پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان (مطالعه موردی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

word 3 MB 31288 161
1392 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت قبل:۳۶,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۳۰,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد

  رشته مدیریت بازرگانی -گرایش مدیریت بازاریابی

  چکیده

  تحقیق حاضر تحت عنوان شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان خودرو در استان قم انجام گرفته است . هدف از انجام آن، شناسایی عوامل اجتماعی روانشناختی ملی گرایی مصرفی و مشخص کردن رابطه این عوامل  با  ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان خودرو می باشد. به منظور سنجش ملی گرایی مصرفی ازمقیاس CETSCALE ( شیمپ و شارما،1987) و همچنین پرسشنامه حسین زاده سادیانی (1386) استفاده گردید.

  روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی و از شاخه همبستگی است و به روش پیمایشی انجام شده است. از ابزار پرسشنامه دارای روایی و پایایی مناسب، برای گردآوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق استفاده شد. از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای دسترسی به اعضای نمونه استفاده بعمل آمد.

  بر اساس نتایج آزمون رگرسیون مؤلفه های « وطن پرستی»، « پذیرش فرهنگی »، « جهان گرایی »، « تجمل گرایی »و « تهدید ادراک شده اقتصادی »  بر «ملی گرایی مصرفی » تاثیر دارند .

  از آزمون همبستگی برای آزمون فرضیه های تحقیق بهره برداری شد، نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن حاکی از وجود همبستگی بین عوامل اجتماعی روانشناختی ملی گرایی مصرفی با ملی گرایی مصرفی بود. در سطح اطمینان 95 درصد، فرضیه اصلی و هر 5 فرضیه ، تأیید شدند. مؤلفه وطن پرستی، جهان گرایی و تهدید ادراک شده اقتصادی دارای همبستگی مثبت و مولفه پذیرش فرهنگی و تجمل گرایی دارای همبستگی منفی هستند. 

  واژگان کلیدی :

  ملی گرایی مصرفی ، وطن پرستی، جهان گرایی ،تهدید ادراک شده اقتصادی ، پذیرش فرهنگی، تجمل گرایی ، مصرف کنندگان خودرو استان قم

   

   

  فصل اول

  کلیات تحقیق


  1-1- مقدمه

  از آنجایی که مصرف کالاهای داخلی هر کشوری نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه صنایع داخلی آن کشور داشته و بر متغیرهای کلان اقتصادی نیز تأثیر گذار می باشد ، حمایت از تولید و مصرف کالاهای داخلی همواره در اولویت سیاست گذاری های اقتصادی و بازرگانی کشور قرار داشته است . در زمینه حمایت از مصرف کالاهای داخلی، اقداماتی نظیر تشویق هموطنان به مصرف کالای داخلی، اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی و ملزم نمودن سازمان های دولتی به تأمین مایحتاج خود از تولیدات داخلی در چند سال اخیر رواج یافته است.

  1-2- بیان مسأله   

  یکی از مباحث مطرح در اقتصاد و بازرگانی « ملی گرایی » می باشد و به نظر می رسد که مردم ایران از گرایشات ملی گرایانه و متعاقبا  « ملی گرایی مصرفی » بالایی برخوردارند و این گرایشات ملی گرایانه می تواند به عنوان مزیت رقابتی برای محصولات داخلی در برابر محصولات خارجی بشمار آید.

  اما علی رغم ترغیب به مصرف کالاهای داخلی و حمایت از تولیدات داخلی به طرق مختلف مانند محدود نمودن ورود کالاهای خارجی و طرح موضوعاتی مانند محصول ملی (بعنوان مثال خودرو ملی )، گرایش زیادی به کالاهای و خارجی حتی تأمین آنها بصورت قاچاق مشاهده می گردد. بنابراین آگاهی از میزان ملی گرایی مصرفی و سنجش آن بصورت علمی ضروری به نظر می رسد.

  لذا در این تحقیق بررسی عوامل موثر بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان قمی بعنوان یکی از شهرهای ایران و تعیین متغیرهای تاثیر گذار بر این گرایش و نیز تأثیر این گرایش بر ارزیابی محصولات داخلی و خارجی می باشیم تا با آگاهی از میزان تمایل مصرف کنندگان به چشم پوشی از مطلوبیت مصرف کالاهای خارجی به خاطر گرایشات ملی گرایانه ، دولت در برنامه ریزی های خود جهت حمایت از تولیدات داخل ، مبارزه با کالاهای قاچاق ، نظارت بر واردات و حتی در صورت تحریم تجاری ایران از جانب سایر کشورها،  تاثیر این عامل را مد نظر داشته باشد و تولید کنندگان ایرانی نیز از میزان حمایت مصرف کنندگان ایرانی از کالاهای داخلی و بعبارت دیگر مزیت داخلی بودن محصولات تولیدی خود نسبت به محصولات رقبای خارجی خود آگاهی داشته و در برنامه ریزی های خود لحاظ نمایند.

  این تحقیق در نظر دارد میزان ملی گرایی مصرفی در میان مصرف کنندگان استان قم را اندازه گیری نموده و تأثیر متغیر های اجتماعی روانشناختی بر ملی گرایی مصرفی و درنهایت تأثیر ملی گرا یی مصرفی بر ارزیابی کالاهای داخلی و خارجی در طبقات مختلف کالایی را مورد بررسی قرار دهد.

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

  رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری منوط به افزایش تولید و آن نیز به نوبه خود به زنجیره مصرف مربوط است . بر این اساس بازار مصرف هر کشوری می تواند نقش موثری در ارتقای تولید آن کشور ایفا نماید . بدین منظور آگاهی از میزان تمایل به مصرف کالاهای داخلی و شناسایی عوامل افزاینده و یا کاهنده این تمایل می تواند برای بنگاههای داخلی در رقابت با شرکتهای بین المللی بسیار موثر باشد تا بتوانند از این تمایل به عنوان مزیتی رقابتی در بازار کشور ایران به نفع خود استفاده نمایند.

  با مطرح شدن عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و آزاد سازی واردات کالاهای خارجی، شرکتهای  ایرانی می توانند با آگاهی از میزان ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان ایرانی ، به تولید کالاهایی که ملی گرایی مصرفی بیشتری نسبت به آنها وج ود دارد ، اقدام نموده و خود را برای رقابت تنگاتنگ با کالاهای خارجی در حوزه هایی که گرایش ملی گرایانه کمتری وجود دارد، آماده نمایند.

  با مشخص شدن میزان ملی گرایی مصرفی و میزان تمایل و یا عدم تمایل به محصولاتی که با نام ملی عرضه می شوند، دولت در سیاستگذاری های خود در زمینه حمایت و یا عدم حمایت از این محصولات بهتر می تواند تصمیم گیری نماید.

