of furniture,machine,

  Symbols,buildings and spaces which are designed for urban space.

  History

  This research examines an analyctical period of Iranian art history since Zaroastrianism till now.The carfts,pottery,architecture,painting,and carpet weaving have been considered and soherevardis philosophy have been discussed in chapter 2.

  Results

  Using the analytical and periodical studies,indicators related to light and wate elements such as holiness,focus,forgivness,search for truth etc have been extracted in order to find new design codes,by using these codes and utilization of SET methods,isucceeded in designing a space in Bam-e-+ Tehran.

 • فهرست:

   

  فصل اول:

  - چکیده.......................................................................................................................................2

  1-1 تعریف مبلمان شهری.......................................................................................................3

  1- 2 روش تحقیق...................................................................................................................................................................4      

  1-3 جدول زمان بندی پروژه...................................................................................................................................................5       

   

  فصل دوم:

  2-1 اسطوره......................................................................................................................7        

  2-2 آب و آفرینش..............................................................................................................................7        

  2-3 نقش آب در پدید آمدن تمدن و فرهنگ................................................................................... 8

  2-4 آب در دیگر آیین های باستانی.................................................................................................... 9

  2-5  بازتاب آب در سفال های پیش از تاریخ............................................................................................... 10

  2-5-1 نیایش آب بر روی سفال های پیش از تاریخ...............................................................................................................11 

   

  2-6 عیلام ...........................................................................................................................................................................12        

  2-6-1 کورنگان.........................................................................................................................................................12

  2-6-2 چغازنبیل...................................................................................................................................................................14

   

  2-7   آریاییان   ............................................................................................................. 17

  2-7-1 دین...............................................................................................................................................................................17

  2-8 اسطوره و ایزدهای مربوط به آب در باورهای زرتشتی.....................................................................................................19

  2-8-1 نبرد میان خدایان و دیوان.............................................................................................................................................19

  2-8-2 نیروهای خیر.................................................................................................................................................................19

  2- 9امشاسپندان........................................................................................................................................................................20

  2-10 ایزدان..............................................................................................................................................................................20

  2-10-1 مهر..............................................................................................................................................................................21

  2-10- 2 اپام نپات یا برز ایزد...................................................................................................................................................21

  2-10-3 اردوی سورآناهیتا........................................................................................................................................................21

  2-10-4 تیشتر...........................................................................................................................................................................22

  2-11 جشن های آیینی مربوط به آب در فرهنگ آریایی...........................................................................................................23

  2-11-1 جشن آبریزگان...........................................................................................................................................................24

  2-11-2 خردادگان.....................................................................................................................................................................24

  2-11-3 جشن تیرگان................................................................................................................................................................24

  2-11-4 جشن آبانگان..............................................................................................................................................................25

  2-12 فرهنگ ماد.................................................................................................................................................................26

  2-12-1 دین مادها......................................................................................................................................................26

   

  2-13 فرهنگ پارس............................................................................................................................................27

  2-13-1 دین و باورهای هخامنشی.......................................................................................................................................27

  2-14رمزهای آب و ارتباط نوروز  و آب در تخت جمشید...................................................................................................28

  2-15 نقوش برجسته تخت جمشید...................................................................................................................................... 28

  2-16 آب و پالایش در تخت جمشید...................................................................................................................................33

  2-17 فرهنگ اشکانی........................................................................................................................................35

  2-17-1 دین خاندان اشکانی................................................................................................................................................36

  2-17-2 معبد آناهیتا کنگاور............................................................................................................................................... 37

  2-18 فرهنگ ساسانی .................................................................................................................................... 38

  2-18-1 دین ساسانی...........................................................................................................................................................38

  2-18-2 اصول دین زرتشتی در دوران ساسانی.....................................................................................................................38

  2-19 نیایشگاه آناهیتای بیشاپور............................................................................................................................................41

  2-19-1 رمزهای نیایشگاه....................................................................................................................................................43

  2-20 طاق بستان ................................................................................................................................................................44

