پایان نامه سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران

word 6 MB 31284 109
1392 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت قبل:۳۳,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۸,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه

  مقطع کارشناسی ارشد

  رشته: MBA

  چکیده فارسی:

   

  هدف از این پژوهش بررسی رابطه سببی بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی اقتصاد ایران با تاکید بر رابطه بلندمدت میان آن ها است. برای این منظور یک شاخص معکوس از سرمایه اجتماعی و یک شاخص اساسی از توسعه مالی به کار گرفته شد و سپس به کمک الگوی تصحیح خطای برداری، ضرایب مدل تخمین زده شد. نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه مالی در اقتصاد ایران داشته و یک رابطه سببی یک سویه از سرمایه اجتماعی به توسعه مالی برقرار است.

   

  واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی – توسعه مالی – الگوی تصحیح خطای برداری

  فصل اول 

  طرح تحقیق 

  ) مقدمه

   

  سرمایه اجتماعی شامل شبکه های اجتماعی، نهادها، هنجارها و مولفه هایی نظیر اعتماد، از انواع سرمایه های غیرفیزیکی است که عموماً از آن به عنوان یکی از اشکال اصلی سرمایه یاد می شود. در مقابل، توسعه مالی شامل توسعه بازارها، ابزارها و موسسات مالی به عنوان یکی از نشانگرهای درجه باز بودن اقتصادی و از مهم ترین ابزارهای رشد در هر اقتصاد به شمار می آید.

  هدف عمده از این پژوهش، بررسی رابطه سببی بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در اقتصاد ایران با تاکید بر رابطه بلندمدت میان آن ها است. در پژوهش حاضر قصد داریم با اندازه گیری شاخص های سرمایه اجتماعی و توسعه مالی و تخمین مدل به کمک یک الگوی اقتصادسنجی، به بررسی رابطه متقابل بین این دو متغیر پرداخته و به این سوال پاسخ دهیم که "آیا ارتباط بلندمدت معنادار بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی اقتصاد ایران وجود دارد؟".

   

  2-1) بیان مسئله و اهمیت آن

   

  امروزه فرآیند رشد و توسعه اقتصادی علاوه بر نیاز به وجود یک نظام اقتصادی کارا و تدوین سیاست های پولی و مالی مناسب، مستلزم مشارکت وسیع افراد جامعه نیز هست. در این میان نهادهای اجتماعی نقش مهمی را در آموزش و توانمندسازی افراد در این فرآیند ایفا می کنند و تصور بر این است که بُعد اجتماعی و مولفه نهادی توسعه، نقش مهمی را در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی ایفا می کند. به همین جهت شناسایی سرمایه اجتماعی به عنوان عاملی اثرگذار بر فعالیت های اقتصادی می تواند تاثیر بسزایی بر دستیابی به اهداف کلان اقتصادی کشور داشته باشد.

  سرمایه اجتماعی یکی از مهم ترین انواع سرمایه های غیرفیزیکی است که در دهه های پس از 1980 میلادی بسیار مورد توجه پژوهشگران در حوزه های علوم انسانی و اجتماعی قرار گرفته است. در کشور ما در سال های اخیر توجه ویژه ای به سرمایه اجتماعی و نقش آن در اقتصاد شده است. به عنوان نمونه سوری ]1[، علمی و همکاران ]2[، رنانی و همکاران ]3[، رحمانی و همکاران ]4[، صفدری و همکاران ]5[ و... همگی در مطالعات خود به بررسی نقش سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران پرداخته و نشان داده اند که ارتباط مثبتی میان سرمایه اجتماعی و پیامدهای اقتصادی آن وجود دارد. در بسیاری از مطالعات فارسی ذکر شده، هدف محققان از پژوهش ها به تاثیرات مستقیم سرمایه اجتماعی بر رشد و توسعه اقتصادی متمرکز شده است. به همین منظور در پژوهش پیش رو اثرگذاری غیرمستقیم سرمایه اجتماعی بر اقتصاد از طریق تاثیر آن بر توسعه مالی به عنوان یک هدف کلی در نظر گرفته شده است.

  از طرفی دیگر، توسعه مالی به عنوان یکی از نشانگرهای درجه باز بودن تجارت و اقتصاد مطرح بوده و عامل تعیین کننده ای در تشریح دلایل تفاوت در نرخ های رشد اقتصادی در جوامع گوناگون می باشد. مطالعات داخلی گوناگونی مانند نظیفی ]6[، هیبتی و محمدزاده ]7[، صمدی و همکاران ]8[، راسخی و رنجبر ]9[، سیفی پور ]10[، فطرس و همکاران ]11[ و... در تبیین جایگاه توسعه مالی در اقتصاد ایران صورت گرفته که نتایج این پژوهش ها حاکی از وجود رابطه ای معنادار میان توسعه مالی و پیامدهای مثبت اقتصادی آن می باشند. با این وجود به دلیل موانع عمده ای مانند تصدی گری دولت در اقتصاد، عدم استقلال بانک مرکزی، عدم اتخاذ سیاست های پولی مناسب توسط بانک مرکزی و یا عدم بهبود روش های مدیریت، در گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۰۸، نام کشور ایران در میان ۵۲ کشور پیشرو در زمینه توسعه مالی به چشم نمی خورد ]12[ و این کشور از لحاظ شاخص های توسعه مالی در سال های بعد از دهه 80 میلادی پایین تر از سطح میانگین کشورهای منطقه منا (کشورهای عمده تولید کننده نفت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) قرار دارد ]58[. این مهم بیانگر آن است که تاکنون توجه شایسته ای به بررسی عوامل تاثیرگذار بر توسعه یافتگی نظام مالی در کشور صورت نگرفته و لزوم انجام مطالعات بیشتر در این خصوص همچنان احساس می شود.

  محققان یکی از مهم ترین سطوح موثر بر توسعه مالی را سطح پایداری پدیده های اجتماعی می دانند که به نهادهای غیررسمی مانند فرهنگ ها، مذهب و موارد دیگر برمی گردد. بررسی تاثیر این سطح از پدیده های اجتماعی بر توسعه مالی، با توجه به آثار آن ها بر تصمیم گیری های مالی، لازم و ضروری به نظر می رسد. متاسفانه نبود اطلاعات لازم برای محاسبه شاخص های این سطح، بررسی تجربی را محدود می نماید، اما احصاء برخی شاخص ها در این سطح، لازم و ضروری به نظر می رسد ]13[.

  به طور کلی از اعتماد به عنوان مهم ترین مولفه ی سرمایه اجتماعی یاد می شود. دریافت و یا اعطای وام های رسمی و غیررسمی، چک های شخصی، انواع ابزار مشتقه و فعالیت های تخصیص سبد دارایی، همگی از جمله ابزارهای فعالیت های مالی اند که استفاده از هر یک از این ابزارها نیازمند سطح معینی از اعتماد میان طرفین معامله می باشد. همین مسئله نقش سرمایه اجتماعی در توسعه نظام های مالی را بیشتر برجسته می کند.

  بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و توسعه مالی از لحاظ کاربردی نیز می تواند اثرات مثبتی در فراهم ساختن زمینه های لازم جهت توسعه و گسترش نظام مالی و به دنبال آن رشد اقتصاد کلان در پی داشته باشد. نظر به ضروریات ذکر شده و نیز نوآوری صورت گرفته در بررسی تاثیر توسعه مالی بر سرمایه اجتماعی در ایران، انجام پژوهش پیش رو ضروری به نظر می رسد.

   

  3-1) اهداف پژوهش

   

  1-3-1) هدف کلی

   

  هدف کلی از این پژوهش بررسی رابطه سببی بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در اقتصاد ایران با تاکید بر رابطه بلندمدت میان آن ها می باشد.

