پایان نامه رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن (BSC) با استفاده از تکنیک TOPSIS

word 3 MB 31142 313
1392 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت: ۴۰,۶۹۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • مدیریت بازرگانی

  گرایش مالی

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.A "

  چکیده:

  با توجه به تأثیر بسیار بالای صنعت بیمه بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها، ارزیابی عملکرد در شرکت های بیمه ای از اهمیّت بسیار بالایی برخوردار می باشد و از آنجائیکه شرکت های بیمه از لحاظ ساختاری و نوع فعالیت بسیار گسترده می باشند لذا نیاز به کنترل و ارزیابی عملکرد در آنها مضاعف می گردد. از این رو ارزیابی عملکرد شعب شرکت های بیمه با بررسی کیفیت و چگونگی عملکرد و مقایسه آن ها گامی برای بهبود مستمر عملکرد شعب می باشد. امروزه مسأله اساسی جهت ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه و یا مؤسساتی که دارای بخش های متعدد و شعب فراوان می باشند، این است که تاکنون روش ارزیابی عملکرد جامع، قابل اعتماد و انعطاف پذیر در این خصوص ارائه نگردیده است؛ لذا این پژوهش بر آن است که با الهام گرفتن از مدل کارت امتیازی متوازن مدلی را برای ارزیابی عملکرد شعب شرکت های بیمه طراحی کرده و سپس به رتبه بندی شعب شرکت های بیمه بپردازد. بدین منظور از طریق مطالعه اسنادی و مصاحبه با خبرگان، کارشناسان و مدیران صنعت بیمه، مؤثرترین شاخص های عملکردی شناسایی و به طور کلی در قالب یازده معیار و 48 شاخص در چهار حوزه مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری طبقه بندی گردیده است. سپس از طریق پرسشنامه و نظرسنجی از خبرگان و نیز استفاده از آزمون های آماری به کمک نرم افزار SPSS به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شد. نتایج حاکی از آن بود که مدل کارت امتیازی متوازن و هر یک از ابعاد چهارگانه مدل در ارزیابی شعب بیمه کارآفرین از اهمیّت معناداری برخوردار می باشد و با استفاده از آزمون فریدمن مشخص گردید که ابعاد مدل کارت امتیازی متوازن در صنعت بیمه از اهمیّت یکسانی برخوردار می باشند. در نهایت نیز با استفاده از تکنیک TOPSIS به رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین در شهرستان های کاشان، همدان و اصفهان در سال های 1389 و 1390 پرداخته شد.

  واژگان کلیدی:

  ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن، رتبه بندی، تکنیک TOPSIS، شعب شرکت های بیمه

  فصل اوّل

  کلیات تحقیق 

   

   

  1-1- مقدمه[1]:

  سازمان های امروزی با افزایش روزافزون رقابت به علّت جهانی شدن تجارت، انفجار تکنولوژی و دانش سازمانی، خلق دانش و توانایی نوآوری با چالش های عدیده ای از جمله؛ منابع مالی محدود و در حال اتمام، افزایش انتظارات مشتریان و فشار برای شفافیت و پاسخگویی بیشتر، افزایش وظایف و فعالیت ها و هجوم راه حل های مدیریتی متفاوت برای بهبود وضعیت سازمان مواجه هستند. در چنین فضایی ارزیابی عملکرد[2]بسیار پیچیده و دشوار می باشد. از این رو یکی از دغدغه های اساسی سازمان های امروزی دست یابی به شیوه ارزیابی عملکرد جامع، قابل اعتماد و انعطاف پذیر می باشد (طبری، 1387، ص 12).

  با ظهور عصر اطلاعات، ارزیابی عملکرد سازمان ها تنها با به کارگیری معیارهای مالی گذشته امکان پذیر نمی باشد و سازمان ها نیازمند ارزیابی در کلیه ابعاد مالی و غیرمالی خود می باشند. لذا ایجاد تحول در سیستم ارزیابی و بهره گیری از روش های ارزیابی عملکرد نوین اجتناب ناپذیر می باشد (صفری و مداح، 1382، ص 25).

  تاکنون ابزارهای مختلفی جهت پوشش به این خلأ ارائه شده است که مشهورترین آنها ابزاری با نام کارت امتیازی متوازن (BSC)[3] می باشد. روش ارزیابی عملکرد متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد، علاوه بر ارزیابی مالی که متکی بر مقیاس های حسابداری سنتی می باشد، عملکرد سازمان را از کلیه ابعاد اعم از مالی و غیر مالی مورد ارزیابی قرار می دهد.

  صنعت بیمه[4] از جمله صنایعی است که در اقتصاد جدید و تجارت داخلی و خارجی و نقش اساسی که در تولید ناخالص داخلی ایفا می کند، از اعتبار و اهمیّت بالایی برخوردار است. ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه علاوه بر مشخص کردن جایگاه کلی بنگاه در صنعت و بازار و آگاهی دادن به ذینفعان، باعث افزایش رقابت و پویایی صنعت و توسعه جامعه می گردد (حاجیانی، 1389، ص 77).

  شیوه های ارزیابی عملکرد در صنعت بیمه شامل شیوه های مورد استفاده از سوی شرکت های بیمه در داخل سازمان جهت ارزیابی واحدها، شعب و نمایندگی های شرکت و شیوه هایی که از سوی عوامل بیرون سازمان اعمال می شود، می باشد.

  ارزیابی عملکرد شعب شرکت های بیمه با بررسی کیفیت و چگونگی عملکرد و مقاسیه آن ها گامی برای بهبود مستمر عملکرد این شعب می باشد، لذا تحقیق حاضر بر آن است که جهت ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب شرکت های بیمه بر اساس عملکردشان به ارزیابی آنها بپردازد. بدین خاطر، جهت ارزیابی عملکرد شعب شرکت های بیمه پس از بررسی مدل های متنوع ارزیابی عملکرد، مدل ارزیابی عملکرد متوازن، به عنوان چارچوب تحقیق در نظر گرفته شد. در شروع کار تحقیق، شاخص های کلیدی عملکرد شناسایی و به تأیید نهایی از نظر مدیران، کارشناسان و خبرگان صنعت بیمه رسانده شدند و بعد از آن اطلاعات مربوط به هر یک از شاخص ها جمع آوری گردید. در ادامه با استفاده از نظرات خبرگان[5] و کارشناسان از طریق وزن دهی به شاخص ها، درجه اهمیّت و اولویت هر یک از آنها تعیین و مدل پیشنهادی و کاربردی در راستای وصول به شاخص های مناسب برای رتبه بندی شعب شرکت های بیمه[6] ارائه گردید. در پایان جهت رتبه بندی شعب شرکت های بیمه از تکنیک TOPSIS استفاده گردید.

  بنابراین فرآیند کلی تحقیق حاضر از 3 مرحله مرور ادبیات، جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل اطلاعات تشکیل شده است که شامل؛ تعریف مسأله، بررسی مدل های ارزیابی عملکرد و انتخاب مدل ارزیابی عملکرد متوازن، استخراج شاخص های عملکردی، تأیید نهایی شاخص ها و جمع آوری اطلاعات، تعیین درجه اهمیّت معیارها و شاخص های عملکردی (اولویت بندی شاخص ها)، طراحی مدل مناسب ارزیابی عملکرد، در نهایت رتبه بندی شعب شرکت های بیمه ای (اجرای مدل) می باشد. لازم به ذکر است که مدل پیشنهادی با الهام گرفتن از مدل ارزیابی عملکرد متوازن، 48 شاخص[7]در قالب 11 معیار[8] به تفکیک هر جنبه ارائه شده است.