  با تحریم تجاری ایران در محافل سیاسی  و اقتصادی  و نیز در هنگام تحریم مصرف کالاهای خارجی و یا تعلیق روابط تجاری با برخی از کشورها که هرازگاهی بدنبال بروز تنش های سیاسی و یا مذهبی از طرف ایران اعمال می گردد ، آگاهی از میزان تمایل و رضایت مصرف کنندگان از این تحریم ها و چشم پوشی آنها از مطلوبیت کالاهای خارجی و اعمال آنها در تصمیم گیری های سیاسی ضروری به نظر می رسد.

  طبق بیانات مقام معظم رهبری که سال گذشته را به نام سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بیان نمودند ، با استفاده از تمایلات ملی گرایانه مصرفی و افزایش آنها می توان از این عامل در جهت کاهش قاچاق کالا به کشور استفاده نمود.

  1-4- اهداف تحقیق

  هدف اصلی

  شناسایی رابطه بین عوامل اجتماعی روانشناختی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

  اهداف فرعی

  شناسایی تاثیر وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

  شناسایی تاثیر پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

  شناسایی تاثیر جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

  شناسایی تاثیر تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

  شناسایی تاثیرتهدید ادراک شده اقتصادی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

  1-5- سئوال های تحقیق

  سئوال اصلی تحقیق 

  عوامل اجتماعی روانشناختی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر است؟

  سئوال های فرعی تحقیق

  وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر است؟

  پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر است؟

  جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر است؟

  تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر است؟

  تهدید ادراک شده اقتصادی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر است؟

  1-6- فرضیه های تحقیق

  فرضیه اصلی تحقیق

  عوامل اجتماعی روانشناختی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر است.

  فرضیه های فرعی تحقیق

  وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر است.

  پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر است.

  جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر است.

  تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر است.

  تهدید ادراک شده اقتصادی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر است.

  ()

  -9- قلمرو تحقیق

  1-9-1 -  قلمرو موضوعی

  آنچه که در این تحقیق به عنوان محور اصلی مطرح است، شناسایی عوامل اجتماعی روانشناختی مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان است . بر این اساس ، مباحث مربوط به ملی گرایی مصرفی و عوامل اجتماعی روانشناختی موثر آن شامل وطن پرستی ، پذیرش فرهنگی ، جهان گرایی ،تجمل گرایی ،تهدید ادراک شده اقتصادی، قلمرو موضوعی این تحقیق را تشکیل می دهند.

  1-9-2 -  قلمرو مکانی

  قلمرو مکانی این تحقیق، مصرف کنندگان خودرو در استان قم می باشد.

  1-9-3 -قلمرو زمانی

   قلمرو زمانی بین بهمن1391 تا  شهریور 1392 می باشد.

  1-10- تعریف واژگان کلیدی تحقیق

  ملی گرایی مصرفی : میزان اعتفاد مصرف کنندگان یک کشور به مصرف کالاهای ساخت آن کشور و ترجیح کالاهای داخلی بر کالاهای تولید شده توسط سایر کشورها می باشد.

  پذیرش فرهنگی : به آگاهی، درک و علاقه برای پذیرش سایر فرهنگ ها اشاره دارد و به میزان باز بودن فرهنگ ، تمایل به تعامل با مردم سایر کشورها و فرهنگ ها، آشنایی با آداب و رسوم آنها و نیز تجربه نمودن غذا، لباس و کالاهای ساخت آنها بستگی دارد.

  تهدید اقتصادی ادارک شده : تهدید اقتصادی بر تهدید ادرک شده ای که کارگران صنایع داخلی در معرض آن هستند، دلالت دارد . این تهدید شامل نگرانی کاهش درآمد، از دست دادن شغل خود و یا نزدیکان و سایر هموطنان در اثر واردات و خرید محصولات خارجی می باشد.

  تجمل گرایی مصرفی : به تمایل مصرف کنندگان جهت ابراز توانایی خود در خرید کالاهای لوکس و گران قیمت اشاره دارد تا بدین وسیله دیگران را با توانایشان برای پرداخت قیمت های بالا بخصوص برای محصولات پرستیژی تحت تاثیر قرار بدهند.

  جهانگرایی( جهان اندیشی ): برخورداری از نگرش جهانی به مسایل انسانی ، اهمیت دادن به کل جامعه بشری بجای تأکید بر ملیتی خاص ، علاقه به تفاهم جهانی و همدلی با سایر جوامع می باشد.

   

  The study and prioritizing of the crucial factors on the customers satisfaction and dissatisfaction of sepah Banks service quality based on the kano model
  (Case Study: Bank Sepah branches of Qom Province)

  Abstract
  the present study under the title of factors affecting consumer attitudes consumer nationalism took the car in Qom. It aimed to identify psychological and social factors consumer nationalism And to identify factors associated with consumer nationalism from the perspective of consumers cars.

  The scale to measure consumer CETSCALE (Shimp, Sharma, 1987) and also Sadiani Hosseinzadeh questionnaire (1386) was used.

  The research method used is descriptive and correlation of the branches and the survey has been conducted. The questionnaire has appropriate reliability and validity, was used to collect data on the variables.  The survey sample estimated using Cochran's formula, from simple random sampling method used to access the members of the sample was done.

  Correlation test was utilized to test the research hypotheses, Spearman correlation test results demonstrate a correlation between nationalism consumer psychological and social factors with was consumer nationalism. The 95% confidence level, the main theory of the five hypotheses, were confirmed. Element of patriotism, Perceived Economic Threat , globalization and cultural acceptance and Conspicuous Consumption components has a positive correlation with negative correlation.

  Keywords:

  Consumer nationalism, patriotism, Perceived Economic Threat, globalization, cultural acceptance, Conspicuous Consumption, Consumers cars in Qom province

   

   

 • فهرست:

  چکیده

  فصل اول : کلیات  تحقیق

  1-1-مقدمه ................................................................................................................................................ 3

  1-2- بیان مسأله .......................................................................................................................................... 3

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق  ................................................................................................................  4

  1-5- اهداف تحقیق.................................................................................................................................... 5

  1-4- سئوال های تحقیق...............................................................................................................................5

  1-6- فرضیه تحقیق...................................................................................................................................... 6

  1-7- متغیرهای تحقیق..................................................................................................................................6

  1-8- مدل تحلیلی تحقیق..............................................................................................................................7

  1-9- قلمرو تحقیق...................................................................................................................................... 7

  1-9-1- قلمروموضوعی...............................................................................................................................7

  1-9-2 -  قلمرو مکانی.................................................................................................................................7

  1-9-3 - قلمرو زمانی...................................................................................................................................7

  1-10- تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق ..............................................................................8

  فصل دوم : مبانی نظری

  2-1- مقدمه  ...........................................................................................................................................  10

  2-2- ملی گرایی مصرفی.........................................................................................................................  11

  2-2- 1- مفهوم ملی گرایی (ناسیونالیسم)....................................................................................................11

  2-2- 2- سابقه ملی گرایی......................................................................................................................... 13