   

  2-3-1) اهداف اختصاصی

   

  1-2-3-1) بررسی تاثیر اعتماد عمومی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی بر شاخص توسعه مالی

  2-2-3-1) بررسی تاثیر توسعه مالی بر سطح اعتماد عمومی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی

   

  4-1) فرضیات و سوالات پژوهش

   

  1-4-1) فرضیات پژوهش

   

  1-1-4-1) سرمایه اجتماعی تاثیر معناداری بر توسعه مالی اقتصاد ایران دارد.

  2-1-4-1) توسعه مالی اقتصاد ایران تاثیر معناداری بر سرمایه اجتماعی دارد.

   

  2-4-1) سوالات پژوهش

   

  1-2-4-1) آیا سرمایه اجتماعی اثر معناداری بر توسعه مالی اقتصاد ایران دارد ؟

  2-2-4-1) آیا توسعه مالی اقتصاد ایران اثر معناداری بر سرمایه اجتماعی دارد ؟

   

  5-1) قلمرو پژوهش

   

  1-5-1) قلمرو موضوعی

   

  بررسی رابطه سببی بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در اقتصاد ایران با تاکید بر رابطه بلندمدت میان آن ها

   

  2-5-1) قلمرو زمانی

   

  فاصله سال های 1363 تا 1390 شمسی

   

  3-5-1) قلمرو مکانی

   

  کشور ایران ( سطح ملی )

   

  6-1) واژگان پژوهش

   

  سرمایه اجتماعی: سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم‌ های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای جامعه و پایین آمدن سطح هزینه‌های تبادلات و ارتباطات می‌شود ]59[.

  اعتماد: اعتماد به معنای باور به عملی است که از دیگران انتظار می رود. مفهوم اعتماد ممکن است برای پیش نگری رفتار یک شریک با توجه به تعهدات و الزامات او و امکان پیش بینی رفتار او در مذاکرات و تعاملات در حالی که او ممکن است با رفتار فرصت طلبانه نیز مواجه باشد ، بیان شود ]14[.

  توسعه مالی: توسعه مالی اغلب به عنوان بهبود در کمیت، کیفیت و کارایی خدمات واسطه های مالی تعریف می شود ]60[.

   

  فصل دوم

  ادبیات و پیشینه تحقیق

  1-2) مبانی نظری

   

  1-1-2) سرمایه اجتماعی

   

  1-1-1-2) مقدمه

   

  در علوم سیاسی، روانشناسی و مردم شناسی، منظور از سرمایه اجتماعی، هنجارها، شبکه ها و سازمان های رسیدن به منابع محدود و قدرت و کانال انجام تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها است. دانشمندان این علوم نیز از طریق تجزیه و تحلیل هنجارها، شبکه ها و نهادها به مفهوم سرمایه اجتماعی دست پیدا می کنند. این در حالی است که اقتصاددانان این مفهوم را از طریق تجزیه و تحلیل نهادی و قراردادها و روابط متقابل بین افراد و آثار آن بر مبادلات و سرمایه گذاری ها بررسی می کنند. تعداد زیادی از محققان، سرمایه اجتماعی را به عنوان اعتماد و هنجارهای گروه های شهروندی و بعضی دیگر این مفهوم را به عنوان ارزش های فرهنگی از قبیل دلسوزی، نوع دوستی، تعاون و بردباری تعریف می کنند ]61[. در متون موجود اشاره می شود که کلمن[1] و پاتنام[2] مفهوم فعلی سرمایه اجتماعی را پایه ریزی و وارد متون علم اقتصاد کرده اند ]15[. سرمایه اجتماعی مفهومی است اجتماعی که در مقایسه با دیگر مباحث علوم اجتماعی پیشینه چندان طولانی ندارد. کاربرد این مفهوم به تدریج از دهه 90 میلادی در پایان نامه ها و مقالات علمی به ویژه در رشته های جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست و آموزش همگام با تحقیقات افرادی چون کلمن، پاتنام، فوکویاما[3] و بوردیو[4] بیشتر به چشم می خورد. همچنین استفاده از مفهوم سرمایه اجتماعی با توجه به روند جهانی شدن و تضعیف نقش دولت های ملی، به عنوان راه حلی عملی در سطح اجتماعات محلی برای مشکلات توسعه، مورد توجه سیاستگذاران و مسئولان سیاست اجتماعی قرار گرفته است ]62[. اصطلاح سرمایه اجتماعی نخستین بار در اثر کلاسیک جین جاکوب[5] به کار رفته است. او در آنجا توضیح داده بود که شبکه های اجتماعی فشرده در محدوده های حومه قدیمی و مختلط شهری، صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهند و در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات در مورد بهبود کیفیت زندگی، در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروهای انتظامی، مسئولیت بیشتری از خود نشان می دهند ]16[. فوکویاما نیز در کتاب "پایان نظم (سرمایه اجتماعی و حفظ آن)" مبنای استفاده از اصطلاح سرمایه اجتماعی را به دهه شصت میلادی بازگرداند. او متذکر می شود که شبکه های اجتماعی فشرده در محدوده های قدیمی و مختلط شهری، صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهند و در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرائم خیابانی و دیگر تصمیمات در مورد بهبود کیفیت زندگی، در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروهای انتظامی، مسئولیت بیشتری از خود نشان می دهند. گلن لوری[6]، نیز اصطلاح سرمایه اجتماعی را دهه 1970 میلادی برای توصیف مشکل اقتصاد درون شهری به کار برد و متذکر شد: امریکایی های آفریقایی الاصل، در محدوده اجتماعات خود فاقد اعتماد و همبستگی بودند، در حالی که برای آمریکایی های آسیایی الاصل و دیگر گروه های قومی، این اعتماد و همبستگی وجود داشت. همین فقدان اعتماد و همبستگی در میان سیاهان ، مبین نبود داد و ستد جزئی در میان سیاهان بود. در دهه 1980 این اصطلاح توسط جیمز کلمن، جامعه شناس، در معنای وسیع تری مورد استفاده قرار گرفت و رابرت پاتنام، دانشمند علوم سیاسی، دومین نفری بود که بحث پرشوری را در مورد نقش سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی در ایتالیا و همچنین ایالات متحده برانگیخت ]17[. بانک جهانی سرمایه اجتماعی را رابط گمشده میان سرمایه های طبیعی، فیزیکی، انسانی و نیز رشد و توسعه اقتصادی معرفی می کند ]63[.

  سرمایه اجتماعی مفهومی جامعه‌شناسی است که در تجارت، اقتصاد، علوم انسانی و بهداشت عمومی جهت اشاره به ارتباطات درون و مابین گروهی از آن استفاده می شود. اگرچه تعاریف مختلفی برای این مفهوم وجود دارد، اما در کل سرمایه اجتماعی به عنوان نوعی علاج برای همه مشکلات جامعه مدرن تلقی شده است]64[. سرمایه اجتماعی به عنوان یک مفهوم جامعه شناختی مورد توجه بسیاری از محققین در علوم اقتصادی و مدیریت قرار گرفته و پژوهش های گوناگونی در بررسی نقش و جایگاه آن در اقتصاد و علوم مالی صورت گرفته است که در فصل دوم به نتایجی از این مطالعات نیز اشاره خواهد شد.

   

   

   

   

   

  2-1-1-2) اشکال سرمایه

   

  سرمایه ابعاد گوناگونی دارد که هر کدام از نظر ماهیت، قلمرو و تاثیراتی که بر توسعه می‌گذارند، با یکدیگر متفاوتند. از نقطه نظر اقتصادی، سرمایه اغلب به عنوان کالایی با ارزش که در تولید و یا خدمات کاربرد دارد به کار گرفته می شود.