   

  1-2- تعریف مسأله[9]:

  امروزه در مسیر توسعه پایدار کشور ضرورت دارد تا کلیه بنگاهها و سازمان های اقتصادی از لحاظ کارآیی عملیاتی و بهره وری، ارزیابی و رتبه بندی شوند و از آنجائی که اطلاعات رتبه بندی مورد استفاده جامعه و ذینفعان بسیاری قرار می گیرد؛ شایسته است که با اهمّیت بسیار بالایی به این موضوع پرداخته شود (یاری، 1389، ص 47).

  در کشورمان صنعت رتبه بندی به خاطر مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، آموزشی و چالش هایی از قبیل؛ فقدان بانک های اطلاعاتی متمرکز، خلأ شبکه تبادل اطلاعاتی قوی و کارآمد، عدم وجود سیستم و متدولوژی مدوّن، عدم وضع قوانین و مقررات کافی، عدم وجود استراتژی و برنامه مدوّن و همچنین نبود مؤسسات رتبه بندی تخصصی و مستقل، جایگاه مناسبی نیافته است (میرزایی و صفری، 1388، ص 16).

  صنعت بیمه به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی در جوامع متمدن و مهمترین نهادهای پشتیبانی کننده سایر نهاد های اقتصادی خانوارها به شمار می آید (حاجیانی، 1389، ص77). با توجه به اهمیّت بسیار بالای صنعت بیمه در رشد و توسعه کشورها، ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های بیمه از اهمیّت بسیار بالایی برخوردار می باشد و از آنجائیکه شرکت های بیمه ارائه کننده خدمات عمومی هستند و موتور محرکه جامعه تلقی می شوند، در صورتی که عملکرد آنها ارزیابی نشوند، از لحاظ اقتصادی و اجتماعی جامعه را با چالش مواجه می نمایند.

  در خصوص اینکه بخواهیم هدف از رتبه بندی شرکت های بیمه را بدانیم مستلزم آن است که بدانیم ذینفعان از نتایج حاصل از رتبه بندی چه استفاده هایی را به عمل می آورند. در کل هدف اساسی رتبه بندی ارزیابی قابلیت اعتماد شرکت های بیمه است (میرزایی و صفری، 1388، ص 16).

  رتبه بندی شرکت های بیمه بیش از یک قرن است که به عنوان یکی از کلیدی ترین اطلاعات ضروری در اختیار فعالان اقتصادی کشورهای توسعه یافته قرار می گیرد، تا جامعه و ذینفعان از جمله مشتریان، مدیران و کارکنان، سهامداران، کارگزاران، بیمه گران اتکائی، بانک ها و مؤسسات سرمایه گذاری، مشاوران اقتصادی و به ویژه ناظران را در انتخاب صحیح تصمیمات اقتصادی راهنمایی کند (حاجیانی، 1389، ص 78).

  لازم به ذکر است که رتبه بندی باید توسط مؤسسات معتبر و مستقل خصوصی صورت پذیرد تا از قابلیت اتکای بیشتری برخوردار باشد. به دلیل فقدان مؤسسات مستقل خصوصی رتبه بندی در ایران و عدم دسترسی  شرکت های بیمه ایرانی به مؤسسات رتبه بندی بین المللی؛ نظیر، ای ام بست، استاندارد اند پورز، مودی اینترنشنال، اس اند پی برای دریافت رتبه به خاطر شرایط تحریم، اساساً صنعت بیمه با خلأ ارزیابی رتبه ای شرکت های بیمه مواجه می باشد.

  در ایران به رتبه بندی شرکت های بیمه ای اغلب به عنوان یک ارزیابی مالی نگریسته می شود و متأسفانه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان متولی امر با بهره گیری از یک سری شاخص هایی که بیشتر جنبه مالی شرکت های بیمه را بررسی می کنند به رتبه بندی شرکت های بیمه می پردازد و این نهاد ناظر بدون توجه به روش شناسی درست، به ارزیابی و رتبه بندی شرکت های بیمه ای مبادرت می ورزد که متأسفانه نه تنها هیچ کمکی به تصمیمات اقتصادی صحیح نمی کند، بلکه نتایج آن می تواند موجب گمراهی و سردرگمی شود. بایسته است که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به گسترش ادبیات موضوع به ارزیابی عملکرد با روش شناسی علمی[10] و به روز، مبادرت به ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های بیمه بپردازد. در این صورت نتایج حاصل از رتبه بندی منجر به شفاف سازی بیشتر عملکرد شرکت های بیمه برای ذینفعان، افزایش کارآئی، ایجاد رقابت غیر قیمتی بازار، حفاظت از مصرف کننده و نیز به عنوان ابزاری جهت بهبود مدیریت و اتخاذ تصمیم خواهد گردید.

  یکی از مدل های بسیار مطرح و رایج در دو دهه اخیر در این زمینه، مدل ارزیابی عملکرد متوازن می باشد. در این مدل بر خلاف روش های سنتی که تنها بر روی شاخص های مالی شرکت ها تمرکز می کردند، سایر ابعاد عملکردی شرکت ها؛ همچون، مشتریان، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری را نیز مد نظر قرار داده و به دیگر سخن به ارزیابی متوازنی از عملکرد شرکت ها می پردازد. استفاده از این مدل در صنعت بیمه می تواند رویکرد جامع و متوازنی را نسبت به ارزیابی شرکت ها، شعب و نمایندگی های مختلف، مطرح در این حوزه داشته باشد. از آنجا که عملکرد شعب مختلف یک شرکت بیمه ای برای هر شرکتی بسیار حائز اهمیّت است، استفاده از این مدل برای بررسی عملکرد شعب و شناسایی نقاط قوت و ضعف عملکرد شعب شرکت های بیمه بسیار حائز اهمیّت می باشد و با توجه به اینکه در حال حاضر عملکرد شرکت های بیمه در شعب و دفاتر خود به سبک سال های گذشته یکنواخت بوده و هیچگونه نوآوری و تحرکی در جهت ترغیب مردم به استفاده از خدمات بیمه ای موجود انجام نگرفته است و همچنان شرکت های بیمه به سان گذشته مشغول به فعالیت می باشند، ضرورت دارد تا با ارائه و ابداع یک نوع مدل یا روش، کار را به سمت پیشرفته تر هدایت نمود، به نحوی که بتوان در فاصله کوتاهی آثار و مزایای آنرا مشاهده نمود. ضمن آنکه با توجه به وجود مراکز علمی و دانشگاهی گسترده در سطح کشور به ویژه پژوهشکده بیمه مرکزی، صنعت بیمه سال های قبل می بایست به این مهم نائل می گردید. بدون شک رتبه بندی و مقایسه عملکرد شعب مختلف شرکت های بیمه موجب رقابت بیشتر بین شعب و در نتیجه افزایش کارآئی و اثربخشی نهایی شرکت خواهد شد.

