پایان نامه ارزیابی قابلیت اطمینان ریز شبکه هوشمند با در نظر گرفتن تاثیر خودروهای برقده و PMU

word 5 MB 31377 88
1393 کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک
قیمت قبل:۶۲,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۸,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته برق (M.Sc.)

  گرایش: قدرت

  چکیده

  قابلیت اطمینان در هر سیستم، مفهومی است که به عملکرد ایمن و مطمئن سیستم اشاره می کند. هرچند این مفهوم بطور تعریف نشده ای در اکثر سیستم ها نظیر الکتریکی، مکانیکی، فنوماتیک و...مورد توجه طراحان و مصرف کنندگان است، اما با پیشرفت تکنولوژی و افزایش حضور بارهای حساس و وابستگی به کار مداوم سیستم ها، امروزه این مفهوم به طور کمی معنا و کاربرد بیشتری یافته است. بطور کلی می توان گفت هرچه سیستم گسترده تر و اهمیت آن بیشتر باشد، محاسبه قابلیت اطمینان آن سیستم در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها بیشتر مورد توجه و نیاز قرار می گیرد. در این پایان نامه به محاسبه قابلیت اطمینان در سیستم قدرت و مطالعه اثر خودروهای برقده و همچنین دستگاه های اندازه گیری فازوری، در افزایش قابلیت اطمینان پرداخته شده است. برای این منظور با بررسی سیستم نمونه و با شاخص های مختلف قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت یکبار در حضور منابع خودرو برقده و وسایل اندازه گیری فازوری و بار دیگر بدون توجه به حضور این منابع، پرداخته شده است. نتایج حاکی از.........

  کلمات کلیدی: قابلیت اطمینان، خودرو برقده، واحد اندازه گیری هوشمند، سیستم قدرت

   

  1-1  مقدمه

  قابلیت اطمینان یک مفهوم پایه در برنامه ریزی، طراحی و ساخت هر سیستمی است. در سیستم های قدرت اساس قابلیت اطمینان بر محوریت برابری تولید[1] و تقاضا[2] است. شاخص های قابلیت اطمینان[3] گوناگونی در سیستم قدرت تعریف می شود که هر کدام بخشی از سیستم قدرت را مورد بررسی قرار می دهد. برای مثال برای بررسی قابلیت اطمینان سیستم تولید، فارغ از در نظرگیری هرگونه پیچیدگی[4] در سیستم های انتقال و توزیع، میزان تولید و احتمال[5] در دسترس بودن[6] هر واحد نیروگاهی را ملاک قضاوت و محاسبه قابلیت اطمینان قرار می دهیم. حال آنکه، در نگاهی وسیع تر و با در نظرگیری سیستم انتقال، تنها در دسترس بودن واحدهای تولیدی نیروگاهی، برای دسترسی به تولید آنها، ملاک قضاوت قابلیت اطمینان نیست؛ بلکه احتمال دسترس پذیری به خطوط انتقال نیز در محاسبه قابلیت اطمینان نقش ایفا می کند. وسیع ترین نگاه در محاسبه قابلیت اطمینان در سیستم قدرت نیز، نگاه همه جانبه به بخش های تولید، انتقال و توزیع برای محاسبه قابلیت اطمینان در سیستم قدرت است. در شکل ۱-۱ سطوح مختلف بررسی قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت نشان داده شده است. همانطور که مشخص است، سطوح مطالعاتی به حوزه هایHL1،HL2 وHL3 تقسیم بندی می شود.

   

   شکل1-1  

   

  سطح مطالعاتی HL1 تنها قابلیت اطمینان و دسترس پذیری سیستم تولید را مورد بررسی قرار می دهد.

  سطح مطالعاتی HL2 علاوه بر دسترس پذیری سیستم تولید، محدودیت های سیستم انتقال را نیز در نظر می گیرد.

  سطح مطالعاتی HL3 به مطالعه همه جانبه در سیستم قدرت می پردازد.

  تقسیم بندی فوق، یکی از دسته بندی ها در مطالعه قابلیت اطمینان در سیستم قدرت است. دامنه نگاه نگارنده در این تحقیق، مطالعه قابلیت اطمینان در محدوده سیستم های توزیع است.

  در محاسبه قابلیت اطمینان یک سیستم پارامترهای مختلفی نقش ایفا می کنند. برای مثال در سیستم های قدرت با افزایش واحدهای نیروگاهی، قابلیت اطمینان افزایش می یابد. البته باید توجه داشت که افزایش تولید بخودیِ خود سبب افزایش قابلیت اطمینان نخواهد شد، بلکه احتمال در دسترس بودن میزان تولیدِ اضافه شده مهم میباشد.