  از نظر بوردیو ]65[ سرمایه چهار شکل اساسی دارد: سرمایه اقتصادی، که فوری و مستقیم به پول تبدیل می شود و می تواند به شکل حقوق مالکیت نهادینه شود. سرمایه فرهنگی، که در شرایط خاصی به سرمایه اقتصادی تبدیل می گردد. سرمایه اجتماعی که از تکالیف اجتماعی ( پیوندها ) ایجاد می شود و در شرایط خاص می تواند به سرمایه اقتصادی تبدیل شود. سرمایه نمادین، که در رابطه با دانش است و به عنوان سرمایه ای ناشناخته و منبع با ارزشی از دانش شناخته شده است.

  کلمن ]18[ نیز در معرفی اشکال مختلف سرمایه، آن را به شش دسته متمایز تقسیم بندی می کند: 1- سرمایه فیزیکی شامل کارخانه ها، دستگاه ها و سایر دارایی ها 2- سرمایه طبیعی شامل هوای پاک، آب و سایر منابع طبیعی 3- سرمایه انسانی شامل دانش، مهارت ها و شایستگی ها 4- سرمایه اجتماعی شامل شبکه های اجتماعی 5- سرمایه فرهنگی شامل آشنایی با فرهنگ جامعه و توانایی درک و کاربرد دانش آموخته شده 6- سرمایه مالی شامل کسب سایر اشکال سرمایه یا سرمایه گذاری در اشکال مختلف سرمایه.

   

  3-1-1-2) تعریف سرمایه اجتماعی

   

  اینگلهارت[7] ]66[ سرمایه اجتماعی را اینگونه تعریف می کند: سرمایه اجتماعی، فرهنگ اعتماد و مداراست که در آن شبکه های گسترده ی سازمان های داوطلبانه به وجود می آید. شبکه ها نتیجه اعتماد مردم به یکدیگرند و نه این که اعتماد، محصول جانبی انجمنی شدن مردم با یکدیگر باشند. از دید کلمن ]18[ روابط اجتماعی هنگامی به وجود می آیند که افراد می کوشند تا از منافع فردی خود بهترین استفاده را کنند. مفهوم سرمایه اجتماعی در برابر نگرش های تند و جانب دارانه درباره فردگرایی و این اصل که تنها کنشگران محسوس در جامعه، افراد هستند، وضع شده است و مفهومی است که این نگرش ها را تعدیل می کند. او با اشاره به آثار برخی افراد، نقش سرمایه اجتماعی در تسهیل فعالیت های عقلانی اقتصادی و همچنین نقش این سرمایه را در دستیابی افراد به اهداف مختلف مورد توجه قرار می دهد. بنابراین او سرمایه اجتماعی را با توجه به نقش آن در دستیابی افراد به اهداف خود تعریف می کند و عنوان می دارد سرمایه اجتماعی، به نوبه خود، هنگامی به وجود می آید که روابط میان افراد به شیوه ای دگرگون می شود که کنش را تسهیل می کند.

  یکی از تعاریف مطرح حول سرمایه اجتماعی این است که سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم‌ های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای جامعه و پایین آمدن سطح هزینه‌های تبادلات و ارتباطات می‌شود ]59[. به عقیده رُز[8] ]67[ سرمایه اجتماعی بین افراد مختلف و در موقعیت های مختلف متفاوت است. بانک جهانی، سرمایه اجتماعی را به عنوان هنجارها و روابط اجتماعی که در ساختارهایی اجتماعی ریشه دارد و افراد را به عملکرد هماهنگ و دستیابی مطلوب به اهداف قادر می سازد، تعریف می کند و برخی محققان ]68[ این تعریف را مرتبط با ارزش مشترک همه شبکه های اجتماعی و اعتماد، روابط متقابل، اطلاعات و همکاری که به وسیله شبکه های اجتماعی ایجاد می شود می دانند و برخی دیگر نیز سرمایه اجتماعی را شامل نهادها، روابط، گرایش ها، ارزش ها و هنجارهایی می دانند که بر رفتارها و تعاملات بین افراد حاکم است ]63[. افه و فوش[9] ]69[ در مقاله خود سرمایه اجتماعی را به عنوان یک منبع با مالکیت جمعی متعلق به محلات، جوامع و مناطق و بخش ها معرفی نموده اند. آنان مفهوم سرمایه اجتماعی را با سه عنصر اصلی معرفی می کنند: در قالب گرایش به آگاهی و توجه، در بعد تمایلات رفتاری به اعتماد و در بعد الگوهای ساختاری به انجمن پذیری. به عقیده بولز و جنتیس[10] ]70[، سرمایه اجتماعی عموماً به اعتماد اشاره داشته و متوجه میزان همکاری یک فرد و تمایل او برای زندگی با هنجارهای موجود در جامعه و تنبیه کسانی که با هنجارها زندگی نمی کنند می باشد. به عبارت دیگر، سرمایه اجتماعی آن دسته از شبکه ها و هنجارهایی است که مردم را قادر به عمل جمعی می کند ]71[.

  سرمایه اجتماعی، روابط و هنجارهای شکل دادن به کمیت و کیفیت تعامل اجتماعی در یک جامعه است. سرمایه اجتماعی، تنها سرجمع نهادهای پایه ریزی شده و نهادینه شده در یک جامعه نیست، بلکه مانند چسبی است که آنها را در کنار یکدیگر نگه می دارد ]19[.

  بوردیو ]65[ نیز سرمایه اجتماعی را ساخته شده از تکالیف و تعهدات اجتماعی ( پیوندها و ارتباطات ) می داند که این سرمایه در برخی شرایط قابل تبدیل به سرمایه اقتصادی است. سرمایه اجتماعی همچون مفاهیم سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی به ویژگی سازمان اجتماعی از قبیل شبکه ها، هنجارها و اعتماد اشاره دارد که هماهنگی و همکاری برای کسب سود را تسهیل می کند. سرمایه اجتماعی سود سرمایه گذاری در زمینه سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی را افزایش می دهد. در جامعه ای که از نعمت سرمایه اجتماعی چشمگیر برخوردار است همکاری آسان تر است ]20[. سرمایه اجتماعی شکل و نمونه ملموسی از یک هنجار غیررسمی است که باعث ترویج همکاری بین دو یا چند نفر می شود. هنجارهای تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی می توانند از هنجار روابط متقابل دو دوست گرفته تا آموزه های پیچیده ای را دربرگیرند ]21[. سرمایه اجتماعی همچون مفاهیم سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی به ویژگی های سازمان اجتماعی از قبیل شبکه ها، هنجارها و اعتماد اشاره دارد که هماهنگی و همکاری برای کسب سود متقابل را تسهیل می کنند ]22[.

  دارلاف و ففچمپز[11] ]72[ از سرمایه اجتماعی عموماً به عنوان اشکال غیررسمی نهادها و سازمان های مبتنی بر روابط اجتماعی، شبکه ها و گروه ها یاد می کنند که موجب خلق دانش جمعی، اعتماد متقابل، هنجارهای اجتماعی و قوانین نانوشته می شود و به عقیده برخی دیگر، سرمایه اجتماعی مانند یک منبع روابط میان فردی و شبکه های اجتماعی و نیز سرمایه گذاری در روابط عمل می کند ]73[.

  Abstract

   

   

  The aim of this research is to discuss about the causal relationship between social capital and financial development of Iran`s economy with emphasizing on the long-run relationship between them. For this purpose, an inverse indicator of social capital and a key indicator of financial development were used and then the model coefficients were estimated via vector error correction model. Results show that social capital has a positive and significant impact on financial development of Iran`s economy and there is a one-way causal relationship from social capital to financial development.

