پایان نامه مقایسه رابطه سبک رهبری و جوّ سازمانی با انگیزش کارکنان در شبکه های پرس تی وی، یک و پنج سیمای جمهوری اسلامی ایران

word 669 KB 31302 99
1392 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت قبل:۳۴,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۹,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت رسانه

  چکیده

  در این پژوهش درصدد بررسی رابطه سبک رهبری و جوّ سازمانی با انگیزش کارکنان در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بوده ایم و به روش نمونه گیری سیستماتیک، 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.

  پس از بررسی اطلاعات جمعیت شناختی اعضای نمونه و آمار توصیفی متغیرهای تحقیق، با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیات تحقیق آزمون گردید و در آخر با استفاده از معادلات ساختاری تحلیل عاملی و ابزار معتبر حداقل مربعات جزئی (PLS) الگویی برای تعیین نوع ارتباط بین متغیرهای تحقیق ارائه شد.

  نتایج تحقیق نشان داد که بین سبک رهبری و انگیزش کارکنان، سبک رهبری و  جوّ سازمانی، و جوّ سازمانی و انگیزش کارکنان در سطح معنی داری 5%، رابطه مثبت وجود دارد. همچنین مقایسه مقادیر ضرایب همبستگی متغیرهای سبک رهبری و جوّ سازمانی با انگیزش کارکنان در سازمان صدا و سیما نشان داد که رابطه ی سبک رهبری با انگیزش کارکنان، قوی تر از رابطه ی جوّ سازمانی با انگیزش کارکنان است. از بین سه شبکه بیشترین رابطه بین سبک رهبری و جو سازمانی به شبکه یک و پس از آن به پرس تی وی تعلق دارد.

   

  کلیدواژه: سبک رهبری، جوّ سازمانی، انگیزش کارکنان، سازمان صدا و سیما

   

  فصل اول

  کلیات تحقیق

   

   

  1-1          مقدمه

  در مقطع کنونی، یکی از علایم خطرناک فرهنگی - رسانه ای در کشور، از دست دادن مخاطبانی است که در عصر سهولت دستیابی به ارتباطات، به تماشای شبکه های ماهواره ای روی آورده اند. شبکه های ماهواره ای که خارج از نظارت سازمان صدا و سیما و سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران فعال هستند و مهمترین رقیب شبکه های داخلی محسوب می شوند. البته این موضوع تنها مختص به کشور ما نیست و طبیعتاً هر کشوری ترجیح می دهد ملتش، مصرف کننده تولیدات فرهنگی خودش باشد و حتی در صورتی که مانعی بر دسترسی مخاطب به این شبکه ها ایجاد نکند، در یک رقابت جدی با آنها سعی دارد با بالابردن کیفیت و کمیت تولیدات داخلی نظر مخاطب را به آن تولیدات معطوف کند. با توجه به سهل‌انگاری و کم‌کاری‌های موجود در دو بخش مهم آموزش و پرورش و دانشگاها در زمینه مسایل فرهنگی و غلبه مدرک‌گرایی و نمره محوری بر این دو نهاد، رسانه‌های صوتی و تصویری در حال حاضر نقش فوق‌العاده و کم‌نظیری در ایجاد و درونی‌سازی فرهنگ و تمدن در میان عامه مردم دارند. این نقش در ایران بر عهده سازمان صدا و سیما قرار دارد تا به حفظ و گسترش فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی یاری رساند.

   منابع انسانی هر سازمان، عاملی اصلی حیات آن سازمان و از این رو شناخت انسان برای مدیریت اثر بخش آن ضروری است. رهبران بزرگ نه سیستم ها، نه فرآیندها، نه فنآوری و نه وظایف را رهبری      می کنند، بلکه آنها، انسان ها را رهبری می کنند، زیرا سرمایه های انسانی مزیت رقابتی بالقوه ای هستند که سازمان ها باید با اقدامات مناسب و درست، آنها را به نیرویی مریی و بالفعل تبدیل کرده و با افزایش ظرفیت ها و توانمندی ها، در جهت اهداف سازمان، رشد و توسعه دهند. مدیران  باید از طرح ها و برنامه هایی جهت به کارگیری موثر کارکنان استفاده نمایند تا از نامریی شدن آنها جلوگیری کنند که نتیجه تشکیل سازمانی از کارکنان بهره ور است که حس می کنند مریی اند ، به آنها توجه شده، ارزش داده شده و مورد قدردانی قرار می گیرند که این باعث ارتقای بهره وری ،اثربخشی،کارآیی و کیفیت خدمات و استفاده بهینه از منابع می گردد.