  امروزه با پیشرفت های صورت گرفته در الکترونیک قدرت و همچنین بیش از پیش مهم شدنِ دغدغه های زیست محیطی و آلودگی هوا و همچنین افزایش قیمت سوخت های فسیلی، رویکرد تولیداتِ مبتنی بر انرژی های تجدید پذیر افزایش یافته است. این موضوع سببِ ایجاد پدیده ای با عنوان تولیدات پراکنده در بخش شبکه های توزیع شده است. از جمله منابع تولید پراکنده شامل توربین های بادی، سلول های خورشیدی و واحدهای ترکیبی حرارتی-قدرتی[7](CHP) می شوند. خودروهای الکتریکی با قابلیت اتصال به شبکه قدرت نیز از دیگر منابع پراکنده می باشند.

  قصد نگارنده از این تحقیق، بررسی حضور خودروهای برق ده در افزایش قابلیت اطمینان سیستم های قدرت می باشد. در کنار این موضوع، به بررسی نقش وسایل اندازه گیری فازوری در محاسبه قابلیت اطمینان نیز پرداخته خواهد شد.

  1-2  بیان مسئله و ضرورت تحقیق

  هرچند قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت، مفهوم نوظهوری نیست و از دیرباز مورد توجه طراحان[8] و برنامه ریزان[9] سیستم های قدرت بوده است، با این حال ایجاد تجهیزات جدید در سیستمهای قدرت نظیر وسایل اندازه گیر هوشمند[10] و همچنین منابع تولید پراکنده و همچنین کلیدهای قدرت جدید و با قدرت مانور بالا، طراحان را به تعریف های جدیدی از قابلیت اطمینان نیازمند می سازد. بعبارت دقیق تر می توان گفت، با پیشرفته تر شدن سخت افزارها در سیستم قدرت و حضور چشمگیر این تجهیزات، نیاز به بررسی اثرات آنها در مفاهیم و شاخص های قابلیت اطمینان ،مهم بنظر می رسد.

  برای نمونه، حضور منابع تولید پراکنده در بخش شبکه های توزیع، شاید در نگاه اول افزایش بی چون و چرای قابلیت اطمینان در سیستم قدرت را نتیجه دهد. چراکه این منابع تولیدی را به شبکه های توزیع می افزایند و افزایش تولید طبق محاسبات سنتی[11] قابلیت اطمینان، راهی برای افزایش قابلیت اطمینان در سیستم قدرت است. درحالیکه حضور بی حد و حصر این منابع در شبکه های توزیع، موجب بروز حوادثی است، که اتفاقا منجر به کاهش قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت می شود.

   حضور این منابع در سیستم قدرت که عمدتا و قریب به اتفاق در بخش سیستم های توزیع به سیستم قدرت متصل می شوند، بخش توزیع را از حالت غیر فعال[12] به شبکه هایی فعال[13] مبدل ساخته اند و بعبارتی شارش توان را دو سویه کرده اند. در نگاه اول می تواند افزایش قابلیت اطمینان در یک سیستم را بواسطه افزایش تولید در این منابع انتظار داشت، اما ذات تصادفی[14] این منابع و عدم قطعیت[15] در تولید پیش بینی شده[16] از این منابع، می تواند وابستگی نامطمئنی از تولید به این منابع را موجب شود.

  از طرف دیگر، همان دوسویه شدن جهت جریان و امکان ایجاد تداخل در سیستم حفاظتی[17] می تواند منجر به قطعی های بی مورد برق در سیستم قدرت شود. چراکه با تغییر فلوی توان ناشی از حضور این منابع در شبکه، میزان جریان خطا، قبل و بعد از ورود این منابع در شبکه تغییر می کند و اگر ضریب نفوذ این منابع در شبکه بیشتر باشد، به این معنا که میزان ظرفیت منابع پراکنده نصب شده در سیستم قدرت افزایش یابد، سیستم حفاظتی و جریان خطا بیش از پیش تحت تأثیر حضور این منابع قرار می گیرد و نتیجه آن، ایجاد نا امنی در سیستم خواهد بود.

  منابع تولید پراکنده اثرات دیگری نیز دارند که در نتیجه آنها، قابلیت اطمینان نه تنها افزایش نمی یابد بلکه کاهش نیز خواهد داشت. بعنوان نمونه ای دیگر از این اثرات می توان به ایجاد پدیده های کیفیت توان[18] ناشی از قطع و وصل این تجهیزات و یا حضور اینورتر[19]ها در ساختار این منابع است.

  بنابراین بررسی اثر هر منبع پراکنده در سیستم قدرت و بیان راهکار ها و نکات ایمنی جهت حضور امن این منابع در شبکه، و پیشگیری[20] همزمان از وقوع اختلالات[21] ناشی از جایابی[22] نامناسب این منابع، نکاتی است که به اهمیت مطالعه در این حوزه می افزاید.