  Keywords: Social Capital – Financial Development – Vector Error Correction Model

 • فهرست:

  فصل اول - مقدمه و کلیات تحقیق...................................................................................................1

  1-1) مقدمه..........................................................................................................................................2

  2-1) بیان مسئله و اهمیت آن..............................................................................................................2

  3-1) اهداف پژوهش...........................................................................................................................4

  1-3-1) هدف کلی..............................................................................................................................4

  2-3-1) اهداف اختصاصی..................................................................................................................4

  4-1) فرضیات و سوالات پژوهش.......................................................................................................4

  1-4-1) فرضیات پژوهش...................................................................................................................4

  2-4-1) سوالات پژوهش....................................................................................................................4

  5-1) قلمرو پژوهش............................................................................................................................5

  1-5-1) قلمرو موضوعی.....................................................................................................................5

  2-5-1) قلمرو زمانی...........................................................................................................................5

  3-5-1) قلمرو مکانی..........................................................................................................................5

  6-1) واژگان پژوهش...........................................................................................................................5

  فصل دوم - ادبیات و پیشینه تحقیق..................................................................................................6

  1-2) مبانی نظری.................................................................................................................................7

  1-1-2) سرمایه اجتماعی.....................................................................................................................7

  1-1-1-2) مقدمه.................................................................................................................................7

  2-1-1-2) اشکال سرمایه....................................................................................................................9

  3-1-1-2) تعریف سرمایه اجتماعی....................................................................................................9

  4-1-1-2) سطوح سرمایه اجتماعی..................................................................................................11

  5-1-1-2) نظریه های سرمایه اجتماعی............................................................................................13

  6-1-1-2) انواع سرمایه اجتماعی.....................................................................................................13

  7-1-1-2) اهمیت سرمایه اجتماعی..................................................................................................14

  8-1-1-2) ابعاد و مولفه های سرمایه اجتماعی.................................................................................15

  9-1-1-2) سرمایه اجتماعی و پیامدهای اقتصادی............................................................................16

  10-1-1-2) اندازه گیری سرمایه اجتماعی........................................................................................17

  2-1-2) توسعه مالی..........................................................................................................................20

  1-2-1-2) مقدمه..............................................................................................................................20

  2-2-1-2) تعریف توسعه مالی.........................................................................................................22

  3-2-1-2) اهمیت و کارکردهای توسعه مالی...................................................................................24

  4-2-1-2) عوامل موثر بر توسعه مالی..............................................................................................29

  5-2-1-2) نظام مالی ایران................................................................................................................31

  6-2-1-2) توسعه مالی و پیامدهای اقتصادی....................................................................................33

  7-2-1-2) سرمایه اجتماعی و توسعه مالی.......................................................................................35

  8-2-1-2) اندازه گیری توسعه مالی..................................................................................................40

  2-2) شواهد تجربی...........................................................................................................................46

  1-2-2) سرمایه اجتماعی و پیامدهای اقتصادی.................................................................................46

  2-2-2) توسعه مالی و پیامدهای اقتصادی........................................................................................48

  3-2-2) سرمایه اجتماعی و توسعه مالی............................................................................................50

  فصل سوم - روش تحقیق................................................................................................................54

  1-3) مقدمه........................................................................................................................................55

  2-3) فرضیات پژوهش......................................................................................................................55

  3-3) نوع پژوهش..............................................................................................................................55

  4-3) جامعه آماری............................................................................................................................55

  5-3) قلمرو پژوهش..........................................................................................................................55

  6-3) روش جمع آوری اطلاعات......................................................................................................56

  7-3) ابزار پژوهش............................................................................................................................56

  8-3) آزمون های پژوهش..................................................................................................................56

  1-8-3) آزمون ریشه واحد فیلیپس – پرون......................................................................................56

  2-8-3) آزمون همجمعی جوهانسن..................................................................................................57

  3-8-3) الگوی تصحیح خطای برداری.............................................................................................59

  9-3) متغیرهای پژوهش.....................................................................................................................60

  1-9-3) شاخص سرمایه اجتماعی.....................................................................................................61

  2-9-3) شاخص توسعه مالی............................................................................................................61

  3-9-3) متغیرهای برونزا...................................................................................................................62

  10-3) الگوی پیشنهادی....................................................................................................................62

  فصل چهارم - محاسبات و یافته های تحقیق.................................................................................65

  1-4) مقدمه........................................................................................................................................66

  2-4) نتایج آزمون ریشه واحد فیلیپس – پرون..................................................................................66

  3-4) نتایج آزمون همجمعی جوهانسن.............................................................................................68

  4-4) نتایج تخمین ضرایب مدل با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری....................................70

  فصل پنجم - نتیجه گیری و پیشنهادات...........................................................................................72

  1-5) خلاصه پژوهش........................................................................................................................73

  2-5) نتیجه گیری..............................................................................................................................74

  3-5) پیشنهادات برای پژوهش های آتی...........................................................................................76

  4-5) محدودیت های پژوهش...........................................................................................................77

  پیوست...............................................................................................................................................78

  منابع و مآخذ.....................................................................................................................................88

  چکیده انگلیسی..............................................................................................................................104

   

  منبع:

   

  ]1[ سوری / سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی / تحقیقات اقتصادی / شماره 69 / 1384 / 108-87

   

  ]2[ علمی و همکاران / سرمایه اجتماعی و چگونگی تاثیر آن بر اقتصاد / مجله تحقیقات اقتصادی / شماره 71 / 1384 / 296-239

   

  ]3[ رنانی و همکاران / سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی: ارایه یک الگوی نظری / مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان / جلد 21، شماره 2 / 1385 / 151-133

   

  ]4[ رحمانی و همکاران / بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران مطالعه موردی: استان های کشور با روش اقتصادسنجی فضایی / فصلنامه پژوهش های اقتصادی / سال 6، شماره 2 / 1386 / 30-1

   

  ]5[ صفدری و همکاران / بررسی تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران / فصلنامه اقتصاد مقداری ( بررسی های اقتصادی سابق ) / دوره 5، شماره 2 / 1387 / 61-39

   

  ]6[ نظیفی / توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران / پژوهشنامه اقتصادی / شماره 14 / 1381 / 130-97

   

  ]7[ هیبتی و محمدزاده / ارزیابی آثار توسعه نظام مالی بر تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی / پژوهشنامه اقتصادی / شماره 15 / 1383 / 238-197

   

  ]8[ صمدی و همکاران / بررسی رابطه بین توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی / فصلنامه پژوهش های اقتصادی / دوره7، شماره 3 / 1386 / 16-1

   

  ]9[ راسخی و رنجبر / اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی / مجله دانش و توسعه (علمی - پژوهشی) / شماره 27 / 1388 / 22-1

   

  ]10[ سیفی پور / بررسی تجربی تاثیر سطح توسعه مالی بر رشد اقتصادی / مجله مطالعات مالی / شماره 6 / 1389 / 70-49

   

  ]11[ فطرس و همکاران / بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی با استفاده از روش تحلیل عاملی: مورد ایران / فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی / شماره 56 / 1389 / 94-73

   

  ]12[ موتمنی / بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران / بررسی های بازرگانی / شماره 34 / 1388 / 66-59

   

  ]13[ کمیجانی و همکاران / چارچوب نظری تبیین عوامل مؤثر بر توسعه مالی (با تاکید بر مدل ویلیامسون) / فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی / شماره 50 / 1388 / 30-5

   

  ]14[ رحمانی و امیری / بررسی تاثیر اعتماد بررشد اقتصادی دراستان های ایران با روش اقتصادسنجی فضائی / مجله تحقیقات اقتصادی / شماره 78 / 1386 / 57-23

   

  ]15[ سعادت / تخمین سطح و توزیع سرمایه اجتماعی استان ها / رفاه اجتماعی / شماره 23 / 1385 / 195-173

   

  ]16[ توسلی / سرمایه اجتماعی ثروت نامرئی / نشریه حیات نو اقتصادی / 1384

   

  ]17[ فوکویاما / پایان نظم، سرمایه اجتماعی و حفظ آن / نشر جامعه ایرانیان / 1379

   