  1-3- ضرورت تحقیق[11]:

  سازمان ها هر چه وسیعتر می شوند، نیاز به کنترل در آنها مضاعف می گردد. امروزه مسأله اساسی در بسیاری از سازمان ها؛ به ویژه مؤسساتی نظیر، شرکت های بیمه که دارای شعب فراوان هستند و یا حتی دارای بخش های متعدد در سازمان می باشند، این است که روش ارزیابی عملکرد صحیح و منطقی و شاخص های کلیدی عملکرد برای آنها ارائه نشده است، چرا که اگر شاخص ها به خوبی تعریف شده بودند آنها می توانستند به هدایت بهتر نیروهای خود به طور اخص و هدایت بخش ها در جهت اهداف استراتژیک سازمان به طور اعم بپردازند (مهرگان، 1384، ص 107). لذا ضرورت دارد تا با ارائه یک نوع مدل یا روش ارزیابی عملکرد مناسب کار را به سمت پیشرفته تر هدایت نمود به نحوی که بتوان در فاصله کوتاهی آثار و مزایای آنرا مشاهده نمود.

  مدل ارزیابی متوازن یکی از مدل های بسیار مطرح و رایج در دو دهه اخیر می باشد که در خصوص نظارت و ارزیابی عملکرد سازمان ها اعم از تولیدی و خدماتی تحول نوینی را ایجاد کرده است. استفاده از این مدل در صنعت بیمه می تواند رویکرد جامع و متوازنی را نسبت به ارزیابی شعب شرکت های بیمه در این حوزه را داشته و با شناسایی نقاط قوت و ضعف عملکردی شعب، موجب رقابت بیشتر بین آنها و در نتیجه افزایش کارآئی و اثربخشی نهایی شرکت خواهد شد.

  The ranking of branches of KARAFARIN insurance co. according to balanced scorecard (BSC) with use of TOPSIS technique

  Abstract:                                                                                                                                                          according to the effectiveness of insurance industry in growth and economic development of countries, performance appraisal in insurance companies are very important. since the insurance companies are spread in terms of structure and function, the need to control and performance appraisal is doubled in them. Hence, performance appraisal of insurance companies branches is the step toward continuous improvement of branches performance by studying the quality of performance and their comparison. Nowadays, the basic problem to appraise the performance of insurance companies or institution with multiple departments and branches is that the comprehensive, reliable and flexible performance appraisal method have been not provided yet. hence, the goal of this project is to design the model for appraisement  the performance of insurance companies inspired by the balanced  score card model and to rank the branches of insurance companies. therefore, the most effective performance indicators have been identified by documentary study, interview with experts and leaders of insurance industry and generally, they have been  classified in 11 criteria and 48 index in 4 dimensions financial, customer, internal processes, growth and learning. then the research hypothesis was tested by questionnaire and experts judgement, using SPSS software. the results showed that the balanced score card model and each of the 4 dimensions are of significant importance and it was found that the dimensions of the balanced score card model in insurance industry are of equal importance, using FRIDMAN test. finally, the branches of KARAFARIN insurance in KASHAN, HAMEDAN and ISFAHAN were ranked in 1389 & 1390, using TOPSIS technique.

   Key words:

  performance appraisal, balanced score card model, ranking, TOPSIS technique, insurance companies branches.                                                                                                                                               

 • فهرست:

  چکیده.................................................................................................................................................................................1

  فصل اوّل: کلیات تحقیق

  مقدمه.....................................................................................................................................................................3

  تعریف مسأله.........................................................................................................................................................6

  ضرورت تحقیق.....................................................................................................................................................8

  سؤالات تحقیق......................................................................................................................................................9

  فرضیات تحقیق.................................................................................................................................................10

  اهداف تحقیق.....................................................................................................................................................10

  استفاده کنندگان از نتایج تحقیق..................................................................................................................11

  روش تحقیق.......................................................................................................................................................12

  قلمرو تحقیق......................................................................................................................................................12

  1-9-1- قلمرو موضوعی..............................................................................................................................................12

  1-9-2- قلمرو مکانی..................................................................................................................................................13

  1-9-3- قلمرو زمانی....................................................................................................................................................13

  روش تجزیه و تحلیل داده ها ....................................................................................................................13

  محدودیت های تحقیق................................................................................................................................14

  سوابق موضوع................................................................................................................................................14

  شرح واژگان کلیدی......................................................................................................................................16

   

  عنوان                                                                                                                 صفحه

  فصل دوم: ادبیات تحقیق

  2-1- مروری بر صنعت بیمه......................................................................................................................................19

  2-1-1- مقدمه.............................................................................................................................................................19

  2-1-2- تعریف بیمه....................................................................................................................................................20

  2-1-2-1-تعریف بیمه از لحاظ لغوی......................................................................................................................20

  2-1-2-2- تعریف بیمه از لحاظ قانون بیمه..........................................................................................................21

  2-1-2-3- تعریف بیمه از لحاظ فنی......................................................................................................................21

  2-1-2-4- تعریف بیمه از لحاظ مالی.....................................................................................................................21

  2-1-2-5- تعریف بیمه در فرهنگستان ایران........................................................................................................21

  2-1-3- تارخچه بیمه..................................................................................................................................................22

  2-1-3-1- تارخچه بیمه در جهان...........................................................................................................................22

  2-1-3-2- تاریخچه بیمه در ایران...........................................................................................................................25

  2-1-3-3- جایگاه بیمه بعد از انقلاب اسلامی.......................................................................................................27

  2-1-3-4- بیمه در جهان امروز................................................................................................................................28

  2-1-4- انواع بیمه.......................................................................................................................................................29

  2-1-4-1- بیمه های اجتماعی.................................................................................................................................29

  2-1-4-2-  بیمه های بازرگانی.................................................................................................................................30

  2-1-4-3- مقایسه بیمه های بازرگانی و اجتماعی...............................................................................................31

  2-1-5- برخی از تعاریف و اصطلاحات بیمه ای....................................................................................................31

  2-2- مروری بر ارزیابی عملکرد................................................................................................................................33

  عنوان                                                                                                                 صفحه

  2-2-1- مقدمه..............................................................................................................................................................33

  2-2-2-تاریخچه ارزیابی عملکرد..............................................................................................................................34

  2-2-2-1- تاریخچه ارزیابی عملکرد در جهان......................................................................................................34

  2-2-2-2- تاریخچه ارزیابی عملکرد در ایران.......................................................................................................35

  2-2-3- تعریف اندازه گیری......................................................................................................................................36

  2-2-4- دلایل اندازه گیری........................................................................................................................................36

  2-2-5- تعریف و مفهوم عملکرد..............................................................................................................................36

  2-2-6- انواع ارزیابی....................................................................................................................................................37

  2-2-6-1-ارزیابی آینده نگر.......................................................................................................................................37

  2-2-6-2-ارزیابی گذشته نگر...................................................................................................................................37

  2-2-7- مراحل ارزیابی...............................................................................................................................................38

  2-2-8- تعریف و مفهوم ارزیابی عملکرد.................................................................................................................39

  2-2-9- کارکردهای ارزیابی عملکرد........................................................................................................................40

  2-2-10- دلایل ارزیابی عملکرد..............................................................................................................................41

  2-2-11- اهداف ارزیابی عملکرد..............................................................................................................................42

  2-2-12- ضرورت و اهمیّت ارزیابی عملکرد..........................................................................................................42

  2-2-13- ابعاد ارزیابی عملکرد.................................................................................................................................43

  2-2-14- فرآیند ارزیابی عملکرد..............................................................................................................................45

  2-2-15- شاخص ها و استانداردهای ارزیابی عملکرد.........................................................................................48

  2-2-15-1-تعریف استاندارد....................................................................................................................................48