  از تغییرات دیگری که در سیستم های قدرت امروزی رخ داده است، امکان بررسی و پایش وضعیت سیستم توسط تجهیزات اندازه گیری نظیر واحد های اندازه گیری فازوری[23] (PMU) و یا سیستم های اندازه گیری هوشمند(SMS)[24] است. تجهیزاتی که به منظور پایش لحظه ای مقدار تولید، مصرف، جریان عبوری از خطوط، میزان پایداری ولتاژ[25] در باس ها و همچنین ارزیابی پدیده های کیفیت توان در هر فیدر، در موقعیت های استراتژیکی[26] از شبکه قرار می گیرند و با اندازه گیری در زمان لحظه ای[27]، به مدیریت های برق منطقه ای و مصرف کنندگان در بهره برداری هرچه بهتر شبکه الکتریکی کمک می کنند.

  حضور این وسایل الکتریکی هرچند به طور مستقیم در مقدار تولید و یا مصرف بی تأثیر است، اما اطلاعات ناشی از آنها، اپراتور شبکه را از وضعیت حال و آینده شبکه مطلع می سازد و مصرف کنندگان را نیز از مصرف لحظه ای و قیمت برق لحظه ای مطلع می سازد. از این رو دو اقدام را در شبکه های قدرت موجب می شود.

   

  اقدام پیشگیرانه[28]

  اقدام اصلاحی[29]

  اقدام اول، ناشی از اقدامات اپراتور شبکه و در رأس آن مدیریت برق منطقه ای است که وضعیت سیستم را هم از زمان حال، وهم از آینده نه چندان دور سیستم از طریق اندازه گیری و تخمین حالتِ[30] وسایل اندازه گیری، مطلع ساخته و سبب فراهم آمدن اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع حوادث می شود. طبیعی است که پیشگیری از وقوع این حوادث، منجر می شود تا میزان قطعی ها کاهش یافته و در نتیجه قابلیت اطمینان سیستم افزایش یابد.

  اقدام دوم نیز می تواند از سمت مصرف کنندگان ایجاد شود.اصلاح الگوی مصرف می تواند از جمله این اقدامات در زمان های طولانی باشد. البته اپراتور شبکه نیز می تواند با بررسی اطلاعات کسب شده از این وسایل اندازه گیری، در صدد رفع مشکلات و نواقصی برآید که قبلا در سیستم وجود داشته است. بنابراین حضور وسایل اندازه گیری هوشمند، هر چند روی تولید و مصرف به طور مستقیم اثرگذار نیست، اما با ارسال سیگنال های بلادرنگ، می تواند قابلیت اطمینان را افزایش دهد.

  به طور کلی می توان اهمیت انجام این تحقیق را در بررسی اثرات وسایل اندازه گیری و همچنین منابع تولید پراکنده، در افزایش یا کاهش قابلیت اطمینان ، از جهت تصمیم گیری های آینده برای ارتقاء سیستم و مدیریت حضور منابع پراکنده و ایجاد زیرساخت های لازم در شبکه مفید و ضروری دانست. از نتایج این تحقیق می تواند این باشد که، با صرف هزینه های به نسبت کم در زیرساخت های شبکه قدرت، قابلیت اطمینان را می توان به طرز چشمگیری افزایش داد. همانطور که از منحنی شکل۱-۲ مشخص است، افزایش قابلیت اطمینان در سیستم دو تابع هزینه را به همراه دارد، در مرحله اول، هرچه قابلیت اطمینان بالاتری را بخواهیم، هزینه های سرمایه گذاری نیز به نسبت رشد می یابد و از سمت دیگر هرچه قابلیت اطمینان افزایش می یابد، هزینه هایی نظیر خسارت و تعمیرات نیز کاهش خواهد یافت. برآیند این دو تابع هزینه، منحنی هزینه کل خواهد بود که معمولا نقطه مینیمم این منحنی را بعنوان نقطه بهینه در سرمایه گذاری ها جهت ارتقاء قابلیت اطمینان مطرح می کنند. طبیعی است، در سیستم های با اندازه های مختلف، تقعر این منحنی در مکان های مختلفی واقع خواهد شد.

   شکل1-2  

  نتیجه دیگری که این تحقیق در پی خواهد داشت، لزوم مدیریت منابع پراکنده و ارتقاء متوازن شبکه و منابع خواهد بود به نحوی که حضور این منابع میبایست متناسب با ظرفیت های شبکه باشد تا اثر معکوس ندهند.

  1-2-2 قابلیت اطمینان به زبان ریاضی

  در نگاه کلی دو نوع سیستم وجود دارند. سیستم های مأموریت گرا[31] و سیستم های حالت کار پیوسته[32].