  2-2- 3- ملی گرایی در ایران..................................................................................................................... 14

  2-2- 4- ملی گرایی اقتصادی.................................................................................................................... 16

  2-2- 5- ارتباط بین ملی گرایی و بازاریابی: مفهوم ملی گرایی مصرفی.........................................................18

  2-2- 6- اثرات کشور مبدأ (COO)............................................................................................................21

  2-2- 7- اثر کشور مبدأ در کشور های درحال توسعه..................................................................................23

  2-2- 8- رابطه اثر کشور مبدأ و ملی گرایی مصرفی.................................................................................... 24

   

  2-2- 9- نام تجاری و تأثیر آن بر ملی گرایی مصرفی..................................................................................25

  2-2- 10- سطح آسیب پذیری نام های تجاری خارجی از ملی گرایی مصرفی.............................................27

  2-2- 11- الگوی پردازش اطلاعات مصرف کنندگان ملی گرا...................................................................31

  2-2- 12- جهانی شدن و تاثیر آن بر ملی گرایی.........................................................................................33

  2-2- 13- انگیزه های ملی گرایی مصرفی در عصر جهانی شدن..................................................................36

  2-2- 14- خصومت گرایی مصرفی............................................................................................................37

  2-3- عوامل تأثیر گذار بر ملی گرایی مصرفی.............................................................................................41

  2-3-1- محیط اقتصادی.............................................................................................................................42

   2-3-2- محیط سیاسی...............................................................................................................................43

  2-3-3-  متغیرهای جمعیت شناختی............................................................................................................45

  2-3-3- 1- سن.........................................................................................................................................46

  2-3-3- 2-جنسیت....................................................................................................................................46

  2-3-3- 3- سطح تحصیلات.....................................................................................................................47

  2-3-3- 4- درآمد................................................................................................................................... 47

  2-3-3- 5- قومیت و نژاد......................................................................................................................... 47

  2-3-3- 6- طبقه اجتماعی........................................................................................................................48

  2-3-4-  عوامل اجتماعی - روانشناختی.................................................................................................... 49

  2-3-4- 1- پذیرش فرهنگی.....................................................................................................................50

  2-3-4-2-جهان گرایی(جهان اندیشی).....................................................................................................51

  2-3-4- 3- وطن پرستی............................................................................................................................52

  2-3-4- 4- تهدید اقتصادی ادارک شده....................................................................................................53

  2-3-4- 5- سنت گرایی (محافظه کاری )..................................................................................................54

  2-3-4- 6- جمع گرایی  فردگرایی........................................................................................................... 55

  2-3-4- 7- مادی گرایی............................................................................................................................56

  2-3-4-8- جزمیت اندیشی........................................................................................................................56

   

  2-3-4- 9- تجمل گرایی مصرفی..............................................................................................................57

  2-3-4-10- ارزش ها................................................................................................................................59

  2-3-4-11- سبک زندگی.........................................................................................................................60

  2-4-پیامدهای ملی گرایی مصرفی.............................................................................................................62

  2-4- 1- پیامد های نهایی...........................................................................................................................62

  2- پیامد های میانجی..................................................................................................................................63

  -5- عوامل تعدیل کننده شدت ملی گرایی مصرفی.....................................................................................65

  2-5- 1- ضرورت ادارک شده محصول.....................................................................................................66

  2-5- 2- تشابه با کشور مبدأ محصول..........................................................................................................66

  2-5- 3- ویژگی های طبقه محصول............................................................................................................68

  2-6 - استراتژی های بازاریابی در ارتباط با ملی گرایی مصرفی....................................................................69

  2-7- مقیاس اندازه گیری ملی گرایی مصرفی(CETSCALE ).....................................................................71

  2-8- پیشینه تحقیق.....................................................................................................................................75

  فصل سوم : روش شناسی تحقیق

  3-1- مقدمه  ............................................................................................................................................. 80

  3-2-  روش تحقیق  ................................................................................................................ ..................80

  3-3- جامعه آماری.....................................................................................................................................80

  3-4- نمونه آماری......................................................................................................................................81

  3-5 - متغیرهای تحقیق...............................................................................................................................82

  3-6- روشهای جمع آوری داده ها..............................................................................................................82

  3-7- ابزار سنجش تحقیق...........................................................................................................................83

  3- 8 - نحوه امتیاز بندی پرسشنامه...............................................................................................................84

  3- 9 -  روایی پرسشنامه..............................................................................................................................85

  3-10- تعیین پایایی پرسشنامه......................................................................................................................85

  3-11- روش تجزیه و تحلیل داده ها...........................................................................................................86

   

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1- مقدمه   ............................................................................................................................................ 89

  4-2- آمار توصیفی  ...................................................................................................................................90

  4-2-1- جنسیت  .......................................................................................................................................90

  4-2-2- تحصیلات  ..................................................................................................................................91

  4-2-3-  سن..............................................................................................................................................92

  4-2-4- وضعیت تأهل و تجرد....................................................................................................................93

  4-2-5- درآمد ماهیانه................................................................................................................................94

  4-2-6- متغیرهای تحقیق............................................................................................................................95

  4-3- نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده‌ها................................................................................................95

  4-3-1- آزمون کالموگروف-اسمیرنوف....................................................................................................95

  4-3-2- آزمون رگرسیون...........................................................................................................................96

  4-3-3- آزمون  همیستگی فرضیه های تحقیق............................................................................................102

  4-3-2-1- فرضیه اول...............................................................................................................................102

  4-3-2-2- فرضیه دوم............................................................................................................................. 103

  4-3-2-3- فرضیه سوم..............................................................................................................................104

  4-3-2-4- فرضیه چهارم...........................................................................................................................105

  4-3-2-5- فرضیه پنجم.............................................................................................................................106

  4-3-2-6- فرضیه اصلی............................................................................................................................107

  4-4- سایر یافته های تحقیق.......................................................................................................................109

  4-4-1-آزمون   T  دو جامعه مستقل و  U من- ویتنی................................................................................109

  4-4-2- آزمون فریدمن............................................................................................................................119

  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1- نتایج حاصل از یافته های تحقیق.......................................................................................................122

  5-1-1- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی......................................................................................  122

  5-1-2- بحث درباره‏ی نتایج حاصل از آزمون کالموگروف-اسمیرنوف....................................................123

  5-1-3- بحث درباره‏ی نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق    ............................................................. 123

  5-1-3-1- نتایج حاصل از فرضیه اول...................................................................................................... 123

  5-1-3-2- نتایج حاصل از فرضیه دوم...................................................................................................... 124

  5-1-3-3- نتایج حاصل از فرضیه سوم..................................................................................................... 124

  5-1-3-4- نتایج حاصل از فرضیه چهارم..................................................................................................125

  5-1-3-5- نتایج حاصل از فرضیه پنجم....................................................................................................126

  5-1-3-1- نتایج حاصل از فرضیه اصلی...................................................................................................127