  2-20-1 جایگاه ایزدان ........................................................................................................................................................44

  2-20-2 نقوش برجسته طاق بستان......................................................................................................................................45

  2-21 دوران اسلامی.....................................................................................................................................................47

  2-22 عنصر آب در معماری اسلامی...................................................................................................................................49

  2-22-1 مساجد ................................................................................................................................................................49

  2-22-2 عنصر آب در کاشی کاری مساجد .......................................................................................................................51

  2-23 باغ ایرانی............................................................................................................................................................................53

  2-24 قالی ایرانی..........................................................................................................................................................................55

   

  2-25عنصر نور...............................................................................................................................................................57

  2-25-1 تعریف نور و ظلمت......................................................................................................................................................57

  2-26 نمادهای خورشید وآتش و جایگاه آن ها...........................................................................................................................58

  2-27 هاله،تعریف هاله و انواع آن...............................................................................................................................................58

  2-28 تعریف واژه خوره،خورنه و مفهوم آن ها .........................................................................................................................59

  2-29 نماد دایره و معانی آن........................................................................................................................................................61

  2-30 آتش و نور در ایران باستان...............................................................................................................................................62

  2-31 سه مرحله پیشرفت سفال ................................................................................................................................................63

  2-31-1 رمز چهار آخشیک.......................................................................................................................................................64

  2-31-2 رمزهای نور بر سفال ایران...........................................................................................................................................65

   

  2-32 فرهنگ عیلامی و باورهای مقدس عیلامی در رابطه با عنصر نور..................................................67

  2-33 گاهشماری و اختر بینی در ایران....................................................................................................................................68

  2-34 گاهشماری درعیلام........................................................................................................................................................69

  2-35 خدایان خورشید و ماه و مراسم آیینی آن ها..................................................................................................................69

  2-35-1 مراسم آیینی طلوع خورشید......................................................................................................................................70

  2-36 رمزهای نور در چغازنبیل ............................................................................................................................................71

  2-37 امشاسپندان مربوط به نور و آتش..................................................................................................................................72

  2-37-1 اردیبهشت ................................................................................................................................................................72

  2-37-2 بهرام،وهرام(ورترغنه) ..............................................................................................................................................73

  2-37-3 سروش(سرئوشه) ....................................................................................................................................................73

  2-37-4 آذر،آتش،آتر ............................................................................................................................................................73

  2-37-5 نئیریوسنگهه ............................................................................................................................................................73

  2-38 آئین میترا(مهر) ............................................................................................................................................................74

  2-39 نور و هنر.................................................................................................................................................................. .76

  2-40 جشن های زمستان و بهار.......................................................................................................................................... 77

  2-40-1 جشن سده..............................................................................................................................................................77

  2-40-2 چهارشنبه سوری....................................................................................................................................................77

  2-40-3 جشن فروردگان.....................................................................................................................................................78

   

  2-41 دوران پارس ها ................................................................................................................................................79

  2-42 گاهشماری،اوستایی کهنه و نو......................................................................................................................................79

  2-43 کعبه زرتشت...............................................................................................................................................................80

  2-43-1 بنای کعبه زرتشت..................................................................................................................................................80

   

  2-44 دوران ساسانی..................................................................................................................................................82

  2-45 چهارتاقی نیاسر...........................................................................................................................................................83

  2-46 اهمیت نور در اسلام...................................................................................................................................................84

  2-46-1 معنای نور.............................................................................................................................................................84

   

  2-47سهروردی،فلسفه اشراق و دیدگاه شیخ در رابطه با نور.................................................................85

  2-47-1 اهمیت خورشید و آتش در اندیشه سهروردی.......................................................................................................85

  2-47-2 حکمت اشراق........................................................................................................................................................85

  2-47-3 اشراق و معنا آن .....................................................................................................................................................86

  2-47-4عقیده سهروردی در رابطه با نور ............................................................................................................................86

   

  2-48 نور در نگارگری...........................................................................................................................................88