   بحث و بررسی در خصوص ارضای نیازهای کارکنان سازمان صدا و سیما  وعوامل دلگرم کننده  و اثربخشی بیشتر کارکنان و ایجاد محیط صمیمی و پرجاذبه برای آنان در محیط سازمانی توجه هر فرد دلسوز به آینده این سازمان را به خود معطوف می دارد  و لذا همواره این سوال برای نویسنده مطرح بوده و هست که چرا و چگونه پاره ای موارد از طریق ایجاد انگیزش وارضای نیازهای منطقی و معقول کارکنان در دلبستگی به کار و بالا بردن روحیه آنها تاثیر مثبت حاصل شده و یا بالعکس در اثر کم توجهی و ضعف مدیریت تا چه حد در روحیه وانگیزه افراد اثر سوء گذاشته است؟ چرا برخی افراد در سازمان با وجود امکانات و مزایای یکسان، فعال ودارای انگیزه و برخی دیگر با تمامی مشکلات ماندگار می شوند؟ سبک رهبری آزادمنشانه، خودکامه و یا تلفیقی مدیران رسانه ملی چه تاثیری در بهبود عملکرد کارکنان و جوّ سازمانی خلاق و باز دارد؟ چگونه می توان انگیزش کارکنان را افزایش داد؟ شناخت اینکه کارکنان نیازهای متفاوتی را دنبال می کنند، می تواند به مدیران  این مطلب را تفهیم کند که چرا رفتار کارکنان در شبکه های مختلف مورد بررسی، متفاوت است ؟ آیا جوّ سازمانی خلاق و باز موجب افزایش انگیزش می شود؟

  موفقیت و اثر بخشی سازمانی تا حد قابل ملاحظه ای در گرو شناخت سازمان، عوامل و استفاده بهینه از نیروهای بالقوه سازمانی است. همچنین شناخت الگوهای رفتاری در سازمان و ارتباط آن با ابعاد مختلف همچون جوّ سازمانی، نقش مهمی در اداره بهینه امور ایفا می کند.  تحقیق حاضر با آگاهی از این امر، به بررسی رابطه سبک رهبری و جوّ سازمانی با انگیزش کارکنان سازمان صدا و سیما پرداخته است.

  در این فصل کلیات تحقیق شامل مساله تحقیق، بیان اهمیت و ضرورت مساله، سوالات تحقیق، اهداف تحقیق و... بیان گردیده است.

  2-1          بیان مساله

  سطوح مختلف نیازهای افراد در سازمان ها، تنوع و نحوه ارضای این نیازها در مدیریت کنونی اهمیت و جایگاه ویژه ای یافته است. مدتهای مدیدی است که در خصوص دلایل اصلی کار و فعالیت انسان، علل تفاوت های رفتاری افراد در مقایسه با دیگران و عوامل تعیین کننده ویژگی های رفتاری افراد مدنظر قرار گرفته است. در جهت پاسخ به این نوع پرسش ها، موضوع مهمی به نام انگیزش از سوی صاحبنظران علم سازمان و مدیریت مطرح شده است .

  نتایج بسیاری از تحقیقات (استورم و دیویدکیت، 1989: 53 ؛ هرسی و بلانچارد، 1986: 26 ؛جی مایکل لوبوف، 1994: 156 و...)در چند دهه گذشته در کشورهای توسعه نیافته و جهان سوم نشانگر پایین بودن انگیزش به کار و موفقیت، بی میلی و بی اشتهایی به فعالیت اقتصادی، تولید و احساس نا امیدی، احساس ناتوانی فتور و بدبینی به آینده و نظایر آن در بین نیروی کار بالقوه؛ به ویژه جوانان و زنان است.

  هر سازمانی همانند موجود زنده، در شرایط مساعد می تواند به حیات و پویایی خود ادامه دهد. (لاوری[1]، 2007: 3).  بنابراین، برای اداره هر سازمان باید آن را از دو بعد ساختاری و رفتاری مورد مطالعه و بررسی قرار داد و این دو جنبه را بهبود بخشید. در بهبود بعد ساختاری سازمان، باید دانست که سازمان چگونه عمل می کند و چطور می توان عملکرد آن را بهبود بخشید و کارایی و بازدهی آن را افزایش داد. برای ارتقا و تقویت بعد رفتاری سازمان نیز باید به رفتار انسانهایی که در این سازمان فعالیت دارند توجه کرد؛ زیرا از رفتار تک تک این افراد، رفتار کل سازمان رقم می خورد (پلویهارت[2]، 2006 : 125)

  مدیران هر سازمان،  عاملی راهبردی در جهت پیشبرد اهداف از پیش تعیین شده آن سازمان به شمار می آیند. امروزه سبک رهبری مدیران و جوّ سازمانی از جمله مباحثی است که توجه اداره کنندگان سازمان ها را جلب کرده است. عدم تناسب سبک رهبری با جوّ سازمانی حاکم بر سازمان ها، موجب اتلاف انرژی و استعداد کارکنان سازمان شده و به جای این که عوامل تولید و منابع انسانی با ترکیب مناسب و معقول در جهت تحقق اهداف سازمان حرکت کند، درجا می زنند و سرمایه انسانی و فیزیکی را به هدر می دهند. از این رو سوال اصلی تحقیق حاضر آن است که رابطه سبک رهبری و جو سازمانی با انگیزش کارکنان در سازمان صدا و سیما  چیست؟ به عبارت دیگر، آیا سبک رهبری بر انگیزش کارکنان تاثیر گذار است ؟ از چه طریقی؟