  ]18[ کلمن / بنیادهای نظریه اجتماعی / نشر نی / چاپ اول / 1377

   

  ]19[ احمدی / سرمایه اجتماعی و شاخص های ارزیابی آن / پایان نامه کارشناسی ارشد / دانشگاه تهران / 1383

   

  ]20[ پاتنام / جامعه برخوردار، سرمایه اجتماعی و زندگی عمومی / نشر شیرازه / 1384

   

  ]21[ فوکویاما / سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی / نشر شیرازه / 1384

   

  ]22[ ناطق پور و فیروز آبادی / سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر شکل گیری آن در شهر تهران / مجله جامعه شناسی / دوره 6، شماره 4 / 1384 / 91-59

   

  ]23[ الوانی و سید نقوی / سرمایه اجتماعی: مفاهیم و نظریه ها / فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول / شماره 33و34 / 1385 / 26-3

   

  ]24[ حق‌شناس و همکاران / نقش سرمایه اجتماعی در توسعه / مجله تدبیر / شماره 188 / 1386 / 24-20

   

  ]25[ پاتنام / دموکراسی و سنت های مدنی / انتشارات روزنامه سلام / 1380 / 431-1

   

  ]26[ حاجیان زاده / سرمایه ای که با مصرف، زیاد می شود ( مشاوره به منزله ی سرمایه ای اجتماعی ) / نشریه روا‌نشناسی و علوم تربیتی / شماره 9 / 1386 / 5-4

   

  ]27[ سعادت / برآورد روند سرمایه اجتماعی در ایران ( با استفاده از روش فازی ) / تحقیقات اقتصادی / شماره 43 / 1387 / 56-41

   

  ]28[ منظور و یادی پور / سرمایه اجتماعی عامل توسعه اجتماعی و اقتصادی / راهبرد یاس / شماره 15 / 1387 / 162-140

   

  ]29[ اکبری / نقش سرمایه اجتماعی بر مشارکت: بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی- اجتماعی / پایان نامه کارشناسی ارشد / دانشگاه تهران / 1383

   

  ]30[ صمدی و همکاران / سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی مطالعه موردی اقتصاد ایران ( 1387-1350 ) / فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی در ایران / سال اول، شماره 2 / 1391 / 176-145

   

  ]31[ حشمتی مولایی / عوامل موثر بر توسعه مالی در نظام بانکداری ایران / پژوهشنامه اقتصادی / شماره 13 / 1383 / 88-55

   

  ]32[ دادگر و نظری / ارزیابی شاخص های توسعه مالی در ایران / اولین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران / 1388 / 37-1

   

  ]33[ جعفری صمیمی و همکاران / تاثیر توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی ایران / فصلنامه پژوهش های اقتصادی / سال نهم، شماره 4 / 1388 / 22-1

   

  ]34[ مهرآرا و طلاکش نائینی / بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب با روش داده های تلفیقی پویا (2003-1979) / مجله دانش و توسعه (علمی - پژوهشی) / شماره 26 / 1388 / 169-143

   

  ]35[ صمدی / سرمایه اجتماعی و توسعه مالی: اقتصاد ایران (1385-1350) / مجله تحقیقات اقتصادی / شماره 3 / 1388 / 144-117

   

  ]36[ اخباری / مروری بر وضعیت ژرفای( عمق ) مالی ایران / فصلنامه روند پژوهش‌های اقتصادی / شماره 48 / 1385 / 198-155

   

  ]37[ عرب مازار و آهنگر / بررسی اثر توسعه بازارهای مالی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1383 – 1373 /  پژوهشها و سیاستهای اقتصادی / شماره 49 / 1388 / 72-55

   

  ]38[ سلمانی و امیری / توسعه ی مالی و رشد اقتصادی: مورد کشورهای در حال توسعه / فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق) / دوره 6، شماره 4 / 1388 / 145-125

   

  ]39[ سنگینیان / بازار اوراق بهادار در ایران : چالشها و چشم اندازها / مجموعه مقالات همایش بورس، فرصت فراموش شده اقتصاد ایران / 1383

   

  ]40[ برومند / جهانی شدن و بازارهای مالی / ماهنامه تدبیر / شماره 1 / 1387 / 58-56

   

  ]41[ کمیجانی و پوررستمی / آزادسازی مالی و نقش آن در توسعه مالی با توجه به توسعه نهادی و قانونی / مجله نامه اقتصادی مفید / شماره 69 / 1387 / 30-3

   

  ]42[ تقوی و خلیلی عراقی / عوامل موثر بر سرکوب مالی و سلسله مراتب تاثر آنها در اقتصاد ایران با به کارگیری مدل های تصمیم گیری گروهی / فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران / سال هفتم، شماره 22 / 1384 / 113-91

   

  ]43[ شیوا / اثر تامین مالی در درازمدت بر رشد و توسعه اقتصادی در ایران / مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه / شماره 34 / 1380 / 65-33

   

  ]44[ کمیجانی / توسعه و تعمیق بازارهای مالی و ارائه راهکارهایی برای گسترش سهم بازارهای مالی در ایران / نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی / 1387 / 62-1

   

  ]45[ تقوی و همکاران / توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منا با استفاده از روش پانل پویا GMM / دانش مالی تحلیل اوراق بهادار / شماره 10 / 1389 / 82-63

   

  ]46[ ازوجی و فرهادی کیا / ارزیابی اثرات سیاست های آزادسازی مالی و تغییرات نرخ سود بانکی بر توسعه بخش مالی در اقتصاد ایران با استفاده از تکنیک VECM / فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ( پژوهشهای رشد و توسعه پایدار ) / شماره 4 / 1386 / 140-119

   

  ]47[ اکبریان و حیدری پور / بررسی تأثیر توسعه بازار مالی بر رشد اقتصادی در ایران طی سالهای 1345-1386 / پژوهشنامه اقتصادی / سال نهم، شماره 3 / 1388 / 63-43

   

  ]48[ نورث / نهادها و تغییر نهادی / انتشارات سازمان برنامه و بودجه / 1378

  ]49[ احمدیان / اثر آزادسازی مالی بر توسعه مالی / مجله مطالعات مالی / سال هشتم، شماره 3 / 1389 / 202-191

   

  ]50[ میرفندرسکی / تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی در ایران / پایان نامه کارشناسی ارشد / دانشگاه اصفهان / 1389

   

  ]51[ صفوی و مجتهدی /  تجزیه و تحلیل اثر سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی در اقتصاد ایران طی سالهای 1387-1363 / چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران / 1390 / 24-1

   

  ]52[ تشکینی / اقتصادسنجی کاربردی به کمک Microfit / موسسه ی فرهنگی هنری دیباگران تهران / چاپ اول / 1384

   

  ]53[ نوفرستی / ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی / موسسه  خدمات فرهنگی رسا / چاپ اول / 1378

   

  ]54[ اندرز / اقتصادسنجی سری های زمانی با رویکرد کاربردی / انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) / 1389

   

  ]55[ ساسولی و صالح / بررسی تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران / ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران / 1386 / 13-1

   

  ]56[ راستی / بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک: آزمون فروض پاتریک / بررسی های بازرگانی / شماره 38 / 1388 / 72-59

   

  ]57[ فلاحتی و همکاران / اثر تورم بر عملکرد بازارهای مالی در ایران / پژوهشهای اقتصادی / شماره (3)12 / 1391 / 163-133

   

  [58] Creane et al / Evaluating Financial Sector Development in the Middle East and North Africa: New Methodology and Some New Results / Journal of the Middle East Economic Association / Vol 6 / 2004

   

  [59] Fukuyama / Social Capital And Cicil Society / Conference on Second Generation Rerform / 1999

   

  [60] Choong & Chan / Financial development and economic growth: A review / African Journal of Business Management / Vol 5(6) / 2011