  2-48-2 فر و خورنه در نگارگری اسلامی صفحه ............................................................................................................89

  2-48-3 تجلی نور الانوار در نگارگری اسلامی.................................................................................................................91

  2-49 نور در معماری اسلامی.............................................................................................................................93

  2-50 عناصر و اجزای مساجد اسلامی..............................................................................................................................93

  2-50-1 محراب و ارتباط آن با نور...................................................................................................................................93

  2-50-2 مقرنس................................................................................................................................................................95

  2-50-3 اسلیمی................................................................................................................................................................96

  2-51 باغ ایرانی ...............................................................................................................................................................97

  2-52 فلسفه نور در عرفان و هنر اسلامی......................................................................................................................98

  2-53 تحلیل و نتیجه گیری.............................................................................................................................................99

  2-54 تحلیل نشانه شناسی وفرهنگی..........................................................................................................101

  2-55 بررسی نشانه شناسی نماد نور...................................................................................................101

  2-56 بررسی نشانه شناسی هنر اسلامی در مساجد............................................................................103

  2-56-1 نشانه های شمایلی...............................................................................................................104

  2-56-2 نشانه های شمایلی نمادین شده..........................................................................................104.

  2-56-3 نشانه های نمایه ای.............................................................................................................105

  2-56-4 نشانه های نمادین................................................................................................................106

  2-57 نتیجه گیری..............................................................................................................................107

  2-58 نشانه شناسی نماد آب.............................................................................................................108

  2-59 نتیجه گیری کلی.....................................................................................................................111

  2-60 استخراج شاخصه های فرهنگی و کد های طراحی.............................................113

  2-61 اولویت بندی شاخص ها........................................................................................................115

   

  فصل سوم

  3-1 آنالیز اجتماعی.....................................................................................................................119

  3-1-1 استفاده کنندگان.....................................................................................................................119

  3-2 آنالیز فرهنگی......................................................................................................................121

  3-3 بررسی عوامل انسانی........................................................................................................124

  3-3-1 ارگونومی رنگ....................................................................................................................................124

  3-3-2 عناصر منظر سازی..............................................................................................................................125

  3-3-3 تامین روشنایی محوطه........................................................................................................................126

  3-3-4 چشم زدگی و روش جلوگیری از آن ها.............................................................................................126

  3-3-5 کنترل انعکاس نور های مزاحم...........................................................................................................127

  3-3-6 اصول مهم در طراحی روشنایی پارک ها............................................................................................128

  3-3-7 مقادیر پیشنهادی در استاندارد برای روشنایی پارک هاCIE 136 ....................................................129

  3-3-8 روشنایی پارک ها .............................................................................................................................129

  3-3-9 نور پردازی آبشارها...........................................................................................................................131

   

  3-4 آنالیز عوامل محیطی.........................................................................................................192

  3-4-1 محیط استفاده از محصول...................................................................................................................134

  3-4-2 رطوبت...............................................................................................................................................134

  3-4-3 دمای محیط........................................................................................................................................134

  3-4-4 صوت.................................................................................................................................................134

  3-4-5 نور.....................................................................................................................................................135

  3-4-6 گرد و غبار.........................................................................................................................................135

  3-4-7 وندالیزم..............................................................................................................................................136

  3-4-8 وندالیزم در مقایسه با زمان.................................................................................................................136

  3-4-9 وندالیزم در مقایسه بامکان.................................................................................................................136

  3-4-10 ندالیزم در مقایسه با قیمت..............................................................................................................136

  3-4-11 وندالیزم آگاهانه...............................................................................................................................137

  3-4-12 وندالیزم نا آگاهانه...........................................................................................................................137

  3-4-13 انواع تخریب گرایی های رایج........................................................................................................137

  3-4-14 نقش طراح......................................................................................................................................138

  3-4-15 تاثیر محصول بر محیط...................................................................................................................140

  3-4-16 نتیجه گیری....................................................................................................................................141

   

  3-5 زیبایی شناسی...................................................................................................................142