  5-1-4- نتایج آزمون رگرسیون ..............................................................................................................128

  5-1-4- بحث درباره‏ی نتایج حاصل از آزمون های T دو جامعه مستقل و Uمن- ویتنی.............................129

  5-1-5-  بحث درباره‏ی نتایج حاصل از آزمون فریدمن........................................................................... 130

  5-2- پیشنهادات.......................................................................................................................................130

  5-2-1- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتایج به دست آمده از تحقیق.........................................................131

  5-2-1-1- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه اول........................................................................131

  5-2-1-2- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه دوم....................................................................... 131

  5-2-1-3- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه سوم.......................................................................131

  5-2-1-4- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه چهارم....................................................................131

  5-2-1-5- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه پنجم......................................................................132

  5-2-1-6- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه اصلی.................................................................... 132

  5-3- ارائه پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی................................................................................................133

  5-4- محدودیت های تحقیق................................................................................................................ ....133

    منابع.................................................................................................................................................... .135

  پیوست: پرسشنامه ها.............................................................................................................................. ...153

   

   

  منبع:

   منابع فارسی:

  ابریشمی، عبداله (3 137)،« نقد و بررسی ناسیونالیسم»تهران، نشرنگارنده

  احمدی، کیومرث(1391)، فرهنگ سازی ملی گرایی مصرفی ؛ گامی در جهت تحقق حمایت از تولید ،کار و سرمایه ایرانی، فرهنگ سازی ملی گرایی مصرفی ؛ گامی در جهت تحقق حمایت از تولید ،کار و سرمایه ایرانی

  اسمیت، آنتونی دی ( 2001 )، ناسیو نالیسم ، نظریه، ایدئولوژی ، تاریخ ؛ ترجمه منصورانصاری تهران: موسسه مطالعات ملی، تمدن ایرانی، 1383

  امید بخش، اسفندیار ( 1383 ) ، اقتصاد سیاسی نظام تجارت جهانی و تجارت خارجی ایران ،تهران: موسسه انتشاراتی روزنامه ایران صص 37

  آذر، عادل، مؤمنی، منصور ( 1383)،« آمار و کاربرد آن در مدیریت»،جلد اول، چاپ دهم، تهران: انتشارات سمت.

  بهمنی ، مهرزاد (1391)، بررسی میزان ملی گرایی مصرفی، اعتماد به تبلیغات و تمایل به مصرف کالاهای داخلی در بین شهروندان 28 شهر کشور، فصلنامه پژوهش های ارتباطی ، سال نوزدهم، شماره 71

  بهمنی، مهرزاد(1391)، «بررسی میزان ملی گرایی مصرفی، اعتماد به تبلیغات و تمایل به مصرف کالاهای داخلی در بین شهروندان 28 شهر کشور»، فصلنامه پژوهش های ارتباطی ، سال نوزدهم، شماره 71.

  حقیقی ، محمد ، حسین زاده ، ماشااله ( 1388)، «مقایسه میزان تمایل به مصرف کالاهای داخلی در تهران با سایر مناطق جهان و بررسی پیامد های آن بر ارزیابی و ترجیح محصولات» ، مدرس علوم انسانی-پژوهشهای مدیریت در ایران، دوره 13 ، شماره 4.

  حقیقی، محمد( 1384) :« بازرگانی بین الملل»،تهران، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

  دلاور، علی (1380)،«مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اج تماعی » ،تهران : انتشارات رشد.

  روستا، احمد؛ ونوس، داور؛ ابراهیمی، عبدالحمید ( 1375):« مدیریت بازاریابی »،تهران : انتشارات سمت ، چاپ اول

  سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازی، الهه ،( 1380)،«روشهای تحقیق در علوم رفتاری » ،چاپ پنجم تهران : انتشارات آگاه

  شیخاوندی، داور ( 1380 )، ناسیونالیسم و هویت ایرنی، تهران : مرکز بازشناسی اسلام و ایران، چاپ اول

  صنیع اجلال ( 1384 )، درآمدی بر فرهنگ و هویت ایرانی ، تهران انتشارات تمدن ایرانی

  نگهبان، علیرضا، (1382)،« راهنمای روش تحقیق به کمک پرسشنامه 11،5SPSS) تهران،انتشارات جهاد دانشگاهی

  هی وود، آندره ( 1992 )، درآمدی بر ایدئولوژی های سیاسی، ترجمه : محمد رفیعی مهرآبادی، تهران، نشر دفتر مطالعات سیاسی وزارت خارجه، تهران، 1379

  یاری، فهیمه ، فرج اللهی، مهران ، اکرامی ، محمود(1391)، عنوان بررسی ارتباط ملی گرایی مصرفی دانش آموزان دختر مقاطع راهنمایی و متوسطه شهر دیهوک با نگرشهای مذهبی دانش آموزان و ملی گرایی مصرفی معلمان ایشان، فرهنگ سازی ملی گرایی مصرفی ؛ گامی در جهت تحقق حمایت از تولید ،کار و سرمایه ایرانی

   

  منابع لاتین:

   

  Acharya, C. and Elliott, G. (2003), Consumer Ethno-centrism, Perceived Product Quality and Choice:An Empirical Investigation. Journal of International Consumer Marketing, 15 (4), 87-115.

  Adorno, T.W., Frenkel-Brunswik, E., Levinson, D.J. and Sanford, R.N. (1950), The Authoritarian Personality, Harper & Row, New York, NY.

  Albaum G., Peterson R.A.(1984)," Empirical Research in International Marketing". Journal ofInternational Business Studies, Vol. 15, pp. 161-173.

  Anderson, W. T., & Cunningham, W. H. (1972). " Gauging foreign product promotion". Journal ofAdvertising Research, February, 29–34

  Bailey, W. and Gutierrez de Pineres, S.A. (1997), " Country of Origin Attitudes in Mexico: the Malinchismo Effect". Journal of International Consumer Marketing, 9(3), 25-41.

  Balabanis, G., Diamantopoulos, A., Mueller, R.D. and Melewar, T.C. (2001), “The impact of ationalism, patriotism and internationalism on consumer ethnocentric tendencies”, Journal of InternationalBusiness Studies, Vol. 32 No. 1, pp. 157-75.

  Balabanis, G., Mueller, R. and Melewar, T.C. (2002), “The relationship between consumerethnocentrism and human values”, Journal of Global Marketing, Vol. 15 Nos 3/4, p. 7.

  Bandyopadhyay, S ., Muhammad ,M. (1999) , “CONSUMER ETHNOCENTRISM IN SOUTH ASIA”, LamarUniversity.

  Bannister, J.P. and Saunders, J.A. (1978), “UK consumers’ attitudes towards imports: themeasurement of national stereotype image”, European Journal of Marketing, Vol. 12, pp. 562-70.