  عنوان                                                                                                                 صفحه

  2-2-15-2- تعریف شاخص......................................................................................................................................48

  2-2-15-3- انواع شاخص های عملکردی..............................................................................................................49

  2-2-15-4- خصوصیات شاخص های عملکرد ایده آل.......................................................................................50

  2-2-15-4-1- شاخص های مطلوب عملکرد از نظر پیتر دراکر.......................................................................50

  2-2-15-4-2- خصوصیات شاخص های عملکرد از نظر گلوبرسون.................................................................50

  2-2-15-4-3- اصول شاخص های عملکرد از نظر ماسکل................................................................................51

  2-2-15-4-4- شاخص های عملکرد در مدل سینک و تاتل............................................................................52

  2-2-15-4-5- شاخص های عملکرد در مدل نتایج و تعیین کننده ها..........................................................52

  2-2-15-4-6- شاخص های عملکرد در مدل هرم عملکرد...............................................................................53

  2-2-16- مدیریت عملکرد........................................................................................................................................54

  2-2-16-1- تعریف مدیریت عملکرد.......................................................................................................................54

  2-2-16-2- مزیّت های مدیریت عملکرد...............................................................................................................55

  2-2-16-3- پیش نیازهای مدیریت عملکرد..........................................................................................................56

  2-2-16-4- حرکت از ارزیابی عملکرد به مدیریت عملکرد................................................................................56

  2-2-16-5- شرایط حرکت مؤثر از ارزیابی عملکرد به مدیریت عملکرد.........................................................56

  2-2-16-6- تفاوت مدیریت عملکرد با ارزیابی عملکرد.......................................................................................57

  2-2-17- دیدگاه های سنتی و نوین درباره ارزیابی عملکرد..............................................................................59

  2-2-17-1- مقایسه معیارهای سنتی و نوین ارزیابی عملکرد...........................................................................60

  2-2-17-2- اشکالات سیستم های سنتی ارزیابی................................................................................................61

  2-3- مدل های ارزیابی عملکرد................................................................................................................................61

  عنوان                                                                                                                 صفحه

  2-3-1-الگوی مناسب برای ارزیابی عملکرد...........................................................................................................62

  2-3-2- ویژگی های یک سیستم  ارزیابی عملکرد مناسب................................................................................62

  2-3-3- انواع مدل های ارزیابی عملکرد.................................................................................................................64

  2-3-3-1- مدل های ارزیابی عملکرد مالی............................................................................................................66

  2-3-3-1-1- تاریخچه سیستم‎های ارزیابی مالی.................................................................................................66

  2-3-3-1-2- تجزیه و تحلیل صورت های مالی...................................................................................................67

  2-3-3-1-3- انواع نسبت‎های مالی.........................................................................................................................70

  2-3-3-1-3-1- نسبت‎های نقدینگی......................................................................................................................70

  2-3-3-1-3-2- نسبت‎های فعالیت (کارآیی)........................................................................................................72

  2-3-3-1-3-3- نسبت‎های ساختار سرمایه (توانایی پردراخت بدهی ها)......................................................76

  2-3-3-1-3-4- نسبت‎های سودآوری....................................................................................................................78

  2-3-3-1-5- نسبت‎های مالی مربوط به سرمایه‎گذاری سهامداران

  گردش سرمایه

   (ارزش بازار)..........................................81

  2-3-3-1-4- نقاط قوت و ضعف نسبت‎های مالی................................................................................................84

  2-3-3-2- مدل های ارزیابی بهره‎وری....................................................................................................................85

  2-3-3-2-1- تاریخچه بهره‎وری...............................................................................................................................85

  2-3-3-2-2- تعریف بهره‎وری..................................................................................................................................86

  2-3-3-2-3- انواع بهره‎وری......................................................................................................................................86

  2-3-3-2-4- سطوح بهره‎وری..................................................................................................................................88

  2-3-3-2-5- مراحل ایجاد معیارهای بهره‎وری....................................................................................................88

  2-3-3-2-6- مفهوم ارزش افزوده در بهره‎وری.....................................................................................................90

  عنوان                                                                                                                 صفحه

  2-3-3-2-7- شاخص‎های بهره‎وری ارزش افزوده................................................................................................90

  2-3-3-2-8- روش سریع ارزیابی بهره‎وری...........................................................................................................93

  2-3-3-2-9- محدودیت‎های ارزیابی بهره‎وری شرکت‎ها....................................................................................95

  2-3-3-3- مدل های اثربخشی سازمانی................................................................................................................97

  2-3-3-3-1- رویکرد نیل به هدف.........................................................................................................................97

  2-3-3-3-2- رویکرد سیستمی................................................................................................................................97

  2-3-3-3-3- رویکرد عوامل استراتژیک.................................................................................................................98

  2-3-3-3-4- رویکرد ارزش‎های رقابتی..................................................................................................................98

  2-3-3-3-5- محدودیت مدل‎های ارزیابی اثربخشی سازمانی...........................................................................98

  2-3-3-4- مدل‎های ارزیابی تعالی سازمانی...........................................................................................................99

  2-3-3-4-1- مدل جایزه اروپایی کیفیت (EQA)...............................................................................................99

  2-3-3-4-2- مدل جایزه ملی دمینگ.................................................................................................................102

  2-3- 3-4-3- مدل جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج....................................................................................104

  2-3-3-4-5- محدودیتهای مدل‎های ارزیابی تعالی سازمانی.......................................................................106

  2-4- مدل ارزیابی عملکرد متوازن........................................................................................................................107

  2-4-1- مقدمه..........................................................................................................................................................107

  2-4-2- ابعاد مدل ارزیابی عملکرد متوازن.........................................................................................................108

  2-4-3- انواع شاخص ها در مدل ارزیابی عملکرد متوازن...............................................................................110

  2-4-4- دلایل استفاده از مدل ارزیابی عملکرد متوازن....................................................................................111

  2-4-5- کاربردهای ارزیابی عملکرد متوازن........................................................................................................113

  عنوان                                                                                                                 صفحه

  2-4-6- گام های پیاده سازی و توسعه مدل ارزیابی عملکرد متوازن............................................................115

  2-4-7- سیر تکاملى مدل ارزیابی عملکرد متوازن............................................................................................118

  2-4-8- مزایای مدل ارزیابی عملکرد متوازن......................................................................................................123

  2-4-9- محدودیت های مدل ارزیابی عملکرد متوازن......................................................................................124

  2-5- مروری بر رتبه بندی در صنعت بیمه.........................................................................................................124

  2-5-1- مقدمه...........................................................................................................................................................125

  2-5-2- تعریف رتبه بندی......................................................................................................................................125

  2-5-3- منظور از رتبه بندی در صنعت بیمه.....................................................................................................125

  2-5-4- تفاوت مفهوم رتبه بندی با رده بندی...................................................................................................126

  2-5-5- دلایل و ضرورت رتبه بندی در صنعت بیمه ایران..............................................................................126

  2-5-6- اهداف رتبه بندی شرکت های بیمه......................................................................................................128

  2-5-7- مزایا و اثرات رتبه بندی شرکت های بیمه...........................................................................................128

  2-5-8- چالش ها و محدودیت های رتبه بندی شرکت های بیمه در ایران................................................129

  2-5-9- مشکلات اجرایی رتبه بندی مؤسسات بیمه در ایران........................................................................133

  2-5-10- متدولوژی (روش شناسی) رتبه بندی شرکت های بیمه..............................................................133