  3-5-1 آب به صورت طرح..........................................................................................................................142

  3-5-2 آب از نظر حرکت............................................................................................................................142

  3-5-3 آب به صورت کنایه و نشانه.............................................................................................................143

  3-5-4 عناصر طراحی بصری.......................................................................................................................143

  3-5-5 فرم...................................................................................................................................................144

  3-5-6 بافت................................................................................................................................................144

  3-5-7 کیفیت حسی....................................................................................................................................145

  3-5-8 آبروها..............................................................................................................................................145

  3-5-9 آبشارها............................................................................................................................................145

  3-5-10 فواره ها.........................................................................................................................................146

  3-5-11 نور پردازی آبنماها و آبشارها و آب های ساکن............................................................................148

  3-5-12 انواع نورپردازی باغی....................................................................................................................149

  3-5-13 زیبایی شناسی محیط و منظر.........................................................................................................153

  3-5-14 نتیجه گیری...................................................................................................................................154

   

  3-6 آنالیز ساختار و عملکرد.................................................................................................155

  3-6-1 مواد و روش های ساخت آبنما.........................................................................................................155

  3-6-2 نورپردازی در کف حوضچه.............................................................................................................155

   

  فصل چهارم طراحی

  4-1 پیشنهادات طراح.......................................................................................................................157

  4-2 روشSET.........................................................................................................................159

  2-4- 1مصادیق کالایی....................................................................................................................159

  2-4-2 بررسی هویت مکان قرار گیری محصول نهایی.................................................................................161

  2-4-3 توپوگرافی بام تهران..........................................................................................................................161

  2-4-4 علت انتخاب بام تهران.....................................................................................................................161

  2-4-5 گروه هدف.......................................................................................................................................163

  2-4-6 بسته های فرهنگی لنسکی................................................................................................................163

  2-4-7 معیار های محیطی............................................................................................................................163

  2-4-8 معیار های تعاملی.............................................................................................................................164

  2-4-9 معیار های ارزیابی و داوری.............................................................................................................164

  2-4-10 معیار های خلاقیت........................................................................................................................165

  2-4-11 معیار های هیجانی.........................................................................................................................165

  2-4-12 معیار های اعتقادی.........................................................................................................................165

  2-4-13 معیار های هویتی...........................................................................................................................165

  2-4-14 اولویت بسته های فرهنگی در گروه هدف....................................................................................166

  2-4-15 بررسی شاخصه های Entertainment مورد علاقه کاربر..........................................................167

  2-4-16 معیار های اقتصادی.......................................................................................................................167

  2-4-17 بررسی شاخصه های کالاهای مورد توجه گروه کاربر...................................................................168

  2-4-18 بررسی رفتار مبتنی بر تکنولوژی گروه هدف................................................................................169

  2-4-19 چگونگی ارتباط ویژگی های کالا،کیفیت و ارزش های شخصی..................................................170

  2-4-20 شناسایی فرصت.............................................................................................................................176

  3-4 اتودهای اولیه..........................................................................................................................177

  4-4 جدول ارزیابی طرح های برتر................................................................................................187

  4-5 طرح نهایی..............................................................................................................................189

  4-6 تفسیر چرایی طرح..................................................................................................................195

  4-7 نقشه و برش...........................................................................................................................196

  4-8 نکات فنی............................................................................................................................201

  4-9 مناسبات اقتصادی................................................................................................................203

  4-10فهرست منابع......................................................................................................................205

   

  منبع:

  -آشوری،داریوش،تعریف ها و مفهوم فرهنگ،نشر تهران آگه.

  -هنجار های باغ ایرانی در آئینه تاریخ،مجموعه مقالات تاریخ معماری و شهرسازی،ابوالقاسم لطیف.

  -ایران ارگ بم کرمان ج 2 –تهران میراث فرهنگی کشور.

  -اخوان بهبهانی،عبدالهادی،(1382)

  -نقش آفرینی آب در اسطوره های سومری و بابلی،کتاب هنر ماه،شماره 56و 57،خانه کتاب ایران.