  3-1            اهمیت و ضرورت تحقیق

  تمرکز سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به توسعه کمی شبکه های رادیویی و تلویزیونی در ده سال اخیر  و نادیده گرفتن مباحث کلانی چون مدیریت استراتژیک منابع انسانی، بهبود فرهنگ سازمانی و تاثیرات عوامل انگیزشی بر بهبود عملکرد کارکنان و نیز غفلت از تاثیرات جوّ سازمانی خلاق و باز بر انگیزش کارکنان در سازمان های رسانه ای پیشرو، منجر به غفلت از توسعه کیفی این شبکه ها شده است. نتیجه این امر نیز اضافه شدن شبکه های جدید تلویزیونی است که با برنامه های تامینی و تکراری (و نه تولیدی) به پر کردن آنتن خود می پردازند اتخاذ چنین استراتژی کمی گرایانه ای از سوی سازمان را  می بایست عکس العملی شتاب زده نسبت به روند رو به رشد تاسیس شبکه های تلویزیونی ماهواره ای در سال های اخیر تلقی نمود. واکنشی که به نظر    می رسد استراتژی مناسبی در مواجهه با به روند رو به رشد تاسیس شبکه های تلویزیونی ماهواره ای نبوده است چرا که آمارها طی سال های اخیر نه تنها خبر از کاهش اقبال مخاطبان به شبکه های ماهواره ای فارسی زبان  نمی دهند بلکه حاکی از افزایش بیش از پیش میزان مخاطبان شبکه های  ماهواره ای هستند. نکته قابل توجه اینکه از میان بیش از صد شبکه ماهواره ای فارسی زبان، مخاطبین ماهواره در بیش از ۷۰ درصد مواقع تنها ۷ شبکه ماهواره ای را تماشا می کنند. یعنی تنها ۷ شبکه ماهواره ای با ۸ ساعت برنامه در روز (کلاً ۵۶ ساعت برنامه روزانه) نظام رسانه ای ما را به چالش کشیده اند.

  یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه هر جامعه ای عامل کار و نیروی انسانی است. ازاین رو اغلب صاحب نظران توسعه نیروی انسانی و کمیت و کیفیت و نحوه بهره گیری از آن را یکی از عمده ترین شاخص های رشد و توسعه جوامع به شمار آورده اند(مانفرد،1966: 97 ؛کورمن، 1989: 342؛ میدگلی، 1993: 49 ؛آتزیونی، 1976: 51).

  اقتصاددانان لیبرالی چون کلسن(1924)و برگسن(1948)به کار با عنایت به کارکرد اقتصادی و صفت مفید بودن آن نگریسته و مدعی شده اند که کار به طور عمده از طریق هدف ها و فواید خود و ارزش محصولی که خلق    می کند مشخص می گردد. از دیدگاه آنان کار استفاده از نیروهای مادی و معنوی در راه تولید ثروت یا ایجاد خدمات است(توسلی، 1375: 17).

  تحقق و دستیابی به توسعه تنها در قالب توسعه مادی امکان پذیر نیست، بلکه دستیابی به آن به یک جنبش همگانی و فراگیر نیازمند است.همان گونه که در حرکت به سوی توسعه سعی می شود که عوامل مادی تا حد ممکن در کنار هم قرار گیرند تا بهترین نتایج حاصل آید، استفاده از نیروی انسانی نیز مستلزم آن است که این نیرو به حد کافی دارای انگیزش و اشتیاق به کار و آفرینندگی و سرشار از تلاش برای ساختن و تولید و سازندگی باشد.عامل نیروی انسانی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در توسعه چنان چه نتواند به حد کافی بهره وری داشته باشد، کل پروسه توسعه را تحت تأثیر قرار داده و حرکت آن را کند یا متوقف می سازد. لذا توجه به کلیه عواملی که ضمن توسعه انگیزش و تعهد به کار، التزام به هنجارهای نقش و میل به پیشرفت و نیاز به موفقیت، سخت کوشی، اهتمام و رقابت سرسختانه را در افراد ایجاد و تقویت می نماید (آرون، 1363: 78) حائز اهمیت است. این خود وظیفه همه جوامعی است که به رشد و توسعه پایدار می اندیشند و پایداری توسعه را در توسعه انگیزش به کار، سخت کوشی، تلاش، مجاهدت، بداعت و عشق به کار و تولید، برنامه ریزی، تحقیق و شناخت امکانات عینی نهفته، نیازسنجی، ایجاد زیرساخت های لازم اقتصادی و عرضه فرصت های شغلی می دانند.