  2-5-11- طبقات روش شناسی رتبه بندی.........................................................................................................134

  2-5-12- مهم ترین فاکتور های مؤثر در تعیین نوع متدولوژی رتبه بندی................................................135

  2-6- مطالعات تجربی ارزیابی عملکرد بیمه........................................................................................................135

  2-6-1- جمع بندی ادبیات تحقیق.......................................................................................................................149

  2-7- مدل پیشنهادی تحقیق.................................................................................................................................152

  عنوان                                                                                                                 صفحه

  2-7-1- مدل کلان (مفهومی)................................................................................................................................152

  2-7-2- مدل خرد (عملیاتی)................................................................................................................................153

  فصل سوم: روش تحقیق

  3-1- مقدمه................................................................................................................................................................156

  3-2- روش شناسی تحقیق.....................................................................................................................................157

  3-3- جامعه آماری....................................................................................................................................................159

  3-4- نمونه و روش نمونه گیری............................................................................................................................159

  3-5- ابزار تحقیق......................................................................................................................................................161

  3-6- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری...................................................................................................................162

  3-6-1- روایی ابزار اندازه گیری.............................................................................................................................162

  3-6-2- پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار اندازه گیری...............................................................................................163

  3-7- تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها..........................................................................................................165

  3-7-1- تکنیک رتبه بندی TOPSIS..................................................................................................................166

  3-7-2- مراحل TOPSIS......................................................................................................................................167

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1- مقدمه................................................................................................................................................................170

  4-2- آمار توصیفی (تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها)..................................................................................171

  4-2-1- بررسی و توصیف اطلاعات مربوط به ویژگی های عمومی پاسخ دهندگان...................................171

  4-2-1-1- عنوان شغلی...........................................................................................................................................172

  4-2-1-2- میزان تحصیلات...................................................................................................................................173

  عنوان                                                                                                                 صفحه

  4-2-1-3- سنوات خدمت در صنعت بیمه..........................................................................................................174

  4-2-1-4- سابقه مدیریت در صنعت بیمه..........................................................................................................175

  4-2-2- تجزیه و تحلیل توصیفی شاخص ها......................................................................................................175

  4-2-2-1- میزان اهمیّت شاخص های بعد مالی در ارزیابی عملکرد شعب بیمه.......................................176

  4-2-2-1-1- توصیف آماری میزان اهمیّت شاخص های مالی در ارزیابی عملکرد....................................181

  4-2-2-2- میزان اهمیّت شاخص های بعد مشتری در ارزیابی عملکرد شعب بیمه..................................182

  4-2-2-2-1- توصیف آماری میزان اهمیّت شاخص های مشتری در ارزیابی عملکرد..............................187

  4-2-2-3- میزان اهمیّت شاخص های بعد فرآیندهای داخلی در ارزیابی عملکرد شعب بیمه...............189

  4-2-2-3-1- توصیف آماری میزان اهمیّت شاخص های فرآیندهای داخلی در ارزیابی عملکرد...........198

  4-2-2-4- میزان اهمیّت شاخص های بعد رشد و یادگیری در ارزیابی عملکرد شعب بیمه...................200

  4-2-2-4-1- توصیف آماری میزان اهمیّت شاخص های رشد و یادگیری در ارزیابی عملکرد...............205

  4-3- آمار استنباطی.................................................................................................................................................206

  4-3-1- بررسی فرض نرمال بودن شاخص ها.....................................................................................................206

  4-3- 2- آزمون فرضیات تحقیق...........................................................................................................................207

  4-3-2-1- فرضیه اصلی اوّل...................................................................................................................................207

  4-3-2-1-1- فرضیه فرعی اوّل.............................................................................................................................207

  4-3-2-1-2- فرضیه فرعی دوّم.............................................................................................................................210

  4-3-2-1-3- فرضیه فرعی سوّم............................................................................................................................212

  4-3-2-1-4- فرضیه فرعی چهارم........................................................................................................................217

  4-3-2-2- فرضیه اصلی دوّم..................................................................................................................................219

  عنوان                                                                                                                 صفحه

  4-3-3- بررسی عوامل دموگرافیک بر روی پاسخ افراد.....................................................................................220

  4-3-3-1- عنوان شغلی در صنعت بیمه..............................................................................................................220

  4-3-3-2- میزان تحصیلات...................................................................................................................................221

  4-3-3-3- سنوات خدمت در صنعت بیمه.........................................................................................................221

  4-3-3-4- سابقه مدیریت در صنعت بیمه.........................................................................................................222

  4-3-4- آزمون کفایت نمونه.................................................................................................................................223

  4-3-5- اجرای تکنیک رتبه بندی TOPSIS...................................................................................................224

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1- مقدمه: ............................................................................................................................................................230

  5-2- فرآیند تحقیق................................................................................................................................................230

  5-3- نتایج حاصل از تحلیل فرضیه ها................................................................................................................231

  5-3-1- نتیجه حاصل از فرضیه اصلی اوّل..........................................................................................................231

  5-3-1-1- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی اوّل....................................................................................................232

  5-3-1-2- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی دوّم....................................................................................................232

  5-3-1-3- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی سوّم...................................................................................................233

  5-3-1-4- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی چهارم...............................................................................................234

  5-3-2- نتیجه حاصل از فرضیه اصلی دوّم..........................................................................................................235

  5-4- یافته های جانبی تحقیق. ............................................................................................................................236

  5-5- نتایج حاصل از رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین......................................................................................237

  5-6- محدودیّت های تحقیق..................................................................................................................................238

  عنوان                                                                                                                 صفحه

  5-7- پیشنهادهای اجرایی.......................................................................................................................................238

  5-8- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی.........................................................................................................240

   

  منبع:

  منابع فارسی:

  1- آذر، عادل، 1379، تحقیق در عملیات، تهران: مؤسسه نشر علوم نوین، چاپ اول.

  2- آذر، عادل و رجب زاده، علی، 1381، تصمیم گیری کاربردی با رویکرد MADM، انتشارات نگاه دانش، تهران، ج 1.

  3- آذر، عادل و دانشور، مریم، 1387، مروری بر روش های ارزیابی عملکرد شعب بیمه، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست و دوم، شماره دوم.

  4- آذر، عادل و دانشور، مریم و زالی، محمد رضا، 1388، طراحی مدل ارزیابی عملکرد شعب بیمه، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی (مدیریت)، شماره 23.

  5- آذر، عادل و محمدی، مهشید السادات و شفیعی، حامد، 1388، شناسایی و اولویت بندی معیارهای مؤثر در مدیریت سبد محصولات شرکت های بیمه ای با استفاده از فنون MADM، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست و چهارم، شماره 3 و 4.

  6- آذر، عادل و صفری، سعید، 1381، مدلسازی تعالی سازمانی با رویکرد تحلیل پوششی داده­ها، مجله مجتمع آموزش عالی قم، شماره13.

  7- آرمسترانگ، مایکل، 1381،  مدیریت استراتژیک منابع انسانی، ترجمه محمد اعرابی و داود ایزدی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ اول.

  8- آرمسترانگ، مایکل، 1380، راهبردهای مدیریت منابع انسانی، ترجمه خدایار اربیلی و حسن موفقی، تهران: فرا، چاپ اول.

  9- احمدی، محمود، 1382، کلیات بیمه، تهران: انتشارات محقق، چاپ اول.