  -اسمیاعیل پور،ابوالقاسم،(1381)اسطوره آفرینش در آیین مانی،ویراست دوم،چاپ اول،تهران،کاروان

  -الیاده،میرجا،(1387)اسطوره بازگشت جاودانه.

  -الیاده ،میرجا،(1372)رساله در تاریخ ادیان،جلال ستاری،مترجم،چاپ اول،تهران،سروش.

  -الیاده ،میرجا،(1357)مقدس و نا مقدس،نصر الله زنگویی،چاپ اول،تهران سروش

  -امین زاده بهناز،آب معماری و شهرسازی مسلمین،کتا هنر ماه شماره 56 و 57 تهران،خانه کتاب ایران

  -بهمن سرکاراتی،مترجم،چاپ اول،تهران،قطره

  -باغ ایرانی،مجموعه مقالات تاریخ معماری و شهرسازی ایران،ارگ بم-کرمان ج 2 ،چاپ اول تهران ،سازمان میراث فرهنگی کشور

  -اوشیدری،جهانگیر،(1387) دانشنامه مزدیسنا،چاپ دوم ،تهران،نشر مرکز

  -بوکهارت تیتوس،(1376)،هنر مقدس(اصول و روش ها)جلال ستاری،مترجم،چاپ دوم تهران،سروش

  -بهار مهرداد(1375)،ادیان آسیایی،چاپ اول تهران،چشمه

  -بهار مهرداد(1376)،پژوهشی در اسطیر ایران،چاپ دوم،تهران آگه

  -بهار مهرداد،جستری چند در فرهنگ ایران،چاپ سوم،تهران،فکر روز

  -پوپ آرتور،ابهام،(1364)معماری ایران،غلامحسین صدری افشار و احمد ایرانی،مترجمان،چاپ اول،تهران گروه فرهنگی خوارزمی

  -پورنامداریان تقی،(1364)رمزو داستان های رمزی در ادب فارسی،چاپ اول،تهران،علمی فرهنگی

  -پیرنیا،محمد کریم،(1372)،آشنایی با معماری اسلامی ایران چاپ دوم تهران،دانشگاه علم و صنعت

  -توتیس بوکهارت،هنر اسلامی زبان و بیان ،پاکباز،نقاشی ایرانی از دیرباز تا امروز

  -حریریان،محمود و ملک شهیر رادی،صادق آموزگار

  -ژاله میرسعیدی،نادر،(1377)تاریخ ایران باستان ،چاپ اول،تهران،سمت

  -خسروی محمد باقر(1378)آب در فرهنگ و هنر معماری ایرانی،فصلنامه هنر شماره 42 تهران،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

  -خواجه عبد اللهی (1380)،راهنمای اختصاصی تخت جمشید)

  -دریابندری نجف،(1379)،افسانه اسطوره چاپ اول ،تهران ،نشر کارنامه

  -دریایی تورج،1382،تاریخ و فرهنگ ساسانی،مهرداد قدرت دیزجی،مترجم تهران ققنوس

  -دیاکونوف(1380)تاریخ ماد ،کریم کشاورز،مترجم،چاپ ششم تهران علمی فرهنگی

  -راوندی،مرتضی(1356)تاریخ اجتماعی ایران،ج1،چاپ چهارم،تهران،سپهر

  -رجبی،پرویز،(1381)،هزاره های گمشده،ج4،تهران توس

  -رضی هاشم،(1387)جشن های ایران باستان،تهران،بهجت

  رضی هاشم،اوستان،کهن ترین گنجینه مکتوب ایران باستان،(1381)چاپ سوم،تهران ،انتشارات بهجت

  -رضی هاشم،حکمت خسروانی،(1384)چاپ سوم،تهران،انتشارات بهجت

  -زمردی،حمیرا،(1382)نقد تطبیقی ادیان و اساطیر،چاپ اول،تهران،زوار

  -زرتشت در اندیشه سروردی،1384،ترجمه محمود بهفروزی(تهران ،انتشارات جامی)

