پایان نامه بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان

word 1 MB 31261 137
1392 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت: ۱۷,۸۱۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده

   

  نظام بودجه ریزی به عنوان یکی از خرده نظام های مدیریتی و اقتصادی همواره مورد توجه دولتها و سازمانها بوده است. امروزه دولتها به دلایل زیادی، نیاز به جامع نگری و تفکر سیستمی و در نتیجه یکپارچه سازی نظامهای مدیریتی و اقتصادی و ایجاد تحول در بخش دولتی داشته و به منظور افزایش بهره وری و برقراری ارتباط میان اهداف استراتژیک و کلان یا برنامه های عملیاتی، نظامهای بودجه ریزی خود را در یک فرایند بهبود یا تغییر به یک نظام عملکرد محور فراهم آورند. اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی باعث بهبود عملکرد و افزایش اثربخشی و کارایی سازمان می گردد و در نهایت دسترسی آسان به اهداف سازمان را فراهم می آورد. موسسات و دستگاه های اجرایی نیازمند اصلاحات ساختاری از بعد بودجه ریزی عملیاتی است. فقراطلاعاتی مدیران، کارشناسان و ذیحسابان دستگاه های اجرایی وعدم آگاهی از روند بودجه ریزی عملیاتی ویا تکیه براجرای شیوه های سنتی می تواند مشکلاتی را برای سازمان به ارمغان آورده است. عوامل متعددی مانع اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ادارات و دستگاههای اجرایی می باشد که در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی به بررسی موانع تاثیرگذار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی پرداخته ونقش عوامل محیطی، اجرایی وکنترلی بعنوان موانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان مورد بررسی قرارگرفت. جامعه پژوهش شامل 190 ازکارشناسان، مدیران و ذیحسابان دستگاه های اجرایی استان سمنان است که با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان تعداد 127 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و تصادفی ساده انتخاب گردید. پرسشنامه 18 سوالی در اختیار افراد قرارگرفت. با استفاده ازنظرات اساتید روایی محتوایی تایید شد و پایایی آن درحد بالا به دست آمد. نتایج تحقیق با استفاده از آزمون t نشان داد که هریک از عوامل محیطی، اجرایی وکنترلی به عنوان موانع اصلی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان محسوب می شود. همچنین با استفاده از آزمون فریدمن مشخص گردید از میان عوامل فوق عوامل کنترلی و اجرایی به ترتیب اولویت اول و دوم و عوامل محیطی به عنوان اولویت سوم به عنوان عوامل تاثیرگذار در عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی موثر بوده است.

   

  کلید واژه :  عوامل محیطی، عوامل اجرایی، عوامل کنترلی، بودجه ریزی عملیاتی، سازمان های دولتی

  فصل اول

  1              کلیات پژوهش

   

   

  1.1      مقدمه

  بودجه ریزی عملیاتی از سال 1970 در دولت های ایالتی ایالات متحد به عنوان نوآوری و ابداع به منظور تحول در نظام بودجه بندی آغاز شد و پیرو آن کشورهای دیگر نیز به تدریج این نظام بودجه بندی را برگزیدند. در تعریف این نظام، بیشتر پژوهشگران و کارشناسان بودجه بندی دولتی بر این نظر توافق دارند که بودجه ریزی عملیاتی، نوعی سیستم برنامه ریزی و بودجه ریزی است که بر رابطه بین بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تاکید دارد. این نظام حول دو محور "ارتباط بین شاخص عملکرد و ارزیابی" و "ارتباط بین بودجه و نتایج"  می چرخد که در چارچوب آن، بخش های مختلف اداری بر اساس استانداردهای مشخص با عنوان شاخص های عملکرد پاسخگو هستند و مدیران در تعیین بهترین شیوه نیل به نتایج، از اختیار عمل بیشتری برخوردارند (قدیم پور،1388).

  در کشور ما، مدیریت بخش اعظمی از منابع اقتصادی به عهده دولت است و کیفیت مدیریت آن در وضعیت مردم آثار اساسی دارد و مدیران بخش دولتی در این میان نقش بسیار مهمی را در ترکیب منابع برای تحقق اهداف سازمانی و دولتی بر عهده دارند و در راستای عملکرد خود باید در برابر مردم و نمایندگان آنان، پاسخگو باشند(باباجانی،1387). لازمه این پاسخگوئی استفاده از ابزارهایی می باشد که کارایی عملیات دستگاه های دولتی را بالا برده و منجر به اثربخشی بهتر منابع مصرف شده گردد. از مهمترین ابزارهایی که می تواند مدیران را در این بخش یاری نماید استفاده از نظام بودجه ریزی عملیاتی به عنوان ابزار نتیجه گرا است که سعی در ایجاد پیوند میان منابع مصرف شده به نتایج حاصله مطلوب دارد(اسعدی،1386).