  هر سازمانی اعم از آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی دارای جوی است که ممکن است آن محیط را سرد، خشک، غیرقابل اعتماد و یا برعکس، شاداب و حمایت کننده کند. محیط کار و زندگی انسان نقش اساسی در احساس خوشبختی و یا تیرهبختی او دارد. اگر محیطی بتواند به فرد اعتماد به نفس بدهد و موجب بروز استعدادها و احساسات او گردد و در نهایت، زمینه­های دستیابی او به نیازهای فردی را امکانپذیر سازد، افراد احساس شادی و خوشبختی میکنند (میرکمالی[3]، 1992: 23). جوّ سازمانی در هر واحد سازمانی نشاندهنده فضای اجتماعی حاکم بر آن واحد میباشد و میتواند در موفقیت آن واحد در زمینه­های مختلف تأثیرگذار باشد (کرمانی[4]، 2009: 15). همچنین، جوّ سازمانی مطلوب، وفاداری، همکاری و خدمت دهی مطلوب به مشتری را در پی دارد. از طرف دیگر، جو نامطلوب پیامدهایی مانند صرف هزینه و زمان زیاد، تنش فراوان و جست وجو برای یافتن شغل دیگر، کاهش ارتباط با سرپرستان و نارضایتی شغلی دارد.(قبادی[5]، 1997: 79)

  4-1 سوالات تحقیق

  آیا انواع سبک رهبری مدیران سازمان صدا و سیما با توجه به متغیر میانجی جوّ سازمانی، باعث افزایش انگیزش کارکنان می شود؟

  آیا جو سازمانی در سازمان صدا و سیما باعث افزایش انگیزش کارکنان می گردد؟

  آیا سبک رهبری مدیران سازمان صدا و سیما  باعث افزایش انگیزش کارکنان می گردد؟

  Abstract

   

  This study sought to examine the relationship between leadership style and organizational climate on employees' motivation Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) said. Systematic sampling, 384 subjects were selected.

  Members of the demographic data and descriptive statistics of variables using Pearson correlation test research hypotheses were tested using structural equation analysis of the final bill and a valid tool partial least squares (PLS) the of a model for the relationship between the factors research presented.

  The results showed that leadership style and employee motivation, leadership styles and organizational climate, and organizational climate and employee motivation at a significance level of 5 %, there is a significant relationship. Comparison  of the correlation coefficients of the variables of leadership style and organizational climate and employee motivation in the TV and radio shows that the relationship between leadership style, employee motivation, the stronger the relationship between organizational climate and motivation of employees.

   

  Keywords: leadership style, organizational climate, employees' motivation, IRIB.

   

   

 • فهرست:

  1 فصل اول..... 1

  1-1 مقدمه..... 2

  2-1 بیان مساله.... 3

  3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق.... 4

  4-1 سوالات تحقیق... 5

  5-1 اهداف تحقیق.... 5

  6-1 فرضیه های تحقیق... 5

  7-1 تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق... 6

  8-1 نتیجه گیری .............................. 7

  2 فصل دوم.... 8

  1-2 مقدمه.. 9

  2-2 مفاهیم و تعاریف نیاز و انگیزه.... 9

  3-2 انگیزش و نیازهای فردی... 11

  4-2 نظریه X و Y مک گرگور 12

  5-2 متغیرهای موثر در انگیزش... 12

  6-2 نخستین نظرات انگیزش..... 14

  1-6-2 نظریه سنتی فردریک تیلور... 13

  2-6-2 نظریه روابط انسانی هاتورن... 14

  3-6-2 نظریه منابع انسانی مک گرگور..... 14

  7-2 نظریه های معاصر انگیزش.... 14

  1-7-2 نظریه های محتوایی انگیزش.. 15

  2-7-2 تئوری سلسله مراتب نیازهای مازلو.. 15

  3-7-2 نظریه وجود - وابستگی- رشد کلیتون الدرفر.... 15

  4-7-2 نظریه نیازهای سه گانه مک کله لند.... 15

  5-7-2 نظریه بهداشت – انگیزش هرزبرگ.... 16

  8-2 نظریه های فرآیندی انگیزش...... 17

  1-8-2 نظریه انتظار..... 17

  2-8-2 نظریه برابری  آدامز........ 17

  3-8-2 نظریه های تقویت یا شرطی کردن عامل اسکینر...... 17

  9-2 ابعاد اصلی کار و خصوصیات مطلوب شغلی........ 18

  10-2 جوّ سازمانی.. 18

  11-2 سبک رهبری..... 20

  1-11-2 رهبری خدمتگزار...... 22

  2-11-2  سبک رهبری تحول آفرین.... 23

  12-2  پارامترهای مؤثر برسبک رهبری تحول آفرین .... 25

  1-12-2 هوش عاطفی EQ (هیجانی): 25

  2-12-2 برون گرایی. 25

  3-12-2 استقبال از کسب تجربه... 26

  4-12-2 هوشمندی IQ: 26

  5-12-2 عصبیت: 26

  6-12-2 فرهنگ سازمانی... 26

  7-12-2 محیط.... 27

  8-12-2 رهبری قدرت‌طلبانه.... 27

  9-12-2 رهبری مشارکتی (دموکراتیک)....... 27

  10-12-2 رهبری آزادمنشانه. 28

  13-2 مدل مفهومی تحقیق.... 28

  14-2 پیشینه تحقیق.... 28

  1-14-2 مرور تحقیقات داخلی.... 28

  2-14-2 مرور تحقیقات خارجی.... 31

  3 فصل سوم.......... 35

  1-3 مقدمه..... 36

  2-3 روش تحقیق.... 36

  3-3 جامعه آماری..... 36

  4-3 روش نمونه گیری و نمونه آماری..... 39

  5-3 ابزار گرد آوری اطلاعات....... 39

  6-3 روش های تجزیه و تحلیل داده ها..... 39

  7-3 جدول مدل تحلیلی پژوهش..... 41

  8-3 نتیجه گیری............................. 44

  4 فصل چهارم...... 45

  1-4 مقدمه....... 46

  2-4 آمار توصیفی اطلاعات جمعیت شناختی افراد نمونه......... 46

  3-4 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق...... 49

  1-3-4 آمار توصیفی متغیرهای پرسش نامه سبک رهبری........................... 49

  2-3-4 آمار توصیفی متغیر جو سازمانی................... 50

  3-3-4 آمار توصیفی متغیرهای پرسش نامه انگیزش کارکنان........................... 50