  -کرمانی،محمد حسین(1380)،بیشاپور و نقش برجسته های تنگ چوگان،راهنمای بازدید از شهر بیشاپور،چاپ اول،تهران،بنیاد یادگار های فرهنگی

  -ستاری جلال،(1372)،رساله تاریخ ادیان تهران،سروش

  -ستاری جلال (1376)،رمز اندیشی و هنر قدسی چاپ اول،تهران،نشر مرکز

  -ستاری جلال (1372)مدخلی بر رمز شناسی عرفانی،چاپ اول سروش

  -سرفراز،علی اکبر،(1376)معبد آناهیتا در بشاپور،مجموعه مقالات کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران،ج5،چاپ اول تهران سازمان میراث فرهنگی

  -ماد و هخامنشی،اشکانی،ساسانی،چاپ اول،تهران،جهاد دانشگاهی هنر.

  -سروش سروشیان،جمشید(1376)آب،گرمابه و پاکیزگی نزد زرتشتیان ایران،چاپ اول،تهران،ماکان

  -سلطان زاده،حسین،(1380)تخت جمشید،چاپ دوم،تهران،دفتر پژو هش های فرهنگی.

  -سود آور،ابوالعلا،فره ایزدی در آیین پادشاهی ایران باستان،1383،تهران

  -شاکری،مریم(1382)آب و باغ ایرانی،کتاب هنر ماه،شماره 57و58،تهران،خانه کتاب دیوان

  -شاهرخ،کیخسرو(1340)فروغ مزدیسنا،چاپ سوم،تهران،راستی

  -شاه محمد پور،علیرضا(1372)حمام های بیشاپور،مجموعه مقالات دومین کنگره تاریخ معماری و شهر سازی ایران،ج3

  -شایگان،داریوش(1382)آیین هند و عرفان اسلامی ،جمشید ارجمند،مترجم،چاپ اول،تهران ،فرزان روز

  -شایگان ،داریوش(1382)آیین هند و عرفان اسلامی،جمشید ارجمند،مترجم،چاپ اول،تهران،فرزان فر

  -شایگان ،داریوش،هانری کربن،آفاق تفکر معنوی در ایران اسلامی،1387،ترجمه باقر پرهام،چاپ پنجم،تهران انتشارات فرزان فر

  -شهبازی،غ ش(1387)کمترین توصیف تخت جمشید در زبان فارسی مجله باستان شناسی و تاریخ سال دوازدهم شماره23و24 تهران خانه کتاب ایران

  -صداقت کیش،جمشید(1382)آب های مقدس ایران

  -صراف،محمد رحیم،01372)نقوش برجسته ایلامی،چاپ اول تهران جهاد دانشگاهی

  -طبیبی حشمت الله(1371)مبانی جامعه شناسی و مردم شناسی ایلات و عشایر،تهران،دانشگاه تهران،عملی:طراحی ست چراغ های فضای خارجی هتل 5 ستاره

  -بررسی عوامل موثر در طراحی نور پردازی خارجی

  -علم الهدی،هدی(1382)آب در معماری ایرانی،کتاب هنر ماه شماره 57 و 58 تهران خانه کتاب ایران

  -قریشی،امان الله،(1380)آب و کوه در اساطیر هند و ایرانی،چاپ اول،تهران،هرمس

  -کابلی،میر عابدین،(1373)/شوش ومیراث باستانی دشت شوشان،نشریه میراث فرهنگی شماره 12 تهران سازمان میراث فرهنگی کشور

  -کامبخش فرد،سیف الله(1374)،شکل گیری معبد آناهیتای کنگاور در بستر تاریخ،مجموعه مقالات کنگره تاریخ معماری و شهر سازی ایران،ج1 چاپ اول تهران،سازمان میراث فرهنگی کشور.

  -کامبخش فرد سیف الله،سفال و سفالگری ایران از ابتدای نوسنگی تا دوران معاصر،چاپ اول،تهران،ققنوس.