  Barnes, R. and Curlette, W. (1985), “Effects of instruction on teachers’ globalmindedness andpatriotism,” Theory and Research in Social Education, Vol. XIII No. 1, pp. 43-9.

  Belk, R. (1996), “Hyperreality and globalization: culture in the age of Ronald McDonald”,Journal ofnternational Consumer Marketing, Vol. 8 No. 3 & 4, pp. 23-32.

  Belk, R.W. (1984), “Three scales to measure constructs related to materialism: reliability, validity, andrelationships to measures of happiness”, in Kinnear, T. (Ed.), Advances in Consumer Research, Vol. 11,The Association for Consumer Research, Provo, UT,pp. 291-7

  Berkman, H.W. and Gilson, C. (1978), " Consumer Behavior: Concepts and Strategies", DickensonPublishing Co., Inc., Encino, CA.

  Bettman, James R.An. (1978), Information Processing Theory of Consumer Choice. Addison-Welsey .

  Bilkey, W. and Nes, E. (1982), "Country of origin effects on product evaluations'', Journal ofInternational Business Studies, Vol. 13, Spring/Summer, pp. 89-100.

  Brehm, J.W. (1966), A Theory of Psychosociological Reactance, Academic Press Inc., New York, NY.

  Bilkey, W. and Nes, E. (1982), "Country of origin effects on product evaluations'', Journal ofInternational Business Studies, Vol. 13, Spring/Summer, pp. 89-100.

  Brehm, J.W. (1966), A Theory of Psychosociological Reactance, Academic Press Inc., New York, NY.

  Brodowsky, G.H. (1998), “The effects of country of design and country of assembly on valuative beliefs about automobiles and attitudes toward buying them: acomparison   between low and highethnocentric consumers”, Journal of International Consumer Marketing, Vol. 10.No. 3, pp. 85-113.

  Bruning, E.R. (1997), “Country of origin, national loyalty and product choice: the case of internationalair travel”, International Marketing Review, Vol. 14 No. 1, p. 59

  Caruana, A. (1996), “The effects of dogmatism and social class variables on consumer ethnocentrism in Malta”,   Marketing Intelligence & Planning, Vol. 14 No. 4, p. 39.

  Chang, E. and Ritter, E. (1976), " Ethnocentrism in black students'',   Journal of Social Psychology, No.100, pp. 89-98.

  Chang, Iris (1997) The Rape of Nanking: The Forgotten Holocaust  of World War II. New York:Basic Books.

  Clarke, I., Shankarmahesh, M.N. and Ford, J.B. (2000), “Consumer ethnocentrism, materialism andvalues:  a four country study”, AMA Winter Educators’ Conference Proceedings, San Antonio, TX.

  Cohen, J. (1967), "An interpersonal orientation to the study of consumer behavior'', Journal ofMarketing Research, Vol. 4, August, pp. 270-79.

  Cottingham, P.L. and Morris, M. (1991), “Considering Japan: how black Americans view the Japanese”, Survey Report of the Joint Center for Political and Economic Studies.

  Crawford, J.C., and Lamb, C.W. (1981), “Source preferences for imported products,” Journal ofPurchasing and Material Management, Vol. 17, Winter, pp. 28-33.

  Cundiff, E.W., Hilger, M.T. (1984), Marketing in the International Environment, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.,

  Dornoff, R. J., Tankersley, C. B., & White, M. W. (1974), "Consumers’ perceptions of imports". Akron Business and Economic Review, 5, 26–29.

  Druckman, D. (1994)." Nationalism, patriotism, and group loyalty: a social psychological perspective". International Studies Quarterly, 38(2), pp. 43–68.

  Durvasula, S., Andrews, C.J. and Netemeyer, R.G. (1997), “A cross-cultural comparison of mconsumer ethnocentrism in the United States and Russia”, Journal of International Consumer Marketing, Vol. 9No. 4, pp. 73-93.

  Eagly, A.H. (1978), “Sex differences in influenceability”, Psychological Bulletin, Vol. 85 No. 1, pp. 86-116.

  Economist, (1999). "Friends and Enemies:A Guide to Keeping Up. The Economist" , March 16, 318(7698): 14-15.

  Elliott , G., Cameron , R, Acharya , C. (2001) " An Emprical Ivestigation Of Consumer EthnothentrismIn Australia". University of Western Sydney.

  Engel J.F., Blackwell R.D. and Miniard P.W. (1993),Consumer Behaviour, Harcourt Brace Jovanovich , Fort Worth, TX.

  Ernest Dichter, “The world Customer”, Harvard Business Review, July – August 1962, pp. 113-122.

  Ettenson, R., Wagner, J. and Gaeth, G. (1988), “Evaluating the effect of country of origin and the‘Made in the USA’ campaign: a conjoint approach”, Journal of Retailing, Vol. 64 No. 1, pp. 85-100.

  Festervand, T.A., Lumpkin, J.R. and Lundstrom, W.J. (1985), “Consumer perceptions of imports: an update and extension”, Akron Business and Economic Review, Vol. 16 No. 1, pp. 31-6.

  Fishbein, M. and Ajzen, I.(1975), "Belief, Attitude, Intention and Behaviour: An Introduction to Theoryand Research", Reading, MA, Addison Wesley Publishing.

  Gilbert, D. and Kahl, J.A. (1982), The American Class Structure: A New Synthesis, WadsworthBelmont, CA.

  Gomberg, P. (1994), “Universalism and optimism”, Ethics, Vol. 104, April, pp. 536-57.

  Good, L.K. and Huddleston, P. (1995), “Ethnocentrism of Polish and Russian consumers: aremfeelings  and intentions related?”, International Marketing Review, Vol. 12 No. 5, pp. 35-48.

  Hamin, Greg Elliott. (2003),"A less-developed country perspective of consumer ethnocentrism and “country of origin” effects: Indonesian evidence". Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics,Volume: 18 Issue: 2 Page: 79 – 92

  Han, C.M. (1988), “The role of consumer patriotism in the choice of domestic versus foreign products”, Journal of Advertising Research, June/July, pp. 25-32.

  Han, M. C. and V. Terpstra, (1988), "Country of Origin Effects for Uni-National and Bi-National Products," Journal of International Business Studies, Vol. 19, No. 2, PP. 235-55.

  Henry, Scott . ( 1995), Apparatchiks Left Won Ton. The Australian, Sept 11, p.10.

  Herche, J. (1992), “A note on the predictive validity of the CETSCALE”, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 20 No. 3, pp. 261-4.

  Herche, J. (1994),"Ethnocentric tendencies, marketing strategy and import purchase behaviour", International Marketing Review, 11(3), 4–16.

  Hett, E.J. (1993), “The development of an instrument to measure global-mindedness”, Dissertation Abstracts International, Vol. 52, p. 2099A.

  Hna C. Min and Vern Terpstra,(1988), “Country of Origin Effects for Uni-National and Bi–National Products”, Journal of International Business Studies, Vol. 19, No. 2, PP. 235-55.