   

  1.2      بیان مساله

  نظام بودجه ریزی به عنوان یکی از خرده نظامهای مدیریتی و اقتصادی همواره مورد توجه دولتها و سازمانها بوده است. امروزه دولتها به دلایل زیادی، نیاز نسبتاً وسیعی به جامع نگری و تفکر سیستمی و در نتیجه یکپارچه سازی نظامهای مدیریتی و اقتصادی و ایجاد تحول در بخش دولتی داشته و به منظور افزایش بهره وری و برقراری ارتباط میان اهداف استراتژیک و کلان یا برنامه های عملیاتی، نظامهای بودجه ریزی خود را در یک فرایند بهبود یا تغییر به یک نظام عملکرد محور یا عملیاتی که درآن ارتباط بین اعتبارات بودجه ای و عملکرد دستگاههای اجرایی شفاف و قابل درک است نزدیک تر سازند و از این طریق پشتوانه اطلاعاتی معتبر و قابل اطمینانی برای تصمیمات بودجه ای فراهم آورند(حسن آبادی،1387).

  بودجه ریزی عملیاتی برنامه سالانه ای است که درآن رابطه بین منابع مالی تخصیص یافته و نتایج حاصل از اجرای هر برنامه با شاخص های کمیت پذیر نشان داده می شود. در بودجه ریزی عملیاتی اعتبارات به برنامه ها، فعالیتها و طراحی ها تفکیک شده، به علاوه حجم عملیات و هزینه های اجرای هریک از عملیات طبق روشهای علمی مانند حسابداری قیمت تمام شده، روش اندازه گیری حجم کار و هزینه یابی برمبنای فعالیت اندازه گیری می شود (عباسی،1387، ص48).

  بودجه ریزی عملیاتی با آگاه کردن تصمیم گیران به اطلاعات بهتر درباره نتایج هر برنامه و مجموعه برنامه  هایی که برای نیل به اهداف مشترکی به کار می روند، توانایی تصمیم گیران و مدیران را در ارزیابی در خواسته های بودجه ای دستگاههای اجرایی افزایش می دهد(آقایی،1386، ص277). اطلاعات و شاخصهای معتبر عملکرد برای حمایت از بودجه ریزی عملیاتی دارای اهمیت زیادی است و برای اینکه اطلاعات عملیاتی و مالی در تصمیم گیری درباره تخصیص منابع بهتر مورد استفاده قرار گیرند، تصمیم گیران باید به مناسب بودن و دقت مرتبط با شاخصهایی که ارائه کرده اند اطمینان داشته باشند(سعیدی،1385،ص106).

   

  بودجه ریزی عملیاتی نیازمند تغییرات بنیادی در سیستم های اطلاعات مدیریت، سیستم های حسابداری و بطور کلی در شیوه مدیریت دستگاههای دولتی است( GAO ،2003). از آنجایی که  اختصاص هدفمند اعتبار به فعالیتهای هرسازمان می تواند شفاف سازی نحوه توزیع منابع، امکان پایش عملیاتی و انتظار برای دسترسی به نتایج، هزینه هایی را فراهم سازد، استفاده از روش بودجه ریزی عملیاتی گام مؤثری در جهت افزایش کارایی و اثربخشی اعتبارات خواهد بود (قادری،1385، ص2).

  با وجود اهمیت نقش مدیریت مالی در دستگاه های اجرایی و با توجه به تحولات پیش آمده در سالهای اخیر و مواجه شدن دولت با افزایش هزینه ها و تبدیل شدن برخی از تعهدات به دیون و بدهی، دیدگاه مدیران نسبت به مباحث اقتصادی در دستگاه ها تغییر کرده و لزوم بهره گیری از علوم اقتصادی و استفاده از صاحبنظران در این زمینه احساس گردید. بطوریکه حرکت به سوی بودجه ریزی عملیاتی در برنامه های سوم وچهارم توسعه شروع و در برنامه پنجم توسعه مورد تاکید قرار گرفت. با توجه به حرکت رو به رشد اصلاحات در ارائه خدمات بخش دولتی، اصلاح روند بودجه ریزی با تکیه برهماهنگی فرابخشی و درون بخشی و همگام با سایر اصلاحات در زمره اهداف دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها قرار گرفت.