   

  [61] Chou / Three Simple Models of Social Capital and Economic Growth / Journal of Socio-Economics / Vol 35 / 2006

   

  [62] Wall et al / Getting the Goods on Social Capital / Rural Sociology / Vol 63 / 1998

   

  [63] Grootaert et al / Understanding and measuring Social Capital. A Multidisciplinary Tool for Practitioners / The World Bank / 2002

   

  [64] Portes / Social Capital: Its origins and applications in modern sociology / Annual Review of Sociology / Vol 24 / 1998

   

  [65] Bourdieu / Forms of capital / Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education / 1983

   

  [66] Inglehart / Modernization and post modernization: Cultural, Economic and Political change in 41 societies / Princeton university press / 1997

   

  [67] Rose / Getting Things Done in an Anti-modern Society: Social Capital Networks in Russia / The World Bank / 1999

   

  [68] Cohen & Prusak / In Good Company. How social capital makes organizations work / Harvard Business School Press / 2001

   

  [69] Offe & Fuchs / A Decline of Social Capital? The German Case / Oxford University press / 2002

   

  [70] Bowles & Gintis / Social Capital and Community Governance / Economic Journal / Vol 112 / 2002

   

  [71] Woolcock & Narayan / Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy / The World Bank Research Observer / Vol 15(2) / 2000

   

  [72] Durlauf & Fafchamps / Social Capital / Handbook of Economic Growth / 2005

   

  [73] Lin / Introduction to social capital theory and its research / Journal of Social Sciences / Vol 1 / 2007

   

  [74] Narayan & Pritchett / Cents and Sociability: Household Income and Social Capital in Rural Tanzania / Economic Development and Cultural Change / Vol 47 / 1999

   

  [75] Seibert et al / A Social Capital Theory of Career Success / Academy of Management Journal / Vol 44 / 2001

   

  [76] Coleman / Social capital in the creation of human capital / American Journal of Sociology / Vol 94 / 1988

   

  [77] Putnam / Bowling alone: America’s declining social capital / Journal of Democracy / Vol 6(1) / 1995

   

  [78] Putnam / Making Democracy Work-Civic Traditions in Modern Italy / Princeton University Press / 1993

   

  [79] Hawe & Shiell / Social capital and health promotion: a review / Social Science & Medicine / Vol 51(6) / 2000

   

  [80] Brown & Ferris / Social Capital and Philanthropy: An Analysis of the Impact of Social Capital on Individual Giving and Volunteering / Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly / Vol 36(1) / 2007

   

  [81] Akcomak / The impact of social capital on crime: Evidence from the Netherlands / CPB Discussion Papers / No 136 / 2009

   

  [82] Kaasa / Effects of different dimensions of social capital on innovative activity: Evidence from Europe at the regional level / Technovation / Vol 29(3) / 2009

   

  [83] Deker & Uslaner / Social capital and participation in everyday life / Routledge press / 2001

   

  [84] Knack & Keefer / Does social capital have an economic payoff? a cross-country investigation / The Quarterly Journal of Economics / Vol 112(4) / 1997

   

  [85] Whiteley / Economic Growth and Social Capital / Political Studies / Vol 43 (3) / 2000

   

  [86] Zak & Knack / Trust and Growth / The Economic Journal / Vol 111 / 2001

   

  [87] Fukuyama / Trust: The social virtues and the creation of prosperity / Free Press / 1995

   

  [88] Passey & Lyons / Nonprofits and social capital: Measurement through organizational surveys / Nonprofit Management & Leadership / Vol 16(4) / 2006

   

  [89] Garretsen et al / Growth, financial development, societal norms and legal institutions / Int. Fin. Markets, Inst. and Money / Vol 14 / 2004

   

  [90] Yamagishi / The provision of a sanctioning system as a public good / Journal of Personality and Social Psychology / Vol 51 / 1986

   

  [91] Arrow / Political and economic evaluation of social effects and externalities / Frontiers of Qualitative Economics / 1971

   

  [92] Durlauf / On The Empirics Of Social Capital / The Economic Journal / Vol 112 / 2002

   

  [93] Berggren et al / Trust and Growth: A Shaky Relationship / IFN Working Papers / No 705 / 2007

   

  [94] Dearmon & Grier / Trust and development / Journal of Economic Behavior & Organization / Vol 1 / 2009

   

  [95] Krishna & Uphoff / Mapping and Measuring Social Capital: A Conceptual and Empirical Study of Collective Action for Conserving and Developing Watersheds in Rajasthan, India / Social Capital Initiative Working Papers / No 13 / 2009

   

  [96] Woodhouse / Social capital and economic development in regional Australia: A case study / Journal of Rural Studies / Vol  22 / 2006

   

  [97] Bjørnskov & Tinggaard Svendsen / Measuring social capital – Is there a single underlying explanation? / Working Paper 03-5 / 2003

   

  [98] Hong et al / Social Interaction and Stock Market Participation / The Journal Of Finance / Vol 59(1) / 2004

   

  [99] Musai et al / Effects of Social Capital on Economic Growth ( International Comparison ) / American Journal of Scientific Research / Vol 16 / 2011

   

  [100] Doong et al / Are social, financial, and human capital value enhancing? Evidence from Taiwanese firms / International Review of Economics and Finance / Vol 20 / 2011

   

  [101] Goldsmith / Financial Structure and Development / Yale University Prees / 1969

   

  [102] Mc Kinnon / Money and Capital in Economic Development / Brooking Institute / 1973

   

  [103] Shaw / Financial Deepening in Economic Development / Oxford University Press / 1973

   

  [104] Rover / Capital Accumulation in the Theory of Long Run Growth / R.J.Barri / 1988

   

  [105] King & Levine / Capital Fundamentalism, Economic Development, and Economic Growth / Carnegi Rochester Conference / 1994

   

  [106] Levine & Zervos / Stock Market Development and Long Run Growth / The World Bank Economic Review / Vol 1(2) / 1996

   

  [107] Fry / Money, Interest, and Banking in Economic Development / Johns Hopkins / 1995

   

  [108] De Gregorio / Financial Integration, Financial Development and Economic Growth / Estudios de Economia / Vol 26(2) / 1998

   

  [109] Beim & Calomiris / Emerging Financial Markets / McGraw-Hill Irwin / 2001

   

  [110] Wachtel / Growth and Finance: What Do We Know and How Do We Know It? / International Finance / Vol 4(3) / 2001

   

  [111] Spiegel / Financial development and growth: Are the APEC nations unique? / Pacific Basin Working Papers / No 01-04 / 2001

   

  [112] Leahy et al / Contributions of financial systems to growth in OECD countries / OECD Economic Department Working Papers / No 280 / 2001

   

  [113] Berglof & Bolton / The Great Divide and Beyond: Financial Architecture in Transition / The Journal of Economic Perspectives / Vol 16(1) / 2002

   

  [114] Fink et al / The Finance-Growth-Nexus: Market Economies vs. Transition Countries / Europainstitut Working Papers / No 64 / 2005

   

  [115] Levine / Finance and Growth: Theory and Evidence / NBER Working Papers / No 10766 / 2004

   

  [116] Allen & Gale / Financial Contagion / Journal of Political Economy / Vol 108(1) / 2000

   

  [117] Huybens & Smith / Financial Markets, and Long-Run Real Activity / Journal of Monetary Economics / Vol 43(2) / 1999

   

  [118] Rajan & Zingales / Saving Capitalism from the Capitalists / Random House / 2003

   

  [119] Demirguc-Kunt et al / Financial structure and economic growth: a cross-country comparison of banks, markets, and development / The MIT Press / 2001

   

  [120] Chinn & Ito / What Matters For Financial Development? Capital Controls, Institutions, and Interactions / NBER Working Papers Series / No 11370 / 2005

   

  [121] Bagehot / Lombard Street: A Description of the Money Market / Orion / 1873

   