  Hofstede, G. (1984), Culture’s Consequences: International Differences in Work Related Values, Sage, Beverly Hills, CA.

  Howard, D.G. (1989), “Understanding how American consumers formulate their attitudes aboutforeign products”,Journal of International Consumer Marketing, Vol.2 No.2, pp.7-24.

  Huddleston, P.T., Good, L.K., and Stoel, L. (1996). " Consumer Ethnocentrism, ProductNecessity andQuality Perceptions of Russian Consumers." Paper presented at CIRASS/EIRASS International Retailing and Services Science Conference, Telfs/Buchen, Austria, p. 83.

  Huddleston, P.T., Good, L.K., and Stoel, L. (2001). " Consumer ethnocentrism, product necessity and Polish consumers’ perceptions of quality". International Journal of Retail & Distribution Management; Volume: 29 Issue: 5;

  Hult, G. T. M., & Keillor, B. D. (1999). A cross-national assessment of social desirability bias and consumer ethnocentrism. Journal of Global Marketing, Volume: 12 Issue: 4, 29–43.

  Hung, C. (1989), "A country of origin product image study: the Canadian perception and nationality biases'', Journal of International Consumer Marketing, Vol. 1 No. 3, pp. 5-26.

  Imbert , G., Jiddou , k. , Kumar ,S ., Murillo , A. and Zhao , p (2002) , “Analysis of Russian Values.

  Jeannet, J-P. and Hennesy, H.D. (1995), Global Marketing Strategies, 3rd ed., Houghton Mifflin, Boston, MA.

  Johny K. Johansson and Israel D.Nebenzahl,(1986), “Multinational Production : Effect on BrandValue”, Journal of International Business Studies, Vol. 17, No. 3, PP. 110-26 .

  Kaynak , Erdener. & Ali Cara. (2002),“ consumer perception of foreign products : an analysis of product – country images and ethnocentrism“ , European journal of marketing , vol 36 , no 7/8

  Keillor, B. and Hult, G. (1999), “A five-country study of national identity: implications for internationalmarketing research and practice”, International Marketing Review,Vol. 16 No. 1, pp. 65-82.

  Kim, S. and Pysarchik, D.T. (2000), “Predicting purchase intentions for uni-national and bi-national products”, International Journal of Retail & Distribution Management, Vol. 28 No. 6, p. 280.

  Klein, J.G. (2002), “Us versus them, or us versus everyone? Delineating consumer a version to foreigngoods”, Journal of International Business Studies, Vol. 33 No. 2, pp. 345-63.

  Klein, J.G. and Ettenson, R. (1999), “Consumer animosity and consumer ethnocentrism: an analysis of unique antecedents”, Journal of International Consumer Marketing, Vol. 11 No. 4, p. 5.

  Klein, J.G., Ettenson, R. and Morris, M. (1998), “The animosity model of foreignproduct purchase: anempirical test in the People’s Republic of China”, Journal of Marketing, Vol. 62 No. 1, pp. 89-100 .

  Kosterman, R. and Feshbach, S. (1989), “Toward a measure of patriotic and nationalistic attitudes”, Political Psychology, Vol. 10, pp. 257-74.

  Kotabe, M. and Helsen, K. (1998), Global Marketing Management, Wiley, New York, NY.

  Kucukemiroglu ,Orsay .(1999), "Market segmentation by using consumer lifestyle dimensions andethnocentrism An empirical study", European Journal of Marketing, Volume: 33 Issue: 5/6 Page: 470– 487.

  Lantz, Garold and Sandra Loeb. (1996), “Country of Origin and Ethnocentrism: An Analysis of Canadian and American Preferences Using Social Identity Theory.” Advances in Consumer Research23:374-378.

  Lee, S. Hong ,j.& Lee, W,(2003)," .Communicating with American consumers in the post 9/11 climate:an empirical investigation of consumer ethnocentrism in the United States". International Journal of Advertising, Vol. 22, No. 4, pp.487-510

  Levine, R.A. and Campbell, D.T. (1972), Ethnocentrism: Theories of Conflict, Ethnic Attitudes,and Group Behavior, Wiley, New York, NY.

  Luque-Martonez T, Ibaanaez-Zapata and J, Barrio-Garcoaa SD,(2000)," Consumer ethnocentrismMeasurement, An assessment of the reliability and validity of the CETSCALE in Spain", EuropeanJournal of Marketing,Vol. 34 No. 11/12, pp. 1353-1373.

  Marcoux, J.S., Filiatrault, P. and Cheron, E. (1997), “The attitudes underlying preferences of young

  urban educated polish consumers towards products made in western countries”, Journal of International Consumer Marketing, Vol. 9 No. 4, pp. 5-29.

  Marks, L.J. and Tharp, M. (1990), "An assessment of the relationship among consumer ethnocentrism, consumer compliance, and the components of subjective norms'', in Parasuraman, A. and Bearden, W. (Eds), American Marketing Association Educators Proceedings, pp. 50-55.

  Maslow, A.H. (1970). Motivation and Personality, 2nd ed. New York: Harper and Row Publishers, Inc.

  Micken, K.S. (1993), “Materialism and the self”, doctoral dissertation, Old Dominion University,Norfolk, VA.

  Mihalyi, L.J. (1984), “Ethnocentrism vs nationalism: origin and fundamental aspects of a major problem for the future”, Homboldt Journal of Social Relations, Vol. 12 No. 1, pp. 95-113.

  Mockaitis, A.I. and V . Pranulis (2004). “A Test and Validation of the CETSCALE in Lithuania. Proceedings of the 12th annual conference on Marketing and Business Strategies for Central and Eastern Europe” , December 2-4, Vienna, Austria.

  Mohamad, O., Ahmed, Z. U., Honeycutt, E. D. (Jr.) and Tybekhan, T. H. (2000), “Does ‘Made In.’ Matter to Consumers? A Malaysian Study of Country of Origin Effect”. Multinational Business Review, 8 (2), 69-73.

  Moon, B. J. (1996). The roles of consumer ethnocentricity and attitude toward a foreign culture in processing foreign country-of-origin advertisements. Advances in Consumer Research, 23(1), 436–439.

  Nayar, B.R., (1997), Globalisation, Nationalism and Economic Policy Reform. Economic and Political Weekly, 32(30): 93 104.

  Netermeyer, R.G., Durvasula, S. and Lichtenstein, D.R. (1991), “A cross-national assessment of the reliability and validity of the CETSCALE”, Journal of Marketing Research, Vol. 28, August, pp. 320-27.

  Nishina, S. (1990), “Japanese consumers: introducing foreign products/brands into the Japanese market”, Journal of Advertising Research, April/May, pp. 35-45.

  Olsen, J.E., Granzin, K.L. and Biswas, A. (1993), “Influencing consumers’ selection of domestic versus imported products: implications for marketing based on a model of helping behavior”, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 21 No.4,pp. 307-21.