  4-4 بررسی روایی و پایایی پرسش نامه ها......................... 51

  1-4-4 روایی پرسش نامه ها............... 51

  2-4-4 پایایی پرسش نامه ها................ 51

  5-4 آمار استنباطی................... 54

  1-5-4 بررسی نرمال بودن داده ها................... 54

  2-5-4  آزمون فرض های آماری......................... 55

  3-5-4 برازش مدل ساختاری............................. 58

  4-5-4 تحلیل عاملی تاییدی.................. 59

  5-5-4 بررسی روایی تشخیصی..................... 62

  6-5-4 بررسی پایایی ترکیبی............... 62

  7-5-4 بررسی روایی همگرا............. 63

  8-5-4 مدل ساختاری............ 65

  6-4 نتیجه گیری............ 66

  5 فصل پنجم................. 67

  1-5 مقدمه............... 68

  2-5 خلاصه نتایج پژوهش.................. 68

  1-2-5 خلاصه نتایج آزمون های ضریب همبستگی........................ 68

  2-2-5 خلاصه نتایج برآورد مدل ساختاری.................... 69

  3-5 پیشنهادهای کاربردی.................. 70

  4-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.................... 71

  5-5 محدودیتهای تحقیق.................... 72

  منابع............................. 73

  فارسی. 73

  لاتین. 76

   پیوست......................... 78

  پرسش نامه. 78

  خروجی نرم افزارSPSS  82

   

  منبع:

  منابع فارسی

  آرون، ریمون.(1363).مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی.(ترجمه باقر پرهام). تهران: انتشارات سمت.

  احسانی، مریم،و صداقتی، مریم.(1391).بررسی ارتباط بین سبک های رهبری سرپرستاران با رضایت شغلی پرستاران شاغل در بخش های داخلی و جراحی بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن. فصلنامه آموزش و اخلاق در پرستاری،1، 14.

  ازکیا، مصطفی.(1370).مقدمه ای بر جامعه شناسی توسعه روستایی. تهران: انتشارات اطلاعات.

  اشراقی، حسام ، و کاشف، میرمحمد.(1389). رابطه جو سازمانی با سبک رهبری مدیران ادارات تربیت بدنی استان اصفهان. دو فصلنامه علوم حرکتی و ورزش، 16، 38.

  الماسیان، آناهیتا، و رحیمی کیا، امین.(1391).  بررسی رابطه سبک رهبری مدیران و فرسودگی شغلی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1390. فصلنامه یافته، 51، 69.

  الوانی، سید مهدی. (1374). مدیریت عمومی. تهران: نشر نی.

  ایران نژاد پاریزی، مهدی، و ساسان گهر، پرویز .(1382). سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل. تهران: موسسه عالی بانکداری ایران.

  بوگر، ویلیام.(1386). رهبری تحول آفرین در سازمان ها. (ترجمه: صمد مطلبی اصل). ماهنامه تدبیر، شماره 181، 49.

  تابلی، حمید ،و تیرگر، هدایت ا....(1391). بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان در سازمان های دولتی شهرستان نی ریز. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، سال دوم، 1، 23-1. 

  توسلی، غلامعباس.(1375). جامعه شناسی کار و شغل. تهران:انتشارات سمت.

  حسین پور، ناصر.(1392). بررسی تاثیر تنوع در کار بر میزان انگیزش کارکنان اداره کل راه و ترابری استان سمنان. ماهنامه راه ابریشم، 140، 20. 

  حیدرزادگان، علیرضا ، و کاظمی، یحیی.(1391). رابطه خویشتن داری، خلاقیت و سبک های رهبری. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی،16، 54-40. 

  درامامی، فاطمه.(1391). رابطه سبک رهبری و مهارت های ارتباطی مدیران با سلامت روان کارکنان. فصلنامه طب انتظامی ، 1، 29-23. 

  درگاهی، حسین،و موسوی، سیدمحمد هادی .(1391). جو سازمانی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران. فصلنامه مدیریت سلامت، 50، 40-31. 

  رابینز، استیفن پی . و. دی سترو، دیوید ای.(1389). مبانی مدیریت. (ترجمه سید محمد اعرابی و محمد علی حمید رفیعی) .تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.

  زرندی، علیرضا ،و قربانی، نیما .(1390). ارتباط پنج عامل شخصیت و رهبری تحول گرا بر اساس دگرارزیابی زیردستان و فرادستان. دو فصلنامه پژوهش های روان شناختی، 28، 21. 