  [122] Schumpeter / The Theory of Economic Development / Transaction Publishers / 1961

   

  [123] Hicks / A Theory of Economic History / Clarendon Press / 1969

   

  [124] Stiglitz / The Role of the State in Financial Market / Supplement to World Bank Economic Review and World Bank Research Observer / 1994

   

  [125] Levine / Financial Structure and Economic Development / International Finance Discussion Papers / No 381 / 1990

   

  [126] Levine & Zervos / Stock Markets, Banks, and Economic Growth / American Economic Review / Vol 88(3) / 1998

   

  [127] Levine / Bank-Based or Market-Based Financial Systems: Which is Better? / Journal of Financial Intermediation / Vol 11(4) / 2002

   

  [128] Bonin & Wachtel / Financial Sector Development in Transition Economies: Lessons from the First Decade / Financial Markets, Institutions & Instruments / Vol 12(1) / 2003

   

  [129] Lynch / Measuring Financial Sector Development: A Study of Selected Asia-Pacific Counteries / The Developing Economies / Vol 34(1) / 1996

   

  [130] Stiglitz & Weiss / Incentive Effects of Terminations: Applications to Credit and Labor Markets / American Economic Review / Vol 73(5) / 1983

   

  [131] Nieuwerburgh et al / Stock Market Development and Economic Growth in Belgium / Explorations in Economic History / Vol 43 (1) / 2006

   

  [132] Levine / Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda / Journal of Economic Literature / Vol 35(2) / 1997

   

  [133] Levine / Stock Markets, Growth, and Tax Policy / Journal of Finance / Vol 46(4) / 1991

   

  [134] Bencivenga & Smith / Financial intermediation and endogenous growth / Review of Economic Studies / Vol 58(2) / 1991

   

  [135] Saint-Paul / Technological Choice, Financial Markets and Economic Development / European Economic Review / Vol 36 / 1992

   

  [136] King & Levine / Finance, Entrepreneurship and Growth / Journal of Monetary Economics / Vol 32(3) / 1993

   

  [137] Chinn / Capital Account Liberalization, Institutions and Financial Development: Cross Country Evidence / NBER Working Papers / No 8967 / 2002

   

  [138] Demirguc-Kunt et al / Financial Liberalization and Financial Fragility / Annual World Bank Conference on Development Economics / 1998

   

  [139] Rajan & Zingales / The great reversals: the politics of financial development in the 20th century / Economics Department Working Papers / No 265 / 2000

   

  [140] Boyd et al / The impact of inflation on financial sector performance / Journal of Monetary Economics / Vol 47(2) / 2001

   

  [141] Stulz & Williamson / Culture, openness, and finance / Journal of Financial Economics / Vol 70 / 2003

   

  [142] Detragiache et al / Finance in Lower Income Countries: An Empirical Exploration / IMF Working Paper / No 05-167 / 2005

   

  [143] Aduda et al / The Determinants of Stock Market Development: The Case for the Nairobi Stock Exchange / International Journal of Humanities and Social Science / Vol 2(9) / 2012

   

  [144] Sandrarajan & Balino / Banking Crises: Cases and Issues / International Monetary Fund / 1991

   

  [145] Jalil & Ma / Financial Development and Economic Growth: Time Series Evidence From Pakistan and China / Journal Of Economic Cooperation / Vol 29(2) / 2008

   

  [146] Greenwood & Jovanovic / Financial development, growth and the distribution of income / Journal of Political Economy / Vol 98 / 1990

   

  [147] Ghali / Financial Development and Economic Growth: The Tunisian Experience / Review of Development Economics / Vol 3(3) / 1999

   

  [148] Robinson / The Rate of Interest and Other Essays / Macmillan / 1952

   

  [149] Lucas / On the Mechanics of Economic Development / Journal of Monetary Economics / Vol 22(1) / 1988

   

  [150] Singh / Financial Liberalization, Stock Markets and Economic Development / Economic Journal / Vol 107(442) / 1997

   

  [151] Arrow / Gifts and exchanges / Philosophy and Public Afairs / Vol 1(4) / 1972

   

  [152] La Porta et al / Trust in large organizations / American Economic Review / Vol 87 / 1997

   

  [153] Robison & Siles / Social capital and household income distributions in the United States: 1980, 1990 / Journal of Socio-Economics / Vol 28 / 1999

   

  [154] Fukuyama / Social capital, civil society and development / Third World Quarterly / Vol 22(1) / 2001

   

  [155] Francois / Social capital and economic development / Routledge Chapman & Hall / 2002

   

  [156] Guiso et al / The Role of Social Capital in Financial Development / The American Economic Review / Vol 94(3) / 2004

   

  [157] Ledgerwood / Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective / World Bank / 1999

   

  [158] Ito / Microfinance and Social Capital: Does Social Capital Help Create Good Practice? / Development in Practice / Vol 13(4) / 2003

   

  [159] Maclean / Capitalizing on Women’s Social Capital? Women- Targeted Microfinance in Bolivia / Development and Change / Vol 41(3) / 2010

   

  [160] Guiso et al / Cultural biases in economic exchange? / Quarterly Journal of Economics / Vol 124 / 2009

   

  [161] Jung / Financial development and economic growth: international evidence / Economic Development and Cultural Change / Vol 34(2) / 1986

   

  [162] Liu et al / An empirical investigation of the causal relationship between openness and economic growth in China / Applied Economics / Vol 29(12) / 1997

   

  [163] Darrat / Are financial deepening and economic growth causally related? Another look at the evidence / International Economic Journal / Vol 13(3) / 1999

   

  [164] Demetriades & Hussein / Does financial development cause economic growth? Time-series evidence from 16 countries / Journal of Development Economics / Vol 51 / 1996

   

  [165] Calderon et al / Structure and Development of Financial Institutions and Links with Trust: Cross-Country Evidence / Inter-American Development Bank / Working Paper No 444 / 2001

   

  [166] Beck et al / Legal Theories of Financial Development / Oxford Review of Economic Policy / Vol 17(4) / 2001

   

  [167] Koivu / Does financial sector development affect economic growth in transition counteries ?  / BOFIT seminar / 2002

   

  [168] Calderon & Liu / The Direction of Casuality Between Financial Development and Economic Growth / Central Bank of Chile Working Papers / No 184 / 2002

   

  [169] Boulila et al / Social Capital and Economic Growth: Empirical Investigations on the Transmission channels / International Economic Journal / Vol 22(3) / 2006

   

  [170] Caporale et al / Financial Development and Economic Growth: Evidence from Ten New EU Members / Economics and Finance Working Paper Series / No 09-3 / 2009

   

  [171] Helliwell & Putnam / Economic Growth and Social Capital in Italy / Eastern Economic Journal / Vol 21 / 1995

   

  [172] Uzzi / The sources and consequences of embeddedness for the economic performance of organizations: the network effect / American Sociological Review / Vol 61 / 1996

   

  [173] Temple & Johnson / Social capability and economic growth / Quarterly Journal of Economics / Vol 113 / 1998

   

  [174] Murphy / Networks, trust, and innovation in the Tanzania manufacturing sector / World Development / Vol 30 / 2002

   

  [175] Gabbay & Zuckerman / Social capital and opportunity in corporate R&D: The contingent effect of contact density on mobility expectations / Social Science Research / Vol 27 / 1998

   

  [176] Uzzi / Social structure and competition in inter-firm networks: The paradox of embeddedness / Administrative Science Quarterly / Vol 42 / 1997

   

  [177] Uzzi / Embeddedness in the making of financial capital: How social relations and networks benefit firms seeking financing / American Sociological Review / Vol 64 / 1999

   

  [178] Lyon / Trust, Networks and Norms: The Creation of Social Capital in Agricultural Economies in Ghana / World Development / Vol 28(4) / 2000

   