  سیستم های نوع اول خود به دو نوع سیستم تقسیم بندی می شود. سیستم هایی که حالت اماده بکار دارند نظیر رله های حفاظتی و سیستم هایی که حالت اماده بکار ندارند، نظیر سیستم های موشک. همانطور که در شکل ۱-۳ می بینید، خطا در این سیستم ها برگشت پذیر نیست. به این معنا که این سیستم ها در دوره کاری خود باید صد در صد در دسترس باشند و درست کار کنند و در صورت عملکرد اشتباه، کل سیستم از بین می رود و اصطلاحا تعمیر پذیر نیست. در دسته دوم، سیستم های حالت کار پیوسته یا اصطلاحا تعمیر پذیر وجود دارند. این سیستم ها ممکن است در طول عملکرد و زمان بهره برداریِ خود، بارها دچار خطا شوند و در هر بار خرابی، بعد از مدتی، تعمیر شده و به مدار بازگردند.

   شکل1-3  

  برای یک سیستم مأموریت گرا، قابلیت اطمینان عبارت است از احتمال اینکه سیستم مورد نظر بتواند در زمان معین و شرایط مشخص، وظیفه خود را به خوبی انجام دهد. و به عبارت بهتر در این گونه سیستم ها قابلیت اطمینان برابر است با احتمال رخ ندادن اولین و تنها خطای سیستم در زمان کار سیستم.

  برای سیستم های با بهره برداری دائم، قابلیت اطمینان همان در دسترس بودن معنا می شود. در واقع دیگر اولین خطا مهم نیست، بلکه احتمال در دسترس بودن سیستم در طول زمان خاص در زمانی در آینده مورد نظر است. در سیستم های تولیدی، در دسترس بودن[33] را کفایت[34] سیستم نیز ترجمه کرده اند.

  سیستم های قدرت جزو سیستم های تعمیر پذیر است و از اینرو در محاسبات این تحقیق، قابلیت اطمینان برای سیستم های تعمیر پذیر مورد بحث است.

  علاوه بر تعاریف کیفی قابلیت اطمینان، تعاریف کمی متعددی نیز در قالب شاخص های مختلف کمی، برای قابلیت اطمینان سیستم مورد مطالعه تعریف شده است.

  شاخص های کمی تعریف شده برای محاسبات قابلیت اطمینان، دو دسته اند.

  شاخص های قطعی[35]

  شاخص های تصادفی[36]

  به عبارت دیگر، برای بررسی قابلیت اطمینان یک سیستم شرایطی وجود دارد که می گوییم سیستم قطعا بکار خود ادامه می دهد و یا اینکه قطعا دچار خطا می شود. اما اگر این شرایط نیاز به محاسبات احتمالی داشته باشد  ویا از قبل به طور قطع مشخص نباشند، آنگاه شاخص قطعی به احتمالاتی تبدیل می شود.

  برای مثال در سیستم قدرت به عنوان اولین معیار قابلیت اطمینان، برابری تولید و مصرف می تواند معیار قطعی برای قابلیت اطمینان باشد در صورتیکه تولید نیروگاه های متمرکز حرارتی، از مصرف آن با حاشیه امنی بیشتر باشد. حال انکه اگر اختلاف تولید و مصرف خیلی نباشد و یا اینکه واحدهای نیروگاهی ذات تصادفی و متغیر داشته و بار نیز نیاز به پیش بینی داشته باشد، شاخص ایجاد شده  برای قابلیت اطمینان ،احتمالاتی خواهد بود.

   

  [1] Generation

  [2] Demand

  [3] Reliability index

  [4] complexity

  [5] Probability

  [6] Available

  [7] Combined heat and power

  [8] Designer

  [9] Planner

  [10] Smart metering

  [11] Conventional

  [12] Passive

  [13] Active

  [14] Intermittent

  [15] Uncertainty

  [16] Forecasted

  [17] Protection system

  [18] Power quality phenomena

  [19] Inverter

  [20] Prevention

  [21] Distortion

  [22] Allocation

  [23] Phasor measurement unit (PMU)

  [24] Smart metering system

  [25] Voltage stability

  [26] Strategic

  [27] Real time

  [28] Preventive event

  [29] Corrective event

  [30] State estimation

  [31] Mission oriented

  [32] Continuously operated system

  [33] Availability

  [34] Adequate

  [35] Deterministic

  [36] Stochastic 

   

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                          صفحه

  چکیده 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  ۱-۱ مقدمه. 3

  ۱-۲ بیان مسئله و ضرورت تحقیق.. 5

  ۱-۲-۲ قابلیت اطمینان به زبان ریاضی.. 9

  1-2-3 راهکارهای افزایش قابلیت اطمینان در یک سیستم[۱] 11

  1-2-4 روش های مختلف ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم قدرت[۱] 12