  10- اسماعیل پور، مجید، 1377، راهنمای سرمایه گذاری در بورس «تجزیه و تحلیل صورتهای مالی»، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به مؤسسه مطالعات و پژوهش های فرهنگی، چاپ اول.

  11- اکبری، فضل اله، 1371، تجزیه و تحلیل صورت های مالی، تهران: مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی، چاپ دوم.

  12- الهی، شعبان، 1378، مثلث عملکرد سازمانی، دومین جشنواره شهید رجایی مجموعه مقاله های همایش ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور، تهران: سازمان امور اداری و استخدامی کشور .

  13- امامی میبدی، علی، اصول اندازه گیری کارآیی بهره­وری، تهران: طراحان نشر، چاپ اول.

  14- امیری، مقصود و مظلومی، نادر و حجازی، محسن، 1390، کاربرد کارت امتیازی متوازن و ویکور در رتبه بندی شرکت های بیمه، پژوهشنامه بیمه، سال بیست و ششم، شماره 2.

  15- انواری رستمی، علی اصغر، 1378، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، تهران: طراحان نشر، چاپ اول.

  16- اولیاء، محمد صالح و محمد حسین فلاح نژاد، 1378، ارزیابی عملکرد بهره­وری در مؤسسات دولتی، دومین جشنواره شهید رجایی مجموعه مقاله های همایش ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور، تهران: سازمان امور اداری و استخدامی کشور .

  17- ایران زاده، سلیمان و برقی، امیر، 1388، ارزیابی عملکرد سازمان با مدل روش امتیازی متوازن (BSC)، مجله مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد واحد سنندج، سال چهارم، شماره هشتم.

  18- برینکرهوف، روبرت أ‍َ. و دنیس ای. درسلر، 1377، اندازه­گیری بهره­وری راهنمایی برای مدیران و متخصصان بهره­وری، ترجمه محمود عبداللّه زاده، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ اول.

  19- پی نوو، ریموند، مدیریت مالی، ترجمه و اقتباس: علی جهانخانی و علی پارسائیان، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، جلد اول.

  20- حاجیانی، پرویز و جلالی، رضا و خسروانی، فرزانه، 1389، رتبه بندی شرکت های بیمه در ایران بر مبنای رویکرد کارت امتیازی متوازن و با استفاده از تکنیک MADM، فصلنامه پژوهش های مدیریت، سال سوم، شماره نهم.

  21- حافظ نیا، محمدرضا، 1383، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: انتشارات سمت، چاپ دهم.

  22- حسن زاده، حمید رضا و زارع، محمد صادق، 1387، تبیین شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه خصوصی با استفاده از روش امتیازی متوازن با نظر خبرگان، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست و سوم، شماره 3 و 4.

  23- حسن زاده، رمضان، 1383، روش های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات ساوالان.

  24- خائف الهی، احمد علی و زارعی قرکانلو، قاسم، ارزیابی مدیریت عملکرد و برخی مدل های موفق آن در سازمان ها. نشریه عصر مدیریت.

  25- خاکی، غلامرضا، 1379، روش تحقیق درمدیریت، انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران.

  26- خاکی، غلامرضا، 1377، آشنایی با مدیریت بهره­وری، تهران: کانون فرهنگی انتشارات سایه­نما، چاپ دوم.

  27- دراکر، پیتر. مدیریت آینده، 1373، ترجمه عبدالرضا رضایی نژاد، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول.

  28- دعائی، حبیب اله و نیکخواه فرخانی، 1388، ارزیابی عملکرد عملیاتی و منابع انسانی نمایندگی های بیمه کارآفرین در استان خراسان با نگرش چندگانه به روش تحلیل پوششی داده ها، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست و چهارم، شماره 3 و 4.

  29- دلاور، علی، 1375، احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی، انتشارات رشد.

  30- دلاور، علی، 1381، روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران: نشر ویرایش، چاپ یازدهم.

  31- دلاور، علی، 1381، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، انتشارات رشد، تهران.

  32- دیوید، فرد آر. مدیریت استراتژیک، 1380، ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ سوم.

  33- رابینز، استیفن، 1380، تئوری سازمان (ساختار، طراحی و کاربردها)، ترجمه مهدی الوانی و حسن دانایی فرد، انتشارت صفار- اشراقی، چاپ چهارم.

  34- رحیمی، مهدی و غفوری، کاوه و محمدی، حمید، 1385، ترکیب مدل BSC (کارت امتیازی متوازن) و EVA (ارزش افزوده اقتصادی) برای بهبود چشم انداز و جهت گیری استراتژی، مقاله اولین همایش ملی مدیریت صنعتی.

  35- رحیمی، غفور، 1385، ارزیابی عملکرد بهبود مستمر سازمان، مجله تدبیر، شماره 173.

  36- رضائیان، علی، 1380، اصول مدیریت، تهران: سمت، چاپ سیزدهم.

  37- روحانی، فرامرز، 1390، حسابداری نمایندگان و کارگزاران بیمه، تهران: انتشارات چاپ و نشر بازرگانی، چاپ اول.

  38- روحی، علی و آذر، نسرین، 1389، بررسی روابط بین معیارهای غیر مالی و عملکرد مالی شرکت های بیمه، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست و پنجم، شماره 4.

  39- روزنامه دنیای اقتصاد، 1387، بانک و بیمه، شماره 1538.

  40- زنجیردار، مجید و طالبی فراهانی، فرزین و موسوی بصری، سیّد مسلم و لونی، ندا، 1389، مقایسه سیستم های سنجش عملکرد و تحلیلی در کارت امتیازی متوازن به عنوان سیتم نوین سنجش عملکرد، نشریه بررسی های بازرگانی، شماره 41.

  41- ساجدی نژاد، احسان، 1385، سیستم ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی با استفاده از کارت امتیازی متوازن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

  42- ساده، مهدی، 1375، روش های تحقیق با تاکید بر جنبه های کاربردی، تهران: مؤلف، چاپ اول.

  43- سالنامه آماری صنعت بیمه کشور، 1388، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

  44- سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه، 1386، روش های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات موسسه آگاه، تهران.

  45- سرمد، زهره، بازرگان و عباس و حجازی، الهه، 1387، روش های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات موسسه آگاه، تهران.

  46- سلطان پناه، هیرش و مرادی، فرهاد و بخشا، ناصر، 1386، ارزیابی کارآیی نسبی شعب شرکت های بیمه البرز با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست ودوم، شماره 4.

  47- سیّد مطهری، سیّد مهدی و ولی پور رکنی، جمال، 1387، رابطه معیارهای ارزیابی متوازن و معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست و سوم، شماره 3 و 4.

  48- شهبازی، صادق، 1385، اصول اندازه گیری عمکلرد در سازمان‌ها، مقاله، سایت اینترنتی کانون دانش.

  49- شورکی، هدایت، 1386، طراحی نظام جامع مدیریت عملکرد بر مبنای چرخه بهبود بهره وری در سازمان های خدماتی دولتی، همایش ملی مدیریت عملکرد، تهران.

  50- صادقی نیارکی، مهدی، استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد منابع انسانی.

  51- صالحی، جانعلی محمود، 1372، فرهنگ بیمه و بازرگانی، انتشارات شرکت سهامی بیمه ایران، تهران، چاپ دوم.