  -کاواندیش ریچارد،(1382)رمز گرایی آب آشوب ازلی کتاب هنر ماه،شماره 57 و 58،تهران خانه کتاب ایران.

  -کاویانی،شیوا،(1377)رازورزی در آیین زرتشت،چاپ اول،تهران،ققنوس

  -کرمانی فریبا،01387)تطهیر در مسجد،همایش معماری مسجد ج 1،چاپ اول،تهران،دانشگاه هنر

  -گیرشمن رمان،(1376) چغازنبیل،اصغر کریمی،مترجم چاپ اول تهران سازمان میراث فرهنگی

  -گیرشمن رمان(1371)هنر ایران در دوران ماد و هخامنشی،عیسی بهنام،مترجم،چاپ دوم ،تهران علمی و فرهنگی

  -کوپر،جین سی،فرهنگ مصور نمادهای سنتی 01379)ترجمه ملیحه کرباسیان،تهران،نشر فرهاد)

  -گویری،سوزان(1375)آناهیتا در اسطوره های ایرانی،چاپ دوم،تهران جمال الحق

  -لحمیان،رضا(1382)آب و پیدایش و انتقال تمدن ها،کتاب هنر ماه شماره 57 و58 تهران،خانه کتاب ایران

  -لطفی زاده شهین،(1379)سر ستون های طاق بستان ،مجموعه مقالات کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران،ج 3 چاپ اول تهران،سازمان میراث فرهنگی کشور.

  -دادور اولقاسم،(1391)مطالعه تطبیقی نقوش برجسته ی هخامنشی و ساسانی در ایران،انتشارات پشوتن و دانشگاه الزهرا

  -محراب بیگی محمد علی(1382)کربلا،فرهنگ مردم و آب،کتاب هنر ماه شماره 57 و 58 تهران خانه کتاب ایران

  -مهر فرهنگ،دیدی نو از دینی کهنه(فلسفه زرتشت)تهران جامعی میرشکرایی،محمد(1382)انسان و آب در ایران،کتاب هنر ماه شماره 57 و 58 تهران خانه کتاب ایران

  -هال،جیمز،فرهنگ نگاره ای نمادها در شرق و غرب،1387،ترجمه رقیه بهزادی،چاپ سوم،تهران،انتشارات فرهنگ معاصر

  -نصر،سید حسن،دین و نظم طبیعت(1385)ترجمه انشاءالله رحمتی،نشر نی

  -نصر سید حسن،سه حکیم مسلمان،1384،ترجمه احمد آرام،تهران،انتشارات علمی و فرهنگی

  -نصر سید حسن،عالم خیال و مفهوم فضا در نگارگری ایرانی،مجله باستان شناسی و هنر ایران،زمستان 1374،شماره اول،انتشارات وزارت فرهنگ

  -نوربخش فر،سیما،نور در حکمت سهروردی01384)تهران،نشر شهید محبی)