  موسسات ودستگاه های دولتی استان سمنان نیازمند اصلاحات ساختاری از بعد بودجه ریزی عملیاتی است. فقراطلاعاتی مدیران، کارشناسان و ذیحسابان دستگاههای دولتی دراستان سمنان و عدم آگاهی ازروند بودجه ریزی عملیاتی و با تکیه بر اجرای شیوه های سنتی می تواند مشکلاتی را برای سازمان به ارمغان بیاورد. عوامل متعددی مانع اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ادارات ودستگاههای دولتی می باشد که این تحقیق در صدد پاسخ به سوالات زیر است  :

  آیا عوامل محیطی مانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان می باشد ؟

   آیا عوامل اجرایی مانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان می باشد ؟

  آیا عوامل کنترلی مانع  استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان می باشد ؟

  اولویت عوامل فوق چگونه است؟

   

  1.3      اهمیت وضرورت مساله

  دهه گذشته با پیشرفت های نظری و کاربردی در فرآیندهای بودجه ریزی همراه بوده است. بطوریکه اکنون در نظام ملی اقتصادی پیشرو، بودجه به مهمترین ابزار هدایت و تخصیص بهینه منابع در جهت دستیابی به اهداف توسعه تبدیل شده است. دوران گذر از بودجه بندی سنتی و متداول[1] به بودجه بندی عملیاتی سرآغازی است برای شفاف سازی هزینه ها و انجام اصلاحات ساختاری و منطقی ساختن نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی است. به عبارت دیگر تدابیری که دولت برای حل مسائل اقتصادی و اجتماعی اتخاذ می کند، بودجه انعکاس می یابد. در واقع بودجه شکل خلاصه شده ای از چگونگی برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت وکنترل روندهای مالی دولت است که از پشتوانه فکری منسجم و ارگانیک تخصیص منابع مالی و غیرمالی محدود در مقابل نیازهای نامحدود در سطح کلان برخوردار است (سعیدی، 1385).

  بودجه ریزی عملیاتی به دنبال ایجاد پیوند میان شاخص های عملکرد و تخصیص منابع است. هر چند چنین پیوندهایی اغلب ضعیف هستند ولی می توانند سیاست گذاری بودجه ای را تسهیل و نظارت قانون گذاران بر نتایج و دستاوردهای مرتبط با مخارج عمومی افزایش دهند (دیاموند، 2002، ص12).

  توافق و هماهنگی در سطوح قوه مجریه با مقننه از الزمات اصلی موفقیت بودجه ریزی عملیاتی محسوب میشود (گوستاوسون،2000،ص5).

  بودجه ریزی عملیاتی، مدیران دولتی را متوجه این مسئله می کند که عایدات حاصل از هزینه های عمومی کدامند؟ این عایدات را در سه مفهوم می توان بیان کرد  :

  1- اثرهزینه های عمومی چیست؟

  2- خروجی هایی که این اثر را به وجود می آورند کدام است؟

  3- فرآیندهایی که این خروجی ها را به وجود می آورند کدامند؟ (عباسی، 1387، ص49).

  به نظر می رسد ضرورت واهمیت اجرای بودجه ریزی عملیاتی از سه جنبه قابل تأمل است :

   1- تنگناهای بودجه در نظام بودجه ریزی فعلی

  با توسعه وظایف دولت و افزایش سریع هزینه های دولتی و پیوند آن با وضعیت عمومی کشور، کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داده است. لذا ضرورت بهبود در سیستم های برنامه ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی و شفاف نمودن فرآیند بودجه ریزی مطرح گردیده است تا تصمیم گیرندگان را قادر سازد اطلاعات وسیعی در مورد نتایج عملکردها و هزینه های اجرایی و فعالیت ها داشته باشند.

  همچنین به علت محدود بودن منابع  وعدم ارتباط مشخص بین بودجه عملیات هردستگاه، و خصوصاً عدم وجود و امکان پایش دقیق فعالیتها، تکیه بر چانه زنی در جذب اعتبارات بیشتر برای توسعه واحدها توسط دست اندرکاران محلی، جدایی نظام تهیه و کنترل بودجه از نظارت برکارائی هزینه، شفاف نبودن فرآیند بودجه ریزی، فقدان نظام گزارش دهی مالی در نظام مالی دولتی جهت ارزیابی و همچنین تمرکز شدید روی داده ها و بی توجهی به نتایج، موجب بروز مشکلاتی در تنظیم بودجه دولت و عدم استفاده بهینه از آن گردیده است (گزارش دفتر برنامه ریزی منابع مالی و بودجه،1387).

  ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی در دستگاههای اجرائی

  باتوجه به حرکت رو به رشد اصلاحات در ارائه خدمات بخش دولتی، اصلاح روند بودجه ریزی با تکیه برهماهنگی های فرابخشی و درون بخشی و همگام با سایر اصلاحات از جمله اهداف دفتر برنامه ریزی منابع مالی و بودجه به شمار می رود.

  از آنجا که اختصاص هدفمند اعتبار به فعالیتهای هرسازمان می تواند ضمن شفاف سازی نحوه توزیع منابع، امکان پایش عملیات و انتظار برای دسترسی به نتایج هزینه ها را فراهم آورد، استفاده از روش بودجه بندی عملیاتی گام مؤثری در افزایش کارآیی و اثربخشی اعتبارات خواهد بود.

  به علاوه با استفاده از اطلاعات بدست آمده در فرآیند عملیاتی نمودن بودجه یا به عبارت دیگر با مشخص شدن هزینه هر فعالیت و سهم عوامل مختلف درآن می توان نسبت به اصلاح نظام پرداخت، تعیین منطفی        تعرفه­ها که از ضرورت های مورد نیاز می باشد بهره مند گردید (گزارش دفتر برنامه ریزی مالی و بودجه،1387).

   3- الزامات قانونی استقرار بودجه ریزی عملیاتی

  اصلاح نظام بودجه ریزی و ارتباط هدفمند، منابع به برنامه های عملیاتی در تدوین سیاستهای استراتژیک برنامه سوم توسعه کشور(سیاست استراتژیک15) مورد توجه قرار گرفته و به تبع آن در بند «ب» تبصره23 قانون بودجه سال1381 و همچنین در بند «ر»  تبصره 1 قانون  بودجه  سال1382، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف گردیده در راستای اصلاح نظام بودجه نویسی نسبت به عملیاتی کردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه ها در تمامی دستگاههای اجرایی اقدام نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها را بر اساس نیاز دستگاه و فعالیتهایی که صورت می گیرد انجام دهد. همچنین در بند«ب» تبصره4 قانون بودجه سال1383  و همچنین مواد 138 و144 قانون برنامه چهارم توسعه کشور نیز به بیان اهمیت اجرای بودجه ریزی عملیاتی به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینه ای و بیش از پیش روشن می سازد (گزارش دفتربرنامه ریزی منابع مالی و بودجه،1387).

  با توجه به موارد فوق، و نظر به اینکه حدودا" شش سال از اجرای اولین سال اجرایی بودجه عملیاتی می گذرد و با توجه به وظیفه دولت در خصوص ارائه بودجه سال سوم برنامه به روش عملیاتی، و عدم استقرار و پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه هایی اجرایی  مورد تحقیق بعنوان یک نیاز شناخته شده و موضوع جدیدی می باشد که به دلیل کمبود پژوهشهای انجام شده در رابطه با موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در ایران موضوع نیازمند بحث بیشتری می باشد.

  Surveying the Obstacle of Operational Budget Establishment at Executive Organizations in Semnan Province

   

  Abstract

  The budgeting system has always been considered by governments and organizations as one of the economical-managerial sub-systems. Today, governments need a holistic and system thinking and also integration of economical-managerial systems for development of public sectors. In addition, governments are required to improve budgeting system and change it to performance-based system to increase productivity and establish a linkage between strategic and operational objectives. The operational budgeting can improve performance, effectiveness and efficiency of organizations and hence the organizational objectives might easily be achieved. However, all of organizations and institutions require a structural reform in the operational budgeting system. The lack of information of managers, accountants and experts in organizations, unaware of operational budgeting process and also applying traditional methods can provide some serious problems for organizations. A variety of factors may prevent organizations from applying operational budgeting, that in this study, we try to find out these factors in the state-owned organizations of an Iranian province namely Semnan. This study considers environmental, administrative and controlling factors as main operational budgeting constraints and employs a descriptive-survey research method. The society of the research contains 190 managers, accountants and experts of Semnan organizations’. Using sapmle size table of Morgan and a random selection 127 observations are selected as the final research sample. All observations are asked to fill in a questionnaire which consists of 18 questions. The results indicate that all of environmental, administrative and controlling factors can be considered as main constraints of employing operational budgeting in Semnan organizations’. Furthermore, by using Friedman test, the results indicate that among these factors, controlling, administrative and environmental factors have respectively the most effect on unemployment of operational budgeting system.