  52- صفری، سارا و مداح، معصومه 1382، استفاده از کارت امتیازی متوازن به منظور ارزیابی عملکرد مراکز رشد.

  53- صفوی، بیژن و فلاحتی، منیژه، 1386، بررسی تطبیقی عملکرد مالی شرکت های بیمه ایران با شرکت های بیمه خارجی و رتبه بندی آنها، نشریه بررسی های بازرگانی شماره 24.

  54- طاهری، شهنام، 1378، بهره­وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها، تهران: نشر هستان، چاپ اول.

  55- طبرسا، غلامرضا، 1378، بررسی و تبیین نقش اقتضائات استراتژیک در انتخاب الگوی ارزابی عملکرد سازمان های دولتی، دومین جشنواره شهید رجایی مجموعه مقاله های همایش ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور، تهران: سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

  56- طبرسا، غلامعلی، 1377، طراحی و تعیین الگوی ارزیابی عملکرد مدیران عامل، رساله دکترای مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1377.

  57- طبری، مجتبی و آراسته، فرزاد، 1387، ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن، فصلنامه مدیریت، سال پنجم، شماره 12.

  58- ظهوری، قاسم، 1378، کاربرد روش های تحقیق علوم اجتماعی در مدیریت، تهران: انتشارات میر، چاپ اول.

  59- عباس زادگان، سیّد محمد، 1380، ارزیابی عملکرد صنعت بیمه کشور در بازار سرمایه، فصلنامه صنعت بیمه، سال شانزدهم، شماره 4.

  60- عزیزی نقش، حافظ، 1390، مؤسسات رتبه بندی اقتصادی چیستند؟ خبرگذاری فارس.

  61- عطافر، علی و قلی زاده، رسول، 1387، مقایسه عملکرد شرکت های بیمه خصوصی و دولتی بر اساس مدل ACSI، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست و سوم، شماره 3 و 4.

  62- عفتی داریانی، محمد علی و رفیع زاده، علاءالدین و رونق، مریم، 1386، مدیریت عملکرد( با نگاهی به ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی )، انتشارات فرمنش، چاپ اول.

  63- علی رضایی، محمدرضا، 1378، ارزیابی کارایی عملکرد شعب شرکت های بیمه (به کمک تحلیل پوشش داده ها)، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 54.

  64- غضنفری، مهدی و حنانی، حامی، 1381، ارزیابی عملکرد شرکت و سنجش متوازن آن، نشریه مدیریت، شماره 64-63.

  65- فلاح، محمد، 1386، ارزیابی کارایی شعب شرکت های بیمه با استفاده از تحلیل پوششی دادده ها، تازه های جهان بیمه، شماره 116-115.

  66- قدرتیان کاشان، سیّد عبدالجابر، 1381، طراحی مدل جامع رتبه بندی شرکت های خودروسازی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه امام جعفر صادق.

  67- کاپلان، رابرت و نورتون، دیوید، 1384، نقشه استراتژی، ترجمه حسین اکبری و مسعود سلطانی و امید ملکی، گروه فرهنگی هنری آریانا.

  68- کاپلان، رابرت و نورتون، دیوید، 1386، سازمان های استراتژی محور، ترجمه پرویز بختیاری، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، تهران، چ 3.

  69- کریمی، آیت، 1391، کلیات بیمه ، تهران: انتشارات پژوهشکده بیمه مرکزی ایران.

  70- کریمی، آیت، 1381، کلیات بیمه، تهران: انتشارات پژوهشکده بیمه مرکزی ایران.

  71- کریمی، تورج، 1385، مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی، مجله تدبیر،  شماره 171.

  72- کوچکی، احمد رضا، 1390، مطالعه تطبیقی ارزیابی کارایی شرکت های بیمه ایران به روش تحلیل پوششی داده ها و بوت استرپ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه.

  73- لطفی، اسماعیل و همکاران،1385، روش پیاده سازی و توسعه مدل کارت امتیازی متوازن در سازمان‌های صنعتی، مقاله، سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد.

  74- مؤمنی، منصور و شاه خواه، نادر، 1388، ارزیابی کارایی شرکت های بیمه ایران با استفاده از مدل ارتباطی DEA دو مرحله ای، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست و چهارم، شماره 1 و 2.

  75- محمد فام، ایرج، ارزیابی عملکرد ایمنی؛ چرا و چگونه؟ نشریه پیام ایمنی، سال سوم، شماره 12.

  76- مدرس، احمد و عبداله زاده، فرهاد، 1384، مدیریت مالی، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، جلد اول، چاپ پنجم.

  77- مرکز بهره­وری ژاپن، 1376، دروس استراتژی برای شرکت (صنعت)، ترجمه فرهاد شفتی (با نظارت سازمان بهره­وری ملی ایران)، تهران: بصیر، چاپ اول.

  78- مظلومی، نادر، 1381، سازمان ها و شرکت های بیمه، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی تهران.

  79- مظلومی، نادر و زارع، محمد صادق، لالیان پور، نوشین، 1388، ارزیابی وضعیت بیمه کشور در مسیر چشم انداز و طرح تحول صنعت بیمه، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست و سوم، شماره 1 و 2.

  80- مظلومی، نادر و کشوری فینی، مرضیه، 1390، بهینه سازی ارزیابی عملکرد صنعت بیمه با استفاده از روش تلفیقی مدل تعالی سازمانی و کارت امتیازی متوازن، انتشارات پژوهشکده بیمه، سال بیست وششم، شماره چهارم.

  81- منطقی، نیکزاد و جعفری، علی رضا، 1387، ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن، نشریه مدیریت، شماره 163.

  82- مهرگان، محمدرضا، 1384، ارزیابی عملکرد سازمان ها (تحلیل پوششی داده ها)، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، چ 1.

  83- میرزایی، حبیب و صفری، امیر، 1388، مقدمه ای بر رتبه بندی شرکت های بیمه ایرانی، تازه های جهان بیمه، شماره 136 و 137.

  84- میرسپاسی، ناصر، 1380، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار، تهران: انتشارات میر، چاپ نوزدهم.

  85- نجمی، منوچهر و حسینی، سیروس، 1387، مدل سرآمدی EFQM از ایده تا عمل، تهران، سرآمد.

  86- نجمی، منوچهر و زارعی، حسین، 1381، تعامل و تقابل BSC و EFQM، مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد.

  87- نشریه بهکام، آذرماه 1384، بیمه چیست؟شماره 54.

  88- نوو، ریموند پی، 1378، مدیریت  مالی، ترجمه و اقتباس از علی جهانخانی و علی پارسائیان، تهران: سمت، چاپ پنجم.

  89- وبلاگ مدیریت و بازاریابی (وبلاگ دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی پیام نور)، 1389، کارت امتیازی متوازن و سیستم اطلاعاتی مدیریت.

  90- یاری، جعفر، 1389، ارزیابی و رتبه بندی شرکت های بیمه در ایران: چشم اندازها و چالش ها، تازه های جهان بیمه، شماره 144 و 145.

  منابع لاتین:

  1- Kaplan, Robert. S & Norton, David. p, (1997), Translating strategy Into Action the Balanced scorecard.

  2- Kaplan, Robert. S & Norton, David. p, (1996), the balanced scorecard, Harvard business School press, Boston, Massachusetts.

  3- Lillian Chan, Yee Cheng (2004), Performance measurement and adaption of balanced scorecards, International journal of public sector management.  