  [179] Saxton & Benson / Social Capital and the Growth of the Nonprofit Sector / Social Science Quarterly / Vol 86(1) / 2005

   

  [180] Dasgupta / A Matter of Trust: Social Capital and Economic Development / Annual Bank Conference on Development Economics (ABCDE) / 2009

   

  [181] Robison et al / Social capital and the distribution of household income in the United States: 1980, 1990, and 2000 / Journal of Socio-Economics / Vol 40 / 2011

   

  [182] Thoni et al / Microfoundations of social capital / Journal of Public Economics / Vol 96 / 2012

   

  [183] Christopoulos & Tsionas / Financial Development and Economic Growth: Evidence from Panel Unit Root and Cointegration Tests / Journal of Development Economics / Vol 73 / 2004

   

  [184] Liu & Hsu / The role of financial development in economic growth: The experiences of Taiwan, Korea, and Japan / Journal of Asian Economics / Vol 1 / 2006

   

  [185] Ritab / Financial Sector Development and Sustainable Economic Growth / Advances in Financial Economics / Vol 12 / 2007

   

  [186] Kenourgios & Samitas / Financial Development and Economic Growth in a Transition Economy / Journal of Financial Decision Making / Vol 3(1) / 2007

   

  [187] Levine & Demirguc-Kunt / Finance, Financial Sector Policies, and Long Run Growth / World Bank, Policy Research / No 4466 / 2008

   

  [188] James / What are the mechanisms linking financial development and economic growth in Malaysia / Economic Modeling / Vol 25(1) / 2008

   

  [189] Suleiman & Aamer / Financial development and economic growth : the Egyptian experience / Journal of Policy Modeling / Vol 30(5) / 2008

   

  [190] Greif / Reputation and Coalitions in Medieval Trade: Evidence on the Maghribi Traders / Journal of Economic History / Vol 49(4) / 1989

   

  [191] Jones / Instrumental stakeholder theory: a synthesis of ethics and economics / Academy of Management Review / Vol 20 / 1995

   

  [192] La Porta et al / Legal determinants of external Finance / Journal of Finance / Vol 52(3) / 1997

   

  [193] La Porta et al / Law and Finance / Journal of Political Economy / Vol 106(6) / 1998

   

  [194] Fafchamps & Minten / Relationships and Traders in Madagascar / Journal of Development Studies / Vol 35(6) / 1999

   

  [195] Levine / The legal environment, banks, and long-run economic growth / Journal of Money, Credit, and Banking / Vol 30 / 1998

   

  [196] Levine / Napoleon, bourses, and economic growth: with a focus on Latin America / University of Michigan Press / 2003

   

  [197] Levine et al / Financial intermediation and growth: causality and causes / Journal of Monetary Economics / Vol 46 / 2000

   

  [198] Licht et al / Culture, Law, and Finance: Cultural Dimensions of Corporate Governance Laws / SSRN Working Papers / 2001

   

  [199] Zhang & Fung / China's social capital and financial performance of private enterprises / Journal of Small Business and Enterprise Development / Vol 13 / 2006

   

  [200] Fung et al / On the financial performance of private enterprises in China / Journal of Developmental Entrepreneurship / Vol 12 / 2007

   

  [201] Georgarakos & Pasini / Trust, Sociability and Stock Market Participation / CFS working papers / No 29 / 2009

   

  [202] Feigenberg et al / Building Social Capital Through Microfinance / NBER Working Paper Series / No 16018 / 2010

   

  [203] Sangnier / The co-evolution of social capital and financial development / Economics Bulletin / No 14 / 2011

   

  [204] Granger & Newbold / Spurious Regressions in Econometrics / Journal of Econometrics / Vol 2 / 1974

   

  [205] Engle & Granger / Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing / Econometrica / Vol 55(2) / 1987

   

  [206] Stock & Watson / Variable Trends in Economic Time Series / Journal of Economic Perspectives / Vol 2(3) / 1988

   

  [207] Johansen / Statistical Analysis of Cointegration Vectors / Journal of Economic Dynamics and Control / Vol 12 / 1988

   

  [208] Gonzalo / Five Alternative Methods of Estimating Long-Run Equilibrium Relationships / Journal of Econometrics / Vol 60 / 1994

   

  [209] Granger / Causality, cointegration, and control / Journal of Economic Dynamics and Control / Vol 12(2-3) / 1988

   

  [210] Kim et al / Dynamic Relationship Between Inflation And Financial Development / Macroeconomic Dynamics / Vol 14(3) 


تحقیق در مورد پایان نامه سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران, مقاله در مورد پایان نامه سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران, پروپوزال در مورد پایان نامه سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران, تز دکترا در مورد پایان نامه سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران, پروژه درباره پایان نامه سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران, رساله دکترا در مورد پایان نامه سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته پژوهش علوم اجتماعی چکیده : هدف از تحقیق فوق بررسی نقش مسائل و موانع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، شدّت وضعف آنها در فرآیند سرمایه گذاری در شهرستان خلخال با نگرش به کل کشور بوده و نقش میزان حمایتها، نظارتها و هدایت سرمایه گذاری از سوی نهادهای رسمی و غیر رسمی مربوطه و میزان آن بر انواع سرمایه گذاری می باشد. در این بررسی فرضیه ها و پاسخ های ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد MA رشته: مدیریت بازرگانی چکیده: بر اساس نظریات اقتصادی توسعه سیستم مالی از طریق گسترش و همچنین متنوع سازی بازارهای مالی کشور منجر به تخصیص مناسب تر منابع و نهایتاًرشد اقتصادی سریع تر می گردد.هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین توسعه بازارهای پولی و مالی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران است . برای این منظور با استفاده از روش الگوی خود همبسته ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی گرایش : مالی هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها وبیمه های استان گیلان است. طرح تحقیق توصیفی – همبستگی و جامعه آماری تحقیق ، بانک ها و بیمه های استان گیلان است که بر اساس آمار جمع آوری شده تعداد 29 بانک و 18 بیمه ( 47 سازمان) در سطح استان فعالیت دارند و نمونه گیری در ...

پايان نامه تحصيلي در مقطع کارشناسي ارشد در رشته مهندسي معماري اسلامينيم‌سال دوم سال تحصيلي 93 - 1392 چکيده:           موقوفات در تأسيس و تداوم

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M. A) گرايش  مالي زمستان1391 چکيده : در اين پژوهش تحت عنوان « بررسي مديريت منابع انساني برعملکرد مالي شعب بانک ملي  » که د

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A ) گرايش : اقتصاد توسعه و برنامه ريزي اقتصادي تابستان     1392 فصل اول کليات طرح   1-1 بيان مساله تحقيق : ت

چکيده   امروزه موضوع سرمايه هاي فکري يکي از عناصر موفقيعت سازمان ها محسوب مي شود و سازمان ها براي اينکه بتوانند در محيط پرتلاطم امروزي که جهان تبديل به دهکده جهاني شده است  موفق باشند

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد «M.A» مديريت دولتي گرايش مالي تابستان  1391 چکيده امروزه، تقريباً تمام کساني که به هر نحو طرفدار توسعه و اصلاحات هستند در همه جا

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي تابستان 91 چکيده: اين تحقيق با موضوع" بررسي تاثير عوامل بازاريابي اجتماعي بر ارزش نام تجاري بانک از ديدگاه مشتريان (مطالعه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته : مدیریت بازرگانی گرایش:بیمه چکیده بیمه ی عمر به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری و همچنین، به منظور غلبه بر مشکلات ناشی از مرگ سرپرست خانواده و پیری و کهولت است. در بسیاری از کشورها با بیمه های عمر، منبع مالی عظیمی درکل جامعه از حق بیمه های گرفته شده به دست می آید که میتوان برای توسعه ی خود صنعت بیمه و یا دیگر بخش ها و خدمات ...

ثبت سفارش