  ۱-۲-۵ خودروهای برقده 13

  ۱-۳ واحدهای اندازه گیری فازوری(PMU) 18

  1-3-1 هم‌زمان سازی لحظه‌های نمونه‌برداری.. 18

  1-3-2 ساختار واحدهای اندازه‌گیر فازوری.. 18

  1-3-3 انواع پیام‌ها 19

  1-3-4 پاسخ ‌گذرای واحدهای اندازه‌گیری فازوری.. 19

  1-3-5 زمان‌بندی ارسال داده 20

  1-3-6 کاربردهای واحدهای اندازه‌گیری فازوری.. 20

  ۱-۴ اهداف تحقیق.. 23

  ۱-۵ فرضیه های تحقیق.. 24

  ۱-۶ روند ارائه مطالب... 24

  فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده(ادبیات و مستندات ، چارچوب ها و مبنای ، سابقه و پیشینه تحقیق)

  ۲-۱ مروری بر تحقیقات گذشته در حوزه خودروهای برقده 26

  ۲-۲ مروری بر تحقیقات صورت گرفته در  مطالعه اثر منابع تولید پراکنده در قابلیت اطمینان. 37

  فصل سوم : روش اجرای  تحقیق

  3-1 مقدمه. 45

  ۳-۲ مدلسازی خودرو الکتریکی.. 56

  ۳-۳ واحد اندازه گیری فازوری.. 56

  ۳-۴ روش ارزیابی قابلیت اطمینان در سیستم توزیع. 58

  3-4-1 مزایا و معایب روش های تحلیلی و تصادفی.. 58

  3-5 شاخص های قابلیت اطمینان در شبکه توزیع. 59

  ۳-۵-۱ شاخص های مشترک محور 60

  3-5-1-1 شاخص میانگین نوسانات وقوع قطعی در سیستم(SAIFI) 60

  ۳-۵-۱-۲ شاخص میانگین طول مدت قطعی سیستم(SAIDI) 61

  ۳-۵-۱-۳ شاخص میانگین قطعی برق مشترکین دچار قطعی شده (CAIDI) 61

  ۳-۵-۱-۴ شاخص دسترس پذیری متوسط سیستم(ASAI) 62

  ۳-۵-۲ شاخص های قابلیت اطمینان با معیار بار 62

  3-6 خلاصه و نتیجه گیری.. 62

  فصل چهارم‌ : پیاده سازی و نتایج

  ۴-۱مقدمه. 64

  4-2 شبکه مورد مطالعه. 64

  ۴-۳ اطلاعات اجزای شبکه. 66

  4-4 الگوریتم محاسبه قابلیت اطمینان.. 68

  ۴-۵ تخمین تولیدات خودروهای الکتریکی.. 69

  ۴-۶ نحوه مدلسازی سیستم اندازه گیرPMU در محاسبات قابلیت اطمینان.. 70

  ۴-۷ پیاده سازی الگوریتم پیشنهادی.. 71

  ۴-۷-۱ سناریو اول : عدم حضور منابع تولید پراکنده و سیستم pmu در شبکه. 71

  ۴-۷-۲ سناریو دوم : حضور منابع تولید پراکنده از جمله خودروهای برقی در شبکه و عدم حضور pmu. 71

  4-7-3 حضور توأمان منابع تولید پراکنده و pmu در شبکه. 72

  4-8 نتیجه گیری.. 73

  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

  ۵-۱ مقدمه. 75

  5-2 نتیجه گیری.. 75

  ۵-۳ پیشنهادات.. 76

  منابع

  منابع غیرفارسی..............................................................................................................................................................................78

  چکیده انگلیسی..............................................................................................................................................................................80

  منبع:

  ابع غیر فارسی:

  Billinton. R and R. Allan, Reliability evaluation of power systems, 2nd Edition, Plenum Press, New York, 1996.

  [1] Sheldon S. Williamson, Energy Management Strategies for Electric and Plug-in Hybrid Electric Vehicles, first edition, Springer, 2013.

  [2] Xi Zhang, Chris Mi, Vehicle Power Management Modeling, Control and Optimization, first edition, springer, 2011.

  [3] Chris Mi, M. Abul Masrur, David Wenzhong Gao, HYBRID ELECTRIC VEHICLES, first edition, John Wiley & Sons, Ltd, 2011.

  [4] P.Zhang, K.W.Chan, “Reliability Evaluation of Phasor Measurement Unit Using Monte Carlo Dynamic Fault Tree Method”, IEEE TRANSACTIONS ON SMART GRID, VOL. 3, NO. 3, PP. 1235-1243, SEPTEMBER 2012.

  [5] Seref Soylu, ELECTRIC VEHICLES – THE BENEFITS AND BARRIERS, Published by InTech, 2011.

  [6] Seref Soylu, ELECTRIC VEHICLES – ELECTRIC VEHICLES – MODELLING AND SIMULATIONS, Edited by Seref Soylu , Published by InTech, 2011.