  Key words:

  Environmental Factors, Administrative Factors, Controlling Factors, Operational Budgeting, Governmental Organizations

   

   

 • فهرست:

  چکیده................................................................................................................... 1

  فصل اول: کلیات پژوهش

  1.1- مقدمه                                                                                                              2

  1.2- بیان مساله                                                                                                                   3

  1.3- اهمیت وضرورت مساله                                                                                                   5

  1.4 - اهداف پژوهش                                                                                                 7

  1.4.1-هدف کلی                                                                                                       7

  1.4.2-اهداف جزیی                                                                                                   7

  1.5- سوال های پژوهشی                                                                                              8

  1.6- تعاریف واژه                                                                                                      8

  1.6.1- تعریف نظری متغیره                                                                                          8

  1.6.2- تعریف عملیاتی متغیرها                                                                                    11

  1.7- چهارچوب تحقیق                                                                                             12

  فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

  2.1- مقدمه                                                                                                            15

  2.2- فاهیم بودجه                                                                                                    16

  2.3- تعاریف بودجه                                                                                                 17

  2.3.1- تعاریف از جنبه سیاسی                                                                                    17

  2.3.2 -تعاریف ازجنبه های اقتصادی و مالی                                                                                  17

  2.3.3- تعاریف از جنبه های برنامه ای و مدیریتی                                                                            18

  2.3.4- تعاریف ازجنبه توسعه اقتصادی و اجتماعی                                                                           18

  2.4- تعاریف علمی و تجربی بودجه                                                                                            19

  2.5- تعاریف حقوقی و قانونی بودجه                                                                                          19

  2.6- عوامل مشترک در تعاریف بودجه                                                                                         20

  2.7- مقاصد و اهداف بودجه ریزی                                                                                             21

  2.8- وظایف بودجه ریزی                                                                                                       22

  2.9- روش های پیش بینی درآمد                                                                                  22

  2.10- روشهای برآورد هزینه                                                                                       23

  2.10.1- بودجه سنتی                                                                                               23

  2.10.2- بودجه ریزی افزایشی(تفاضلی)                                                                                      23

  2.10.3- بودجه ریزی برنامه ای                                                                                    24

  2.10.4- نظام طرح ریزی، برنامه ریزی، بودجه ریزی                                                                         24

  2.10.5-  بودجه بندی بر مبنای صفر                                                                              25

  2.10.6- بودجه ریزی انعطاف پذیر یا سایه ای                                                                                26

  2.10.7- روش بودجه ریزی مدیریت بر مبنای هدف                                                                         27

  2.10.8- روش بودجه ریزی عملیاتی                                                                             27

  2.11- بودجه ریزی عملیاتی                                                                                        28

  2.11.1- ماهیت بودجه ریزی عملیاتی                                                                                         29

  2.11.2- ویژگی های بودجه ریزی عملیاتی                                                                                   30

  2.11.3- وظایف بودجه عملیاتی                                                                                                31

  2.11.4- مزایای بودجه ریزی عملیاتی                                                                                          34

  2.12- الزامات بودجه ریزی عملیاتی                                                                                           37

  2.1.3- مراحل انجام بودجه ریزی عملیاتی                                                                        38

  2.14- فواید بودجه ریزی عملیاتی                                                                                              40

  2.15- تحولات نظام بودجه ریزی                                                                                  41

  2.16- مسیر بودجه ریزی عملیاتی نوین                                                                                        44

  2.17- تجربه برخی از کشورها در اجرای بودجه عملیاتی                                                                    48

  2.18- نظام بودجه ریزی عملیاتی در ایران                                                                        54

  2.18.1- سیرتحولات نظام بودجه ریزی در ایران                                                                56

  2.18.2- الزامات قانونی بودجه ریزی عملیاتی در ایران                                                                      58

  2.19- مشکلات عمده بودجه بندی دولتی در ایران:                                                              61

  2.20- روند حال و آینده بودجه ریزی عملیاتی در ایران                                                        67

  2.21- موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرائی استان سمنان                               70

  2.21.2- عوامل محیطی                                                                                             70

  2.21.2- عوامل اجرائی                                                                                              73

  2.21.3- عوامل کنترلی                                                                                              80

  2.22- مدل مفهومی                                                                                                  82

  2.23- تحقیقات گذشته                                                                                                           82

  2.23.1-تحقیقات انجام شده در داخل کشور                                                                                  82

  2.23.2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور                                                                85

  فصل سوم: مواد و روش ها

  3.1- مقدمه                                                                                                            88

  3.2- روش پژوهش                                                                                                  88