  Philp, k. Brown, les (2003) ," Does Consumer Ethnocentrism Impact On Australian Food Buying Behaviour?" ,Journal of New Business Ideas and Trends ١ (٢), pp.۴٣-٢١

  Piron, F. (2002), “International outshopping and ethnocentrism”,  European Journal of Marketing, Vol. 36 Nos 1/2, p. 189.

  Porter, M.E. (1986), Competition in Global Industries, Harvard Business School Press, Boston, MA.

  Rawwas, M.Y.A., Rajendran, K.N. and Wuehrer, G.A. (1996),“The influence of worldmindedness and nationalism on consumer evaluation of domestic and foreign products”, International MarketingReview, Vol. 13 No. 2, pp. 20-38

  Ray, J.J. (1990), “Racism, conservatism and social class in Australia: with German, Californian and South African comparisons”, Personality and Individual Differences, Vol. 11 No. 2, pp. 187-9.

  Reirson, C. (1966), “Are foreign products seen as national stereotypes?”, Journal of Retailing,Vol. 42, pp. 33-40.

  Ridner, W.J. (1999) De Identiteit van Nederland, OSMOSE no. 4. 5-11.

  Rindfleisch, A., Burroughs, J.E. and Denton, F. (1997), “Family structure, materialism, and compulsive consumption”, Journal of Consumer Research, Vol. 23, pp. 312-25.

  Robert F. S, Rajshekhar G. J, Virginie P. K, & Andrew C. G, (2005)," An application of the consumer ethnocentrism model to French consumers" International Business Review 14 (2005) 325–344.

  Rosenblatt, P.C. (1964), “Origins and effects of group ethnocentrism and nationalism”, Journal of Conflict Resolution, Vol. 8 No. 2, pp. 131-46.

  Ruyter,K.D., Birgelen,M.V., & Wetzels, M. (1998). "Consumer ethnocentrism in international services marketing", International Business Review 7, PP 185–202.

  Saffu , k & Walker , j (2005) "An Assessment of the Consumer Ethnocentric Scale (CETSCALE) in an Advanced and Transitional Country:The Case of Canada and Russia ",International Jonrnal of Management Vol. 22 No. 4 December 2005 , p 556.

  Samiee, S. (1994), “Customer evaluation of products ina global market”, Journal of InternationalBusiness Studies, Vol. 25 No. 3, pp. 579-604.

  Sampson, D.L. and Smith, H.P. (1957), “A scale to measure worldminded attitudes”, The Journal of Social Psychology, Vol. 45, pp. 99-106.

  Schooler, R.D. (1971), “Bias phenomena attendant to the marketing of foreign goods in the US”, Journal of International Business Studies, Vol. 2, pp. 71-80.

  Schooler, Robert D. (1965), “Product Bias in the Central American Common Market.” Journal of Marketing Research 2 (November): 394-397.

  Schuh, A. (1994), “Marketing in East Central Europe: an evolutionary framework for marketing strategy development”, paper presented at Conference on Marketing Strategies for Central and Eastern Europe, Vienna.

  Schütte, H. and Ciarlante, D. (1998), Consumer Behavior in Asia, New York University Press NY, NewYork .

  Schwartz, S. H. (1992). Universals in the Content and Structure of Values: Theoretical Advances and Empirical Tests in 20 Countries. Advances in Experimental Social Psychology. M. Zanna. San Diego, Academic Press .

  Sharma,S.,Shrimp,T. A., & Shin, J.(1995)."Consumer ethnocentrism: A test of antecedents andmoderators". Journal of the Academy of Marketing Science, 23(1),26–37 .

  Shimp, T. & Sharma, S. (1987)." Consumer Ethnocentrism: Construction and Validation of the CETSCALE". Journal of Marketing Research, 24: 280-289 .

  Shimp, T.A. (1984), "Consumer ethnocentrism: the concept and a preliminary empirical test'', in Kinnear, T.C. (Ed.), Advances in Consumer Research, Provo, UT, Association for Consumer Research, Vol. 11, pp. 285-90.

  Skinner, G.W. (1959), “The nature of loyalties in rural Indonesia”, in Skinner, G.W. (Ed.), Local, Ethnic, and National Loyalties in Village Indonesia, Yale University, New Haven, CT,pp. 1-11.

  Skinner, K.A. (1988), “Internationalism and the early years of the Japanese peace corps”, International Journal of Intercultural Relations, Vol. 12, pp. 317-26.

  Smith, Anthony D. (1995), Nations and Nationalism in a Global Era. Oxford University Press.

  Smith, M. Brewster (1992). Nationalism, Ethnocentrism, and the New World Order. Journal of Humanistic Psychology, 32(4): 76-91.

  Steenkamp, J-B.E.M. and Baumgartner, H. (1998). “Assessing Measurement Invariance in Cross-National Consumer Research.” Journal of Consumer Research, 25, June, 78-90.

  Strutton, D., Pelton, L.E. and Lumpkin, J.R. (1994), “Internal and external country of origin

  stereotypes in the global marketplace: effects and implications for the domestic promotion of US automobiles”, Journal of Global Marketing, Vol. 7 No. 3, pp. 61-77.

  Suh, T. and Kwon, I-W.G. (2002), “Globalization and reluctant buyers”, International MarketingReview, Vol. 19 No. 6, p. 663.

  Sumner, W.G. (1906) Folkways. New York: Ginn and Company. US Census 2000. Available at http://www.census.gov/main/www/cen2000.html).

  Supphellen, M. & Rittenburg, T. (2001), "Consumer ethnocentrism when foreign products are better".Psychology & Marketing, 18, pp. 907–927.

  Tan, C.T. and Farley, J.U. (1987), “The impact of cultural patterns on cognition and intention in Singapore”, Journal of Consumer Research, Vol. 13, pp. 540-4.

  Tharp, M. and Marks, L.J. (1990), "An examination of the effects of attributes order and product order

  biases in conjoint analysis'', in Goldberg, M., Gorn, G. and Pollay, R. (Eds), Advances in Consumer Research, Vol. 17, Association for Consumer Research, Provo, UT, pp. 63-70.

  Thrift, N. (1994) Inhuman Geographies: Speed, Light and Power. in: Cloke et al. (eds.), Writing theRural: Five Cultural Geographies.

  Triandis, H.C., Leung, K., Villareal, M.J. and Clack, F.L. (1985), “Allocentric versus idiocentric tendencies: convergent and discriminant validation”, Journal of Research in Personality, Vol. 19, pp. 395-415.

  Verlegh, P. W. J. and Steenkamp, J-B E. M. (1999)," A Review and Meta-Analysis of Country of OriginResearch". Journal of Economic Psychology, 20 (5), 521-46.

  Vida, I., and Fairhurst, A. (1999)," Factors underlying the phenomenon of consumer ethnocentricity: Evidence   from four central European countries ", Inernational. Review of Retail, Distribution and Consumer Research , vol 9,pp 321–337.