  [7] ELECTRIC AND HYBRID VEHICLES POWER SOURCES, MODELS, SUSTAINABILITY, INFRASTRUCTURE, First edition, ELSEVIER, 2010.

  [8] Qiuwei Wu, GRID INTEGRATION OF ELECTRIC VEHICLES IN OPEN ELECTRICITY MARKETS, FIRST EDITION, WILEY, 2013.

  [9] Casey Quinn, Daniel Zimmerle, and Thomas H. Bradley “An Evaluation of State-of-Charge Limitations and Actuation Signal Energy Content on Plug-in Hybrid Electric Vehicle, Vehicle-to-Grid Reliability, and Economics”, IEEE TRANSACTIONS ON SMART GRID, VOL. 3, NO. 1, MARCH 2012 ,PP. 483-491.

  [10] Saeed Rezaee, Ebrahim Farjah, Member, IEEE, and Benyamin Khorramdel “Probabilistic Analysis of Plug-In Electric Vehicles Impact on Electrical Grid Through Homes and Parking Lots”, This article has been accepted for inclusion in a future issue of this journal. Content is final as presented, with the exception of pagination. IEEE TRANSACTIONS ON SUSTAINABLE ENERGY.

  [11] Y. Ota, H. Taniguchi, T. Nakajima, K. M. Liyanage, JumpeiBaba, and A.Yokoyama “Autonomous Distributed V2G (Vehicle-to-Grid) Satisfying Scheduled Charging” IEEE TRANSACTIONS ON SMART GRID, VOL. 3, NO. 1, MARCH 2012,PP. 559-564.

  [12] Luc´ıa Igualada, Cristina Corchero, Miguel Cruz-Zambrano, and F.-Javier Heredia, “Optimal Energy Management for a Residential Microgrid Including a Vehicle-to-Grid System”, IEEE TRANSACTIONS ON SMART GRID, VOL. 5, NO. 4, JULY 2014, PP.2163-2172.

  [13] C. Pang, P.Dutta, and M. Kezunovic,“BEVs/PHEVs as Dispersed Energy Storage for V2B Uses in the Smart Grid”, IEEE TRANSACTIONS ON SMART GRID, VOL. 3, NO. 1, MARCH 2012, PP.473-482.

  [14] Billinton. R and R. Allan, Reliability evaluation of engineering systems, 2nd Edition, Plenum Press, New York, 1992.

  [15] Roy Billinton · Rajesh Karki · Ajit Kumar Verma Editors, “Reliable and Sustainable Electric Power

  and Energy Systems Management”,Springer, 2013.

  [16] M.Al-Muhaini, G.T. Heydt, “Evaluating Future Power Distribution System Reliability Including Distributed Generation”, IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY, VOL. 28, NO. 4, OCTOBER 2013, PP.2264-2272.

  [17] S. Bahramirad, W. Reder, A.Khodaei, “Reliability-Constrained Optimal Sizing of Energy Storage System in a Microgrid”, IEEE TRANSACTIONS ON SMART GRID, VOL. 3, NO. 4, DECEMBER 2012, PP. 2056-2062.

  [18] I.Ziari, G. Ledwich, A.Ghosh and G.Platt, “Integrated Distribution Systems Planning to Improve Reliability Under Load Growth”, IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY, VOL. 27, NO. 2, APRIL 2012, PP. 757-765.

  [19] S.Rezaee, E.Farjah, B.Khorramdel, “Probabilistic Analysis of Plug-In Electric Vehicles Impact on Electrical Grid Through Homes and Parking Lots”, IEEE TRANSACTIONS ON SUSTAINABLE ENERGY, This article has been accepted for inclusion in a future issue of this journal. Content is final as presented, with the exception of pagination.

  [20] J. Zhao, F. Wen, Z. Y. Dong, Y. Xue, and K. P. Wong, “Optimal Dispatch of Electric Vehicles and Wind Power Using Enhanced Particle Swarm Optimization”, IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL INFORMATICS, VOL. 8, NO. 4, NOVEMBER 2012, pp. 889-899.

  [21] G. T. Heydt, “The next generation of power distribution systems,” IEEE Trans. Smart Grid, vol. 1, no. 3, pp. 225–235, Dec. 2010.

  [22]  M. Hashmi, S. Hanninen, and K. Maki, “Survey of smart grid concepts, architectures, and technological demonstrations worldwide,” in Proc. IEEE Power Energy Soc. Conf. Innovative Smart Grid Technologies (ISGT Latin America), Columbia, 2011, pp. 1–7.

  [23] P. P. Barker and R. W. de Mello, “Determining the impact of distributed generation on power systems: Part 1—Radial distribution systems,” in Proc. IEEE Power Eng. Soc. Summer Meeting, 2000, vol. 3, pp. 1645–1656.