  3.3- جامعه پژوهش                                                                                                 89

  3.4- نمونه پژوهش و نحوه محاسبه آن                                                                                         89

  3.5-روش نمونه گیری                                                                                              89

  3.6- روش اجرا                                                                                                                   91

  3.7-روش جمع آوری داده ها                                                                                                   91

  3.7.1- مطالعات کتابخانه                                                                                            91

  3.7.2- استفاده از پرسشنامه                                                                                         91

  3.8- پرسشنامه                                                                                                        92

  3.9- روایی و پایائی پرسشنامه                                                                                      92

  3.10- روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                              93

  3.10.1- طبقه بندی، ارزش گذاری                                                                                93

  3.10.2- روشهای آماری                                                                                            94

  3.11- محدودیت های تحقیق                                                                                      94

  فصل چهارم: نتایج   

  4.1- مقدمه                                                                                                            95

  4.2- اطلاعات مربوط به خصوصیات نمونه آماری                                                                             95

  4.3- بررسی سوالات پژوهشی                                                                                    100

  4.3.1- سوال پژوهشی شماره 1                                                                                  100

  4.3.2- سوال پژوهشی شماره 2                                                                                  102

  4.3.3- سوال پژوهشی شماره 3                                                                                  104

  4.3.4- سوال پژوهشی شماره 4                                                                                  106

    فصل پنجم:  بحث و نتیجه گیری      

  5.1- مقدمه                                                                                                          116

  5.2- نتایج و بحث درمورد نتایج                                                                                                117

  5.3- نتیجه گیری                                                                                                                  119

  5.4- پیشنهادها                                                                                                      121

  5.4.1- پیشنهاد های کاربردی                                                                                    121

  5.4.2- پیشنهاد های تحقیقاتی                                                                                   123

  پیوست ها........................................................................................................... 128

  فهرست منابع....................................................................................................... 124

  چکیده انگلیسی.....................................................................................................................................

   

  منبع:

   آقائی ت، سیف اللهی ع.ب.1386. تکامل بودجه دولتی تا بودجه عملیاتی و نظام GFS، تهران: انتشارات دانشگاه ازاد اسلامی

  ابراهیمی نژاد ک،  فرج وند. ا.1386   بودجه از تنظیم تا کنترل، انتشارات سمت، چاپ هشتم

  احمدی  ع.م. 1387 اصول و مبانی بودجه ریزی (با تاکید بر بودجه ریزی عملیاتی)، همدان: انتشارات نور علم 

  اسعدی م.1385. شناسائی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در گمرک جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل شه، دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی ایران، تهران، سالن همایش رازی.

  اسعدی م.1386. شناسائی موانع اجرائی بودجه ریزی عملیاتی در گمرک جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل شه، پایان نامه کارشناسی ارشد.

  انصاری ش.1378. بودجه و بودجه ریزی دولتی، تهران: انتشارات یکان.

  الوانی م. 1384. مدیریت عمومی. تهران: نشر نی، چاپ بیست و چهارم.    

  الماسی ح. 1387. نظام بودجه ریزی دولتی در ایران، تهران: انتشارات شهر آشوب.

  ایران نژاد، پاریزی م .1385. اصول و مبانی مدیریت. تهران: انتشارات مدیران

  باباجانی ج .1387. نقش حسابداری و حسابرسی در استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی. دومین کنفرانس               بین­المللی بودجه ریزی عملیاتی.

  برزوزاده م.1387.روش های اجرایی حسابداری تمام شده در بودجه ریزی عملیاتی. انتشارات تحسین.

  پناهی ع.1384درباره لایحه بودجه سال 1385 کل کشور. تهران: دفتر مطالعات برنامه و بودجه مجلس.

  پناهی ع.1385. بودجه ریزی عملیاتی، مفاهیم و الزامات. جزوه آموزشی  دفتر مطالعات و برنامه و بودجه مرکز پزوهشهای مجلس.

  حسن آبادی م، نجار صراف ع.ر.1387.مدل نظام بودجه ریزی عملیاتی. تهران: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، چاپ دوم

  حسن آبادی م، نجار صراف ع.ر.1386.مدل جامع نظام بودجه ریزی عملیاتی مدل الماس. انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران تهران.

  خداداد حسینی ح، عزیزی ش.  1385. مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک. تهران:انتشارات صفار.

  خلعتبری ف. 1380 بررسی کلی ساختار بودجه سال 1381 کل کشور. فصلنامه مجلس و پژوهش، سال هشتم، شماره 31.