  سیترز، ریچارد ام.و پورتر ،لیمان دبلیو.(1375). انگیزش و رفتار در کار.(ترجمه سید امین الله علوی). تهران:انتشارات مرکز آموزشی مدیریت دولتی.

  سید جوادین، سید رضا.(1390) . مروری جامع بر مفاهیم اساسی نظریه های مدیریت و سازمان تئوریها، اصول ، رفتار ، منابع انسانی ، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم. تهران: نگاه دانش.

  شولتز، دوان پی و شولتز، سیدنی آلن.(1386). تاریخ روانشناسی نوین. (ترجمه علی اکبر سیف، حسن پاشا شریفی). تهران : نشر دوران.

  شیخ یوسفی، رضا ،و وحدانی، محسن.(1392). رابطه سبک های رهبری مربیان و انسجام گروهی تیم های بسکتبال حاضر در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر کشور. مجله مطالعات مدیریت ورزشی ، 17، 73.

  عریضی، حمیدرضا ، و مساح، هاجر.(1391). بررسی نقش تعدیل کنندگی رهبری ساخت ده - ملاحظه کار در رابطه بین جو سازمانی ادراک شده و سبک تفکر سرپرست با ویژگی های فردی. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 11، 48-65.

  غلامی فشارکی محمد ،و آقامیری، زهره (1392). تاثیر سبک رهبری مدیران و عوامل دموگرافیک بر میزان رضایت شغلی کارکنان خدمات درمانی نظامی. مجله طب نظامی، 55 ، 42-37.

  فخیمی، فرزاد.(1383). مدیریت رفتار سازمانی . تهران: نشر هستان.

  فرنچ. وندان.، و سیسیل، اچ . بل. (1385). مدیریت تحول در سازمان.( ترجمه: سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد). تهران: نشر اشراقی.

  کیانى، فریبا، و خدابخش، محمدرضا.(1391). سبک رهبرى تبادلى و هوشیارى ایمنى به عنوان پیش بین هاى آسیب هاى شغلى در کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان. فصلنامه بهداشت و ایمنى کار ،سال دوم،1، 70-55.

  مانیان، امیر، وموسی خانی، محمد. (1386)، استفاده از مدل معادلات ساختاری در ارائه مدلی برای موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات. فصلنامه دانش مدیریت دانشگاه تهران، 76،      138-117.

  محمدزاده، عباس. و مهروژان، آرمن.(1375). رفتار سازمانی، نگرش اقتضایی. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.

  منینگ،م.ج .، و هداک، پ. (1389). زنان، مدیریت و رهبری: مهارت های رهبری سازمانی برای زنان (ترجمه: سهراب خلیلی شورینی). تهران: نشر مرکز.

  موسوی خامنه، مرضیه.(1383). سرمایه اجتماعی و سلوک اجتماعی : بررسی سرمایه اجتماعی در مدارس و تأثیر آن بر سلوک اجتماعی دانش آموزان. پایان نامه دکتری. دانشگاه تهران .

  نکویی مقدم، محمود، و شکوهی، ایرج. (1392). بررسی رابطه سبک رهبری و رضایت شغلی کارکنان شبکه های بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1389. فصلنامه بهداشت و توسعه، سال دوم، 1، 73-65.

  نوروزی سیدحسینی، رسول، و کوزه چیان، هاشم(1392) ارتباط بین سبک های رهبری مربیان و رضایتمندی جودوکاران نخبه ایران. فصلنامه مدیریت ورزشی، 17، 190-173.

  نیک پور قنواتی، لیلا، و خوشخو نوروزانی، رحیم. (1391).بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان شرکت سیمان فارس نو در سال 1390. ماهنامه فناوری سیمان، 56، 75. 

  هرسی، پاول و بلانچارد، کنت.(2001). مدیریت رفتار سازمانی در استفاده از منابع انسانی.(ترجمه علی علاقه بند،1373). تهران: انتشارات امیرکبیر.

  هوی، وین ک. و میسکل، سیسل ج. (1382). تئوری، تحقیق و عمل در مدیریت آموزی.( ترجمه میر محمد سید عباس زاده). ارومیه: انتشارات دانشگاه ارومیه.

  یمین فیروز، موسی،و نوشین فرد ،فاطمه. (1392). کلایمت کوآل ابزاری جدید برای ارزیابی جوّ سازمانی کتابخانه های پزشکی: مطالعه موردی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بابل. فصلنامه مدیریت سلامت، 52، 25-15.

   

   

   

   

                                                                                                                          Bibliography

  Alarifi, S. (2011). The effects of transformational leadership on followers’ creativity and organizational innovation in public sector. Brunel University west London: Brunel business school- doctoral symposium.

  Alvarez, M. S., Balaguer, I., Castillo, I., & Duda, J. L. (2009). Coach Autonomy Support and Quality of Sport Engagement in Young Soccer Players. The Spanish Journal of Psychology, 12, 138-148.

  Çakmak-Otluoğlu Övgü. K. (2012). Protean and boundaryless career attitudes and organizational commitment: The effects of perceived supervisor support. Journal of Vocational Behavior. 9, 4.