  -هرتفلد ارنست(1381)ایران در شرق باستان،همایون صنعتی زاده،مترجم چاپ اول تهران

  - هیلنز جان ،شناخت اساطیر ایران،ژاله آموزگار و احمد تفضلی،چشمه


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی عناصر نور و آب در تاریخ هنر ایران و نگرشی نوین در استفاده از این عناصردر طراحی المان های فضای شهری, مقاله در مورد پایان نامه بررسی عناصر نور و آب در تاریخ هنر ایران و نگرشی نوین در استفاده از این عناصردر طراحی المان های فضای شهری, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی عناصر نور و آب در تاریخ هنر ایران و نگرشی نوین در استفاده از این عناصردر طراحی المان های فضای شهری, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی عناصر نور و آب در تاریخ هنر ایران و نگرشی نوین در استفاده از این عناصردر طراحی المان های فضای شهری, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی عناصر نور و آب در تاریخ هنر ایران و نگرشی نوین در استفاده از این عناصردر طراحی المان های فضای شهری, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عناصر نور و آب در تاریخ هنر ایران و نگرشی نوین در استفاده از این عناصردر طراحی المان های فضای شهری, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عناصر نور و آب در تاریخ هنر ایران و نگرشی نوین در استفاده از این عناصردر طراحی المان های فضای شهری, پروژه درباره پایان نامه بررسی عناصر نور و آب در تاریخ هنر ایران و نگرشی نوین در استفاده از این عناصردر طراحی المان های فضای شهری, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی عناصر نور و آب در تاریخ هنر ایران و نگرشی نوین در استفاده از این عناصردر طراحی المان های فضای شهری, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی عناصر نور و آب در تاریخ هنر ایران و نگرشی نوین در استفاده از این عناصردر طراحی المان های فضای شهری, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عناصر نور و آب در تاریخ هنر ایران و نگرشی نوین در استفاده از این عناصردر طراحی المان های فضای شهری, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عناصر نور و آب در تاریخ هنر ایران و نگرشی نوین در استفاده از این عناصردر طراحی المان های فضای شهری, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی عناصر نور و آب در تاریخ هنر ایران و نگرشی نوین در استفاده از این عناصردر طراحی المان های فضای شهری

پايان نامه (يا رساله) براي دريافت درجه کارشناسي ارشد. در رشته معماري گرايش معماري بهمن 93 چکيده :      از آنجايي که ايجاد فضاهاي چند منظوره و چند عملکردي در 

پايان نامه تحصيلي در مقطع کارشناسي ارشد رشته مهندسي معماري نيمسال اول تحصيلي 93-92 چکيده: هدف اين بحث بررسي مفهوم مراکز فرهنگي و اهميت وجود آن در پرورش فکري و اخلاقي جواناني است که بخش زيادي

چکيده با توجه به حساسيت موقعيت جغرافيايي وپتانسيل هاي موجود در منطقه ويژه آزاد قشم وتفکر ارتقاءسطح تعاملات اجتماعي با ديگر مناطق کشوروجذب سرمايه گذاران داخلي وخارجي وبهبود روابط اقتصادي سازمان منط

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته اقتصاد گرايش اقتصاد اسلامي بهمن ماه 1393 چکيده بافت­هاي فرسوده  و ناکارآمد شهري، مناطقي از شهر است که در طي ساليان گذشته عناصر تشکيل دهنده آن اعم از تأ

پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد    رشته: معماري گرايش معماري بهمن 1393   چکيده نقش تأثيرگذار فضاهاي درماني و به طور کلي محيط، در رفتار و روحيه کودکان مس

پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته معماري داخلي ماه و سال بهمن0 139 چکيده خانه، اولين و مهم ترين فضايي است که آدمي احساس تعلق به مکان را در آن تجربه مي کند. خانه مأمن ت

پایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد «M.A» گرایش: تصویر سازی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده ): کاشیکاری هنریست که در معماری ایران خصوصا معماری مذهبی، از اعتبار و اهمیت بالا و والا برخوردار است. در این میان کاشیکاری هفت رنگ تصویری که از اواخر دوران صفویه بر بناهای ایرانی نصب شده ،باعث پیدایش جنبش و نهضت هنری جدیدی میشود که با نقاشی ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته معماري گرايش معماري دي 1393 چکيده محيط هاي طبيعي بکر يا حوزه هاي حفاظت شده محلي مناسب براي اکوتوريسم به شمار مي روند و توسعه توريسم در اي

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد گرايش : معماري تابستان1392 زندگي صنعتي بااشغال هرچه تمام ترزمين توسط فضاهاي صنعتي،مکانهاي کمتري براي استراحت وتفريح افرادجامعه ايجادکرده است. برا

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته معماري گرايش معماري- معماري پاييز 1393 فصل اول- کليات 1-1-بيان مساله : ايران به لحاظ تنوع اقليمي يک نمونه خاص در ميان ساير کشورهاي دني

ثبت سفارش