  دفت ریچارد ال. 1383 .تئوری سازمان و طراحی ساختار جلد 1 اعرابی، سید محمدوپارسائیان، علی (مترجمان)، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.

  دلاور ع.1371. روشهای تحقیق در علوم تربیتی. تهران:انتشارات پیام نور.

  رابینز ا. 1384. تئوری سازمان. الوانی م-دانائی فر، حسن (مترجمان)،تهران: انتشارات صفار

  رضائیان ع.1383. اصول مدیریت. تهران: انتشارات سمت 

  سالم صافی پ.1383. ارزیابی نتایج استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در بخش تشخیصی بیمارستان ولیعصر (عج) مشکین شهر استان اردبیل با تاکید بر هزینه تمام شده خدمات. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی.

  سعیدی پ، و مزیدی ع.ر.1385. بودجه ریزی عملیاتی (مبانی، مفاهیم و الزامات قانونی). تهران: انتشارات نگاه دانش.

  شباهنگ ر.1383. حسابداری و مدیریت، انتشارات مرکز تحقیقات تخصصی سازمان حسابرسیف، چاپ نهم

  شقاقی س.1386. اصلاح مدیریت و افزایش اثربخشی (نشریه برنامه) شماره 219.

  صراف ف.1354. بودجه ریزی دولتی و نظام بودجه ایران. انتشارات موسسه عالی بازرگانی، چاپ سوم.

  عباسی ا.1387. مدیریت بودجه در بخش عمومی و رویکردهای نوین آن. تهران: انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش.

  عزیزی  غ.ر. 1385. فرارد تنظیم و کنترل بودجه دولتی. تهران: انتشارات شهر آشوب ، چاپ دوم.

  علوی طبری ح.1386. اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی. انتشارات دانشگاه الزهراء، چاپ دوم.

  فرزیب  ع.ر. 1376. بودجه ریزی دولتی در ایران. تهران: انتشارات مرکز مدیریت دولتی.

  قادری ف. 1385. مقاله (مقدمه ای بر مبانی بودجه ریزی عملیاتی)، نشریه دنیای اقتصاد، 11

  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی. اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

  قدیری اصل  ب.1366 .کلیات علم  اقتصاد. تهران: انتشارات سپهر، چاپ پنجم

  قدیم پور ج، طریقی ع.1388. بودجه ریزی عملیاتی و رابطه آن با حسابرسی عملیاتی. انتشارات دیوان محاسبات، دانش حسابرسی شماره 39،.

  کاپلان، ر.ا، و نورتون د.1386 . سازمانهای استراتژی محور. ترجمه پرویز بختیاری، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

  کرباسیان ا. 1378. بودجه و بودجه ریزی دولتی در اقتصاد ایران. تهران: انتشارات موسسه عالی بانکداری اسلامی، چاپ اول

  کرد بچه محمد.1382. مبانی و ویژگی های نظام جدید بودجه ریزی (جزوه آموزشی). سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

  کیومرثی ف. 1388. اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی، تهران :نشر دانشگاهی بال، چاپ اول،.

  مهدوی ع.م.1386. تدوین بودجه عملیاتی برای دستگاههای اجرائی استان کرمان. اولین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی، تهران.

  میرسپاسی ن.1382. مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار(با نگرشی به روند جهانی شدن)، انتشارات مهر، چاپ دوم.

  نادری ع.ا،  سیف نراقی م.1370. روشهای تحقیق وچگونگی ارزشیابی ان در علوم انسانی، تهران: انتشارات بدر.

  ورمزیار، حسن، بودجه ریزی عملیاتی و ویژگیها و الزامات، نشریه جهان اقتصاد، 23/11/1386

  ورمزیار ح.1385. بودجه ریزی عملیاتی در ایران. جزوه آموزشی دفتر برنامه ریزی و مدیریت اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

   

  Andrews، M. 2004. Authority، Acceptance، Ability and Performance- Based Budgeting Reforms. The International Journal of Public Sector Management، Vol. 17، No. 4، pp. 334-336.

  Diamond .J; Budget system Reformin Transitional Economic : IMF Working

  Frow. N & Marginson،D. (2010). "Reconciling budget flexibility with budgetary control accounting Organization and society 35( 1 ) 444-461.

  Gustafsson A. 2000. Preformance Budgeting in Swden.  Swedish Government Officess Ministry Of Finance

  Lynch; 1990. Budgeting in America; Englewood cliffs، new Jersey: prentice-Hall.