  Chen Chung-Jen, Huang Jing-Wen, Hsiao Yung-Chang .(2010). Knowledge management and innovativeness: The role of organizational climate and structure. International Journal of Manpower, 31, 848 - 870.

  Chen Chung-Jen, Huang Jing-Wen. (2007). How organizational climate and structure affect knowledge management-The social interaction perspective. International Journal of Information Management, 27, 104–118.

  Chen, Shiuann - Shuoh a, Yu-Wei Chuang a,Pei-Yi Chen. (2012). Behavioral intention formation in knowledge sharing: Examining the roles of KMS quality, KMS self-efficacy, and organizational climate. Knowledge-Based Systems journal. 31,106–118

  Dodek, Peter M. MD, MHSc and et al. (2012). Organizational and safety culture in Canadian intensive care units: Relationship to size of intensive care unit and physician management model. Journal of Critical Care. 27, 11–17.

  Frederiksen, N., Jensen, O., & Beaton. A. E.(1972). Prediction of organizational behavior. New York: Pergamon press.

  Ghobadi A.(1996). Survey of organizational climate and culture in Iran broadcasting staff and its relationship with productivity. MA thesis, Tehran: Tehran University.

  Gibson C. B.(2001). From knowledge accumulation to accommodation: Cycles of collective cognition in work groups. Journal of Organizational Behavior. 22, 121–134.

  Gumusluoglu, Lale. And Ilsev, Arzu. (2009). Transformational leadership, creativity, and organizational innovation. Journal of business research. 62, 461-473

  Huang Jing-Wen, Li Yong-Hui.(2009). The mediating effect of knowledge management on social interaction and innovation performance .International Journal of Manpower. 30, 285-301.

  Johnson, Jocelyn. (2008).Differences in supervisor and non-supervisor. Perceptions of Culture and Organizational Climate Public Personnel Management. 29, 119.

  Kamaroa,S.(2010). Autonomy support, basic needs satisfaction, motivation regulation, and well-being among elite level ballet dancers in russian speaking countries. MA Thesis. University of Jyväskylä.

  Lowry C, Hanges P.(2007). What is the healthy organization? Organizational climate and diversity asassessment: a research partnership.8,1-5.

  Mokhber, M., Wan Khairuzzaman bin, wan Ismail, and Vakilbashi, A. (2011).The impact of transformational leadership on organizational innovation moderated by organizational culture. Australian journal of basic and applied sciences. 5, 504- 508.

  Nunnally, J.C., (1997). Psychometric theory. New York, NY: McGraw-Hill. Oh, H., 1999. Service quality, customer satisfaction, and customer value: A holistic perspective. International Journal of Hospitality Management 18, 67–82.

  Ogbonna, E, Harris L. (2007). Leadership style, organizational culture and performance: empirical evidence from UK companie. J of human Resource management. 11, 766-788.

  Piore. M. J &. Skinner. D. W. (2010). Whither Industrial Relations: Does It Have a Future in Post-Industrial Society. Prepared for Presentation at. British Journal of Industrial Relations Annual Lecture 2010 London, United Kingdom November 18.

  Ployhart RE.(2006). Staffing in the 21st century: New challenges and strategic opportunities. J Manage. 32, 86-97.

  Quatro, S. A., Waldman, D.A., & Galvin, B. M.(2007).Developing holistic leaders: Four domains for leadership development and practice. Human Resource Management Review. 17, 427–441.

  Rafferty, A. E., Griffin, Mark A.(2004). Dimensions of transformational leadership: conceptual and empirical extensions. The Leadership Quarterly 15, 329-354.

  Russell F. Robert.(2001).The Role of Values in Servant Leadership, Leadership and Organization development Journal. 22, 76-83.

  Russell F. Robert, A. Gregory Stone.(2002). A Review of Servant Leadership Attributes: Developing a Practical Model, Leadership and Organization development Journal. 23,145- 157.

  Sharma Arpita a, Aayushi Gupta. (2012). Impact of organizational climate and demographics on project specific risks in context to Indian software industry. International Journal of Project Management .30 , 176 –187.

  Simic, I. (1998). Transformational leadership, the key to successful management of transformational organizational changes. The scientific journal facta universititatis, economics and organization 1, 49-55.

  Susman. L. & Deep. S. (1989). The Communication Experince in Human Reltions. Cincimmati Ohio: South-Western Publishing Co.

   

   