  [24] T. E. McDermott and R. C. Dugan, “PQ, reliability and DG,” IEEE Ind. Appl. Mag., vol. 9, no. 5, pp. 17–23, Sep./Oct. 2003.

  [25] R. E. Brown and L. A. Freeman, “Analyzing the reliability impact of distributed generation,” in Proc. IEEE Summer Meeting, Jul. 2001, pp. 1013–1018.

  [26]  S. Kennedy, “Reliability evaluation of islanded microgrids with stochastic distributed generation,” in Proc. IEEE Power Energy Soc. Gen. Meeting, Canada, Jul. 2009, pp. 1–8.

  [27] I. S. Bae and J. O. Kim, “Reliability evaluation of distributed generation based on operation mode,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 22, no. 2, pp. 785–790, May 2007.

  [28] J. K. Lee, I. S. Bae, H. S. Jung, and J. O. Kim, “Evaluating reliability of distributed generation with analytical techniques,” Proc. IEEE Russia Power Tech, pp. 1–6, Jun. 2005.

  [29] P.M. Costa andM.A.Matos, “Reliability of distribution networkswith microgrids,” Proc. IEEE Russia Power Tech, pp. 1–7, 2005.


موضوع پایان نامه ارزیابی قابلیت اطمینان ریز شبکه هوشمند با در نظر گرفتن تاثیر خودروهای برقده و PMU, نمونه پایان نامه ارزیابی قابلیت اطمینان ریز شبکه هوشمند با در نظر گرفتن تاثیر خودروهای برقده و PMU, جستجوی پایان نامه ارزیابی قابلیت اطمینان ریز شبکه هوشمند با در نظر گرفتن تاثیر خودروهای برقده و PMU, فایل Word پایان نامه ارزیابی قابلیت اطمینان ریز شبکه هوشمند با در نظر گرفتن تاثیر خودروهای برقده و PMU, دانلود پایان نامه ارزیابی قابلیت اطمینان ریز شبکه هوشمند با در نظر گرفتن تاثیر خودروهای برقده و PMU, فایل PDF پایان نامه ارزیابی قابلیت اطمینان ریز شبکه هوشمند با در نظر گرفتن تاثیر خودروهای برقده و PMU, تحقیق در مورد پایان نامه ارزیابی قابلیت اطمینان ریز شبکه هوشمند با در نظر گرفتن تاثیر خودروهای برقده و PMU, مقاله در مورد پایان نامه ارزیابی قابلیت اطمینان ریز شبکه هوشمند با در نظر گرفتن تاثیر خودروهای برقده و PMU, پروژه در مورد پایان نامه ارزیابی قابلیت اطمینان ریز شبکه هوشمند با در نظر گرفتن تاثیر خودروهای برقده و PMU, پروپوزال در مورد پایان نامه ارزیابی قابلیت اطمینان ریز شبکه هوشمند با در نظر گرفتن تاثیر خودروهای برقده و PMU, تز دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی قابلیت اطمینان ریز شبکه هوشمند با در نظر گرفتن تاثیر خودروهای برقده و PMU, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی قابلیت اطمینان ریز شبکه هوشمند با در نظر گرفتن تاثیر خودروهای برقده و PMU, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی قابلیت اطمینان ریز شبکه هوشمند با در نظر گرفتن تاثیر خودروهای برقده و PMU, پروژه درباره پایان نامه ارزیابی قابلیت اطمینان ریز شبکه هوشمند با در نظر گرفتن تاثیر خودروهای برقده و PMU, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارزیابی قابلیت اطمینان ریز شبکه هوشمند با در نظر گرفتن تاثیر خودروهای برقده و PMU, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارزیابی قابلیت اطمینان ریز شبکه هوشمند با در نظر گرفتن تاثیر خودروهای برقده و PMU, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی قابلیت اطمینان ریز شبکه هوشمند با در نظر گرفتن تاثیر خودروهای برقده و PMU, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی قابلیت اطمینان ریز شبکه هوشمند با در نظر گرفتن تاثیر خودروهای برقده و PMU, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی قابلیت اطمینان ریز شبکه هوشمند با در نظر گرفتن تاثیر خودروهای برقده و PMU

پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته برق (M.Sc.) گرایش: قدرت چکیده قابلیت اطمینان در هر سیستم، مفهومی است که به عملکرد ایمن و مطمئن سیستم اشاره می کند. هرچند این مفهوم بطور تعریف نشده ای در اکثر سیستم ها نظیر الکتریکی، مکانیکی، فنوماتیک و...مورد توجه طراحان و مصرف کنندگان است، اما با پیشرفت تکنولوژی و افزایش حضور بارهای حساس و وابستگی به کار مداوم سیستم ها، امروزه این مفهوم به ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق- کنترل چکیده ارزیابی پایداری گذرای سیستم های قدرت با استفاده از داده های واحدهای اندازه گیری فازور ارزیابی سریع امنیت در شبکه های قدرت در شرایط اضطراری و بروز خطاهای مختلف، امری حیاتی برای جلوگیری از فروپاشی و ایجاد قطعی های سراسری می باشد. لذا، ارزیابی به هنگام امنیت در شبکه قدرت می تواند کنترل پیشگیرانه و موثری درجهت کارکرد مطمئن و ...

پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته برق(M.A.) گرایش: قدرت چکیده ارزیابی قابلیت اطمینان در شبکه های قدرت، امری ضروری است. با مطرح شدن بحث شبکه­های هوشمند در سیستم های قدرت سنتی توجه زیادی به بهره­برداری از منابع تجدید پذیر، خودروهای برقده قابل اتصال به شبکه و همچنین دیگر انواع منابع انرژی از قبیل CHP[1] ها شده است. از طرف دیگر در سیستم قدرت هوشمند تنها به منابع در سمت تولید ...

پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته برق(M.A.) گرایش: قدرت چکیده ارزیابی قابلیت اطمینان در شبکه های قدرت، امری ضروری است. با مطرح شدن بحث شبکه­های هوشمند در سیستم های قدرت سنتی توجه زیادی به بهره­برداری از منابع تجدید پذیر، خودروهای برقده قابل اتصال به شبکه و همچنین دیگر انواع منابع انرژی از قبیل CHP[1] ها شده است. از طرف دیگر در سیستم قدرت هوشمند تنها به منابع در سمت تولید ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق- کنترل چکیده ارزیابی پایداری گذرای سیستم های قدرت با استفاده از داده های واحد های اندازه گیری فازور به کوشش هانیه محمدی ارزیابی سریع امنیت در شبکه های قدرت در شرایط اضطراری و بروز خطاهای مختلف، امری حیاتی برای جلوگیری از فروپاشی و ایجاد قطعی های سراسری می باشد. لذا، ارزیابی به هنگام امنیت در شبکه قدرت می تواند کنترل پیشگیرانه و موثری ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق.M.Sc گرایش: قدرت چکیده: درسالیان اخیردو تحول بزرگ درسیستم­های قدرت رخ‌داده است. یکی از این تغییرات مربوط به تجدید ساختار صنعت برق و تبدیل محیط متمرکز سنتی به یک محیط غیرمتمرکز می­باشد. تحول دیگردر زمینهٔگسترش استفاده از منابع تولیدپراکنده بخصوص منابع تجدیدپذیردرصنعت برق هست. نکته مهم اینکه در محیط رقابتی بدون اتخاذ راه­کارهای مناسب، ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق.M.Sc گرایش: قدرت چکیده: درسالیان اخیردو تحول بزرگ درسیستم­های قدرت رخ‌داده است. یکی از این تغییرات مربوط به تجدید ساختار صنعت برق و تبدیل محیط متمرکز سنتی به یک محیط غیرمتمرکز می­باشد. تحول دیگردر زمینهٔگسترش استفاده از منابع تولیدپراکنده بخصوص منابع تجدیدپذیردرصنعت برق هست. نکته مهم اینکه در محیط رقابتی بدون اتخاذ راه­کارهای مناسب، ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A. چکیده با توجه به اهمیت رضایت مشتری در استفاده از تکنولوژی های جدید در توزیع کالا و خدمات و همچنین گستردگی استفاده از کارت هوشمند سوخت که به عنوان یکی از روشهای جدید ارائه خدمات در حال اجراست؛ بنابراین بررسی میزان تأثیر ارائه خدمات به صورت شیوه های نوین بر رضایت مشتریان ضروری به نظر می رسید به همین منظور پژوهشی با عنوان میزان تأثیر ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بیمه چکیده: امروزه اجرای اتوماسیون اداری مزایای بسیاری را برای سازمان ها از جمله مشتریان شان فراهم نموده است. سرعت، دقت، ایمنی و ... از این مزایای اند. هدف تحقیق حاضر بررسی اثر اتوماسیون اداری بر رضایت مشتریان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه ...

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد گرایش قدرت چکیده کنترل تولیدات پراکنده و برنامه­ریزی آنها یکی از مسائل مهم بهره­برداری سیستم­های قدرت است. هدف از این مسأله حداقل کردن هزینه بهره­برداری و آلودگی و تامین بار با رعایت قیود بهره­برداری می­باشد. افزایش تمایل به استفاده از منابع تجدید­پذیر و حرکت به سمت شبکه هوشمند باعث شده است که مسأله کنترل تولیدات پراکنده در بازار خرده فروشی با رویکردهای ...

ثبت سفارش