  4- Greiling, Dorothea (2010), balanced scorecard implementation in German non-profit organization, international journal of productivity and performance management, 59(6).

  5- Morisawa toru, (2002), Building performance measurement systems with the balanced scorecard approach, Normura research institute papers; 45.

  6- Ittner C.D. Larcker D.F, Randall,( 2003),  performance implications of strategic performance measurement in financial services firms; Accounting. organizations and society.

  7- Marr, B. Schiume, G (2003), Business performance management: Past, Present and future. management decision.

  8- Singer, Marc G, (1990), Human Resource Management, Roston: PWS-Kent.

  9- Zairi, Mohamed. (1994), Measuring Performance for Business Results, London: Chapman & Hall.

  10- Chen, ZM 1997, Using analytic hierarchy process and fuzzy set theory to rate and rank the disability, fuzzy sets and systems, vol. 88, no. 1.

  11- Rigby, Darell, k, (2001), management tools global results: annual survey of senior executives, brains and company 2001 management tools and techniques survey profiles the usage and effectiveness of management tools among 451 companies in 22 countries around the world.

   

   

  منابع اینترنتی:

  Http:/www/.balancedscorecard.org

  Http:/www/.Insurancestudent.blogfa.com

  Http:/www/.iie.ir/index.php

  Http:/www/.betindustrial.blogfa.com

  Http:/www/.irbime.com/tarikhche.htm

  Http:/www/.karafarin-insurance.ir

  Http:/www/.Rahimaher@yahoo.com


تحقیق در مورد پایان نامه رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن (BSC) با استفاده از تکنیک TOPSIS, مقاله در مورد پایان نامه رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن (BSC) با استفاده از تکنیک TOPSIS, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن (BSC) با استفاده از تکنیک TOPSIS, پروپوزال در مورد پایان نامه رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن (BSC) با استفاده از تکنیک TOPSIS, تز دکترا در مورد پایان نامه رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن (BSC) با استفاده از تکنیک TOPSIS, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن (BSC) با استفاده از تکنیک TOPSIS, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن (BSC) با استفاده از تکنیک TOPSIS, پروژه درباره پایان نامه رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن (BSC) با استفاده از تکنیک TOPSIS, گزارش سمینار در مورد پایان نامه رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن (BSC) با استفاده از تکنیک TOPSIS, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن (BSC) با استفاده از تکنیک TOPSIS, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن (BSC) با استفاده از تکنیک TOPSIS, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن (BSC) با استفاده از تکنیک TOPSIS, رساله دکترا در مورد پایان نامه رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن (BSC) با استفاده از تکنیک TOPSIS

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی (گرایش مالی) چکیده: با توجه به لزوم و اهمیت مطالعه کارایی بانک‌ها، جهت شناسایی واحد های ناکارا و برنامه ریزی برای بهبود عملکرد بانک‌ها، در پژوهش حاضر به اندازه گیری کارایی 20 شعبه از شعب بانک تجارت در شهر تهران و در دوره زمانی سال‌های 1389 و 1390 با استفاده از تحقیق روش تحلیل پوششی دادها و کارت امتیازی متوازن پرداخته ...

پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته : مهندسي صنايع – صنايع تابستان1393 چکيده   زنجيره‌ي‌تأمين مجموعه‌اي از تأمين‌کنندگان، توليدکنندگان، توزيع‌کنند

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت شهری چکیده همه سازمان ها، چه دولتی و چه خصوصی برای توسعه، رشد و پایداری در عرصه ی رقابتی امروز به ارزیابی عملکرد فعالیت ها و فرآیندهای خود نیاز دارند تا در قالب آن بتوانند کارایی و اثربخشی برنامه های سازمان، فرآیندها و نیروی انسانی خود را مورد سنجش قرار دهند. نظارت و ارزیابی عامل قوام و دوام برنامه و تحقق اهداف آن است از این رو نظارت و ...

رساله برای دریافت مدرک دکتری تخصصی (Ph.D.) چکیده بیان مساله هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی ژنریک شراکت استراتژیک در صنعت بانک و بیمه مبتنی بر فرایند خلق و تخصیص ارزش بوده است. مساله اصلی در این انجام این تحقیق نیز وجود تشدید روز افزون در فضای رقابتی و اعمال تحریم‌های بین المللی بوده که در نهایت توجه به شراکت‌های استراتژیک بین مؤسسات خدمات مالی بویژه در حوزه صنعت بیمه و ...

تحقيق پاياني دوره عالي آزاد تخصصي DBA مديريت استراتژيک تير 1391 چکيده هدف اين پژوهش تعيين مولفه هاي توسعه زير ساخت‌هاي صنعت چرم و تدوين مدل مناسبي براي توسعه زير ساخت‌هاي صنعت چرم

چکیده کارت امتیاز متوازن چهار چوبی است برای تشریح فعالیتهای یک سازمان از چهار جنبه مختلف که این کار از طریق تعدادی شاخص صورت میگیرد ، هدف اصلی در این تحقیق ، بررسی وضعیت شاخصها وجنبه های کارت امتیاز متوازن در شرکت نفت پاسارگاد می باشد ،تحقیق حاضر از دو سئوال تشکیل شده است . 1-وضعیت شاخص ها در هرجنبه چگونه است ؟ 2-کدام یک از جنبه مطرح در کارت امتیاز متوازن در شرکت نفت پاسارگاد ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A.) چکیده شبکه فروش بیمه یکی از مهمترین بخش های شرکت های بیمه می باشد، چرا که از یک سو درآمد حاصل از عملیات بیمه گری را از طریق فروش محصولات بیمه ای و دریافت حق بیمه های مربوطه تأمین می کند و از طرف دیگر این واحد در ارتباط نزدیک با مشتریان است و چگونگی تعامل این واحد با مشتریان در میزان فروش، تکرار خرید و توصیه به دیگران و... تاثیر بسزایی ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی چکیده: در دنیای متلاطم و متغیر کنونی تنها چیزی که تغییر نمی کند ، تغییر است . در دنیای کسب و کاری که به طور فزاینده تحت الشعاع سه واژه مشتری ، رقابت و تغییر ، هدایت می شود، شرکت ها در جستجوی راه حلّی برای مشکلات کسب و کار خود هستند،بر اساس ادبیات و اطلاعات موجود از شرکت های مؤفّق دنیا چنین برداشت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) مدیریت دولتی گرایش : "مالی " بررسی عوامل چالشی سازمان به عنوان یکی از اقدامات مفید و اولیه شناسائی آسیب هاو نقاط ضعف فرایندهای سازمانی برای سازمان‌هایی که به تعالی می اندیشندمیباشد، لذا استفاده از الگوهایی که بتواند ضمن ارزیابی وضعیت موجود سازمانها و تشخیص نقاط قوت و نواحی قابل بهبود، مبنای صحیحی جهت برنامه‌ریزی استراتژیک ایجاد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی (گرایش مالی) چکیده امروزه اهمیت اندازه گیری عملکرد برای سازمان ها مشخص شده است و در بسیاری از سازمان ها نیز هم اکنون نقش مهمی ایفا می کند. در عصر اطلاعات، سازمان ها نیازمند اندازه گیری کلیه ابعاد مالی و غیر مالی سازمان خویش هستند. یکی از رویکرد های ارزیابی عملکرد که توسط کاپلان و نورتن مطرح شده ، کارت امتیازی متوازن ...

ثبت سفارش