تحقیق در مورد پایان نامه مقایسه رابطه سبک رهبری و جوّ سازمانی با انگیزش کارکنان در شبکه های پرس تی وی، یک و پنج سیمای جمهوری اسلامی ایران, مقاله در مورد پایان نامه مقایسه رابطه سبک رهبری و جوّ سازمانی با انگیزش کارکنان در شبکه های پرس تی وی، یک و پنج سیمای جمهوری اسلامی ایران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه رابطه سبک رهبری و جوّ سازمانی با انگیزش کارکنان در شبکه های پرس تی وی، یک و پنج سیمای جمهوری اسلامی ایران, پروپوزال در مورد پایان نامه مقایسه رابطه سبک رهبری و جوّ سازمانی با انگیزش کارکنان در شبکه های پرس تی وی، یک و پنج سیمای جمهوری اسلامی ایران, تز دکترا در مورد پایان نامه مقایسه رابطه سبک رهبری و جوّ سازمانی با انگیزش کارکنان در شبکه های پرس تی وی، یک و پنج سیمای جمهوری اسلامی ایران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه رابطه سبک رهبری و جوّ سازمانی با انگیزش کارکنان در شبکه های پرس تی وی، یک و پنج سیمای جمهوری اسلامی ایران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه رابطه سبک رهبری و جوّ سازمانی با انگیزش کارکنان در شبکه های پرس تی وی، یک و پنج سیمای جمهوری اسلامی ایران, پروژه درباره پایان نامه مقایسه رابطه سبک رهبری و جوّ سازمانی با انگیزش کارکنان در شبکه های پرس تی وی، یک و پنج سیمای جمهوری اسلامی ایران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مقایسه رابطه سبک رهبری و جوّ سازمانی با انگیزش کارکنان در شبکه های پرس تی وی، یک و پنج سیمای جمهوری اسلامی ایران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه رابطه سبک رهبری و جوّ سازمانی با انگیزش کارکنان در شبکه های پرس تی وی، یک و پنج سیمای جمهوری اسلامی ایران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه رابطه سبک رهبری و جوّ سازمانی با انگیزش کارکنان در شبکه های پرس تی وی، یک و پنج سیمای جمهوری اسلامی ایران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه رابطه سبک رهبری و جوّ سازمانی با انگیزش کارکنان در شبکه های پرس تی وی، یک و پنج سیمای جمهوری اسلامی ایران, رساله دکترا در مورد پایان نامه مقایسه رابطه سبک رهبری و جوّ سازمانی با انگیزش کارکنان در شبکه های پرس تی وی، یک و پنج سیمای جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه ارومیه در سال 1394 بوده است . با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 215 نفر از کارکنان دانشگاه ارومیه به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و همبستگی بوده است. برای گردآوری اطلاعات از ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش مدیریت دولتی- تحول چکیده در این تحقیق ضمن بیان اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، به معرفی کلی موضوع پژوهش پرداخته شد. در فصل دوم ابتدا اشاره ای به تعاریف و عناصر تشکیل دهنده هرکدام از مفاهیم گردید و در نهایت به معرفی کامل مدل پژوهش پرداخته شد. در فصل سوم ضمن معرفی جامعه آماری و نمونه آماری، روش های جمع آوری اطلاعات و شاخص های ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد «M.A» گرايش: تحول پاييز 1391 چکيده        مطالعه حاضر تحت عنوان «بررسي و آسيب شناسي نظام تصميم گ

دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (.M.A ) گرایش : مدیریت ورزشی هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین برخی ویژگی های شخصیتی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی مدیران زن در ادارت ورزشی شهر شیراز در سال 1393 می باشد. با استفاده از شیوه کل شمارتعداد 90 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها ازپرسشنامه ...

پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته تحصيلي کارشناسي ارشد :  MBA زمستان 90 چکيده: چابکي به معناي توانايي هر سازماني براي پيش بيني تغييرات موجود در محيط کاري مي باشد. چنين سازماني با

کلیات تحقیق مقدمه امروزه منابع انسانی، سرمایه اصلی سازمان محسوب می­شوند. سازمان­ها با وجود داشتن نیروی انسانی شایسته و لایق نیازمند توانمندی لازم در استفاده از این منابع می­باشند. در حقیقت با اتکا بر عملکرد کارکنان و مدیریت سرمایه انسانی و ارائه روش­های علمی و کاربردی، سازمان­ها به دنبال افزایش کارآمدی و اثربخشی خود هستند. وظایف مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی از مهم­ترین ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی چکیده هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه هوش هیجانی با تمایل به ترک شغل است.روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است و روش گردآوری داده­ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان با تعداد 234 نفر است. با در نظر گرفتن تعداد کل جامعه ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت چکیده: بهره وری و استفاده موثروکارآمد از منابع سازمانی ( نیروی انسانی ، سرمایه ، مواد ، انرژی و اطلاعات و غیره...) هدف تمامی مدیران سازمانهای اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و موسسات خدماتی می باشد .امروزه شرط بقای هرسیستم سازمانی بذل توجه عمیق و کافی به نیروهای انسانی موجود خود وتلاش در جهت خلق ارزشی تحت عنوان "کارکنان ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : تشکیلات و روش‌ها چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) : در بخش‌هایی از سازمان گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) همانند خیلی از سازمان‌های دیگر، کارکنان دانش را یک عامل قدرت افزا می‌دانند و از انتقال و تسهیم آن امتناع می‌ورزند و سالانه حجم زیادی از تجربیات و دانش با بازنشستگی کارکنان از ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی چکیده این تحقیق با هدف بررسی رابطه رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت گاز استان مازندران انجام شده است. جامعه آماری در این تحقیق، کارکنان شرکت گاز استان مازندران به تعداد 459 نفر و نمونه آماری شامل 329 نفر از کارکنان این شرکت می باشد. ابزار گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته بوده ...

ثبت سفارش