  Schick، A.  2003. The Performing State: Reflection on an Idea Whose Time Has Come But Whose Implementation Has Not. OECD Journal on Budgeting، Vol. 3، No.2، pp. 80-83.

  World bank، public sector. 2003.  performance Budgeting: Beyound Rehetoric.

  Xavier، J. A.  1998 . Budget Reform in Malaysia and Australia Compared. Public Budgeting and Finance، Vol.18، No. 1، pp. 99-118.

  Young، R.D.2003. Performance basd budgeting system، pp -2-5

   


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان , مقاله در مورد پایان نامه بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان , پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان , تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان , پروژه درباره پایان نامه بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان , گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان , رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان

پايان نامه براي دريافت درج? کارشناسي ارشد«M.A » گرايش حسابداري سال 87   پيشگفتار:      بودجه ريزي عملياتي نوعي سيستم برنامه ريزي، بودجه ريزي و ارزي

  پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد)  M.A) گرايش: مالي  تابستان 1391 چکيده: اين تحقيق با هدف امکان سنجي اجراي بودجه­ريزي عملياتي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی چکیده: در چند دهه اخیر نظام های سنتی بودجه­ریزی در حال گذر به نظام های نوین بودجه­ریزی از قبیل بودجه ریزی عملیاتی است، وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی نیز از سال 1382 در قالب طرح نظام نوین مالی زمینه را برای اجرای این امر فراهم نموده که در این میان برخی از دانشگاه ها از جمله دانشگاه علوم پزشکی قزوین عملکرد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (M.A( گرایش مدیریت مالی دولتی چکیده­: هم اکنون روش بودجه­ریزی عملیاتی یکی از روش­های بودجه ­ریزی است که در کشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار می گیرد. تاریخچه ی این روش به بعد از جنگ جهانی دوم و کشور ایالات متحده ی آمریکا بر می گردد. در سالهای اخیر اصطلاح "حرکت به سوی بودجه ریزی عملیاتی" که بر سنجش عملکرد سازمان تاکید ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت «M.A» گرایش: مدیریت اجرایی (استراتژیک) بررسی تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری و خلاقیت سازمانی از دیدگاه مدیران دستگاههای اجرایی استان اردبیل چکیده مدیریت دانش یکی از دستاوردهای عصر اطلاعات و دانش است و با توجه به ویژگیهای آن، امروزه سازمانهای با جدیت به دنبال بهره‌مندی از نتایج آن هستند. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته MBA گرایش عمومی چکیده : سرنوشت مشترک انسانها، برنامه ریزی برای جهان را در جایگاهی ویژه قرار داده است که تفاوتهای ذاتی آن با برنامه ریزی برای شرکتها، موسسات غیر انتفاعی و سازمانهای بین مللی و جهانی، کنکاش بیشتر را ضروری کرده است. شناخت روند فعلی برنامه ریزی برای جهان، گام نخست در این مسیر بود که تحقیق حاضر(با توجه به کمبود نظریه ...

پایان نامه برای در دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید چکیده امروزه سازمان ­های تجاری با محیطی پیچیده­تر و رقابتی­تر از گذشته روبرو هستند. موفقیت تجاری یک سازمان تنها به تجزیه و تحلیل وضعیت درونی آن سازمان محدود نشده و تا اندازه ای زنجیره­تأمین و توزیع آن را نیز شامل می شود. مدیریت یکپارچه زنجیره­تامین یک فرآیند پیچیده است، زیرا سازمان­ها و شرکای سازمانی ...

 پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته علوم تربيتي   چکيده هدف تحقيق حاضر، بررسي و مقايسه اثربخشي و کارآيي مديران و مسئولين انتصابي و انتخابي از نظر ميزان برخورداري از م

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (( M.A مديريت دولتي گرايش مالي زمستان 1390 چکيده تحقيق حاضر با هدف « بررسي تفاوت معني داري در مراحل بودجه کشور قبل و بعد از استقرار س

پایانامه کارشناسی ارشد جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری فصل اول طرح تحقیق مقدمه هدف از ارایه این فصل ، طرح مسأله و ضرورت انجام تحقیق، ارائه فرضیه و تعیین اهداف تحقیق است که متعاقب آن ادبیات موضوع و روش انجام تحقیق مورد بحث قرار می گیرد و در نهایت مشکلات پیش روی تحقیق عنوان می‌گردد. این فصل، در حقیقت، هدایت و جهت گیری پایان نامه را تا نتیجه گیری بعهده دارد. 1-1- طرح مسأله و ضرورت ...

ثبت سفارش