  Wall, M. and Heslop, L.A. (1986), “Consumer attitudes toward Canadian-made versus imported products”, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 14, pp. 27-36.

  Wang, C. L. and Chen, Z. X. (2004)," Consumer Ethno centrism and Willingness to Buy Domestic Products in a Developing Country Setting: Testing Moderating Effects", Journal of Consumer Marketing, 21, (6), 391-400.

  Wang, Chih-Kang and CharlesW. Lamb. (1983). “The Impact of Selected Environmental Forces Upon Consumers’Willingness to Buy Foreign Products.” Journal of the Academy of Marketing Science 11(2): 71-84.

  Warr, P.B., Faust, J. and Harrison, G.J. (1967), “A British ethnocentrism scale”, British Journal of Socialand Clinical Psychology, Vol. 13, pp. 145-55.

  Warshaw, P.R. (1980), “A new model for predicting behavioral intentions: an alternative to Fishbein”, Journal of Marketing Research, Vol. 17, May, pp. 153-72.

  Watson, G. and Johnson, D. (1972), Social Psychology: Issues and Insights, J.B. Lippincott, New York, NY.

  Watson, J.J. and Wright, K.(2000),“Consumer ethnocentrism and attitude toward domestic and foreign products”,European Journal of Marketing,Vol.34 Nos 9/10, p. 1149.

  Wirth, L. (1936),“Types of nationalism”, American Journal of Sociology, Vol.41, pp.23-37.

  Yu, J.H. and Albaum, G. (2002), “Sovereignty change influences on consumer ethnocentrism andproduct preferences: Hong Kong revisited one year later”, Journal of Business Research, Vol. 55 No. 11, p 891.

  Zajonc, R. and Markus, H. (1982), ``Affective and cognitive factors in preferences'', Journal ofConsumer Research, Vol. 9, September, pp. 123-31.

  152.


تحقیق در مورد پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان (مطالعه موردی مصرف کنندگان خودرو در استان قم, مقاله در مورد پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان (مطالعه موردی مصرف کنندگان خودرو در استان قم, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان (مطالعه موردی مصرف کنندگان خودرو در استان قم, پروپوزال در مورد پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان (مطالعه موردی مصرف کنندگان خودرو در استان قم, تز دکترا در مورد پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان (مطالعه موردی مصرف کنندگان خودرو در استان قم, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان (مطالعه موردی مصرف کنندگان خودرو در استان قم, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان (مطالعه موردی مصرف کنندگان خودرو در استان قم, پروژه درباره پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان (مطالعه موردی مصرف کنندگان خودرو در استان قم, گزارش سمینار در مورد پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان (مطالعه موردی مصرف کنندگان خودرو در استان قم, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان (مطالعه موردی مصرف کنندگان خودرو در استان قم, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان (مطالعه موردی مصرف کنندگان خودرو در استان قم, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان (مطالعه موردی مصرف کنندگان خودرو در استان قم, رساله دکترا در مورد پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان (مطالعه موردی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي تابستان 91 چکيده: اين تحقيق با موضوع" بررسي تاثير عوامل بازاريابي اجتماعي بر ارزش نام تجاري بانک از ديدگاه مشتريان (مطالعه

چکيده   امروزه تبليغات شفاهي به عنوان  يکي از ابزارهاي رايج بازاريابي و تبليغات  از اهميت بسياري نزد بازاريابان برخوردار گرديده است، بطوري­که مطالعات بيانگر آن هستند که تبليغ

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل چکیده در این مطالعه سعی کرده ایم تا به توصیفی از نحوه ی نگرش مصرف کنندگان نسبت به کشور محل ساخت، در صنعت پوشاک ایران بپردازیم. به همین منظور نگرش مصرف کنندگان ایرانی نسبت به پوشاک ساخته شده در سه کشور ایران، ترکیه و چین مورد مقایسه قرار گرفته است. سعی ما در این مطالعه بر ایجاد توازن و ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش بيمه تابستان 1390 چکيده صنعت غذا را مي توان به جرات کليدي ترين صنايع هر کشوري دانست . اين صنعت با برطرف نمودن نياز هاي اوليه خانواده ها

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی چکیده: در این پروژه عنوان تحقیق ارزش ویژه نام ونشان تجاری بر رفتار خرید مصرف کنندگان مواد غذایی(مطالعه موردی: ماکارونی مانا در استان البرز) می باشد که ابعاد ارزش نام و نشان تجاری مشتری بر مشتری گرایی آکر از لحاظ کیفیت ادراکی ،ارزش ادراکی هزینه، منحصربه فرد بودن و تمایل جهت پرداخت هزینه اضافی برای مصرف کنندگان ...

پايان نامه ­تحصيلي براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي گرايش توليد و عمليات تابستان 90 چکيده جهان امروز عصر اطلاعات است و دستيابي به اطلاعات ابزاري براي بدست آوردن مزيت رقا

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: داخلی چکیده عملکرد برند موفقیت یک برند در بازار را نشان می دهد و از راه های متعدد و دیدگاه های متفاوتی اندازه‎گیری شده است. مطالعات موجود نشان می دهد، در حدود 70 درصد از درآمدهای شرکت قابل انتساب به برند است. بنابراین عملکرد سازمانی و عملکرد برند ارتباط بسیار بالایی با یکدیگر دارند در این راستا هدف از ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) گرایش داخلی چکیده تحقیق : امروزه اغلب سازمان ها پی برده اند که ارتقای کیفیت کالا و خدمات شرط لازم و ضروری برای بقا وحضور در بازار و رقابت جهانی است. «ایزو» در بر گیرنده الزاماتی برای ایجاد، استقرار، اجرا و برقرار نگهداشتن سیستم مدیریت کیفیت می باشد. با تمام اهمیت و جایگاه حیاتی سیستم مدیریت کیفیت در سازمانها ، هنوز مبانی روشن و ...

رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل چکیده : ارتباط بین نقش­ های اجتماعی، سیاسی، محیطی، اقتصادی در تجارت رو به افزایش گذاشته است، چالشی که سازمان­ها با آن روبرو هستند این است که آن‌ها باید هم­زمان به افزایش سودآوری و پاسخ‌گویی به انتظارات اجتماعی جدید و سپس مدیریت هم­زمان این دو پیامد به ظاهر متناقض که نیازمند توسعه استراتژی­ های کاربردی است و اثرات مثبتی هم بر جامعه و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : " بازاریابی " مقدمه صادرات معمول ترین راه پیش روی شرکت ها برای شروع فعالیت های بازاریابی در خارج کشور است. یکی از مهمترین دلایل این امر این است که صادرات در مقایسه با سایر روش های بین المللی شدن به منابع کمتری نیاز دارد. کشورهای مختلف شرکت های خود را به صادرات تشویق می کنند زیرا این فعالیت مهم, اشتغال را در داخل کشور آن ها ...

ثبت سفارش